FWG in vogelvlucht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010-2011 FWG in vogelvlucht"

Transcriptie

1 FWG in vogelvlucht

2 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG IJ kfuncties 7 Toetsing en besluit 8 Wat als uw functie verandert? 8 Aa nleiding 8 Inzagerecht 9 Niet mee eens? 9 Meer informatie 9 Veel gestelde vragen en antwoorden 10

3 3 1. Functiewaardering in het kort FWG staat voor FunctieWaardering Gezondheidszorg. FWG heeft betrekking op de functie die u uitoefent en het salaris dat daaraan gekoppeld is. In deze publicatie willen wij u als werknemer in een zorgorganisatie informeren over wat FWG voor u betekent. U werkt in de zorgsector: met meer dan medewerkers in circa 1000 zorginstellingen één van de grootste werkgevers van Nederland. Of u nu werkt in de thuiszorg, in een verzorgings- of verpleeghuis, in een ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg of in de gehandicaptenzorg: FWG is op uw functie van toepassing. Dit komt doordat werkgevers- en werknemersorganisaties van deze branches al vanaf eind jaren zeventig afspraken met elkaar gemaakt hebben over hoe functies in de zorgsector naar zwaarte geordend moeten worden en welk salaris daaraan gekoppeld wordt. De gemaakte afspraken hebben zij vastgelegd onder de noemer: FunctieWaardering Gezondheidszorg. zwaarte van een functie te kunnen bepalen hebben de partijen in nauwe samenwerking met elkaar een functiewaarderingssysteem ontwikkeld. De instellingen die aangesloten zijn bij de CAO s van de genoemde zorgbranches passen dit systeem toe. Dit houdt in dat alle functies in deze branches op dezelfde wijze gewogen worden en dat op basis daarvan de lonen bepaald worden. Hierdoor worden onderlinge verhoudingen in de zorgsector inzichtelijk en grote verschillen in beloning van gelijke functies voorkomen. Voor u als werknemer is dit een garantie dat uw salaris passend is voor het werk dat u doet; voor uw werkgever geeft het inzicht in (de ontwikkeling van) de loonsom en doet het dienst als instrument voor sociaal beleid. Uitgangspunt van deze afspraken is dat hoe zwaarder de eisen zijn die aan een functie worden gesteld, des te hoger de functie gewaardeerd wordt. Om de

4 4 2. FWG en uw salaris Met het FWG-systeem (FWG 3.0) wordt alleen bepaald hoe zwaar een functie is. Deze zwaarte wordt uitgedrukt in een FWG-functiegroep. Er zijn 16 groepen, oplopend van 5 tot en met 80. De functiegroep is gekoppeld aan de salarisschaal van de CAO die op uw functie van toepassing is (zie figuur 1). Informatie over uw salarisschaal en het salarisperspectief vindt u in uw CAO of kunt u vragen bij de afdeling Personeel en Organisatie van uw organisatie. Ordening functies groep 5 t/m 80 cao-salarisschalen met FWG 3.0 (gestileerd) Figuur 1: Van functiegroep naar salarisschaal

5 5 3. Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Het systeem waarmee functies ingedeeld worden is FWG 3.0. Bij de invoering van FWG 3.0 zijn alle functies in zorgorganisaties beschreven en ingedeeld in een functiegroep. Bij uw aanstelling heeft u van uw werkgever vernomen in welke functiegroep uw functie is ingedeeld. Hieronder leest u hoe uw functie in die groep terechtgekomen is. Beschrijven Voorwaarde om met FWG 3.0 een functie te kunnen waarderen is dat eerst de functie beschreven moet zijn en dat werkgever en werknemer daarover overeenstemming bereikt hebben. De functiebeschrijving is namelijk een onderdeel van de arbeidsovereenkomst die u met uw werkgever hebt afgesloten. In de CAO s van de verschillende zorgbranches zijn de afspraken hierover vastgelegd. Stel, we nemen de functie Medewerker Patiëntenadministratie als voorbeeld. Deze functie neemt een bepaalde plaats in de organisatie in en omvat een aantal werkzaamheden. Voordat er aan de hand van FWG 3.0 bepaald kan worden in welke functiegroep de Medewerker Patiëntenadministratie hoort, moet de inhoud van de functie op papier gezet worden. Doorgaans stelt een leidinggevende in overleg met de afdeling P&O de functiebeschrijving op. De beschrijving moet een volledig en actueel beeld geven van de functie en een toelichting bevatten op de eisen die aan de functiehouder worden gesteld. De beschrijving bevat minimaal informatie over: Plaats in de organisatie Doelstelling van de functie Functie-inhoud:taken/resultaten Relevante toelichtingen ten aanzien van de gestelde eisen per gezichtspunt. Het gaat om de eisen die gesteld worden aan de 9 gezichtspunten: Kennis Zelfstandigheid Sociale vaardigheden Risico s/verantwoordelijkheden/ invloed Oplettendheid Uitdrukkingsvaardigheid Bewegingsvaardigheid Overige functie-eisen (zoals hygiëne, integriteit, doorzettingsvermogen) Inconveniënten: fysieke en psychische belasting, bezwarende werkomstandigheden en risico op persoonlijk letsel De zwaarte van een functie wordt dus zeker niet alleen bepaald door de diploma s die gevraagd worden. De werkgever legt de functiebeschrijving aan

6 6 de werknemer met de functie Medewerker Patiëntenadministratie voor, zodat deze kan kijken of de inhoud overeen komt met de werkelijkheid. Na instemming van de werknemer kan de functie, op basis van de beschrijving, gewaardeerd worden. Waarderen met FWG 3.0 Voor werkgevers in de zorg is FWG 3.0 een instrument om hun functie- en loongebouw te beheersen. Meestal zijn het leidinggevenden en personeelsfunctionarissen die ermee werken. Aan de hand van de functiebeschrijving wordt de zwaarte van de functie Medewerker Patiëntenadministratie bepaald. FWG 3.0 bevat beschrijvingen van de normen die de zwaarte van de functie-eisen weergeven. Voor elk van de genoemde gezichtspunten wordt in het systeem het niveau gekozen dat het beste de zwaarte van de werkzaamheden weergeeft. De niveaus worden aangegeven door middel van letters. Voor Medewerker Figuur 2: Selecteren van het juiste niveau

7 7 Patiëntenadministratie verwoordt de tekst bij E of F bijvoorbeeld het beste het benodigde niveau voor Kennis (zie figuur 2). Uiteindelijk is er een reeks letters voor de functie geselecteerd: het functieeisenpatroon. IJkfuncties Het functie-eisenpatroon van Medewerker Patiëntenadministratie wordt met behulp van het systeem vergeleken met dat van ijkfuncties die qua functie-eisen vergelijkbaar zijn met die van Medewerker Patiëntenadministratie. IJkfuncties zijn functies die in het landelijk functieonderzoek door FWG-deskundigen zorgvuldig zijn onderzocht, gewogen en voorzien van een dergelijk patroon. Op basis van de vergelijking wordt uiteindelijk de functiegroep vastgesteld. Figuur 3: Door het systeem geselecteerde ijkfuncties

8 8 Toetsing en besluit Het indelingsvoorstel wordt intern getoetst, vaak door iemand van de afdeling P&O, en daarna door de werkgever aan de werknemer met de functie Medewerker Patiëntenadministratie voorgelegd. In dit indelingsvoorstel staat het functieeisenpatroon -bestaande uit negen letters- en de geselecteerde ijkfuncties. Indien de werknemer het met het voorstel eens is, eindigt het proces met het indelingsbesluit. 4. Wat als uw functie veranderd? Door allerlei ontwikkelingen veranderen functies en daarmee de eisen aan de werknemers. Door een reorganisatie kunnen taken en verantwoordelijkheden verschuiven. Of u krijgt bijvoorbeeld te maken met een andere categorie cliënten of bewoners, waardoor uw werk lichter of zwaarder wordt. Het kan zijn dat de functie hierdoor in een andere groep thuishoort.dit is echter alleen het geval als er een wezenlijke verandering in de structurele werkzaamheden aangetoond kan worden. Aanleiding Er zijn drie situaties denkbaar die aanleiding kunnen vormen tot het opnieuw bekijken en eventueel indelen van een functie: Uw werkgever besluit als gevolg van de ontwikkelingen de functies in de organisatie opnieuw te beschrijven en te waarderen. FWG doet continue onderzoek naar veranderingen in functies en brengt jaarlijks een nieuwe systeemeditie uit met daarin de actuele onderzoeksresultaten. Dit kan aanleiding voor uw werkgeverzijn de indeling van de functies binnen zijn organisatie opnieuw te bekijken. U kunt als werknemer een verzoek om herindeling vragen als u van mening bent dat uw functie wezenlijk veranderd is en er zwaardere eisen

9 9 aan u worden gesteld. Eerst moet dan een nieuwe functiebeschrijving worden vastgesteld en vervolgens kan met FWG 3.0 beoordeeld worden of er sprake is van zwaardere functie-eisen en eventueel een indeling in een hogere functiegroep. In uw organisatie zijn hier procedures voor opgesteld, waarvoor u terecht kunt bij de afdeling P&O. 5. Inzagerecht Klopt die E op kennis eigenlijk wel? En waarom is de ijkfunctie kok geselecteerd terwijl ik Medewerker patiëntenadministratie ben? Dit soort vragen kunnen in u opkomen als u het indelingsvoorstel van uw functie ziet. Om u de gelegenheid te bieden na te gaan of de indeling van de functie juist is, heeft u recht op inzage in het systeem. Hiervoor heeft FWG een inzagemogelijkheid voor medewerkers in FWG 3.0 ontwikkeld, waarvoor u terecht kunt bij de afdeling P&O van uw organisatie. U kunt dan onder andere zelf nagaan wat de andere niveaus bij de functie-eisen zijn en de inhoud van alle ijkfuncties in het bestand bekijken. 6. Niet mee eens? Bent u het bij de herindeling oneens met de beschrijving of de waardering van uw functie? Dan kunt u hier gemotiveerd bezwaar tegen indienen bij uw werkgever. Hier zijn voorwaarden aan verbonden die per branche verschillen. In uw CAO zijn de afspraken met betrekking tot de bezwaarprocedure opgenomen. Uw werkgever kan in zo n geval advies inwinnen bij de interne of regionale Bezwarencommissie van uw organisatie. Deze onafhankelijke en deskundige commissie is speciaal ingesteld om FWGkwesties te beoordelen. 7.Meer informatie? Bij de aanstelling in uw functie heeft u de CAO ontvangen van de branche waarin u werkzaam bent. Daarin vindt u onder andere informatie over de toepassing van FWG 3.0, de eisen die gesteld worden aan functiebeschrijvingen en interne bezwarencommissies. Bij uw afdeling P&O kunnen ze u verder informeren over inzage in FWG 3.0, de wijze waarop bezwarenprocedures in uw organisatie zijn geregeld en welke voorwaarden gelden bij verzoeken tot herindeling. Desgewenst kunt u contact opnemen met een van de werknemersorganisaties die betrokken zijn bij FWG. Dat zijn Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, NU 91 en De Unie Zorg en Welzijn. Op kunt u ook meer informatie vinden over de organisatie FWG en FWG 3.0 en vindt u de checklist voor functiebeschrijvingen voor FWG.

10 10 8. Veel gestelde vragen en antwoorden Kan ik er als gevolg van een herindeling op achteruitgaan? Nee. Als uw functie opnieuw gewaardeerd wordt en ingedeeld wordt in een lagere functiegroep dan voorheen, dan gaat u er in salaris niet op achteruit. Er is hiervoor in uw CAO een garantieregeling opgenomen die bepaalt dat u uw salaris en salarisperspectief behoudt. Kan ik naar aanleiding van het indelingsvoorstel nog bezwaar maken tegen de functiebeschrijving? Nee, dat kan niet. U kunt bezwaar tegen de functiebeschrijving maken op het moment dat u de voorlopige beschrijving van uw werkgever ontvangt. Na uw akkoord wordt deze vastgesteld en wordt op basis daarvan de functie ingedeeld. Krijg ik een hoger salaris als mijn functie opgewaardeerd wordt? Dat is sterk afhankelijk van de situatie en hoe u wordt ingeschaald binnen de hogere groep. U krijgt wel een hoger salarisperspectief, namelijk het maximum van de hogere groep. Wie zitten er in de Interne Bezwaren Commissie? De leden van de IBC worden door de OR en de directie gezamenlijk aangewezen en zijn deskundig op het vlak van FWG. Belangrijk is hierbij, dat zij onafhankelijk zijn. Daardoor is het goed mogelijk dat één of meerdere leden of de voorzitter niet zelf bij de organisatie werken. Omdat individuele organisaties in de Thuis- en Kraamzorg vaak te klein zijn voor een eigen IBC, zijn hier de Regionale Bezwaren Commissies ingesteld. Deze heeft dezelfde functie als een IBC. In mijn organisatie worden aan de functiebeschrijving vereiste competenties toegevoegd. Wat betekent dit voor de indeling van mijn functie? Veel organisaties voeren competentiemanagement in om de prestaties van de medewerker in hun functie te kunnen beoordelen en te verbeteren. Dat heeft geen invloed op de indeling van de functie. Functiewaardering staat los van de prestaties van individuele medewerkers. Mijn functiebeschrijving is vrij algemeen maar heeft een bijlage met aanvullende gegevens die specifiek voor mijn functie gelden. Hoe zit dat? Voor werkgevers is het belangrijk dat soortgelijke functies zoveel mogelijk dezelfde beschrijving hebben om het geheel overzichtelijk te houden. Het kan zijn dat u in uw specifieke functie extra taken hebt of met een specifieke groep patiënten werkt waardoor andere eisen gelden dan bij uw collega s die dezelfde functie hebben. In zulke situaties is bij de functiebeschrijving een

11 11 bijlage gevoegd om die omstandigheden toe te lichten. Uw functie wordt gewaardeerd op basis van de algemene beschrijving en de bijlage. Kan er voor mij en mijn collega s met dezelfde functie een groeps-functiebeschrijving worden opgesteld? Ja, want de beschrijving geldt voor de functie en niet voor de medewerker als persoon. Zelfs als er (heel) kleine verschillen tussen uw werkzaamheden en die van uw collega s zitten, volstaat één functiebeschrijving.

12 12 Colofon Uitgever: FWG Advies Kantooradres: Lunettenbaan 59, 3524 GA Utrecht Postadres: Postbus 85267, 3508 AG Utrecht Telefoon: Fax: Website: www. fwg.nl Juni 2011 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten en plichten met betrekking tot FWG zijn vastgelegd in de cao.

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

Hoe werkt functiewaardering? De ins en outs van functiewaardering, versie 2011

Hoe werkt functiewaardering? De ins en outs van functiewaardering, versie 2011 Hoe werkt functiewaardering? De ins en outs van functiewaardering, versie 2011 Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Januari 2011 Oplage: 500 Opmaak: Revon

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Voorwoord. Hilversum, november 2003

Voorwoord. Hilversum, november 2003 Voorwoord Voor u ligt het Handboek functie-indeling woondiensten (Handboek). Dit Handboek is het nieuwe functiewaarderingssysteem voor de branche woningcorporaties. Als onderdeel van de CAO Woondiensten

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen Universitair Functieordenen (UFO) De uitleg van het systeem en rechtsregels bij de toepassing van Universitair Functieordenen (UFO) inclusief gebruikershandleiding voor het geautomatiseerde indelingsinstrument

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2 Sociaal Plan 1.6a Inhoud Inleiding... 3 1. Doel en geldigheidsduur... 5 2. Afspraken... 5 2.1 Doelgroep... 5 3. Begripsomschrijving... 7 4. Uitgangspunten... 12 5. Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Reorganisaties bij universiteiten

Reorganisaties bij universiteiten Reorganisaties bij universiteiten Abvakabo FNV. Je werk is het waard Inhoud Inleiding 4 Wat is een reorganisatie? 5 Uit welke fases bestaat een reorganisatie? 7 Fase 1: de voorbereiding 7 Vertrekken of

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

FWG Entree, een snelle binnenkomer! Voor een goede indicatie. pagina 16

FWG Entree, een snelle binnenkomer! Voor een goede indicatie. pagina 16 FWG Entree, een snelle binnenkomer! Voor een goede indicatie. pagina 16 pagina 5 zelforganiserende teams bij lelie zorggroep pagina 8 fwg contactdagen: eenvoud en flexibiliteit pagina 12 grip en inzicht:

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

broadbanding FNV Bondgenoten over beloning Informatieblad nummer 8

broadbanding FNV Bondgenoten over beloning Informatieblad nummer 8 broadbanding FNV Bondgenoten over beloning Informatieblad nummer 8 FNV BONDGENOTEN OVER BELONING De Adviesgroep van FNV Bondgenoten heeft onder de titel FNV Bondgenoten over beloning een reeks informatiebladen

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015 Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015 De ondergetekenden, de organisatie van werkgevers Jeugdzorg Nederland en de volgende organisaties van werknemers 1. Abvakabo FNV 2. CNV Publieke Zaak 3. FBZ:

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie