Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wielertrainer 4 Geven van trainingen"

Transcriptie

1 Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan en alle daarop gebaseerde plannen. Passend binnen het jaarplan wordt training gegeven op basis van een voorbereiding. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Geven van trainingen Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4.) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit twee onderdelen. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw meerjarenplan en de overige bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het geven van trainingen. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectie-interview. Het planningsinterview dient ertoe u te bevragen en te beoordelen op de relatie tussen het meerjarenplan, jaarplan en de trainingsvoorbereiding. De trainingvoorbereiding dient u tenminste 1 week voor het begin van het interview in te leveren. Het planningsinterview duurt 15 minuten De praktijk dient ertoe om u te observeren en te beoordelen ten aanzien van het geven van de training die in de trainingsvoorbereiding is beschreven. De tijdsduur van de praktijk is 60 minuten. Het reflectie-interview dient ertoe u te bevragen en te beoordelen ten aanzien van beoordelingscriteria waar nog onduidelijkheid over bestaat. Het reflectie-interview duurt 20 minuten. (Voor criteria ten aanzien van de praktijkbeoordeling, zie het protocol) 4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNWU-gekwalificeerde leercoach is ondertekend. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 5. Afnamecondities U geeft een training aan een groep van tenminste 4 sporters die lid zijn van een UCI of KNWU geregistreerd team. U bent ervoor verantwoordelijk dat de groep sporters aan bovenstaande criteria voldoet. 6. Locatie De PVB wordt afgenomen op een door de KNWU vastgestelde plaats. De interviews vinden plaats in een daarvoor geschikte ruimte.

2 7. Hulpmiddelen kandidaat U maakt gebruik van hulpmidden zoals vermeld in uw trainingsvoorbereiding. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling één (1) PVB-beoordelaar Praktijkbeoordeling Planningsinterview twee (2) PVB-beoordelaars Praktijk geven van training twee (2) PVB-beoordelaars Reflectie-interview twee (2) PVB-beoordelaars Taken PVB-beoordelaar portfolio Controleert deelname- en afnamecondities. Beoordeelt het portfolio. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst Taken PVB-beoordelaar praktijk Stelt zichzelf voor. Controleert deelname- en afnamecondities. Beslist over doorgang. Bepaalt wie verwijtbaar is ingeval van geen doorgang. Grijpt in als veiligheid in geding is. Houdt een planningsinterview. Observeert en beoordeelt de praktijk. Houdt een reflectie-interview. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website is het Toetsplan en Toetsreglement behorende bij de PVB te vinden en te downloaden Inschrijfprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio tenminste zes weken voor praktijkbeoordeling naar het Uniebureau. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB. Nadere informatie over het tijdstip van de praktijkbeoordeling ontvangt u minimaal twee weken van te voren van het Uniebureau Voorbereiding kandidaat U bent ervoor verantwoordelijk dat de stukken voor de portfoliobeoordeling vier weken voor de praktijkbeoordeling in het bezit zijn van het Uniebureau. De trainingsvoorbereiding levert u digitaal uiterlijk 1 week voor aanvang van het planningsinterview in bij de PVB-beoordelaar Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen.

3 10.5 Normering Om te slagen moet zowel de portfoliobeoordeling als de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk geven van training en reflectie-interview) voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. De praktijk is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. Wanneer de portfoliobeoordeling onvoldoende is, bent u afgewezen voor de PVB. Hetzelfde is het geval wanneer de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk geven van training en reflectie-interview) onvoldoende is. Ook in dit geval wordt u afgewezen voor de PVB Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van afname Herkansing U hebt recht op een onbeperkt aantal herkansingen. De kosten voor een herkansing zijn 50,- per PVB afname. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocollen voor de portfolio- en praktijkbeoordeling.

4 Protocol PVB 4.1 Geven van trainingen Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is op tijd ingeleverd Datum Beoordelaar Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling 1 2 Begeleidt sporters bij hun sport(loopbaan)ontwikkeling Adviseert sporters over materiaal (keuze en gebruik) in verband met prestatieverhoging Besteedt aandacht aan het voorkomen en 3 herstellen van blessures bij de sporters Geven van trainingen 4 Stelt meerjarenplan op Voldaan Gevonden bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 5 Stelt geperiodiseerd jaarplan op Registreert en evalueert de uitvoering van het geperiodiseerde jaarplan Werkt passend binnen het jaarplan een reeks van trainingen uit Registreert en evalueert de uitvoering van de reeks van trainingen 9 Analyseert prestaties en ontwikkeling van de sporter(s) en/of team Burgerschapscompetentie 10 Gaat correct om met alle betrokkenen 11 Komt afspraken na 12 Houdt zich aan beroepscode 13 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 14 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 15 Reflecteert op het eigen handelen

5 16 Vraagt feedback 17 Verwoordt eigen leerbehoeften 18 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de portfoliobeoordeling Voldaan / Niet voldaan (doorstrepen wat NIET van toepassing is) Handtekening PVB-beoordelaar

6 Protocol PVB 4.1 Geven van trainingen Praktijkbeoordeling (Planningsinterview, praktijk en reflectie-interview) Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Trainingsvoorbereiding is op tijd ingeleverd Het materiaal is in orde. (Kandidaat neemt zo nodig maatregelen) Omstandigheden zijn veilig voor alle betrokkenen Datum Beoordelaar Kandidaat is tijdig aanwezig Groep van ten minste 4 sporters is op tijd aanwezig Beoordelingscriteria Voldaan Planning Praktijk Reflectie Waargenomen gedrag en/of uitspraken (of nalaten daarvan) waarop score is gebaseerd Stimuleren sportieve ontwikkeling 1 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters 2 Informeert en betrekt sporters bij verloop van de training 3 Bewaakt waarden en stelt normen 4 Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de sporters. 5 Treedt op als een sporter zich onsportief gedraagt Geven van trainingen Baseert de trainingsvoorbereiding op analyses, achterliggende plannen en evaluaties Formuleert concrete doelstellingen voor het team en/of voor de individuele sporter(s) Kiest organisatievormen die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen voor het team en/of individuele sporter(s) Houdt rekening met alle relevante omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de training 10 Stemt zwaarte en opbouw af op (individuele) sporters Doet oefening op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed voorbeeld Geeft feedback en aanwijzingen aan sporter op basis van analyse van alle invloed zijnde factoren

7 13 Verbetert prestatie van sporter(s) 14 Grijpt in indien veiligheid in geding is en/of het materiaal niet meer in orde is 15 Maakt optimaal gebruik van trainingsfaciliteiten 16 Evalueert continu het proces en (tussen)resultaat van de training en stelt zo nodig bij Burgerschapscompetentie 17 Gaat correct om met alle betrokkenen 18 Houdt zich aan beroepscode Leercompetentie 19 Reflecteert op het eigen handelen Resultaat van de praktijkbeoordeling Voldaan / Niet voldaan (doorstrepen wat NIET van toepassing is) Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie Wielertrainer 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren. Tevens coacht u een team/sporter(s) voor, tijdens en na de wedstrijd. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Coachen van wedstrijden Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4)

8 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit twee onderdelen. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn in het analyseren van wedstrijden. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk coachen van een wedstrijd en een reflectie-interview. De praktijk dient ertoe om u te observeren en te beoordelen ten aanzien van het coachen van een wedstrijd. De tijdsduur van de praktijk is afhankelijk van het sportonderdeel en duurt maximaal 90 minuten, die verdeeld zijn over de 3 onderdelen voorbereiding, wedstrijd en nabespreking. Het reflectie-interview dient ertoe u te bevragen en te beoordelen ten aanzien van beoordelingscriteria waar nog onduidelijkheid over bestaat. Het reflectie-interview duurt 20 minuten. (Voor criteria ten aanzien van de praktijkbeoordeling, zie het protocol) 4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNWU-gekwalificeerde leercoach is ondertekend. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 5. Afnamecondities De wedstrijd die u analyseert dient een (inter)nationale wedstrijd te zijn. De wedstrijd die u coacht dient een nationale wedstrijd te zijn en wordt door de KNWU aangewezen. U coacht sporters voor, tijdens en na de wedstrijd. 6. Locatie De PVB wordt afgenomen tijdens de door de KNWU aangewezen wedstrijd in overleg met de betreffende cursist. Het reflectie-interview vindt bij voorkeur aansluitend op dezelfde locatie plaats in een daarvoor geschikte ruimte. 7. Hulpmiddelen kandidaat U mag gebruik maken van alle hulpmidden die reglementair zijn toegestaan voor een coach. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling één (1) PVB-beoordelaar Praktijkbeoordeling Praktijk coachen wedstrijd twee (2) PVB-beoordelaars Reflectie-interview twee (2) PVB-beoordelaars Taken PVB-beoordelaar portfoliobeoordeling Controleert deelname- en afnamecondities. Beoordeelt het portfolio. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst Taken PVB-beoordelaar praktijkbeoordeling Stelt zichzelf voor. Controleert deelname- en afnamecondities Beslist over doorgang. Bepaalt wie verwijtbaar is ingeval van geen doorgang. Grijpt in als veiligheid in geding is. Observeert en beoordeelt de praktijk.

9 Houdt een reflectie-interview. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB Informatieverstrekking Op de website is het Toetsplan en Toetsreglement behorende bij de PVB te vinden en te downloaden Inschrijfprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio tenminste zes weken voor praktijkbeoordeling naar het Uniebureau. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB. Nadere informatie over het tijdstip van de praktijkbeoordeling ontvangt u minimaal twee weken van te voren van het Uniebureau Voorbereiding kandidaat U bent ervoor verantwoordelijk dat de stukken voor de portfoliobeoordeling vier weken voor de praktijkbeoordeling in het bezit zijn van het Uniebureau Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen Normering Om te slagen moet zowel de portfoliobeoordeling als de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk coachen van wedstrijden en reflectie-interview) voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. De praktijk is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. Wanneer de portfoliobeoordeling onvoldoende is, bent u afgewezen voor de PVB. Hetzelfde is het geval wanneer de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk coachen van wedstrijden en reflectie-interview) onvoldoende is. Ook in dit geval wordt u afgewezen voor de PVB.

10 10.6 Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van afname Herkansing U hebt recht op een onbeperkt aantal herkansingen. De kosten voor een herkansing zijn 50,- per PVB afname. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocollen voor de portfolio- en praktijkbeoordeling.

11 Protocol PVB 4.2 Coachen van wedstrijden Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Datum Beoordelaar Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Begeleidt sporters bij het leren presteren onder druk 2 Adviseert sporters over voeding in relatie tot presteren en informeert over dopingprocedures 3 Leert sporters zichzelf te evalueren en beoordelen 4 Bereidt sporters voor op contact met media Coachen van wedstrijden 5 Formuleert samen met team/sporter(s) doelstellingen voor de wedstrijd 6 Maakt analyse van tegenstander(s) 7 Maakt wedstrijdanalyse van eigen team/sporter(s) 8 9 Maakt analyse van factoren die van invloed zijn tijdens een wedstrijd Evalueert een wedstrijd op systematische wijze met sporter(s) en trekt conclusies voor volgende wedstrijden Evalueert de wedstrijd op systematische wijze met 10 begeleiders en trekt conclusies voor volgende wedstrijden Burgerschapscompetentie 11 Gaat correct om met alle betrokkenen 12 Houdt zich aan beroepscode 13 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 14 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie

12 Leercompetentie 15 Reflecteert op het eigen handelen 16 Vraagt feedback 17 Verwoordt eigen leerbehoeften 18 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de portfoliobeoordeling Voldaan / Niet voldaan (doorstrepen wat NIET van toepassing is) Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie

13 Protocol PVB 4.2 Coachen van wedstrijden Praktijkbeoordeling (Praktijk en reflectie-interview) Naam kandidaat Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Het materiaal is in orde. (Kandidaat neemt zo nodig maatregelen) Sporter(s) is (zijn) op tijd aanwezig Datum PVB-beoordelaar Kandidaat is tijdig aanwezig Omstandigheden zijn veilig voor alle betrokkenen Beoordelingscriteria Voldaan Praktijk Reflectie Waargenomen gedrag en/of uitspraken (of nalaten daarvan) waarop score is gebaseerd Stimuleren sportieve ontwikkeling 1 Houdt rekening met persoonlijke ambities en motieven van de sporters Coachen van wedstrijden 2 Analyseert voorafgaand aan de wedstrijd relevante en van invloedzijnde factoren en past op basis hiervan zo nodig het wedstrijd plan aan 3 Formuleert in samenspraak met team/sporter(s) doelstellingen voor de wedstrijd 4 Bespreekt de wedstrijd met team/sporter(s) voor 5 Analyseert tijdens de wedstrijd en neemt op basis hiervan adequate maatregelen 6 Houdt zich aan de regels die gelden tijdens de wedstrijd 7 Evalueert de wedstrijd op systematische wijze met de sporters en trekt conclusies voor volgende wedstrijden Burgerschapscompetentie 8 Gaat correct om met alle betrokkenen 9 Houdt zich aan beroepscode

14 Leercompetentie 10 Vraagt feedback 11 Verwoordt eigen leerbehoeften Resultaat van de praktijkbeoordeling Voldaan / Niet voldaan (doorstrepen wat NIET van toepassing is) Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie Wielertrainer 4 Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio met daarin bewijzen van de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijstelling van sporttechnisch beleid. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Ontwikkelen en uitvoeren van sporttechnisch beleid Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit twee onderdelen. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van sporttechnisch beleid. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 3.2 Reflectie-interview De praktijkbeoordeling bestaat uit een reflectie-interview.

15 Het reflectie-interview dient ertoe u te bevragen en te beoordelen ten aanzien van het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van sporttechnisch beleid. Het reflectie-interview duurt 30 minuten. 4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNWU-gekwalificeerde leercoach is ondertekend. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 5. Afnamecondities Het sporttechnisch beleid dat u ontwikkelt, uitvoert, evalueert en bijstelt heeft betrekking op een vereniging/organisatie die sporters opleidt tot tenminste top of subtop niveau in Nederland. 6. Locatie Het interview vindt plaats op een door de KNWU aangewezen locatie. 7. Hulpmiddelen kandidaat U kunt gebruik maken van alle relevante hulpmiddelen.

16 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling één (1) PVB-beoordelaar Reflectie-interview één (1) PVB-beoordelaar Taken PVB-beoordelaar portfolio Controleert afnamecondities Beoordeelt het portfolio Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst Taken PVB-beoordelaar praktijk Controleert afnamecondities Houdt een reflectie-interview Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen Informatieverstrekking. Op de website is het Toetsplan en Toetsreglement behorende bij de PVB te vinden en te downloaden Inschrijfprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio naar het Uniebureau. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB. Nadere informatie over het tijdstip van de praktijkbeoordeling ontvangt u minimaal twee weken van te voren van het Uniebureau Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen Normering Om te slagen moet zowel de portfoliobeoordeling als de praktijkbeoordeling (reflectie-interview) voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. De praktijk is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. Wanneer de portfoliobeoordeling onvoldoende is wordt u afgewezen voor de PVB. Hetzelfde is het geval wanneer de praktijkbeoordeling (reflectie-interview) onvoldoende is. Ook in dit geval wordt u afgewezen voor de PVB Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag van de portfoliobeoordeling vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van aanmelding. De toetsingscommissie stelt de uitslag van het reflectie-interview vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van aanmelding afname Herkansing U hebt recht op een onbeperkt aantal herkansingen. De kosten voor een herkansing zijn 50,- per PVB afname. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing.

17 10.8 Bijlage Protocollen voor de portfolio- en praktijkbeoordeling.

18 Protocol PVB 4.3 Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Datum Beoordelaar Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Zorgt voor opvang/nazorg van sporters die stoppen en/of buiten de selectie vallen Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid 2 Formuleert de doelstellingen voor het sporttechnisch beleid 3 Stelt plan op voor talentherkenning en ontwikkeling 4 Stimuleert in en doorstroom sporters Houdt bij het ontwikkelen en bijstellen van sporttechnisch beleid rekening met menskracht en middelen Coördineert de uitvoering van het technische beleid van de vereniging/organisatie Adviseert het bestuur of de technische commissie over sporttechnische zaken 8 Evalueert de uitvoering van het technische beleid van de vereniging/organisatie Burgerschapscompetentie 9 Gaat correct om met alle betrokkenen 10 Komt afspraken na 11 Houdt zich aan beroepscode Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie

19 14 Reflecteert op het eigen handelen 15 Vraagt feedback 16 Verwoordt eigen leerbehoeften 17 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de portfoliobeoordeling Voldaan / Niet voldaan (doorstrepen wat NIET van toepassing is) Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie

20 Protocol PVB 4.3 Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid Reflectie-interview Naam kandidaat Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Kandidaat is tijdig aanwezig Datum PVB-beoordelaar Beoordelingscriteria (toelichting op de andere zijde) Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Begeleidt sporter bij hun sport(loop)baan ontwikkeling Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid 2 Draagt sporttechnisch beleid van de organisatie uit 3 Onderbouwt beleidskeuzes en stelt prioriteiten 4 Maakt inschatting van weerstanden en geeft aan hoe daarmee om te gaan 5 Evalueert de uitvoering van het technische beleid van de vereniging/ organisatie Burgerschapscompetentie 6 Gaat correct om met alle betrokkenen 7 Bewaakt waarden en stelt normen 8 Houdt zich aan beroepscode 9 Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie 10 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie

21 Leercompetentie 11 Reflecteert op het eigen handelen 12 Vraagt feedback 13 Verwoordt eigen leerbehoeften 14 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van het reflectie interview Voldaan / Niet voldaan (doorstrepen wat NIET van toepassing is) Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie Wielertrainer 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van sportkader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio met daarin bewijzen dat u in staat ben tot het bevorderen van competentieontwikkeling van sportkader 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Bevorderen competentieontwikkeling van sportkader Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit een onderdeel. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het bevorderen van competentieontwikkeling van sportkader. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol)

22 4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNWU-gekwalificeerde leercoach is ondertekend. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 5. Afnamecondities Het bevorderen van de competentieontwikkeling heeft betrekking op wielertrainers 2 of 3 in opleiding. 6. Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat U maakt gebruik van de opleidingsmaterialen van de KNWU. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling één (1) PVB-beoordelaar 8.2 Taken PVB-beoordelaar Beoordeelt het portfolio. Controleert afnamecondities. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst.

23 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website is het Toetsplan en Toetsreglement behorende bij de PVB te vinden en te downloaden Inschrijfprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio naar het Uniebureau. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing 10.4 Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van afname Herkansing U hebt recht op een onbeperkt aantal herkansingen. De kosten voor een herkansing zijn 50,- per PVB afname. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocol voor de portfoliobeoordeling.

24 Protocol PVB 4.4 Bevorderen competentieontwikkeling sportkader Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Datum Beoordelaar Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Bewaakt waarden en stelt normen 2 Treedt op bij onveilige sportsituaties Bevorderen competentieontwikkeling sportkader 3 Stelt leerwerkplan voor vereniging/organisatie op en bij 4 5 Creëert een optimale leerwerkplek voor sportkader in opleiding Geeft sportkader in opleiding feedback op de uitvoering van hun opdrachten 6 Onderhoudt contact met opleiders van de opleiding 7 Draagt relevante informatie voor sportkader binnen de vereniging/organisatie over Burgerschapscompetentie 8 Gaat correct om met alle betrokkenen 9 Komt afspraken na 10 Houdt zich aan beroepscode 11 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 12 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie

25 Leercompetentie 13 Reflecteert op het eigen handelen 14 Vraagt feedback 15 Verwoordt eigen leerbehoeften 16 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de praktijkbeoordeling Voldaan / Niet voldaan (doorstrepen wat NIET van toepassing is) Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie Wielertrainer 4 Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden externe contacten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio met daarin bewijzen van het samenwerken met een begeleidingsteam en het onderhouden van externe contacten. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Samenwerken met begeleidingsteam en het onderhouden van externe contacten Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit een onderdeel. 3.1 Portfoliobeoordeling

26 De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het samenwerken met een begeleidingsteam en het onderhouden van externe contacten. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNWU-gekwalificeerde leercoach is ondertekend. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 5. Afnamecondities Het samenwerken met het begeleidingsteam en het onderhouden van de externe contacten heeft betrekking op een vereniging/organisatie met sporters die tenminste uitkomen op top of subtop niveau in Nederland. 6. Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat Niet van toepassing. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling één (1) PVB-beoordelaar 8.2 Taken PVB-beoordelaar Controleert afnamecondities. Beoordeelt het portfolio. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen Informatieverstrekking Op de website is het Toetsplan en Toetsreglement behorende bij de PVB te vinden en te downloaden Inschrijfprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio naar het Uniebureau. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing 10.4 Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van afname.

27 10.7 Herkansing U hebt recht op een onbeperkt aantal herkansingen. De kosten voor een herkansing zijn 50,- per PVB afname. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocol voor de portfoliobeoordeling.

28 Protocol PVB 4.5 Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden externe contacten Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Datum Beoordelaar Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Stemt begeleiding af op de individuele ontwikkeling van de sporters 2 Bewaakt waarden en stelt normen Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden externe contacten Overlegt met verantwoordelijke functionarissen over begeleidingsteam en specialisten rondom sporters Onderhoudt contact met leden begeleidingsteam rondom sporters Raadpleegt als dat nodig is specialisten in verband met begeleiding van de sporters 6 Evalueert samen met begeleidingsteam de begeleiding van de sporters 7 Onderhoudt contacten met media en sponsors Burgerschapscompetentie 8 Gaat correct om met alle betrokkenen 9 Komt afspraken na 10 Houdt zich aan beroepscode 11 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 12 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 13 Reflecteert op het eigen handelen

29 14 Vraagt feedback 15 Verwoordt eigen leerbehoeften 16 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de praktijkbeoordeling Voldaan / Niet voldaan (doorstrepen wat NIET van toepassing is) Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie

30 Wielertrainer 4 Scouten van sporters Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio met daarin bewijzen van het scouten van sporters. De opdrachten die horen bij PVB 4.6 zijn verdeeld onder de opdrachten die horen bij PVB 4.1 t/m 4.5. Voor deze PVB hoeft geen apart portfolio te worden ingeleverd. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Scouten van sporters Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit één onderdeel. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het scouten van sporters. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNWU-gekwalificeerde leercoach is ondertekend. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4) 5. Afnamecondities Het scouten van sporters heeft betrekking op sporters van 17 jaar en ouder. 6. Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat Niet van toepassing. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling één (1) PVB-beoordelaar 8.2 Taken PVB-beoordelaar Beoordeelt het portfolio Controleert afnamecondities. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB.

31 10. Richtlijnen Informatieverstrekking. Op de website is het Toetsplan en Toetsreglement behorende bij de PVB te vinden en te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio naar het Uniebureau. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing 10.4 Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van afname Herkansing U hebt recht op een onbeperkt aantal herkansingen. De kosten voor een herkansing zijn 50,- per PVB afname. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocol voor de portfoliobeoordeling.

32 Protocol PVB 4.6 Scouten van sporters Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Datum Beoordelaar Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Bespreekt de talentontwikkeling van de sporters met betrokkenen 2 Begeleidt sporters bij hun sport(loopbaan)ontwikkeling 3 Zorgt voor opvang/nazorg van sporters die stoppen en/of buiten de selectie vallen Scouten van sporters 4 Formuleert en communiceert de doelstellingen van talentherkenning 5 Verzamelt scoutinggegevens 6 7 Interpreteert scoutinggegevens en communiceert zijn bevindingen. Beoordeelt ontwikkeling van sporters aan de hand van criteria 8 Selecteert sporters op basis van criteria Burgerschapscompetentie 9 Gaat correct om met alle betrokkenen 10 Komt afspraken na 11 Houdt zich aan beroepscode 12 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 13 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 14 Reflecteert op het eigen handelen

33 15 Vraagt feedback 16 Verwoordt eigen leerbehoeften 17 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de portfoliobeoordeling Voldaan / Niet voldaan (doorstrepen wat NIET van toepassing is) Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.2

PVB-beschrijving 4.2 PVB-beschrijving 4.2 Kaatstrainer/coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4)

Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4) Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4) Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio PVB-beschrijving 4.4 - portfolio Kaatstrainer/coach 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.4 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn.

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Sportleider 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan. Basketball Trainer / Coach 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.2 t/m 4.6. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. Kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen Hockeytrainer 4 Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen 1 Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt, deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende zeilers binnen een CWO opleidingslocatie en het naar

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Coachen van wedstrijden. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van opdracht.2 'Coach een team op een wedstrijddag' (als onderdeel van het portfolio),

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 4 B. Typering kwalificatie 4 C. Kenmerken kwalificatie 4 D. In- en

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Geven van trainingen. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een product, opdracht.5 'Plannen op middellange termijn', waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.1, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.2 Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 3 Deelkwalificaties PVB 3.1 Geven van trainingen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Badminton Nederland E: opleidingen@badminton.nl T: 030 60 84 150 1-8-2013 Inhoudsopgave Overzicht 3 Algemene informatie over kwalificatie Sportleider 4 Badminton

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. erntaken en werkprocessen

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

PvB Leercoach. Coachen van cursisten;

PvB Leercoach. Coachen van cursisten; Proeve van Bekwaamheid (PvB) Leercoach. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het voeren van een begeleidings- of intervisiegesprek. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Schaatstrainer-coach niveau 4 1 Kwalificatieprofiel Schaatstrainer-coach niveau 4 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

PvB 3.4 Aansturen van kader

PvB 3.4 Aansturen van kader PvB 3.4 Aansturen van kader Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Aansturen van kader (KSS 3.4) 16-04-2013-1 - 1 PvB 3.4 Aansturen van kader Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Talentcoach, Hoofdcoach B. Typering

Nadere informatie

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3...

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

PvB Expert Geven van workshops

PvB Expert Geven van workshops Proeve van Bekwaamheid (PvB) Expert. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het geven van een workshop. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende

Nadere informatie

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling...

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling... PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel trainer-coach 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING TAEKWONDO BOND NEDERLAND OPLEIDING TAEKWONDO-TRAINER NIVEAU 3 ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING Commissie Opleidingen Taekwondo Bond Nederland Versie 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET BEROEPSPROFIEL...

Nadere informatie

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview.

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview. Basketball Trainer / Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatstrainer-coach 4

Toetsplan van de kwalificatie Schaatstrainer-coach 4 Toetsplan van de kwalificatie Schaatstrainer-coach 4 Inhoudsopgave Toetsplan van de kwalificatie schaatstrainer-coach 4 1 Overzicht 4 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 4 5 Algemene informatie

Nadere informatie

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PV 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken

Nadere informatie

Toetsplan Basis Looptrainer 3

Toetsplan Basis Looptrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Looptrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3-2. Toetsplan Basis Looptrainer 3... - 4-2.1 Algemene

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Toetsplan. Toetsplan. Werptrainer 4

Toetsplan. Toetsplan. Werptrainer 4 Toetsplan Toetsplan Werptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Inhoudsopgave Toetsplan... - 1 - Inhoudsopgave... - 2-1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Werptrainer 4... - 7-2.1 Algemene

Nadere informatie

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 16 jaar of ouder zijn en minimaal de 1

Nadere informatie

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1)

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1) DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 14 jaar of ouder zijn. WAT KOST DE OPLEIDING?

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.1 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.2 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3 Toetsplan Allround Wandelsport Instructeur-3 In opdracht van NOC*NSF zijn aansluitend bij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) toetsdocumenten ontwikkeld. Op 14 mei 2013 zijn de toetsdocumenten

Nadere informatie

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

TOETSPLAN VAN DE KWALIFICATIE LEERKRACHT IN DE ZORG (JBN LEERKRACHT NIVEAU 4) 1 september 2014

TOETSPLAN VAN DE KWALIFICATIE LEERKRACHT IN DE ZORG (JBN LEERKRACHT NIVEAU 4) 1 september 2014 TOETSPLAN VAN DE KWALIFICATIE LEERKRACHT IN DE ZORG (JBN LEERKRACHT NIVEAU 4) 1 september 2014 Dit toetsplan is vastgesteld door de toetsingscommissie van de Judo Bond Nederland. Deelkwalificaties Samenwerken

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen

PVB 4.1 Geven van trainingen PVB 4.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NO*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken op niveau 4 beheersen.

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen PvB-beschrijving 4.1 Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 4.1. "Geven van trainingen" Deze PVB 4.1 heeft betrekking op kerntaak 4.1 "het geven van trainingen". Met deze PVB toon je aan dat je: specifieke (groepen)

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3 walificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Trainer - coach 3 2 Inhoudsopgave: Overzicht Overzicht Toetsplan van de kwalificatie Trainer-Coach/Schermleraar 5 PVB 3.1 Geven van trainingen 11 PVB 3.2

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende- of semigevorderde zeilers binnen een CWO opleidingslocatie

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten Wielertrainer 1 Toetsdocumenten Inhoudsopgave 1. Overzicht 2. Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 1 3. PVB 1.1 assisteren bij activiteiten 4. PVB 1.2 Zorg voor maatregelen 2 1. Overzicht Kenmerken

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Toetsplan Pagina 1 Colofon Toetsplan ijshockeytrainer/coach 2 Pagina 2 De toetsdocumenten IJshockeytrainer/coach 2, KSS niveau 2 zijn gebaseerd op de modellen die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling)

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen

PVB 3.1 Geven van trainingen PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Geven van Trainingen op niveau 2 beheersen.

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 1 (Teambegeleider) 3 PVB 1.1 Assisteren bij trainingen/activiteiten 7 PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen 12 Pagina 1 TOETSDOCUMENTEN

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Roei-instructeur Inhoudsopgave Overzicht 5 Toetsplan van de kwalificatie Roei-instructeur- 2 6 Algemene informatie voor de sportbond 6 1. Diploma en deelkwalificaties

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie