Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers."

Transcriptie

1 Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672

2 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Consultant

3 Voorwoord In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie doet SAMR continu onderzoek naar de houding van Nederlanders over de opvang van asielzoekers. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanaf september 2015 tot februari 2016 onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar of ouder. Elke vier weken wordt een representatieve groep van 1000 Nederlanders ondervraagd. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek in week 12 tot en met week Na dit voorwoord volgt een samenvatting. Hierna worden de onderzoeksresultaten beschreven. Wanneer in het rapport verschillen in resultaten binnen achtergrondkenmerken (op totaal niveau, alle respondenten van de maanden bij elkaar) worden genoemd, zijn deze verschillen significant. Als bijlage is de onderzoekstechnische verantwoording opgenomen. Separaat aan dit rapport is een tabellenset opgeleverd. Leusden, 15 april 2016 SAMR Smart Agent MarketResponse Majka van Doorn Consultant 3

4 Samenvatting

5 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: Doet Nederland voldoende om asielzoekers op te vangen? Vraag 1 Opvangen van asielzoekers Vraag 2 t/m 4 Ruim de helft van de Nederlanders (54%) vindt dat Nederland voldoende doet om asielzoekers op te vangen, een derde (32%) vindt dat Nederland te veel doet, vindt het te weinig. Dit is gelijk aan voorgaande metingen. Vrouwen vinden significant vaker dan mannen dat Nederland te veel doet (34% versus 30%). Ook de jongere leeftijdsgroepen vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (25 t/m 34 jaar: 37%; 35 t/m 44 jaar: 38%). Ook laag en midden opgeleiden vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (respectievelijk 4 en 38%). De meerderheid van de respondenten (52%) is het eens met de stelling dat Nederland asielzoekers moet opvangen in Nederland. Dit is nagenoeg gelijk aan de vorige metingen. Circa een kwart van de respondenten (23%) is het hier niet mee eens, ook dit is gelijk aan voorgaande metingen. Laag en midden opgeleiden zijn het vaker oneens met deze stelling (32% en 26%) dan hoog opgeleiden (1). Ook jongere leeftijdsgroepen (25 t/m 34: 26%; 35 t/m 44: 28%) zijn het vaker oneens met deze stelling. Mannen zijn het ook vaker oneens met deze stelling dan vrouwen (2 versus 22%). Zeven op de tien Nederlanders (70%) is het eens met de stelling dat asielzoekers vooral opgevangen moeten worden in de regio waar zij vandaan komen. Dit is nagenoeg gelijk aan voorgaande metingen. 8% van de Nederlanders is het hiermee oneens, ook dit is ongeveer gelijk aan de metingen daarvoor. Mannen zijn het hier vaker mee eens dan vrouwen (76% om 67%). Ook lager opgeleiden zijn het hier vaker helemaal mee eens dan hoger opgeleiden (39% versus 28%). Jongeren (18-24 jaar) zijn het vaker oneens met deze stelling (1). Uitsplitsingen naar achtergrond worden op totaalniveau (alle metingen bij elkaar) weergegeven. 5 Circa de helft (46%) is het eens met de stelling dat Nederland een financiële bijdrage moet leveren aan de opvang van asielzoekers in de regio waar zij vandaan komen. Dit is significant lager dan voorgaande meting. 23% van de Nederlanders is het oneens met deze stelling, dit is nagenoeg gelijk aan voorgaande metingen. Ook hier zijn mannen het vaker mee eens dan vrouwen (59% om 41%). Ook hoog opgeleiden zijn het hier vaker mee eens (64%), evenals de leeftijdsgroepen 45 t/m 54 jaar: 53%, 55 t/m 64 jaar: 59%, 65+: 68%.

6 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: Burgers die een bijdrage leveren Vraag 5 31% van de Nederlanders geeft aan geen bijdrage te willen leveren aan de opvang van asielzoekers. Ruim de helft van de Nederlanders (5) geeft aan een bijdrage te willen leveren door kleding of andere goederen aan te bieden. Ongeveer een kwart (26%) wil vrijwilligerswerk doen, 20% wil wel een financiële bijdrage leveren. Dit is nagenoeg gelijk aan de vorige metingen. Laag (47%) en midden (38%) opgeleiden geven vaker aan geen bijdrage te willen leveren (34% totaal). Hoog opgeleiden willen alle type bijdrage vaker leveren. Vrouwen zouden wat vaker kleding of andere goederen aanbieden (58% versus 46%), mannen zouden daarentegen juist wat vaker een financiële bijdrage leveren (21% versus 14%). Ook ouderen (65+) zouden wat vaker een financiële bijdrage leveren (21%). Jongeren zouden daarentegen vaker vrijwilligerswerk willen doen (18-24 en jaar: 30%). Zorgen n.a.v. komst asielzoekers Vraag 6 Nederlanders maken zich de minste zorgen over de kwaliteit van het onderwijs nu er grote aantallen asielzoekers naar Nederland komen. 32% maakt zich hier totaal geen zorgen om, 37% maakt zich hier wel zorgen om. Ook over de verdringing op de arbeidsmarkt maken Nederlanders zich relatief minder zorgen. Meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid, verdringing op de woningmarkt, kosten voor opvang en levensonderhoud van asielzoekers en de toekomst en kosten van sociale voorzieningen in Nederland. In vergelijking met voorgaande metingen maken Nederlanders zich deze meting vaker geen zorgen over veiligheid (23% versus 18%) en verdringing op de arbeidsmarkt (27% versus 22%) Hoger opgeleiden en jongeren (18 t/m 24 jaar) maken zich doorgaans de minste zorgen. Vrouwen, lager en midden opgeleiden maken zich daarentegen vaker veel zorgen. 6

7 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: AZC in de buurt Vraag 7 t/m 10 Ongeveer de helft van de Nederlanders (48%) geeft aan dat er bij hen in de gemeente een asielzoekerscentrum is, 37% zegt van niet en 1 weet het niet. Dit is vergelijkbaar met voorgaande metingen. Driekwart van de Nederlanders (7) die een opvangcentrum in hun gemeente hebben, zegt geen of nauwelijks last te hebben van (de bewoners van) het opvangcentrum. 1 ervaart enige last, slechts 6% ervaart veel of zelfs zeer veel overlast. Hoog opgeleiden geven vaker aan geen overlast te ervaren (60%) dan midden (42%) en laag opgeleiden (41%). Ook ouderen (65+: 62%) ervaren vaker geen overlast. Nederlanders met een AZC in hun gemeente en overlast hiervan ervaren, noemen met name overlast van rondhangende asielzoekers (81%), aanpassingsproblemen (77%) en een onveilig gevoel op straat (6). Mannen geven vaker aan dan vrouwen dat zij overlast ervaren door aanpassingsproblemen (76% versus 60%) en geluidsoverlast (23% versus 13%). Ook hoger opgeleiden ervaren deze type overslast wat meer (respectievelijk 77% en 26%). Laag opgeleiden worden vaker lastiggevallen, beledigd of uitgescholden (47%). Ook jongeren (18-24 jaar) geven vaker aan lastiggevallen te worden (51%), ook ervaren zij vaker overlast van rondhangende asielzoekers (86%). Deze meting geven opnieuw meer mensen aan overlast te ervaren door aanpassingsproblemen (77%), daarentegen noemen minder mensen geluidsoverlast (17%). Van de Nederlanders die een AZC in hun gemeente hebben, is dit bij ongeveer een op de drie (29%) (erg) meegevallen, voor 11% is het juist (erg) tegengevallen. Dit is nagenoeg gelijk aan voorgaande metingen. Hoger opgeleiden en ouderen (65+) geven vaker aan het ze erg is meegevallen (respectievelijk 16% en 18%). 7

8 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: Geen AZC in de buurt Vraag 11 en 12 Van de Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, verwacht een op de vijf (19%) hier (zeer) veel overlast van te krijgen. Een grotere groep (32%) verwacht hier niet tot nauwelijks overlast van te krijgen. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande metingen. Laag opgeleiden verwachten vaker (zeer) veel overlast te krijgen van asielzoekers (30%) dan midden (22%) en hoog opgeleiden (13%). Zowel jongeren (18-24) en ouderen (65+) verwachten vaker nauwelijks overlast te krijgen (34%). Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, maar wel overlast verwachten wanneer deze er komt, verwachten met name overlast door aanpassingsproblemen (79%) en rondhangende asielzoekers (77%). In vergelijking met de vorige meting verwachten minder mensen overlast door rondhangende asielzoekers. De verwachte overlast onder mensen die geen AZC hebben, komt in grote lijnen overeen met de ervaren overlast van mensen die wel een AZC in de buurt hebben. Mannen verwachten vaker overlast van rondhangende asielzoekers dan vrouwen (86% versus 77%). Jongeren (18-24 jaar) verwachten vaker opstootjes (68%) en te worden lastiggevallen (50%). Laag opgeleiden verwachten vaker overlast door vandalisme (29%) hoger opgeleiden verwachten juist vaker aanpassingsproblemen (86%). 8

9 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: Moet NL haar grenzen sluiten? Vraag 13 Ruim een derde (3) van de Nederlanders is het eens met de stelling dat Nederland de grenzen moet sluiten, ook als dat economische nadelen heeft. Een iets grotere groep (38%) is het hiermee oneens. Hoog opgeleiden zijn het vaker oneens met deze stelling (58%). Ook mannen zijn het vaker oneens met deze stelling (43%) dan vrouwen (34%). 1 grote of 10 kleine opvangcentra? Meer dan de helft van de Nederlanders (59%) geeft de voorkeur aan tien kleine opvangcentra in de buurt, boven één groot noodopvangcentrum (23%). Voor een op de tien (12%) maakt het niet uit. Vraag 14 9

10

11 Vraag 1: Vindt u dat Nederland voldoende doet om asielzoekers op te vangen? week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1015) 32% 54% 4% week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=937) 31% 54% 4% week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=947) 31% 54% 9% week 52 t/ m 2 (21 dec t/ m 17 jan) (n=1066) 34% 52% week 48 t/ m 51 (23 nov t/ m 20 dec) (n=1008) 34% 52% 8% week 44 t/ m 47 (26 okt t/ m 22 nov) (n=887) 32% 52% week 40 t/ m 43 (28 sept t/ m 25 okt) (n=918) 3 51% 9% week 38 (16 t/ m 20 sept) (n=868) 29% 50% 13% 8% Nederland doet te veel Nederland doet voldoende Nederland doet te weinig W eet niet Ruim de helft van de Nederlanders (54%) vindt dat Nederland voldoende doet om asielzoekers op te vangen, een derde (32%) vindt dat Nederland te veel doet, vindt het te weinig. Dit is gelijk aan voorgaande metingen. Vrouwen vinden significant vaker dan mannen dat Nederland te veel doet (34% versus 30%). Ook de jongere leeftijdsgroepen vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (25 t/m 34 jaar: 37%; 35 t/m 44 jaar: 38%). Ook laag en midden opgeleiden vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (respectievelijk 4 en 38%). Basis: Alle respondenten. 11

12 Vraag 2: stelling: Nederland moet asielzoekers opvangen in Nederland. week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1015) 12% 40% 24% 13% week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=937) 1 40% 22% 12% week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=947) 14% 40% 23% 13% 9% week 52 t/ m 2 (21 dec t/ m 17 jan) (n=1066) 1 40% 22% 12% 9% week 48 t/ m 51 (23 nov t/ m 20 dec) (n=1008) 14% 39% 24% 12% week 44 t/ m 47 (26 okt t/ m 22 nov) (n=887) 14% 38% 22% 14% 11% week 40 t/ m 43 (28 sept t/ m 25 okt) (n=918) 16% 36% 21% 1 12% week 38 (16 t/ m 20 sept) (n=868) 1 39% 20% 1 11% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens W eet niet De meerderheid van de respondenten (52%) is het eens met de stelling dat Nederland asielzoekers moet opvangen in Nederland. Dit is nagenoeg gelijk aan de vorige metingen. Circa een kwart van de respondenten (23%) is het hier niet mee eens, ook dit is gelijk aan voorgaande metingen. Laag en midden opgeleiden zijn het vaker oneens met deze stelling (32% en 26%) dan hoog opgeleiden (1). Ook jongere leeftijdsgroepen (25 t/m 34: 26%; 35 t/m 44: 28%) zijn het vaker oneens met deze stelling. Mannen zijn het ook vaker oneens met deze stelling dan vrouwen (2 versus 22%). Basis: Alle respondenten. 12

13 Vraag 3: stelling: Asielzoekers moeten vooral opgevangen worden in de regio waar zij vandaan komen. week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1015) 33% 37% 19% 4% week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=937) 34% 36% 21% 6% week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=947) 30% 43% 17% 6% week 52 t/ m 2 (21 dec t/ m 17 jan) (n=1066) 33% 37% 17% 9% 4% week 48 t/ m 51 (23 nov t/ m 20 dec) (n=1008) 34% 41% 17% week 44 t/ m 47 (26 okt t/ m 22 nov) (n=887) 3 37% 16% 6% 4% week 40 t/ m 43 (28 sept t/ m 25 okt) (n=918) 36% 3 18% 7% week 38 (16 t/ m 20 sept) (n=868) 32% 37% 19% 8% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens W eet niet Zeven op de tien Nederlanders (70%) is het eens met de stelling dat asielzoekers vooral opgevangen moeten worden in de regio waar zij vandaan komen. Dit is nagenoeg gelijk aan voorgaande metingen. 8% van de Nederlanders is het hiermee oneens, ook dit is ongeveer gelijk aan de metingen daarvoor. Mannen zijn het hier vaker mee eens dan vrouwen (76% om 67%). Ook lager opgeleiden zijn het hier vaker helemaal mee eens dan hoger opgeleiden (39% versus 28%). Jongeren (18-24 jaar) zijn het vaker oneens met deze stelling (1). Basis: Alle respondenten. 13

14 Vraag 4: stelling: Nederland moet financieel bijdragen aan de opvang van asielzoekers in de regio waar zij vandaan komen. week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1015) 9% 37% 28% 14% 9% week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=937) 8% 43% 22% 14% week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=947) 39% 27% 13% 8% week 52 t/ m 2 (21 dec t/ m 17 jan) (n=1066) 41% 22% 16% 9% 3% week 48 t/ m 51 (23 nov t/ m 20 dec) (n=1008) 9% 42% 23% 13% week 44 t/ m 47 (26 okt t/ m 22 nov) (n=887) 40% 22% 1 3% week 40 t/ m 43 (28 sept t/ m 25 okt) (n=918) 11% 41% 23% 14% 9% week 38 (16 t/ m 20 sept) (n=868) 42% 19% 16% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens W eet niet Circa de helft (46%) is het eens met de stelling dat Nederland een financiële bijdrage moet leveren aan de opvang van asielzoekers in de regio waar zij vandaan komen. Dit is significant lager dan voorgaande meting. 23% van de Nederlanders is het oneens met deze stelling, dit is nagenoeg gelijk aan voorgaande metingen. Ook hier zijn mannen het vaker mee eens dan vrouwen (59% om 41%). Ook hoog opgeleiden zijn het hier vaker mee eens (64%), evenals de leeftijdsgroepen 45 t/m 54 jaar: 53%, 55 t/m 64 jaar: 59%, 65+: 68%. Basis: Alle respondenten. 14

15 Vraag 5: Welke mogelijkheid zou u overwegen om een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers? (Meerdere antwoorden mogelijk) week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1015) 26% 5 20% 31% week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=937) 27% 52% 17% 34% week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=947) 26% 56% 18% 29% week 52 t/ m 2 (21 dec t/ m 17 jan) (n=1066) 27% 50% 1 37% week 48 t/ m 51 (23 nov t/ m 20 dec) (n=1008) 28% 51% 4% 17% 3 week 44 t/ m 47 (26 okt t/ m 22 nov) (n=887) 27% 51% 4% 1 3 week 40 t/ m 43 (28 sept t/ m 25 okt) (n=918) 26% 48% 4% 17% 36% week 38 (16 t/ m 20 sept) (n=868) 2 53% 3% 19% 33% Vrijwilligerswerk Kleding of andere goederen aanbieden Tijdelijke opvang bieden Een financiële bijdrage leveren Iets anders Ik wil geen bijdragen leveren 31% van de Nederlanders geeft aan geen bijdrage te willen leveren aan de opvang van asielzoekers. Ruim de helft van de Nederlanders (5) geeft aan een bijdrage te willen leveren door kleding of andere goederen aan te bieden. Ongeveer een kwart (26%) wil vrijwilligerswerk doen, 20% wil wel een financiële bijdrage leveren. Dit is nagenoeg gelijk aan de vorige metingen. Laag (47%) en midden (38%) opgeleiden geven vaker aan geen bijdrage te willen leveren (34% totaal). Hoog opgeleiden willen alle type bijdrage vaker leveren. Vrouwen zouden wat vaker kleding of andere goederen aanbieden (58% versus 46%), mannen zouden daarentegen juist wat vaker een financiële bijdrage leveren (21% versus 14%). Ook ouderen (65+) zouden wat vaker een financiële bijdrage leveren (21%). Jongeren zouden daarentegen vaker vrijwilligerswerk willen doen (18-24 en jaar: 30%). Basis: Alle respondenten. 15

16 Vraag 6: Er komen al geruime tijd grote aantallen asielzoekers naar Nederland. Geef op een schaal van nul tot tien aan in hoeverre u zich hierdoor zorgen maakt over onderstaande aspecten: Kwaliteit van het onderwijs 32% 31% 37% Verdringing op de arbeidsmarkt 27% 31% 43% Veiligheid 23% 26% 51% Verdringing op de woningmarkt 18% 2 57% Kosten voor opvang en levensonderhoud van de asielzoekers 14% 26% 59% Toekomst en kosten van sociale voorzieningen in N ederland 14% 24% 61% Geen zorgen (0 t/ m 3) Neutraal (4 t/ m 6) Veel zorgen (7 t/ m 10) Nederlanders maken zich de minste zorgen over de kwaliteit van het onderwijs nu er grote aantallen asielzoekers naar Nederland komen. 32% maakt zich hier totaal geen zorgen om, 37% maakt zich hier wel zorgen om. Ook over de verdringing op de arbeidsmarkt maken Nederlanders zich relatief minder zorgen. Meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid, verdringing op de woningmarkt, kosten voor opvang en levensonderhoud van asielzoekers en de toekomst en kosten van sociale voorzieningen in Nederland. In vergelijking met voorgaande metingen maken Nederlanders zich deze meting vaker geen zorgen over veiligheid (23% versus 18%) en verdringing op de arbeidsmarkt (27% versus 22%) Hoger opgeleiden en jongeren (18 t/m 24 jaar) maken zich doorgaans de minste zorgen. Vrouwen, lager en midden opgeleiden maken zich daarentegen vaker veel zorgen. Basis: Alle respondenten. 16

17 Vraag 7: Is er bij u in de gemeente op dit moment een asielzoekerscentrum (AZC) of tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers? week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1015) 11% 37% 37% 1 week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=937) 12% 39% 37% 12% week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=947) 11% 38% 40% 11% Ja, binnen een straal van ongeveer 1 km van mijn woning Ja, maar in een andere buurt Nee W eet niet Ongeveer de helft van de Nederlanders (48%) geeft aan dat er bij hen in de gemeente een asielzoekerscentrum is, 37% zegt van niet en 1 weet het niet. Dit is vergelijkbaar met voorgaande metingen. Basis: Alle respondenten. 17

18 Vraag 8: U geeft aan dat er in uw gemeente een opvangcentrum voor asielzoekers is. In hoeverre ervaart u overlast van (de bewoners van) dit opvangcentrum? week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=483) 52% 23% 1 4% 4% week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=477) 47% 26% 17% 3% week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=462) 46% 26% 18% 3% Geen overlast Nauwelijks overlast Enige overlast Veel overlast Zeer veel overlast W eet niet Driekwart van de Nederlanders (7) die een opvangcentrum in hun gemeente hebben, zegt geen of nauwelijks last te hebben van (de bewoners van) het opvangcentrum. 1 ervaart enige last, slechts 6% ervaart veel of zelfs zeer veel overlast. Hoog opgeleiden geven vaker aan geen overlast te ervaren (60%) dan midden (42%) en laag opgeleiden (41%). Ook ouderen (65+: 62%) ervaren vaker geen overlast. Basis: Alle respondenten die een opvangcentrum hebben in de eigen gemeenten. 18

19 Vraag 9: Welke van onderstaande soorten overlast ervaart u bij u in de buurt van (de bewoners van) het opvangcentrum? Meerdere antwoorden mogelijk. Rondhangende asielzoekers 67% 81% 78% Aanpassingsproblemen, onwetendheid vwb N ederlandse normen en gebruiken 58% 68% 77% Onveilig gevoel op straat 6 67% 67% Criminaliteit, diefstal 43% 4 46% Opstootjes of vechtpartijen tussen asielzoekers onderling 27% 37% 42% Lastigvallen, beledigen, uitschelden, etc 39% 38% 3 Rommel op straat 33% 38% 39% Vandalisme 19% 24% 24% Geluidsoverlast Anders 4% 3% 12% 17% 2 week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=103) week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=101) week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=106) Nederlanders met een AZC in hun gemeente en overlast hiervan ervaren, noemen met name overlast van rondhangende asielzoekers (81%), aanpassingsproblemen (77%) en een onveilig gevoel op straat (6). Mannen geven vaker aan dan vrouwen dat zij overlast ervaren door aanpassingsproblemen (76% versus 60%) en geluidsoverlast (23% versus 13%). Ook hoger opgeleiden ervaren deze type overslast wat meer (respectievelijk 77% en 26%). Laag opgeleiden worden vaker lastiggevallen, beledigd of uitgescholden (47%). Ook jongeren (18-24 jaar) geven vaker aan lastiggevallen te worden (51%), ook ervaren zij vaker overlast van rondhangende asielzoekers (86%). Deze meting geven opnieuw meer mensen aan overlast te ervaren door aanpassingsproblemen (77%), daarentegen noemen minder mensen geluidsoverlast (17%). Basis: Alle respondenten die een opvangcentrum hebben in de eigen gemeenten én overlast ervaren. 19

20 Vraag 10: Toen u hoorde dat er een opvangcentrum in uw gemeente zou komen, had u mogelijk verwachtingen, zorgen of angsten. Als u terugdenkt aan die verwachtingen, zorgen en angsten, is de komst van het centrum u dan over het algemeen: week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=483) 13% 16% 48% 7% 4% 12% week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=477) 1 18% 41% 8% 13% week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=462) 9% 17% 46% 9% 4% 1 Erg meegevallen Meegevallen Niet meegevallen, niet tegengevallen Tegengevallen Erg tegengevallen W eet niet Van de Nederlanders die een AZC in hun gemeente hebben, is dit bij ongeveer een op de drie (29%) (erg) meegevallen, voor 11% is het juist (erg) tegengevallen. Dit is nagenoeg gelijk aan voorgaande metingen. Hoger opgeleiden en ouderen (65+) geven vaker aan het ze erg is meegevallen (respectievelijk 16% en 18%). Basis: Alle respondenten die een opvangcentrum hebben in de eigen gemeenten. 20

21 Vraag 11: Stel dat er in uw buurt een opvangcentrum voor asielzoekers zou komen. In hoeverre zou u dan overlast van (de bewoners van) dit opvangcentrum verwachten? week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=532) 27% 3 13% 6% 13% week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=460) 23% 39% 16% 7% 11% week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=485) 8% 29% 3 13% 7% 9% Geen overlast Nauwelijks overlast Enige overlast Veel overlast Zeer veel overlast W eet niet Van de Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, verwacht een op de vijf (19%) hier (zeer) veel overlast van te krijgen. Een grotere groep (32%) verwacht hier niet tot nauwelijks overlast van te krijgen. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande metingen. Laag opgeleiden verwachten vaker (zeer) veel overlast te krijgen van asielzoekers (30%) dan midden (22%) en hoog opgeleiden (13%). Zowel jongeren (18-24) en ouderen (65+) verwachten vaker nauwelijks overlast te krijgen (34%). Basis: Alle respondenten die geen opvangcentrum hebben in de eigen gemeente. 21

22 Vraag 12: Welke van onderstaande soorten overlast zou u in uw buurt verwachten van (de bewoners van) een opvangcentrum? Meerdere antwoorden mogelijk. Aanpassingsproblemen, onwetendheid vwb Nederlandse normen en gebruiken Rondhangende asielzoekers Opstootjes of vechtpartijen tussen asielzoekers onderling Onveilig gevoel op straat Criminaliteit, diefstal Rommel op straat Lastigvallen, beledigen, uitschelden, etc Geluidsoverlast Vandalisme Anders 1% 1% 36% 3 32% 3 37% 32% 2 28% 2 23% 2 22% 79% 80% 8 77% 86% 82% 59% 58% 54% 57% 61% 54% 49% 50% 4 week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=293) week 8 t/ m 11 (19 feb t/ m 18 mrt) (n=282) week 4 t/ m 7 (29 jan t/ m 18 feb) (n=265) Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, maar wel overlast verwachten wanneer deze er komt, verwachten met name overlast door aanpassingsproblemen (79%) en rondhangende asielzoekers (77%). In vergelijking met de vorige meting verwachten minder mensen overlast door rondhangende asielzoekers. De verwachte overlast onder mensen die geen AZC hebben, komt in grote lijnen overeen met de ervaren overlast van mensen die wel een AZC in de buurt hebben. Mannen verwachten vaker overlast van rondhangende asielzoekers dan vrouwen (86% versus 77%). Jongeren (18-24 jaar) verwachten vaker opstootjes (68%) en te worden lastiggevallen (50%). Laag opgeleiden verwachten vaker overlast door vandalisme (29%) hoger opgeleiden verwachten juist vaker aanpassingsproblemen (86%). Basis: Alle respondenten die geen opvangcentrum hebben in de eigen gemeente. 22

23 Vraag 13: In hoeverre bent u het eens met de stelling: Nederland de grenzen moet sluiten, ook als dat economische nadelen heeft? week 11 t/ m 15 (19 mrt tm 14 apr) 14% 21% 23% 21% 17% 3% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens W eet niet Ruim een derde (3) van de Nederlanders is het eens met de stelling dat Nederland de grenzen moet sluiten, ook als dat economische nadelen heeft. Een iets grotere groep (38%) is het hiermee oneens. Hoog opgeleiden zijn het vaker oneens met deze stelling (58%). Ook mannen zijn het vaker oneens met deze stelling (43%) dan vrouwen (34%). Basis: Alle respondenten. 23

24 Vraag 14: Waar geeft u de voorkeur aan: één groot noodopvangcentrum in de buurt of tien kleine noodopvangcentra in de buurt? Tien kleine opvangcentra in de buurt 3 Beide liever niet, maar als ik echt moet kiezen, dan liever tien kleine opvangcentra 24% Beide liever niet, maar als ik echt moet kiezen dan liever één groot noodopvangcentrum 1 Het maakt mij niet uit, ik vind beide opties prima 12% Eén groot noodopvangcentrum in de buurt 8% Weet niet 6% Meer dan de helft van de Nederlanders (59%) geeft de voorkeur aan tien kleine opvangcentra in de buurt, boven één groot noodopvangcentrum (23%). Voor een op de tien (12%) maakt het niet uit. Basis: Alle respondenten. 24

25 Bijlagen

26 Bijlagen Onderzoeksverantwoording METHODE Kwantitatief, online onderzoek DOELGROEP EN STEEKPROEF Doelgroep: Nederlanders 18+ Steekproefkader: De Onderzoek Groep, het consumentenpanel van SAMR. BETROUWBAARHEID Maandelijks doen netto circa 1000 respondenten mee aan het onderzoek. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over Nederland, met een maximale foutmarge van 3,1%. VRAGENLIJST De vragenlijst is opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. SAMR heeft de programmering en het uitsturen van de vragenlijst verzorgd. VELDWERK Het veldwerk vindt continu plaats. Het veldwerk voor deze meting (week 12 t/m 15) liep van 19 maart tot en met 14 april In totaal zijn respondenten uitgenodigd om deel te nemen, respondenten hebben de vragenlijst ingevuld (29% respons). De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg: 3 minuten ANALYSE De resultaten zijn gewogen naar Nederland representatief (18+). De volgende weegvariabelen zijn daarbij gebruikt: opleiding, geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, Nielsenregio. De resultaten zijn dus representatief voor Nederland op deze kenmerken.

27 SAMR Marktonderzoek wordt marktvinden Met marktonderzoek is niets mis. En ook niet met data. Sterker nog: wij gebruiken beide. Maar alléén onderzoek levert geen inzicht in welke kansen er in de sterk veranderende markt liggen. Om daar achter te komen moet je verder gaan. Voorbij het onderzoek. Voorbij de data-analyse. Let wel, die gooien we niet weg. We gaan ze anders gebruiken. En vooral, aanvullen. Dus vaarwel marktonderzoek. Marktvinden is wat wij doen!

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers Rapport monitor Opvang asielzoekers week 52 2016 t/m week 13 2017 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 13 april 2017 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers.

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers. Projectnummer 20645 W SMARTAGENT MARKETRESPONSE 21 September20jS Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

marketresponse Rapport flitspeiling 1

marketresponse Rapport flitspeiling 1 marketresponse Rapport flitspeiling 1 Kinderpardon Onderzoek naar houding van Nederlanders tav. het kinderpardon Projectnurnmer 19919 22 september 2014 marketresponse IN HOU DSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling. Resultaten. Bijlagen Onderzoeksverantwoording

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling. Resultaten. Bijlagen Onderzoeksverantwoording Rapport HEDRA 1-meting 06 april 2017 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Tessa Dahlmans Consultant 033 330 3110 tessa.dahlmans@samr.nl Lisanne

Nadere informatie

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant Rapport Marktlink Marktmonitor 2016 3 oktober 2016 In opdracht van: Majka van Doorn Consultant 033 330 3321 06 23 77 85 14 Management summary Management summary Driekwart ondernemers denkt na over verkoop

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 21 September In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 21 September In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 21 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 34 oktober In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index oktober Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 33 september In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index september Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 31 juli In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juli Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 52 il In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index il Sportdeelname il Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

Rapport flitspeiling voor Ministerie VWS 23 maart 2018

Rapport flitspeiling voor Ministerie VWS 23 maart 2018 Rapport flitspeiling voor Ministerie VWS 23 maart 2018 Situatie en centrale vraagstelling In opdracht van: Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Diede van Delft Research Consultant 033 330 3327

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 54 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak van sport

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 17 Mei In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 17 Mei In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 17 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

SPORTDEELNAME MAANDMEETING. Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF

SPORTDEELNAME MAANDMEETING. Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF SPORTDEELNAME MAANDMEETING Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname afgelopen maand 2 Sportdeelname afgelopen 12 maanden 3 Sportdeelname per tak van sport Maandvraag September

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=000 Nederlanders

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 73 januari In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 januari 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index januari 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 74 februari In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 februari 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index februari 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Inleiding Duurzaamheidkompas #15 Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van de Directie Communicatie van IenW 13 september 2018

Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van de Directie Communicatie van IenW 13 september 2018 Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van de Directie Communicatie van IenW 13 september 2018 Inleiding In opdracht van: Conclusies Resultaten > Bekendheid niet storen functionaliteit voor smartphones

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 66 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht wekelijks gesport 67% Wekelijks

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 16 April In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 16 April In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 16 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Rapport onderzoek Kansrijke Start VWS 5 september 2018

Rapport onderzoek Kansrijke Start VWS 5 september 2018 Rapport onderzoek Kansrijke Start VWS 5 september 2018 Inleiding In opdracht van: Conclusies Resultaten > Zwangerschap en voorbereiding ouders > Zwangerschap en voorbereiding kinderwens in de toekomst

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Onderzoek financiële goede voornemens

Onderzoek financiële goede voornemens Onderzoek financiële goede voornemens Een onderzoek naar financiële goede voornemens voor 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Financiële goede voornemens 8 Wijzer in geldzaken Onderzoek

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 67 In opdracht van NOC*NSF GfK August 30, maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact GfK August

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 64 april In opdracht van NOC*NSF GfK May 24, maandmeting april 1 Inhoudsopgave 1 april 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 Onderzoeksverantwoording Contact GfK

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 53 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname 2 3 4 6 5 7 8 Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak van sport Duurzaamheid sporten

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 63 maart In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 maart 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 Onderzoeksverantwoording Contact 2 Overzicht wekelijks gesport maart

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 45 september 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index september 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

FLITSPEILING CHINASTRATEGIE. Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 13 mei 2019

FLITSPEILING CHINASTRATEGIE. Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 13 mei 2019 FLITSPEILING CHINASTRATEGIE Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 13 mei 2019 Inhoudsopgave Colofon Situatie en centrale vraagstelling In opdracht van: Conclusies

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 42 juni 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juni 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 70 oktober In opdracht van NOC*NSF GfK December 19, maandmeting oktober 1 Inhoudsopgave 1 oktober 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index oktober 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest

Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact 2 1. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX 18

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX 18 NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX 18 OVERZICHT VAN 1 MAANDMETINGEN In opdracht van NOC*NSF GfK 014 Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index Sportdeelname per maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Flitspeiling Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Flitspeiling Klimaatakkoord op hoofdlijnen Flitspeiling Klimaatakkoord op hoofdlijnen Anne Tilanus 9 oktober 2018 H5670 Ten behoeve van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Inleiding In juli 2018 is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll in opdracht van FNV ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Den Dolder, maart 2010 Wim Woning MSc Index Index... 2 1.

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek Straatintimidatie Amsterdam Factsheet 201 Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Directie Openbare Orde en Veiligheid Projectnummer: 11 Beek, Eliza van der Smeets, Harry Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

BEZWAARMAKER PR-ONDERZOEK

BEZWAARMAKER PR-ONDERZOEK BEZWAARMAKER PR-ONDERZOEK FEBRUARI 2017 VERANTWOORDING EN ACHTERGROND ONDERZOEK Bezwaarmaker.nl heeft Vostradamus gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar kennis, houding en gedrag van de Nederlandse

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 62 ruari 2018 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 ruari 2018 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 6 7 Beweeg-, fit- en combinorm Tevredenheid sportbeoefening

Nadere informatie

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Een opinieonderzoek onder het Nederlandse publiek, met uitsplitsingen naar autochtone Nederlanders en Surinaamse- en Antilliaanse-Nederlanders meting 4 November 2017

Nadere informatie

Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 18 juni 2019

Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 18 juni 2019 Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 18 juni 2019 Situatie en centrale vraagstelling In opdracht van: Conclusies Resultaten Annemarijn Koedam Research Consultant

Nadere informatie