AGENDA 2020 scherp aan de wind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA 2020 scherp aan de wind"

Transcriptie

1 AGENDA 2020 scherp aan de wind tussentijdse herijking Programma hoofdkeuzes tweede tranche middelen UCF Leeuwarden, 4 april

2 Inhoud 1. Woord vooraf Ambities Onderzoekschool Mastercollege Leeuwarden UCF-kennisnetwerk Agenda 2020: betekenis voor de komende jaren Onderzoekschool Mastercollege Leeuwarden Ontwikkeling van het onderwijs- en onderzoeksprogramma Academisch klimaat Ontwikkeling van het UCF-kennisnetwerk Bestendiging van UCF-activiteiten Reflectie op Programma programmatische focus Realisatie Mastercollege Leeuwarden Uitbreiding reikwijdte UCF-kennisnetwerk Eigen functioneren Bijlage 1: Stand van zaken realisatie Programma Bijlage 2: Financieel overzicht realisatie Programma Bijlage 3: Evaluatie eerste tranche 2

3 Woord vooraf De Stichting University Campus Fryslân (UCF) is begin 2011 gestart om in Fryslân een inspirerend en kwalitatief hoogstaand academisch netwerk te realiseren. De primaire doelstelling van dit netwerk is om in samenwerking met de kennispartners de Friese kennisinfrastructuur en -economie te versterken en te bestendigen. De provinciale verankering van UCF-activiteiten en hun doorwerking in de regionale economie vormen hierbij belangrijke aspecten. De door UCF te verrichten activiteiten zijn vastgelegd in het UCF-programma en het Meerjarenproductenplan Medio 2011 ben ik begonnen met de realisatie van het UCF-programma. De vorderingen die tot op heden zijn gemaakt geven in het algemeen aanleiding tot tevredenheid. De zichtbaarheid van UCF wordt gestaag groter en naast de vastgelegde doelen en beoogde resultaten zijn ook meerdere nieuwe initiatieven tot stand gekomen. Zo zal UCF in samenwerking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 onderzoeken hoe in Leeuwarden de sterkste synergie tussen wetenschappelijke en culturele vorming kan worden gerealiseerd. Niettemin is in de praktijk gebleken dat sommige uitgangspunten van het UCF-programma onvoldoende realistisch zijn. Met name blijkt dat de beoogde snelheid ten aanzien van de realisatie van de masteropleidingen niet spoort met de strenge eisen die de Nederlandse overheid oplegt aan accreditatie en licentie. In het kader van deze herijking is dan ook, op basis van een doorkijk naar de structuur en organisatie zoals UCF deze in 2020 gerealiseerd wil hebben, gereflecteerd op de onderdelen van het UCF-programma die aanpassing behoeven. Voor de strategische koers naar 2020 vormen de provinciale nota Economische beleidsvisie van de provincie Fryslân 2012 en de recent vastgestelde provinciale beleidsnota Kultuer, taal en ûnderwiis twee belangrijke aanknopingspunten. De ambities voor 2020 worden direct doorvertaald naar een Agenda 2020, die de belangrijkste activiteiten omvat om deze ambities te kunnen realiseren. Wat mij betreft ligt bij de uitvoering van deze agenda een uitdaging en een rol voor alle partners in het netwerk, inclusief de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en andere UCF-relevante gemeenten, zoals Smallingerland. Het uitvoeren van de Agenda 2020 zal ook aanpassingen vragen aan de organisatie van het UCF-bureau. Dit punt komt eveneens in deze notitie aan de orde. Leeuwarden, 4 april 2013 prof. dr. Frans Zwarts, hoogleraar-bestuurder UCF 3

4 2. Ambities 2020 Als direct gevolg van de activiteiten van UCF bevindt zich in de provincie Fryslân in 2020 een bloeiende en kwalitatief hoogstaande academische gemeenschap waarvan de kern wordt gevormd door een volwaardige en zelfstandig functionerende onderzoekschool én een universitair Mastercollege. 2.1 Onderzoekschool Binnen de onderzoekschool, gevestigd in de Johannes de Doper Kerk, wordt excellent wetenschappelijk onderzoek verricht op een aantal gebieden die aansluiten bij de regionale kracht en focus, te weten watertechnologie en -management, meertaligheid, toerisme en life sciences. Naast de wetenschappers die actief zijn in de onderzoekschool maken ook andere groepen deel uit van de academische gemeenschap. Getalenteerde (aankomende) studenten, docenten, onderzoekers of promovendi die ook in Fryslân actief zijn en het geïnteresseerde grote publiek zijn eveneens betrokken bij activiteiten die vanuit de onderzoekschool worden georganiseerd. In dit kader wordt in samenwerking met de kennisinstellingen jaarlijks een academische agenda opgesteld met een ruim aanbod aan interessante maar ook leuke en uitdagende workshops, meet & greets, seminars, debatreeksen en publiekslezingen en -activiteiten, waarbij zowel de academische gemeenschap als de Friese samenleving volledig wordt bediend. 2.2 Mastercollege Leeuwarden Naast de onderzoekschool vormt het universitaire Mastercollege de tweede pijler van de academische gemeenschap. Door een intensieve koppeling van het Mastercollege met de onderzoekschool vindt een optimale kruisbestuiving plaats tussen onderwijs en onderzoek. Via premaster- of honourstrajecten biedt het Mastercollege een doorgaande Friese leerlijn voor HBO-talenten en trekt het op basis van de kwaliteit en de uniciteit van de opleidingen ook nieuwe studenten naar Leeuwarden en de regio. Op grond van een geïntegreerde aanpak van UCF, de HBO-instellingen, universiteiten, studentenorganisaties, gemeente Leeuwarden, horeca, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft Leeuwarden in 2020 een uniek profiel als internationale studie- en studentenstad opgebouwd en draagt dat imago actief uit naar Nederland en daarbuiten. 2.3 UCF-kennisnetwerk De basis van de academische gemeenschap is het UCF-kennisnetwerk, dat een enorme potentie heeft met betrekking tot het genereren, ontsluiten en toepassen van (nieuwe) kennis. Op grond van heldere afspraken en onderling vertrouwen streeft UCF ernaar om in 2020 te functioneren als een zelfsturend en hoogwaardig kennisnetwerk waarin alle Friese kennispartners participeren, samen met de relevante universiteiten, bedrijven, overheden en culturele en maatschappelijke organisaties. Binnen het netwerk zijn diverse universitaire voorzieningen aanwezig in verschillende delen van de stad. Het hart van het geheel wordt gevormd door een lean and mean UCF-bureau dat een regisserende en faciliterende rol vervult. Het bestaan van dit hoogwaardige kennisnetwerk dient, naast een bloeiende academische gemeenschap en een hoger aantal hoogopgeleide kenniswerkers, te leiden tot een vergrote productie van internationaal toepasbare kennis, een versterkte regionale innovatiekracht met meer bedrijvigheid en daaraan gekoppeld betere werkgelegenheidskansen binnen de regio. 4

5 3. Agenda 2020: betekenis voor de komende jaren Op basis van de in het vorige hoofdstuk beschreven ambities en voortbordurend op het vigerende UCF-programma en de actualisatie van het provinciale beleid op het terrein van kennis, economie, cultuur en meertaligheid, is een Agenda 2020 opgesteld. Met deze Agenda 2020 geeft UCF vorm aan de activiteiten die moeten leiden tot het bereiken van de beoogde ambities en doelstellingen. 3.1 Onderzoekschool In de komende periode zal veel aandacht worden besteed aan de opbouw en ontwikkeling van de onderzoekschool tot een volwaardige en zelfstandig functionerende Friese onderzoekschool. Naast haar onderzoeksactiviteiten op het gebied van watertechnologie en -management, meertaligheid, toerisme en life sciences heeft deze onderzoekschool de taak om de doorwerking van de onderzoeksresultaten in het reguliere onderwijs en in de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovatieve concepten in Fryslân optimaal te faciliteren. Onderscheidende kenmerken van de onderzoekschool ten opzichte van de meer traditionele onderzoekscholen in Nederland zijn de bundeling van de sociale, geestes- en levenswetenschappen en de focus op multidisciplinariteit en co-creatie. Daarnaast is ook de oriëntatie op promovendi binnen WO en HBO uniek in Nederland. UCF streeft ernaar om eind 2013 ten minste 35 promovendi binnen de onderzoekschool actief te hebben. Met betrekking tot deze promovendi heeft UCF de ambitie dat de gemiddelde promotieduur ten minste onder het landelijk gemiddelde uitkomt (gemiddelde duur 61 maanden 1 ). Ook het promotierendement dient beter te zijn dan het landelijk gemiddelde, te weten boven de 75 %. Dit betekent onder meer dat de kwaliteit van zowel het opleidings- en begeleidingsprogramma voor promovendi, de begeleiding en supervisie en de kwaliteit van de onderzoeksomgeving optimaal moet zijn. Om dit te kunnen waarborgen wordt een intern kwaliteitssysteem ontwikkeld. UCF wil echter niet alleen de eigen UCF-promovendi ondersteunen maar ook de promovendi die elders bij Friese kennisinstellingen actief zijn (denk aan de promoverende HBO-docenten) waar mogelijk faciliteren en samenbrengen. Op deze wijze wordt niet alleen over de volle breedte van het (promotie)onderzoek een kwaliteitsimpuls gegeven, maar ontstaat ook een daadwerkelijke promovendigemeenschap in Leeuwarden. 3.2 Mastercollege Leeuwarden UCF streeft naar een optimale verwevenheid van zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, mede in het kader van het creëren van doorlopende Friese leerlijnen. Nieuwe masteropleidingen die onderdeel uitmaken van het Mastercollege zullen dan ook bij voorkeur gerealiseerd worden wanneer zij een duidelijke koppeling hebben of kunnen krijgen met het UCF-onderzoeksprogramma of onderzoeksprogramma s bij andere kennisinstellingen in de regio. Uitgangspunt is om vanaf 2015 tenminste de volgende masters (met bijbehorende schakelprogramma s) binnen het Mastercollege aan te bieden: Energy and Environmental Management, Watertechnologie, Multilingualism, Leefbaarheid, Toerisme, Dairy Processing en Bestuurskunde. Per masteropleiding wordt gestreefd naar een deelname van minstens 30 á 35 studenten per jaar. 1 Oost en Sonneveld, 2006; zie ook VSNU, factsheet promotierendement t/m 2011, 5

6 3.3 Ontwikkeling van het onderwijs- en onderzoeksprogramma Met betrekking tot de themagebieden waar UCF haar onderzoeksactiviteiten op richt (watertechnologie en -management, meertaligheid, toerisme en life sciences) geldt dat meertaligheid en watertechnologie in Fryslân reeds een zeer sterke academische onderzoekstraditie hebben ontwikkelt. Dit is in mindere mate het geval voor de life sciences en toerisme. UCF kiest ervoor om deze laatste twee in de komende jaren een extra impuls te geven. Life sciences: agrofood Doel van het provinciaal beleid met betrekking tot de Noordelijke agrofoodsector in de komende jaren is het bevorderen van de internationale concurrentiekracht en het uitbouwen van de werkgelegenheid in deze sector. Met betrekking tot de versterking van de onderliggende kennisinfrastructuur voor de agrofood vragen twee ontwikkelingen in de markt de aandacht. Dit zijn de behoefte bij bedrijven aan nieuwe kennis (en de toepassing daarvan) en het groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel binnen de sector. In dit kader beoogt UCF de ontwikkeling van Dairy Campus (opgestart in 2011) tot internationaal kennis- en expertisecentrum een impuls te geven door het opzetten van een wetenschappelijk onderzoeksprogramma over de toekomstige rol van zuivel in de voedselketen, mede in het licht van het thema Healthy Ageing. Om de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs te optimaliseren wordt aan dit onderzoeksprogramma een professionele en een academische masteropleiding gekoppeld op het gebied van zuivel. Hiermee wordt ook een brug geslagen naar een uniek onderwijsprogramma dat momenteel binnen Leeuwarden in ontwikkeling is, dat op termijn moet voorzien in de groeiende vraag aan geschoold personeel op alle niveaus (MBO-HBO-WO). Life sciences: zorg- en medische technologie De provincie Fryslân hecht aan de zorg en de hieraan gerelateerde ontwikkelingen een groot economisch belang. Onder meer op het deelgebied (bio)medische technologie en thuistechnologie wordt ingezet op kennisontwikkeling, kennisoverdracht en valorisatie. Versterking van het bestaande onderwijsaanbod en ontwikkeling van nieuwe opleidingen behoren tot de initiatieven die de provincie in dit kader wenselijk acht. Om die reden voert UCF overleg met het Medisch Centrum Leeuwarden en de daaraan verbonden MCL Academie over een toekomstige masteropleiding Zorg- en Medische Technologie. Aanknopingspunt vormt het project LIMIS (Leeuwarden Institute for Minimal Invasive Surgery), dat in 2010 met een Europese en regionale bijdrage is gefinancierd en dat gericht is op het vergroten van de basis voor kennisintensieve bedrijvigheid op het gebied van zorgen medische technologie. Toerisme Het European Tourism Future Institute (ETFI), het onderzoeksinstituut van Stenden op het gebied van Toerisme en Leisure, heeft met 2 promotieprojecten in de onderzoekschool een aanvang gemaakt met het opzetten van een wetenschappelijk onderzoeksprogramma bij UCF. Gekoppeld aan deze onderzoekslijn steunt UCF, additioneel aan het Mastercollege, de positionering van een master Toerisme in Leeuwarden. Van de 5000 studenten die aan Stenden een van de bacheloropleidingen Hotelmanagement, Leisure of Toerisme volgen zullen naar verwachting jaarlijks minstens 80 studenten via een schakelprogramma doorstromen naar deze master. Met deze master wordt voorzien in een grote behoefte aan scholing op academisch niveau binnen Leeuwarden. Studenten worden hiermee in staat gesteld hun volledige scholingstraject binnen Leeuwarden te voltooien, eventueel gecompleteerd met een promotietraject in de onderzoeksschool. 6

7 Overige ontwikkelingen In verband met het grote strategische belang voor Fryslân ondersteunt UCF, in aanvulling op de master Multilingualism in het Mastercollege, de positionering van de academische bachelor Fries in Leeuwarden. Centraal thema van deze bachelor is Fries in een meertalige context, waardoor er inhoudelijk een optimale aansluiting met de academische master bestaat. Vanuit het HBO wordt eveneens gewerkt aan een schakelprogramma voor de aansluiting met de masteropleiding. Op deze wijze worden er in Leeuwarden twee doorlopende leerlijnen gecreëerd, te weten van HBO naar WO en een leerlijn volledig op academisch niveau. Met NHL Hogeschool is meermaals gesproken over de mogelijkheid om in aansluiting op de bacheloropleidingen Bestuurskunde / Overheidsmanagement, Europese Studies, Integrale Veiligheid en HBO-Rechten een academische master te ontwikkelen. Deze moet niet gericht zijn op de klassieke bestuurskunde, omdat Nederland al veel van dergelijke opleidingen heeft en de vraag van studenten beperkt is. In plaats daarvan wordt gedacht aan een krachtig initiatief dat nieuw, onderscheidend en kansrijk is. Dat betreft de integratie van de veiligheidskunde (de empirische studie van de werking van het strafrecht) en de zogeheten civilogie (de empirische studie van de werking van het privaatrecht). Beide gebieden zijn volop in ontwikkeling als gevolg van de doorwerking van het Europese recht op nationaal niveau. Met name de civilogie vraagt om nieuwe kennis en competenties, niet alleen op het vlak van praktische aanbesteding, marktwerking, staatssteun en subsidierecht, maar ook inzake incasso, ontslag en huurkwesties. In overleg met de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen zal een geïntegreerd masterprogramma worden ontworpen. Tot slot heeft UCF, vanwege het grote belang voor de regio met betrekking tot de opleiding en behoud van gekwalificeerd technisch personeel, aansluiting gezocht bij het Innovatiecluster Drachten. In dit kader wordt in samenwerking met Philips en de UCFpartners NHL Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente een Honours bachelor- en masterprogramma High-Tech Systems and Materials opgezet. Dit is een verzwaarde opleiding voor getalenteerde studenten techniek met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Dit excellentietraject wordt voorjaar 2013 ter accreditering voorgelegd aan het Siriusprogramma, onderdeel van het Platform Bèta- Techniek. In het licht van de koppeling met wetenschappelijk onderzoek wordt door Philips en de deelnemende kennisinstellingen in dit kader een bijbehorend onderzoeksprogramma ontwikkeld. Met de gemeente Smallingerland wordt overleg gevoerd over financiële ondersteuning van dit programma. 3.4 Academisch klimaat Versterking van het academisch klimaat door de opbouw van een onderzoeksgemeenschap en het aanbieden van universitair onderwijs kan niet los worden gezien van de verdere kwaliteiten van Leeuwarden als studie- en studentenstad. Op grond van een geïntegreerde aanpak van HBO-instellingen, universiteiten, Tresoar, studentenorganisaties, provincie en gemeente, UCF, horeca, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft Leeuwarden in 2020 een uniek profiel als internationale studentenstad opgebouwd en draagt het dat profiel actief uit. Daarbij gaat het om het realiseren van goede voorzieningen voor studenten (studiefaciliteiten, huisvesting en sociale voorzieningen), in combinatie met een kwalitatief hoogstaand en uniek opleidingenaanbod, een sterke onderzoeksomgeving en 7

8 om het faciliteren van startende bedrijven op de onderzoeksgebieden. In de komende periode zal onder meer worden gewerkt aan het realiseren van: Universitaire bibliotheek: de doorontwikkeling van Tresoar als universitaire bibliotheek en ontmoetingspunt voor onderzoekers en studenten in Leeuwarden; Centrum voor Cultuur en Wetenschap: het oprichten van een centrum van waaruit wetenschapsculturele activiteiten worden georganiseerd, in samenwerking met alle Friese cultureel/maatschappelijke organisaties. Deze activiteiten worden in een kalender opgenomen; Centrale introductiedag voor studenten, verder te ontwikkelen tot een Leeuwarder introductieweek in 2015: een centrale introductie voor aankomende HBO- en WOstudenten bij de start van het nieuwe studiejaar; Faciliteiten en een programma voor internationale studenten, promovendi en docenten; Promotie van Leeuwarden als studie- en studentenstad; 3.5 Ontwikkeling van het UCF-kennisnetwerk Om de enorme potentie van het UCF-kennisnetwerk in 2020 maximaal te kunnen benutten is het noodzakelijk de belangen en doelstellingen van de verschillende partners samen te smeden tot het gemeenschappelijke UCF-doel. Een breed gedragen doelstelling (en daarmee samenhangend consensus over de meerwaarde van UCF) vormt namelijk de enige legitimatie voor het bestaan van UCF als netwerkorganisatie. In het kader van de nationale en internationale profilering van de gemeenschappelijke identiteit van UCF is het hierbij van uitermate groot belang dat de partnerinstellingen dit gezamenlijke doel ook uitdragen. Om deze structuur de komende jaren te realiseren moet nog hard worden gewerkt aan het draagvlak voor de gezamenlijke doelstelling. Hiervoor dienen tussen de partnerinstellingen nadere afspraken te worden gemaakt over hun specifieke rol en bijdrage aan het gemeenschappelijke doel. De vastgelegde afspraken scheppen helderheid over de onderlinge verhoudingen en verwachtingen jegens elkaar en vormen de basis voor het aangaan van tijdelijke en unieke samenwerkingsvormen en -verbanden. Afspraken, afstemming en onderling vertrouwen zijn de randvoorwaarden waarmee op termijn een zelfsturend kennisnetwerk kan worden gecreëerd met als kern een UCF-bureau dat binnen dit netwerk een regisserende en faciliterende rol vervult. 3.6 Bestendiging van UCF-activiteiten De toekomstbestendigheid van UCF als academische netwerkorganisatie is eveneens een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. In het kader van de Agenda 2020 gaat UCF op zoek naar middelen voor bestendiging van de onderzoeksactiviteiten en voor het uitbouwen van het Mastercollege. De onderzoeksactiviteiten van UCF zijn momenteel gegoten in de vorm van vierjarige promotieprojecten, samengebracht in meerdere onderzoekslijnen binnen de onderzoekschool. Het op onderdelen gericht versterken van deze onderzoeksprogramma s zal in de toekomst niet alleen via promotietrajecten gebeuren; financiering van kortlopende (postdoc)projecten moet ook tot de mogelijkheden gaan behoren. Voor het welslagen van het Mastercollege is het van belang dat het college voldoende massa ontwikkelt om een aanzuigende werking te hebben op studenten van zowel binnen als buiten de regio. In dit kader wil UCF het Mastercollege na 2015 verder uitbouwen. Het streven is dat het opleidingsaanbod uit tenminste 10 academische masters gaat bestaan, die aansluiten bij de regionale sterktes. UCF is momenteel met partijen in gesprek over de toekomstige invulling van het Mastercollege. Een master op het gebied van 8

9 Zorg- en Medische Technologie dient in ieder geval onderdeel van het college uit te gaan maken. Is de start van UCF volledig gefinancierd door de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden, uiteindelijk zullen ook de deelnemende kennisinstellingen bij moeten dragen aan de instandhouding van het UCF-netwerk en haar activiteiten. UCF signaleert eveneens het belang om gebruik te maken van de kansen en mogelijkheden die op nationaal en internationaal niveau worden geboden. Door middel van het koppelen van de onderzoeksen onderwijsagenda van UCF met nationale en/of Europese projecten kunnen additionele financieringsbronnen aangeboord worden, die op hun beurt weer bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van UCF. Bij de keuze voor het starten van nieuwe initiatieven zal UCF de mogelijkheden die in dit verband worden geboden dan ook meenemen als weegfactor. Momenteel is UCF aangesloten bij het opstellen van de Research and Innovation Strategy (RIS3) Agenda Dit document wordt dit voorjaar ingediend bij de EU en vormt de sleutel voor de toegang tot de toekomstige Europese fondsen. UCF heeft de ambitie Europese gelden te verwerven uit diverse EU-Directoraten die kunnen bijdragen aan de versterking van de academisering van Leeuwarden en Fryslân. 9

10 4. Reflectie op programma Het UCF-programma (lees 2020) en het daaraan gekoppelde UCF- Meerjarenproductenplan vormen een goede start voor de daadwerkelijke realisatie van UCF. Op basis van de hierboven beschreven ambities en de daaraan gekoppelde Agenda 2020 dienen echter een aantal elementen van dit programma bijgesteld te worden. Deze zijn hieronder kort weergegeven. Voor een stand van zaken met betrekking tot de realisatie van het Meerjarenproductenplan zie bijlage 1. Voor het bijbehorende financiële overzicht zie bijlage Programmatische focus Beperkte middelen en de noodzaak voor focus en massa nopen UCF om zijn activiteiten te gaan richten op die gebieden waar Fryslân al excellente kennis en expertise heeft opgebouwd en waarmee de provincie zich ook internationaal - sterk kan profileren. Dit zijn watertechnologie en -management, meertaligheid, toerisme en life sciences. UCF laat hiermee het uitgangspunt los om de in 2007 geïdentificeerde 6 Friese hotspots in gelijke mate binnen het onderzoeks- en onderwijsprogramma te verankeren. Voor de hotspots Duurzame energie en Leefbaarheid betekent dit dat voor deze thema s geen zelfstandige onderzoekslijnen worden opgezet, maar dat deze zullen worden ingebed in de onderzoeksprogramma s van de overige thema s. Gezien de relevantie van deze onderwerpen voor de Friese samenleving onderzoekt UCF echter wel welke alternatieve mogelijkheden beschikbaar zijn om kennis op deze gebieden naar Fryslân te halen en toe te (laten) passen. 4.2 Realisatie Mastercollege Leeuwarden In het Meerjarenproductenplan worden de masteropleidingen gedefinieerd waaruit het Mastercollege in 2015 gaat bestaan 2. Dit zijn de masters Energy and Environmental Management, Watertechnologie, Multilingualism en Leefbaarheid. Daarnaast is er ruimte voor een of enkele aanvullende professionele dan wel academische masteropleidingen. Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 wil UCF de beschikbare ruimte invullen met drie academische masteropleidingen, te weten Toerisme, Dairy Processing en, op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Leeuwarden, Bestuurskunde. Er zal, mede door een tekort aan beschikbare middelen, niet worden ingezet op het realiseren van een professionele master Creative Innovation 3. Met betrekking tot het realiseren van de masteropleidingen blijkt werkenderwijs dat de voorgenomen planning (alle masters zouden voor en/of uiterlijk 2012 van start gaan) niet spoort met de ontwikkelsnelheid binnen de betrokken instellingen en de strenge eisen die de Nederlandse overheid oplegt aan accreditatie en licentie. In combinatie met de hoeveelheid beschikbare middelen (immers verdeeld over twee tranches) ziet UCF zich dan ook genoopt de masteropleidingen gefaseerd in te voeren: UCF streeft ernaar uiterlijk in 2015 alle opleidingen, inclusief bijbehorende schakelprogramma s, gerealiseerd te hebben. In het verlengde hiervan ligt de vraag of het Mastercollege voldoende massa heeft om een daadwerkelijk aanzuigende werking te hebben. Dit kan alleen als gestreefd wordt naar een breed aanbod van grote masteropleidingen met een jaarlijkse instroom van tenminste 30 2 Zie het Meerjaren productenplan University Campus Fryslân , 2011, p.11 3 Wordt als mogelijke optie in het Meerjaren productenplan meegegeven. 10

11 studenten. UCF bezint zich momenteel dan ook op de vraag op welke wijze het Mastercollege in de periode na 2015 verder vorm moet krijgen. Tot slot heeft UCF, in aanvulling op het UCF-programma, besloten een drietal andere initiatieven op onderwijsgebied te ondersteunen, te weten het lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding (FMOO), de bachelor Fries en het Honours bachelor- en masterprogramma High-Tech Systems and Materials (zie ook paragraaf 3.3). 4.3 Uitbreiding reikwijdte UCF-kennisnetwerk Het enthousiasme voor het UCF-initiatief strekt zich verder uit dan de huidige UCF-partners. Naast de partners blijken ook veel andere kennisinstellingen en bedrijven geïnteresseerd in samenwerking met UCF. Wanneer de eigen doelstellingen daarmee gediend zijn zal de UCF dan ook in afwijking van het programma verbindingen met andere kennisinstellingen aangaan, desgewenst ook in regio-overschrijdende netwerken. Versterking van de betrokkenheid van bijvoorbeeld de universiteiten is in deze context cruciaal. Dergelijke initiatieven dienen overigens altijd aansluiting te vinden met de focusgebieden watertechnologie en -management, meertaligheid, toerisme en life sciences. 4.4 Eigen functioneren De uitvoering van de Agenda 2020 vraagt niet alleen om bepaalde wijzigingen in de activiteiten van UCF, maar ook om aanpassing van het functioneren en de werkwijze van de UCF-organisatie, inclusief Bureau-UCF. Organisatie Ten aanzien van de positie en het functioneren van de huidige UCF-organisatie is het volgende op te merken: Bij de UCF-partnerinstellingen is niet altijd een duidelijk beeld over de rol en functie die Bureau-UCF binnen het netwerk vervult. UCF gaat hiertoe in overleg treden met de diverse bestuurlijk gremia teneinde gewenste taken en rollen te verhelderen; Bureau-UCF moet bij het organiseren van haar activiteiten meer gebruik gaan maken van de binnen het netwerk aanwezige kennis en expertise. Op deze wijze wordt ook het draagvlak voor de doelstellingen vergroot; Door niet zelf te beschikken over de financiële middelen verliest Bureau-UCF aan slagkracht. De beschikkingen voor onderzoek en onderwijs worden na advies van UCF verleend door de provincie; De kennispartners in het netwerk kunnen elkaar nog beter vinden en op basis van hun eigen rol binnen het netwerk beter en effectiever met elkaar samen werken. Dit is een issue in de bilateralen op operationeel en bestuurlijk niveau en vast agendapunt voor de inmiddels ingestelde Stuurgroep UCF. Om de beoogde regisserende en faciliterende rol binnen het netwerk te kunnen uitoefenen zal Bureau-UCF zich de komende tijd verder moeten professionaliseren op zakelijk gebied, te weten het management, de beheersorganisatie, contractbeheer en fondsenwerving. UCF heeft een zakelijk manager aangesteld die zich zal richten op de totale planning en control van de UCF-organisatie. Verder brengt hij specifieke ervaring mee op het terrein van de verantwoording van extern gefinancierde projecten. De sturing binnen Bureau-UCF gaat zich concentreren op de volgende gebieden: onderzoekschool, UCF-Mastercollege en Academisch Klimaat; daarnaast functioneert het bestuurssecretariaat ter ondersteuning van de Raad van Toezicht en het Bestuur. 11

12 Tevens gaat Bureau-UCF meer aandacht besteden aan de (inhoudelijke) aansturing van het netwerk. Een lean and mean UCF-Bureau als kern van het zelfsturend UCF-netwerk (zie ook paragraaf 2.3) betekent dat Bureau-UCF de kwaliteit en competentie heeft om met minimale bezetting (i.e. de huidige bemensing) de grote hoeveelheid aan uiteenlopende activiteiten binnen het netwerk efficiënt en doelmatig uit te voeren en tevens nieuwe initiatieven weet te entameren. Draagvlak binnen het netwerk In het kader van de ontwikkeling als netwerkorganisatie verdient het punt van het creëren van meer draagvlak bij de partners voor de doelstellingen van de UCF ruime aandacht. Draagvlak wordt in de eerste plaats verkregen door het bieden van kwaliteit en inhoud en onder meer bekrachtigd door de beschikking over financiële middelen. In het verlengde hiervan dient geïnvesteerd te worden in de communicatie richting de partners bij het organiseren van activiteiten, de procedures en richtlijnen bij aanvragen, etc. 12

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN taken en profielschets hoogleraar-bestuurder februari 2011 De achtergrond Sinds 2009 werken de Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en regionale kennispartners samen aan plannen voor de versterking

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE 2011-2013

ZELFEVALUATIE 2011-2013 ZELFEVALUATIE 2011-2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 5 MEI 2014 ZELFEVALUATIE 2011-2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 5 MEI 2014 INHOUD TEN GELEIDE INHOUD 4 Het voorliggende zelfevaluatierapport is opgesteld

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 6 11/105

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 6 11/105 svoorstel Onderwerp: Dekking van de gemeentelijke subsidie van 250.000,-- voor het Kennisknooppunt Duurzame Kunststoffen van de Stenden Hogeschool te Emmen uit het Strategisch Innovatie en Ontwikkelingsfonds

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Universitaire Campus Venlo

Universitaire Campus Venlo Universitaire Campus Venlo Kennis/As Limburg Noordelijkste campus in de kennis/as plannen Ook de kleinste Universitaire campus binnen brede Greenport campus Universitaire Campus Venlo Doel bij te dragen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Utrecht Science Park. directeur-bestuurder

Utrecht Science Park. directeur-bestuurder Utrecht Science Park directeur-bestuurder Profiel met betrekking tot de positie 'directeur-bestuurder' bij Utrecht Science Park te Utrecht Algemeen Utrecht Science Park (USP) staat voor: onderwijs, onderzoek,

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Academisering Academisering Excellentie Internationalisering Academy for Leisure Excellentie Academy for Digital Entertainment

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag Samenvatting Aanleiding en adviesvraag In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met de overheveling van overheidstaken in het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. Met ingang van 2015 zullen

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

De IUR mag beschouwd worden als een onderwijsinstelling die opleidingen biedt waarbij de islam

De IUR mag beschouwd worden als een onderwijsinstelling die opleidingen biedt waarbij de islam EEN BEKNOPTE BELEIDSPLAN De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUR) opgericht in 1997 is een Nederlandse onderwijsinstelling op islamitische grondslag. Met de twee hbogeoriënteerde opleidingen

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 11 maart 2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 111 BRIEF

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Leeuwarden april 2013

Jaarstukken 2012 Leeuwarden april 2013 Jaarstukken 2012 Leeuwarden april 2013 Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

FAQ: 25 Meest gestelde vragen over RUG/Campus Fryslân

FAQ: 25 Meest gestelde vragen over RUG/Campus Fryslân FAQ: 25 Meest gestelde vragen over RUG/Campus Fryslân Definities: 1. Wat is het onderscheid tussen een premaster, een professionele master, een academische master en een honours master? Een premaster is

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Monitoringskader RUG/Campus Fryslân

Monitoringskader RUG/Campus Fryslân Monitoringskader /Campus Fryslân 1. Aanleiding Het proces om te komen tot een University Campus Fryslân [UCF] is inmiddels in een tweede fase terecht gekomen. De Rijksuniversiteit Groningen [] zal zich

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Kennisagenda Fryslân 2015-2025

Kennisagenda Fryslân 2015-2025 Kennisagenda Fryslân 2015-2025 Fryslân kent op een aantal economische sectoren en kennisgebieden een kansrijke en unieke positie. De provincie wil die positie borgen en verder uitbouwen. Met de Kennisagenda

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht Functie profiel Lid Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp inzet intensiveringsmiddelen 'leren' 2017 Steller R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 63 92 Bijlage(n) Ons kenmerk 6262777 Datum Uw brief

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 BESPREKPUNTEN B1. Beantwoording schriftelijke vragen geen SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De navolgende brief aan PS vast te

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4 Samenvatting Verkenning economische samenwerking F4 1 Samenvatting Aanleiding voor de verkenning De vier grootste gemeenten van Fryslân - Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen, kortweg

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010 PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015 Leeuwarden, oktober 2010 Inhoud Voorwoord 4 1Investeren in kennis: duurzame basis voor regionale vitaliteit 5 1.1. Strategische context 5 1.2. Economische

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND Inleiding Het Hoger Onderwijs staat hoog op de politieke agenda van de Provincie Flevoland. Daar is alle reden toe. Het aandeel hoger opgeleiden in Flevoland blijft sterk achter bij het landelijk gemiddelde.

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Leeuwarden Februari 2015. Jaarrekening 2014 UCF 1

Jaarrekening 2014. Leeuwarden Februari 2015. Jaarrekening 2014 UCF 1 Jaarrekening 2014 Leeuwarden Februari 2015 Jaarrekening 2014 UCF 1 Inhoud Algemene toelichting op de jaarrekening UCF 2014... 3 Balans per 31 december 2014... 6 Staat van baten en lasten 2014... 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

JAARVERSLAG 2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN JAARVERSLAG 213 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN WOORD VOORAF Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 213 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

3.1.5 Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme (aanvalsplan R&T)

3.1.5 Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme (aanvalsplan R&T) 3.1.5 Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme (aanvalsplan R&T) In het collegeprogramma 2015-2019 nemen de ambities voor een sterke sector Recreatie en Toerisme een stevige plaats in. Het verbeteren van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leeuwarden Maart 2014. Jaarverslag 2013 UCF 1

Jaarverslag 2013. Leeuwarden Maart 2014. Jaarverslag 2013 UCF 1 Jaarverslag 2013 Leeuwarden Maart 2014 Jaarverslag 2013 UCF 1 Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool

Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Koen Lemmink (l) en Johan de Jong. Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Een twaalftal studenten zit rond een grote tafel in één van

Nadere informatie