Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut MBO. Nordwin College"

Transcriptie

1 Studentenstatuut MBO Nordwin College

2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet de school voor zorgen... 4 Gebruik van onderwijsvoorzieningen... 4 Veilig en gezond werken... 4 Schade... 5 Persoonlijke gegevens en de bescherming ervan... 5 Hoofdstuk 2 Onderwijs en Examinering... 6 Toelating... 6 Niet doorgaan van de opleiding bij te weinig studenten... 6 Kosten van het onderwijs... 6 Onderwijs- en examenregeling... 7 Informatie over studievordering; studieadvies, studiebegeleiding en beroepskeuzevoorlichting... 7 Hoofdstuk 3 Dagelijkse gang van zaken op school... 8 Aan- en afwezigheid... 8 Studielast... 9 Uitval van onderwijs... 9 Hoofdstuk 4 Sanctiebeleid en klachten Disciplinaire maatregelen Schorsing Verwijdering Klachten Hoofdstuk 5 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Hoofdstuk 6 Begripsbepalingen

3 Inleiding In dit studentenstatuut staat wat de rechten en plichten van studenten op het Nordwin College zijn. Ze gelden voor de locaties: MBO 1&2 Buitenpost, MBO 1&2 Heerenveen, MBO 1&2 Leeuwarden, MBO 1&2 Sneek en MBO 3&4 / BBL Leeuwarden. MBO Life Sciences Leeuwarden Er wordt van je verwacht dat je je tijdens de opleiding aan deze regels houdt. Met deze regels zorgt Nordwin College ervoor dat iedereen op school tevreden is en blijft. Om het statuut makkelijk leesbaar te houden, is de mannelijke vorm gebruikt. Hier wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld. 2

4 Algemeen De rechten en plichten zijn voor een groot deel ook beschreven in andere documenten die voor de studenten zijn bedoeld. Het gaat dan om de volgende MBO Studentenregelingen: Onderwijsovereenkomst MBO Onderwijs- en examenregeling MBO Toelatingsregeling MBO Klachtenregeling Nordwin College Stage / BPV overeenkomst MBO Voordat je als student aan een opleiding begint, teken je een onderwijsovereenkomst (OOK) met de school. Hierin staan de afspraken tussen school en elke student apart over de opleiding die je gaat volgen. Als je jonger dan 18 jaar bent bij het begin van een opleiding dan moet één van je ouders / wettelijke vertegenwoordiger deze overeenkomst ook ondertekenen. Nordwin College heeft in de onderwijs-en examenregeling (OER) beschreven hoe de school de opleiding organiseert en examens afneemt. Dit studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling horen bij de onderwijsovereenkomst. Het is belangrijk dat je de inhoud kent als je de onderwijsovereenkomst tekent. Het studentenstatuut geldt in en buiten de schoolgebouwen en terreinen, voor zover dat verband houdt met de schoolsituatie. Het geldt ook voor excursies en stage. Vaststellen en wijzigen van dit statuut Dit statuut wordt vastgesteld door het College van Bestuur na instemming van de studentenraad en de ondernemingsraad. Dit statuut geldt 2 jaar. Als de studentenraad, ondernemingsraad of het CvB voor het verstrijken van deze 2 jaar geen initiatief neemt om het studentenstatuut te wijzigen, wordt het stilzwijgend voor 2 jaar verlengd. Een voorstel tot wijziging van dit statuut kan tussentijds worden ingediend door: - Studentenraad - Ondernemingsraad - College van Bestuur Het statuut wordt pas gewijzigd als de ondernemingsraad en de studentenraad met de wijzigingen hebben ingestemd. Ten minste één keer per drie jaar bespreken het CvB en de studentenraad en ondernemingsraad of het statuut goed werkt en gaan zij samen na of wijzigingen nodig zijn. In gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 3

5 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten Hoe gaan we met elkaar om Nordwin College wil graag dat iedereen zich op school prettig en veilig voelt. Studenten en medewerkers zijn allemaal verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op een werkbare situatie waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven. Hierbij gelden de volgende afspraken: Studenten en medewerkers behandelen elkaar met vertrouwen en respect. Iedereen is gelijkwaardig. We gaan met respect om met de school, de spullen in de school en de spullen van anderen. Discriminatie, beledigingen, agressie, vernielingen, iemand seksueel lastigvallen of ander ongewenst gedrag zijn niet toegestaan. In de school mag iedereen vrij zijn mening geven en respecteert iedereen de mening van anderen, waarbij er altijd rekening mee gehouden wordt dat iemand niet gediscrimineerd of beledigd wordt. Iedereen mag zelf weten hoe hij eruit ziet. Soms zijn er wel regels over kleding om te zorgen dat studenten veilig kunnen werken. Kijk hiervoor bij Veilig en gezond werken. De studenten en medewerkers houden zich aan de regels van de school. Iedereen mag elkaar ook aan de naleving houden en daarop aanspreken. Waar moet de school voor zorgen De school moet ervoor zorgen dat studenten de opleiding goed kunnen volgen. Vóór inschrijving hebben studenten recht op volledige en begrijpelijke informatie over de opleiding (bv. inhoud, werkwijze, wat je met de opleiding later kunt doen, wettelijke documenten enz.). De schoolleiding zorgt ervoor dat de student weet waar en bij wie hij deze informatie kan krijgen en dat studenten een mondelinge toelichting kunnen krijgen. Studenten hebben er recht op dat de school zorgt voor voldoende voorzieningen die nodig zijn om de opleiding goed te kunnen volgen. Dat zijn o.a. goede studievoorlichting, - begeleiding en -advies, een rooster en de juiste faciliteiten (bv. praktijkruimtes, computers). Studenten hebben er recht op dat het personeel zich inspant voor kwalitatief goed onderwijs, overeenkomstig de schoolgids. Daarnaast hebben ze recht op een regelmatige bespreking van hun studieresultaten en op een gemotiveerd advies hierover. Gebruik van onderwijsvoorzieningen Bij Nordwin College gaan we er van uit dat je met zorg omgaat met de onderwijsvoorzieningen zoals gebouwen, faciliteiten en leermiddelen. Medewerkers en studenten mogen in de schoolgebouwen en op de bij de school horende terreinen geen wapens, alcoholhoudende drank of verdovende middelen bij zich hebben of gebruiken. Het is ook niet toegestaan binnen de school onder invloed van alcoholhoudende drank of drugs te zijn. De schoolleiding kan het gebruik van alcoholhoudende dranken alleen toestaan bij bijzondere gelegenheden. Veilig en gezond werken Nordwin College vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers van de school gezond en veilig kunnen werken. Hier wordt veel aandacht aan besteedt. Iedereen moet zich houden aan 4

6 de regels over veiligheid en gezondheid. Ook bij stages en excursies. De volgende regels zijn van toepassing: Machines, toestellen en transportmiddelen worden op de juiste, veilige manier gebruikt. Indien nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Specifieke veiligheidsregels die horen bij een bepaalde opleiding bv. over kleding moeten opgevolgd worden. In het Arbo en schoolveiligheidsbeleid staan de regels uitgebreid beschreven. Schade Een student die opzettelijk schade veroorzaakt in school wordt daarvoor aansprakelijk gesteld, de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. Het kan gaan om schade aan een andere persoon of de spullen van die persoon, om schade aan het schoolgebouw of aan goederen van de school. Als een student opzettelijk schade veroorzaakt kan de schoolleiding maatregelen treffen, o.a. zoals bedoeld in hoofdstuk 4 (Sanctiebeleid) van dit studentenstatuut. Het bevoegd gezag vergoedt schade aan goederen of de persoon van de student als een medewerker die schade heeft veroorzaakt op school in schooltijd. Het bevoegd gezag vergoedt ook die schade die voortkomt uit gebreken aan de school of eigendommen van de school. Indien de student schade lijdt doordat een medewerker van de onderwijsinstelling nalatig is geweest of onzorgvuldig heeft gehandeld, kan de student de onderwijsinstelling aansprakelijk stellen. Het bevoegd gezag vergoedt geen schade door diefstal of verlies van bezittingen van student. De ouders van een minderjarige student die schade heeft veroorzaakt, zullen hiervan op de hoogte gesteld worden. Het bevoegd gezag zal de ouders aansprakelijk stellen. Persoonlijke gegevens en de bescherming ervan De school legt persoonlijke gegevens van een student vast in een dossier. De wet verplicht de school bepaalde gegevens vast te leggen. Daarnaast stelt het Bevoegd Gezag op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vast welke persoonlijke gegevens in het algemeen daarin worden vastgelegd, en wie, behalve de student zelf, het recht hebben die gegevens te bekijken en te gebruiken. Dit is in het Privacyreglement vastgelegd. Een student legt zelf ook gegevens vast in een portfolio. Van dit dossier is de student zelf de eigenaar. Nordwin College verstrekt de gegevens uit het dossier alleen met toestemming van de student en het bevoegd gezag ook aan anderen. Gegevens mogen altijd worden verstrekt als dit moet volgens de wet. Indien er een zodanige situatie is ontstaan dat de school het noodzakelijk acht, kunnen de gegevens ook zonder toestemming van de student worden verstrekt. De bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn hierbij leidend. 5

7 Hoofdstuk 2 Onderwijs en Examinering Toelating Bij de toelatingsregels en de vooropleidingseisen voor opleidingen in de school houdt Nordwin College zich aan de wet. De toelatingseisen-, procedure en de mogelijkheden om bezwaar in te dienen als je niet wordt toegelaten, staan beschreven in de toelatingsregeling. Niet doorgaan van de opleiding bij te weinig studenten Als zich voor een opleiding te weinig studenten opgeven, kan de school beslissen de opleiding niet uit te voeren. Als de opleiding niet doorgaat worden de studenten die zich hebben opgegeven hiervan uiterlijk 4 weken voor de eerste onderwijsactiviteiten schriftelijk in kennis gesteld. De school geeft in zo n geval advies over mogelijke andere opleidingen. De onderwijsovereenkomst wordt pas ondertekend als de opleiding definitief doorgaat. Kosten van het onderwijs 1. Studenten of hun ouders zijn verplicht tot de aanschaf van leermiddelen als deze middelen noodzakelijk zijn voor het onderwijsprogramma, zoals dat in de jaargids of een ander document door school verstrekt is opgenomen. 2. De locatiedirecteur draagt er zorg voor dat de kosten van deze middelen zo laag mogelijk worden gehouden en maakt deze kosten inzichtelijk. 3. Studenten die op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder zijn en op 1 oktober van datzelfde studiejaar staan ingeschreven voor een voltijdse opleiding in de BOL zijn verplicht lesgeld te betalen aan het Ministerie van Onderwijs. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Onderwijs. 4. Studenten die op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder zijn en op 1 oktober van datzelfde studiejaar staan ingeschreven voor een opleiding in de BBL zijn verplicht cursusgeld te betalen aan het Ministerie van Onderwijs. Dit cursusgeld wordt geïnd door de school en afgedragen aan het Ministerie van Onderwijs. De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Onderwijs. 5. Studenten jonger dan 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven en de hoogte van het inkomen van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. De student moet deze tegemoetkoming zelf tijdig aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 6. Studenten van 18 jaar of ouder in de voltijdse opleiding in de BOL komen in aanmerking voor studiefinanciering of prestatiebeurs. De student moet deze zelf tijdig aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 7. De school vraagt een bijdrage voor kosten van extra activiteiten buiten het normale onderwijsprogramma. Deze bijdrage is een niet verplichte bijdrage. Een overzicht van deze bijdrage is opgenomen in de schoolgids. De school heeft het recht om studenten, die (een deel van) de niet verplichte bijdrage niet betalen, uit te sluiten van de extra activiteiten waarvoor de bijdrage bestemd is. Voor betaling van de niet verplichte bijdrage kan de locatiedirecteur een betalingsregeling treffen met de student. 6

8 Onderwijs en examenregeling Nordwin College heeft een onderwijs- en examenregeling (OER). De gang van zaken bij toetsing en examinering van de opleiding staat hierin beschreven. Het examenplan is ook onderdeel van de onderwijs- en examenregeling. Hierin is de globale inhoud en planning van het onderwijs en examinering van iedere specifieke opleiding beschreven. Het deel van de opleiding dat een student in de beroepspraktijkvorming doet, valt ook onder de onderwijs- en examenregeling Het College van Bestuur zorgt ervoor dat de OER uiterlijk bij de start van het studiejaar beschikbaar is. De student zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de inhoud van de onderwijsen examenregeling. Informatie over studievordering; studieadvies, studiebegeleiding en beroepskeuzevoorlichting De school zorgt voor een goed werkend systeem van persoonlijke studiebegeleiding, studieadvisering en loopbaanoriëntatie / -begeleiding voor de student. De wijze van begeleiding en de wijze van vastlegging van de studievorderingen zijn in het examenplan opgenomen. Een student met een chronische ziekte of een handicap heeft recht op de aanpassingen en/of extra voorzieningen welke nodig zijn voor het volgen van de opleiding. De locatiedirecteur is verplicht voor deze aanpassingen en/of extra voorzieningen te zorgen, mits dit geen onevenredige belasting met zich meebrengt voor de school. De student kan, als de studieresultaten onvoldoende zijn, het advies krijgen van opleiding te veranderen, een andere school te kiezen of een baan te zoeken. Als de studieresultaten, ondanks extra persoonlijke begeleiding gedurende een af te spreken periode, verwijtbaar onvoldoende blijven, kan de school besluiten het advies bindend te laten zijn. De student wordt schriftelijk op de hoogte gebracht als de school overweegt een bindend studieadvies te geven. Het gevolg van een bindend advies kan zijn dat een student in de loop van een studiejaar van school af moet. Schoolvakanties uitgezonderd biedt de school een student in dit geval een periode van drie maanden om een andere school of een andere opleiding te zoeken, waarna definitieve uitschrijving plaats vindt. De student krijgt hiervan schriftelijk bericht. 7

9 Hoofdstuk 3 Dagelijkse gang van zaken op school Aan en afwezigheid Studenten zijn verplicht om aanwezig te zijn bij alle onderwijsactiviteiten die op hun rooster staan. Hieronder vallen (praktijk)lessen, instructie, projecten, excursies of stages. Vrijstelling van het volgen van onderwijsactiviteiten kan alleen worden gegeven door de schoolleiding - met inachtneming van de wettelijke voorschriften. In de schoolgids staan regels over de wijze waarop een student: * dient te melden dat hij verhinderd is onderwijsactiviteiten te volgen; * dient te melden dat hij ziek naar huis gaat; * verlof kan aanvragen. De studenten dienen tijdig (voor de aanvang van de onderwijsactiviteit) aanwezig te zijn. Bij herhaald te laat komen, kan de locatiedirecteur een passende maatregel opleggen. Als de student vaak of lang ziek is, kan de school vragen een schriftelijke verklaring van een arts te overleggen. Als de student zonder toestemming of geldige reden afwezig is, kan de schoolleiding een passende maatregel opleggen. Als de student studiefinanciering krijgt volgens de Wet op de Studiefinanciering moet de school doorgeven aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) als de student minstens vier weken achter elkaar zonder toestemming heeft verzuimd. Dat kan gevolgen hebben voor de studiefinanciering van de student. Als de student leerplichtig of kwalificatieplichtig is en zonder geldige reden drie dagen achter elkaar heeft verzuimd of in vier weken zestien uur les- of praktijktijd heeft verzuimd, moet de school de leerplichtambtenaar inlichten via het digitale verzuimloket. In het kader van verzuimpreventie kan ook melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar via het digitale verzuimloket bij minder dan drie dagen verzuim en/of na herhaaldelijk te laat komen. Als de student niet meer leerplichtig of kwalificatieplichtig is, maar wel jonger dan 23 jaar, nog geen startkwalificatie heeft behaald en zonder geldige reden een maand achter elkaar heeft verzuimd, moet de school de leerplichtambtenaar inlichten via het digitale verzuimloket. Verzuimprotocol is opgenomen in de jaargids van MBO 3&4. 8

10 Studielast Huiswerk en zelfstudie dienen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma. Naast het door de schoolverzorgde onderwijsprogramma is huiswerk en zelfstudie een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces. Van studenten wordt verwacht dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun studieprogramma en het aan hen opgegeven huiswerk en zelfstudie e.d. te verrichten en verslagen, tekeningen en dergelijke op de afgesproken tijd in te leveren. De schoolleiding draagt er zorg voor, dat het totaal van aan studenten opgegeven huiswerk en zelfstudie geen onredelijke belasting voor de studenten oplevert. Tevens wordt er op toegezien dat het huiswerk en zelfstudie redelijk wordt verspreid over de week en over het schooljaar. Studenten hebben recht op feedback op het gemaakte huiswerk en zelfstudie resultaten. Uitval van onderwijs Uitval van onderwijsactiviteiten wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk vermeden. Indien dit toch gebeurt, wordt zo snel mogelijk aan de studenten bericht gedaan. Uitgevallen onderwijsactiviteiten worden daar waar mogelijk op een ander tijdstip aangeboden. Het inhalen van de onderwijsactiviteiten en het tijdstip waarop worden zo spoedig mogelijk aan de student bekend gemaakt. 9

11 Hoofdstuk 4 Sanctiebeleid en klachten Disciplinaire maatregelen Als een student de regels van de school overtreedt, kan de school strafmaatregelen nemen. De maatregel moet in verhouding zijn met de overtreding. De volgende maatregelen kunnen worden genomen: verwijdering uit de les of andere onderwijsleeractiviteit; inhalen van gemiste onderwijsactiviteiten, zo nodig buiten de gewone schooltijd; het opruimen van gemaakte rommel of verwijderen van aangebrachte graffiti; een waarschuwing (mondeling of schriftelijk); het niet mogen meedoen aan bepaalde activiteiten; verwijdering van de school voor maximaal één dagdeel; schorsing; definitieve verwijdering van de school. Schorsing Het bevoegd gezag beslist over definitieve verwijdering van de student van school. Schorsing kan maximaal vijf schooldagen duren en wordt schriftelijk bevestigd aan de student en indien deze minderjarig is aan diens ouder(s)/verzorger(s), onder vermelding van de duur van de schorsing en de motieven ervoor. Zo nodig kan de schorsing nog vijf schooldagen langer duren. Bij een schorsing van meer dan 1 dag meldt de school dat met opgave van redenen aan de inspecteur. Bij een (deeltijd)-leerplichtige student moet de school dat ook melden aan de leerplichtambtenaar. Indien de student een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg volgt, wordt de praktijkopleider door de school van de schorsing op de hoogte gesteld. Verwijdering Algemene gronden voor definitieve verwijdering zijn in ieder geval: Herhaalde ernstige overtreding van de regels van de school nadat hij reeds schriftelijk is gewaarschuwd; Geweldpleging of dreigen met geweld; Seksuele intimidatie; Racistische gedragingen en/of uitlatingen; Diefstal; Verzuim gedurende vijf schoolweken achter elkaar zonder geldige reden; Handel in of gebruik van bij de wet verboden middelen en alcoholhoudende drank op school; Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van wapens; Andere vormen van ernstig wangedrag. Indien de veiligheid voor de student of andere betrokkenen in het geding is kan de student gedurende de verwijderingsprocedure geschorst worden. Definitieve verwijdering van een student die nog leerplichtig is kan alleen als de locatie een andere locatie of onderwijsinstelling voor de student heeft gevonden. 10

12 Als de locatie uiteindelijk aantoonbaar geen andere onderwijsvoorziening heeft kunnen vinden, kan het bevoegd gezag toch tot definitieve verwijdering besluiten, als anders het onderwijs op de locatie ernstig verstoord zou raken. De student wordt in de gelegenheid gesteld om in bezwaar te gaan tegen het voornemen tot verwijdering. Als een student vindt dat hij niet terecht gestraft is, kan hij de klachtenregeling volgen. Indien blijkt dat de school de student onrechtmatig langer dan vijf dagen heeft geschorst vergoedt de school in ieder geval de kosten voor het volgen van extra onderwijs door de student. De school is de student verder behulpzaam bij het inhalen van het gemiste programma. Het beleid en de procedure ten aanzien van schorsing en verwijdering is opgenomen in de onderwijsovereenkomst (art. 13 en art. 14). Klachten Nordwin College heeft veel leerlingen en er werken veel mensen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Toch kan het voorkomen dat een student niet tevreden is. In eerste instantie bespreekt de student dit met de betrokken medewerker om tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kan er gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure. De algemene klachtenregeling - klachten over onderwijsuitvoering / klachten met betrekking tot machtsmisbruik of discriminatie - is te vinden op het intranet van Nordwin College. De klachtenregeling bij examinering staat beschreven in de onderwijs- en examenregeling (OER). 11

13 Hoofdstuk 5 Medezeggenschap Ondernemingsraad De ondernemingsraad kan vergaderen over alle zaken die betrekking hebben op de school. Hierover mag de ondernemingsraad aan het College van Bestuur voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. De rechten en plichten van de ondernemingsraad zijn beschreven in het Reglement Ondernemingsraad Nordwin College. Studentenraad Studenten hebben het recht om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. In de studentenraad kunnen studenten meepraten over beslissingen van de school. De functie van de studentenraad is vooral om zaken die de studenten bezig houden onder de aandacht van de directie te brengen en te controleren of nieuwe plannen van de directie goed zijn voor studenten. 12

14 Hoofdstuk 6 Begripsbepalingen In deze lijst staan begrippen uitgelegd die in dit statuut voorkomen. * BBL Beroepsbegeleidende leerweg. * BOL Beroepsopleidende leerweg. * Beroepspraktijkvorming (BPV) Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie). * BPV-overeenkomst Contract tussen de student, het leerbedrijf en de school, over de beroepspraktijkvorming waarin de rechten en de plichten van de partijen zijn vastgelegd. * Bevoegd gezag Het College van Bestuur van Nordwin College. * Bindend advies Een advies dat je moet opvolgen. * College van Bestuur Orgaan belast met het bevoegd gezag. * Klacht Een schriftelijke uiting waarin een rechtspersoon of individu zijn ongenoegen kenbaar maakt over een dienst van Nordwin College of een gedraging of een beslissing van een van haar medewerkers in het bijzonder. * Lesgeld Wettelijk verplichte afdracht voor het onderwijs van de student ouder dan 18 jaar. * Leerplichtig De leeftijd waarop de student volgens de wet verplicht is onderwijs moet volgen. * Locatie Eén van de scholen van Nordwin College voor MBO. * Locatiedirecteur Persoon die belast is met de leiding van een locatie van Nordwin College. * Ondernemingsraad Het vertegenwoordigend orgaan van de hele instelling, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Ondernemingsraden. * Onderwijsovereenkomst, OOK Overeenkomst tussen de student en het bevoegd gezag waarin de officiële afspraken tussen student en de school over de te volgen opleiding, met de rechten en plichten zijn vastgelegd. * Onderwijs- en examenregeling Het document, waarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding, zoals inhoud en de organisatie van het onderwijs en de examens worden vastgelegd. * Ongewenst gedrag Elke handeling, gedraging of feitelijkheid (fysiek, psychisch, verbaal) die een ander kwetst of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat die iemand kwetst. Onder ongewenst 13

15 gedrag vallen: agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele)intimidatie, pesten, schelden, bedreigen, vernielen, diefstal, wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik. * Opleiding Het geheel van onderwijsactiviteiten dat tenminste tot doel heeft een diploma of een deel van het diploma (een certificaat of bewijsstuk) te behalen. * Schoolleiding Dagelijkse leiding van de school (directeur + teamleiders). * Student Een student is een persoon, die zich met het oog op het gebruik van de onderwijsvoorzieningen laat inschrijven bij een onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs. * Studentenraad Vertegenwoordiging van studenten van de locatie die overlegt met het locatiemanagementteam over het onderwijs en aanverwante zaken. * Studentenstatuut Een document waarin rechten en plichten van studenten van Nordwin College staan. 14

Studentenstatuut MBO 2015

Studentenstatuut MBO 2015 2015 INDEX INLEIDING 3 - Algemeen 3 - Vaststellen en wijzigen van dit statuut 3 1. RECHTEN EN PLICHTEN 4 5 - Hoe gaan we met elkaar om? 4 - Waar moet de school voor zorgen? 4 - Gebruik van onderwijsvoorzieningen

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 Studentenstatuut mbo AOC Oost Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Toelichting op begrippen 4 Artikel 2 Het studentenstatuut in het Algemeen 8 Artikel

Nadere informatie

Leerlingen- en ouderstatuut VO

Leerlingen- en ouderstatuut VO Leerlingen- en ouderstatuut VO In dit Leerlingen- en ouderstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen van het Noorderpoort in het voortgezet onderwijs en belangrijke informatie voor de wettelijke

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; - In gevallen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student Procedure Schorsen en verwijderen van een student Colofon Uitgave van : MBO Amersfoort Instemming studentenraad : 23 januari 2017 Vastgesteld college van bestuur : 24 januari 2017 Kenmerk : MBOA-15-2591

Nadere informatie

Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie

Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie Colofon Datum 07-10-2013 Titel Deelnemersstatuur 2012-2014 MBO Educatie Dienst / school / auteur Corporate - Onderwijs Kwaliteitzorg en Innovatie / Diana Streppel

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

Bijlage Onderwijsovereenkomst vavo

Bijlage Onderwijsovereenkomst vavo Bijlage Onderwijsovereenkomst vavo Bijlage onderwijsovereenkomst vavo - Met elke student wordt voor de inschrijving van de opleiding een onderwijsovereenkomst gesloten. De bijlage bij de onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

Deelnemerstatuut ROC Horizon College 25 januari 2011

Deelnemerstatuut ROC Horizon College 25 januari 2011 Deelnemerstatuut ROC Horizon College 25 januari 2011 Inhoud: Inleiding Hoofdstuk 1: Toelichting op de begrippen Hoofdstuk 2: Het deelnemerstatuut in het algemeen Hoofdstuk 3: Omgangsvormen Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

Studentenstatuut 2015-2017 mbo en Educatie

Studentenstatuut 2015-2017 mbo en Educatie Studentenstatuut 2015-2017 mbo en Educatie Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden 1. Aard van de overeenkomst 1.1. De algemene voorwaarden vormen samen met opleidingsblad(en) de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509346 College van Bestuur 24 maart

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509348 (vastgesteld door College

Nadere informatie

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 1. Geldigheid en reikwijdte: 1.1 Het opleidingsblad vormt samen met de bepalingen en eventuele bijlage(n) de tussen de partijen gesloten onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Ondergetekenden De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer..

ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer.. ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer.. Opleidingsblad Aan de inschrijving van de student bij het Friesland College ligt een overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs tussen

Nadere informatie

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA COLOFON Versie Geldig tot Auteur Soort document Datum vaststelling Document naamcode 20150702.1.CVB.DEF 3 jaar na datum vaststelling Antoinette Knoet, College van

Nadere informatie

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen;

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen; ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSOPLEIDING NIMETO UTRECHT Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling Nimeto Utrecht gevestigd Smijerslaan 2, te Utrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Stichting

Nadere informatie

behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld Opleidingsblad Llnr: 30757 Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Ondergetekenden De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Studentenstatuut. Alles over je rechten en plichten. Geldig vanaf 1 augustus Inleiding. 2. Begrippen en hun betekenis. 3. Algemene bepalingen

Studentenstatuut. Alles over je rechten en plichten. Geldig vanaf 1 augustus Inleiding. 2. Begrippen en hun betekenis. 3. Algemene bepalingen Studentenstatuut Alles over je rechten en plichten Geldig vanaf 1 augustus 2016 Inhoud 3 4 5.2 Inhoud en kwaliteit van het onderwijs 12 5.3 Begeleiding 14 5.4 Examens en beoordeling 14 7 8 4.1 Meningsuiting

Nadere informatie

DEELNEMERSSTATUUT MBO

DEELNEMERSSTATUUT MBO DEELNEMERSSTATUUT MBO Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 augustus 2011 Ingangsdatum 1 oktober 2011 Deelnemersstatuut augustus 2011 1 Inhoud deelnemersstatuut 1. Inleiding 2. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut AOC Terra

Leerlingenstatuut AOC Terra Leerlingenstatuut AOC Terra 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: CITAVERDE College, gevestigd in «verbintenis.locatie.fysiekadressenoppeil»,

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2017

Studentenstatuut 2014-2017 1. Definitief Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 15-9-2011 04-07-2014 Vervalt 15-09-2014 Vervalt 01-08-2017 Instemming: Studentenraad dd. juni 2014. Vastgesteld door: CvB dd. juli 2014 VOORWOORD Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Arcus OOK, maart 2015 Pagina 1 van 12 VOORWAARDEN De Centrale Studentenraad van Stichting Arcus College (hierna te noemen: Arcus) heeft ingestemd

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Dollard College

Leerlingenstatuut Dollard College Leerlingenstatuut Dollard College 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting STC-Group, gevestigd in Rotterdam, hierna te noemen de instelling,

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Vastgesteld CvB: Instemming SR: Invoeringsdatum: Rechtsgrondslag: Art 8.1.3. van de Wet Educatie Beroepsonderwijs 1 Onderwijsovereenkomst Opleidingsblad Ondergetekenden:

Nadere informatie

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen.

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen. Algemene Voorwaarden Artikel 4 Aard van de overeenkomst 1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC van Amsterdam Uitgave : ROC van Amsterdam Auteur :.E Fischer, Dienst Onderwijsinformatie Kenmerk : Algemene bepalingen onderwijsovereenkomst ROCvA DEF Vastgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Deelnemersstatuut versie 1

Deelnemersstatuut versie 1 Deelnemersstatuut 2014 - versie 1 Inhoud Voorwoord A. ALGEMEEN 1 Begrippen 6 2 Hoe komt het deelnemersstatuut tot stand en wie beslist daarover? 8 3 Geldigheidsduur 8 4 Toepassing 8 B. REGELS OVER ONDERWIJS,

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden 4. Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Artikel 1 Begrippen OOK BPVO WEB BOL BBL De instelling De student De organisatie Onderwijsovereenkomst Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Nadere informatie

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer Deelnemersstatuut De rechten en plichten van de deelnemer 2012-2015 Voorwoord Dit deelnemersstatuut beschrijft de algemene rechten en plichten van deelnemers die ingeschreven staan bij Fairfield en is

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM NIJMEGEN. behorende bij de onderwijsovereenkomst

STUDENTENSTATUUT REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM NIJMEGEN. behorende bij de onderwijsovereenkomst DEFINITIEVE VERSIE 2014 STUDENTENSTATUUT REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM NIJMEGEN behorende bij de onderwijsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Begrips- en algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO Amersfoort

Studentenstatuut MBO Amersfoort Studentenstatuut MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Studentenraad : 27 juni 2016 Datum vaststelling cvb : 12 juli 2016 Kenmerk cvb vastgesteld : MBOA-15-2100 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Voorwaarden Onderwijsovereenkomst en Opleidingsblad (VAVO)

Voorwaarden Onderwijsovereenkomst en Opleidingsblad (VAVO) Voorwaarden Onderwijsovereenkomst en Opleidingsblad (VAVO) Als student moet je voor je aan een opleiding begint een onderwijsovereenkomst ondertekenen. Hierin staan de rechten en plichten van jou als student

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Beroepsopleiding

Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Beroepsopleiding Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Beroepsopleiding Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst van Stichting ROC Drenthe, verder te noemen Drenthe College, gevestigd te Emmen. Artikel

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Bestemd voor: - schoolleiding van Dunamare Onderwijsgroep - leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordiger(s) Geplaatst op: - Intranetsite Dunamare Onderwijsgroep - Website

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST

ONDERWIJSOVEREENKOMST ONDERWIJSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de deelnemer

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

Studentenstatuut 2015-2016

Studentenstatuut 2015-2016 Studentenstatuut 2015-2016 1. Algemeen 1.1. Vooraf Dit studentenstatuut is in de eerste plaats bedoeld voor jou als student omdat hierin wordt verteld wat je rechten en je plichten zijn. Een aantal van

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Educatieve Trajecten Kenmerk: BO20150616-schuwi015

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Reglement Studentenraad. : MBO Amersfoort

Reglement Studentenraad. : MBO Amersfoort Reglement Studentenraad MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Studentenraad : 23 juni 2015 Datum vaststelling cvb : 23 juni 2015 Kenmerk cvb vastgesteld : MBOA-15-1484 Reglement Studentenraad

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

Studentenstatuut van ROC Mondriaan

Studentenstatuut van ROC Mondriaan Studentenstatuut van ROC Mondriaan Vastgesteld door College van Bestuur: 24 juni 2013 Instemming Studentenraad: 17 juni 2013 Ingangsdatum: 1 augustus 2013 Studentenstatuut van ROC Mondriaan pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST 2017 2018 Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst DEZE OVEREENKOMST IS ALS VOLGT OPGEBOUWD: Artikel 1 Algemeen 1.1 Begrippen 2 1.2 Doel van de overeenkomst

Nadere informatie

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen.

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen. 4. Vooropleiding (zo volledig mogelijk invullen) Vmbo met diploma ja nee jaar diploma: Leerweg theoretische leerweg gemengde leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject

Nadere informatie

Deelnemersstatuut van Lentiz onderwijsgroep, MBO

Deelnemersstatuut van Lentiz onderwijsgroep, MBO Deelnemersstatuut van Lentiz onderwijsgroep, MBO Inhoud Artikel 1, Begrippen en bereik Artikel 2, Toelating Artikel 3, Regels over het onderwijs Artikel 4, Vrijheid en beperkingen Artikel 5, Registratie

Nadere informatie

Artikel 1. Inhoud en inrichting Lid 1. Uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding is het voor de opleiding geldende kwalificatiedossier.

Artikel 1. Inhoud en inrichting Lid 1. Uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding is het voor de opleiding geldende kwalificatiedossier. BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJSOVEREENKOMST Artikel 1. Inhoud en inrichting Uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding is het voor de opleiding geldende kwalificatiedossier. Voor een omschrijving

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Vastgesteld in MT: Vastgesteld in Studentenraad: Mediacollege Amsterdam Studentenstatuut

STUDENTENSTATUUT. Vastgesteld in MT: Vastgesteld in Studentenraad: Mediacollege Amsterdam Studentenstatuut STUDENTENSTATUUT Vastgesteld in MT: 30-11-2015 Vastgesteld in Studentenraad: 13-01-2016 Mediacollege Amsterdam Studentenstatuut Inleiding In een studentenstatuut staan de rechten en plichten van studenten

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ONDERWIJSOVEREENKOMST

TOELICHTING OP DE ONDERWIJSOVEREENKOMST TOELICHTING OP DE ONDERWIJSOVEREENKOMST 2012 2013 Onderwijsovereenkomst beroepsopleiding Toelichting op de Onderwijsovereenkomst Inleiding Menso Alting Zwolle wil graag dat studenten een goede tijd hebben

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT Versie: definitief 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9506 Reglement Geschillencommissie Studentenstatuut ((vastgesteld College van

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO Amersfoort

Studentenstatuut MBO Amersfoort Studentenstatuut MBO Amersfoort 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Vooraf... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 MBO Amersfoort... 3 3. Geldigheid van het studentenstatuut... 3 3.1 De Onderwijsovereenkomst...

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Lentiz onderwijsgroep MBO

Deelnemersstatuut Lentiz onderwijsgroep MBO DEELNEMERSSTATUUT MBO Deelnemersstatuut Lentiz onderwijsgroep MBO v.0.0 / mmm.jj Naam eigenaar INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen en bereik... 4 Artikel 2, Toelating... 5 Artikel

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Vooraf Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij betrokken zijn. Het leerlingenstatuut is

Nadere informatie

nderwijs Onderwijsovereenkomst BEROEPSONDERWIJS versie pagina 1 versie

nderwijs Onderwijsovereenkomst BEROEPSONDERWIJS versie pagina 1 versie nderwijs Onderwijs Onderwijsovereenkomst versie 2004.1 BEROEPSONDERWIJS Dynamisch anders pagina 1 versie 2004.1 Gelet op: Artikel 8.1.3. Van de Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking

Nadere informatie