Zakelijke gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijke gedragscode"

Transcriptie

1 Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode

2 i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation heeft als doel een gezonde, innovatieve en wereldwijd opererende organisatie te zijn. Wij streven ernaar om vanuit maatschappelijke betrokkenheid en handelend volgens ethische richtlijnen te groeien en welvaart te genereren voor onze klanten, werknemers, aandeelhouders en de gemeenschappen waarbinnen wij actief zijn. Michael F. Hilton President en Chief Executive Officer Deze bedrijfsdoelstelling is gebaseerd op de visie en principes van onze oprichters en op hun onvermoeibare inzet om iedereen die betrokken is bij de onderneming eerlijk en integer te behandelen. De kernwaarden van Nordson integriteit, kwaliteit, klantgerichtheid, daadkracht en respect vormen de leidraad voor ons zakelijk handelen en dienen door ons allen te worden uitgedragen wanneer wij uit naam van Nordson zaken doen. Als internationale onderneming is Nordson actief in veel verschillende landen, die alle een eigen wetgeving hanteren en eigen gewoonten en gebruiken hebben. Het zakelijke klimaat waarin wij opereren is aan voortdurende veranderingen onderhevig. Het is belangrijk dat wij niet alleen de hoogste kwaliteit nastreven als het gaat om onze producten en diensten, maar integer handelen en ons houden aan de wet- en regelgeving die betrekking hebben op onze zakelijke activiteiten. In veel gevallen dienen wij hogere ethische standaarden te hanteren dan wat wettelijk vereist of zelfs algemeen gebruikelijk is in bepaalde landen of geografische regio s. Het handhaven van deze hoge ethische standaarden en het naleven van nationale en internationale wetten zijn van essentieel belang voor onze bedrijfsvoering. Hier mag nooit van worden afgeweken, zelfs niet wanneer er concurrentievoordeel in het geding is. Als we ons ervan bewust zijn dat ons individuele gedrag van invloed is op de integriteit en geloofwaardigheid van ons bedrijf, beseffen we dat ons handelen erop gericht dient te zijn onbetamelijk en onwettig gedrag te vermijden. Deze herziene Zakelijke gedragscode, die verder zal worden aangeduid als onze Code, biedt ons richtlijnen om op verantwoorde wijze zaken te doen en beslissingen te nemen. Indien u niet zeker weet of uw gedrag of dat van een collega in overeenstemming is met de Code, raad ik u aan hierover navraag te doen. Het belang om volgens onze ethische standaarden te handelen en wangedrag daadwerkelijk of vermoedelijk te rapporteren, kan niet genoeg worden benadrukt. Het te goeder trouw melden van een schending van onze Code zal de werknemer die de melding doet op geen enkele manier benadelen. Als u vragen hebt over de Code of een melding wilt doen van schending van de Code, dan kunt u gebruikmaken van de contactgegevens die u aan het einde van dit document vindt. Ieder van ons dient de Code consequent na te leven, deze nauwgezet te lezen en te raadplegen wanneer we vragen hebben over ons zakelijke gedrag of handelen. Kennis van onze Code en het naleven ervan bepalen in belangrijke mate het aanhoudende succes van Nordson. Hoe beter wij op de hoogte zijn van de geldende gedragsregels binnen ons bedrijf, des te beter zijn wij in staat om ook in de toekomst de juiste keuzes te maken. Hoogachtend, Michael F. Hilton President en Chief Executive Officer

3 Zakelijke gedragscode ii Onze Code Gebruik van onze Code Naleving van onze Code Kennis en toepassing van regels, wetten en voorschriften Overtreding van onze Code Kampioenen van de Code: onze leidinggevenden en managers.03 Overtredingen melden Advies vragen en uiting geven aan bezorgdheid Anonieme meldingen Beleid tegen vergeldingsacties Behandeling van meldingen Onze collega s Diversiteit en respect op de werkplek Privacy op de werkplek Veiligheid op de werkplek Drugs en alcohol op de werkplek Inhoudsopgave Onze klanten, leveranciers en concurrenten Anticorruptiewetgeving Naleving import/export Belangenverstrengeling Antitrust- en concurrentiewetgeving Eerlijk zaken doen Omgaan met klanten Kwaliteit en veiligheid van producten Onze aandeelhouders Financiële verslaglegging en openbaarmaking Archiveren Controles en overheidsonderzoeken Handelen met voorkennis Bescherming en bezit van activa en informatie Correct gebruik van bedrijfsmiddelen Met één stem spreken Onze gemeenschappen Milieubescherming Politiek en liefdadigheid Ontheffingen van onze Code Ontvangstformulier Lijst van contactgegevens Let op: In deze Code worden de woorden bedrijf, wij/ we, ons en onze gebruikt om te refereren aan Nordson Corporation en haar dochterondernemingen, en ook aan haar directeuren, vertegenwoordigers en medewerkers. De beginselen van de Zakelijke gedragscode van Nordson vinden rechtstreeks hun oorsprong in de overtuigingen van onze oprichter Walter Nord (links) en zijn zonen Eric (midden) en Evan (rechts). Vanaf het begin heeft Nordson erop gewezen dat de onderneming alleen een succes kan zijn indien men handelt volgens ethische richtlijnen en vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

4 i Zakelijke gedragscode Wij zien het als onze plicht om op een eerlijke, ethisch verantwoorde en legitieme manier zaken te doen. Alleen dan zullen wij, ook internationaal, uitstekende resultaten blijven behalen.

5 Zakelijke gedragscode ii Onze Code Gebruik van onze Code De Zakelijke gedragscode van Nordson (onze Code) dient als richtsnoer voor het nemen van de juiste morele en zakelijke beslissingen. Natuurlijk kan één document onmogelijk alle situaties behandelen waarmee wij in de dagelijkse praktijk te maken krijgen. In veel gevallen zullen wij in staat zijn de goede keuzes te maken door ons gezonde verstand te gebruiken, maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij het moeilijker is om de juiste koers te bepalen. Hierbij kan onze Code uitkomst bieden. In dit document zal een aantal algemene dilemma s worden besproken waarmee iedereen wel eens te maken krijgt. Indien u behoefte hebt aan verdere begeleiding, of een melding wilt maken van uw bezorgdheid, dan vindt u daarover nuttige informatie in deze Code. Onze Code is van toepassing op alle directeuren, leidinggevenden en werknemers van Nordson. Waar ook ter wereld we ons bevinden, een ieder van ons dient zich te houden aan de gedragsregels die staan beschreven in onze Code. Dit verwachten wij ook van onze vertegenwoordigers, leveranciers en adviseurs wanneer zij handelen uit naam van Nordson. Naleving van onze Code Iedereen dient zich op de hoogte te stellen van de zakelijke gedragsregels die in onze Code worden uitgelegd en onderdeel vormen van ons bedrijfsbeleid. De naleving van deze regels zal vanzelfsprekend moeten zijn. Als we vertrouwd raken met de richtlijnen en regels van onze Code, weten we allen werknemers, leidinggevenden en directeuren van Nordson wat er van ons wordt verwacht. Het is onze plicht om op een eerlijke, ethisch verantwoorde en legitieme manier zaken te doen. Alleen dan zullen wij, ook internationaal, uitstekende resultaten blijven behalen. Kennis en toepassing van regels, wetten en voorschriften Het internationale karakter van Nordson vereist een grondige kennis van de wetten en voorschriften van de landen waarin wij actief zijn. Deze wetten kunnen van land tot land verschillen. Wij dienen ons aan de wet- en regelgeving te houden die betrekking hebben op onze zakelijke activiteiten. Als beursgenoteerd bedrijf dat zijn basis heeft in de Verenigde Staten moet Nordson zich houden aan de Amerikaanse wetgeving, ongeacht in welk land het zaken doet of vestigingen heeft. Wanneer de wetgeving van het land waarin u werkt niet overeenkomt met de Amerikaanse wetgeving, moet u alvorens te handelen eerst advies inwinnen bij een van de juristen van onze juridische afdeling. Hoewel we op de hoogte dienen te zijn van de regels die gelden voor ons eigen werk, hoeft niet iedereen juridisch onderlegd te zijn. Wanneer zich een situatie voordoet waarin u niet weet hoe te handelen, kunt u het best contact opnemen met de juridische afdeling.

6 iii Zakelijke gedragscode Overtreding van onze Code Schending van onze Code heeft disciplinaire maatregelen tot gevolg en kan leiden tot het ontslag van de betrokkene(n). Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan zelfs worden overgegaan tot een civiele procedure of strafrechtelijke vervolging. We mogen niet vergeten dat ook Nordson als bedrijf civiel- of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor misdragingen van werknemers. Onze leidinggevenden en managers hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze Code begrepen wordt door de werknemers. Kampioenen van de Code: onze leidinggevenden en managers Leidinggevenden en managers van Nordson hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om kennis en naleving van de zakelijke gedragsregels zoals die zijn opgetekend in onze Code. Het is hun taak ervoor te zorgen dat de werknemers op de hoogte zijn van de zakelijke gedragsregels en zich eraan houden. Zij zien erop toe dat werknemers handelen en beslissingen nemen die in overeenstemming zijn met onze Code. Van ons wordt verwacht dat wij ieder jaar kunnen verklaren de gedragsregels van onze Code te hebben nageleefd. Leidinggevenden en managers moeten er bovendien voor zorgen dat werknemers zich op hun werkplek zodanig op hun gemak voelen dat zij vragen durven stellen of hun bezorgdheid durven uiten. Leidinggevenden of managers mogen nooit een werknemer straffen of laten straffen voor het te goeder trouw rapporteren van een overtreding van de Code. Met te goeder trouw wordt bedoeld dat een werknemer naar beste weten een eerlijke, accurate en volledige voorstelling van zaken heeft gegeven. Wraakacties of represaillemaatregelen worden in geen geval getolereerd door Nordson hetzelfde verwachten wij van onze leidinggevenden.

7 Zakelijke gedragscode iv

8 v Zakelijke gedragscode Overtredingen melden Advies vragen en uiting geven aan bezorgdheid De Code dient als richtsnoer voor uw zakelijk handelen in uiteenlopende werksituaties. Er worden diverse scenario s besproken waarbij u mogelijk te maken krijgt met juridische of ethische dilemma s. De code zal echter niet voor elk probleem waarmee u wordt geconfronteerd een passende oplossing bieden. Als u in bepaalde situaties niet zeker bent hoe te handelen, raden wij u aan advies te vragen bij de daarvoor bedoelde afdelingen binnen ons bedrijf. Informatie hierover vindt u in deze Code en in de lijst met contactgegevens aan het einde van de Code. Aarzel niet hulp te zoeken wanneer u vragen hebt over uw eigen gedrag of dat van een collega. Ook is het van belang dat overtredingen van onze Code onmiddellijk worden gemeld. Door uiting te geven aan bezorgdheid en overtredingen onder de aandacht van het management te brengen, kan Nordson blijven voldoen aan hoge ethische en wettelijke standaarden. Voor advies kunt u zich het best eerst tot uw directe leidinggevende wenden, maar het is ook mogelijk om contact op te nemen met de afdelingen die worden vermeld in de lijst met contactgegevens of gebruik te maken van het externe meldpunt. Anonieme meldingen Indien de lokale wetgeving dit toestaat, kan anoniem melding worden gemaakt van een overtreding van onze Code. U kunt contact opnemen met het externe meldpunt. Anonimiteit kan echter een diepgaand onderzoek bemoeilijken. Beter is bij een melding gedetailleerde informatie te verschaffen en ook uw identiteit bekend te maken. Alle meldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet en in die mate dat het onderzoek grondig kan worden uitgevoerd. Extern meldpunt U kunt met uw vragen en zorgen terecht bij het externe meldpunt. Het meldpunt is telefonisch en via bereikbaar, vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week. Meldingen kunnen volledig anoniem worden gedaan indien de lokale wetgeving dit toestaat. Zo nodig worden tolken ingezet. Het externe meldpunt wordt beheerd door een onafhankelijk bedrijf dat Nordson bijstaat in het beantwoorden van vragen en geven van adviezen. Medewerkers die niet precies weten waar ze met hun vragen terecht kunnen of liever geen gebruikmaken van een van onze andere hulpinstanties kunnen de lijst van contactgegevens raadplegen voor een van de lokale gratis telefoonnummers of zich online melden via www. listenupreports.com.

9 Zakelijke gedragscode vi Aarzel niet hulp te zoeken wanneer u niet zeker weet hoe u het best kunt handelen of wanneer u vragen hebt over het gedrag van een collega.

10 vii Zakelijke gedragscode Laten we met zijn allen onwettig en onethisch gedrag ontmoedigen en een bedrijfscultuur creëren waarin het mogelijk is vragen te stellen over zakelijk gedrag en hierover van gedachten te wisselen.

11 Zakelijke gedragscode viii Wat gebeurt er wanneer ik contact opneem met het externe meldpunt? U kunt telefonisch of via contact opnemen met het externe meldpunt. Alle informatie zal vertrouwelijk worden behandeld voor zover dit wettelijk mogelijk is. Uw melding zal worden opgenomen door een gespecialiseerde werknemer en worden doorgestuurd naar een speciaal hiervoor ingestelde ethische commissie van Nordson, die de melding in behandeling neemt. Overtredingen met betrekking tot de boekhouding of financiën worden overgedragen aan de accountantsafdeling van de raad van bestuur. U krijgt een dossiernummer, zodat u de status van uw melding kunt volgen. Beleid tegen vergeldingsacties Het is belangrijk dat onwettig en onethisch gedrag wordt ontmoedigd en er een bedrijfscultuur ontstaat waarin het mogelijk is vragen te stellen over zakelijk gedrag en hierover van gedachten te wisselen. Alleen dan kunnen wij aan de top van onze branche blijven staan. Iedere vorm van represaille tegen werknemers die te goeder trouw melding van onbehoorlijk gedrag hebben gemaakt, zal worden bestraft. Een werknemer die een vergeldingsactie onderneemt tegen een melder kan disciplinaire maatregelen tegemoet zien, waaronder ontslag. Behandeling van meldingen Nordson stelt na iedere melding direct een grondig en onpartijdig onderzoek in. Indien noodzakelijk zullen gepaste disciplinaire maatregelen worden genomen. Men kan u vragen deel te nemen aan een onderzoek naar mogelijk wangedrag. Uw medewerking kan van groot belang zijn om de kwestie op te lossen. Nordson hecht veel waarde aan een positieve werkomgeving, waar werknemers eerlijk worden behandeld.

12 ix Zakelijke gedragscode Nordson hecht veel waarde aan een positieve werkomgeving, waar werknemers eerlijk worden behandeld.

13 Zakelijke gedragscode x Onze collega s Diversiteit en respect op de werkplek Wij behandelen onze collega s rechtvaardig en met respect, waardoor de sfeer op de werkvloer optimaal is en mensen met zeer uiteenlopende kwaliteiten, talenten en achtergronden het prettig vinden om bij ons te werken. Dit zijn belangrijke factoren voor het succes van Nordson. Nordson hecht veel waarde aan een positieve werkomgeving, waar werknemers eerlijk worden behandeld. Werknemers zullen alleen worden beoordeeld naar werk gerelateerde maatstaven en niet op grond van eigenschappen die beschermd worden door de wet, zoals etnische afkomst of nationaliteit, huidskleur, religie, sekse, leeftijd, burgerlijke staat, handicap, veteranenstatus, sociale achtergrond of seksuele geaardheid. U kunt de Beleidsregels Positieve Discriminatie en de Beleidsregels Gelijke Behandeling op het Werk ( Affirmative Action Policy Statement and Equal Employment Opportunity Policy) inzien door middel van de link Ondernemingsbestuur (Corporate Governance), die u vindt onder Support-groepen (Support Groups) op de startpagina van het intranet van Nordson. Als u geen toegang hebt tot het intranet, vraag dan uw leidinggevende om een kopie van deze beleidsregels. of vijandige sfeer op het werk. Intimidatie kan zowel verbaal als fysiek zijn, gesproken of geschreven, en persoonlijk of minder persoonlijk bijvoorbeeld door middel van s. Intimidatie is niet alleen seksueel van aard. Intimiderend gedrag kan bestaan uit ongewenste intimiteiten, racistisch getinte opmerkingen of beledigende grappen met een etnische of religieuze strekking. In geen geval wordt zulk gedrag getolereerd, ongeacht of de wetgeving van het land waarin het plaatsvindt een melding ondersteunt. De Beleidsregels Intimidatie op het Werk (Policy Against Harassment in the Workplace ) zijn te vinden door middel van de link Ondernemingsbestuur (Corporate Governance), onder Supportgroepen (Support Groups) op de startpagina van het intranet van Nordson. Als u geen toegang hebt tot het intranet, kunt u uw leidinggevende om een kopie van het document vragen. Een positieve werkomgeving houdt onder meer in dat er geen sprake is van intimidatie. De definitie van intimidatie kan per land verschillen, maar Nordson verstaat onder intimidatie elk ongewenst gedrag jegens een andere persoon dat zorgt voor een bedreigende

14 xi Zakelijke gedragscode Naleving van de Code V: Een collega heeft mij in vertrouwen verteld dat haar leidinggevende haar heeft lastig gevallen. Hij zou haar tijdens een vergadering hebben betast. Dit was overigens niet de eerste keer dat hij haar op ongepaste wijze aanraakte. Ik heb haar geadviseerd het voorval te melden, maar zij is bang hierdoor haar baan op het spel te zetten. Wat moet ik doen? A: Allereerst kunt u uw collega vertellen dat zij haar leidinggevende moet duidelijk maken dat zijn gedrag ongewenst is. Als hij toch doorgaat met deze ongewenste intimiteiten en uw collega durft er zelf geen melding van te maken, dan dient u uw leidinggevende of de afdeling Personeelszaken op de hoogte te brengen van deze kwestie. Nordson moedigt al haar werknemers aan overtredingen van onze Code, ons beleid of de wet te melden. Door ongewenst gedrag te melden, helpt u collega s die met soortgelijke situaties te maken krijgen. Leidinggevenden en managers die door hun werkgevers op de hoogte worden gesteld van dit soort kwesties kunnen wettelijk verplicht zijn de overtredingen te melden. V: Mijn chef kondigde onlangs aan dat de teamvergaderingen voortaan op vrijdag rond lunchtijd zullen plaatsvinden. Ik heb hem uitgelegd dat ik elke dag tijdens lunchtijd moet bidden. Mijn chef zei me dat, indien ik deze vergaderingen niet bijwoon omdat uw God zo belangrijk is ik niet voor promotie in aanmerking zal komen. Nu voel ik me beledigd en machteloos, maar ik begrijp ook dat de teamvergadering belangrijk is. Wat moet ik doen? A: U dient het gedrag van uw leidinggevende meteen te melden bij de afdeling Personeelszaken. Zelfs wanneer deze opmerkingen niet voor de wet discriminerend zijn, zijn ze beledigend en zullen er gepaste maatregelen tegen genomen worden. V: Ik hoor een verhaal dat een bepaalde nationaliteit of etnische groep belachelijk maakt. Zelf voel ik me niet beledigd, ik vind het eigenlijk wel grappig. Een aantal van mijn collega s zal het verhaal echter niet kunnen waarderen. Wat moet ik doen? A: Grappen over de nationaliteit of etnische achtergrond van anderen zijn in wezen beledigend en ongepast, zelfs als sommige werknemers ze onschuldig en amusant vinden. U mag het verhaal niet verder doorvertellen andere collega s kunnen er aanstoot aan nemen. Daarnaast kunt u, als u dat durft, degene die het verhaal vertelde hierop aanspreken. Maak hem of haar duidelijk dat het voor sommigen beledigend is. Ook dient u het incident te melden bij uw leidinggevende of bij een ander meldpunt.

15 Zakelijke gedragscode xii Eerlijk personeelsbeleid Waardigheid en respect vormen de basis voor de manier waarop wij met elkaar omgaan. Als onderdeel daarvan hebben wij de mensenrechten hoog in het vaandel staan. Nordson houdt zich aan de wetgeving met betrekking tot het salaris en de werkuren van haar personeel waar ook ter wereld. Wij maken geen gebruik van kinderarbeid of dwangarbeid en wij zullen nooit bewust zaken doen met leveranciers of andere zakenpartners die dat wel doen. Alle informatie over ons beleid hieromtrent staat in de Beleidsregels Mensenhandel en Slavernij (Policy Against Human Trafficking and Slavery) die u kunt vinden door middel van de link Ondernemingsbestuur (Corporate Governance), onder Supportgroepen (Support Groups) op de startpagina van het intranet van Nordson. Als u geen toegang hebt tot het intranet, kunt u uw leidinggevende om een kopie van het document vragen. Privacy op de werkplek Werknemers moeten vaak gevoelige of persoonlijke informatie, zoals adres- en salarisgegevens, doorgeven aan collega s. Het is van groot belang dat we discreet omgaan met persoonlijke informatie van onze collega s en ons houden aan de privacywetgeving die van toepassing is, ook aan de lokale wetten met betrekking tot bescherming van privacy en persoonsgegevens. Indien uw werk toegang tot vertrouwelijke informatie met zich meebrengt, mag van u verwacht worden dat u uiterste terughoudendheid en zorgvuldigheid betracht in het gebruik van deze gegevens. U kunt de Beleidsregels Beveiliging Persoonlijke Informatie (Personal Information Security Policy) vinden via de link Ondernemingsbestuur (Corporate Governance), onder Supportgroepen (Support Groups) op de startpagina van het intranet van Nordson. Als u geen toegang hebt tot het intranet, kan uw leidinggevende u een kopie van deze beleidsregels verschaffen.

16 xiii Zakelijke gedragscode Veiligheid op de werkplek Ons bedrijf hecht veel belang aan veilige en gezonde werkomstandigheden. Alle medewerkers dienen zich te houden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid. Ook moeten te allen tijde de veiligheidsrichtlijnen en -procedures van Nordson worden gevolgd. Onveilige omstandigheden en gevaarlijke praktijken dienen direct te worden gemeld. Ten slotte moeten wij allen op de hoogte zijn van het Veiligheidsbeheersysteem (Safety Management System). Informatie over het Veiligheidsbeheersysteem (Safety Management System) kunt u vinden door middel van de link Ondernemingsbestuur (Corporate Governance), onder Support-groepen (Support Groups) op de startpagina van het intranet van Nordson. Als u geen toegang hebt tot het intranet, vraagt u uw leidinggevende om een kopie van het genoemde materiaal. Om de veiligheid op de werkplek te kunnen waarborgen, worden geweld en bedreiging niet getolereerd. Onder geweld en bedreiging verstaan wij daadwerkelijke gewelddadige fysieke actie door of tegen onze collega s, maar ook intimiderend of bedreigend taalgebruik. Indien u op de hoogte bent van gewelddadig of bedreigend gedrag, wordt van u verwacht dat u dit meteen meldt. De Beleidsregels Veiligheid, Gezondheid en Milieu (Safety, Health and Environments Policy) kunt u inzien door middel van de link Ondernemingsbestuur (Corporate Governance), onder Supportgroepen (Support Groups) op de startpagina van het intranet van Nordson. Als u geen toegang hebt tot het intranet, vraagt u uw leidinggevende om een kopie van deze beleidsregels. Drugs en alcohol op de werkplek Nordson voert een strikt beleid met betrekking tot drugs en alcohol op de werkvloer. Onder invloed zijn van drugs of alcohol kan de prestaties nadelig beïnvloeden en de veiligheid ernstig in gevaar brengen. U mag geen alcohol of verboden drugs in bezit hebben, deze verspreiden of onder invloed ervan zijn terwijl u zich op het terrein van Nordson bevindt of uit naam van Nordson zaken doet. Indien u zelf problemen hebt met het gebruik van alcohol of drugs en dit vrijwillig aan ons meldt, zal Nordson u hulp bieden in de vorm van doorverwijzingen en verslavingsbehandelingen. Wanneer u vermoedt dat een van uw collega s tijdens het werk onder invloed is van drugs of alcohol dient u onverwijld uw leidinggevende of de afdeling Personeelszaken op de hoogte te stellen. De Beleidsregels voor een Drugsvrije werkplek en alcohol- en drugstests (Drug-Free Workplace and Alcohol and Drug Testing) zijn te vinden via de link Ondernemingsbestuur (Corporate Governance), onder Support-groepen (Support Groups) op de startpagina van het intranet van Nordson. Als u geen toegang hebt tot het intranet, kunt u uw leidinggevende om een kopie van deze beleidsregels vragen. Naleving van de Code V: Ik heb net promotie gemaakt en werk nu in een van onze nieuwe fabrieken. Hoewel ik nog niet ben ingewerkt en geen uitleg heb gehad over de machines waarmee ik moet werken, wil mijn leidinggevende dat ik onmiddellijk aan de slag ga. Ik beschik wel over de basisvaardigheden en ik weet zeker dat ik alles snel zal oppikken. Kan ik zonder training met de apparatuur gaan werken? A: Nee. Een juiste training is heel belangrijk. Hiermee worden ongelukken op het werk voorkomen. U mag geen machines bedienen of apparatuur gebruiken zonder een juiste training of opleiding. U dient uw leidinggevende te laten weten dat u niet bekend bent met de machines en nog geen uitleg of training erover hebt gehad.

17 Zakelijke gedragscode xiv V: Onlangs raakte ik lichtgewond tijdens het werk. Mijn leidinggevende heeft me gevraagd dit niet te melden. Ik heb me niet ziek hoeven melden als gevolg van het ongeluk. De prestatiebeloning van mijn team is afhankelijk van het aantal ongelukken en de beloning zal dus omlaag gaan als dit incident wordt geregistreerd. Is het goed als ik er geen melding van maak? A: Nee, dit is nooit goed. Het gaat hier duidelijk om tegenstrijdige belangen. Een mogelijke financiële beloning botst met de eis om alle werk gerelateerde verwondingen hoe onbeduidend ook te melden. Door alle ongelukken te registreren, zelfs die waarbij niemand ernstig gewond raakt, kunnen we bepaalde ontwikkelingen op het spoor komen die mogelijk leiden tot ernstiger incidenten.

18 xv Zakelijke gedragscode Onze klanten, leveranciers en concurrenten Anticorruptiewetgeving Nordson doet zaken in landen over de hele wereld. Om onze integriteit te behouden, moeten wij altijd en overal voldoen aan de hoogste ethische standaarden. Dit betekent onder meer dat wij ons houden aan de diverse anticorruptiewetten die gelden in de rechtsgebieden waarin wij werken waaronder de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de Engelse Bribary Act en het VN-verdrag tegen corruptie (UNCAC). Wij allen zowel medewerkers als vertegenwoordigers van Nordson dienen ons strikt aan deze wetten en aan het beleid van Nordson te houden. Het is dan ook verboden om: Geschenken of waardevolle spullen aan te bieden aan een ambtenaar met de bedoeling een zakelijke overeenkomst te sluiten of te behouden Via derden onoorbare betalingen te doen Geld en goederen van het bedrijf te gebruiken als steekpenningen of smeergeld om mensen om te kopen Omkopen houdt in dat men een ambtenaar iets waardevols geeft of aanbiedt met de bedoeling diens gedrag of beslissingen te beïnvloeden, een zakelijke overeenkomst te sluiten of ander onoorbaar voordeel te behalen. Omkoping is niet alleen in de meeste landen bij wet verboden, het heeft bovendien negatieve gevolgen voor de gemeenschappen waarin wij zaken doen. Om deze redenen mogen we nooit een ambtenaar omkopen of een poging daartoe doen. Het is belangrijk om te weten dat in sommige landen onder ambtenaren wordt verstaan:: Functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale overheden Militair personeel Vertegenwoordigers van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke afdelingen van nationale, regionale en lokale overheden Kandidaten voor politieke functies, politieke partijen en volksvertegenwoordigers Werknemers van commerciële bedrijven of andere ondernemingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van nationale, regionale of lokale overheden Bovenal moeten wij ons nooit inlaten met omkoping.

19 Zakelijke gedragscode xvi Nordson doet zaken in landen over de hele wereld. Om onze integriteit te behouden, moeten wij altijd en overal voldoen aan de hoogste ethische standaarden.

20 xvii Zakelijke gedragscode We mogen ons ook in geen geval inlaten met commerciële omkoping. Hiermee bedoelen wij het aanbieden van steekpenningen aan individuele klanten, leveranciers of mensen die hen vertegenwoordigen teneinde zaken met hen te gaan doen of te blijven doen. Het is ook verboden om een derde uit onze naam steekpenningen te laten aanbieden. dat routinezaken snel worden afgehandeld, niet beschouwd als omkoping. Het onderscheid is echter moeilijk te maken, dus is het raadzaam om een van de advocaten van onze juridische afdeling te raadplegen indien u niet zeker van uw zaak bent. Wanneer een ambtenaar u om zo n betaling vraagt, moet u direct de juridische afdeling op de hoogte te brengen. Wij voeren evenzeer een zero-tolerancebeleid als het gaat om het aannemen of betalen van smeergeld. Wij mogen nooit geld betalen of aannemen in ruil voor deelname aan een zakelijke overeenkomst. Betalingen mogelijk maken In zeldzame gevallen wordt het op onregelmatige basis betalen van kleine sommen geld aan ambtenaren, met de bedoeling Naleving van de Code Anticorruptiewetten zijn complex en op overtreding ervan staan zware straffen. Vermijd daarom iedere activiteit die kan worden opgevat als het doen van een onoorbare betaling of het geven van een ongepast geschenk. Betalingen die wel zijn toegestaan onder de anticorruptie- en antiomkopingswetten bijvoorbeeld een redelijke reiskostenvergoeding aan een ambtenaar voor een bezoek aan een van onze fabrieken om een producttest bij te wonen moeten zorgvuldig in de boekhouding worden opgenomen. V: Ik wil graag buitenlandse ambtenaren, die betrokken zijn bij een zakelijke overeenkomst met Nordson, uitnodigen voor een zakenlunch. Overtreed ik hiermee de FCPA of andere anticorruptiewetten? A: Een zakenlunch tegen een redelijk bedrag kan zijn toegestaan volgens de FCPA of lokale wetgeving. U dient echter wel vooraf toestemming te vragen aan uw leidinggevende of manager. Uw leidinggevende en de juridische afdeling kunnen u hierover adviseren en u helpen bepalen of zo n zakenlunch kan overkomen als een poging tot omkoping. V: In sommige landen was het niet gemakkelijk voor Nordson om zich er te vestigen en zaken te doen. Nu heb ik onlangs een vertegenwoordiger ontmoet die ons bedrijf kan helpen zaken te doen in zo n land. Mag ik deze man aannemen uit hoofde van ons bedrijf? A: Dat mag, maar eerst moet er een onderzoek naar de achtergrond van deze vertegenwoordiger plaatsvinden als onderdeel van ons zorgvuldigheidsbeleid. U kunt bij onze juridische afdeling een formulier aanvragen voor de toekomstige vertegenwoordiger. Dit dient te worden ingevuld voordat er een overeenkomst kan worden getekend. Ook voor nieuwe verkoopmedewerkers en distributeurs is zo n onderzoek naar hun achtergrond vereist.

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER VOORWOORD In een voordracht voor leden van NEVI schetste de toenmalige voorzitter van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, waarin tweehonderd toeleveranciers

Nadere informatie

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld Ethische en andere dilemma s bij mediation naast rechtspraak Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid.

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid. HANDreiking BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Aard en omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid. Dr. Gjalt de Graaf Tebbine Strüwer BSc.

Aard en omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid. Dr. Gjalt de Graaf Tebbine Strüwer BSc. BUREAU INTEGRITEITS B E VORDE RING OPE NBARE S E CTOR Aard en omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid Dr. Gjalt de Graaf Tebbine Strüwer BSc. Inhoudsopgave Managementsamenvatting

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie