PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN Leeuwarden, oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010"

Transcriptie

1 PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN Leeuwarden, oktober 2010

2 Inhoud Voorwoord 4 1Investeren in kennis: duurzame basis voor regionale vitaliteit Strategische context Economische meerwaarde 5 2University Campus Fryslân Inhoudelijke thema s Het netwerkconcept Programmalijnen en activiteiten Kennispartners 9 3Het UCF programma Algemeen doel Fasering Periodieke evaluaties ONDERZOEK 12 Opbouw van een academische gemeenschap in Fryslân International Graduate and Research School Onderdelen programmalijn onderzoek 15 IGRS (Fryske Akademy en Waddenacademie) 15 Wetsus (water) 16 Praktijkgericht onderzoek (HBO kenniscentra) ONDERWIJS 17 Talentontwikkeling en doorgaande leerlijnen UCF Mastercollege Onderdelen Mastercollege VALORISATIE 23 Ontsluiten en verbinden van kennis en bedrijfsleven UCF Kennisacademie Onderdelen Kennisacademie 24 Na en bijscholingsaanbod voor professionals 24 Masterclasses en hands on learning workshops IGRS 24 Publiekslezingen en symposia Flankerende voorzieningen 25 Communicatie 25 (Studenten)huisvesting en een stimulerend studieklimaat 26 Beurzenprogramma 27

3 4Organisatie UCF Uitgangspunten Stichting UCF: organisatie en inrichting 29 5Financiën kennisagenda UCF Investeringsoverzicht Toelichting op het investeringsoverzicht 33 3

4 Voorwoord In 2009 verscheen de notitie University Campus Fryslân: bouwstenen voor een academische netwerkorganisatie. In deze notitie die, mede op initiatief van een externe adviescommissie 1 werd opgesteld en in december 2009 door Provinciale Staten van Fryslân en de gemeenteraad van Leeuwarden unaniem werd vastgesteld, werken beide overheden hun ambitie verder uit om het bestaande academische netwerk in Fryslân komende jaren te versterken, te verbinden en te verduurzamen. Uit verkenningen naar aanleiding van deze ambitie komt het algemene beeld naar voren dat het creëren van een academische netwerkorganisatie daartoe het meest geëigend is. Na overleg met vele betrokkenen waaronder in de noordelijke regio actieve hoger onderwijs en onderzoeksinstituten, de drie noordelijke provincies, het ministerie van OCW en nationale sleutelfiguren in het hoger onderwijs, is het inhoudelijke en organisatorische profiel van de beoogde netwerkorganisatie aangescherpt. Het betreft daarbij uitdrukkelijk niet de vestiging van een nieuwe instelling voor hoger onderwijs maar de opbouw van een academisch netwerk, verder te noemen University Campus Fryslân (UCF). UCF beoogt in nauwe samenspraak met in Fryslân gevestigde onderzoekinstituten, hboinstellingen en hun kenniscentra en participerende universiteiten, de kennisinfrastructuur rond de in 2007 geïdentificeerde Fryske hotspots 2 op samenhangende wijze te versterken. UCF doet dit door actieve ondersteuning van bestaande onderwijs en onderzoeksactiviteiten, door het initiëren en stimuleren van nieuwe (complementaire) activiteiten en leerwegen en door het bevorderen van valorisatie van kennis. Doel is het realiseren van optimale voorwaarden voor innovatie en een vitale regionale ontwikkeling. Voor u ligt de uitwerking die daaraan door kennispartners samen met UCF i.o. is gegeven: het programma UCF Hierin worden de activiteiten en de organisatie van de netwerkorganisatie voor deze fase geconcretiseerd en de daarvoor vereiste investeringen onderbouwd. Prof. dr. T. Sminia kwartiermaker UCF a.i. oktober De adviescommissie bestaat uit prof. dr. D. D. Breimer, prof. dr. J.T. Fokkema, prof. dr. Jouke de Vries en prof. dr. T. Sminia m.m.v. van Zoggel advies Amsterdam. 2 Water, Duurzame energie, Meertaligheid, Leefbaarheid, Toerisme en (groene) Life Sciences, Berenschot (2007) kennis en innovatie als motor, globaal ontwerp kennisinfrastructuur Fryslân

5 1 Investeren in kennis: duurzame basis voor regionale vitaliteit 1.1 Strategische context De keuze van de provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden om te investeren in haar kennisinfrastructuur vindt ondersteuning in verschillende nationale en regionale strategische bespiegelingen zoals Het Hoogste Goed, Koers Noord en Krimp als kans. Centraal hierin staat de boodschap dat investeren in de kenniseconomie de beste waarborgen biedt voor een duurzame groei 1. Welvaart en welbevinden hangen in een snel veranderende samenleving nauw samen met het vermogen om aanwezig talent (lees: kennis) te benutten en verder tot ontwikkeling te brengen. In de regio Fryslân is verdere groei van de kennisinstellingen niet vanzelfsprekend. Demografische ontwikkelingen bedreigen het draagvlak voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). Verhoging van de deelname aan het hoger onderwijs en nieuwe instroom van buiten de regio zijn nodig om het draagvlak sterk te houden. Met name voor dat laatste is specialisatie op enkele aansprekende thema s gewenst. Dat is ook nodig om het regionaal bedrijfsleven te voorzien van een innovatieve kennisbasis. Hogescholen en onderzoekinstituten in Fryslân geven vorm aan deze specialisaties. Nieuwe initiatieven zijn nodig om Leeuwarden nationaal en internationaal op de kaart te houden. Initiatieven die inspelen op de in Fryslân aanwezige economisch sterke punten en kennis (hotspots). Een toenemende samenwerking tussen hbo instellingen, tussen Friese onderzoeksinstituten, tussen hbo instellingen, onderzoeksinstituten en regionaal bedrijfsleven vergroot de mogelijkheden voor kwaliteitsverhoging en specialisatie van onderwijs en onderzoek en voor de valorisatie van kennis in de Friese economie en samenleving. De University Campus Fryslân (UCF) heeft tot doel dit netwerk bij deze kwaliteitssprong te faciliteren. 1.2 Economische meerwaarde Dat investeren in kennis een positief effect heeft op de economische ontwikkeling wordt door uiteenlopende studies ondersteund. Kennis wordt in belangrijke mate ge(re)produceerd in onderwijs en onderzoek. Investeren in onderwijs en onderzoek komt de economische groei ten goede 2. Grofweg 10 20% van de economische groei in de periode wordt toegeschreven aan een toename van menselijk kapitaal 3. Het opleidingsniveau van mensen blijkt volgens een recente studie van het Centraal Plan Bureau, een van de meest betrouwbare voorspellende factoren voor stedelijke groei in de afgelopen eeuw 4. In 2005 leverde de kennissector een bijdrage van 14,5 miljard euro aan de Nederlandse economie. Bijna 11 miljard (gemiddeld E per student) kwam daarvan terecht in de 13 universiteitssteden). Daarbij geldt dat vooral ook de kwaliteit 1 Ministerie OC&W (2007). Het Hoogste Goed: strategische agenda voor het hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid. Samenwerkingsverband Noord Nederland en het ministerie van Economische Zaken (2007). Koers Noord: op weg naar Pieken Pleidooi Krimp als kans door de stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), SNN, (2007). Strategische agenda Noord Nederland. Provinciale Staten (2007). 2 Groot,W. & Maassen van den Brink, H., De rol van onderwijs in de economie, Vernieuwing in het Hoger Onderwijs, Onderwijskundig Handboek, van Gorcum Englander,A, &Gurney, A.(1994) OECD productivity growth: medium term trends. OECD Economis Studies, 22 4 The Netherlands of 2040, Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff, Centraal Plan Bureau

6 van onderwijs die groei beïnvloedt: een hogere kwaliteit leidt tot een hogere economische groei. 1 Onderwijs heeft ook effect op de productiviteit, het zogenaamde maatschappelijk rendement. En een groei van de productiviteit leidt uiteindelijk tot een hogere economische groei. Onderzoek wijst uit dat een toename van het gemiddeld aantal jaren onderwijs in een land met één jaar leidt tot een stijging van de productiviteit per werknemer van 5 15%. Investeren in onderwijs levert zowel voordeel op voor de samenleving als geheel als voor de betrokkene zelf in de vorm van een hogere beloning, minder kans op werkloosheid en betere werkgelegenheidskansen. Divers onderzoek ondersteunt de stelling dat een hoger opgeleide bevolking de arbeidsongeschiktheid reduceert, de veiligheid ten goede komt, leidt tot een betere sociale cohesie en een positief effect heeft op de volksgezondheid. Van de beoogde effecten die aan investeringen in hoger onderwijs en onderzoek worden toegeschreven zijn er een aantal meer specifiek relevant voor de University Campus Fryslân. Uit een studie naar de locatiespecifieke economische effecten door Bureau Atlas voor gemeenten afgelopen jaar 2 komt naar voren dat m.n. het vergroten van de voorraad human capital in de stad of regio een positief effect heeft op: a. de groei van werkgelegenheid in de regio Friesland (de zogeheten directe werkgelegenheidseffecten). Het stimuleren van die groei is volgens onderzoekers hard nodig met het oog op de relatief hoge jeugdwerkeloosheid in Leeuwarden en daarbuiten. Extra werkgelegenheid zal naar verwachting de aantrekkingskracht van Leeuwarden op kansrijke bevolkingsgroepen vergroten. Ook de verwachte afname van goederen en diensten van andere bedrijven door UCF (de zogeheten achterwaartse effecten) heeft een direct en een afgeleid (positief) effect op de werkgelegenheid. b. de bestedingen( de zogeheten directe bestedingseffecten). De komst en/of het verblijf van studenten, (gast) docenten en staf leidt tot uitgaven in de lokale economie en tot indirecte werkgelegenheidseffecten. Tevens stelt bovengenoemde studie dat (..) wordt aangenomen dat de kans dat kennisinstellingen de productiviteit van bedrijven in de buurt verhogen, groter is als die kennisinstellingen zich richten op nieuwe technologieën en hun onderzoeksprogramma afstemmen op de wensen van het bedrijfsleven in de buurt 3. Hier sluit de Friese hotspotbenadering goed bij aan. Samenvattend Een investering in kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek in o.a. een University Campus Fryslân draagt bij aan en creëert voorwaarden voor een duurzame economische groei en een verrijking van het culturele klimaat, twee belangrijke speerpunten uit het Coalitieakkoord van de Provincie Fryslân en het Collegeakkoord van de gemeente Leeuwarden. 1 Hanushek, E., &Kim.D. Schooling, labor force quality, and economic growth. Cambridge NBER Leren in Leeuwarden, Gerard Marlet, Atlas voor gemeenten, oktober E. Stam, J. de Jong, G.Marlet, 2008: Creative industries in the Nehterlands: structure, development, innovativness and effects on urban growth, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 90 (2)

7 2 University Campus Fryslân 2.1 Inhoudelijke thema s Voor de realisatie van de ambities kiezen provincie en gemeente voor het innovatieve concept van een academische netwerkorganisatie, de University Campus Fryslân (UCF). Doel is door een samenhangende aanpak de hele Fryske kennisketen te versterken: van voorschoolse educatie en een leven lang leren tot excellent wetenschappelijk onderzoek en innovatief ondernemerschap. De UCF is primair een koppeling van aanwezige kennis en kunde binnen Fryske onderzoekinstituten, hbo instellingen, in de regio actieve universiteiten, culturele instellingen en bedrijven en gericht op het in wisselende allianties genereren en ontsluiten van (nieuwe) kennis op het terrein van de in 2007 geïdentificeerde Friese hotspots. Figuur 2 Friese hotspots 2.2 Het netwerkconcept De University Campus Fryslân is voor alles een academische netwerkorganisatie. Het is niet de opmaat naar een eigenstandige universiteit. Een dergelijk streven is niet alleen onrealistisch maar voldoet ook niet aan het beoogde doel, te weten het in samenwerking met bestaande kennispartners verrijken van de Friese kennisinfrastructuur. In de netwerkorganisatie ligt het accent op co creatie in horizontale structuren. De netwerkorganisatie kan in de Friese context het beste omschreven worden als een verzameling van zelfstandige kennisinstellingen in Fryslân die zich in samenwerking met elkaar en in de regio aanwezige bedrijven en actieve universiteiten richten op de productie van kennis, die voor Fryslân, de noordelijke regio, Europa en de wereld van belang is. Partners in de netwerkorganisatie zijn vanaf de definitiefase van onderwijs en onderzoekprogramma s verweven waarmee uitstekende condities gecreëerd worden voor toepasbaarheid in de regionale economie en verrijking van de cultuur. 7

8 Deze ontwikkeling met als motto Globally competitive en locally engaged is geheel in lijn met de behoefte aan verdergaande differentiatie in leerwegen en variëteit in het (hoger) onderwijs, zoals recentelijk bepleit door de zogeheten commissie Veerman 1 en onlangs bekrachtigd in het concept regeerakkoord. 2.3 Programmalijnen en activiteiten UCF concentreert zich op drie kerntaken(programmalijnen): 1. onderzoek (generen kennis en verduurzamen bestaande kennis rond Friese hotspots 2. onderwijs (overdacht van kennis rond Friese hotspots), 3.maatschappelijke valorisatie (ontsluiten en toepassen van kennis in en voor de samenleving en stimuleren van innovatie). Figuur 3 programmalijnen Aansluitend bij de regionale kracht en focus d.w.z. de aanwezigheid van enkele sterke onderzoeksinstituten op het terrein van de Friese hotspots en vele hoger opgeleiden op hboniveau is er voor gekozen UCF primair op te bouwen vanuit de onderwijs en onderzoeksactiviteiten in de Graduate fase: een UCF mastercollege en een UCF International Graduate and Research School (IGRS UCF). Het mastercollege biedt in nauwe samenwerking met universiteiten en hogescholen op locatie Leeuwarden diverse vraaggerichte en researchgeoriënteerde masteropleidingen en aansluitprogramma s voor o.a. hbo talent dat wil doorstromen naar een wetenschappelijke of professionele masteropleiding. In de International Graduate and Research School wordt de basis voor dit masteronderwijs verder versterkt door het uitvoeren van fundamenteel en toegepast dan wel praktijkgericht onderzoek met een focus op de Friese hotspots. Met behulp van nieuw aan te trekken (jong) onderzoekspotentieel en promotietrajecten voor ervaren hbo docenten wordt geïnvesteerd in de opbouw van een academische gemeenschap in Fryslân. Doel is niet alleen het verdiepen en verduurzamen van het bestaande onderzoek, maar tevens het verbinden van die kennis binnen inter/transdisciplinaire onderzoeksthema s. 1 Differentiëren in drievoud, advies van de commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsen, april

9 Een directe afgeleide van de onderzoeks en onderwijsactiviteiten vormt het opstellen en uitvoeren van een valorisatieagenda in de zogeheten UCF Kennisacademie, waarin kennis en kennistoepassingen in nieuwe producten en diensten hun weg moeten vinden naar regionale bedrijven en naar de Friese samenleving. Parallel aan deze programmalijnen worden fysieke investeringen gerealiseerd die bijdragen aan een stimulerend studieklimaat voor studenten en die voorwaarden creëren voor een inspirerend vestigingsklimaat voor (inter)nationale studenten en wetenschappers in Fryslân in het algemeen en in Leeuwarden in het bijzonder. 2.4 Kennispartners Figuur 4 kennispartners UCF De partners van de stichting UCF zijn: a. de drie wetenschappelijke instituten in Fryslân te weten de Fryske Akademy, de Waddenacademie (beide erkende KNAW instituten) en de Watercampus Wetsus (Centre of excellence for sustainable water technology in samenwerking tussen WUR Universiteit Twente, TU Delft en RUG). Daarnaast zal samengewerkt worden met het recent opgerichte Centre for Marine Policy, en de ontwikkelingen rond Nij Bosma Zathe (proefbedrijf voor meldveehouderij) initiatieven van de WUR in Fryslân. b. in Fryslân aanwezige voorzieningen zoals het Fries historisch en letterkundig Centrum Tresoar en het Europees kenniscentrum voor Meertaligheid en taalleren, Mercator. c. in Fryslân en de noordelijke regio aanwezige hogescholen en hun kenniscentra voor praktijkonderzoek te weten de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, vanhall Larenstein en Stenden hogeschool (waaronder begrepen de Hogeschool Drenthe) en met support van de Hanzehogeschool Groningen 1. d. in Fryslân actieve universiteiten te weten de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Universiteit Twente (UTwente), Wageningen Universiteit en Research (WUR) en de Technische Universiteit Delft (TUD) (zie hiervoor tevens paragraaf 4.1) 1 Zie ook hbo sectorplan scholen voor ambities,

10 e. het regionale bedrijfsleven is op het niveau van kennispartners en koepelorganisaties bij de ontwikkeling van UCF betrokken. Initiatiefnemers van diverse activiteiten hebben afgelopen maanden actief contacten gelegd met in het noorden gevestigde private en semiprivate partijen over participatie. Deze relaties zijn zeer bemoedigend en worden aan de hand van concrete voorstellen voor onderzoek en onderwijsactiviteiten verder uitgebouwd. 10

11 3 Het UCF programma Algemeen doel UCF heeft tot doel, met gerichte investeringen in academische activiteiten de kennisinfrastructuur en kennisketen rond Fryske hotspots te versterken, te verdiepen en te verbinden in samenwerking met aanwezige kennispartners en daarmee optimale voorwaarden te scheppen voor een innovatieve en duurzame regionale ontwikkeling in Fryslân en de noordelijke regio. 3.2 Fasering De realisatie van de UCF betreft een project met een looptijd van 10 jaar en kent verschillende fasen. Ontwikkelfase UCF: In deze ontwikkelfase is de start van de stichting UCF voorbereid, is het UCF concept in overleg met de partners verder uitgewerkt en is het programma UCF deel I voor de periode opgesteld. UCF fase 1: In de hierop volgende fase 2011 tot 2015 is de uitvoering van deel I van het UCF programma voorzien. Het programma is door de UCF partners uitgewerkt in concrete voorstellen 1 voor activiteiten die in paragraaf 3.4 en 3.5 worden samengevat. Gedurende deze fase vindt tweemaal een periodieke evaluatie plaats van de (voortgang) van de activiteiten. Op basis daarvan wordt het UCF programma deel II ontwikkeld en in het najaar 2014 ter besluitvorming aan Provincie en Gemeente voorgelegd. UCF fase 2: De tweede projectfase loopt van januari 2015 tot en met het najaar van Het programma UCF deel 2 ( ) wordt in deze periode in uitvoering genomen. 3.3 Periodieke evaluaties Tussentijdse evaluaties vormen de grondslag voor 1.het afleggen van verantwoording aan politiek en samenleving over de gepleegde investeringen en de aantoonbare meerwaarde voor Fryslân en 2.beslissingen over het continueren en uitbreiden van kansrijke initiatieven dan wel gefaseerd afbouwen van minder kansrijke (lees: onrendabele) activiteiten. 1 Nagenoeg alle netwerkpartners hebben veelal in samenwerking met elkaar voorstellen voor onderwijs en onderzoekactiviteiten ontwikkeld. 11

12 Voor de kwaliteitsborging van activiteiten die in UCF verband worden ontwikkeld en uitgevoerd zal een op de netwerkorganisatie passende aanpak worden opgesteld. Voor deze kwaliteitsbewaking zal aansluiting worden gezocht bij internationale standaarden, bestaande protocollen in hoger onderwijs en onderzoek en vigerende wet en regelgeving. Figuur 3: fasering UCF Ontwikkelfase opstellen UCF programma deel I start stichting UCF UCF programma Deel I Ontwikkeling en uitvoering UCF programma deel I: IGRS 4 6 masteropleidingen kennisacademie UCF programma Deel II Ontwikkeling/uitvoering UCF programma deel II Evaluatie voorjaar 2012 Evaluatie najaar 2013 Evaluatie najaar 2016 Evaluatie najaar 2018 Eindevaluatie ONDERZOEK Opbouw van een academische gemeenschap in Fryslân Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de academische, culturele en economische ambities van UCF op de middellange termijn is de verdere opbouw van een academische gemeenschap c.q. de groei van het aantal hoger opgeleide kenniswerkers en studenten in Fryslân. Dit komt niet alleen de kwaliteit en duurzame ontwikkeling van het aanwezige onderwijs en onderzoek in Fryslân ten goede maar is tevens belangrijk voor het realiseren van een aantrekkelijk(er) vestigingklimaat voor hoger opgeleiden, voor de aantrekkingskracht van hoogwaardige bedrijvigheid en voor de innovatiekracht van Fryslân. In de hieronder genoemde plannen voor een International Graduate and Research School (IGRS) wordt daarom m.n. ingezet op het vergroten van het aantal jonge getalenteerde onderzoekers dat zich bezig gaat houden met het verrichten van fundamenteel en meer praktijkgericht onderzoek rond de Friese hotspots in het natuurlijk laboratorium Fryslân. Al vroeg in het traject vindt een actieve wisselwerking plaats met bedrijven in Fryslân. Het gekozen concept voor de IGRS draagt ertoe bij dat naar verwachting een substantieel deel van de promovendi zich meer permanent aan de provincie zal (ver)binden. 12

13 3.4.1 International Graduate and Research School Achtergrond en concept IGRS Hoofddoel van de IGRS is het genereren van nieuwe, voor Fryslân relevante wetenschappelijke kennis en het overdragen van deze kennis naar de Friese sociaaleconomische infrastructuur en de Friese maatschappij en samenleving. Onderwijs, onderzoek en valorisatie komen binnen de opzet van de IGRS in gelijke mate aan bod. De IGRS richt zich primair op de hoogste vorm van onderwijs binnen de Friese kennisketen: de opleiding van promovendi. DE toegevoegde waarde van het IGRS model binnen UCF en binnen de kennisketen zoals geschetst in figuur 1 is de expliciete terugkoppeling van promotieonderwijs naar andere (bachelor en master) opleidingen in Fryslân en vooral de voorzieningen die effectieve doorkoppeling en verwevenheid moeten garanderen van de promotietrajecten met de valorisatietrajecten binnen de regionale Friese economische en sociaal maatschappelijke actoren, inclusief in het voor IGRS thema s relevante bedrijfsleven. Hierdoor is de toepasbaarheid van opgedane kennis voor de Friese en regionale economische actoren veel beter gegarandeerd dan in klassieke aanbodgerichte academische promotietrajecten. Centraal thema binnen de IGRS is de vraag welke hoogwaardige kennis noodzakelijk is ter onderbouwing van een duurzame sociaal culturele en economische versterking van de (Friese) regio. Deze focus op één integrerend thema vraagt om promovendi en hun hoogleraren/begeleiders die voorbij de grenzen van de eigen discipline kunnen denken, en in staat zijn om in een interactieve, participatieve setting met kennisvragende partijen de onderzoeksvraag te formuleren en het onderzoek uit te voeren. Om zich hiervan te verzekeren zijn er binnen het algehele IGRS traject veel stappen ingebouwd die het integrerende/transdisciplinaire karakter en de samenwerking en co creatie met het hbo onderwijs en met de regionale actoren/kennisvragers optimaal moeten waarborgen. Binnen het IGRS traject zijn duidelijke stappen opgenomen die een duurzame binding van de promotietrajecten en van individuele promovendi, alsmede van hun (inter)nationale begeleiders/hoogleraren, met de regio en met de stad Leeuwarden een krachtige impuls moeten geven. De ideale route van een IGRS promovendus door het Friese kennislandschap start met een gezamenlijke intensieve bijeenkomst in Fryslân. Aan het begin van het traject van de eerste cohort van de promovendi organiseert de IGRS een drie maanden durende intensieve cursus/verblijf van het hele cohort van promovendi en hun begeleiders in de regio/leeuwarden. Gezamenlijke cursussen binnen IGRS verband, interacties met regionale actoren met betrekking tot het formuleren/verfijnen van de onderzoeksvragen en veldbezoeken zullen gedurende deze periode worden verzorgd. Ook worden tijdens deze introductieperiode van drie maanden contacten gelegd en afspraken gemaakt met hbo instellingen, lectoren en hbo master studenten die de IGRS promovendi in een later stadium voor masterscripties gaan (mede)begeleiden. De IGRS promovendi zullen tevens elk jaar, in samenwerking met geselecteerde lectoren, een deel van hun tijd specifiek academisch onderwijs geven aan de in regio gevestigde hbo instellingen. 13

14 De IGRS organiseert elk jaar een Summer en een Winterschool van minimaal drie weken in de provincie Fryslân. Tijdens de Summer en Winterschool houden de promovendi zich, onder leiding van vooraanstaande wetenschappers, bezig met één of meerdere maatschappelijk en wetenschappelijk urgente onderzoeksvragen die betrekking hebben op het Waddengebied en op de Friese hotspots. Tijdens deze schools wordt ook een extra impuls gegeven aan de integraliteit/transdisciplinariteit tussen de individuele promotietrajecten. Zo zal bijvoorbeeld elke promovendus worden verplicht om in de loop van zijn/haar promotietraject ten minste één wetenschappelijk artikel te publiceren dat in samenwerking met een uit een andere wetenschappelijke discipline afkomstige IGRS collega tot stand is gekomen. Een bijzondere, vernieuwende vorm van onderwijs en kennisoverdracht binnen de IGRS betreft de zogenaamde hands on learning workshops, waarbij de IGRS promovendi en wetenschappers, vertegenwoordigers/deskundigen vanuit het bedrijfsleven, natuurbeheerders en beleidsmakers bijeen brengt om elkaar wederzijds op de hoogte stellen van de meest recente ontwikkelingen binnen hun respectievelijke werkterreinen. Uitgangspunt van deze workshops is dat gezamenlijk wordt gewerkt aan versterking van de Friese hotspots. Deze workshops worden twee keer per jaar georganiseerd en op maat ontwikkeld rond een bepaald economisch of sociaal maatschappelijk thema. De workshops dienen tevens als een opmaat voor een gestructureerd traject binnen de IGRS, waarbij specifieke, interactieve korte cursussen kunnen worden aangeboden aan in de regio gevestigde professionals. Over de wijze waarop promovendi na afloop van hun promotietraject voor de Friese economie kunnen worden behouden is inmiddels een eerste overleg gevoerd met verschillende private en semiprivate partijen in de regio. Gedacht kan worden aan een opzet waarbij geselecteerde gepromoveerden voor een periode van een jaar een stage/contract bij een Friese private of semiprivate instelling krijgt aangeboden als onderdeel van het IGRS traject. De kosten hiervan (geschat op zo n euro per contract) worden gelijkelijk over de IGRS en desbetreffende private en semiprivate partijen verdeeld. De stagiair/postdoc wordt intensief begeleid door zowel de IGRS als door de instelling waar desbetreffende promovendus/postdoc gaat werken, met bijbehorende afspraken over het monitoren van de voortgang en over prestatieindicatoren die kunnen worden gehanteerd in verband met een eventuele langdurige werkrelatie. De IGRS kan fungeren als het vliegwiel, waarmee de UCF een vliegende start kan maken. Deelnemers IGRS De IGRS gaat uit van een groeimodel, waarbij de basis is gelegd door de Waddenacademie en de Fryske Akademy met hun gezamenlijke projectvoorstel. De opzet van een onderzoekschool in combinatie met een Master Meertaligheid biedt een helder werkmodel om in de toekomst ook andere nieuwe masteropleidingen rond bepaalde wetenschappelijke thema s inhoudelijk te verbinden met onderzoeksthema s binnen de IGRS. Te verwachten is dat in de komende jaren op deze wijze ook masters op het gebied van Watertechnologie, Regionale leefbaarheid, Sociale duurzaamheid en innovatie, Toerisme en Energie een duidelijke plaats en verankering zullen vinden binnen de IGRS. De Waddenacademie en de Fryske Akademy zullen op korte 14

15 termijn met de andere in Leeuwarden gevestigde kennisinstellingen overleg voeren over de wijze waarop ook zij in de nabije toekomst op volwaardige wijze in de IGRS kunnen participeren (zie tevens paragraaf ). De UCF hanteert als uitgangspunt dat elk project op termijn zelfvoorzienend dient te zijn. Dit uitgangspunt kan ook voor de IGRS in belangrijke mate gerealiseerd worden. Een eerste aanzet hiertoe wordt in het projectplan van Waddenacademie en de Fryske Akademy gegeven: elk onderzoekschool/ instituut waar een promovendus wordt aangesteld is verplicht om 25% van de kosten van de promovendus voor zijn rekening te nemen. Op deze manier treedt er een vermeerdering van het IGRS budget op. Een ander belangrijk instrument om het IGRS verder te vermeerderen zijn de promotiebeurzen. Met het bedrijfsleven wordt overleg gevoerd teneinde daar interesse te kweken voor het beschikbaar stellen van promotiebeurzen. Ook bij OCW, NWO, het Waddenfonds en de Europese onderzoeksfondsen zullen de financiële mogelijkheden worden onderzocht Onderdelen programmalijn onderzoek IGRS (Fryske Akademy en Waddenacademie) Kenmerken/verkorte inhoud programmalijnen De IGRS kent in eerste aanleg 5 thema s: Identiteit, landschap en cultuur Leefbaarheid Meertaligheid Duurzame energie en klimaat Natuurlijke hulpbronnen en natuurwaarden ( groene life sciences ) Daarnaast is sprake van één verbindend (transdisciplinair) onderzoeksthema Systeembenadering: de grote meerwaarde van samenhang. Doelgroepen promovendi In samenwerking met Nationale en internationale universiteiten, onderzoeksinstellingen en regionale (hbo)kenniscentra en in het noorden gevestigde bedrijven. Programmaleiding Prof. dr. P. Kabat (WA) en prof. dr. R. Salverda (FA) i.s.m. UCF Ontwikkeling en beoogde startdatum Werving, selectie en verdere ontwikkeling: voorjaar 2011 Beoogde startdatum: 1 september

16 Wetsus (water) 1 Kenmerken/verkorte inhoud programma Onderzoek vormt de basis voor de masteropleiding Watertechnology. Naast het huidige cohort onderzoekers binnen Wetsus die veelal door of vanwege het bedrijfsleven gefinancierd worden is de opbouw van een wetenschappelijke staf, onafhankelijk van bedrijfsleven, ten behoeve van het onderwijs in Leeuwarden van belang. De voorgestelde promotietrajecten worden gepositioneerd binnen het geheel van activiteiten van IGRS en zullen voor een deel ten goed komen aan de doorstroom van studenten uit de master Watertechnology naar een promotietraject. Dit draagt ertoe bij dat afgestudeerden WT zich in de regio zullen vestigen. De thematische oriëntatie van de promotietrajecten en de relatie tot de hierboven genoemde thema s binnen de andere twee onderzoeksinstituten worden nader uitgewerkt. Doelgroepen 10 promovendi (bij voorkeur afgestudeerden) aan de masteropleiding Watertechnology In samenwerking met Nationale en internationale universiteiten, onderzoeksinstituten en regionale (hbo) kenniscentra. Programmaleiding Prof. dr. C. Buisman i.s.m. IGRS UCF Ontwikkeling en beoogde startdatum Werving, selectie en verdere ontwikkeling: voorjaar 2011 Beoogde startdatum: 1 september 2011 Praktijkgericht onderzoek (HBO kenniscentra) Kenmerken/verkorte inhoud Praktijkgericht onderzoek binnen het HBO verwerft zich in rap tempo een plaats in het Nederlandse hoger onderwijs en in de noordelijke regio. Om dit praktijkonderzoek samen met het regionale bedrijfsleven te verbreden en samen met wetenschappelijke partners te verdiepen wordt de kennis op thema s gebundeld in zogeheten hbo expertise en kenniscentra. Voor de thema s Creatieve Innovatie (met toepassing in de domeinen duurzaamheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit), Toerisme en Water/Groene Lifesciences zijn momenteel in Fryslân dergelijke kenniscentra in ontwikkeling. Deze kenniscentra krijgen een impuls door een investering in promotietrajecten. De promotietrajecten zullen voor een deel worden ingevuld door hbo docenten. Promovendi op hun beurt participeren in IGRS verband en vormen op deze wijze een menselijke schakel tussen zowel wetenschappelijk onderzoek en hbo onderwijs als tussen veelal vraaggericht praktijkonderzoek en meer fundamentele vormen van onderzoek. Doelgroepen 5 promovendi In samenwerking met Onderzoeksinstituten in Fryslân, relevante universitaire partners en regionale private en publieke partijen. 1 Het sterven is er op gericht om promovendi op het terrein van Watertechnology (Wetsus) en vanuit de relevante hotspots binnen hbo kenniscentra inhoudelijk te verbinden met het groeimodel IGRS. 16

17 Programmaleiding NHL/Creative innovation: Ir. P. Joore (NHL) i.s.m. IGRS UCF Stenden/Toerisme: novtk Van Hall/Groene Lifesciences/Livability: novtk Ontwikkeling en beoogde startdatum Ontwikkeling: voorjaar 2011 Beoogde startdatum: 1 september 2011 Financiën onderzoek 1 IGRS WETSUS/HBO cumulatief totaal Inkomsten IGRS Uitgaven IGRS Resultaat IGRS Totale investering 2010 t/m ONDERWIJS Talentontwikkeling en doorgaande leerlijnen De ontwikkeling van jong (academisch) talent wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere sociaal economische ontwikkeling van de noordelijke regio in het algemeen en Fryslân in het bijzonder. Momenteel studeren jaarlijks ruim 3500 studenten af aan één van de hbo instellingen in Fryslân. Fryslân wil zowel dit jonge talent meer aan de regio binden als het in de provincie aanwezig arbeidspotentieel meer academische opleidingsmogelijkheden bieden. Dit streven kan met het oog op waarborgen voor kwaliteit en continuïteit en gelet op wettelijke voorwaarden alleen gerealiseerd worden met de actieve medewerking van in Fryslân aanwezige universiteiten. Samen met hen is UCF de ambitie overeengekomen om de komende jaren te investeren in een goede doorstroom naar een academische top. Dit komt direct (meer academisch geschoolde studenten) en indirect (meer professionals met een academische bij en nascholing) de gehele Fryske onderwijsketen ten goede. 1 Zie tevens paragraaf In tegenstelling tot de overige onderdelen is 2015 in dit overzicht opgenomen i.v.m. het te verwachten rendement 3 Dit bedrag wordt in de periode opnieuw geïnvesteerd in promovendi 17

18 3.5.1 UCF Mastercollege Achtergrond en concept Het hart van de UCF agenda vormt het mastercollege Fryslân. Om de kennisketen te versterken zet UCF in op een vergroot aanbod aan masteronderwijs. Bestaande en nieuw te ontwikkelen academische en professionele masteropleidingen met een focus op de Friese hotspots zullen, met inachtneming van de WHW, binnen het mastercollege worden aangeboden. Ook wordt in enigerlei vorm een aansluitprogramma ontwikkeld dat hbostudenten in staat stelt door te stromen naar wetenschappelijke masters binnen het mastercollege. Het thematisch georiënteerde mastercollege met een directe relatie met in de regio gevestigde onderzoeksinstituten en hbo kenniscentra is uniek in Nederland. Deelnemers mastercollege De deelnemers in het mastercollege zijn de Fryske Akademy, Wetsus Academy, Waddenacademie, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit&Research, Universiteit Twente, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Van Hall Larenstein, Stenden hogeschool. Doelgroepen Het mastercollege kent uiteenlopende doelgroepen. De masteropleidingen zijn gericht op getalenteerde (afgestudeerde) hbo bachelors afkomstig uit de noordelijke regio en (inter) nationale (wo) bachelors. Financiën onderwijs 1 De ontwikkeling en eerste fase van de bekostigde masteropleidingen vragen, mede vanwege een vertraging in de rijksbekostiging om dekking van de aanlooptekorten. In de periode zijn, op basis van gehanteerde uitgangspunten alle voorgestelde masteropleidingen kostendekkend. Trajecten voor een goede aansluiting hbo wo worden niet bekostigd van overheidswege en vragen een eenmalige investering in de pilotfase Bij gebleken succes worden deze trajecten m.i.v hetzij tegen kostprijs aangeboden of geïncorporeerd in het reguliere onderwijs in hogescholen. Opleidingen die geen rijksbekostiging ontvangen zullen tegen kostprijs worden aangeboden. Een in te richten beurzenfonds (zie 3.7) biedt waarborgen voor de toegankelijkheid van opleidingen voor alle studenten. 1 Zie tevens paragraaf

19 UCF Mastercollege Cumulatief totaal Communicatie/branding Schakelprogramma hbo wo inkomsten uitgaven resultaat Ontwikkeling c.q. (door)start 6 masteropleidingen inkomsten uitgaven resultaat Totale investering Onderdelen Mastercollege Schakel of honoursprogramma HBO WO Kenmerken Om de doorstroom van HBO talent naar een wetenschappelijk masterprogramma te faciliteren wordt een academisch georiënteerd voorbereidingstraject in enigerlei vorm binnen het HBO ontwikkeld. Met behulp van dit programma worden studenten voorbereid op het vereiste academisch werk en denkniveau. Jaarlijks studeren meer dan 3500 studenten af aan de HBO instellingen in Leeuwarden. Naar verwachting is daarvan plm. 10% gekwalificeerd voor een doorstroom naar een wetenschappelijke master. Verkorte inhoud Een academisch schakelprogramma met een focus op analytisch denken, reflecteren, schrijven, discussiëren, presenteren en inhoudelijke voorbereiding op de aansluitende master in een practicum waarbinnen men m.b.v. onderzoeksvaardigheden de aangeleerde kennis en vaardigheden leert toepassen en leert denkwijzen en technieken uit de ene discipline, te transformeren voor gebruik in een andere discipline. Het programma kan bijv. aangeboden worden als minor of honourstraject binnen het hbo en kent in de eerste vier jaar van UCF de vorm van een pilot. In deze periode zal bezien worden of het programma het beoogde succes heeft en zo ja, in welke vorm het (kostendekkend) gecontinueerd kan worden. Doelgroep HBO bachelors met de ambitie door te stromen naar een academische masteropleiding In samenwerking met RUG, WUR, UTwente, Wetsus, Fryske Akademy, Waddenacademie, NHL en van Hall Larenstein (minor R&D) Programmaleiding Nader overeen te komen Ontwikkeling en beoogde startdatum Ontwikkeling: 2011 Beoogde startdatum: september 2011 of

20 Master Watertechnologie 1 Kenmerken en omvang Engelstalige geaccrediteerde en bekostigde researchmaster 120 ec Master of Science. In 2010 zal het programma worden herijkt en worden omgebouwd tot een zelfstandig joint degree program. Verkorte inhoud programma Multidisciplinaire researchmaster waarin op basis van integratie van de vakgebieden microbiologie, chemie, natuurkunde en bio(technologie) nieuwe technologieën voor een duurzame zuivering van water worden bestudeerd. Na afronding van de researchmaster behoort een promotietraject binnen onderzoekinstituut Wetsus tot de mogelijkheden. Doelgroep 30 (inter)nationale studenten In samenwerking met WETSUS i.s.m. WU&Research, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, van Hall Larenstein Saxion Hogeschool Zuid (vwb. lectoraten watertechnologie) Programmaleiding Mw. N. van Dorenmalen en prof. dr. C. Buisman (Wetsus academy) i.s.m.ucf Ontwikkeling en beoogde startdatum joint degree: Ontwikkeling joint degree (en accreditatie) vindt plaats in 2010 en het voorjaar van Beoogde startdatum: september 2011 Master Energy and Environmental Management Kenmerken en omvang Geaccrediteerde postinitiële Engelstalige masteropleiding Master of Science 60 ec Verkorte inhoud The Master of Environmental and Energy management deals with the various aspects involved in public or private environmental and energy management. The aim of the programme is to prepare future decision makers in companies, government and non governmental organisations to analyse and act in an environmentally pro active way when making decisions about policy, production and resource utilisation. It wants to enlarge the scope of knowledge and skills of participants, contributing to capacity building in the field of sustainable development. Doelgroep (inter)nationale studenten In samenwerking met: Twente Centre for Studies in Technology and Sustainable Development (CSTM) Universiteit Twente Programmaleiding Mw. S. Hophmayer Tokich (UTwente/CSTM) i.s.m. UCF Ontwikkeling en beoogde startdatum Continuering bestaande opleiding en onderzoek naar de ontwikkeling van een gezamenlijk 1 De huidige researchmaster watertechnologie zal worden omgebouwd tot een multidisciplinaire joint degree 20

De UCF International Graduate and Research School. Vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân

De UCF International Graduate and Research School. Vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân De UCF International Graduate and Research School Vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân Leeuwarden, september 2010 Colofon: deze notitie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

JAARVERSLAG 2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN JAARVERSLAG 213 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN WOORD VOORAF Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 213 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

JAARVERSLAG 2014 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN JAARVERSLAG 2014 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek.

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek. UCF en Fryske Akademy INTERVIEW MET HANNO BRAND pagina 7 Onderzoek EENDENKROOS ALS NIEUW GEWAS pagina 6 VERBINDT JAARGANG 3 NUMMER 1 EDITIE LENTE 2014 WWW.UCF.NL @UCFFRYSLAN Wereldwijd behoren toerisme

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie

Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN

Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN @HAN Inhoud 1. Inleiding 5 2. De waarde van kennis 9 3. Hoe HAN valoriseert 13 4. Ruimte maken

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2010

Onderzoeksprogramma 2010 Onderzoeksprogramma 2010 Deltares, 2009 Titel Deltares Onderzoeksprogramma 2010 Opdrachtgever RDO 's 148 Trefwoorden Onderzoeksprogramma, 2010, RDO, vraagsturing Samenvatting Dit document beschrijft de

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation

Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Hogeschool Rotterdam Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Kees Joosten (directeur), Ria van Oosterhout (programmamanager),

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie