Regioprotocol palliatieve zorg (2.0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regioprotocol palliatieve zorg (2.0)"

Transcriptie

1 Regioprotocol palliatieve zorg (2.0) Samenwerkingsverband voor transmurale zorg in het Rivierengebied Het regioprotocol is een kwaliteitskader dat de voorwaarden beschrijft waaraan een organisatie/instelling die palliatieve zorg binnen het netwerk regio Rivierengebied aanbiedt behoort te voldoen. Voorliggende is een vernieuwde versie van het in 2005 opgestelde document. Een netwerk palliatieve zorg is een middel om bepaalde doelen beter te kunnen realiseren. De overkoepelende doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg voor de cliënt, zowel op het organisatorische, professionele en relationele vlak (VIKC 2004). Deze doelstelling heeft betrekking op de volgende aspecten: - De continuïteit van zorg is geborgd; - Er wordt efficiënt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en expertise; - Er bestaat een gezamenlijke verbetercultuur; - De wensen en behoeften van de patiënt staan centraal. Als uitgangspunt voor het Regioprotocol palliatieve zorg wordt genomen de visie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Definitie WHO 2002 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie van palliatieve zorg opgesteld: Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Bij palliatieve zorg: - is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden; - is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt; - is er aandacht voor lichamelijke en psychische klachten; - worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd; - is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven; - is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens; - wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning en verliesverwerking). Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie). Palliatieve zorg kan ook (medisch) onderzoek omvatten die nodig zijn om pijnlijke klinische complicaties te begrijpen en te behandelen. Pag. 1-8

2 1. Visie op palliatieve zorg van het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied Door het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied wordt de tweede versie van de WHO-definitie (2002) onderschreven. De definitie is een algemene definitie voor palliatieve zorg. Als aanvulling op deze tweede WHO definitie is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het gaat hierbij om de volgende uitgangspunten: Instellingen/organisaties die zich conformeren aan dit kwaliteitskader van het netwerk regio Rivierengebied blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen de instelling en zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen het netwerk. Voorwaarden voor het predikaat palliatieve zorg : - Iedere instelling/organisatie heeft de volgende kwaliteitscriteria t.a.v. de te leveren palliatieve zorg beschreven; - Iedere instelling/organisatie handelt volgens de door hen zelf beschreven kwaliteitskader; - Iedere instelling/organisatie handelt volgens de binnen het netwerk gehanteerde afspraken; - Door het onderschrijven/ondertekenen van het convenant/ de samenwerkingsovereenkomst conformeert iedere instellingen/organisaties zich aan het geldende regioprotocol. Het zorgkantoor gebruikt het protocol als basis om zorginstellingen, die palliatieve zorg in hun pakket aanbieden, te contracteren. Het beschrijft daarom de minimale voorwaarden om in aanmerking te komen voor een contract palliatieve zorg. Vraaggerichte zorg In alle gevallen wordt het van groot belang geacht dat de vraag en behoeften van de cliënt 1 centraal staan en het uitgangspunt vormen van het zorgaanbod. Om de vraag en de behoeften duidelijk te kunnen formuleren is het noodzakelijk dat de cliënt goed geïnformeerd wordt over zijn situatie (voor zover hij dit wil) en de mogelijkheden en beperkingen van verschillende vormen van zorgaanbod. Zo nodig dient de cliënt in het maken van keuzen begeleid te worden. Voor het creëren van een passend zorgaanbod is een zorgvuldige verheldering van de zorgvraag, diagnosestelling en indicatiestelling van groot belang. Bij het in kaart brengen van de zorgvraag dient er in gelijke en voldoende mate aandacht te zijn voor lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele behoeften. Met de cliënt moeten duidelijke en heldere afspraken gemaakt worden welke zorg wordt geleverd en door wie deze wordt geleverd. In de laatste levensdagen kan de situatie waarin de cliënt verkeert regelmatig veranderen. Dit noodzaakt tot een regelmatige evaluatie of het zorgaanbod nog wel voldoet aan de actuele vragen en behoeften van de cliënt. Het zorgaanbod dient flexibel te anticiperen op de veranderde zorgvraag. 1 als gesproken wordt over cliënt, dan worden hiermee - indien van toepassing - ook de naasten bedoeld. Pag. 2-8

3 Zo thuis mogelijk Belangrijk voor de cliënt is dat hij zijn laatste levensfase kan doorbrengen op een locatie naar eigen keuze. In veel gevallen zal dit de eigen vertrouwde woonomgeving zijn. Indien verblijf thuis om medische, sociale of andere redenen niet (langer) mogelijk is, dient er een goed alternatief te zijn. Afhankelijk van de wens van de cliënt, de persoonlijke situatie en de mogelijkheden kan dit een hospice, bijna-thuis-huis, verpleeg- of verzorgingshuis of ziekenhuis zijn. Ook in deze instellingen dienen er voldoende mogelijkheden te zijn om een eigen sfeer te creëren, zodat de cliënt zich thuis kan voelen en zoveel mogelijk zichzelf kan zijn. Voldoende privacy is hierbij een belangrijk gegeven. Bovendien dient er respectvol omgegaan te worden met eigen gebruiken en gewoonten van de cliënt en de naasten. Voor de naasten dienen er in een instelling voldoende verblijfsmogelijkheden te zijn. Beschikbaarheid en bereikbaarheid Om als cliënt daadwerkelijk een keuze te hebben dient er een voldoende groot, gedifferentieerd en betaalbaar aanbod van voorzieningen voor palliatieve zorg te zijn. Bovendien moet dit aanbod bereikbaar zijn. Naast voldoende voorzieningen wordt de (tijdige) beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers 7x24 uur van belang geacht. Hierbij moet gedacht worden aan deskundigheid op alle terreinen, zowel op lichamelijk, psychosociaal als levensbeschouwelijk gebied. Naast voldoende medewerkers dienen er voldoende hulpmiddelen beschikbaar te zijn. Informatie Voor de cliënt is het van belang dat hij voor het formuleren van een zorgvraag beschikt over voldoende informatie over de mogelijkheden en het aanbod aan palliatieve zorg(voorzieningen). Als het gaat om het verstrekken van informatie over de stand van zaken rondom de ziekte en de mogelijkheden van palliatieve behandeling spelen de betrokken zorgverleners een belangrijke rol. Dit betekent dat de zorgverleners voldoende inzicht dienen te hebben in het aanbod en de mogelijkheden van de verschillende zorgaanbieders op het terrein van de palliatieve zorg. Voor de cliënt moet het duidelijk zijn waar hij met zijn hulpvraag terecht kan. Deze informatie dient begrijpelijk, toegankelijk, actueel en betrouwbaar te zijn en op verschillende manieren ontsloten te worden. Gedacht kan worden aan mondelinge en schriftelijke informatie en informatie via een website. Samenhang en samenwerking Bij het verlenen van palliatieve zorg is vaak een veelheid aan zorgverleners betrokken. Bovendien kan het voorkomen dat een cliënt, gedwongen door omstandigheden, moet verhuizen van thuis naar een gespecialiseerde voorziening of van de ene naar de andere voorziening. In beide situaties is het van belang dat de zorg goed in elkaar overvloeit en er geen breuken in het zorgproces optreden. Dit vraagt een functionele benadering, waarbij de zorg niet vanuit instellingsdenken wordt benaderd, maar vanuit de zorgvraag. Daarnaast dienen de verschillende instellingen en zorgverleners met elkaar samen te werken en de zorg op elkaar af te stemmen. Bovendien is een goede overdracht van patiëntengegevens noodzakelijk, zodat de continuïteit van de zorg gegarandeerd is. Voor de cliënt dient er één duidelijk aanspreekpunt te zijn, bij voorkeur de persoon die zorgdraagt voor de coördinatie van de zorg. Pag. 3-8

4 Professionaliteit Onder professionaliteit wordt verstaan de kwaliteit van het handelen en de deskundigheid van alle bij de cliënt betrokken zorgverleners. Hierbij gaat het niet uitsluitend om de professionaliteit van de individuele zorgverlener, maar ook de collectieve professionaliteit. De bij de cliënt betrokken professionals moeten vakbekwaam zijn en deze bekwaamheid kunnen behouden. De zorg dient te voldoen aan de meest recente professionele standaarden en tevens rekening te houden met de kwaliteit zoals die door de cliënt wordt gedefinieerd en gewaardeerd. Niet uitsluitend aan professionals, maar ook bij de palliatieve zorg betrokken vrijwilligers kunnen kwaliteitseisen worden gesteld. In dit kader wordt verwezen naar de eisen die geformuleerd zijn in het Handboek Kwaliteit van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Aandacht voor mantelzorgers In de laatste levensfase vervullen mantelzorgers (naasten) veelal een belangrijke rol. Enerzijds staan zij de cliënt bij en leveren zij een bijdrage aan de zorgverlening als partner in de zorg. Daarnaast doorlopen de mantelzorgers zelf ook een proces van afscheid nemen en rouwverwerking. Deze onderscheiden rollen kunnen conflicterend zijn. Vanuit de professionele zorgverleners dient hiervoor voldoende aandacht te zijn. Voor de mantelzorg dient er voldoende steun te zijn en dienen er mogelijkheden te zijn van respijtzorg, waarmee de mantelzorg gedurende enige tijd wordt ontlast van de zorg voor de cliënt. Pag. 4-8

5 2. Voorwaarden gesteld aan aanbieders van palliatieve terminale zorg in de regio Rivierenland 2.1 Steunpunt Mantelzorg Steunpunt Mantelzorg is geen zorgaanbieder maar biedt ondersteuning aan cliënten en hun mantelzorgers. Tevens kunnen zij ondersteuning bieden aan zorgaanbieders met betrekking tot het verbeteren van zorg voor mantelzorgers. Het steunpunt mantelzorg biedt informatie, een luisterend oor en organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers. 2.2 Algemeen geldende voorwaarden zorgaanbieders: - Actief participeren binnen het TRAZOR netwerk palliatieve zorg. - Onderschrijven van de visie van het netwerk op palliatieve zorg door het ondertekenen van het regionaal door de deelnemers vastgestelde convenant/overeenkomst. - Het netwerk is zowel gericht op de cliënt als diens naaste omgeving. (Aandacht voor mantelzorgers) - Beschikken over een beleidsplan aangevuld met een actieplan palliatief terminale zorg. - Samenwerking/ afstemming met betrekking tot deskundigheid (consultatie), doorverwijzing, overdracht van zorg (dossier). - Voldoen aan de door de brancheorganisaties opgestelde landelijke kwaliteitskaders. Voldoen aan een minimale bedbezetting van 70 % (Dit i.v.m. de continuïteit in de te leveren kwaliteit van zorg). - Afspraken over spreiding en minimale aanbod van de diverse vormen van palliatieve zorg over de regio. - Voldoen aan de algemeen gestelde AWBZ eisen/richtlijnen. 2.2 Bijzondere organisatie gerichte voorwaarden: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) - Geeft duidelijk aan wat de diverse VPTZ-organisaties in de regio te bieden hebben; - Geeft duidelijk aan welke verschillen er zijn tussen de diverse stichtingen; - Er is een gezamenlijke visie opgesteld over de plaats van VPTZ-zorg en de consequenties hiervan voor het handelen van de zorgverleners; - Er bestaan afspraken betreffende de samenwerking tussen de professionele zorgverleners en VPTZ-organisaties; - Er bestaan afspraken t.a.v. de nazorg voor nabestaanden door VPTZ-vrijwilligers. Het betreft hier de wijze waarop de nazorg wordt gegeven en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de VPTZ-vrijwilligers hebben; - Er wordt door de VPTZ-organisatie gehandeld volgens de normen beschreven in het handboek Kwaliteit van Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland Buddyzorg Geen buddyzorg organisatie in het Rivierengebied Pag. 5-8

6 2.2.3 Thuiszorg - Voldoet aan de kwaliteitseisen t.a.v. palliatieve zorg zoals vastgelegd in het door de organisatie gehanteerde kwaliteitssysteem; - Er bestaan goede en actuele samenwerkingsafspraken t.a.v. palliatieve zorg met regionale partners in de zorg zoals (huis)artsen, hospice organisaties, Bijna Thuis Huizen. - Heeft een visie t.a.v. reanimatie en heeft hierop haar beleid afgestemd; Verzorgingshuizen Voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de kwaliteitsrichtlijnen palliatieve zorg in het verzorgingshuis (Actiz). De verwachte zorgbehoefte betreft max. 12 weken; - Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van eenpersoonskamers met de mogelijkheid voor naasten om in de directe nabijheid te overnachten; - De medisch inhoudelijke zorg is gegarandeerd; - De verpleegkundige zorg is gegarandeerd (afspraken met thuiszorgorganisatie); - Er bestaan duidelijke afspraken over de levering van medicatie; - De zorgverlening is geprotocolleerd. Er wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinair zorg systeem (dossier); - Er is een overeenkomst met het zorgkantoor over de betreffende AWBZ-functies/producten; - De medewerkers worden specifiek opgeleid en/of (na) geschoold. - Vrijwilligers hebben specifieke bijscholing gevolgd Verpleeghuizen Voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de kwaliteitsrichtlijnen palliatieve zorg in en vanuit het verpleeghuis (Actiz). - De verwachte zorgbehoefte betreft max. 12 weken; - Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van eenpersoonskamers met de mogelijkheid voor naasten om in de directe nabijheid te overnachten; - De medisch inhoudelijke zorg is gegarandeerd; - De verpleegkundige zorg is gegarandeerd. - Er bestaan duidelijke afspraken over de levering van medicatie; - De zorgverlening is geprotocolleerd. Er wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinaire werkwijze en er wordt gebruik gemaakt van een zorgplan; - Er is een overeenkomst met het zorgkantoor over de betreffende AWBZ-functies/producten; - De medewerkers worden specifiek opgeleid en/of (na) geschoold. - Vrijwilligers hebben specifieke bijscholing gevolgd. Pag. 6-8

7 2.2.6 Bijna-Thuis-Huizen Voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het handboek Kwaliteit van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland. - De verwachte zorgbehoefte betreft max. 12 weken; - Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van eenpersoonskamers met de mogelijkheid voor naasten om in de directe nabijheid te overnachten. - De inbreng van vrijwilligerszorg is duidelijk omschreven; - De medisch inhoudelijke zorg is gegarandeerd door (eigen) huisarts; - De verpleegkundige zorg is gegarandeerd (afspraken met thuiszorgorganisatie); - Er bestaan duidelijke afspraken over de levering van medicatie; - De zorgverlening is geprotocolleerd Er wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinair cliëntdossier. - De medewerkers worden specifiek opgeleid en/of (na) geschoold. - Vrijwilligers hebben specifieke bijscholing gevolgd Hospices Voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek voor palliatieve zorg in high care hospices. - De verwachte zorgbehoefte betreft max. 12 weken; - Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van eenpersoonskamers met de mogelijkheid voor naasten om in de directe nabijheid te overnachten. - Er is een overeenkomst met het zorgkantoor over de betreffende AWBZ-functies/producten; - De medisch inhoudelijke zorg is gegarandeerd (huisarts, specialist ouderengeneeskunde); - Er bestaan duidelijke afspraken over de levering van medicatie; - De zorgverlening is geprotocolleerd. Er wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinair cliëntdossier. - De medewerkers worden specifiek opgeleid en/of (na) geschoold. - Vrijwilligers hebben specifieke bijscholing gevolgd. - De inbreng van vrijwilligerszorg is duidelijk omschreven; Ziekenhuis - Levert zowel klinisch als poliklinisch multidisciplinaire palliatieve zorg: Geeft informatie en advies betreffende palliatieve zorg aan artsen; Biedt poliklinisch onderzoek, advies en begeleiding aan patiënt en naasten; Biedt de (poli)klinisch palliatieve interventies aan patiënt aan; De mogelijkheid voor opname voor een gerichte, kortdurende behandeling of begeleiding; Pag. 7-8

8 2.2.9 Palliatief terminaal consultteam Midden Nederland - PTMN levert multidisciplinair, specialistische palliatieve ondersteuning aan verwijzers (artsen, verpleegkundigen, apothekers) in de vorm van de mogelijkheid tot een telefonisch consult. - Levert ondersteuning door het beschikbaar stellen van multidisciplinaire specialistische kennis en expertise t.a.v. het analyseren en het behandelen van palliatieve terminale symptomen; - Levert een bijdrage in de dekundigheidbevordering. 3. Rol netwerkcoördinator palliatieve zorg t.a.v. de kwaliteit van zorg binnen het netwerk De netwerkcoördinator is verantwoordelijk voor de tactische en operationele afstemming en coördinatie van de patiëntenzorg tussen de organisaties aangesloten bij het netwerk. In de praktijk komt dit tot uiting door: - Het toezien op de spreiding van het aanbod van voorzieningen binnen de regio; - Het toezien op de afstemming van het aanbod op de vraag naar palliatieve zorg door cliënten en hun naasten; - Het bevorderen van samenwerking en afstemming op het niveau van beroepsgroepen, instellingen als op het niveau van uitvoering van zorg binnen de regio; - Het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de regio; - Het adviseren en ondersteunen deelnemers (vrijwilligers en professionals) aan het netwerk; - Het initiëren van palliatieve ontwikkeling zowel regionaal als landelijk; - Het verzorgen van informatie voor hulpverleners en patiënten over de mogelijkheden van palliatieve zorg in de regio; - Het (mede) realiseren van de door netwerk gestelde doelen; - Het meewerken aan een transparante netwerkorganisatie; - Het organiseren van deskundigheidsbevordering. Geraadpleegde documenten (op te vragen bij de diverse brancheorganisaties) Kwaliteitskader voor de organisatie van netwerken en consultatie in de palliatieve zorg (februari 2004) Visie op Palliatieve Terminale Zorg van het Platform Palliatieve Terminale Zorg Gelderland (vastgesteld 18 december 2003) Brief zorgverzekeraars Nederland m.b.t. palliatieve zorg (6 januari 2004) Kwaliteitshandboek palliatieve zorg in high-care hospices (mei 2004) Handboek Kwaliteit Vrijwilligers Terminale Zorg (januari 2000) Kwaliteitsrichtlijnen palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis (Acares, oktober 2002) Kwaliteitsrichtlijnen palliatieve terminale zorg in het verzorgingshuis (Acares, oktober 2002) Reigioprotocol palliatieve terminale zorg Rivierengebied ( Ugahary & Flinterman, Januari 2005) J.S. Joosten Oktober 2011 Pag. 8-8

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg?

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? 2 Definitie Palliatieve zorg (WHO 2002) Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten,

Nadere informatie

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland September 2011 Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland Beleidsplan : Samenwerken aan Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg I. Achtergrond De palliatieve zorg ontwikkelt

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

ALS GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS Zorggids voor de laatste levensfase

ALS GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS Zorggids voor de laatste levensfase ALS GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS Zorggids voor de laatste levensfase In deze zorggids vindt u informatie over het zorgaanbod voor de laatste levensfase in de regio Noord Limburg Wanneer de arts u vertelt

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Palliatieve zorg in het ZGT

Palliatieve zorg in het ZGT 30 oktober 2014 Mw. Dr. I.M. Oving Internist-Oncoloog Palliatieve zorg in het ZGT Op het juiste moment en de juiste plaats Namens het palliatief consult team Palliatieve zorg, op het juiste moment en de

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Zorg in de laatste levensfase Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Verschillen Nederland buitenland Palliatieve zorg is geen specialisme Palliatieve zorg is in principe

Nadere informatie

De Zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg De Zorgmodule Palliatieve Zorg - wat betekent dit voor de professional en zijn werkveld?- 2e regionale symposium palliatieve zorg s Hertogenbosch, 2 oktober 2014 Drs. Jaap R.G. Gootjes Alg. directeur /

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7.

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7. Beleidsplan Hospice Nijkerk e.o. 2013 t/m 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Historie 2. Inleiding 3. Grondslag, missie en visie 4. Doelstelling 5. Uitwerking van de doelstelling 6. Doelgroep 7. Organisatie 8. Beleidsvoornemens

Nadere informatie

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Thuis in de laatste levensfase Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Wat is Hospice De Winde? Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 1. Inleiding. Het initiatief om te komen tot de oprichting van een hospice in de gemeente Oudewater stamt uit 2009. Deze wens, om in Oudewater te komen tot

Nadere informatie

Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0. Welkom bij: De Zorgmodule Palliatieve Zorg en de Palliative Performance Scale. Inhoud. Definitie Palliatieve Zorg

Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0. Welkom bij: De Zorgmodule Palliatieve Zorg en de Palliative Performance Scale. Inhoud. Definitie Palliatieve Zorg Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 Welkom bij: De Zorgmodule Palliatieve Zorg en de Palliative Performance Scale Symposium V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Els M. L. Verschuur namens V&VN Palliatieve

Nadere informatie

Palliatieve zorg. in de regio. Midden- en Zuid-Kennemerland. leven tijdens de ziekte en rond het sterven.

Palliatieve zorg. in de regio. Midden- en Zuid-Kennemerland. leven tijdens de ziekte en rond het sterven. Midden- en Zuid-Kennemerland Palliatieve zorg in de regio Heeft u een ziekte die ongeneeslijk is? Dan kunt u een beroep doen op palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Palliatieve zorg. in de regio. Amstelland en Meerlanden. leven tijdens de ziekte en rond het sterven.

Palliatieve zorg. in de regio. Amstelland en Meerlanden. leven tijdens de ziekte en rond het sterven. Amstelland en Meerlanden Palliatieve zorg in de regio Heeft u een ziekte die ongeneeslijk is? Dan kunt u een beroep doen op palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Intern. Extern. En indien nodig met: Rolbeschrijving Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Intern. Extern. En indien nodig met: Rolbeschrijving Zorgconsulent Palliatieve Zorg Rolbeschrijving Zorgconsulent Palliatieve Zorg 1. Doel van de functie Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het palliatieve zorgproces door advies, ondersteuning en coaching van individuele collega

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Hoe het multifunctionele hospice bijdraagt aan advance care planning

Hoe het multifunctionele hospice bijdraagt aan advance care planning Hoe het multifunctionele hospice bijdraagt aan advance care planning Jaap Gootjes RN, MSc Saskia Teunissen RN, PhD Associatie High Care Hospices Saskia Teunissen Wat aan bod komt Wat is de AHCH? Wat is

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2016. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

WERKPLAN 2012 vastgesteld sept.2011 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland

WERKPLAN 2012 vastgesteld sept.2011 BELEIDSDOELSTELLINGEN NETWERK Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsflits juni 2014

Nieuwsflits juni 2014 Nieuwsflits juni 2014 Spirituele zorg, hoe kaart je dat aan? Hoewel patiënten aangeven dat ze het erg belangrijk vinden brengen huisartsen spirituele, existentiële, issues weinig in discussie. Dat blijkt

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Ondersteunen van kwaliteit van leven Achtergrondinformatie, adviezen en tips voor zorgondernemers, managers en zorgverleners Het project Verantwoorde zorg in de

Nadere informatie

Ervaring in palliatieve zorg

Ervaring in palliatieve zorg De psychologische invalshoek in de palliatieve zorg Wie doet wat? Dr. Judith Prins klinisch psycholoog Medische Psychologie Congres NPTN 2 november 2006 1 Ervaring in palliatieve zorg 1986-1990 1992-1996

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Continuïteitshuisbezoek

Continuïteitshuisbezoek Continuïteitshuisbezoek welke opleiding heeft de wijkverpleegkundige nodig? Conny Molenkamp Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zorg i.o. 11 december

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Wat is goede palliatieve zorg? Welke transitie vergt dat in onze regio?

Wat is goede palliatieve zorg? Welke transitie vergt dat in onze regio? Wat is goede palliatieve zorg? Welke transitie vergt dat in onze regio? Symposium Schakels in de palliatieve zorg Herten, 22 mei 2014 Cor Spreeuwenberg, voorzitter ontwikkelgroep van de zorgmodule palliatieve

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 1: Inleiding Het beleid van de overheid ten aanzien van de zorg voor ouderen en de terminale zorg in de laatste levensfase is gericht op een steeds grotere

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

verstandelijke beperking

verstandelijke beperking Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Over verhuizingen & medische interventies Informatie voor familie en andere naasten Wat is palliatieve zorg? Palliatieve

Nadere informatie

Deel van het leven. Stichting VPTZ Land van Maas en Waal Beleidsvisie 2010 2013. September 2010.

Deel van het leven. Stichting VPTZ Land van Maas en Waal Beleidsvisie 2010 2013. September 2010. Deel van het leven Stichting VPTZ Land van Maas en Waal Beleidsvisie 2010 2013 September 2010. Voorwoord In de laatste decennia van de vorige eeuw ontstond een andere kijk op het stervensproces. Mensen

Nadere informatie

Project Transmurale Palliatieve Zorg & Schokbrekers in de communicatie. Minisymposium SKB 19 december 2013

Project Transmurale Palliatieve Zorg & Schokbrekers in de communicatie. Minisymposium SKB 19 december 2013 Project Transmurale Palliatieve Zorg & Schokbrekers in de communicatie Minisymposium SKB 19 december 2013 Hoeveel patiënten heeft u nu in behandeling (of verzorgje nu op de afdelingof thuis) waarbij het

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Carinova Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wat is palliatieve zorg? Speciaal voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven doormaken,

Nadere informatie

Overdracht in de palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Overdracht in de palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht in de palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Marlie Spijkers Arts symptoombestrijding en palliatieve zorg Sint Annaziekenhuis Medisch adviseur netwerk palliatieve zorg

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Visie van de Kerngroep Palliatieve Zorg (*) Hoe moet de palliatieve zorg eruit zien in 2020?

Visie van de Kerngroep Palliatieve Zorg (*) Hoe moet de palliatieve zorg eruit zien in 2020? 1 Visie van de Kerngroep Palliatieve Zorg (*) Hoe moet de palliatieve zorg eruit zien in 2020? Inleiding Ongeveer tweederde van alle Nederlanders sterft aan een niet-acute aandoening. Voor deze mensen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

De palliatieve zorgconsulent in Salland

De palliatieve zorgconsulent in Salland in Salland De keten is zo sterk als de zwakste schakel Uitwerking projectplan door Wim Veldhuis Marja Voogel Godelieve Pieper Jannie Post Berdine Koekoek November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

Palliatieve zorg. 1. Wat is palliatieve zorg? 1.1 Definitie WHO 2002

Palliatieve zorg. 1. Wat is palliatieve zorg? 1.1 Definitie WHO 2002 Palliatieve zorg 1. Wat is palliatieve zorg? 1.1 Definitie WHO 2002 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie van palliatieve zorg opgesteld: "Palliatieve zorg bevordert

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Palliatieve en Terminale Zorg Colofon Expertgroep Palliatieve en Terminale Zorg Marcel Reinders (voorzitter), huisarts, projectleider toetsing

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Vereniging Spierziekten Nederland

Vereniging Spierziekten Nederland Vereniging Spierziekten Nederland Inhoud van de presentatie! VSN! Concept! Huisartsenbrochures! Thuiszorginformatiepakket! En verder VSN: zoeken naar oplossingen! Contact tussen lotgenoten! Effectief

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. Ook dit jaar zijn wij er geslaagd

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2014 / 2016 Hospice De Margriet

Meerjaren beleidsplan 2014 / 2016 Hospice De Margriet Meerjaren beleidsplan 2014 / 2016 Hospice De Margriet 1 Onderstaand is opgenomen een samenvatting van het beleidsplan 2014/2016. De in deze samenvatting behandelde onderwerpen zijn: Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

40 verzorgingshuisappartementen 20 verpleeghuisplaatsen (waarbij psychogeriatrie en somatiek) dagbehandeling dagverzorging kortdurende opname

40 verzorgingshuisappartementen 20 verpleeghuisplaatsen (waarbij psychogeriatrie en somatiek) dagbehandeling dagverzorging kortdurende opname Naam instelling: Zorgcentrum De Stilen Adres: Longway 2 8881 CN West-Terschelling tel. nr. 0562-446400 website: www.znb.nl Signatuur neutraal Behandelmogelijkheden Zorgcentrum de Stilen biedt een combinatie

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild volwassenen pallatieve terminale zorg Inhoudsopgave Inleiding 2 Palliatieve unit locatie Zon & Schild 2 Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar nog leeft?

Zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar nog leeft? Zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar nog leeft? Het belang van een integraal anticiperend beleid 22 maart 2012 Bernardina Wanrooij Huisarts, consulent palliatieve zorg AMC Palliatieve zorg

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan

Netwerk Palliatieve Zorg. Zaanstreek- Waterland. Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg 2015 Zaanstreek- Waterland Jaarplan Inhoud Inleiding... 3 1. Coördineren (A)... 4 Omschrijving beoogde activiteiten... 4 Omschrijving beoogde resultaat... 4 Tijdsinvestering...

Nadere informatie

rouw, verliesverwerking en spiritualiteit Oncologiedagen 2014

rouw, verliesverwerking en spiritualiteit Oncologiedagen 2014 rouw, verliesverwerking en spiritualiteit Oncologiedagen 2014 Jacqueline van Meurs: geestelijk verzorger/consulent spirituele zorg Gerda Bronkhorst: oncologieverpleegkundige/verpleegkundig consulent palliatieve

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

1.1 Inleiding: de categorie cliënten

1.1 Inleiding: de categorie cliënten In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van mensen met een chronische aandoening. Beschreven wordt hoe de zorg is georganiseerd en welke instellingen en woonvormen er zijn. Ook wordt aandacht besteed

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg. Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt!

Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg. Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt! 1 Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt! Ans Verdonschot Beleidsmedewerker IKNL Jopke Kruyt Zorginnovatie en begeleiding PROGRAMMA Waar

Nadere informatie

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing Voor iedere zorgvraag een passende oplossing De Gouden Leeuw Groep Missie De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie