VMBO-onderzoek Naamgeving en imago

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO-onderzoek Naamgeving en imago"

Transcriptie

1 Rapportage VMBO-onderzoek Naamgeving en imago Project 721 Januari 2005 Een onderzoek in opdracht van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te Den Haag.

2 Voorwoord In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft The SmartAgent Company een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de naamgeving en het imago van het VMBO. In de voorliggende rapportage wordt beknopt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek. Leusden, 20 januari 2005 The SmartAgent Company Leontien van Oord (Research Consultant) 1

3 Inleiding Achtergrond en doelstelling In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft The SmartAgent Company een onderzoek uitgevoerd naar de naamgeving en het imago van het VMBO. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt geformuleerd: In hoeverre wordt het imago van het VMBO beïnvloed door het begrippenkader van het VMBO? (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, basisberoepsgerichte leerweg, de vier sectoren: techniek, zorg en welzijn, landbouw, economie) Twee deelvragen zijn als volgt geformuleerd: 1. hoe worden de begrippen (d.w.z. de benaming van leerwegen en sectoren) in het VMBO gewaardeerd? Zijn ze duidelijk of verwarrend? 2. Wordt de schoolkeuze bemoeilijkt door deze begrippen? Is de informatievoorziening (vanuit de school) voldoende geweest? Doelgroep, steekproef(kader) en representativiteit De onderzoeksdoelgroep bestaat uit ouders/ verzorgers van kinderen in groep 8 van het basisonderwijs die een (voorlopig) VMBO advies hebben gekregen of zullen gaan krijgen. Om op basis van dit steekproefonderzoek uitspraken over de totale doelgroep te kunnen doen, is het belangrijk dat het onderzoek representatief is. Dit betekent dat de steekproef qua samenstelling zoveel mogelijk moet overeenkomen met deze specifieke populatie Nederlanders. In dit onderzoek is het in het bijzonder van belang dat de steekproef representatief is voor de variabelen Nielsen (een regionale indeling) en de opleiding van de hoofdkostwinner in het gezin. Beide variabelen hebben (naar verwachting) een samenhang met de onderzoeksresultaten. De steekproef is getrokken uit de OnderzoekGroep van MarketResponse, een voor Nederland representatief onderzoekspanel bestaande uit ruim huishoudens 1. Uit dit panel zijn alle huishoudens met kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar oud benaderd voor het onderzoek. Van deze in totaal bruto n=1020 huishoudens, vallen er 313 (31%) binnen de doelgroep. De overige 69% viel buiten de doelgroep, 1 Let wel, in De OnderzoekGroep is het aandeel niet westerse allochtonen sterk ondervertegenwoordigd, dit is iets wat doorwerkt in de steekproef van het onderzoek. 2

4 dat wil zeggen dat deze ouders geen kind in groep 8 hebben, of dat hun kind in groep 8 geen (voorlopig) VMBO advies heeft gekregen of dit naar verwachting niet zal gaan krijgen. De steekproef is representatief voor de variabele Nielsen; de variabele opleiding hoofkostwinner week qua samenstelling iets af. Om de invloed hiervan op de totaalresultaten de corrigeren zijn de resultaten hierop gewogen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het profiel van ouders met kinderen in groep 8 uit de MiniCensus. De resultaten die in dit rapport gepresenteerd worden, kunnen worden geprojecteerd op de totale groep ouders/ verzorgers van kinderen in groep 8 van het basisonderwijs die een (voorlopig) VMBO advies hebben gekregen of zullen gaan krijgen. Methodiek Het onderzoek is telefonisch uitgevoerd. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van dinsdag 21 december 2004 tot en met woensdag 29 december Leeswijzer In het hoofdstuk Resultaten volgt een beknopte rapportage van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Daarbij worden er significante verschillen gerapporteerd op de variabelen stedelijkheid, de (door ouders zelf ingeschatte) kennis van het VMBO en de geadviseerde leerweg. Stedelijkheid 2 : ouders woonachtig in zeer stedelijke gebieden, dat wil zeggen gebieden met 2500 adressen per km 2 of meer (hierna grote steden genoemd), versus ouders woonachtig in de rest van Nederland, gebieden met minder dan 2500 adressen per km 2 o zeer stedelijk: 2500 adressen/ km 2 of meer o sterk stedelijk: adressen/ km 2 o matig stedelijk: adressen/ km 2 o weinig stedelijk: adressen/ km 2 o niet stedelijk: minder dan 500 adressen/ km 2 Kennis van het VMBO: goed op de hoogte / neutraal/ slecht op de hoogte Geadviseerde leerweg: theoretische leerweg versus beroepsgerichte leerwegen. In de bijlage zijn de tabellen (rechte tellingen) en de vragenlijst opgenomen. 2 In eerste instantie was m.b.t. de variabele stedelijkheid gekozen voor de groep ouders woonachtig in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Echter, deze subgroep was niet groot genoeg voor het kunnen doen van betrouwbare uitspraken. De subgroep is derhalve uitgebreid met ouders woonachtig in zeer stedelijke gebieden : naast de vier grote steden behoren hiertoe de steden Delft, Groningen, Haarlem, Leiden, Rijswijk, Schiedam, Tilburg, Vlaardingen en Voorburg. 3

5 Resultaten VMBO advies Van de 313 ouders die binnen de doelgroep vallen, heeft de meerderheid van de kinderen (57%) al een advies gekregen over een leerweg binnen het VMBO; Tweederde krijgt de theoretische leerweg als advies, drie op de tien de beroepsgerichte leerweg. Kennis van het VMBO Ouders zijn redelijk goed op de hoogte van het VMBO. Zes op de tien ouders zegt (heel) goed op de hoogte te zijn van het VMBO en de mogelijkheden na het VMBO. 13% is (heel) slecht op de hoogte; Voor bijna driekwart van de ouders die al een advies hebben gekregen voor een leerweg, was duidelijk wat dit advies inhoudt. Voor 10% was dit advies niet duidelijk; Een grote meerderheid van de ouders (87%) kan zich beter vinden in de stelling na het afronden van het VMBO ga je verder leren in het MBO, dan in de stelling na het afronden van het VMBO ben je in staat een beroep uit te oefenen ; Vooral ouders van wie het kind de theoretische leerweg als advies heeft gekregen (93%) en ouders die goed op de hoogte zijn van het VMBO (91%) kunnen zich het beste in deze eerste stelling vinden. Imago van het VMBO De spontane associaties die men heeft bij het VMBO zijn in het algemeen vrij neutraal. De associaties die men heeft met het VMBO zijn met name onderwijsinhoudelijk ( beroepsgericht onderwijs / theoretische onderwijs / etc.) of hebben betrekking op de onderwijsvormen waaruit het VMBO is ontstaan ( het oude MAVO / combinatie van opleidingen ); Ongeveer 14% van de ouders vindt het imago duidelijk negatief ( slecht imago, slechte kwaliteit / chaotisch/ onduidelijk / massaal ) 12% is nadrukkelijk positief ( goed imago / goede school / school met veel mogelijkheden (voor de toekomst) ); Volgens vier op de tien ouders staat de VMBO-school bij hen in de directe omgeving beter bekend dan het VMBO in het algemeen; Volgens drie op de tien ouders staat de VMBO-school bij hen in de directe omgeving niet beter bekend dan het VMBO in het algemeen. Voor ouders woonachtig in de grote steden geldt dit sterker (55%). Naamsverandering van het VMBO Er bestaan verschillende opvattingen over het veranderen van de naamgeving van het VMBO in MAVO, ambachtsschool, of vakrichting. Een kleine meerderheid (53%) vindt het een (heel) goed idee om de naamgeving van de theoretische leerweg terug te draaien naar 4

6 MAVO. Ouders van kinderen die de theoretische leerweg als advies hebben gekregen, vinden dit minder vaak een (heel) slecht idee (12%, t.o.v. 20% gemiddeld); Een grote meerderheid van de ouders (83%) vindt het een (heel) goed idee om de naamgeving van de beroepsgerichte leerweg te noemen naar de betreffende vakrichting (zoals metaaltechniek of administratie); Men is beduidend minder enthousiast over de term ambachtsschool; slechts 42% is positief over dit voorstel, 38% is negatief; Ouders die slecht op de hoogte zijn van het VMBO, vinden naamsverandering vaker een goed idee. Invloed van de naamgeving van het VMBO op het imago Er is geen directe noodzaak voor het veranderen van de naamgeving ter bevordering van het imago van het VMBO. De meningen van ouders over de verwachting dat een andere naamgeving het imago van het VMBO verbetert, zijn verdeeld; 47% van de ouders verwacht dat het imago van het VMBO kan verbeteren door de naamgeving ervan te veranderen; Voorstanders van een nieuwe naamgeving geven hiervoor als voornaamste reden dat de huidige, éénduidige naamgeving voor (veel) verschillende opleidingen onduidelijk en verwarrend is; 46% van de ouders verwacht niet dat de naamgeving van het VMBO van invloed is op het imago; Tegenstanders zijn van mening dat het imago van het VMBO niet zal veranderen door alleen de naamgeving te veranderen; Ouders die slecht op de hoogte zijn van het VMBO, verwachten vaker dat naamsverandering zal leiden tot een beter imago van het VMBO. Suggesties ter verbetering Een aantal alternatieve suggesties om het imago van het VMBO te verbeteren die ouders noemen, zijn: o Meer positieve communicatie over het VMBO; o Leerlingen strenger aanpakken/ duidelijker regels stellen; o Meer voorlichting over het VMBO richting ouders. Ouders in grote steden Ouders in de grote steden wijken in hun standpunten op een aantal punten af van andere ouders. Zij: vinden zichzelf vaker heel slecht op de hoogte van het VMBO en de mogelijkheden binnen het VMBO; hebben bij het VMBO vaker dan gemiddeld de associaties school met veel mogelijkheden (voor de toekomst), lagere vorm van voortgezet onderwijs/ lage opleiding, een combinatie van verschillende opleidingen en chaotisch/ onduidelijk ; 5

7 reageren vaker negatief op de vraag of de VMBO-school in de directe omgeving beter bekend staat dan het VMBO in het algemeen; vinden naamsverandering in MAVO en naar betreffende vakrichting vaker dan gemiddeld een heel goed idee; geven vaker als argument voor het veranderen van de naamgeving van het VMBO dat de oude naamgeving (van vóór het VMBO) een positievere klank heeft, maar ook dat met alleen het veranderen van de naam je het imago niet kunt verbeteren ; noemen vaker dan gemiddeld als suggesties ter verbetering van het imago van het VMBO mensen goed informeren over het VMBO en de mogelijkheden na het VMBO, betere betrokkenheid van en communicatie met ouders, en praktijkleerlingen scheiden van theorieleerlingen. Ouders met meer kennis over het VMBO Ouders die goed op de hoogte zijn van het VMBO, wijken in hun antwoorden op de volgende punten af; Zij: vinden vaker dat het advies voor de (theoretische of beroepsgerichte) leerweg voor hen duidelijk was; kunnen zich vaker vinden in de stelling: na het afronden van het VMBO ga je verder leren in het MBO ; hebben bij het VMBO vaker dan gemiddeld de associaties: school met veel mogelijkheden (voor de toekomst), positief/ goed imago/ goede school, en voorbereidend beroepsonderwijs ; vinden dat de VMBO-school in hun directe omgeving beter bekend staat dan het VMBO in het algemeen (49%); reageren negatiever op een naamsverandering naar ambachtschool (44% is negatief); verwachten minder dat naamsverandering zal leiden tot een beter imago van het VMBO (52% is hierover negatief); noemen vaker dan gemiddeld als suggestie ter verbetering van het imago van het VMBO niet te grote scholen/kleinere scholen. Ouders met minder kennis over het VMBO Ouders die minder goed op de hoogte zijn van het VMBO, wijken in hun antwoorden op de volgende punten af; Zij: vinden het advies voor de (theoretische of beroepsgerichte) leerweg minder vaak duidelijk; kunnen zich vaker vinden in de stelling: na het afronden van het VMBO ben je in staat een beroep uit te oefenen (24%); hebben bij het VMBO vaker dan gemiddeld de associaties: het (oude) MAVO en lagere vorm van voortgezet onderwijs/ lage opleiding ; vinden niet dat de VMBO-school in hun directe omgeving beter bekend staat dan het VMBO in het algemeen (45%), of hebben hierover geen mening (43%); vinden naamsverandering naar MAVO,ambachtsschool en betreffende vakrichting vaker een (heel) goed idee; 6

8 verwachten vaker dat naamsverandering zal leiden tot een beter imago van het VMBO (64% is hierover positief). 7

9 Bijlage Tabellen VMBO advies N=313 Heeft uw kind al een advies gekregen over een leerweg van het VMBO? Ja 57% Nee 41% Weet niet 3% N=178 Welk advies heeft uw kind gekregen? Theoretische leerweg 68% Beroepsgerichte leerweg 29% Weet niet 3% Kennis van het VMBO N=178 Was het voor u duidelijk wat het leerwegadvies inhoudt? Ja 72% Min of meer, in grote lijnen 17% Nee 10% N=313 In welke mate bent u op de hoogte van het VMBO en de mogelijkheden binnen het VMBO? Heel goed op de hoogte 16% Goed op de hoogte 45% Neutraal 26% Slecht op de hoogte 11% Heel slecht op de hoogte 2% Weet niet 1% N=313 In welke van de onderstaande twee uitspraken kunt u zich het meeste vinden? Na het afronden van het 10% VMBO ben je in staat een beroep uit te oefenen Na het afronden van het 87% VMBO ga je verder leren in het MBO Weet niet 3% 8

10 Imago van het VMBO N=313 Welke associaties roept de naam VMBO bij u op? Waar denkt u aan als u aan het VMBO denkt? Het oude MAVO 26% Niet al te goed/ negatief imago/ mindere 9% kwaliteit onderwijs Technische school/ (oude) LTS/ MTS 9% Beroepsgericht onderwijs/ beroepsopleiding 8% Met je handen werken/ praktijkgericht 8% School met veel mogelijkheden (voor de 6% toekomst) Voortgezet onderwijs/ middelbare school 6% Positief/ goed imago/ goede school 6% Lagere vorm van voortgezet onderwijs/ 6% lage opleiding Theoretische kant/ leerweg 5% Voorbereidend onderwijs 5% Onderwijs voor slechtlerende-/ achterstandskinderen 4% Huishoudschool 4% Meerdere leerwegen bij elkaar/ verschillende 4% richtingen Combinatie van verschillende opleidingen 3% Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs 3% Chaotisch/ onduidelijk geheel 3% School/ een opleiding 3% Massaal onderwijs/ een leerfabriek 2% Middelbaar beroepsonderwijs 2% Anders (alles 1%) 18% Weet niet 13% N=313 Staat de VMBO-school bij u in de directe omgeving beter bekend dan het VMBO in het algemeen? Ja 41% Nee 30% Weet niet 29% 9

11 Naamgeving van het VMBO N=313 Wat vindt u van het idee om de theoretische leerweg van het VMBO een andere naam te geven, namelijk MAVO? Heel goed idee 16% Goed idee 37% Neutraal 24% Slecht idee 18% Heel slecht idee 2% Weet niet 2% N=313 Wat vindt u van het idee om de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO een andere naam te geven, namelijk ambachtsschool? Heel goed idee 7% Goed idee 35% Neutraal 18% Slecht idee 33% Heel slecht idee 5% Weet niet 2% N=313 Wat vindt u van het idee om de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO te noemen naar de betreffende vakrichting, bijvoorbeeld metaaltechniek of administratie? Heel goed idee 17% Goed idee 66% Neutraal 9% Slecht idee 6% Heel slecht idee -% Weet niet 2% Invloed van de naamgeving van het VMBO op het imago N=313 Het VMBO heeft bij sommigen een slecht imago. Verwacht u dat het imago beter zou kunnen worden door de naamgeving van het VMBO te veranderen? Ja 47% Nee 46% Weet niet 7% 10

12 N=148 Kunt u kort toelichten waarom volgens u het veranderen van de naam van het VM- BO het imago wel zou verbeteren? Alle afzonderlijke opleidingen een aparte 53% naam geven is duidelijker/ overzichtelijker/ één naamgeving is verwarrend Door een aantal voorvallen heeft de naam 10% VMBO een slecht imago De oude naamgeving (van voor het VMBO) 7% heeft een positievere klank VMBO klinkt laag 7% Met de oude naamgeving (= VMBO) 6% scheer je mensen over een kam Het VMBO is een overkoepelende term 6% voor veel onderwijsvormen / -niveau s Een nieuwe naam zal het slechte imago 4% veranderen (maar) Alleen door naamsverandering kan 2% je het imago van een school niet verbeteren De naam VMBO heeft weinig inhoud 2% De nieuwe naam (zoals voorgesteld in het 2% onderzoek) klinkt een stuk beter voor de kinderen Praktijk en theorie onder een naam samenvoegen is slecht 2% Dan krijg je gemotiveerde leerlingen 2% Het VMBO heeft geen slechte naam/ imago 2% Veel ouders weten niet wat het VMBO inhoudt 2% Anders (alles 1%) 11% Weet niet 4% 11

13 N=145 Kunt u kort toelichten waarom volgens u het veranderen van de naam van het VMBO het imago niet zou verbeteren? Alleen door de naamgeving kan je het imago 48% niet verbeteren Het imago heeft te maken met de leerlingen 10% Het VMBO heeft geen slechte naam/ imago 6% Door een aantal voorvallen heeft de naam 5% VMBO een slecht imago De naam VMBO heeft weinig inhoud/ het is 3% maar een naam Het VMBO is een goede naam 2% Iedereen is er nu een beetje aan gewend 2% Het VMBO is een overkoepelende term voor 2% veel onderwijsvormen/ -niveau s Anders (alles 1%) 15% Weet niet 14% Suggesties om het imago te verbeteren N=313 Heeft u zelf suggesties om het imago van het VMBO te verbeteren? Zo ja, welke? Meer positieve (externe) communicatie over het 7% VMBO Strengere, duidelijkere regels/ meer toezicht en 7% minder vrijheden (voor leerlingen) Mensen goed informeren over wat het VMBO 7% inhoudt en de mogelijkheden na het VMBO Teruggaan naar aparte benamingen 6% Niet te grote scholen/ kleine scholen 4% Leerlingen beter begeleiden en opvangen/ meer 4% op het individu richten Kwaliteit onderwijs en docenten verbeteren 3% Betere betrokkenheid van en communicatie met 3% ouders Praktijkleerlingen scheiden van de theorieleerlingen 3% Meer praktijkgericht onderwijs 3% Ouders moeten hun kinderen beter opvoeden/ 2% mentaliteit van de ouders Anders (alles 1%) 9% Weet niet 54% 12

14 Vragenlijst Goede <middag/ avond>, u spreekt met <naam> van De Onderzoek Groep. Ik ben op zoek naar een van de ouders/ verzorgers van < voorletters, achternaam > van <xx> jaar. 1.0 Mag ik u kort (maximaal 5 minuten) een paar vragen stellen? ja weigering EXIT afspraak Wij voeren momenteel in opdracht van het Ministerie van OCW een onderzoek uit over het VMBO. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders van kinderen in groep 8 van het basisonderwijs die van school een (voorlopig) advies hebben gekregen voor het VMBO. 2.0 Heeft u een kind in groep 8 die van de school een (voorlopig) advies heeft gekregen voor het VMBO, of dit zal gaan krijgen? ENQ. LET OP: ADVIES VOOR EEN PRAKTIJKSCHOOL VALT BUITEN DE DOELGROEP VMBO-T/ HAVO ADVIES VALT BINNEN DE DOELGROEP, NET ALS MAVO, LANDBOUWSCHOOL, TECHNISCHE SCHOOL ETC. Ja ga naar vraag 3.0 Nee VOOR DIT ONDERZOEK ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR OUDERS MET KIN- DEREN IN GROEP 8 DIE EEN VMBO ADVIES HEBBEN GEKREGEN/ GAAN KRIJGEN. HARTELIJK DANK VOOR UW TIJD EN EEN PRETTIGE <DAG/ AVOND> VERDER. 3.0 Heeft uw kind ook al een advies gekregen over een leerweg van het VMBO? ENQ: EVENTUEEL TOELICHTEN: EEN LEERWEG IS EEN LEERRICHTING BINNEN HET VMBO. Nee ga naar vraag 6.0 Ja Weet niet (ENQ NIET OPLEZEN) GA NAAR VRAAG 6.0 Indien 3.0=ja 4.0 Welk advies heeft uw kind gekregen? ENQ: INDIEN WORDT GEANTWOORD DAT HET ADVIES THEORETISCH/ GEMENGD IS, CODEREN ALS THEORETISCHE LEERWEG Theoretische leerweg (bijvoorbeeld VMBO- t of MAVO, het hoogste niveau binnen het VMBO) Beroepsgerichte leerweg (bijvoorbeeld VMBO gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, basisberoepsgerichte leerweg, VBO: voorbereidend beroepsonderwijs, het laagste niveau binnen het VM BO) 13

15 Weet niet (ENQ NIET OPLEZEN) Indien 3.0=ja 5.0 Was het voor u duidelijk wat het leerwegadvies inhoudt? Ja Min of meer/ in grote lijnen Nee 6.0 In welke mate bent u op de hoogte over het VMBO en de mogelijkheden binnen het VMBO? Bent u: Heel goed Goed op de hoogte Noch goed/ noch slecht op de hoogte Slecht op de hoogte Heel slecht op de hoogte Weet niet (ENQ NIET OPLEZEN) 7.0 Welke associaties roept de naam VMBO bij u op? Waar denkt u aan als u aan het VMBO denkt? ENQ: GOED DOORVRAGEN 8.0 Ik leg u twee uitspraken voor, kunt u aangeven in welke uitspraak u zich het meest kunt vinden? Na het afronden van het VMBO ben je in staat een beroep uit te oe fenen Na het afronden van het VMBO ga je verder leren in het middelbaar beroepsonderwijs 9.0 Wat vindt u van het idee om de theoretische leerweg van het VMBO een andere naam te geven: namelijk MAVO? ENQ: EVENTUEEL TOELICHTEN: HET VMBO BESTAAT UIT EEN THEORETISCHE EN EEN BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Heel goed idee Goed idee Noch goed/ noch slecht idee Slecht idee Heel slecht idee Weet niet (ENQ NIET OPLEZEN) 14

16 10.0 Wat vindt u van het idee om de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO een andere naam te geven: namelijk ambachtsschool? Schaal volgens vraag Wat vindt u van het idee om de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO te noemen naar de betreffende vakrichting, bijvoorbeeld metaaltechniek of administratie? Schaal volgens vraag Het VMBO heeft bij sommigen een slecht imago. Verwacht u dat het imago beter zou kunnen worden door de naamgeving van het VMBO te veranderen, zoals MAVO, ambachtsschool of vakrichting bijv. metaaltechniek of administratie? Ja (ENQ: MISSCHIEN O.I.D. OOK CODEREN ALS JA ) Nee (ENQ: MAAKT NIET UIT O.I.D. OOK CODEREN ALS NEE ) Weet niet (ENQ NIET OPLEZEN) GA NAAR VRAAG Kunt u kort toelichten waarom volgens u het veranderen van de naam van het VMBO het imago wel/ niet zou verbeteren? wel als 12.0=ja/ niet als 12.0=nee Weet niet (ENQ NIET OPLEZEN) 14.0 Staat de VMBO-school bij u in de directe omgeving beter bekend dan het VMBO in het algemeen? Ja (ENQ: MISSCHIEN/ BEETJE VERSCHIL O.I.D. OOK CODEREN ALS JA ) Nee (ENQ: MAAKT NIET UIT O.I.D. OOK CODEREN ALS NEE ) Weet niet (ENQ NIET OPLEZEN) 15.0 Heeft u zelf suggesties om het imago van het VMBO te verbeteren? Welke? Weet niet (ENQ NIET OPLEZEN) 15

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

/ / / / EénE/oudergezin/ ja/nee*/ ja/nee*/ Ouderlijk/gezag/ ja/nee*/ ja/nee*/ Vluchtelingenstatus/ ja/nee*/ ja/nee*/ SCHOLENGROEP KATHOLIEK ONDERWIJS

/ / / / EénE/oudergezin/ ja/nee*/ ja/nee*/ Ouderlijk/gezag/ ja/nee*/ ja/nee*/ Vluchtelingenstatus/ ja/nee*/ ja/nee*/ SCHOLENGROEP KATHOLIEK ONDERWIJS InschrijfformulierleerlingenKBSDeDroomspiegel DeDroomspiegel LocatieMarcoPolo: MarcoPoloroute60 1363LAAlmerePoort [T]036E5406060 DeDroomspiegel LocatieMonaco: Monacostraat50 1363CGAlmerePoort [T]036E5406061

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Onderwijsmeter 2004. juli 2004. drs. Leontien van Oord ir. Paulien Schieven

Onderwijsmeter 2004. juli 2004. drs. Leontien van Oord ir. Paulien Schieven Onderwijsmeter 2004 Onderwijsmeter 2004 juli 2004 drs. Leontien van Oord ir. Paulien Schieven Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te Den Haag. AUTEURSRECHT

Nadere informatie

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen)

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen) Inschrijfformulier W IJ VINDEN HET FIJN DAT U UW KIND WILT INSCHRIJVEN ALS LEERLING VAN ONZE SCHOOL. M OCHTEN ER NAAR AANLEIDING VAN DIT FORMULIER VRAGEN ZIJN, AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. Gegevens

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en)

Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en) Basisschool de Bogaard Stationssingel 10 55371 BB Ravenstein 0486-412236 dir.bogaard@optimusonderwijs.nl www.bsdebogaard.nl Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum:

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: Geboorteplaats: Uitschrijfdatum: Kerkgenootschap: Burgerservicenummer: a.u.b. kopie

Nadere informatie

Inschrijfformulier Basisschool De Korenbloem

Inschrijfformulier Basisschool De Korenbloem Gegevens van het kind BSN nummer: Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voornamen: Man / vrouw: Geboortedatum: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Extra telefoonnummer: Nationaliteit:

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * = Doorhalen wat niet van toepassing is. Gegevens ouders / verzorgers: Bij moeder: ook meisjesachternaam invullen. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma. Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.nl (VOORLOPIG) INSCHRIJFFORMULIER Gegevens leerling Achternaam

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Locatie Sittard Geleen Achternaam Roepnaam Voornamen Burger service nummer Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit Geslacht

Locatie Sittard Geleen Achternaam Roepnaam Voornamen Burger service nummer Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit Geslacht Locatie Sittard Geleen Achternaam Roepnaam Voornamen Burger service nummer Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit 1e 2e Geslacht jongen meisje Godsdienst Adres huisnummer Woonplaats

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2013

Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2013 Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2013 3e kwartaal Project 18607 / augustus 2013 Een onderzoek in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Van Noortstraat 42, 3864 EV Nijkerkerveen, 033-2571968, www.rootselaarschool.nl, info@rootselaarschool.nl Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

A AN M E L D F O R M U LIER

A AN M E L D F O R M U LIER A AN M E L D F O R M U LIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Datum indeling:... Geplaatst in groep:...

Datum indeling:... Geplaatst in groep:... LEERLING INSCHRIJFFRMULIER Datum indeling:... Geplaatst in groep:... Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

School met de Bijbel De Kraats Rijnsteeg NP Bennekom

School met de Bijbel De Kraats Rijnsteeg NP Bennekom School met de Bijbel De Kraats Rijnsteeg 5 6721 NP Bennekom 0318-430203 info@kraatsschool.nl www.kraatsschool.nl Inschrijven nieuwe leerlingen Gegevens leerling Datum aanmelding: Naam: Voorna(a)m(en):

Nadere informatie

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier INSCHRIJFFORMULIER Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier Aan de ouders die hun kind in willen schrijven op de Van der Muelen-Vastwijkschool. Het blijkt steeds vaker dat ouders het inschrijfformulier

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep:

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep: Openbare basisschool Jeroen Bosch Brabantweg 101, 6844 GA Arnhem Tel : 026-3813862 email: directie@obsjeroenbosch.nl website: www.obsjeroenbosch.nl @obsjeroenbosch Aanmeldingsformulier: (invullen door

Nadere informatie

Voornamen:. BSN (Burger Service Nummer), nu tevens onderwijsnummer

Voornamen:. BSN (Burger Service Nummer), nu tevens onderwijsnummer AANMELDINGSFORMULIER (Voorlopige inschrijving) R.K. Basisschool St. Barbara Dorpsstraat 35 1747 HA Tuitjenhorn tel.: 0226-391778 e-mail info@sintbarbaraschool.nl www.sintbarbaraschool.nl Gegevens van het

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur.

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Door middel van CAWI onderzoek is de vragenlijst voorgelegd aan respondenten uit het Pollland Panel van De Vos & Jansen. Jongeren

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Voornamen... Geslacht O jongen O meisje Geboortedatum geheim O ja O nee. Postcode... Woonplaats Nationaliteit... BSN...

Voornamen... Geslacht O jongen O meisje Geboortedatum geheim O ja O nee. Postcode... Woonplaats Nationaliteit... BSN... INSCHRIJFFORMULIER OBS DE DIJK Achternaam kind... Voorvoegsels... Roepnaam... O O Voorkeur locatie: A. Roggestraat 14 (De Dijk West) 1507 BE Zaandam 075 6171772 Hogendijk 83 (De Dijk Oost) 1506 AE Zaandam

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER Datum intakegesprek:

AANMELDINGSFORMULIER Datum intakegesprek: AANMELDINGSFORMULIER intakegesprek: Leerling gegevens Basis Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Adresgegevens Officiële gegevens moeten gelijk zijn aan GBA gegevens Roepnaam Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Leerling Sofinummer ( BSN ) Achternaam Voorvoegsel(s) Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerling

Inschrijfformulier leerling Hammarskjöldstraat 230-A - 2131 VN Hoofddorp Inschrijfformulier leerling Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Inschrijfformulier Basisschool De Brink. Gegevens m.b.t. de leerling: Achternaam: Tussenvoegsel: Voornamen: Roepnaam: Geboortedatum: Geslacht: m / v

Inschrijfformulier Basisschool De Brink. Gegevens m.b.t. de leerling: Achternaam: Tussenvoegsel: Voornamen: Roepnaam: Geboortedatum: Geslacht: m / v Inschrijfformulier Basisschool De Brink. Gegevens m.b.t. de leerling: Leerling Achternaam: Tussenvoegsel: Voornamen: Roepnaam: Geboortedatum: Geslacht: m / v Basisgegevens Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Opdracht 1, module 4, les 2 Tijdens hun puberteit maken kinderen verschillende veranderingen door en moeten zij keuzes maken die belangrijk zijn voor hun toekomst. Daarbij hebben

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

Werk vader: Werk moeder: Mobiel vader: 06- Mobiel moeder: 06-

Werk vader: Werk moeder: Mobiel vader: 06- Mobiel moeder: 06- Aanmeldingsformulier Algemene Toelichting Naast de gegevens die we op school nodig hebben van uw kind, worden gegevens van dit formulier gebruikt om het leerlinggewicht te bepalen. Dit is een door de overheid

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :...

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :... AANMELDINGSFORMULIER 1. Gegevens leerling Achternaam:... Voornamen:... Roepnaam:... Geboortedatum:.-...-.. Jongen / meisje Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Telefoonnummer:... Geheim nummer:

Nadere informatie

Een onderzoek in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau, te Den Haag.

Een onderzoek in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau, te Den Haag. Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2016 1e kwartaal Project 20.497 / februari 2016 Een onderzoek in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau, te Den Haag. AUTEURSRECHT SAMR SmartAgent

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting.

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting. Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Toelichting Vanaf de jaren 50 kent het Nederlandse onderwijssysteem na de lagere school (later basisonderwijs

Nadere informatie

gezin Geslacht man / vrouw *) In Nederland sinds Postcode Adres geheim / onbekend ja / nee *)

gezin Geslacht man / vrouw *) In Nederland sinds Postcode Adres geheim / onbekend ja / nee *) INSCHRIJFFORMULIER Persoonsgegevens leerling Burgerservicenummer Geboortedatum Roepnaam Geboorteplaats Voorna(a)m(en) Geboorteland Nationaliteit 1 Voorvoegsel(s) Nationaliteit 2 Achternaam van het kind

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER/ OUDERVERKLARING. (Nieuwe leerling OBS De Walsprong)

INSCHRIJFFORMULIER/ OUDERVERKLARING. (Nieuwe leerling OBS De Walsprong) INSCHRIJFFORMULIER/ OUDERVERKLARING (Nieuwe leerling OBS De Walsprong) Gegevens van de leerling(e) Achternaam: Jongen / meisje * Voorna(a)m(en):. BSN:..... Roepnaam:.. (Kopie paspoort / i.d.kaart / geboortebewijs

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. Gegevens kind. Gegevens vorige (speciale) basisschool (indien van toepassing) Naam school: Adres: Postcode + Plaats: Groep:

INSCHRIJFFORMULIER. Gegevens kind. Gegevens vorige (speciale) basisschool (indien van toepassing) Naam school: Adres: Postcode + Plaats: Groep: Gegevens kind R.K. Jenaplanschool De Zonnewijzer Middenweg 30a/Postbus 1195 1703 RC/1700 BD Heerhugowaard www.bs-zonnewijzer.nl info@bs-zonnewijzer.nl 072-5721509 Directeur Dhr. K.J. Wolf INSCHRIJFFORMULIER

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387. leerling Familienaam:

AANMELDINGSFORMULIER. Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387. leerling Familienaam: AANMELDINGSFORMULIER Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387 info@vhschool.nl www.vhschool.nl leerling Familienaam: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Adres: Postcode + woonplaats: Telefoon: Mobiel: Mailadres:

Nadere informatie

een kopie van het officiële document

een kopie van het officiële document Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het aanmeldingsformulier van onze school. Wij willen u vragen dit volledig in te vullen. Uiteraard gelden voor alle door u verstrekte gegevens de regels van de wet

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Martinus Stichting kom Leren Gronsvelder Kerkplein 8 Oranjeplein 201 6247 CM Gronsveld 6224 KV Maastricht Tel. 043 408.7180 Tel. 043 410.0300 www.sintmartinus-gronsveld.nl

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Prins Clausschool) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

FORMULIER AANMELDING NIEUWE LEERLING

FORMULIER AANMELDING NIEUWE LEERLING FORMULIER AANMELDING NIEUWE LEERLING Achternaam Roepnaam Voornamen Geslacht 0 meisje 0 jongen Geboortedatum Geboorteplaats/land Nationaliteit Geloof BSN/Sofinummer Kopie legitimatie kind 0 ja 0 nee Adres

Nadere informatie

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck...

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck... nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Geachte ouder, verzorger, voogd,

Geachte ouder, verzorger, voogd, Geachte ouder, verzorger, voogd, Hartelijk dank voor uw belangstelling voor deze school van de VCPO Noord-Groningen. Hopelijk heeft u een goede indruk gekregen. Als u uw kind voor deze school wilt aanmelden,

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Openbare basisschool De Venen

Openbare basisschool De Venen AANMELDFORMULIER Openbare basisschool De Venen Achternaam en Voornaam/Voornamen : BurgerSchapsNummer: Roepnaam : Geslacht : Man/Vrouw Geboortedatum : Straatnaam en huisnummer : Postcode en woonplaats :

Nadere informatie

Puberhersenen in ontwikkeling

Puberhersenen in ontwikkeling Rapportage Puberhersenen in ontwikkeling Wat weten ouders van de hersenontwikkeling van hun kinderen? Geschreven voor : Geschreven door : Projectnummer : Datum : De Hersenstichting Nederland, Riekie van

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8 Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs groep 8 Programma van de avond 19.00 uur programma ouders en kinderen samen. 19.30 voorlichting ouders, kinderen richten de tentoonstelling in. 20.00 tentoonstelling

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

VOORAANMELDING... AANMELDING...

VOORAANMELDING... AANMELDING... BASISSCHOOL DE SCHALM VOORAANMELDING................... AANMELDING....................... Leerling gegevens BSN nummer : (kopie van het document bv paspoort-id-pas) Achternaam : Tussenvoegsels : Roepnaam

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 vervolgonderzoek 2014 Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 4 vervolgonderzoek 2014 Inhoudsopgave 1. Toelichting/methodiek 6 2. Samenvatting

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

ISG Arcus.inaxion.nl VMBO g: www gevin Vorm

ISG Arcus.inaxion.nl VMBO g: www gevin Vorm ISG Arcus VMBO Algemeen In deze folder maak je kennis met het vmbo op ISG Arcus. Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. Het is een voorbereiding op het mbo. Dit betekent niet alleen

Nadere informatie