Vakantiewerk in het mkb 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakantiewerk in het mkb 2004"

Transcriptie

1 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : , Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, augustus 2004 Vermenigvuldiging van (delen van) deze uitgave is toegestaan, mits met bronvermelding. Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de inhoud geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten worden ontleend.

2 Samenvatting en conclusies TNS/NIPO heeft in opdracht van MKB-Nederland halverwege dit zomerseizoen onderzoek gedaan onder mkb-bedrijven/organisaties tot 100 werknemers naar de inzet van vakantiewerkers, i.c. scholieren en studenten. Het onderzoek heeft zich toegespitst op bedrijven met minimaal één personeelslid in loondienst in de sectoren detailhandel, horeca, recreatie en toerisme, (thuis)zorg, zakelijke dienstverlening, industrie en groothandel/transport. Deze bedrijven (in totaal ruim met 2.6 miljoen werknemers) maken de helft uit van het midden- en kleinbedrijf (incl. bedrijven zonder personeel). Het onderzoek 2004 is een herhaling van het kwantitatieve deel van het onderzoek naar vakantiewerk zoals gehouden in Van de onderzochte bedrijven in de betreffende sectoren geeft 12% ( bedrijven) aan vakantiewerkers in dienst te hebben c.q. in dienst te nemen in dit zomerseizoen. Het aantal vakantiewerkers dat in 2004 werkzaam is in mkb-bedrijven/organisaties tot 100 werknemers in de betreffende sectoren bedraagt circa Dit is bijna 10% van de reguliere werkgelegenheid in de betreffende sectoren. Gemiddeld nemen de bedrijven gespreid over de zomerperiode 6.2 vakantiewerkers aan, waarbij de duur van het dienstverband per vakantiewerker kan variëren. Gemiddeld werkt de vakantiewerker 5.6 weken in het bedrijf/de organisatie. In 2002 bedroeg de gemiddelde periode 5.9 weken. Het aantal vakantiewerkers nam in 2004 in vergelijking met 2003 af met en in 2003 in vergelijking met 2002 met De daling dit jaar is in absolute en procentuele zin (- 17% t.o.v. -19% vorig jaar) iets minder sterk. MKB-Nederland veronderstelt dat dit samenhangt met een enigszins gestabiliseerde/licht verbeterde conjunctuur. Van de vakantiewerkers werkt 27% in de horeca, recreatie en toerisme, 24% in de detailhandel en 23% in de (thuis)zorg. In de horeca, recreatie en toerisme gaat het vooral om vakantiewerk samenhangend met seizoensgebonden activiteiten. In de MKB-Nederland, 3 augustus

3 detailhandel en (thuis)zorg om vervanging van vast personeel dat met vakantie gaat/in de zomerperiode vrijaf neemt. In absolute zin is er een sterke afname van het aantal vakantiewerkers in 2004 ten opzichte va n 2002 in de zakelijke dienstverlening ( ) en de detailhandel ( ). De (thuis)zorg laat daarentegen als groeisector tegen de stroom in een sterke stijging van het aantal vakantiewerkers zien ( ). MKB-Nederland constateert dat de ontwikkeling in het volume vakantiewerk een afspiegeling is van ontwikkelingen qua werkgelegenheid en vacatures in de betreffende sectoren. Zo hebben zakelijke dienstverlening en detailhandel in de afgelopen twee jaar een -sterke- daling van werkgelegenheid en vacatures te zien gegeven, terwijl deze in de (thuis)zorg toenamen. MKB-Nederland constateert tevens dat vakantiewerk zeer sterk conjunctuurafhankelijk is, ondanks het feit dat veel vakantiewerk betrekking heeft op seizoensgebonden activiteiten die relatief conjunctuuronafhankelijk zijn, en in een periode van een krappe arbeidsmarkt soelaas moet bieden voor de knelpuntvacatures en het wegwerken van achterstanden in productie en dienstverlening. De zeer sterke conjunctuurgevoeligheid blijkt wel uit het feit dat het vakantiewerk in de afgelopen twee jaar met ruim 30% is verminderd tegenover een afname van 6% reguliere werkgelegenheid. MKB-Nederland heeft daarnaast onderzoek gedaan naar de voorlichtende rol van branche-organisaties richting hun leden (ondernemers) over vakantiewerk(ers). Bijna tweederde van de branche-organisaties, die de betreffende sectoren representeren, heeft de leden geïnformeerd over de aandachtspunten/verplichtingen die samenhangen met het in dienst nemen van vakantiewerkers van 18 ja ar en jonger. De voorlichting heeft vooral betrekking gehad op de toegestane arbeidstijden voor jongeren (100%), de van toepassing zijnde arbeidsomstandigheden/veiligheidseisen (91%) en de mogelijkheden/verplichtingen per leeftijdscategorie (73%). MKB-Nederland, 3 augustus

4 Inleiding Halverwege het zomerseizoen hebben veel bedrijven, met name in de sectoren horeca, recreatie en toerisme, detailhandel en (thuis)zorg, voor deze periode vakantiekrachten aangetrokken. TNS/NIPO heeft in opdracht van MKB-Nederland onderzoek gedaan onder mkbbedrijven/organisaties tot 100 werknemers naar de inzet van vakantiewerkers, i.c. scholieren en studenten, dit zomerseizoen. Het onderzoek 2004 is een herhaling van het kwantitatieve deel van het onderzoek naar vakantiewerk zoals gehouden in Aangezien in het onderzoek 2004 ook vragen gesteld zijn over vakantiewerk in 2003 kan op diverse variabelen de trend over de afgelopen drie jaar worden neergezet. Daarbij is de vraag interessant op welke wijze de conjunctuur, met een snel stijgend verlies aan arbeidsplaatsen en een sterk ingezakte vacaturemarkt, doorgewerkt heeft c.q. doorwerkt op de vraag naar vakantiekrachten. Het onderzoek heeft zich toegespitst op bedrijven met minimaal één personeelslid in loondienst in de sectoren detailhandel, horeca, recreatie en toerisme, (thuis)zorg, zakelijke dienstverlening, industrie en groothandel/transport. Deze bedrijven (in totaal ruim met 2.6 miljoen werknemers) maken de helft uit van het midden- en kleinbedrijf (incl. bedrijven zonder personeel). De sectoren bouw en auto/reparatiebedrijven zijn, mede vanwege het verwachte -lage- aantal vakantiewerkers, buiten beschouwing gebleven. Tevens is de agrarische sector niet in het onderzoek betrokken, een sector waar naast seizoenswerkers ook vakantiekrachte n werkzaam zijn. Daarnaast heeft MKB-Nederland onderzocht hoe branches hun leden (ondernemers) hebben voorgelicht over het in dienst nemen van vakantiewerkers. MKB-Nederland, 3 augustus

5 Vakantiewerk in het mkb 2004 Bedrijven met vakantiewerkers Van de onderzochte bedrijven in de betreffende sectoren geeft 12% ( bedrijven) aan vakantiewerkers in dienst te hebben c.q. in dienst te nemen in dit zomerseizoen. De sectoren horeca, recreatie en toerisme en (thuis)zorg scoren daarbij boven het gemiddelde, ruim een kwart van bedrijven met vakantiewerk bevindt zich in de horeca en (thuis)zorg. In 2003 bedroeg het percentage bedrijven in de betreffende sectoren dat vakantiewerkers aantrok 14 en in Er is dus sprake van een verdere daling van het percentage bedrijven dat vakantiewerkers aantrekt. Naar grootteklasse onderscheiden, neemt in de categorie 2-9 werknemers 7% van de bedrijven in de betreffende sectoren vakantiewerkers in dienst, in de categorie werknemers 18% van de bedrijven en in de categorie werknemers 23%. Aantal vakantiewerkers Het aantal vakantiewerkers dat in 2004 in mkb-bedrijven/organisaties tot 100 werknemers in de betreffende sectoren werkt, bedraagt circa Gemiddeld nemen de bedrijven 6.2 vakantiewerkers aan. Voor het kleinbedrijf ligt het gemiddelde op 2.7, voor bedrijven in de grootteklasse op 6.4 en voor bedrijven in de grootteklasse werknemers op 9.1. In 2003 bedroeg het aantal vakantiewerkers circa (gemiddeld 6.7 vakantiewerkers) en in 2002 (gemiddeld 7.7 vakantiewerkers). Het aantal vakantiewerkers nam in 2004 in vergelijking met 2003 af met en in 2003 in vergelijking met 2002 met Naast een afname van het percentage bedrijven met vakantiewerkers is de afname van het gemiddeld aantal vakantiewerkers per bedrijf oorzaak van de -verdere- daling. Overigens is de daling dit jaar in absolute en procentuele zin (- 17% t.o.v. -19% vorig jaar) iets minder sterk. Dit kan duiden op een enigszins gestabiliseerde/licht verbeterde conjunctuur. MKB-Nederland, 3 augustus

6 Dienstverband vakantiewerker In 48% van de bedrijven werkt de vakantiewerker tussen de 6-10 weken, in 29% van de bedrijven 4 weken en in 13% van de bedrijven 2-3 weken. Gemiddeld werkt de vakantiewerker 5.6 weken in het bedrijf/de organisatie. Het gaat hierbij (gedeeltelijk) om opeenvolgende dienstverbanden en om een samenloop van dienstverbanden. Gelet op de duur van het gemiddelde dienstverband zal veelal van het laatste sprake zijn. In 2002 bedroeg de gemiddelde periode 5.9 weken. Vakantiewerkers naar sectoren Van de vakantiewerkers werkt 27% in de horeca, recreatie en toerisme, 24% in de detailhandel, 23% in de (thuis)zorg, 14% in de groothandel/transport, 8% in de zakelijke dienstverlening en 3% in de industrie. In 2002 bedroegen deze percentages respectieve lijk 24, 27, 10, 16, 17 en 5. Er is sprake van een sterke toename van het percentage vakantiewerkers in de (thuis)zorg en toename in horeca, recreatie en toerisme en een sterke afname in de zakelijke dienstverlening en afname in detailhandel, groothandel/transport en industrie. Tabel: Aantal vakantiewerkers naar sector Sector Verschil Horeca, recreatie en toerisme Detailhandel Thuis(zorg) Groothandel/transport Zakelijke dienstverlening Industrie Totaal afgerond Gemiddeld Ruim de helft van de vakantiewerkers heeft een baan in de horeca of detailhandel en een kwart in de (thuis)zorg. In horeca, recreatie en toerisme gaat het vooral om vakantiewerk samenhangend met seizoensgebonden activiteiten. In de detailhandel en (thuis)zorg om vervanging van vast personeel dat met vakantie gaat/in de zomerperiode vrijaf neemt. MKB-Nederland, 3 augustus

7 In absolute zin is er een sterke afname van het aantal vakantiewerkers in 2004 ten opzichte van 2002 in de zakelijke dienstverlening ( ), de detailhandel ( ) en groothandel/transport ( ). Deze sectoren hebben de afgelopen jaren ook een sterke daling van werkgelegenheid en vacatures te zien gegeven. De daling in de horeca, recreatie en toerisme ( ) valt mee vanwege het sterke seizoenseffect in deze sector, waardoor vakantiewerk verhoudingsgewijs minder conjunctuurgevoelig is (echter wel weer weersgevoelig kan zijn). De (thuis)zorg laat als groeisector tegen de stroom in een sterke stijging van het aantal vakantiewerkers zien ( ). Voorlichting en informatie over vakantiewerk(ers) door de brancheorganisaties Om een beeld te krijgen van de informerende en voorlichtende rol die brancheorganisaties dit jaar naar hun leden vervullen op het vlak van vakantiewerk is een enquête uitgezet onder de relevante branche-organisaties, aangesloten bij MKB- Nederland, die de betreffende sectoren representeren. Bijna tweederde van de branche-organisaties heeft de leden geïnformeerd over de aandachtspunten/verplichtingen die samenhangen met het in dienst nemen van vakantiewerkers van 18 jaar en jonger. De branche-organisaties die dat achterwege hebben gelaten geven aan dat vakantiewerk in hun (sub)branche te verwaarlozen is dan wel dat er niet of nauwelijks vragen van de leden komen ten aanzien van vakantiewerk. 90% van de branches heeft informatie verstrekt via het brancheblad én via de website en 27% via een aparte mailing. De voorlichting heeft vooral betrekking gehad op de toegestane arbeidstijden voor jongeren (100%), de van toepassing zijnde arbeidsomstandigheden/veiligheidseisen (91%) en de mogelijkheden/verplichtingen per leeftijdscategorie (73%). Van de branche-organisaties vindt 84% voldoende te zijn toegerust om zelf adequaat voorlichting te geven en op eventuele vragen van leden over vakantiewerk in te gaan. Van de branche-organisaties heeft vorig jaar 63% vragen van leden gehad over vakantiewerkers. De vragen hadden in hoofdzaak betrekking op van toepassing zijnde arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden (w.o. model arbeidsovereenkomst). MKB-Nederland, 3 augustus

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking

De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking Nicole Bosch, Gijs Roelofs, Daniël van Vuuren en Mathijn Wilkens 19-12-2012 1 1 Inleiding 1 De zelfstandige zonder

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met Colofon Dit onderzoeksrapport is samengesteld door Schaekel & Partners in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

Behoefte aan kennis van vreemde talen in Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio Nederland-Duitsland

Behoefte aan kennis van vreemde talen in Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio Nederland-Duitsland Behoefte aan kennis van vreemde talen in Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio Nederland-Duitsland Beknopt verslag van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de EURES-Euregio Rijn-Waal & euregio

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie