School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013"

Transcriptie

1 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS

2 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor een aantal van jullie is dit de eerste kennismaking met het Noorderpoort en de school voor zakelijke dienstverlening/ict. Anderen volgen al langere tijd een studie bij ons. Voor iedereen is het echter het begin van een nieuw cursusjaar. Momenteel ben je aan het lezen in de SCHOOLGIDS van de scholen voor zakelijke dienstverlening en ICT, Diamantlaan 16 en Melisseweg 17 te Groningen. Deze SCHOOLGIDS is dé wegwijzer voor je opleiding. Bewaar m goed. Vrijwel alle denkbare vragen worden er in beantwoord en veel informatie heb je bijna dagelijks nodig. De SCHOOLGIDS bestaat uit twee hoofdstukken plus extra informatie voor Veva (veiligheid en vakmanschap). Daarnaast hebben we nog een aparte STUDIEWIJZER voor je gemaakt. Hoofdstuk 1 Hierin tref je informatie aan over het Noorderpoort en de school voor zakelijke dienstverlening/ict. Deze informatie geldt voor iedereen, ongeacht de opleiding die je volgt of locatie waar je les hebt. Hoofdstuk 2 Bestaat uit informatie over de locatie en de opleiding die je volgt. De organisatie van de afdeling wordt beschreven, de rechten en plichten van de studenten worden uit de doeken gedaan, er wordt aangegeven waar je terecht kunt met vragen en problemen en je vindt een lijst met gegevens van de docenten en het overige personeel. Tenslotte wordt in het kort iets verteld over het onderwijssysteem en de organisatie hiervan. Deze SCHOOLGIDS geldt voor de volgende opleidingen: Secretarieel Administratief Uniformberoepen (Beveiliging en Veva) Juridisch ICT Wij wensen je een plezierig en succesvol studiejaar. Mevrouw S. van der Tuuk-Reitsma Schooldirecteur zakelijke dienstverlening De heer J. Weerts Schooldirecteur ICT Om de tekst niet onnodig ingewikkeld te maken, hebben we overal waar vrouwen en mannen worden bedoeld, de mannelijke vorm aangehouden en schrijven we in de jij-vorm. De woorden coach en mentor gebruiken we door elkaar heen.

3 1 Algemene informatie over het Noorderpoort Het Noorderpoort en de school voor zakelijke dienstverlening SCHOOLZAKEN Aanwezigheid/afwezigheid Absentieregeling Arbo-wet Boeken en syllabi (geldt niet voor Vevastudenten) Contacten buiten de opleiding Deelnemersraad Gedragscode Onaangepast gedrag Introductiedagen/excursies/lezingen Kantine/ Noorderpoortpas en kopiëren Kluisjes (geldt niet voor Vevastudenten. Eigen systeem) Laptoponderwijs Lesgeld en cursusgeld/ Schoolkosten Lesuitval Medezeggenschap bij de school voor zakelijke dienstverlening en ICT Niveaus Noorderpoortjaarprijs Onderwijsovereenkomst Prestatiebeurs Privacyreglement SMS-service (Nvt voor de school voor ICT) Sportbenodigdheden (indien van toepassing) Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Studiefinanciering en verzuim Studiewijzer Studieplanner Tegemoetkoming studiekosten/studiefinanciering (niet voor BBL-opleidingen) Telefoonpiramide (indien van toepassing) Vakantieregeling Noorderpoort Verzekeringen Verzoeken/klachten over schoolzaken/beroep- en bezwaarschriften Huisregels Aansprakelijkheid Alcohol- en drugsgebruik Diefstal en geweld Eten en drinken Fraude Geluids- en filmbeelden Kauwgom Kleding en persoonlijke verzorging Lokalen/sanitair Mobiele telefoons Ongewenst gedrag Opvolgen van verzoeken Roken Schade 19

4 Schorsing en verwijdering Wapenbezit Veilig en sociaal Studie & Handicap: de Noorderpoort-faciliteitenpas en LGF 20 2 Informatie over de school en de opleiding die je volgt Interne organisatie Docenten van de opleiding die je volgt: Schooltijden, stalling en openingstijden Front Office (administratie) Kwaliteitszorg binnen de school Contacten met ouders Extra informatie opleiding VEVA Onderlinge omgangsregels Omgang student en docent/militair instructeur Kleding en uiterlijk voorkomen Vevastudenten Tenue Basisgevechtuitrusting (zie HAMIL hoofdstuk 33 punt 3.) Bijzondere bepalingen Kluisjes Lestijden Mobiele telefoons Schoolgebouw 30 ADRESSEN, TELEFOON- EN FAXNUMMERS en ADRES school voor zakelijke dienstverlening/school voor ICT Diamantlaan 16, Postbus 2620, 9704 CP Groningen Melisseweg 17 (Veva), 9731 BM Groningen Telefoon Diamantlaan: /fax Melisseweg: ZIEK: Absentie doorbellen tussen: 8.00 en 9.30 uur Veva (Veva: ook per mail bij je mentor) (ook weer beter melden, ook vanaf je stage-adres!!) Je dient je naam, school en klas door te geven.

5 1 Algemene informatie over het Noorderpoort 1.1 Het Noorderpoort en de school voor zakelijke dienstverlening Het Noorderpoort Het Noorderpoort is het grootste Regionale Opleidingen Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie in het noorden van Nederland. Een ROC is een onderwijsorganisatie waarin alle vormen van MBO en Volwasseneneducatie onder één paraplu zijn gebracht met de bedoeling een breed onderwijsaanbod voor klanten in een regio te creëren. De klanten zijn studenten, bedrijven en andere organisaties. Het Noorderpoort heeft een breed aanbod van opleidingen en is daardoor geschikt voor studenten van alle niveaus. Het Noorderpoort is gevestigd in meerdere plaatsen in de provincie, zodat de kans groot is dat je redelijk dichtbij huis je opleiding kunt volgen. Vanzelfsprekend geldt natuurlijk wel dat de meer gespecialiseerde opleidingen wat minder verspreid over onze provincie aangeboden worden. Doelstellingen van het Noorderpoort Het Noorderpoort biedt onderwijs dat erop gericht is de studenten een optimale ontwikkeling te laten doormaken waarbij de loopbaan van de studenten centraal staat. Ons onderwijs is toegankelijk voor alle studenten die voldoen aan de gestelde toelatingseisen, ongeacht geslacht, godsdienst of levensbeschouwing, herkomst of seksuele voorkeur. Wij kennen een specifiek doelgroepenbeleid voor o.a. allochtonen, herintredende vrouwen, analfabeten en gehandicapten. De wensen van de student zijn uitgangspunt voor de inhoud en organisatie van het onderwijs. De student wordt gezien als een zelfstandig mens die actief handelend vorm geeft aan zijn leven in onze samenleving. Van de studenten wordt actief studiegedrag verlangd en verantwoordelijkheid voor de eigen studieresultaten. De school voor zakelijke dienstverlening/school voor ICT Om het hele onderwijsaanbod overzichtelijk te houden, zijn de opleidingen die min of meer bij elkaar horen, in aparte scholen ondergebracht. Elke school heeft zijn eigen specifieke opleidingen. Momenteel heeft het Noorderpoort 17 scholen. Jouw opleiding is onderdeel van de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT. Doelstellingen van de scholen De scholen van het Noorderpoort hebben een breed onderwijsaanbod van hoge kwaliteit, dat aansluit bij de eisen die de veranderende samenleving aan het onderwijs stelt. Wij willen bereiken dat de student een passend diploma behaalt, goed kan functioneren in een vervolgstudie en goed kan functioneren in een steeds veranderende maatschappij. Hoe bereiken wij dit doel? Door goed onderwijs te geven Door studenten te begeleiden in hun studieproces, in hun vorming, in hun loopbaanoriëntatie en in hun culturele en sportieve ontwikkeling Door een breed onderwijspakket aan te bieden Door te zorgen voor een prettige werksituatie voor alle betrokkenen Door het onderwijs zo in te richten en andere activiteiten zo te organiseren dat je niet merkt dat je eigenlijk op een forse school zit. In de dagelijkse praktijk heb je eigenlijk alleen te maken met de studenten op jouw locatie. Hierdoor is er meer aandacht voor iedere student persoonlijk. 5

6 1.2 SCHOOLZAKEN Aanwezigheid/afwezigheid De docenten en de directie van de school voor zakelijke dienstverlening gaan ervan uit dat studenten 100% aanwezig zijn. Jij, als student, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten verplichten je te zullen inspannen. De aanwezigheid van elke student wordt per lesuur of blokuur geregistreerd. Het spreekt dus voor zich, dat, als je onrechtmatig afwezig bent bij schoolactiviteiten, dit consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw docenten, coach of teammanager kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die maatregelen kunnen variëren van: Het inhalen van lessen op door docenten vast te stellen tijd. Het weigeren je toe te laten bij tentamens/examens. Het weigeren je toe te laten bij presentaties. Het weigeren verslagen in te nemen. Het niet toelaten tot de stage. Ook als je vaak legaal afwezig bent, kunnen de maatregelen die hierboven staan van kracht worden. Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je lessen volgen op school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht (zie ook: Absentieregeling). Leerplicht en RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters) Sinds enige jaren zijn de leerplichtambtenaar en de RMC-trajectbegeleider aanwezig binnen de scholen. Deze ambtenaren houden spreekuur voor de studenten en de docenten. Het doel van het spreekuur is dat het beginnend verzuim zo snel mogelijk aangepakt en teruggedrongen wordt. De school meldt studenten aan voor het spreekuur indien: - de student meer dan 6 keer te laat komt of - de student tot 16 uur in een periode van 4 weken heeft gespijbeld Het spreekuur geldt voor alle studenten van de school en vindt plaats voordat er een officiële melding wordt gedaan bij het verzuimportaal. Mocht uit het gesprek blijken dat er dermate veel problematiek achter het beginnend verzuim schuilt gaat dat een waarschuwingsgesprek niet afdoende is, wordt er melding bij de leerplicht/rmc, via het verzuimportaal gedaan. Melding bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente: Studenten tot 18 jaar: Bij driedagen achtereenvolgende verzuimdagen, bij meer dan 16 uur in 4 weken en bij 10 te laat komen wordt een student samen met zijn ouders uitgenodigd door de leerplichtambtenaar op het gemeentehuis van de woongemeente. Melding bij de RMC trajectbegeleider van de woongemeente: Studenten tussen 18 en 23 jaar Bij verontrustend verzuim, motivatieproblemen en altijd als een student langer dan een maand zonder geldige reden niet op school is wordt hij uitgenodigd door een trajectbegeleider van het RMC. 6 Leerplichtwet en RMC wetgeving De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat, verplicht. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt. Scholen zijn verplicht

7 spijbelende studenten te melden bij de leerplichtambtenaar, na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen. Ook meldt de school wanneer de student gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan 16 uren verzuimt. Heeft een student nog geen startkwalificatie dan is hij volgens de wet verplicht tot de 18e verjaardag een opleiding te volgen. Gaat hij niet naar school en/of naar de opleidingsplaats (het werk) en of BPV (beroepspraktijkvorming), dan zijn ouders/verzorgers en de student strafbaar. De leerplichtambtenaar zal de student oproepen voor een gesprek over het verzuim. Deze ambtenaar kan ook proces-verbaal opmaken. De ouders en student zelf riskeren een boete, krijgen een leer- of taakstraf, Jeugdreclassering of in ernstige gevallen kun je zelfs in hechtenis worden genomen. Naast de leerplichtwet is de RMC wet van toepassing. Het centrale doel van het RMC is het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende plaats in het onderwijs of arbeidsmarkt te kunnen vinden. Er is sprake van voortijdig schoolverlaten wanneer een jongere nog geen 23 jaar is én: - geen vwo/havo of niveau 2 mbo diploma heeft én - gedurende een maand zonder geldige reden geen onderwijs meer heeft gevolgd of - bij de school wordt uitgeschreven of van school wordt verwijderd Absentieregeling Wij vinden het normaal dat iedereen elk ingeroosterd lesuur op school aanwezig is. Dat vinden niet alleen wij, maar dat vindt de overheid ook. Verplichte aanwezigheid is dan ook opgenomen in de ondertekende onderwijsovereenkomst. De aanwezigheid van elke student wordt per lesuur/blokuur geregistreerd. De regels omtrent absentie zijn als volgt: Ziekmelding: Bel met de Front Office van de school tussen 8.00 uur uur Veva ( Veva ook per mail bij de mentor) (ook graag weer beter melden!! Ook vanaf je stage-adres.) Voor studenten jonger dan 18 jaar geldt dat ouders/verzorgers de ziekmelding doorgeven. Ziek naar huis: Je meldt je af bij de Front Office. Veva: afmelden bij de mentor. Verlof aanvragen: Verlof, voor bijvoorbeeld doktersbezoek of wegens familieopstandigheden, ruim van tevoren aanvragen bij de coach of teammanager. Nooit op de dag zelf. We gaan ervan uit dat afspraken buiten de school (bijv. tandarts) niet tijdens de lessen worden gemaakt. Extra verlof buiten de vakanties om, kan op last van de onderwijsinspectie in principe niet worden toegestaan. Slechts indien er sprake is van zeer zwaarwichtige omstandigheden kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de teammanager. Die bepaalt of het verzoek wordt ingewilligd. Te laat komen: Te laat komen wordt niet geaccepteerd. (6 x te laat: er volgt een preventief gesprek en bij 10 x te laat wordt je aangemeld bij de leerplichtambtenaar). Het kan voorkomen dat je niet op tijd op de locatie aanwezig kunt zijn omdat je met het openbaar vervoer reist. Is dat het geval, bespreek dan de tijden van het openbaar vervoer met je coach of teammanager. Je kunt dan een te laat pas ontvangen. Ongeoorloofd afwezig (spijbelen): Hieronder verstaan we afwezigheid anders dan door ziekte of extra verlof. Het gaat dus om afwezigheid van één of meer uren zonder dat je je met geldige reden hebt afgemeld. De coach spreekt je aan op ongeoorloofde afwezigheid. (Zie ook: Aanwezigheid/ RMC, Studiefinanciering en Verzuim). 7

8 1.2.3 Arbo-wet Ook op scholen, o.a. in de praktijklokalen, is de Arbo-wet van toepassing. Hierin worden o.a. de veiligheid en de werkomstandigheden tijdens lessen in de praktijklokalen geregeld. Ook tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV of stage) val je als stagiair onder de Arbo-wet en moeten de veiligheidsvoorschriften die gelden in de bedrijven worden opgevolgd Boeken en syllabi (geldt niet voor Vevastudenten) Iedereen ontvangt een boekenlijst van de gekozen opleiding. Wij verzoeken je de boekenlijst zorgvuldig te raadplegen. Elke locatie heeft haar eigen contacten met een boekhandel. Wij raden je aan je boeken via internet te bestellen bij de Studieboekencentrale (www.studieboekencentrale.nl). Dit bedrijf kent de door ons gebruikte methodes en is daardoor in staat snel te leveren. Bovendien zijn ze bereid boeken die op de lijst blijven staan, na afloop van het gebruik weer tegen een vast percentage terug te kopen. Je bent natuurlijk vrij om je eigen boekhandel te kiezen. Controleer de bestellijst goed! Bestel geen boeken die je al hebt of die je niet nodig hebt. Eenmaal bestelde boeken worden bijna nooit weer teruggenomen en moeten worden betaald. Voor een aantal vakken moeten nog syllabi worden aangeschaft. Deze syllabi worden vaak gemaakt om te voorkomen dat je voor elk te behandelen onderwerp boeken moet kopen. Syllabi worden meestal door de docenten zelf samengesteld zijn. Je kunt ze bestellen via de Repro afdeling, via de Studieboekencentrale of je krijgt een digitaal exemplaar via school Onderwijsleerbedrijf Binnen onze school is een onderwijsleerbedrijf gevestigd en heet Wat is eigenlijk een onderwijsleerbedrijf? Een onderwijsleerbedrijf voert échte opdrachten uit. Het bedrijf wordt gerund door een manager, en een coördinator. De manager is een Hbo-student van de Hanzehogeschool en de coördinator is een medewerker van de school. De opdrachten komen van verenigingen, stichtingen en soms van een bedrijf en passen binnen het kwalificatieprofiel van de opleiding. Diverse aspecten van het latere beroep komen aan de orde, zodat studenten van verschillende niveaus met elkaar leren samenwerken. Wat betekent dit voor jou Je gaat als eerstejaars student 40 uur werken aan het uitvoeren van opdrachten bij Daarbij moet je denken aan opdrachten die te maken hebben met het beroep waarvoor je nu een studie volgt. Bijvoorbeeld als secretaresse moet je regelmatig telefoneren. Het blijkt dat veel studenten daar tegenop zien. Bij ga je oefenen in het telefoneren met de echte zakenwereld. Best spannend, maar om je een beetje gerust te stellen, bijna alle studenten vinden het na een paar keer oefenen heel leuk om te doen. Even geen student maar medewerker Bij ben je even geen student. Je wordt gezien als medewerker. Dat betekent dat je je ook gedraagt als medewerker. Als er een opdrachtgever langskomt weet je hoe het hoort om die netjes te woord te staan. Je houdt er rekening mee dat er altijd klanten kunnen komen en daarom worden er bij bijvoorbeeld geen kapotte spijkerbroeken gedragen. 8

9 Stage lopen bij Voor de Financiële administratie zijn er stageplekken beschikbaar bij Op dagen dat je stage loopt werk je aan de administratie voor dorpshuizen en verenigingen. Er zijn stageplekken voor zowel 1e jaars als 2e jaars. Diamantlaan 16, 9743 BG Groningen, Contacten buiten de opleiding Contacten met ouders/verzorgers We hebben studenten met verschillende achtergronden. Ook het verschil in leeftijd en daarmee veelal zelfstandigheid is groot. Daardoor zijn soms de ouders/verzorgers het aanspreekpunt voor de opleiding en soms de studenten zelf. Om het overzichtelijk te houden, hanteren we de volgende uitgangspunten: - Voor studenten onder de 18 jaar zijn de ouders/verzorgers in eerste instantie het aanspreekpunt. - Ben je 18 jaar of ouder dan kun je zelf aanspreekpunt worden. Dit kun je aangeven bij je coach. Contacten met bedrijven De beroepspraktijkvorming (BPV) of stage maakt een belangrijk deel uit van de opleidingen. De bedrijven waar de praktijk plaatsvindt zijn erkende leerbedrijven. De student is tijdens de BPV-periode verzekerd voor schade aan eigendommen van het bedrijf (zie ook: Verzekeringen) Deelnemersraad Binnen het Noorderpoort is er ook medezeggenschap voor leerlingen. Er is een deelnemersraad, ook wel studentenraad genoemd. De leden zijn zelf leerling/student op het Noorderpoort. De deelnemersraad komt op voor de belangen van de leerlingen. Als je meer wilt weten over de deelnemersraad, kun je contact met hen opnemen via de mail: Gedragscode Het Noorderpoort verwacht van alle medewerkers en studenten dat zij zich correct tegenover elkaar gedragen. Uitspraken of handelingen die kwetsend zijn voor een ander beschouwen we als ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is: agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie, pesten, schelden, bedreigen, vernielen, diefstal, wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik. Deze begrippen zijn nader omschreven in het document Klachtenregeling en de gedragscode Sociale Veiligheid. De volledige tekst van de regeling staat op onze website: (Zie ook: Klachtenregeling.) Onaangepast gedrag Wanneer een docent een student uit de les stuurt, dient de student het lokaal direct te verlaten. Na de les meldt de student zich bij de docent (of als de docent dat wenst bij de teammanager). In de dienstverlenende sector is het erg belangrijk hoe je met mensen omgaat. Wij leggen daarom veel nadruk op goede omgangsvormen. Niet alleen ten opzichte van de andere studenten, docenten en het overige personeel, maar ook tegenover de gasten en klanten die onze school bezoeken Introductiedagen/excursies/lezingen Gedurende het cursusjaar worden introductieactiviteiten en eventueel excursies, werkweken en lezingen georganiseerd in het kader van de opleiding. Geplande meerdaagse excursies, die onder auspiciën van de school worden georganiseerd, zullen vooraf schriftelijk (aan de ouders) worden medegedeeld. Tijdens excursies worden eindtermen/competenties van de opleiding getoetst. Studenten die aan deze activiteiten niet deelnemen, zijn verplicht om vervangende opdrachten uit te voeren. 9

10 Kantine/ Noorderpoortpas en kopiëren Kantine In onze kantine is een uitgebreid assortiment aan eet- en drinkwaren te koop. De verkoop gebeurt door middel van automaten en aan de balie. Voor alle automaten geldt: eerst een keuze maken en dan je pas invoeren. Vevastudenten kunnen gebruik maken van de kantine aan de Pop Dijkemaweg 88. We ruimen in de kantine onze eigen spullen op en gedragen ons correct. Je kunt in de kantine (soms tegen kleine vergoeding) tafeltennissen, tafelvoetballen en gebruik maken van de WII. Noorderpoortpas Voor de afrekening wordt gebruikgemaakt van een pas waarmee je via de automaten en aan de balie in de kantine kunt betalen. Dit pasje kun je via een automaat opwaarderen (dus zelf het bedrag bepalen dat je erop wilt zetten, maximaal bedrag is 50,00). De eerste pas wordt je gratis verstrekt. Verlies en diefstal van het pasje is voor eigen risico. Het saldo van het verloren pasje wordt niet vergoed. Een nieuwe Noorderpoortpas kost je 15,00. De Noorderpoortpas werkt binnen alle scholen van het Noorderpoort. Bij de opwaardeerautomaat na het inwerpen eerst oké knop indrukken daarna pas eruit halen. Vragen e.d. over de pas kun je stellen bij de conciërge. Kopieren: Kopiëren kun je op de terminals die op diverse locaties in de school staat. De studenten van de school voor zakelijke dienstverlening zullen in schooljaar een bedrag van 15,00 op hun pastegoed geschreven krijgen. Dit is voor het gebruik van de kopieermachine. Houd er rekening mee dat kleurenkopieën erg duur zijn en dat je genoeg saldo op je pasje hebt staan als je moet kopiëren tijdens je examen. Prijzen: Centrale Repro (kan via geregeld worden) Repro op school Tikprijs A4 inclusief papier en btw Tikprijs A4 inclusief papier en btw Enkelzijdig zwart 0,02 Enkelzijdig zwart 0,05 Enkelzijdig kleur 0,144 Enkelzijdig kleur 0, Kluisjes (geldt niet voor Vevastudenten. Eigen systeem) In het gebouw van de opleiding is in principe voor elke leerling een kluisje beschikbaar. Deze kluisjes kunnen gehuurd worden, zodat je veilig je persoonlijke bezittingen kunt opbergen. Per jaar wordt voor het huren van een kluisje 8,00 in rekening gebracht. (Tussentijdse restitutie niet mogelijk). Daarnaast betaal je een borg van 5,00 voor de sleutel. Dit geld wordt terugbetaald bij het inleveren van de sleutel (nadat je gestopt bent met de opleiding, na de diplomering en voor elke zomervakantie) door de conciërges. Als je gebruik wilt maken van een kluisje, dan kun je je melden bij de conciërge. Huurvoorwaarden bagagekluisjes: Je bent als huurder verantwoordelijk voor het goede beheer van het gehuurde kluisje. De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van iemands persoonlijke eigendommen (zie ook: Aansprakelijkheid). De schoolleiding zal, indien het vermoeden bestaat dat het kluisje niet naar behoren wordt gebruikt, dit openen, uitsluitend in aanwezigheid van de betreffende huurder. Indien de huurder geen gevolg geeft aan de oproep bij de opening aanwezig te zijn, zal de schoolleiding zonder aanwezigheid van de huurder tot opening van het kluisje overgaan. Het eventuele verlies van de sleutel moet direct worden gemeld, waarna de huurder 5,00 in rekening zal worden gebracht voor het verstrekken van een nieuwe sleutel. 10

11 Laptoponderwijs In het onderwijsaanbod maken we steeds meer gebruik van digitaal onderwijsmateriaal. In veel gevallen maak je zowel op school als thuis gebruik van onderwijsprogramma s op de computer. Vanaf schooljaar wordt er van uitgegaan dat je zelf een laptop meebrengt. Om goed te kunnen werken met digitaal onderwijsmateriaal moet de laptop wel aan een aantal eisen voldoen, deze zijn: - Besturingssysteem Windows 7 - Wi-Fi, voor de verbinding met het Noorderpoort draadloos netwerk - Een actuele virusscanner geïnstalleerd (al dan niet gratis) - MS-Office 2010 geïnstalleerd (Word, Excel, Access, PowerPoint) - Internet Explorer 9 geïnstalleerd Voordat je overgaat tot de aanschaf van een laptop zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet/kunt houden, namelijk: - Kies een laptop waar je lekker achter kunt werken én die ook makkelijk te dragen is; - Bekijk de service die een leverancier geeft op het moment dat je laptop stuk is, de zogenaamde 24-uur vervangingsregeling (doorwerkgarantie). Het is namelijk erg belangrijk dat je altijd met een werkende laptop naar school gaat; - Je zult je laptop regelmatig van huis naar school vervoeren. Risico's tijdens dit vervoer kun je ondervangen met een verzekering. Op school kan een kluisje gehuurd worden waar de laptop in opgeborgen kan worden. Via het draadloos netwerk van Noorderpoort heb je op school met de laptop toegang tot internet en tot de centrale printers. De verbinding met het netwerk moet eenmalig ingesteld worden. De instructies daarvoor zijn te vinden via de link: oorderpoort%20win7_v2.pdf. Om goed te kunnen werken met een laptop heb je ook de juiste softwarepakketten nodig. Welke software dat is, verschilt per opleiding. Het gaat om licenties voor het gebruik van standaard software en om specifieke vakgerichte software. De Windows 7 licentie wordt bij de laptop geleverd. Veel andere software kan besteld worden tegen een goedkoop tarief via Voorwaarde is dat je dan ingeschreven bent bij een onderwijsinstelling. Studenten van de administratieve opleidingen kunnen via de school specifieke administratieve software op hun laptop installeren. De kosten van deze licenties zijn geregeld via de schoolkostennota. Kijk ook op voor meer informatie Lesgeld en cursusgeld/ Schoolkosten De lesgelden worden jaarlijks door het Ministerie vastgesteld en verschillen al naar gelang er gebruik wordt gemaakt van het aanbod. Studenten die op 1 augustus jaar of ouder zijn en volledig dagonderwijs volgen, moeten lesgeld betalen. Dit bedrag is voor het schooljaar ,00. DUO is verantwoordelijk voor het innen van het lesgeld. Studenten van de opleidingen werken en leren betalen cursusgeld (BBL). De hoogte is afhankelijk van het niveau van de opleiding. Voor opleidingen op niveau 1 en 2 is dit voor het schooljaar : 221,00 en voor niveau 3 en 4: 536,00. Betaling vindt plaats d.m.v. een machtiging. Je kunt je ook wenden tot een regionaal Steunpunt Studiefinanciering. 11

12 Schoolkosten Naast het verplichte schoolgeld brengt de school voor zakelijke dienstverlening de zogenaamde schoolkosten in rekening. Per opleiding wordt bij aanvang van het schooljaar de bijdrage bekend gemaakt. De inning geschiedt via een machtiging. De kosten die vallen binnen de schoolkosten hebben o.a. betrekking op: Licentiekosten die betaald moeten worden o.a. voor BIT simulaties, reken/taalprogramma s, etc; Introductiekosten; Modulewerkboek, BPV-werkboek; Projectmateriaal thema-onderwijs Lesuitval Lesuitval zou eigenlijk niet mogen plaatsvinden. Helaas moeten we elk jaar constateren dat het niet altijd valt te voorkomen. Waar mogelijk wordt een vervangende docent ingezet. Lukt dat niet, kan er op sommige uren zelfstandig gewerkt worden in een lokaal. De leerstof voor het desbetreffende uur staat in de studieplanner aangegeven. Actuele informatie over lesuitval en leswijzigingen wordt verstrekt via het informatiescherm in de hal en via lesuitval: Medezeggenschap bij de school voor zakelijke dienstverlening en ICT Medezeggenschap op scholen is als wettelijke verplichting onder meer vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Op basis van deze wet heeft het Noorderpoort gekozen voor een vorm van decentrale medezeggenschap, met als consequentie dat ook de school voor zakelijke dienstverlening zijn eigen schoolraad heeft. Per 1 februari 2011 is voor de medezeggenschap de wet op de Ondernemingsraden (WOR) van toepassing. De schoolraden zijn ingesteld door de ondernemingsraad (OR). Bij de OR worden onderwerpen geagendeerd die te maken hebben met het beleid van álle scholen en diensten. Dit noemen we centraal beleid. Heb je vragen of wil je de Schoolraad of OR iets laten weten, dan kan dat. Verderop staan de adressen en de telefoonnummers. Wat zijn de rechten en plichten van de Schoolraad? Het functioneren van de Schoolraad is gebaseerd op vier basisrechten: recht van advies, recht van instemming, recht van informatie en recht van initiatief. In het reglement van de Schoolraad worden deze rechten uitgewerkt. De taken/plichten van de Schoolraad kunnen als volgt worden samengevat: - medeverantwoordelijk voor het beleid van de school - medeverantwoordelijk voor het algehele functioneren van de school - advies- en/of instemmingsrecht betreffende kwaliteit van het onderwijs - schoolbegroting - formatieplan en taakbeleid - toezien op het naleven van afspraken die voortvloeien uit de CAO, bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. De Schoolraad wil het volgende bevorderen: - kwalitatief goed onderwijs - openheid en openbaarheid - goed werk- en leefklimaat voor docenten en studenten. 12

13 De schoolraad van de school voor zakelijke dienstverlening bestaat uit de dames: J. Dieters (lid), R. Snijders (lid), E. Ranchor (secretaris) en de heer R. v.d. Heijden (voorzitter). Secretariaat Schoolraad zd Secretariaat OR Noorderpoort Noorderpoort Noorderpoort Postbus 2620 Postbus CP Groningen 9700 AM Groningen Tel: /fax Tel: /fax: Niveaus Voor de meeste opleidingen kennen we drie niveaus. Die verschillen van elkaar in moeilijkheid, studieduur, praktijkduur en ook het soort werk dat je er later mee kunt doen. Het hangt af van je vooropleiding en belangstelling op welk niveau je kunt beginnen en afstuderen. De niveaus zijn: Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar. Niveau 3: vakfunctionaris. Niveau 4: Middenkaderfunctionaris/specialist Noorderpoortjaarprijs Het Noorderpoort is trots op zijn studenten en wil dit graag laten blijken. Daarom reiken we één keer per jaar de Noorderpoortjaarprijs uit aan een geweldige student van ons college. De winnende student voldoet aan een of meer van de volgende criteria: vakmanschap, inzet/ambitie/ijver, betrokkenheid, creativiteit, functioneren, doelgerichtheid en het tonen van een commerciële en/of dienstverlenende instelling. Het gaat er dus niet om wie de hoogste cijfers heeft behaald. Er zijn veel meer factoren die bepalen wie de prijs wint. De kandidaten worden voorgedragen door een nominatiecommissie van de school waar zij de opleiding volgen. Elke school organiseert in april zijn eigen voorverkiezing. Zo worden uiteindelijk maximaal 22 kandidaten gekozen die genomineerd worden voor de Noorderpoortjaarprijs. In mei vindt dan de grote feestelijke uitreiking plaats. Niet iedereen komt in aanmerking; het gaat om een student die in 2013 het diploma behaalt. Mocht je hiertoe behoren, dan maak je kans dat je voorgedragen wordt. Wil je meer weten over de Noorderpoortjaarprijs, neem dan contact op met de dienst Marketing en Communicatie tel.: Onderwijsovereenkomst Elke student die een opleiding volgt van het Noorderpoort, dus ook van de school voor zakelijke dienstverlening en school voor ICT, sluit een onderwijsovereenkomst met de school. Door het tekenen van een onderwijsovereenkomst wordt duidelijk wat jij van de school (opleiding) mag verwachten en wat de school (opleiding) van jou mag verwachten. Zo staat er in dat de school goed onderwijs moet verzorgen en aan welke spelregels de school zich moet houden tijdens het verblijf van de student op school. Ook staat er in dat de student een inspanningsverplichting heeft. Dit houdt in het kort in dat de student zijn best moet doen om de opleiding op een juiste manier en met inzet te volgen. Ook zijn er artikelen opgenomen over bijvoorbeeld verlof, uitval van onderwijsactiviteiten, schorsing en bezwaar en beroep. Je ontvangt een kopie van deze onderwijsovereenkomst. 13

14 Prestatiebeurs Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt een voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), heb je als je aan alle voorwaarden voldoet recht op studiefinanciering. In de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag krijg je voor het eerst studiefinanciering. Gift of prestatiebeurs? Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dat betekent dat je je studiefinanciering moet terugbetalen als je je diploma niet haalt. Voor vragen kun je je wenden tot een regionaal Steunpunt Studiefinanciering Privacyreglement Het Noorderpoort registreert persoonsgegevens van bestuursleden, personeelsleden en studenten (cursisten, studenten). We registreren alleen gegevens die nodig zijn vanuit onderwijskundig, financieel of organisatorisch oogpunt. Verder zijn we wettelijk verplicht een aantal gegevens te registreren ten behoeve van verslaglegging aan het Ministerie van Onderwijs en andere overheden. De persoonsgegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en alleen aan instanties buiten het Noorderpoort verstrekt als dit wettelijk verplicht is. Binnen het Noorderpoort kunnen alleen medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun werk erover beschikken. Zij kennen een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het Noorderpoort vind je in het Privacyreglement. Het reglement staat ook op onze website: SMS-service (Nvt voor de school voor ICT) Naast de telefoonpiramide bestaat op school de sms-service. Als er een les uitvalt aan het begin van je lesdag, wordt tijdig een sms verstuurd zodat je niet voor niets op school komt. Ook andere belangrijke wijzigingen/mededelingen worden via sms doorgegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor een actueel 06 nummer. Wijzigingen kun je doorgeven bij de Front Office Sportbenodigdheden (indien van toepassing) Sportbroekje Sportschoenen (geen zwarte zolen binnen) T-shirt Handdoek (douchen na het sporten is gewenst) Het dragen van sieraden tijdens de sportlessen is niet toegestaan. Het meenemen van waardevolle spullen wordt ten strengste afgeraden Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Dit Studiefonds is bedoeld voor degene die op geen enkele wijze in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de studiekosten en woonachtig is in de provincie Groningen (met uitzondering van inwoners uit de stad Groningen). Meestal moet je de aanvraag vóór aanvang van het studiejaar indienen. Downloaden van aanvraagformulieren kan via de site: Neemt u voor meer informatie contact op met het Studiefonds, telefoonnummer of of per (Zie ook: Tegemoetkoming Studiekosten/Studiefinanciering). 14

15 Studiefinanciering en verzuim Je dient zelf contact met de school of je werkgever op te nemen indien je afwezig bent. Ook de school zal bij afwezigheid contact met je opnemen. Elk verzuim waarvoor geen toestemming is verkregen, wordt aangemerkt als onrechtmatig verzuim, waartegen disciplinaire maatregelen genomen worden. Als scholier van 18 jaar of ouder ontvang je studiefinanciering en daar moet je natuurlijk wat voor doen. Studiefinanciering ontvang je voor het volgen van lessen. De school is verplicht om te controleren of je de lessen wel volgt. Als blijkt dat je van school wegblijft, dan zal de school contact met jou zoeken (zie: aanwezigheid/rmc). Ben je langer dan vijf weken afwezig en/of heb je geen geldige reden, dan meldt de school dit aan bij DUO. Dit kan gevolgen voor je studiefinanciering hebben. Ten eerste wordt met terugwerkende kracht je volledige beurs omgezet in een lening. Dit gaat in op de eerste dag van de maand na jouw afwezigheid. Ten tweede wordt je studiefinanciering ingetrokken in de maand nadat de melding van de afwezigheid werd doorgegeven aan DUO. Gelijktijdig verlies je ook het recht op de OV-studentenkaart. Je bent zelf c.q. ouder/verzorger verantwoordelijk voor een juiste afwikkeling van de eventuele uitschrijfprocedure en financiële afwikkeling met de studiefinanciering.dit alles geldt niet als je een goede reden hebt voor je afwezigheid. Ziekte en bijzondere familieomstandigheden zijn geldige redenen voor afwezigheid. Meld je dit op tijd aan de coach dan is er met je studiefinanciering niets aan de hand Studiewijzer Elk jaar ontvang je naast deze schoolgids een studiewijzer. Daarin staat hoe de opleiding die je gaat volgt in elkaar zit en informatie over o.a. het examenreglement, programmering examinering, cijferkaarten Studieplanner Goed studeren is vaak een zaak van goed plannen. Om je hierbij te ondersteunen ontvang je studieplanners. Daarin staat een omschrijving van de te behandelen en bestuderen leerstof, verdeeld over de periode tot aan de toets/examenonderdelen. Vaak staat er ook op aangegeven wat je als huiswerk moet doen en welke opdrachten eventueel op school moeten worden uitgewerkt Tegemoetkoming studiekosten/studiefinanciering (niet voor BBL-opleidingen) Tegemoetkoming Studiekosten 18-: Ben je jonger dan 18 jaar dan kunnen je ouders/verzorgers een tegemoetkoming studiekosten aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen, de schoolsoort, de te maken reiskosten en het feit of je al dan niet thuis woont. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de Front Office. Tegemoetkoming Studiekosten 18+: Deze regeling is bestemd voor studenten die aan het begin van een kwartaal 18 jaar zijn. De studiefinanciering moet je zelf aanvragen. Als je een tegemoetkoming studiekosten ontvangt krijg je automatisch bericht. Studiefinanciering moet drie maanden voordat je in aanmerking komt, worden aangevraagd. De studiefinanciering vervangt de kinderbijslag voor studenten van 18 jaar en ouder. Je ouders ontvangen als je recht hebt op studiefinanciering dus geen kinderbijslag meer. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de Front Office Telefoonpiramide (indien van toepassing) Meteen aan het begin van het schooljaar wordt er een lijst gemaakt (meestal door de coach) met de namen en telefoonnummers van alle studenten. De student die het verst weg woont en meestal het vroegst de deur uit moet, komt bovenaan op de lijst te staan; de student die het laatst de deur uit kan, komt onderaan. In geval van belangrijke mededelingen (bijv. lesuitval) kan hiervan gebruik worden gemaakt om de studenten in te lichten. Tevens is er een sms-service (zie: sms-service). 15

16 Vakantieregeling Noorderpoort Vakantie: periode: Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2012 Kerstvakantie 22 december 2012 t/m 6 januari 2013 Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2013 Goede Vrijdag en Pasen 29 maart t/m 1 april 2013 Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2013 Hemelvaart 9 mei t/m 10 mei 2013 Pinksteren 20 mei 2013 Zomervakantie juli t/m 25 augustus Verzekeringen Aansprakelijkheid Het Noorderpoort is verzekerd tegen de feitelijke wettelijke aansprakelijkheid. Er is derhalve alleen sprake van dekking in geval van onzorgvuldig of nalatig handelen. Schade te wijten aan het houden, gebruiken of besturen van motorrijtuigen (o.a. auto s en bromfietsen) wordt niet door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Ook tegen diefstal van persoonlijke eigendommen is het Noorderpoort niet aansprakelijk. Deze verzekering is met name relevant in geval van stage (BPV). Indien een stagiair tijdens werkzaamheden in opdracht van het leerbedrijf, schade krijgt of toebrengt in het leerbedrijf, dan is, in principe, het leerbedrijf hiervoor wettelijk verzekerd. Ongevallen Het Noorderpoort heeft voor stagiairs en voor studenten die een opdracht uitvoeren buiten de schoolgebouwen een ongevallenverzekering afgesloten die uitsluitend dekking biedt gedurende de tijd dat de student met deze opdracht bezig is. Binnen- en buitenland Het Noorderpoort heeft een collectieve reisverzekering afgesloten. Deze verzekering kent een werelddekking. Let op: de ziektekostenverzekering van de reisverzekering is secundair. Dit betekent dat declaraties van ziektekosten eerst bij de eigen ziektekostenverzekering ingediend moeten worden Verzoeken/klachten over schoolzaken/beroep- en bezwaarschriften Het is mogelijk dat studenten een klacht of verzoek hebben over toetsing en examinering, ongewenst gedrag (van anderen) of klachten/verzoeken van algemene aard. Studenten dienen eerst in gesprek te gaan met de betreffende docent, de coach of de teammanager. Afhankelijk van de soort klacht/verzoek kan de student vervolgstappen ondernemen. Een klacht/verzoek op het gebied van toetsing/examinering of een algemene klacht/een algemeen verzoek moet schriftelijk ingediend worden, onder vermelding van enkele basisgegevens: datum van je klacht/verzoek, naam, adres, postcode en woonplaats, opleiding, klas en handtekening. Daarnaast moet er relevante informatie verstrekt worden: datum van de gebeurtenis, het uitvoerig omschreven verzoek én een omschrijving van wat er al gedaan is om de klacht op te lossen. De brief kun je afgeven bij de Front Office, die ervoor zorgt dat deze bij de juiste personen terechtkomt. (Alles hierover is terug te lezen in het handboek voor examinering: https://kompas.noorderpoort.nl/onderwijs/examinering/examineringmbo/documents/ex%20reg%2 0NP_mbo_def%2020%20juni% pdf) Voor klachten op het gebied van ongewenst gedrag is er een formulier Incidentenregistratie te verkrijgen bij de Front Office. ( Voor Veva bij de opleidingscoördinator). 16

17 1.3 Huisregels Iedereen heeft rechten en plichten. Elke school kent zijn eigen regels. Het gaat hierbij om afspraken waaraan studenten en personeel zich moeten houden om op een plezierige en eerlijke wijze met elkaar om te gaan. Hiertoe zijn rechten en plichten van studenten o.a. opgenomen in de onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs. Naast deze algemene regels voor studenten, waaraan een ieder zich moet houden, is het denkbaar dat docenten tijdens hun lessen aanvullende regels stellen. Hierna volgt een aantal huisregels van onze school Aansprakelijkheid De school is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van studenten (zie ook Verzekeringen) Alcohol- en drugsgebruik Drugs, alcohol of andere geestverruimende middelen gebruiken we niet op school ook niet in de buurt van school of tijdens andere schoolactiviteiten, zoals stage of excursies. Tevens mag je onder schooltijd niet onder invloed van deze middelen verkeren. Signalering van gebruik of verhandeling in of in de buurt van school betekent dat de student direct doorverwezen wordt naar de teammanager of de directie. Onmiddellijke schorsing of verwijdering volgt Diefstal en geweld Van elke vorm van diefstal en geweld op school wordt aangifte gedaan bij de politie. Studenten die geld of goederen van de school, van stagebedrijven, van medestudenten of van personeel ontvreemden, zullen onmiddellijk van school worden verwijderd Eten en drinken Het is toegestaan om te eten of te drinken in de kantine van de school Fraude Elke vorm van fraude tijdens examens (in de studiegids wordt aangegeven wat examentoetsen en wat voortgangstoetsen zijn) wordt gemeld aan de schoolexamencommissie. Deze commissie beslist welke sanctie er tegen de betrokken studenten wordt ondernomen. Zie ook de STUDIEgids Geluids- en filmbeelden Je mag op school in het bezit zijn van een mobiele telefoon, mits deze tijdens de lessen uitstaat. Je mag je mobiele telefoon niet gebruiken in/op de schoolgebouwen en -terreinen om beeld- of geluidsopnamen te maken. Overtreding wordt gestraft met inbeslagname van de mobiele telefoon, voor de rest van de (school)dag. Bij recidive kan de mobiele telefoon een dag langer in beslag worden genomen. Ook kan aangifte worden bij de politie worden gedaan. Het maken van heimelijke beeld- en geluidsopnamen is namelijk strafbaar (artikelen 139a, 139b en 139f Wetboek van strafrecht) Op school gemaakte beeld- en geluidsopnamen dienen te worden verwijderd (uit de telefoon maar ook van eventuele andere gebuikte media). Weigering om gemaakte beeld- en geluidsopnamen te verwijderen, wordt gezien als ernstig wangedrag en kan leiden tot verwijdering van de school Kauwgom Het eten van kauwgom: liever niet. 17

18 1.3.8 Kleding en persoonlijke verzorging Na afloop van elke schooldag dienen jassen, sportkleding etc. mee naar huis genomen te worden, tenzij er een kluisje wordt gebruikt. Richtlijn gezichtsbedekkende kleding Met inachtneming van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving, de hierop gebaseerde jurisprudentie en de vigerende regelingen van het Noorderpoort, is het dragen van gezichtsbedekkende kleding door studenten en medewerkers in de gebouwen van het Noorderpoort of een andere aan het onderwijs gerelateerde locatie niet toegestaan. Het verbod is als volgt gemotiveerd: - Kleding die het gezicht zodanig bedekt dat de gezichtsuitdrukking niet zichtbaar is en er dus van non verbale communicatie nauwelijks of geen sprake kan zijn, belemmert het onderwijsproces in ernstige mate. - Het niet kunnen waarnemen van het gezicht van een studiegenoot of medewerker is een ernstige aantasting van het gevoel van sociale veiligheid. Het staat haakt op de zorgfunctie van het Noorderpoort, zoals verwoord in de inleiding van de nota Sociale Veiligheid. - Beroepspraktijkvorming is bij de meeste opleidingen een essentieel onderdeel. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding zal het vinden van een BPV-plaats sterk bemoeilijken en een negatieve invloed hebben op het leerproces in de praktijksituatie. - Het Noorderpoort heeft een belangrijke rol in het mede tot stand brengen van een positief sociaal en maatschappelijk klimaat, het bevorderen van integratie en het voorkomen van tweedeling. Het toestaan van gezichtsbedekkers is in strijd met deze maatschappelijke opdracht. - Een correcte verzorging van het uiterlijk is voor elke student vereist Lokalen/sanitair Niet alleen de lokalen maar alle ruimten in de school dienen netjes gehouden te worden. Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken en aan het meubilair brengen we ook geen beschadigingen aan. ( Dus geen stickers, krassen en er NIET op schrijven). Eten en drinken doen we in de kantine. Na gebruik van het toilet en de douches dienen deze schoon achter gelaten te worden. Defecten graag melden bij de docent/conciërge Mobiele telefoons Veel cursisten zijn in het bezit van een mobiele telefoon. Het is goed te weten dat bereikbaarheid grenzen heeft. Op school geldt dat mobiele telefoons uit staan of tenminste op staan stil tijdens de lessen en worden dus niet gebruikt in lokalen. Telefoneren dus graag buiten en/of in de pauze. In speciale gevallen kan de docent toestemming verlenen het toestel toch aan te laten staan. Vraag dit van tevoren. (film/beeldmateriaal zie: geluids- en filmbeelden) Ongewenst gedrag Wanneer een docent een student uit de les stuurt, dient de studenten het lokaal direct te verlaten. Wanneer de docent hierom verzoekt, meldt de student zich onmiddellijk bij de teammanager/coach. Na de les meld je je weer bij docent. In de zakelijke dienstverleningen en ICT is het erg belangrijk hoe je met mensen omgaat. Wij leggen daarom veel nadruk op goede omgangsvormen. Niet alleen ten opzicht van je medestudenten, docenten en overig personeel, maar ook tegenover gasten die onze school bezoeken. Het Noorderpoort verwacht van alle medewerkers en studenten dat zij zich correct tegenover elkaar gedragen. Uitspraken of handelingen die kwetsend zijn voor een ander beschouwen we als ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is: agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie, pesten, schelden, bedreigen, vernielen, diefstal, wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik. Deze begrippen zijn nader omschreven in het document Klachtenregeling en gedragscode Sociale Veiligheid. De volledige tekst van de regeling staat op onze website: 18

19 Opvolgen van verzoeken Verzoeken van docenten, conciërges of het ondersteunende personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd Roken Roken is binnen het schoolgebouw niet toegestaan. Buiten het gebouw kan het wel, maar wel op het terrein van de school, is dit uitsluitend toegestaan op de aangewezen plekken! Peuken en shag na gebruik graag opruimen in de daarvoor beschikbare prullen/peukenbak Schade Schade die aangebracht is kun je onmiddellijk melden bij de conciërge. Aan het schoolgebouw, aan de inventaris of aan eigendommen van medestudenten of personeel toegebrachte schade zal worden hersteld op kosten van degene die de schade heeft aangebracht. Zolang de kosten niet zijn betaald, kan de toegang tot de lessen worden ontzegd Schorsing en verwijdering Bij grove misdraging of wanneer een student zich herhaaldelijk schuldig maakt aan overtredingen of misdragingen, wordt de student geschorst en van school verwijderd. (Zie hiervoor ook de bepaling in de onderwijsovereenkomst.) Wapenbezit Het is niet toegestaan om wapens (als bedoeld in de politieverordening of het Wetboek van strafrecht) mee te nemen in de school. Studenten die op school worden gesignaleerd met een verboden wapen, worden van school verwijderd. In alle gevallen wordt de politie gewaarschuwd en wordt er aangifte gedaan. 1.4 Veilig en sociaal Beleid Noorderpoort Veilig en sociaal, wat wil dat eigenlijk zeggen? Het Noorderpoort vindt een veilige sociale omgeving in en om de school belangrijk. Uitgangspunt is dat mensen alleen kunnen leren in een sfeer van veiligheid en plezier. Veiligheid wordt enerzijds geboden door materiële omstandigheden, zoals een schoon en warm gebouw met genoeg voorzieningen en anderzijds door de sociale omstandigheden, de mensen. We weten dat mensen zich veilig voelen als ze zich gezien, geaccepteerd, beschermd en ondersteund voelen. Het Noorderpoort doet van alles om zijn studenten en medewerkers een veilig gevoel te geven. Het instellen van vertrouwenspersonen is onderdeel van een overkoepelend beleid op het gebied van sociale veiligheid. Vertrouwenspersonen Op de school voor zakelijke dienstverlening zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld, die als speciaal aandachtsgebied sociale veiligheid hebben. Dit zijn mevrouw Teggatz en de heer Jansen ( zie pag. 24). Af en toe gebeuren er dingen die voor overlast, verdriet, angst of ergernis zorgen. Denk aan ruzie, agressief optreden, (seksuele) intimidatie, (digitaal) pesten. Ook relatief kleine problemen worden serieus genomen want we willen voorkomen dat het grote problemen worden. Op school probeert degene die met de kwestie te maken krijgt deze zo goed mogelijk af te handelen. Dat zal vaak je coach zijn, of de teammanager. Ook de vertrouwenspersonen kunnen daarin een rol spelen. Blijf dus niet zelf rondlopen met allerlei grote en kleine problemen maar roep tijdig hulp in. 19

20 De vertrouwenspersoon behandelt de vraag van degene die zich meldt discreet en onderneemt geen actie zonder diens instemming. Voor contactgegevens over de vertrouwenspersonen: zie hoofdstuk 2. Wil je meer weten over sociale veiligheid, ga naar de website en kijk onder sociale veiligheid. Daar vind je ook formulieren waarmee je incidenten kunt melden, ook incidenten waarbij je zelf niet direct betrokken bent. De ingevulde formulieren kun je deponeren in de gele brievenbus die in de centrale hal hangt (t.o. de kopieermachines). De vertrouwenspersoon neemt dan contact met je op. 1.5 Studie & Handicap: de Noorderpoort-faciliteitenpas en LGF Studenten met een handicap of specifieke leerbeperking Het Noorderpoort/school voor zakelijke dienstverlening wil studenten met een handicap of specifieke leerbeperking positief stimuleren en ondersteunen tijdens hun schoolloopbaan. Eén van de instrumenten hierbij is de NP-faciliteitenpas. Hiermee kan tijdens toepasselijke situaties op school de docent, surveillant, begeleider of coach erop gewezen worden, dat je recht hebt op de op de pas vermelde ondersteunende maatregelen. Het Noorderpoort/school voor zakelijke dienstverlening hoopt op deze wijze een deel van de leerbelemmeringen van studenten met een handicap, specifieke leerbeperking of chronische ziekte te verminderen en zo een gerichte bijdrage te leveren aan een succesvolle schoolloopbaan. Ook studenten, die van oorsprong anderstalig zijn en korter dan 6 jaar in Nederland verblijven, kunnen een faciliteitenpas krijgen. Voor wie? Studenten, die door middel van een officiële medische of psychologische verklaring kunnen aantonen, dat zij behoefte hebben aan specifieke maatregelen bij lessen, opdrachten en toetsten/examens kunnen een faciliteitenpas krijgen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je dyslectisch bent of door concentratieproblemen als gevolg van adhd of pdd-nos. Ook lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte kan ervoor zorgen, dat je behoefte hebt aan speciale afspraken of faciliteiten. Dit geldt eveneens voor anderstaligen, die korter dan zes jaar in Nederland zijn. Hoe kom ik eraan? De 2elijnsbegeleider van je opleiding zal beoordelen of je voor de faciliteitenpas in aanmerking komt. Hij vult in overleg met jou het aanvraagformulier faciliteitenpas in. De faciliteitenpas is persoonlijk. Om misbruik te voorkomen, moet je een recente pasfoto inleveren. Met een kopie van je medische of psychologische verklaring of een bewijs van je verblijfsduur in Nederland, wordt alles opgestuurd naar het Steunpunt Studie & Handicap CDV. Via de 2elijnsbegeleider krijg je vervolgens je faciliteitenpas uitgereikt. Om welke maatregelen gaat het meestal? - Extra tijd voor toetsen, examens en opdrachten. De algemene richtlijn voor het bieden van extra tijd bij toetsen en examens is 20%. In principe is dit aan te houden voor alle studenten met een pas. - Gebruik van hulpmiddelen, zoals computeraanpassingen, rekenmachine, regelkaarten, woordenboek. Daarbij gaat het er wel om dat het doel van de opdracht of toets/ kwalificatie blijft bestaan. Bijv. toestaan van gebruik van de computer met spellingscorrectie, een leespen of woordenlijsten voor dyslectische studenten. - Aangepast les- en toetsmateriaal. Studenten, die door hun handicap of leerbelemmering niet voldoende in staat zijn om het reguliere lesmateriaal te gebruiken, aanpassingen bieden. Dit kan bijv. gaan om vergrote teksten of mondelinge toetsen. 20

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie