Handboek EVC (Erkennen Verworven Competenties) Autoschadetraining.nl/ Ecarr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek EVC (Erkennen Verworven Competenties) Autoschadetraining.nl/ Ecarr"

Transcriptie

1 Handboek EVC (Erkennen Verworven Competenties) Autoschadetraining.nl/ Ecarr

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 EVC Procedure Voorlichting bedrijf/werkgever Overeenkomst met de werkgever Voorlichting en aanmelding deelnemer Overeenkomst met de EVC deelnemer Invullen deelnemersscan Keuzebeoordelingsformulier Overzicht met deelnemer Korte individuele uitleg en laatste check Uitvoeren observatie Completeren deelnemer scan Persoonlijk interview Werving, taken, bevoegdheden en competenties assessoren en begeleiders Opmaken eindconclusie Opstellen persoonlijk loopbaan gerelateerd ontwikkeladvies Opstellen conceptrapport Behandeling conceptrapport in de EVC-examencommissie Opstellen definitieve EVC-rapport Uitreiken EVC-certificaat en eindgesprek EVC-traject bespreken met werkgever Bezwaar aantekenen tegen de uitslag Klacht indienen over EVC-traject Bijlagen en verwijzing

3 Inleiding EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. EVC en heeft als doel de competenties die een persoon op enigerlei verworven heeft, formeel te erkennen. Mensen kunnen immers op allerlei wijzen competenties ontwikkelen: zowel in hun werk, als in hun hobby s, als in vrijwilligerswerk, in activiteiten bij maatschappelijke organisaties of door middel van cursussen. Dit betekent dat competenties niet alleen worden verworven door aan onderwijs deel te nemen, maar dat competentieontwikkeling plaatsvindt onafhankelijk van de gevolgde leerweg. Met EVC worden deze competenties herkend, beoordeeld en waar mogelijk, erkend. Een EVC-procedure bestaat uit een opeenvolging van stappen. Hierbij is het van belang aandacht te besteden aan zowel het correct toepassen van het EVC-instrumentarium als aan het voor- en na traject van de EVC-procedure. EVC kan immers onderdeel zijn van competentiemanagement binnen het bedrijf, of daar juist een startpunt voor vormen. Het kan op een individu zijn gericht of op de employability van een groep medewerkers. De context van een EVC-procedure heeft invloed op de invulling van dit traject. Binnen dit handboek wordt een EVC-procedure opgevat als het geheel aan activiteiten vanaf het moment dat een bedrijf/ kandidaat onderzoekt of het met EVC aan de slag wil gaan tot en met de evaluatie en rapportage van de EVC-procedure. 3

4 EVC Procedure De fasen en stappen in het schema op de volgende bladzijde concentreren zich op een individuele procedure. Hoewel in het schema een vrij gangbaar verloop van een EVCprocedure wordt geschetst, kan het zo zijn dat specifieke situaties vragen om een aangepaste aanpak. Voor de duidelijkheid is een scherp onderscheid gemaakt tussen de verschillende stappen, afhankelijk van de situatie kunnen stappen elkaar ook overlappen of parallel lopen. 1. Voorlichting bedrijf/werkgever In eerste aanzet is Autoschadetraining.nl de contactpersoon voor het bedrijfsleven wanneer het een informatieaanvraag inzake EVC betreft. Het bedrijf wordt geïnformeerd over het EVC-traject. Daarbij worden de volgende onderwerpen besproken: Wat is EVC. Fiscale- en subsidieregelingen met betrekking tot EVC. Wat EVC voor het bedrijf en voor de individuele deelnemer kan betekenen (meerwaarde, employabilitykansen). Welke bedrijfsspecifieke doeleinden een rol kunnen spelen. Het verloop van een EVC-traject (voorbereiding, feitelijk uitvoering, afronding, resultaten, vervolgacties). Aandachtspunten die voor alle facetten van het EVC-traject gelden. Voorbeelden van uitgevoerde EVC-trajecten, waarbij dieper wordt ingegaan op het item deelnemer scan als startpunt van de portfolio-opbouw. Wijze van aanmelden. De EVC-folder wordt uitgereikt en tevens wordt verwezen naar de website voor alle (achtergrond) informatie. 2. Overeenkomst met de werkgever De werkgever/ opdrachtgever vult het digitaal aanmeldingsformulier EVC Werkgever in. Hierbij vinkt hij aan dat hij zich conformeert aan de richtlijnen, voorwaarden en procedures. De werkgever/ opdrachtgever ontvangt een inlogcode voor de aanmelding van EVCdeelnemers, die hij kan uitdelen aan de medewerkers. 4

5 3. Voorlichting en aanmelding deelnemer De voorlichting naar de deelnemers wordt uitgevoerd door autoschadetrraining.nl. In de voorlichting naar de deelnemer worden de volgende onderwerpen besproken: Wat is EVC. Verloop van een EVC-traject (voorbereiding, feitelijk uitvoering, afronding, resultaten, vervolgacties). De mogelijke afspraken die zijn gemaakt met de werkgever/ opdrachtgever. De deelnemers worden geïnformeerd over welke EVC-begeleider en EVC-assessor het Individueel EVC-traject van de deelnemers begeleiden/afnemen. De link naar het digitaal aanmeldingsformulier EVC Deelnemer. Werknemers kunnen pas deelnemen aan het EVC-traject wanneer zij het digitaal aanmeldingsformulier hebben ingevuld en de voorwaarden hebben aangevinkt. In het aanmeldingsformulier worden de persoonlijke gegevens van de EVC-deelnemer opgenomen. De deelnemer kan in het aanmeldingsformulier zijn persoonlijke doelstellingen om deel te nemen aan het EVC-traject aangeven. De EVC-deelnemer gaat door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier akkoord met de volgende zaken: Vrijwillig deel te nemen aan het EVC-traject. Het formulier juist en volledig te hebben ingevuld. Kennis te hebben genomen van de EVC-procedure. Akkoord te gaan met de rol van als EVC-aanbieder als onafhankelijke en objectieve partij, en verantwoordelijke voor het waarborgen van de privacy van de deelnemer. Akkoord te gaan met de EVC-begeleider en EVC-assessor die het individueel EVC traject van de deelnemer begeleid/afneemt. Wanneer een EVC-deelnemer niet begeleid of beoordeeld wil worden door een specifieke EVC-begeleider of EVC-assessor, kan hij dit vooraf aangeven. zet in dat geval een andere begeleider of assessor in. Deelnemersscan EVC. In de voorlichting naar de deelnemer wordt besproken hoe de deelnemer zijn complete portfolio kan beheren// invullen. De deelnemers worden verzocht om dit digitale dossier deelnemersscan na aanmelding voor het EVC-traject in te vullen en de daarin gevraagde gegevens aan te leveren. De deelnemersscan is daarmee de eerste aanzet tot het samenstellen van een portfolio. Het EVC-traject wordt in principe alleen uitgevoerd door begeleiders en assessoren van. Wanneer derden worden ingezet vallen deze in alle gevallen onder de verantwoordelijkheid van Autoschadetraining.nl. De EVC-folder wordt uitgereikt en tevens wordt verwezen naar de website voor alle (achtergrond)informatie. 4. Overeenkomst met de EVC deelnemer Het ingevulde digitale aanmeldingsformulier EVC Deelnemer geldt als overeenkomst tussen de EVC-deelnemer en de EVC-aanbieder (Autoschadetraining.nl). De deelnemer kan niet aan het EVC-traject deelnemen zolang hij het digitale aanmeldingsformulier EVC Deelnemer niet heeft ingevuld en de voorwaarden heeft geaccepteerd. Het digitaal ingevulde aanmeldingsformulier moet uiterlijk voor aanvang van het onderdeel observatie, ingevuld zijn en de voorwaarden hiermee geaccepteerd zijn. 5

6 5. Invullen deelnemersscan De deelnemer scan is het startpunt van de portfolio-opbouw. De EVC-deelnemer vult de gegevens in zoals gevraagd in de deelnemersscan EVC, upload kopieën van diploma s en certificaten, en beschrijft zijn/haar praktijkervaring en andere relevante ervaring. De deelnemer scan vormt met alle (ervaring)gegevens onder andere input voor het persoonlijk interview. 6. Keuze beoordelingsformulier Op basis van de functieomschrijvingen (huidige en in het verleden uitgevoerde functies) van de deelnemer bepaalt de assessor welk formulier met beoordelingscriteria in eerste instantie wordt gebruikt in het EVC-traject van deze deelnemer. Wanneer de assessor en de begeleider tijdens het EVC-traject constateren dat de deelnemer bijvoorbeeld ook (andere) taken buiten deze functieomschrijving uitvoert kan besloten worden om te kiezen voor een ander formulier met beoordelingscriteria of het gekozen formulier worden aangevuld met andere beoordelingscriteria. 7. Overzicht met deelnemers De werkgever levert een overzicht aan met deelnemers die deelnemen aan het EVCtraject. Op dit overzicht staan de persoonlijke gegevens van de deelnemers (naam, geboortedatum, geboorteplaats, burger servicenummer), de functie in het bedrijf en de datum indiensttreding. De overzichtslijst is zichtbaar in Paragin voor de EVC-begeleider. De EVC-begeleider en de EVC-assessor geven aan de hand van dit overzicht aan of zij wel/niet akkoord gaan met de deelnemers aan het EVC-traject. Voorwaarde voor het afnemen van een EVC is dat er geen relatie mag bestaan tussen de deelnemer en de begeleider of assessor die mogelijkerwijs de beoordeling kan beïnvloeden. Wanneer een EVC-begeleider of EVC-assessor een bepaalde deelnemer niet wil begeleiden of beoordelen, zet Autoschadetraining.nl een andere begeleider of assessor in. 6

7 8. Korte individuele uitleg en laatste check De EVC-begeleider geeft iedere deelnemer een korte uitleg over de processtappen, de observatie en het daarop aansluitend persoonlijk interview. Tijdens de observatie en het persoonlijk interview worden digitale beoordelingsformulieren gebruikt. In de beoordelingsformulieren zijn de competenties (kennis, inzicht, vaardigheden, houding) uit de onderliggende vertaald naar beoordelingscriteria voor de EVC-assessor. In het EVCproces van Autoschadetraining.nl wordt alleen beoordeeld op beroepscompetenties. De competenties uit het document Leren, Loopbaan en Burgerschap (LL&B) en de niveaubepalingen voor Nederlands en eventuele moderne vreemde talen en Rekenen/Wiskunde, worden buiten beschouwing gelaten. Voorafgaand aan de observatie en het persoonlijk interview krijgt de deelnemer de gelegenheid om samen met de EVCbegeleider de deelnemer scan door te nemen en deze zo nodig te completeren. De EVCbegeleider geeft bij grote groepen de deelnemers een deelnemer nummer of badge. 9. Uitvoeren observatie Tijdens de observatie beoordeelt de EVC-assessor de kwaliteiten van de deelnemer aan de hand van beoordelingscriteria die zijn vastgelegd in de beoordelingsformulieren. Gedurende de observatie maakt de EVC-assessor notities die hij voortdurend afzet tegen de beoordelingscriteria. Op basis van de constateringen van de EVC-assessor afgezet tegen de vastgelegde criteria, worden er voorlopige conclusies getrokken. De EVC-begeleider richt zich gedurende de observatie op het zichtbaar maken van de kwaliteiten van de deelnemer. Dit houdt onder andere in dat de EVC-begeleider, om een volledig beeld te verkrijgen, de deelnemer regelmatig vraagt om bepaalde handelingen te laten zien, of om uitleg te geven over wat de deelnemer aan het doen is. Ook kan het voorkomen dat de EVC-begeleider (vak)inhoudelijke vragen stelt aan de deelnemer. 10. Completeren deelnemerscan Voor aanvang van het persoonlijk interview met de EVC-deelnemer bespreekt de EVCbegeleider met de EVC-deelnemer de door de deelnemer aangeleverde deelnemer scan. Hierbij controleert de EVC-begeleider of de deelnemer scan compleet is. Wanneer de deelnemer scan onvolledig is, completeert de deelnemer de deelnemer scan onder begeleiding van de EVC-begeleider. 7

8 11. Persoonlijk interview Door middel van het afsluitende persoonlijk interview wordt een zo volledig mogelijk beeld verkregen van het competentieniveau van de EVC-deelnemer. Het persoonlijk interview wordt uitgevoerd op basis van een combinatie van de volgende informatie: De constateringen naar aanleiding van de observatie en de voorlopige conclusies die hierbij getrokken zijn door de EVC-assessor. De notities met betrekking tot de beoordelingscriteria die nog niet zijn beoordeeld, omdat deze bijvoorbeeld tijdens de observatie nog onvoldoende helder zijn gebleken. De informatie uit de deelnemer scan, zoals de beschrijvingen door de deelnemer en de kopieën van diploma s en certificaten. 12. Werving, taken, bevoegdheden en competenties assessoren en begeleiders 1. Doel en werkterrein van de assessor De assessor dient op feitelijke en objectieve wijze vast te stellen of de examenkandidaat het van tevoren vastgestelde gewenste niveau (in termen van beroepsbekwaamheid) bereikt heeft. Daartoe creëert de assessor een heldere en veilige examensituatie waarin de kandidaat kan tonen wat hij/zij in huis heeft. De assessor draagt bij aan het vertrouwen dat heeft en dat het beroepenveld kan hebben in de beroepsbekwaamheid van de startende beroepsbeoefenaar. Binnen de examinering van zijn twee vormen van beroepsbekwaamheid gangbaar: de Proeve van Bekwaamheid en het Assessment. Van de assessor wordt verwacht dat hij beide vormen kan uitvoeren en de daarvoor geschikte beoordelingsinstrumenten kan toepassen, dat wil zeggen dat hij naast de waarneming van het handelen zelf (performance-assessment) ook de andere met de beroepsbekwaamheidsbeoordeling samenhangende vormen kan beoordelen: het beroepsgesprek (criterium gericht interview) en de digitale component. De assessor is in staat om op adequate wijze; - de beoordelingscriteria eenduidig volgens geldende afspraken en procedures toe te passen; - de bewijzen van beroepsbekwaamheid van de kandidaten in het licht van relevante criteria af te wegen en tot een realistische beoordeling te komen; - zijn mening of standpunt bij de beoordeling inhoudelijk en voor de kandidaat begrijpelijk te verwoorden; - het beoordelingsproces en de beoordeling te evalueren ter verbetering ervan. De assessor kán verantwoordelijk zijn voor de logistieke organisatie en coördinatie van het assessment voorafgaand aan de afname (uitnodigen en informeren kandidaat, infrastructuur, instrumenten enzovoort). Dit hangt af van de wijze waarop de examinering is georganiseerd. De assessor ziet er in elk geval op toe dat de examensituatie gestandaardiseerd is, zodat de beoordeling betrouwbaar, transparant en volledig is. Plaats in de examenorganisatie De assessor is uitvoerder van de daadwerkelijke examinering van kandidaten, conform de procedure zoals die is vastgesteld door de examencommissie, onder verantwoordelijkheid 8

9 van het bevoegd gezag. De assessor wordt aangewezen en in zijn rol functioneel aangestuurd door de examencommissie. De assessor legt verantwoording af aan de examencommissie. Er zijn een aantal kenmerken die belangrijk zijn te noemen voor de rol als assessor: a. Begeleiden versus beoordelen In een competentiegerichte beoordelingsprocedure zijn de rollen van begeleider en beoordelaar strikt gescheiden. Dit om belangenconflicten te vermijden. De assessor neemt enkel de rol aan van beoordelaar. b. beoordelaars In een assessmentprocedure wordt altijd met een beoordelaar (assessor) en een begeleider gewerkt. Dit ter bevordering van de intersubjectiviteit. De beoordeling is dan niet afhankelijk van de mening van een enkele persoon. Een assessor en begeleider dienen in een dergelijke setting te kunnen functioneren en dienen daartoe over samenwerkingscompetenties te beschikken. c. Vakinhoudelijk bekwaam Voor de rol van assessor zijn vakinhoudelijke specifieke kennis en vaardigheden te benoemen, gekoppeld aan de specifieke kwalificatie waarvoor een deelnemer wordt geëxamineerd. De borging van deze vakinhoudelijke bekwaamheden spelen met name een rol als er gewerkt wordt met externe assessoren, afkomstig uit het beroepenveld. Het is aan Ecarr te bepalen of, indien zij werkt met externe assessoren, deze vakinhoudelijk competent genoeg zijn. Voor assessoren zijn een aantal competenties essentieel: - Vakinhoudelijke competentie - Organisatorische competentie - Samenwerken met collega s - Reflectie en ontwikkeling. Zowel bij het gebruik van interne als externe assessoren dient Ecarr zich te verantwoorden ten aanzien van de kwaliteit van de assessoren: daartoe dienen zij de competenties van de betrokken personen op een adequate wijze te onderzoeken en te erkennen (bijvoorbeeld middels EVC of een assessorentraining). 2. Kerntaken en werkprocessen van de assessor De assessor die werkzaam is voor, dient de volgende kerntaken uit te kunnen voeren: 1. Het afnemen van een performance-assessment 2. Het afnemen van een schriftelijke verantwoording 3. Het afnemen van een beoordelingsinterview Per kerntaak zetten we de werkprocessen uiteen. 1. Het afnemen van een performance-assessment 9

10 De assessor beoordeelt de beroepsbekwaamheid van de cursist in een praktische situatie, bijvoorbeeld aan de hand van een proeve van bekwaamheid. Voorbereiden De assessor ziet erop toe dat er sprake is van een gestandaardiseerde, veilige, examensituatie. De assessor bereidt zich voor door de documenten die de kwalificatie beschrijven grondig door te nemen. De assessor bereidt zich voor door een grondige inleving in het vereiste vaktechnische niveau en de beroepssituaties waarvoor het te observeren praktijkgedrag kenmerkend is. De assessor informeert de deelnemer over de procedure en eventuele gedragsregels tijdens het assessment. Observeren De assessor observeert gedrag en resultaten (producten, processen) tijdens de proeve van bekwaamheid of het assessment: - Hij onderscheidt observatie en interpretatie (objectiviteit). - Hij observeert zelfstandig, onafhankelijk. De assessor maakt aantekeningen: - Hij gebruikt een geschikt digitaal observatieformulier (Paragin) Interviewen De assessor leidt een reflectiegesprek: - om de redenering van de beoordeelde te peilen; - om het waarom achter het gedrag te ontdekken; - om de onderliggende kennis te testen. Interpreteren De assessor interpreteert en evalueert activiteiten die verband houden met de vereiste competenties: - Hij evalueert activiteiten en de relatie met de onderliggende competenties. - Hij evalueert het proces. - Hij evalueert het product. Beoordelen De assessor legt het verband tussen het geobserveerde gedrag en de criteria voor beroeps bekwaam handelen: - Hij gebruikt het door de examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier. (Paragin) - Hij beslist aan welke criteria werd voldaan en in welke mate. - Hij stelt zijn beoordeling vast. De assessor overlegt met andere beoordelaars: - Hij komt met de andere beoordelaars tot een eindoordeel Communiceren De assessor stelt het eindrapport op: - Hij noteert de resultaten van de praktijkbeoordeling op gestandaardiseerde wijze. 10

11 - Hij zorgt ervoor dat de registratie en terugkoppeling ervan volgens het interne kwaliteitssysteem verloopt. De assessor geeft de beoordeelde en/of de begeleider feedback op het resultaat en het proces. - Hij checkt of de beoordeelde de feedback begrepen heeft 2. Het afnemen van een schriftelijke verantwoording Indien de beroeps bekwame beoordeling (Proeve of Assessment) een schriftelijke component heeft, beoordeelt de assessor de waarde van het schriftelijke materiaal aan de hand van verschillende criteria: authenticiteit, actualiteit, relevantie, hoeveelheid en verscheidenheid van de bewijzen. Voorbereiding De assessor bereidt zich voor door de documenten die de kwalificatie beschrijven grondig door te nemen. De assessor informeert de deelnemer over de procedure en eventuele gedragsregels tijdens het assessment. Interpreteren De assessor interpreteert de kwaliteit en de waarde van het schriftelijk materiaal, in relatie tot de standaarden, de inhoud en het niveau. - Hij overtuigt zich ervan het werk van de beoordeelde zelf komt (authenticiteit) - Hij overtuigt zich ervan dat het werk actueel is (actualiteit). - Hij herkent inconsistenties. - Hij erkent de diversiteit van het schriftelijk materiaal uit diverse situaties (verscheidenheid). - Hij legt het verband tussen het schriftelijk werk en onderliggende competenties (relevantie). Interview De assessor voert een gesprek met de deelnemer over het schriftelijke materiaal, volgens een passende interviewmethode (bijvoorbeeld een criteriumgericht interview) om een evenwichtige en adequate beoordeling mogelijk te maken. - Hij is in staat te wisselen in interviewtechniek, teneinde de juiste informatie van de beoordeelde te achterhalen. Beoordelen De assessor beoordeelt de waarde van het schriftelijk materiaal aan de hand van de criteria voor beroepsbekwaamheid. - Hij gebruikt een door de examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier.(paragin) - Hij beslist aan welke criteria is voldaan en in welke mate. - Hij stelt zijn beoordeling vast. De assessor overlegt met andere beoordelaars: - Hij komt met de andere beoordelaars tot een eindoordeel. Communiceren De assessor stelt het eindrapport op: 11

12 - Hij noteert de resultaten van de beoordeling van het schriftelijk materiaal op gestandaardiseerde wijze en brengt deze resultaten volgens de normering in relatie tot de overige component(en) van de beroeps bekwame beoordeling. - Hij zorgt ervoor dat de registratie en koppeling aan het geheel van de beroeps bekwame beoordeling volgens het interne kwaliteitssysteem verloopt. De assessor geeft de beoordeelde en/of de begeleider feedback op het resultaat en het proces. - Hij checkt of de beoordeelde de feedback begrepen heeft. 3. Het afnemen van een beoordelingsinterview Indien de beroeps bekwame beoordeling een mondeling component kent, beoordeelt de assessor de beroepsbekwaamheid van de deelnemer aan de hand van een interview, veelal een criteriumgericht interview. Dit beoordelingsinterview is onderdeel van het performance-assessment. Voorbereiding: De assessor bereidt zich voor door een passende interviewmethode te kiezen (bijvoorbeeld een criteriumgericht interview) om een evenwichtige en adequate beoordeling mogelijk te maken. - hij zorgt ervoor dat het verloop van het gesprek duidelijk is en - hij zorgt voor een duidelijke rolverdeling tussen interviewdeelnemers - hij formuleert vooraf aandachtspunten en/of specifieke vragen, mogelijk aan de hand van een gestandaardiseerd interviewprotocol (Paragin) De assessor informeert de deelnemer over de procedure en eventuele gedragsregels tijdens het interview (Uitleg aan kandidaat betreft Paragin). Interview De assessor voert een gesprek met de deelnemer, volgens een passende interviewmethode (bijvoorbeeld een criteriumgericht interview) om een evenwichtige en adequate beoordeling mogelijk te maken. - Hij is in staat te wisselen in interviewtechniek, teneinde de juiste informatie van de beoordeelde te achterhalen. Interpreteren De assessor interpreteert de inhoud en het niveau van het interview, in relatie tot de standaarden. - Hij gebruikt daartoe een gestandaardiseerd instrument (Paragin). Beoordelen De assessor beoordeelt de kwaliteit van het interview aan de hand van de criteria voor beroepsbekwaamheid. - Hij gebruikt een door de examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier. - Hij beslist aan welke criteria is voldaan en in welke mate. - Hij stelt zijn beoordeling vast. De assessor overlegt met andere beoordelaars: - Hij komt met de andere beoordelaars tot een eindoordeel. Communiceren 12

13 De assessor stelt het eindrapport op: - Hij noteert de resultaten van de beoordeling op gestandaardiseerde wijze en brengt deze resultaten volgens de normering in relatie tot de overige component(en) van de beroeps bekwame beoordeling. - Hij zorgt ervoor dat de registratie en koppeling aan het geheel van de beroeps bekwame beoordeling volgens het interne kwaliteitssysteem verloopt. De assessor geeft de beoordeelde en/of de begeleider feedback op het resultaat en het proces. - Hij checkt of de beoordeelde de feedback begrepen heeft. 3. Kerncompetenties en professionele grondhouding van de assessor Hoewel de inhoud, vorm en setting van assessment en de Proeve van Bekwaamheid van elkaar kunnen verschillen, en daarmee dus ook de specifieke taak van de assessor, zijn er een aantal generieke kerncompetenties voor assessoren aan te wijzen. Als fundament van deze kerncompetenties beschikt de assessor over een bepaalde professionele grondhouding, die hem ertoe in staat stelt zich competent te manifesteren. Generieke Kerncompetenties Interviewen De assessor is in staat om door middel van het toepassen van verschillende vraag- en interviewtechnieken (zowel in het reflectiegesprek na de performance-assessment als in het eventuele aan de beroepsbekwaamheidsbeoordeling gekoppelde mondeling component: het beoordelingsinterview) de competenties/kwaliteiten van de deelnemer boven tafel te krijgen en die in het gesprek te vergelijken met de standaard van de desbetreffende procedure. De assessor stelt vragen om de waarde van de ervaring (kennis, kunde, houdingsaspect) te onderzoeken. De assessor is in staat om, indien de situatie daarom vraagt, te wisselen van interviewtechniek teneinde de juiste informatie bij de kandidaat naar boven te halen. De assessor toont in zijn interviewtechniek een actieve luisterhouding. Observeren De assessor is in staat om op adequate wijze de deelnemer te observeren in het performance-assessment deel van de beroeps bekwame beoordeling en aan deze observatie, in relatie met de standaard van de procedure, een beoordeling te koppelen. Hij herkent inconsistenties. Beoordelen De assessor is in staat op adequate, objectieve wijze een beoordeling te geven van de competenties van de deelnemer, aan de hand van de gebruikte assessmentinstrumenten (assessment, proeve van bekwaamheid, criteriumgericht interview). De assessor is in staat gedrag te beoordelen aan de hand van de standaard (kwalificatiedossier), bewijzen te beoordelen aan de hand van de criteria voor beroeps bekwaam handelen en antwoorden van een deelnemer te beoordelen aan de hand van de standaard (het kwalificatiedossier). De assessor analyseert, interpreteert en waardeert zijn bevindingen (zoals de beoordeling van de schriftelijke en/of mondelinge component en van het performance -deel) aan de vereiste competenties. In het geval van co- 13

14 beoordeling komen beide assessoren in goed onderling overleg tot een gezamenlijk gedragen standpunt. Terugkoppelen/feedback geven De assessor is in staat om de deelnemer op een constructieve, motiverende wijze feedback te geven over de gevolgde procedure en de uitslag hiervan, passend bij het niveau van de deelnemer. De assessor kan de beslissingen, die genomen zijn op basis van de beoordeling en die aangeven op welke punten de deelnemer bekwaam is, duidelijk uitleggen en onderbouwen. De assessor kan de te volgen stappen in het beoordelingsproces identificeren en herkennen, en weet wat de deelnemer moet doen om de procedure succesvol te doorlopen. Schriftelijk communiceren De assessor is in staat om een duidelijk, gedetailleerd en gestructureerd verslag op te stellen over de beroepsbekwaamheid van de deelnemer, conform de daartoe vereiste procedure. (Paragin) Vaktechnische bekwaamheid De assessor is vaktechnisch bekwaam en dient te beschikken over voldoende ervaring en kwalificaties in de geëigende discipline (beroepsactiviteit). De assessor kan bewijzen dat hij voldoende vaktechnisch onderlegd is en op de hoogte is en blijft van ontwikkelingen in de sector. Het vaktechnische niveau van de assessor moet tenminste even hoog zijn als dat van de deelnemer. Daarnaast is de assessor in staat om zichzelf los te zien van zijn eigen specifieke werksituatie. De assessor is bekend met de EVC-procedure en doelstellingen, de beoordelingsinstrumenten en methodologie (Paragin). De assessor is bekend met de branche- of bedrijfsstandaarden (kwalificatiedossiers) en heeft kennis van de arbeidsmarkt en de beroepsgerichte onderwijsprogramma s ten behoeve van de beoordeling. Professionele grondhouding De assessor dient te beschikken over een bepaalde professionele grondhouding om zijn rol goed te kunnen uitoefenen. Deze grondhouding wordt gevoed door persoonlijke waarden en normen. Assessoren dienen over deze professionele grondhouding te beschikken of deze te ontwikkelen. De volgende persoonlijke waarden zijn relevant voor alle assessoren als professionele grondhouding: Integriteit Sensitiviteit Beoordelingsvermogen Is eerlijk en betrouwbaar. Kan ethische normen naleven in beroeps gebonden activiteiten. Respecteert het privéleven van de deelnemer. Kan zichzelf verplaatsen in de deelnemer. Heeft respect voor de gevoelens van de deelnemer. Heeft respect voor mensen met een andere culturele en linguïstische achtergrond. Is zich bewust van de invloed van zijn eigen gedrag op andere mensen (vooral in testsituaties). Draagt er door zijn gedrag toe bij dat de deelnemer zich zoveel mogelijk op zijn gemak voelt. Scherp observatievermogen. Heeft oog voor het geheel en voor detail. 14

15 Betrekt het gehele proces en de wijze waarop de deelnemer zich daarin manifesteert in zijn beoordeling. Trekt op basis van de beschikbare informatie juiste en realistische conclusies. Flexibiliteit Onafhankelijkheid Doelgericht Stressbestendigheid Samenwerkingsbereidheid In staat gedrag/stijl/instrumenten aan te passen indien de situatie daarom vraagt teneinde het gestelde doel te bereiken. Stelt zijn eigen evaluatie op maar respecteert en hanteert hierbij de observatie- en evaluatieformulieren. Is zich bewust van zijn eigen referentiekader, en de invloed ervan op de beoordeling Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen Is bereid in te grijpen bij tegenvallende resultaten Stabiele prestatie onder druk en/of tegenwerking. Zich houden aan taakverdeling en afspraken met anderen. Tracht overeenstemming te krijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode. 4. Borging van de kwaliteit van de assessor Verantwoordelijkheid is verplicht om de kwaliteit van de assessoren en coassessoren te borgen en te onderhouden. Dit is een van de eisen die de externe toezichthouder aan een adequate examenorganisatie stelt. Voor de wijze waarop de kwaliteit van assessoren geborgd wordt, bijvoorbeeld door middel van certificering, is evenmin regelgeving vanuit de overheid. Hierin gelden wederom de eigen kwaliteitseisen, en de verantwoording daarvoor aan de extern certificerende toezichthouder. Scholingstraject voor assessor Als ervoor kiest om voor nieuwe assessoren een certificeringtraject in te zetten, kan het assessment uitgevoerd worden door een exameninstelling die bevoegd is te certificeren. Het certificaat is voor een bepaald aantal jaren geldig en het onderhouden van de kwaliteit dient middels het aanleveren van bewijzen daartoe te worden geborgd. 15

16 13. Opmaken eindconclusie De EVC-begeleider en EVC-assessor bespreken aan de hand van alle informatie (beoordelingsformulier, deelnemersscan, notities, persoonlijk interview, overige bewijslast en mogelijke aanvullende opdrachten) welke conclusies er getrokken kunnen worden. De EVC-assessor maakt naar aanleiding van deze conclusies de beoordeling op. 14. Opstellen persoonlijk loopbaan gerelateerd ontwikkeladvies Op basis van de constateringen, bevindingen, conclusies van de EVC-assessor en de vooraf aangegeven persoonlijke doelstelling van de deelnemer, wordt er voor de EVCdeelnemer een persoonlijk loopbaan gerelateerd ontwikkeladvies opgesteld. Daarnaast kan er eventueel op basis van eerder aangegeven bedrijfsspecifieke doeleinden een bedrijfsadvies worden opgesteld. 15. Opstellen conceptrapport De EVC-begeleider en EVC-assessor stellen aan de hand van alle informatie (beoordelingsformulier, deelnemersscan, notities, persoonlijk interview, overige bewijslast en mogelijke aanvullende opdrachten) een conceptrapport op. In dit rapport worden de conclusies en bevindingen van de EVC-begeleider en de EVC-assessor weergegeven en worden de resultaten weergegeven op basis van de vastgestelde criteria. 16. Behandeling conceptrapport in de EVCexamencommissie De EVC-examencommissie heeft toegang tot het complete portfolio van de EVCdeelnemer. Dat wil zeggen, het conceptrapport en de informatie uit de deelnemer scan van de EVC-deelnemer. In de EVC-examencommissie worden feitelijk twee (hoofd)zaken vastgesteld/beoordeeld: Komen de conclusies van de assessoren overeen met de verzamelde bewijzen? Is het daaruit voortvloeiende persoonlijk loopbaan gerelateerd ontwikkeladvies + eventueel het advies naar aanleiding van de bedrijfsspecifieke doeleinden van het EVCtraject, in lijn met de conclusies? 16

17 17. Opstellen definitieve EVC rapport Na behandeling van de conceptrapporten in de EVC-examencommissie en na eventueel bijstellingen naar aanleiding van deze behandeling, worden de definitieve rapporten opgesteld. Naast de rapporten worden alle gegevens voortkomend uit het EVC-traject (beoordelingsformulieren, notities, informatie uit de deelnemer scan, aanvullende documentatie, etc.) gearchiveerd. De bewaartermijn van deze stukken is 5 jaar gerekend vanaf de datum van de certificaatuitreiking aan de EVC-deelnemer. 18. Uitreiken EVC-certificaat en eindgesprek De EVC-begeleider en EVC-assessor reiken de EVC deelnemer certificaten uit aan de EVC deelnemer. De EVC-deelnemers ontvangen dit certificaat op vertoon van hun wettelijk identiteitsbewijs. De EVC-begeleider en EVC assessor voeren op de dag van de certificaatuitreiking met iedere EVC deelnemer een eindgesprek. Van dit eindgesprek en de certificaatuitreiking wordt een verslag gemaakt waarna de deelnemer tekent voor ontvangst van het certificaat en toestemming geeft voor inzagerecht. Tevens vult de deelnemer een evaluatieformulier in. 19. EVC traject bespreken met werkgever De EVC-assessor of begeleider evalueert het in het bedrijf uitgevoerde EVC-traject met de werkgever. Hierbij wordt onder andere het EVC-traject besproken in relatie tot de afspraken die met de werkgever zijn gemaakt en worden de EVC-resultaten van de EVC deelnemers besproken (uitsluitend de EVC deelnemers die toestemming voor inzage derden hebben gegeven). 17

18 20. Bezwaar aantekenen tegen de uitslag De EVC-deelnemer heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum dat de certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden, schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de uitslag van het EVC-traject. De EVC-deelnemer dient zijn bezwaren schriftelijk te motiveren. Het gemotiveerde bezwaar kan per of per aangetekende brief ter attentie van de Directie van Autoschadetraining.nl worden ingediend. Correspondentieadres en beroepsprocedure zijn bekend gemaakt door publicatie op internet. Na ontvangst maakt een kopie van de ontvangen of het aangetekende bezwaar, archiveert deze kopie en neemt het bezwaar op in de planning om de voortgang te bewaken. stuurt het bezwaar door naar de secretaris van de bezwarencommissie. Autoschadetraining.nl / Ecarr informeert de indiener van het bezwaar binnen10 werkdagen over ontvangst en wanneer en van wie de indiener een reactie kan verwachten. De kwaliteitsmanager ontvangt het bezwaar van de EVC-deelnemer. Wanneer het bezwaar niet helder is neemt de kwaliteitsmanager contact op met de indiener. De kwaliteitsmanager verzamelt alle benodigde relevante informatie om het bezwaar in behandeling te nemen. De kwaliteitsmanager informeert de bezwarencommissie over het bezwaar en plant een overlegmoment om dit bezwaar te beoordelen. De bezwarencommissie beoordeelt of het bezwaar gegrond is. Wanneer de commissie het bezwaar gegrond verklaart, wordt de indiener uitgenodigd om tot een oplossing te komen. Wanneer de commissie het bezwaar ongegrond verklaart, neemt de secretaris van de bezwarencommissie contact op met de indiener en informeert deze over de conclusies van de commissie. De indiener krijgt de gelegenheid om gehoord te worden door de commissie en zijn/haar werkstukken in te zien Betrokkenen Kwaliteitsmanager, Bezwarencommissie, indiener van de klacht 18

19 21. Klacht indienen over EVC traject Wanneer de betrokkene(n) een klacht heeft/hebben ten aanzien van het EVC-traject, wordt verwezen naar de klachtenprocedure van. Ontvangst van een klacht Onder een klacht wordt verstaan een schriftelijke of mondelinge uiting van ontevredenheid door een EVC-deelnemer over alle aspecten met betrekking tot de EVCdienstverlening uitgevoerd door, behalve bezwaar tegen de uitslag van het EVC-traject. Hiervoor geldt de bezwarenprocedure. Wanneer een EVCdeelnemer een klacht wil indienen over de uitvoering het EVC-traject, uit hij dit mondeling of schriftelijk naar de EVC-begeleider. De EVC-begeleider vult hierop het klachtenformulier in en stuurt het originele formulier naar de kwaliteitsmanager, hij houdt zelf een kopie van het formulier. De EVC-deelnemer kan een klacht ook rechtstreeks melden aan. Hiervoor neemt de EVC-deelnemer contact op met de kwaliteitsmanager van Autoschadetraining.nl. Registreren De kwaliteitsmanager registreert de binnengekomen klacht en biedt het klachtenformulier ter behandeling aan de betrokken leidinggevende aan. Maatregelen bespreken De leidinggevende bespreekt met de directbetrokkene(n): - wat de oorzaak is van de klacht/afwijking - welke acties worden ondernomen om de klacht te verhelpen - welke acties, door wie en wanneer, worden ondernomen om soortgelijke meldingen in de toekomst te voorkomen - wanneer en door wie verificatie van de ondernomen acties plaatsvindt Bevindingen en (voorgenomen) acties worden op het klachtenformulier vermeld. Klachten dienen binnen 2 weken na ontvangst besproken te worden met de indiener. Maatregelen (laten) uitvoeren De vastgestelde maatregelen worden binnen de afgesproken tijd door de daarvoor aangewezen personen uitgevoerd. De leidinggevende houdt hierop toezicht en vermeldt de voortgang op het klachtenformulier. Maatregelen die betrekking hebben op het systeem moeten eerst door de kwaliteitsmanager worden goedgekeurd. Beoordelen effecten De leidinggevende zorgt dat afspraken over beoordeling van het effect van de uitgevoerde maatregelen n.a.v. de klacht wordt nagekomen en dat de bevindingen worden vermeld op het formulier. De kwaliteitsmanager ontvangt een kopie van het formulier. Analyse afwijkingen, klachten, verbetervoorstellen De kwaliteitsmanager maakt tweemaal per jaar een totaalanalyse van de binnengekomen klachten. 19

20 Bijlagen en verwijzing Aanmeldingsformulier EVC Deelnemer (Paragin) Aanmeldingsformulier EVC Werkgever (Paragin) Beoordelingscriteria - Assistent Mobiliteitsbranche crebo (Paragin) - Autoschadehersteller crebo , Autoschadetechnicus Crebo (Paragin) - Beoordelingscriteria Autospuiter crebo (Paragin) - Beoordelingscriteria Carrosseriebouwer crebo (Paragin) Competentieprofiel Assessor EVC-procedure (Handboek) Competentieprofiel Begeleider EVC-procedure (Handboek) Deelnemer scan EVC (Paragin) Evaluatieformulier EVC-traject (Paragin) Format EVC-rapport-certificaat - Assistent Mobiliteitsbranche (Paragin) - Autoschadehersteller, Autoschadetechnicus (Paragin) - Autospuiter (Paragin) - Carrosseriebouwer (Paragin) Format Verslaglegging eindgesprek en uitreiking ervaringscertificaat (Paragin) Handleiding STAR(R) methode (Bijlage 1) Handreiking niveaubepaling voor EVC-begeleider en EVC-assessor (Paragin) Zelfevaluatie EVC Autoschadetraining.nl (document link zelfscan) Samenwerkingsovereenkomst assessoren en begeleiders samenwerkingsovereenkomst assessoren en begeleiders 20

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Assessor

Kwalificatiedossier. Assessor Kwalificatiedossier Assessor Inleiding. Voor u ligt het kwalificatiedossier assessor, zoals ontwikkeld door het Kenniscentrum Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs Curaçao. Het streven is om op den duur tot

Nadere informatie

Profiel EVC-assessor

Profiel EVC-assessor Profiel EVC-assessor Colofon Titel: Profiel EVC-assessor Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES VERSIE FEBRUARI 2007 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van EVC aanbieders...3

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel Waarnemer/beoordelaar

BOGO-kwalificatieprofiel Waarnemer/beoordelaar BOGO-kwalificatieprofiel Waarnemer/beoordelaar Inleiding In dit document staan de kerntaken van de waarnemer/beoordelaar centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO. Positionering

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Serviceadviseur EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 3: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Erkennen van

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen

Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen Aanvraagformulier Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen Dit aanvraagformulier kunt u gebruiken om te bepalen of u als exameninstituut voldoet aan de vereisten om EVC-procedures

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Autotechniek

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Autotechniek Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Autotechniek EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 1: Assistent Mobiliteitsbranche Niveau 2: Autotechnicus

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Algemene informatie voor de sportbond Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 1 te kunnen

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

De beoordeling van een proeve van bekwaamheid. 1. Inleiding. 2. De voorbereiding van de beoordeling. 2.1 De beoordelaars

De beoordeling van een proeve van bekwaamheid. 1. Inleiding. 2. De voorbereiding van de beoordeling. 2.1 De beoordelaars De beoordeling van een proeve van bekwaamheid Een Handreiking - Groene Norm, maart 2017 1. Inleiding Groene Norm ontwikkelt proeven van bekwaamheid voor het groene vmbo. Deze proeven zijn al vele jaren

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Logistiek

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Logistiek Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Logistiek EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 2: Logistiek medewerker mobiliteitsbranche Niveau 4: Logistiek

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3.

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3. INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4981 1 april 2010 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2010, nr. PLW/2010/5453,

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Handboek EVC Versie: April 2016

Handboek EVC Versie: April 2016 Handboek EVC Versie: April 2016 Voorwoord Voor u ligt het Handboek EVC zoals opgesteld door EduDesign Caribbean. In dit handboek worden de procedures beschreven met betrekking tot het uitvoeren van EVC

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PvB Leercoach. Coachen van cursisten;

PvB Leercoach. Coachen van cursisten; Proeve van Bekwaamheid (PvB) Leercoach. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het voeren van een begeleidings- of intervisiegesprek. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid

De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid 2 Inhoudsopgave Geregistreerde EVC-aanbieders staan op voorsprong 4 KCE: jarenlang partner van de overheid 6 EVC-kaders en -erkenningstermijnen

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Het assessorendossier

Het assessorendossier Het assessorendossier Ten behoeve van de certificering tot assessor 2016-2017 Judith Kortas Herry in den Bosch Edy van Renselaar Chrisma Immens Hannah Wielenga 1 Bureau Assessments, Assessorentraining

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Forma voor mbo, niveau 1 Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30LB Crebo-nummer

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Aanleg tuin. Inleiding

Aanleg tuin. Inleiding Aanleg tuin Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.2

PVB-beschrijving 4.2 PVB-beschrijving 4.2 Kaatstrainer/coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE

KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE Algemeen Hoewel het EVC Dienstencentrum haar dienstverlening optimaal wenst uit te voeren, is het mogelijk dat een klant van het EVC Dienstencentrum een klacht heeft over

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Werken met de Groen Proeven Proeven van Bekwaamheid

Werken met de Groen Proeven Proeven van Bekwaamheid PROEVE VAN BEKWAAMHEID Algemene instructie voor docenten Werken met de Groen Proeven Proeven van Bekwaamheid Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat is een Proeve van Bekwaamheid? 5 2. De opbouw van het praktijkdeel

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie