Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van"

Transcriptie

1

2 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers verwacht? Melding van overtredingen Vertrouwelijk zonder vergeldingsacties Bevordering van een positieve werkomgeving 6 Waardering voor diversiteit Discriminatie en pesterijen op de werkvloer Eerlijke arbeidspraktijken Gezondheid en veiligheid Vermijd tegenstrijdige belangen 7 Nevenactiviteiten Familie- en persoonlijke relaties Integer zakendoen 8 Anticorruptie Tegengaan van omkoping Indirecte omkoping Geschenken en representatie Giften aan liefdadigheidsinstellingen en sponsoring Politieke bijdragen Mededinging en kartelverbod Handelsbeperkingen Naleving van contracten Zorgen voor financiële integriteit 10 Archivering, financiële verslaglegging, financiële controles en openbaarmaking Extra verantwoordelijkheid voor senior financiële functionarissen Bedrijfskosten Koop en verkoop van aandelen voorkennis Tegengaan van witwaspraktijken Bescherming en beheer van bedrijfsmiddelen en informatie 11 Fysieke bedrijfsmiddelen en communicatiesysteem Eigendomsrechtelijk beschermde informatie en intellectuele eigendom Bewaring van documentatie Privacy van gegevens Bescherming van het milieu

3 Bericht van Peter Ulber vinden door de soms moeilijke keuzes waarvoor u tijdens uw werk voor Panalpina komt te staan. De Code biedt degelijke principes die u dient na te leven en vertelt u wat te doen in gecompliceerde situaties waarin het niet eenvoudig is om de juiste weg te vinden. Als iemand van ons tijdens het werk voor een juridisch of ethisch dilemma komt te staan, moeten we even pas op de plaats maken om de juiste oplossing te vinden of te besluiten hoe te handelen. In dergelijke situaties volgen we de wet en de regels van Panalpina. Als er geen enkele wet of regel van toepassing lijkt te zijn, vertrouwen we op ons gezond verstand en onze hoge ethische normen. Zodoende zorgen we er samen voor dat we het juiste doen en dat we ons nooit hoeven te schamen als we familie, collega's, de media en het publiek vertellen wat we hebben gedaan. Vraag in geval van twijfel advies en raadpleeg de richtlijnen op de volgende pagina's. Goede mensen laten andere goede mensen geen ethische vergissingen begaan, maar zeggen er iets van. Beste collega s, Terwijl wij streven naar voortzetting van onze uitstekende prestaties in een snel veranderende, concurrerende wereld, moeten we altijd trouw blijven aan onze kernwaarden en de normen die wij stellen voor ethisch gedrag. Die combinatie van normen en waarden vormt het fundament voor ons succes, in goede en in moeilijke tijden. Panalpina streeft naar de hoogste ethische normen en waarden. Wij hebben een cultuur opgebouwd op basis van onze kernwaarden: Prestatie, Integriteit en Professionaliteit. Wij streven naar eerlijke en ethische bedrijfspraktijken op alle niveaus en op alle locaties waar we actief zijn. Deze Gedragscode is de leidraad voor integer zakendoen en helpt u onze waarden in praktijk te brengen. Samen met bedrijfsspecifieke beleidsregels en lokale wet- en regelgeving dient de Code als een kompas om u te helpen uw weg te Hoewel beleidsregels belangrijk zijn, wordt het succes van onze onderneming uiteindelijk bepaald door hoe ieder van ons handelt. Alle medewerkers van Panalpina zijn er samen verantwoordelijk voor dat ethisch gedrag een essentieel onderdeel is van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Als we dat niet doen, neemt het vertrouwen af en worden de funderingen waarop wij ons leven en ons bedrijf bouwen ondermijnd. Ik reken op u allen om onze ethische waarden hoog te houden en ze als een tweede natuur toe te passen. Dat zijn we verplicht aan al onze belanghebbenden, van onze klanten tot onze investeerders, maar zeker ook aan onszelf als medewerkers, zodat Panalpina een geweldige plek blijft om te werken. Wij hebben uw steun nodig om de culturele transformatie van Panalpina naar uitstekende kwaliteit te handhaven. Peter Ulber

4 De ethische waarden van Panalpina Panalpina streeft naar een sterke en unieke bedrijfscultuur met degelijke ethische waarden. Dit vereist van ons allen integer handelen en toepassing van de hoogste ethische normen in ons dagelijks werk. Het is dan ook van belang dat ieder van ons de kernwaarden van Panalpina begrijpt en toepast. Deze vormen het kompas voor onze besluitvorming en de uitvoering van onze werkzaamheden. Onze kernwaarden zijn gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten: Prestatie Prestatie is ons voortdurende streven naar duurzame ontwikkeling en financieel succes op lange termijn. Bij Panalpina bereiken we goede prestaties door uitstekende kwaliteit te hanteren bij alles wat we doen, door ons te laten stimuleren door innovatie, door de mogelijkheden door de obstakels heen te zien, door financieel succes te bereiken, en door ons altijd te laten leiden door integriteit. Integriteit Integriteit is hoe we ons gedrag sturen en onze waarden consequent toepassen bij alles wat we doen. Wij komen onze beloften na en spelen volgens de regels. Wij zetten ons in voor nakoming van onze beloften, we behandelen iedereen eerlijk, respectvol en waardig, en we passen de hoogste ethische normen toe in al onze dagelijkse werkzaamheden. Professionaliteit Professionaliteit is hoe we waarde creëren voor onze klanten door op hun zakelijke behoeften te anticiperen en door werkbare oplossingen te bieden. Bij Panalpina hebben we verstand van zaken en nemen we verantwoordelijkheid voor het leveren van resultaat. We accepteren de consequenties voor alles wat we doen en om voor onze klanten de bedrijfspartner bij uitstek te worden

5 Inleiding tot de Gedragscode Wat wordt er van iedereen verwacht? Deze Gedragscode geldt voor alle medewerkers van Panalpina. Van ons allen wordt verwacht dat wij deze Code en de wet begrijpen en naleven bij onze dagelijkse werkzaamheden. Wij moeten ons gezond verstand gebruiken en bij al ons handelen nadenken. We kunnen soms voor situaties komen te staan waarin de juiste keuze niet duidelijk is. In dergelijke situaties dient u zich af te vragen: Is het in overeenstemming met de Code? Is het ethisch? Is het rechtmatig? Stelt dit mij en Panalpina in een goed daglicht? Zou ik dit in de krant willen lezen? Zouden mijn familie en vrienden het goedkeuren? Op al deze vragen moet het antwoord "ja" luiden. Als het antwoord op een van deze vragen "nee" is, doe het dan niet. Mocht u toch nog twijfelen, vraag dan om advies. U kunt hiervoor terecht bij uw manager of bij Personeelszaken. Als u het niet prettig vindt om de situatie met uw manager of met Personeelszaken te bespreken, kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Ethics and Compliance. Ook kunt u zich richten tot de Ombudsman van Panalpina. Alle contactgegevens vindt u op het intranet. Wat wordt er van managers verwacht? Van alle managers binnen Panalpina wordt verwacht dat zij het goede voorbeeld geven en een cultuur van ethisch gedrag en naleving van regels binnen hun taakgebied bevorderen. Dit houdt ook in dat ze ervoor moeten zorgen dat de medewerkers die onder hun toezicht vallen hun verantwoordelijkheden kennen, zowel naar de geest als naar de letter van de Gedragscode. Managers dienen een positieve werkomgeving te creëren waarin medewerkers worden gemotiveerd en zich dermate op hun gemak voelen dat ze zich uit durven te spreken en om hulp durven te vragen. Als managers meldingen ontvangen van een situatie die onethisch is of mogelijk schadelijk is voor de reputatie van Panalpina, dienen zij de afdeling Corporate Ethics and Compliance daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Melding van overtredingen Als u reden hebt om aan te nemen dat een medewerker van Panalpina of iemand die voor Panalpina werkzaamheden verricht, zich schuldig heeft gemaakt aan onethisch of onrechtmatig gedrag, bent u verplicht dit incident direct te melden. U kunt hiervoor terecht bij uw manager, bij Personeelszaken of bij de afdeling Corporate Ethics and Compliance. U kunt in voorkomend geval ook contact opnemen met de Ethics and Compliance Hotline om de kwestie te bespreken. De Ethics and Compliance Hotline is een veilige manier om vertrouwelijke meldingen te doen, waar ook ter wereld, 24 uur per dag, 7 dagen per week, online dan wel telefonisch. U vindt het desbetreffende telefoonnummer en de webmeldingstool op ons intranet. Vertrouwelijk zonder vergeldingsacties Panalpina hecht veel waarde aan de assistentie van medewerkers die mogelijke problemen signaleren die wij moeten aanpakken. Panalpina zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat zowel de meldingen zelf als de identiteit van de melder vertrouwelijk worden behandeld. Panalpina tolereert geen enkele vorm van vergeldingsmaatregelen tegen medewerkers die te goeder trouw overtredingen van de Gedragscode van Panalpina of ander onwettig gedrag melden. Panalpina neemt aantijgingen van vergeldingsmaatregelen serieus. In geval van beschuldigingen van vergeldingsacties volgt een onderzoek en worden er passende maatregelen genomen

6 Bevordering van een positieve werkomgeving Panalpina streeft naar bevordering van een positieve, pluriforme en prettige werkomgeving op basis van openheid en wederzijds respect. Alle medewerkers behandelen elkaar met waardigheid en respect. Wij tolereren geen enkele vorm van pesterij of discriminerend gedrag op de werkvloer. Panalpina respecteert en houdt zich aan de toepasselijke arboregelgeving. Waardering voor diversiteit De diversiteit aan medewerkers van Panalpina vormt een enorme meerwaarde en elke medewerker afzonderlijk draagt in belangrijke mate bij aan ons succes. We streven ernaar om gelijke kansen te bieden op alle vlakken van werkgelegenheid en omarmen verschillen in ras, geslacht, taal, opleiding, enz. Verschillen vormen de basis voor creativiteit en innovatie. Discriminatie en pesterijen op de werkvloer Panalpina bevordert een pestvrije werkomgeving. Wij tolereren geen enkele vorm van gedrag dat ongepast of op onredelijke wijze werkprestaties belemmert, afbreuk doet aan de waardigheid van personen of waardoor een intimiderend, vijandig of anderszins aanstootgevend werkklimaat ontstaat. Denk hierbij aan discriminatie of pesterijen op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of lichamelijke beperking. Eerlijke arbeidspraktijken Panalpina houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van eerlijke arbeidspraktijken, zoals die met betrekking tot beloningen en emolumenten, kinderarbeid, dwangarbeid en vrijheid van vergadering, in alle landen waar we actief zijn. Ons uitgangspunt is dat wij geen enkele vorm van onaanvaardbare behandeling van werknemers mogen toestaan bij de vestigingen of operaties van Panalpina. Gezondheid en veiligheid Panalpina hecht grote waarde aan al haar medewerkers als haar belangrijkste bedrijfsmiddel en streeft ernaar alle medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Elke afzonderlijke werknemer heeft de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken door alle gezondheids- en veiligheidsprocedures na te leven en een veilige en gezonde werkplek in stand te houden. Van ons allen wordt verwacht dat we bij de uitvoering van onze werkzaamheden niet onder invloed zijn van stoffen die daarop een negatief effect kunnen hebben. Alle arbeidsongevallen, onveilige uitrusting en onveilige praktijken en omstandigheden op de werkvloer moeten worden gemeld aan uw HSE-manager of de Manager Personeelszaken. Dit geldt onder meer voor alcohol, verboden drugs, gereguleerde stoffen, en in sommige gevallen ook voor voorgeschreven medicijnen

7 Vermijd tegenstrijdige belangen Bij onze dagelijkse werkzaamheden werken we met leveranciers, klanten en andere zakenpartners van Panalpina. Het is van belang dat elke beslissing objectief wordt genomen op basis van de behoeften van de onderneming en niet op basis van persoonlijke belangen of relaties. Nevenactiviteiten Panalpina staat toe dat haar medewerkers nevenactiviteiten uitvoeren, zo lang die activiteiten niet in de weg staan van de verantwoordelijkheden van de medewerker bij Panalpina. Bij nevenactiviteiten mogen geen concurrenten van Panalpina betrokken zijn en mag geen apparatuur of eigendomsrechtelijk beschermde informatie van Panalpina worden gebruikt, zoals computers, software, klantgegevens, e.d. Alle nevenactiviteiten moeten worden gemeld aan uw manager. Familie- en persoonlijke relaties Behalve onder beperkte omstandigheden mogen we bij Panalpina geen familieleden of persoonlijke relaties in dienst nemen of over hen toezicht of invloed uitoefenen, behoudens de voorafgaande goedkeuring van het management. Het succes van Panalpina is afhankelijk van haar partners en onderaannemers. Om deze reden is het van cruciaal belang dat de keuze van haar partners is gebaseerd op objectieve criteria, zoals integriteit, kwaliteit en prestaties, en niet op persoonlijke belangen. Derhalve moeten we, als een familielid of persoonlijke relatie voor een derde werkt die zakendoet met Panalpina (zoals een onderaannemer), het management hiervan op de hoogte stellen

8 Integer zakendoen Het voortbestaan van ons succes is afhankelijk van agressieve concurrentie. We concurreren echter altijd eerlijk en volledig in overeenstemming met de wet. Zakelijke relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en wederzijdse voordelen zijn essentieel voor ons succes en we zullen ernaar streven om wederzijdse voordelen te ontwikkelen door middel van inzicht in de behoeften van onze klanten, aannemers, leveranciers en joint ventures. Als lokale praktijken in strijd lijken te zijn met de gedragsnormen van Panalpina dient u contact op te nemen met het seniormanagement voor advies alvorens te handelen. Anticorruptie Tegengaan van omkoping Omkoping schaadt niet alleen onze onderneming maar ook de gemeenschappen waarin we actief zijn. Overheden nemen maatregelen om omkoping tegen te gaan en veel van de landen waarin wij actief zijn, hebben specifieke wetten tegen omkoping. Om deze reden hanteert Panalpina een 'zero-tolerance'-beleid als het gaat om omkoping, ongeacht onze vestigingsplaats. Dit betekent dat medewerkers van Panalpina geen ongepaste voordelen mogen verstrekken of toezeggen aan een persoon in een vertrouwenspositie, ongeacht of het gaat om iemand bij de overheid of bij een particuliere onderneming. Er zijn geen uitzonderingen voor kleine bedragen of zogenaamde bemiddelingsbetalingen/smeergelden. Daarnaast mogen medewerkers van Panalpina ook geen ongepaste voordelen aanvaarden of daarom vragen. Indirecte omkoping Medewerkers van Panalpina mogen geen derden inschakelen om steekpenningen te betalen of voor zogenaamde "bemiddelings"-betalingen of smeergelden. Om deze reden moeten we ons ervan verzekeren dat onze partners op de hoogte zijn van het anticorruptiebeleid van Panalpina en dit onderschrijven, en dat de desbetreffende due-diligence-procedures voor het kiezen van derden strikt worden nageleefd. Geschenken en representatie Geschenken en representatie zijn normale zakelijke hoffelijkheden en zijn sociaal aanvaardbaar in veel culturen. In veel gevallen is het zelfs een belangrijke manier om goodwill te kweken en vertrouwen in zakelijke relaties te bewerkstelligen. Wij moeten ons ervan verzekeren dat onze bedrijfspraktijken op het gebied van geschenken en representatie redelijk zijn en overeenstemmen met zowel het beleid van Panalpina als de desbetreffende wet- en regelgeving ter plaatse. Wij moeten ons er te allen tijde van verzekeren dat zakelijke hoffelijkheden nimmer worden verstrekt of ontvangen om ongepaste voordelen te verkrijgen of te geven, bescheiden van waarde zijn, altijd in natura zijn, en niet veelvuldig worden verstrekt of ontvangen. Giften aan liefdadigheidsinstellingen en sponsoring Panalpina ondersteunt bepaalde giften aan liefdadigheidsinstellingen als een manier om iets terug te geven aan de gemeenschap en bij te dragen aan goede doelen. Daarnaast ondersteunt Panalpina ook de sponsoring van bepaalde ondernemingen om de aanwezigheid van Panalpina in de zakenwereld te bevorderen. Helaas bestaat er ook bij legitieme giften en sponsoring soms het risico dat de schijn van omkoping en corruptie wordt gewekt. Daarom moet u eerst goedkeuring verkrijgen door middel van vaste procedures alvorens giften te doen of sponsoring aan te gaan namens Panalpina. Politieke bijdragen Panalpina verstrekt nergens ter wereld politieke bijdragen van welke aard dan ook, noch in geld noch in natura (zoals schenking van goederen of diensten of de aankoop van kaarten voor fondsenwervingsevenementen). Panalpina erkent echter het recht van medewerkers om op

9 persoonlijke titel deel te nemen aan het politieke proces, als zij voldoende duidelijk maken dat zij daarbij niet Panalpina vertegenwoordigen. Mededinging en kartelverbod Panalpina houdt zich strikt aan wat in sommige landen mededingingswetten en in andere landen antitrustwetten wordt genoemd. Deze wetten bevorderen of beschermen vrije en eerlijke concurrentie over de hele wereld en verbieden elke vorm van concurrentiebeperkend gedrag, zoals prijsafspraken. Het is medewerkers van Panalpina niet toegestaan om zich in te laten met prijsafspraken, manipulatie van aanbestedingsprocedures, toewijzing van markten of klanten of soortgelijke illegale concurrentiebeperkende activiteiten. Sommige mededingingswetten zoals de antitrustwetten van de VS en de EU kunnen ook van toepassing zijn als het desbetreffende gedrag zich voordoet buiten de grenzen van het land of de landen in kwestie. Panalpina maakt uitsluitend gebruik van beschikbare deskundigen en industriële en overige openbaar beschikbare bronnen om inzicht te krijgen in zaken, strategieën van klanten en leveranciers, technologische tendensen, voorstellen en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en bestaande en verwachte gedragingen van leveranciers en concurrenten. Panalpina verzamelt deze informatie op eerlijke en legale wijze en nooit door dubieuze middelen zoals diefstal, illegale toegang, omkoping, onjuiste weergave van Panalpina of elektronisch afluisteren. Handelsbeperkingen Een aantal landen, en de Verenigde Naties, leggen van tijd tot tijd beperkingen op met betrekking tot export en andere handelszaken met bepaalde landen, bedrijven en personen. Op grond van die beperkingen is het Panalpina verboden zich bezig te houden met bepaalde zakelijke activiteiten in specifieke landen en met bepaalde personen en entiteiten. Panalpina zal geen zakelijke relatie aangaan met ondernemingen waarvoor overheden een verbod hebben uitgevaardigd. Ernstige straffen, zoals boetes, intrekking van exportvergunningen en gevangenisstraffen, kunnen worden opgelegd indien deze beperkingen niet worden nageleefd. Panalpina respecteert alle nationale en internationale exporten embargowetten en -regelgeving. Naleving van contracten Wij komen alle bepalingen en voorwaarden van onze contracten na en verwachten hetzelfde van onze zakenpartners. Wij houden ons aan onze beloften en factureren strikt in overeenstemming met onze contractbepalingen

10 Zorgen voor financiële integriteit Panalpina streeft naar eerlijke, nauwkeurige en tijdige financiële documentatie en transacties. De onderneming verbiedt alle handelen of nalaten waardoor onze financiële activiteiten onduidelijk worden voor onze belanghebbenden. Alle medewerkers van Panalpina dienen onze verantwoordelijkheid voor de naleving van alle toepasselijke standaarden en regelgeving voor financiële administratie en verslaglegging te respecteren. Archivering, financiële verslaglegging, financiële controles en openbaarmaking Voor Panalpina als beursgenoteerd bedrijf is het cruciaal dat haar boeken, documentatie, administratie en jaarrekeningen volledig, accuraat en begrijpelijk zijn. Deze dienen redelijk gedetailleerd te worden bijgehouden en in overeenstemming te zijn met Panalpina s systeem van interne controlemaatregelen. Alle financiële transacties moeten tijdig volgens de regels opgenomen worden in de daartoe bestemde boeken, omdat tijdige verslaglegging de mogelijkheid biedt tot snelle interventie door het bestuur. Ongeregistreerde of onofficiële middelen, activa of transacties zijn verboden. Extra verantwoordelijkheid voor senior financiële functionarissen Senior financiële functionarissen en anderen die verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van de financiële verslaglegging hebben een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste controlemaatregelen worden gehanteerd voor het opstellen van getrouwe, accurate, volledige, objectieve, consistente, tijdige en begrijpelijke financiële en managementrapporten. Bedrijfskosten Alle bedrijfskostenrekeningen dienen tijdig gedocumenteerd en nauwkeurig geregistreerd te worden. Als u niet zeker weet of bepaalde onkosten rechtmatig zijn, neem dan van tevoren contact op met uw lijnmanager. Koop en verkoop van aandelen voorkennis Tijdens ons werk bij Panalpina is het mogelijk dat we niet-openbare informatie te weten komen over de Vennootschap of over andere vennootschappen waarmee wij zakendoen. Niet-openbare informatie (ook wel "voorkennis" genoemd) is informatie over een vennootschap die niet algemeen bekend is en die een redelijk investeerder van belang zou achten bij zijn beslissing om effecten van die vennootschap te kopen, te verkopen of aan te houden. Koop of verkoop van effecten van een vennootschap op basis van voorkennis ("handel met voorkennis") is in veel landen een strafbaar feit en het is medewerkers van Panalpina verboden te handelen met voorkennis in aandelen of andere effecten van Panalpina, een Panalpina-entiteit of enige andere beursgenoteerde vennootschap. Voorkennis onthullen aan anderen, zelfs aan uw eigen gezinsleden ook wel "tippen" genoemd is eveneens verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van betrokkenen. Tegengaan van witwaspraktijken Het witwassen van geld is het proces waarbij personen of entiteiten trachten illegale middelen te verbergen of deze middelen op andere wijze legaal te laten lijken door deze door het financiële systeem te sluizen om alle sporen van de criminele oorsprong te verbergen. Het is van belang dat wij op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving gericht op het tegengaan van witwaspraktijken en deze naleven. Wij moeten ons gezond verstand gebruiken als we te maken hebben met ongebruikelijke transacties met klanten of leveranciers. Panalpina zal het witwassen van geld niet door de vingers zien, mogelijk maken of ondersteunen

11 Bescherming en beheer van bedrijfsmiddelen en informatie De fysieke bedrijfsmiddelen en intellectuele eigendom van Panalpina zijn van cruciaal belang voor haar succes, en ieder van ons heeft de plicht deze te beschermen. Wij moeten bedrijfsdocumentatie verantwoordelijk beheren en persoonlijke documentatie en eigendomsrechtelijk beschermde informatie beschermen, ongeacht of deze toebehoren aan onze onderneming, bedrijfspartner, klant of medewerker. Fysieke bedrijfsmiddelen en communicatiesysteem Alle werknemers dienen de bedrijfsmiddelen van Panalpina te beschermen en efficiënt te gebruiken. Deze bedrijfsmiddelen dienen uitsluitend te worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden en de bedrijfsactiviteiten van Panalpina. Alle medewerkers mogen het communicatiesysteem van Panalpina, zoals en internet, uitsluitend gebruiken voor zakelijke doeleinden en dienen deze middelen correct en legaal te gebruiken. Wij mogen geen materialen inzien, downloaden of verspreiden die illegaal of aanstootgevend zijn of Panalpina in een kwaad daglicht zouden kunnen stellen. Ook moeten we bij het opstellen van s discreet te werk gaan om ervoor te zorgen dat onze berichten professioneel en gepast zijn. Eigendomsrechtelijk beschermde informatie en intellectuele eigendom Eigendomsrechtelijk beschermde informatie en intellectuele eigendom, zoals octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, niet-gepubliceerde en vertrouwelijke bedrijfsinformatie (klantenbestanden, software en marketingstrategieën) vertegenwoordigen bedrijfsmiddelen van Panalpina. Eigendomsrechtelijk beschermde informatie omvat alle niet-openbare informatie die van nut zou kunnen zijn voor concurrenten of die schadelijk kan zijn voor de onderneming of haar klanten of leveranciers indien deze openbaar gemaakt wordt. Onbevoegd gebruik, openbaarmaking of verspreiding van deze informatie is verboden en kan leiden tot civiele of strafrechtelijke boetes. Medewerkers dienen vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot eigendomsrechtelijk beschermde informatie die aan hen is toevertrouwd door Panalpina of haar klanten en leveranciers, tenzij de openbaarmaking daarvan schriftelijk is goedgekeurd door de algemeen directeur of vereist is op grond van wet- en regelgeving, zoals bevestigd door de juridische afdeling. Bewaring van documentatie Alle medewerkers van Panalpina dienen ervoor te zorgen dat bedrijfsdocumentatie wordt bewaard in overeenstemming met het intern beleid en de plaatselijke regelgeving. Dit betreft fysieke documenten, zoals contracten of bestanden, alsmede elektronische gegevens, zoals . Privacy van gegevens Panalpina respecteert de privacy van al haar medewerkers, bedrijfspartners en klanten. Wij dienen verantwoordelijk om te gaan met persoonsgegevens, in overeenstemming met het intern beleid van Panalpina en alle toepasselijke privacywetten. Medewerkers die de persoonsgegevens van anderen behandelen, dienen te handelen in overeenstemming met het intern beleid van Panalpina en de toepasselijke wetgeving, dienen die gegevens uitsluitend voor rechtmatige zakelijke doeleinden te verzamelen, te gebruiken en te verwerken, dienen inzage in die gegevens te beperken tot personen die inzage vereisen voor een rechtmatig zakelijk doel, en dienen voorzorgsmaatregelen te nemen om onbevoegde openbaarmaking te voorkomen

12 Bescherming van het milieu Bescherming van het milieu is ieders verantwoordelijkheid. Bij Panalpina streven we ernaar om de gevolgen van onze dagelijkse activiteiten voor het milieu tot een minimum te beperken. Wij zullen onze activiteiten blijven bewaken om te zorgen voor voortdurende verbetering. Panalpina streeft ernaar om de milieueffecten van al haar activiteiten tot een minimum te beperken, en zal de wet- en regelgeving op het gebied van milieubescherming naleven in alle landen waar wij actief zijn. Dit streven, en de naleving daarvan, wordt van al onze medewerkers verlangd. Aangezien Panalpina er volledig naar streeft om de hoogst mogelijke milieunormen te respecteren, zullen we voortdurend de milieuaspecten van onze activiteiten beoordelen zodat we diensten leveren zonder onnodige milieueffecten

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Onze bedrijfsreputatie is een waardevol bezit Inleiding Als landelijke aanbieder van informatie, communicatie en enter tainment speelt Ziggo een

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie Please consider the environment before printing this document Gedragscode voor het ETHISCH zakendoen SPIE, een gezamenlijke ambitie De NORMEN van SPIE DE 10 LEIDENDE BEGINSELEN ETHISCH GEDRAG MILIEU De

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

Arkpressen, Västerås, 2006.

Arkpressen, Västerås, 2006. ONZE GEDRAGSCODE 2 Arkpressen, Västerås, 2006. ASSA ABLOY gelooft als belangrijkste slotengroep ter wereld in een verantwoordelijk sociaal en ethisch gedrag. De Groep heeft een verantwoordelijkheid naar

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

WashTec Ethische Code Voor bewust correct en zakelijk handelen van elke WashTec medewerker

WashTec Ethische Code Voor bewust correct en zakelijk handelen van elke WashTec medewerker WashTec Ethische Code Voor bewust correct en zakelijk handelen van elke WashTec medewerker WashTec Benelux stand oktober 2005 1 Het om te gaan met de Codex WashTec Ethische Code (Codex) Deze codex geldt

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

CODE OF CONDUCT. voor leveranciers en Business Partners

CODE OF CONDUCT. voor leveranciers en Business Partners CODE OF CONDUCT voor leveranciers en Business Partners Versie: 2.0 Geldig vanaf: 01.01.2015 Contactgegevens: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München, Duitsland

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Hoe wij zaken doen Gedragscode. Hoe wij zaken doen HL Hilversum

Hoe wij zaken doen Gedragscode. Hoe wij zaken doen HL Hilversum Hoe wij zaken doen 1 Voorwoord Beste collega, geachte lezer, is een organisatie die uitblinkt in ambitie en drive waarmee onze opdrachtgevers worden bediend. We zijn trots op hetgeen onze organisatie

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Royal Cosun Gedragscode

Royal Cosun Gedragscode Royal Cosun Gedragscode De gedragscode dat ben je zelf Breda, 2010 Cosun Gedragscode Inhoud Inleiding... 1 Gedragscode... 2 KERNBEGRIPPEN... 2 KERNNORMEN... 3 Interne relaties... 3 Externe relaties...

Nadere informatie

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH.

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH. VSH CODE OF CONDUCT UNITED INLEIDING VSH is een Groep van werkmaatschappijen die een grote verscheidenheid aan producten en diensten leveren in zowel binnen- als buitenland. Tot de VSH Groep behoren de

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie