MARKTCONFORME BELONING BINNEN DE SECTOR WONINGCORPORATIES? Een onderzoek naar de salarisniveaus van haar arbeidsmarktconcurrenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKTCONFORME BELONING BINNEN DE SECTOR WONINGCORPORATIES? Een onderzoek naar de salarisniveaus van haar arbeidsmarktconcurrenten"

Transcriptie

1 MARKTCONFORME BELONING BINNEN DE SECTOR WONINGCORPORATIES? Een onderzoek naar de salarisniveaus van haar arbeidsmarktconcurrenten EVZ organisatie-advies heeft in opdracht van Aedes, branchevereniging van Woningcorporaties in Nederland, een onderzoek uitgevoerd naar de beloning binnen de sector Woningcorporaties anno 2013 in relatie tot haar arbeidsmarktconcurrenten. In dit artikel geven wij u inzage in dit onderzoek en de belangrijkste uitkomsten. In overleg met Aedes is besloten tot het uitvoeren van een benchmark waarbij het salarisgebouw van de CAO Woondiensten wordt vergeleken met het salarisgebouw van de CAO s van op de arbeidsmarkt concurrerende sectoren c.q. bedrijven. Aanleiding voor dit onderzoek, reeds ook uitgevoerd in 2008, is de gewenste positionering van woningcorporaties als werkgevers op de arbeidsmarkt. Het beloningsniveau tussen organisaties en (branche-)cao s verschilt vaak aanzienlijk. Verschillen ontstaan vanuit de in het verleden gemaakte keuzes, bewust of onbewust. Zo kan het voor een organisatie een heel bewuste keuze zijn om relatief hoge dan wel lage salarisniveaus te kiezen. Men moet er echter rekening mee houden dat significant lagere salarissen over het algemeen leiden tot een groot personeelsverloop (ongewenste arbeidsmobiliteit) en het onvermogen van de organisatie tot het aantrekken van (kwalitatief goede) nieuwe medewerkers. Significant hogere salarissen drijven daarentegen niet alleen de loonkosten op, maar dragen tevens niet bij aan een gewenst arbeidsverloop. Medewerkers krijgen als het ware te veel zitvlees, waardoor innovatie kan uitblijven. ONDERZOCHTE DOELGROEP In het TNO-rapport ( februari 2013) is uiteengezet wat de belangrijkste arbeidsmarktconcurrenten zijn voor de sector Woondiensten. De meeste instromers zijn afkomstig uit de bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel, gemeenten en provincies en het bankwezen. De sectoren en bedrijven waarmee de vergelijking plaatsvindt zijn derhalve representatief voor de genoemde arbeidsmarktconcurrenten uit het TNO-rapport. Bovendien sluiten de sectoren en bedrijven ook aan bij de diversiteit van activiteiten en functionele disciplines binnen een woningcorporatie. Onder de CAO Woondiensten ressorteert een grote verscheidenheid aan medewerkers. Enerzijds is sprake van verschillende functionele disciplines (technische, financiële en klantgeoriënteerde functies); anderzijds is sprake van een grote verscheidenheid naar functieniveau (van uitvoerende tot zware managementfuncties). In het onderzoek wordt steeds het salarisniveau van een sector/bedrijf vergeleken met het salarisniveau van de CAO Woondiensten. Dit betreft de volgende sectoren/bedrijven: - vergelijking met algemene branches ( BV Nederland, Gemeenten, Provincies); - vergelijking klantgeoriënteerde functies (Facilitaire Callcenters, Welzijn & Dienstverlening, Groot Commercieel Vastgoedbeheerder); - vergelijking technische functies (Architecten, Bouwnijverheid (bouwplaatspersoneel en UTA), Groot Bouwbedrijf); - vergelijking financiële functies (Grote Financiële Dienstverlener, Groot Accountantskantoor). De vergelijking met de BV Nederland is gebaseerd op de salarisgegevens van ca. 150 bedrijven (vertegenwoordiging van ca medewerkers). D140887/1

2 HOE EN WAT WORDT VERGELEKEN? Er is bewust voor gekozen om de benchmark te baseren op de salarisniveaus, zoals aangegeven in het loongebouw van de CAO s. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de salarisniveaus in de CAO in de praktijk ook (zoveel mogelijk) worden toegepast. Daarom is in principe zoveel mogelijk gekozen voor een vergelijking met standaard CAO s. De benchmark vindt niet plaats op basis van functietitel, omdat onder eenzelfde functietitel bij verschillende bedrijven toch veelal sprake is van andere verantwoordelijkheden. Daarmee is dus ook sprake van een ander functieniveau, waardoor een salarisonderscheid is gerechtvaardigd. Om de zuiverheid van de vergelijking te waarborgen is de benchmark uitgevoerd op basis van functieniveaus. EVZ organisatie-advies is licentiehouder van de ORBA-methode van functiewaardering 1. Alle organisaties zoals opgenomen in de BV Nederland zijn onderbouwd met de functiewaarderingsmethode ORBA. De sectoren/bedrijven in de benchmark die niet zijn onderbouwd met ORBA, zijn middels conversietabellen dan wel waardering van referentiefuncties geconverteerd naar ORBA. Door één meetlat te hanteren zijn de salarisniveaus van de in de benchmark opgenomen sectoren/bedrijven direct vergelijkbaar. Voor het onderzoek zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de beloningsvergelijking, namelijk: - de salarisniveaus worden vergeleken, zoals die gelden op 1 juli 2013; - vergelijking vindt plaats van het bruto-maandsalaris, exclusief vakantiegeld (vakantiegeld bedraagt overal 8%, hetgeen voor de uitkomsten dus geen onderscheid oplevert); - bij een verschil in gemiddelde arbeidstijd zijn de salarissen herrekend naar een arbeidstijd van 36 uur per week, zoals ook gehanteerd in de CAO Woondiensten; - bij een verschil in vakantie-uren zijn de salarissen niet herrekend; - aanvullende vaste beloningscomponenten (eindejaarsuitkeringen, extra periodebetaling e.d.) zijn in overleg met Aedes niet herrekend naar het bruto-maandsalaris en zijn dus buiten beschouwing gelaten. 1 ORBA is de meest toegepaste functiewaarderings- en indelingsmethode in Nederland: van zo n 1,4 miljoen werknemers is de functie volgens ORBA beschreven en gewaardeerd. D140887/2

3 CAO WOONDIENSTEN De CAO Woondiensten kent een minimumkarakter. Dat betekent dat in de onderneming in voor de werknemer gunstige zin van de CAO mag worden afgeweken. Echter, de artikelen met betrekking tot salarisschalen, functiewaardering en pensioenen kennen nog het standaardkarakter. Afwijken van artikelen met het standaardkarakter is niet toegestaan. Dit betekent dat werkgevers binnen de sector Woondiensten gebonden zijn aan de salarisschalen zoals bepaald in de CAO. Dit maakt de benchmark relevant. Verlengde schaal CAO Woondiensten In de CAO Woondiensten zijn, als overgangsmaatregel voortvloeiend uit de invoering van het Handboek functie-indeling Woondiensten, voor salarisschaal C, D, E, F en G verlengde schalen in het leven geroepen. Hierbij ligt het eindniveau in de betreffende schalen hoger dan het reguliere eindniveau. Een en ander is geregeld in artikel 4.5 van de CAO Woondiensten. Deze verlengde schalen gelden enkel voor medewerkers in dienst vóór 25 oktober Afgesproken is, dat de tijdelijk verlengde salarisschalen voor 1 januari 2016 in overeenstemming gebracht zijn met het reguliere einde van de salarisschalen. In de benchmark is een onderscheid gemaakt tussen het reguliere en verlengde eindsalaris. Afwijkende minimumstartsalarissen De CAO Woondiensten biedt de mogelijkheid af te wijken van het reguliere minimumsalaris (in de CAO Woondiensten aangeduid als startsalarissen). De werknemer die schoolverlater of een nieuwe instromer is, zonder werkervaring, kan door de werkgever in de salarisschaal voor schoolverlater en nieuwe instromer worden ingedeeld. Per schaal gelden vaste bedragen. Deze bedragen zijn gelijk gebleven in de afgelopen jaren. Daarnaast is per salarisschaal een aanloopstap onderscheiden. De aanloopstap is alleen bedoeld voor de werknemer die bij het in dienst treden nog niet over de vaardigheden beschikt om de functie volledig te kunnen vervullen. De instapsalarissen en de aanloopstappen zijn in de vergelijking van de minimumsalarissen meegenomen in de benchmark. D140887/3

4 HOE CONCURREREND IS DE BOVENKANT VAN DE LOONLIJN? Onderstaand gaan we in op de voornaamste conclusies over de vergelijking met het reguliere maximumsalaris. Vergelijking met reguliere maximumsalarisniveaus Algemeen Uit de vergelijking van de maximumsalarisniveaus met de BV Nederland, valt op dat: - over de gehele linie het maximumsalarisniveau boven het 1 e kwartiel ligt, met verschillen variërend tussen de ca. 10 en 25%; - over de hele lijn het maximumsalarisniveau boven de mediaan ligt, met verschillen variërend tussen 4 en 19%; - tot en met functiegroep K het maximumsalarisniveau van de CAO Woondiensten hoger ligt dan het 3 e kwartiel van de BV Nederland, waarbij het verschil bij functiegroep D t/m I ca. 5-10% bedraagt en dan tot functiegroep K terugloopt naar ca. 1-2%; vanaf functiegroep L ligt het maximumsalarisniveau van de CAO Woondiensten lager dan het 3 e kwartiel van de BV Nederland, waarbij het verschil snel oploopt (tot ca. 10%). Bij bovenstaande opsomming dient een nuancering te worden gemaakt, omdat in de vergelijking geen rekening is gehouden met evt. vaste aanvullende beloningscomponenten die de bedrijven in onze benchmark hanteren. Vergelijking met de CAO Gemeenten laat zien dat over de hele lijn de salarisniveaus binnen de CAO Woondiensten hoger liggen dan bij de Gemeenten (3-20%). Als rekening wordt gehouden met de vaste jaarbonus van 6% in de CAO Gemeenten wordt het verschil kleiner. In de schalen J t/m L komt het salaris inclusief vaste jaarbonus bij Gemeenten zelfs boven dat van Woondiensten uit. Juist in dit bereik is sprake van een belangrijke concurrentiepositie op de arbeidsmarkt als het gaat om beleidsfuncties op het gebied van volkshuisvesting, maar ook algemene stafachtige functies. De vergelijking met de Provincies geeft een vergelijkbaar beeld. De maximumsalarisniveaus bij de Woondiensten liggen tussen de 5 en 22% boven het niveau van de Provincies. Echter ook de Provincies kennen een vaste aanvullende beloningscomponent. Hier in de vorm van een 13 e maand (8,33% van het jaarsalaris). In de schalen K en L ligt de beloning derhalve feitelijk hoger bij de Provincie-ambtenaren dan bij de Woondiensten. Klantgeoriënteerde functies De CAO Welzijn & Dienstverlening kent twee verschillende maximumsalarisniveaus, een regulier maximum en een uitloop bij uitstekend functioneren. Het maximumsalaris van de CAO Woondiensten ligt over de gehele lijn boven het maximumsalaris van de CAO Welzijn & Dienstverlening (ca. 6 tot 23% bij een vergelijking met de salarisniveaus bij uitstekend functioneren). Dit verschil wordt verkleind door het feit dat de CAO Welzijn & Dienstverlening een extra periode uitkeert (8,33% van het jaarsalaris). In de groepen B, C, E, F en G ligt het salaris inclusief extra periode in de sector Welzijn & Dienstverlening feitelijk hoger dan in de sector Woondiensten. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de verlengde schaal uit de Woondiensten. De concurrentiepositie van de CAO Woondiensten ten opzichte van de CAO Welzijn & Dienstverlening is dus sterk in met name het hogere segment. De vergelijking met de Commerciële Vastgoedbeheerder roept een ander beeld op. Voor de lagere functiegroepen liggen de maximumsalarisniveaus voor de CAO Woondiensten weer substantieel hoger (van 35% teruglopend naar 11% bij functiegroep G). Bij de groepen J t/m M is het verschil echter beperkt (teruglopend naar minder dan 5%). Als dan rekening wordt gehouden met de vaste extra periodieke betaling (8,33%) bij deze Commerciële Vastgoedbeheerder, is de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt van de CAO Woondiensten voor de functiegroepen I t/m M slechter. D140887/4

5 Technische functies De vergelijking met de CAO Architecten laat zien dat het maximumsalarisniveau van de CAO Woondiensten over de gehele linie beduidend hoger ligt dan in de CAO Architecten (ca %), rekening houdend met de uitloopmogelijkheid binnen de CAO Architecten. Echter is het op basis van de CAO Architecten mogelijk in gunstige zin af te wijken van onder meer de salarishoogte. Een vergelijking met de CAO Bouwnijverheid is lastiger. Voor het Bouwplaatspersoneel (goed vergelijkingsmateriaal voor de uitvoerende technische functies in de CAO Woondiensten, zoals allround vaklieden) zijn in de CAO alleen garantiesalarissen aangegeven. Deze gelden als minimum, maar kunnen ook als maximum gelden (bedrijven hoeven dus niet meer te betalen). De vergelijking van de maximumsalarissen van de groepen A t/m F laat zien dat de maximumsalarisniveaus van de CAO Woon-diensten ruim boven deze garantiesalarissen liggen. De Bouwplaats-loonlijn kent een relatief vlak verloop. Er is geen onderzoek gedaan naar de beloningspraktijk, maar het is zeer aannemelijk dat in de praktijk hogere salarissen worden betaald dan de garantiesalarissen, o.m. afhankelijk van de regio. Een vergelijking met de maximumsalarisniveaus voor het ondersteunend personeel binnen de Bouwnijverheid (UTA) laat zien dat de salarisniveaus van de CAO Woondiensten bij groep C, D en E nog (net) hoger liggen, maar dat vanaf groep F de UTA-loonlijn hogere maximumsalarissen kent, oplopend naar bijna 10% voor groep H. De vergelijking met het Groot Bouwbedrijf laat zien dat de maximumsalarisniveaus van het Groot Bouwbedrijf vanaf het lage midden (groep E) t/m groep N (beduidend) boven de maximumsalarisniveaus liggen van de CAO Woondiensten. Van groep F t/m L liggen de salarisniveaus 12-20% hoger, ook bij de verlengde schalen van de CAO Woondiensten. Bij de hogere functieniveaus vlakt het verschil af, waarbij in groep O de CAO Woondiensten zo n 5% positief afwijkt. Financiële functies De vergelijking met de Grote Financiële Dienstverlener laat zien dat bij de lagere functiegroepen (t/m E) het salarisniveau van de CAO Woondiensten (aanzienlijk) hoger ligt. Vanaf groep F t/m L is het verschil beduidend kleiner, om vervolgens vanaf groep M weer groter te worden. Het is bekend dat de Grote Financiële Dienstverlener voor de zwaardere managementfuncties variabele beloningscomponenten hanteert. Wordt rekening gehouden met de vaste periodieke uitkering bij deze Grote Financiële Dienstverlener van 8,33% van het jaarsalaris, dan blijkt dat het maximumsalaris bij de functiegroepen F t/m L volgens de CAO van de Grote Financiële Dienstverlener hoger ligt dan in de CAO Woondiensten. De referentiewaarde van de vergelijking met het Groot Accountantskantoor is met name gericht op reguliere en zwaardere financiële functies in de functiegroepen F t/m M. Met uitzondering van groep F en G (voor het regulier maximum) liggen de maximumsalarisniveaus bij het Groot Accountantskantoor hoger dan in de CAO Woondiensten. Dit geldt al bij regulier functioneren (verschil ca. 2%), maar zeker bij excellent functioneren (ca. 15%). Bovendien liggen de feitelijke salarisniveaus nog eens 10% hoger, omdat de salarissen zijn herrekend naar een arbeidstijd van gemiddeld 36 uur, terwijl de feitelijke arbeidstijd 40 uur bedraagt. Uit de vergelijking kan worden geconcludeerd dat met name voor de zwaardere financiële functies de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt voor de sector Woningcorporaties moeilijk is. Vergelijking met verlengde salarisschalen Voor de functiegroepen C t/m G hanteert de CAO Woondiensten verlengde salarisschalen. Deze verlengde salarisschalen versterken de reeds sterke concurrentiepositie van de CAO Woondiensten alleen nog meer, zeker juist daar waar deze positie al sterk is. In 2013 liggen de verlengde schalen nog ca. 3% boven het reguliere maximum salaris. Conform de CAO-afspraken wordt het resterende verschil tussen het reguliere maximum en het verlengde maximum vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 in twee gelijke delen afgebouwd. Bovendien geldt de doorgroei naar het verlangde maximum niet voor medewerkers die na 25 oktober 2005 in dienst zijn gekomen van een woningcorporatie. Deze versterkende werking van de concurrentiepositie van de verlengde salarisschalen is (nog maar) beperkt. D140887/5

6 HOE CONCURREREND IS DE ONDERKANT VAN DE LOONLIJN? Onderstaand gaan we in op de voornaamste conclusies over de vergelijking met het minimumsalaris. Vergelijking met reguliere minimumsalarisniveaus (startsalarissen) Over de hele lijn en in de vergelijking met alle CAO s blijkt dat de reguliere minimumsalarisbedragen in de CAO Woondiensten fors hoger liggen. De percentages liggen gemiddeld op 26,5% en kunnen zelfs oplopen tot ruim 86%. Alleen de garantiesalarissen in de Bouwnijverheid voor het uitvoerend personeel (bouwplaatspersoneel) liggen ca. 5-8% boven het niveau van de reguliere minimumsalarissen van de CAO Woondiensten. De CAO Facilitaire Callcenters is een minimum-cao. Deze CAO is dus alleen vergelijkbaar met de minimumsalarisniveaus van de CAO Woondiensten. Deze CAO heeft een zekere referentiewaarde voor functies zoals baliemedewerker, klantenconsulent e.d. Uit de vergelijking blijkt dat het minimumsalarisniveau van de CAO Woondiensten 47-68% hoger ligt in de functiegroepen B t/m F. Vergelijking met de 1e aanloopstappen De eerste aanloopstappen in de CAO Woondiensten liggen 4,6% lager dan het reguliere minimumsalaris van functiegroep A tot 5,5% lager dan het reguliere minimumsalaris van functiegroep O. Rekening houdend met het grote verschil qua minimumsalaris met de overige CAO s, mag duidelijk zijn dat de aanloopstappen zeker bijdragen aan het bieden van enigszins meer marktconforme startsalarissen aan onervaren medewerkers. Het verschil is echter ook weer niet zodanig dat het volledige gat met de meeste CAO s wordt overbrugd. De aanloopstappen leiden tot de volgende nuanceringen in de vergelijking van de minimumsalarisniveaus: - in de vergelijking met het 3 e kwartiel van de BV Nederland liggen de aanloopsalarissen t/m functiegroep C op een vergelijkbaar niveau; - de garantiesalarissen in de Bouwnijverheid (bouwplaatspersoneel) liggen ca. 9-12% boven het niveau van de aanloopsalarissen van de CAO Woondiensten; - in de vergelijking met de UTA-loonlijn (ondersteunend personeel binnen de CAO Bouwnijverheid) liggen de minimumsalarissen op een redelijk vergelijkbaar niveau voor groep E t/m H; - de minimumloonlijn van het Groot Bouwbedrijf vertoont op het niveau van functiegroep F t/m N een bolling, waarmee de minimumsalarisniveaus van deze groepen boven de minimumsalarisniveaus van deze groepen van de CAO Woondiensten komen te liggen. Vergelijking met de instapsalarissen De instapsalarissen in de CAO Woondiensten liggen 6,5% lager dan de eerste aanloopstappen van functiegroep A tot 7,6% lager dan de eerste aanloopsalarissen van functiegroep O. De instapsalarissen dragen hiermee zeker bij aan het bieden van meer marktconforme startsalarissen aan de (onervaren) instromers en schoolverlaters. Echter, het verschil is niet zodanig dat het gat met de andere CAO s volledig wordt gedicht. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat deze schalen alleen gelden voor schoolverlaters en nieuwe instromers, en niet van toepassing zijn op alle intreders. De instapsalarissen leiden tot de volgende nuanceringen in relatie tot de aanloopschalen: - in vergelijking met het 3 e kwartiel van de BV Nederland liggen de instapsalarissen over het algemeen op een vergelijkbaar niveau en in de lagere functiegroepen zelfs hieronder; - de garantiesalarissen in de Bouwnijverheid (bouwplaatspersoneel) liggen 15-18% boven het niveau van de instapsalarissen van de CAO Woondiensten; - in vergelijking met de UTA-loonlijn liggen de minimumsalarissen voor alle functiegroepen op een redelijk vergelijkbaar niveau; - de minimumloonlijn van het Groot Bouwbedrijf ligt vanaf groep E boven die van de instapsalarissen. Het verschil loopt op tot 19%; - in vergelijking met de minimumloonlijn van de Financiële Dienstverlener liggen de instapsalarissen voor de groepen H t/m N op een redelijk vergelijkbaar niveau (verschil is minder dan 5%). D140887/6

7 ALGEMENE CONCLUSIE: HOE CONCURREREND IS HET LOONGEBOUW VAN DE CAO WOONDIENSTEN? > Ten opzichte van de marktsector liggen de maximum salarisbedragen van de CAO Woondiensten boven de mediaan. Dat geldt met name voor de lagere functiegroepen, en minder voor de hogere functiegroepen. De loonlijn van de CAO Woondiensten kent een relatief vlak karakter. > Over het algemeen is het loongebouw op het niveau van de maximumsalarissen tot functiegroep I goed tot zeer goed concurrerend voor vrijwel alle functies binnen de sector, ook in de vergelijking met specifieke concurrenten op de arbeidsmarkt. De enige uitzondering vormen de uitvoerende technische en de financiële functies in de accountancy, die voor deze niveaus iets hogere maximumsalarisniveaus kennen. > In vergelijking met specifieke bedrijven blijkt dat voor de zwaardere technische functies (projectleiders, projectontwikkelaars), maar ook de zwaardere financiële functies (planning & control, treasury, financieel management e.d.), de CAO Woondiensten een slechtere concurrentiepositie heeft op de arbeidsmarkt, zeker in overweging meenemend dat deze bedrijven aanvullende variabele beloningscomponenten hanteren. > De minimumsalarisniveaus (startsalarissen) binnen de CAO Woondiensten liggen in de vergelijking fors hoger. De aanloopstappen beperken dit verschil slechts in geringe mate. > De instapsalarissen binnen de CAO Woondiensten beperken het verschil met de minimumsalarisniveaus van andere CAO s verder, maar niet geheel. Hier dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat deze instapschalen alleen bedoeld zijn voor schoolverlaters en nieuwe instromers. CONTACT Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u het volledige onderzoeksrapport ontvangen, neem dan contact op met Ruud Niessen of Sjef L Ortye van EVZ organisatie-advies. U bereikt ons via Ruud Niessen partner Sjef L Ortye adviseur D140887/7

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 INHOUDSOPGAVE 1 ONDERBOUWING AANPAK BEREKENINGEN T.B.V. BENCHMARKS - 3 2 3 PERCENTAGES

Nadere informatie

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen praktische wegwijzer INLEIDING In de CAO van de Groothandel in Bloembollen is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik gemaakt wordt van het

Nadere informatie

Loonschalenstructuur CAO MITT

Loonschalenstructuur CAO MITT Loonschalenstructuur CAO MITT Voorlichtingsbijeenkomsten 4 en 9 november 2005 13.15 uur 14.45 uur CAO Mode Interieur Tapijt en Textiel 1 Agenda 1. Totstandkoming nieuwe functiegroepen en loonschalen 2.

Nadere informatie

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M.

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M. ORBA informatiebijeenkomst Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf R.P.J. (Ruud) Niessen M. (Maaike) Jacobi Even voorstellen: EVZ organisatie-advies - Opgericht in

Nadere informatie

Met deze brief doen wij u namens de werkgevers in de corporatiebranche een voorstel om te komen tot een nieuwe CAO Woondiensten.

Met deze brief doen wij u namens de werkgevers in de corporatiebranche een voorstel om te komen tot een nieuwe CAO Woondiensten. Datum Behandeld door C. Jongerius Kenmerk L&V/CJon/RBho/14-104 FNV Bouw CNV Vakmensen De Unie Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 aedes@aedes.nl www.aedes.nl

Nadere informatie

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat is ORBA? Hoe wordt een functie ingedeeld? 7 Wat gebeurt er met mijn salaris? Wat als ik het niet eens ben met de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 454 Besluit van 17 november 2016 tot wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de rechtspositie van

Nadere informatie

Help, mijn collega verdient meer!

Help, mijn collega verdient meer! Help, mijn collega verdient meer! Negen goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij. Vakmensen Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

Ontwerpen van een salarissysteem

Ontwerpen van een salarissysteem Ontwerpen van een salarissysteem Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Organisatie structuur, functieniveau en beloning Organisatie structuur Functie

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P1 EINDDATUM IN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P-bepalingen zijn in principe tijdelijk van aard. Per P-bepaling wordt bepaald of er sprake is van een einddatum, die vervolgens in de

Nadere informatie

EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering EFO Paardenverzekering Versie dd 10 juni 2015 BELONINGSBELEID Dit beloningsbeleid is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het beloningsbeleid van EFO Paardenverzekering aan alle belanghebbenden.

Nadere informatie

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN ONDERWERPEN 1. SALARISGARANTIE 2. BEZWARENPROCEDURE 3. INTERNE BEZWAREN- COMMISSIE 4. ONDERHOUDS- PROCEDURE 1. SALARISGARANTIE BIJ IMPLEMENTATIE WERKNEMERS DIE EEN FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

De VHG Clubsurvey; een vergelijking van beloningsgegevens in de eigen branche!

De VHG Clubsurvey; een vergelijking van beloningsgegevens in de eigen branche! De VHG Clubsurvey; een vergelijking van beloningsgegevens in de eigen branche! De VHG heeft met het adviesbureau Berenschot de VHG Clubsurvey opgezet. Deze survey is een onderzoek naar de beloningen bij

Nadere informatie

Memo. Aan: cao-commissie Mode en Sport en vakbonden Betreft: loongebouw Mode- en Sportdetailhandel Door: Han van Baarsen Datum: 1 april 2011

Memo. Aan: cao-commissie Mode en Sport en vakbonden Betreft: loongebouw Mode- en Sportdetailhandel Door: Han van Baarsen Datum: 1 april 2011 Memo Aan: cao-commissie Mode en Sport en vakbonden Betreft: loongebouw Mode- en Sportdetailhandel Door: Han van Baarsen Datum: 1 april 2011 De cao-commissie Mode en Sport en de vakbonden hebben in de afgelopen

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Bijlage B: CAO GGZ Salarisschalen per functiegroep, niveau #

Bijlage B: CAO GGZ Salarisschalen per functiegroep, niveau # Bijlage B: CAO GGZ 2011-2013 Salarisschalen per functiegroep, niveau 01-08-2011 # Functiegroep 10 aanloopschaal 09 Euro funct.schaal 10a Euro funct.schaal 10b Euro 0 b* 1352 0 4 1466 4 8 1631 1 3 1411

Nadere informatie

SAMENVATTING. Verdient een man meer? januari Gelijke beloning van mannen en vrouwen bij hogescholen

SAMENVATTING. Verdient een man meer? januari Gelijke beloning van mannen en vrouwen bij hogescholen SAMENVATTING Verdient een man meer? januari 2016 Gelijke beloning van mannen en vrouwen bij hogescholen B College voor de Rechten van de Mens Samenvatting en aanbevelingen Aanleiding In Nederland komen

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014

CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014 CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014 INLEIDING Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties, Werkgeversvereniging

Nadere informatie

Uitwerking garantielonen voor jeugdigen. Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar.

Uitwerking garantielonen voor jeugdigen. Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar. Uitwerking garantielonen voor jeugdigen Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar. Tabel 3: Uurlonen voor jeugdigen per 1 januari 2012 (in euro) Leeftijd Zonder Beroepsopleiding in de bouw Beroepsopleiding

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019 De Vereniging voor de Groothandel Bloemen en Planten (VGB) heeft op 15 februari 2017 met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Op 17 oktober j.l. hebben de vakbonden en ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG) afspraken gemaakt over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Voorstel salarisschalen (salarisbedragen per 1 juli 2010)

Voorstel salarisschalen (salarisbedragen per 1 juli 2010) Voorstel salarisschalen (salarisbedragen per 1 juli 2010) Regeling extra arbeidsplaatsen zorgsector: volledige afschaffing FWG 5: 1 1.333 oude aanloopschaal 2 1.358 oude aanloopschaal 3 1.383 functionele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004 Nr. 35

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

arbeidsmarktonderzoek Architectenbranche

arbeidsmarktonderzoek Architectenbranche arbeidsmarktonderzoek Architectenbranche arbeidsvoorwaardenvergelijking s f a s t i c h t i n g f o n d s a r c h i t e c t e n b u r e a u s arbeidsmarktonderzoek Architectenbranche arbeidsvoorwaardenvergelijking

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2014

Beloningsbeleid ONVZ 2014 Beloningsbeleid ONVZ 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Identified Staff... 2 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 4 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 5 Raad van Commissarissen... 3 6 Bestuur...

Nadere informatie

SESSIE FUNCTIEWAARDERINGSMETHODEN

SESSIE FUNCTIEWAARDERINGSMETHODEN SESSIE FUNCTIEWAARDERINGSMETHODEN ONDERWERPEN 1. BAKKENIST METHODE 2. MNT VERGELIJKEND INDELEN 3. VEELGESTELDE VRAGEN RONDOM WAARDEREN 4. MEERDERE CAO S 1. BAKKENIST-METHODE VOOR FUNCTIE-WAARDERING EN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie ORBA functiewaarderingssysteem in de bakkerij-sector. L.M.M.J. (Luc) Jongbloed S.H.J.

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie ORBA functiewaarderingssysteem in de bakkerij-sector. L.M.M.J. (Luc) Jongbloed S.H.J. ORBA informatiebijeenkomst Introductie ORBA functiewaarderingssysteem in de bakkerij-sector L.M.M.J. (Luc) Jongbloed S.H.J. (Sjef) L Ortye Even voorstellen: EVZ organisatie-advies - Opgericht in 1987-6

Nadere informatie

Remuneratierapport Menzis 2014

Remuneratierapport Menzis 2014 Remuneratierapport Menzis 2014 1. Inleiding Dit remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2014 in

Nadere informatie

d. Eindejaaruitkering loongerelateerde toelages... 4

d. Eindejaaruitkering loongerelateerde toelages... 4 CAO inzet VMHP 2008 Inhoudopgave Voorwoord voorzitter.......... 2 1. Inleiding.......... 3 2. Looptijd.......... 3 3. Consumenten Prijs Index........ 3 4. Inkomensontwikkeling........ 3 a. Loon..........

Nadere informatie

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten CAO Woondiensten 2009-2010. Mei en juni 2010

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten CAO Woondiensten 2009-2010. Mei en juni 2010 Regionale voorlichtingsbijeenkomsten CAO Woondiensten 2009-2010 Mei en juni 2010 Programma Karakter CAO Loopbaanontwikkeling Pauze Kilometervergoeding Werktijden Salarissen en vakantietoeslag Vragen? Karakter

Nadere informatie

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

Kennis te nemen van de getekende cao provincies

Kennis te nemen van de getekende cao provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAP) en enige uitvoeringsregelingen in verband met de

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Voorstellen FNV Horeca ten behoeve van de cao voor het Horeca- en aanverwante bedrijf 2017:

Voorstellen FNV Horeca ten behoeve van de cao voor het Horeca- en aanverwante bedrijf 2017: BIJLAGE I Voorstellen FNV Horeca ten behoeve van de cao voor het Horeca- en aanverwante bedrijf 2017: 1. Collectieve Arbeidsovereenkomst en Algemeen Verbindend Verklaring Partijen komen een nieuwe cao

Nadere informatie

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

NIEUW LOONGEBOUW CAO-LEO PER 1 JANUARI 2004. Informatie voor werkgevers

NIEUW LOONGEBOUW CAO-LEO PER 1 JANUARI 2004. Informatie voor werkgevers NIEUW LOONGEBOUW CAO-LEO PER 1 JANUARI 2004 Informatie voor werkgevers Dit is een uitgave van 1. Inleiding Op 1 maart 2003 is voor bedrijven die de CAO-LEO toepassen, een nieuw systeem van functiewaardering

Nadere informatie

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS INVOERING FUNCTIE-/LOONGEBOUW EN TOEPASSING BEOORDELINGSSYSTEMATIEK CAO DAGBLADJOURNALISTEN

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS INVOERING FUNCTIE-/LOONGEBOUW EN TOEPASSING BEOORDELINGSSYSTEMATIEK CAO DAGBLADJOURNALISTEN FREQUENTLY ASKED QUESTIONS INVOERING FUNCTIE-/LOONGEBOUW EN TOEPASSING BEOORDELINGSSYSTEMATIEK CAO DAGBLADJOURNALISTEN Ten aanzien van de invoering en toepassing van het functie-/loongebouw Algemeen 1.

Nadere informatie

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 De voorstellen die aanleiding geven tot wijzigingen in de CAO in de Metalektro gelden automatisch voor de CAO Hoger Personeel in de Metalektro

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel.

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Congres HR in de zorg Wendbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit, wat zijn uw opties?

Congres HR in de zorg Wendbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit, wat zijn uw opties? Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Congres HR in de zorg Wendbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit, wat zijn uw opties? mr. Saskia Breukels en mr. Astrid Zuidinga AWVN-advocaten 6 december 2016 Even

Nadere informatie

InterprovinciaalOverleg

InterprovinciaalOverleg Herengracht 23 Postbus 16107 2500 Be Den Haag telefoon (070) 888 12 12 fax (070) 888 12 80 www.ipo.nl Aan de colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies (door tussenkomst van de IPO-contactfunctionarissen)

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 1. Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 2. Salarissen 2017 Voor het jaar 2017 een structurele

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Maart 2007 pagina 2 van 6

Maart 2007 pagina 2 van 6 Beloningsonderzoek Maart 2007 onderbouwd door: Conclusie Aannemingsbedrijf en Ontwikkelingsbedrijf BU-bouw (hierna te noemen: BU-bouw ) beloont de Kopersbegeleider op het 65 e percentiel. Dit betekent

Nadere informatie

Beloningsbeleid van Binnendijk & Van Rijsbergen

Beloningsbeleid van Binnendijk & Van Rijsbergen Beloningsbeleid van Binnendijk & Van Rijsbergen Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers.

Nadere informatie

Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen

Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen 1 Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen Peter van der Meer Samenvatting In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de vraag in hoeverre het mogelijk is verschillen

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016

CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016 CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016 dierhouderij 1 Werkingssfeer Onder de werkingssfeer van deze cao vallen de sectoren: - melkveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - kuikenbroederij

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015 Looptijd De cao kent een looptijd van 12 maanden (1 april 2014 tot 1 april 2015). Een aantal componenten uit dit onderhandelingsresultaat kent

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en Regeling Jaargesprekken

Nadere informatie

Project Marktconform Belonen Waterbedrijven

Project Marktconform Belonen Waterbedrijven Project Marktconform Belonen Waterbedrijven Visie op een eigentijds loon- en functiegebouw 1. Achtergrond van het project Jaarlijks wordt tussen de WWb (de Werkgeversvereniging Waterbedrijven) en de vakorganisaties

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

Hierbij de notitie met betrekking tot beloning uitzendkrachten bij FloraHolland. Allereerst nog even de een toelichting op fase systematiek

Hierbij de notitie met betrekking tot beloning uitzendkrachten bij FloraHolland. Allereerst nog even de een toelichting op fase systematiek Aan Kaderleden FloraHolland Van Jeroen Brandenburg, Bestuurder Agrarisch / Facilitair T 088 368 0 368 F 030 66 30 000 www.fnv.nl Datum 22 september 2016 Onderwerp Beloning uitzendkrachten bij FloraHolland

Nadere informatie

CAO Woondiensten 2014-2016

CAO Woondiensten 2014-2016 CAO Woondiensten 2014-2016 Inleiding CAO Woondiensten CAO-partijen, Aedes vereniging van woningcorporaties, FNV, CNV Vakmensen en De Unie zijn voorliggende CAO Woondiensten overeengekomen. De CAO Woondiensten

Nadere informatie

Artikel 4:31 Salarisschalen functiegroepen per Salarisschalen functiegroep 5

Artikel 4:31 Salarisschalen functiegroepen per Salarisschalen functiegroep 5 Artikel 4:31 Salarisschalen functiegroepen per 01-07-2010 Salarisschalen functiegroep 5 4 5 0-2 1254 0 3 1394 1-1 1305 1 4 1449 2 1 1345 2 5 1502 3 2 1370 3 6 1531 4 3 1394 4 7 1573 5 4 1449 5 8 1613 6

Nadere informatie

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd.

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd. Beheerst Beloningsbeleid Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Cao voor de Contractcateringbranche 1 juli 2015 tot 1 juli 2016

Onderhandelingsresultaat Cao voor de Contractcateringbranche 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 Onderhandelingsresultaat Cao voor de Contractcateringbranche 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 1. Looptijd De looptijd van de cao is vastgesteld op één jaar: van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016. 2. Inkomen Per 1

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Titel Beloningsbeleid Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Vastgesteld Versie 4 Evaluatie 2014 Gerelateerd aan (wetgeving) Doel Inzicht in beloningsbeleid Gebruikers/doelgroep Leidinggevenden

Nadere informatie

A. Nieuwe functie- en loonstructuur

A. Nieuwe functie- en loonstructuur CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2011-2013 PRINCIPE-AKKOORD over FUNCTIE- EN LOONSTRUCTUUR Partijen betrokken bij de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf - de Koninklijke

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

Concept Bedrijfscao Ziut

Concept Bedrijfscao Ziut Tekst onderhandelingsakkoord Concept Bedrijfscao Ziut Ziut B.V. is een commercieel bedrijf die zich positioneert op de aanbestedingsmarkt. Voor het bedrijf is het noodzakelijk een goede performance te

Nadere informatie

Bewust belonen bij gemeenten

Bewust belonen bij gemeenten Bewust belonen bij gemeenten Eendaagse Arbeidszaken 26 mei 2016 Leeuwendaal Advies Sabine Goes Erik Schouten VNG Advies 24 mei 2016 Bewust belonen Sturen en stimuleren met beloning? De arbeidsrelatie houdt

Nadere informatie

I. ONDERHANDELINGSRESULTAAT M.B.T. DE ALGEMENE CAO S IN DE SECTOR UITGEVERIJBEDRIJF

I. ONDERHANDELINGSRESULTAAT M.B.T. DE ALGEMENE CAO S IN DE SECTOR UITGEVERIJBEDRIJF I. ONDERHANDELINGSRESULTAAT M.B.T. DE ALGEMENE CAO S IN DE SECTOR UITGEVERIJBEDRIJF Op 3 oktober 2014 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en van FNV-KIEM,

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 oktober 14 tot en met 31 maart Tussen partijen bij de CAO

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek.

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3741 23 augustus 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve

Nadere informatie

Betreft: gezamenlijke verklaring NVJ/NDP loongebouw Dagbladjournalisten (inclusief toevoegingen NVJ in cursief)

Betreft: gezamenlijke verklaring NVJ/NDP loongebouw Dagbladjournalisten (inclusief toevoegingen NVJ in cursief) Aan de NVJ-leden werkzaam bij de Dagbladen Amsterdam, 6 februari 2007 Betreft: gezamenlijke verklaring NVJ/NDP loongebouw Dagbladjournalisten (inclusief toevoegingen NVJ in cursief) Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Vorming AMHK s en de mogelijke gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

Vorming AMHK s en de mogelijke gevolgen voor arbeidsvoorwaarden Vorming AMHK s en de mogelijke gevolgen voor arbeidsvoorwaarden Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van de transities Jeugd en Wmo, augustus 2014. Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta.

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta: Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior Medewerker Technische Observatie Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.38 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten opslagen. d.d. 28 augustus 2017 Disclaimer Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

Benchmark Nationaal Beloningsonderzoek 2015 bestemd voor. TicToc BV. datum 1 maart 2015

Benchmark Nationaal Beloningsonderzoek 2015 bestemd voor. TicToc BV. datum 1 maart 2015 Benchmark Nationaal Beloningsonderzoek 2015 bestemd voor TicToc BV gevestigd in contactpersoon functie Zaanstad Paul Jansen P&O adviseur datum 1 maart 2015 Uitleg De benchmark van algemene arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Cao-lonen 2006, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2006, de definitieve gegevens Cao-lonen 26, de definitieve gegevens Monique Hartog In 26 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2, procent gestegen. Dit is veel hoger dan in 2, toen de stijging nog,7 procent

Nadere informatie

CAO-Woondiensten 2009-2010

CAO-Woondiensten 2009-2010 CAO-Woondiensten 2009-2010 Onder voorbehoud van wijzigingen in opmaak en verwijzingen 14 april 2010 1 Inleiding CAO Woondiensten CAO-partijen, Aedes vereniging van woningcorporaties, FNV Woondiensten,

Nadere informatie