Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut MBO. Nordwin College"

Transcriptie

1 Studentenstatuut MBO Nordwin College

2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet de school voor zorgen... 4 Gebruik van onderwijsvoorzieningen... 4 Veilig en gezond werken... 4 Schade... 5 Persoonlijke gegevens en de bescherming ervan... 5 Hoofdstuk 2 Onderwijs en Examinering... 6 Toelating... 6 Niet doorgaan van de opleiding bij te weinig studenten... 6 Kosten van het onderwijs... 6 Onderwijs- en examenregeling... 7 Informatie over studievordering; studieadvies, studiebegeleiding en beroepskeuzevoorlichting... 7 Hoofdstuk 3 Dagelijkse gang van zaken op school... 8 Aan- en afwezigheid... 8 Studielast... 9 Uitval van onderwijs... 9 Hoofdstuk 4 Sanctiebeleid en klachten Disciplinaire maatregelen Schorsing Verwijdering Klachten Hoofdstuk 5 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Hoofdstuk 6 Begripsbepalingen

3 Inleiding In dit studentenstatuut staat wat de rechten en plichten van studenten op het Nordwin College zijn. Ze gelden voor de locaties: MBO 1&2 Buitenpost, MBO 1&2 Heerenveen, MBO 1&2 Leeuwarden, MBO 1&2 Sneek en MBO 3&4 / BBL Leeuwarden. MBO Life Sciences Leeuwarden Er wordt van je verwacht dat je je tijdens de opleiding aan deze regels houdt. Met deze regels zorgt Nordwin College ervoor dat iedereen op school tevreden is en blijft. Om het statuut makkelijk leesbaar te houden, is de mannelijke vorm gebruikt. Hier wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld. 2

4 Algemeen De rechten en plichten zijn voor een groot deel ook beschreven in andere documenten die voor de studenten zijn bedoeld. Het gaat dan om de volgende MBO Studentenregelingen: Onderwijsovereenkomst MBO Onderwijs- en examenregeling MBO Toelatingsregeling MBO Klachtenregeling Nordwin College Stage / BPV overeenkomst MBO Voordat je als student aan een opleiding begint, teken je een onderwijsovereenkomst (OOK) met de school. Hierin staan de afspraken tussen school en elke student apart over de opleiding die je gaat volgen. Als je jonger dan 18 jaar bent bij het begin van een opleiding dan moet één van je ouders / wettelijke vertegenwoordiger deze overeenkomst ook ondertekenen. Nordwin College heeft in de onderwijs-en examenregeling (OER) beschreven hoe de school de opleiding organiseert en examens afneemt. Dit studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling horen bij de onderwijsovereenkomst. Het is belangrijk dat je de inhoud kent als je de onderwijsovereenkomst tekent. Het studentenstatuut geldt in en buiten de schoolgebouwen en terreinen, voor zover dat verband houdt met de schoolsituatie. Het geldt ook voor excursies en stage. Vaststellen en wijzigen van dit statuut Dit statuut wordt vastgesteld door het College van Bestuur na instemming van de studentenraad en de ondernemingsraad. Dit statuut geldt 2 jaar. Als de studentenraad, ondernemingsraad of het CvB voor het verstrijken van deze 2 jaar geen initiatief neemt om het studentenstatuut te wijzigen, wordt het stilzwijgend voor 2 jaar verlengd. Een voorstel tot wijziging van dit statuut kan tussentijds worden ingediend door: - Studentenraad - Ondernemingsraad - College van Bestuur Het statuut wordt pas gewijzigd als de ondernemingsraad en de studentenraad met de wijzigingen hebben ingestemd. Ten minste één keer per drie jaar bespreken het CvB en de studentenraad en ondernemingsraad of het statuut goed werkt en gaan zij samen na of wijzigingen nodig zijn. In gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 3

5 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten Hoe gaan we met elkaar om Nordwin College wil graag dat iedereen zich op school prettig en veilig voelt. Studenten en medewerkers zijn allemaal verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op een werkbare situatie waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven. Hierbij gelden de volgende afspraken: Studenten en medewerkers behandelen elkaar met vertrouwen en respect. Iedereen is gelijkwaardig. We gaan met respect om met de school, de spullen in de school en de spullen van anderen. Discriminatie, beledigingen, agressie, vernielingen, iemand seksueel lastigvallen of ander ongewenst gedrag zijn niet toegestaan. In de school mag iedereen vrij zijn mening geven en respecteert iedereen de mening van anderen, waarbij er altijd rekening mee gehouden wordt dat iemand niet gediscrimineerd of beledigd wordt. Iedereen mag zelf weten hoe hij eruit ziet. Soms zijn er wel regels over kleding om te zorgen dat studenten veilig kunnen werken. Kijk hiervoor bij Veilig en gezond werken. De studenten en medewerkers houden zich aan de regels van de school. Iedereen mag elkaar ook aan de naleving houden en daarop aanspreken. Waar moet de school voor zorgen De school moet ervoor zorgen dat studenten de opleiding goed kunnen volgen. Vóór inschrijving hebben studenten recht op volledige en begrijpelijke informatie over de opleiding (bv. inhoud, werkwijze, wat je met de opleiding later kunt doen, wettelijke documenten enz.). De schoolleiding zorgt ervoor dat de student weet waar en bij wie hij deze informatie kan krijgen en dat studenten een mondelinge toelichting kunnen krijgen. Studenten hebben er recht op dat de school zorgt voor voldoende voorzieningen die nodig zijn om de opleiding goed te kunnen volgen. Dat zijn o.a. goede studievoorlichting, - begeleiding en -advies, een rooster en de juiste faciliteiten (bv. praktijkruimtes, computers). Studenten hebben er recht op dat het personeel zich inspant voor kwalitatief goed onderwijs, overeenkomstig de schoolgids. Daarnaast hebben ze recht op een regelmatige bespreking van hun studieresultaten en op een gemotiveerd advies hierover. Gebruik van onderwijsvoorzieningen Bij Nordwin College gaan we er van uit dat je met zorg omgaat met de onderwijsvoorzieningen zoals gebouwen, faciliteiten en leermiddelen. Medewerkers en studenten mogen in de schoolgebouwen en op de bij de school horende terreinen geen wapens, alcoholhoudende drank of verdovende middelen bij zich hebben of gebruiken. Het is ook niet toegestaan binnen de school onder invloed van alcoholhoudende drank of drugs te zijn. De schoolleiding kan het gebruik van alcoholhoudende dranken alleen toestaan bij bijzondere gelegenheden. Veilig en gezond werken Nordwin College vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers van de school gezond en veilig kunnen werken. Hier wordt veel aandacht aan besteedt. Iedereen moet zich houden aan 4

6 de regels over veiligheid en gezondheid. Ook bij stages en excursies. De volgende regels zijn van toepassing: Machines, toestellen en transportmiddelen worden op de juiste, veilige manier gebruikt. Indien nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Specifieke veiligheidsregels die horen bij een bepaalde opleiding bv. over kleding moeten opgevolgd worden. In het Arbo en schoolveiligheidsbeleid staan de regels uitgebreid beschreven. Schade Een student die opzettelijk schade veroorzaakt in school wordt daarvoor aansprakelijk gesteld, de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. Het kan gaan om schade aan een andere persoon of de spullen van die persoon, om schade aan het schoolgebouw of aan goederen van de school. Als een student opzettelijk schade veroorzaakt kan de schoolleiding maatregelen treffen, o.a. zoals bedoeld in hoofdstuk 4 (Sanctiebeleid) van dit studentenstatuut. Het bevoegd gezag vergoedt schade aan goederen of de persoon van de student als een medewerker die schade heeft veroorzaakt op school in schooltijd. Het bevoegd gezag vergoedt ook die schade die voortkomt uit gebreken aan de school of eigendommen van de school. Indien de student schade lijdt doordat een medewerker van de onderwijsinstelling nalatig is geweest of onzorgvuldig heeft gehandeld, kan de student de onderwijsinstelling aansprakelijk stellen. Het bevoegd gezag vergoedt geen schade door diefstal of verlies van bezittingen van student. De ouders van een minderjarige student die schade heeft veroorzaakt, zullen hiervan op de hoogte gesteld worden. Het bevoegd gezag zal de ouders aansprakelijk stellen. Persoonlijke gegevens en de bescherming ervan De school legt persoonlijke gegevens van een student vast in een dossier. De wet verplicht de school bepaalde gegevens vast te leggen. Daarnaast stelt het Bevoegd Gezag op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vast welke persoonlijke gegevens in het algemeen daarin worden vastgelegd, en wie, behalve de student zelf, het recht hebben die gegevens te bekijken en te gebruiken. Dit is in het Privacyreglement vastgelegd. Een student legt zelf ook gegevens vast in een portfolio. Van dit dossier is de student zelf de eigenaar. Nordwin College verstrekt de gegevens uit het dossier alleen met toestemming van de student en het bevoegd gezag ook aan anderen. Gegevens mogen altijd worden verstrekt als dit moet volgens de wet. Indien er een zodanige situatie is ontstaan dat de school het noodzakelijk acht, kunnen de gegevens ook zonder toestemming van de student worden verstrekt. De bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn hierbij leidend. 5

7 Hoofdstuk 2 Onderwijs en Examinering Toelating Bij de toelatingsregels en de vooropleidingseisen voor opleidingen in de school houdt Nordwin College zich aan de wet. De toelatingseisen-, procedure en de mogelijkheden om bezwaar in te dienen als je niet wordt toegelaten, staan beschreven in de toelatingsregeling. Niet doorgaan van de opleiding bij te weinig studenten Als zich voor een opleiding te weinig studenten opgeven, kan de school beslissen de opleiding niet uit te voeren. Als de opleiding niet doorgaat worden de studenten die zich hebben opgegeven hiervan uiterlijk 4 weken voor de eerste onderwijsactiviteiten schriftelijk in kennis gesteld. De school geeft in zo n geval advies over mogelijke andere opleidingen. De onderwijsovereenkomst wordt pas ondertekend als de opleiding definitief doorgaat. Kosten van het onderwijs 1. Studenten of hun ouders zijn verplicht tot de aanschaf van leermiddelen als deze middelen noodzakelijk zijn voor het onderwijsprogramma, zoals dat in de jaargids of een ander document door school verstrekt is opgenomen. 2. De locatiedirecteur draagt er zorg voor dat de kosten van deze middelen zo laag mogelijk worden gehouden en maakt deze kosten inzichtelijk. 3. Studenten die op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder zijn en op 1 oktober van datzelfde studiejaar staan ingeschreven voor een voltijdse opleiding in de BOL zijn verplicht lesgeld te betalen aan het Ministerie van Onderwijs. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Onderwijs. 4. Studenten die op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder zijn en op 1 oktober van datzelfde studiejaar staan ingeschreven voor een opleiding in de BBL zijn verplicht cursusgeld te betalen aan het Ministerie van Onderwijs. Dit cursusgeld wordt geïnd door de school en afgedragen aan het Ministerie van Onderwijs. De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Onderwijs. 5. Studenten jonger dan 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven en de hoogte van het inkomen van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. De student moet deze tegemoetkoming zelf tijdig aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 6. Studenten van 18 jaar of ouder in de voltijdse opleiding in de BOL komen in aanmerking voor studiefinanciering of prestatiebeurs. De student moet deze zelf tijdig aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 7. De school vraagt een bijdrage voor kosten van extra activiteiten buiten het normale onderwijsprogramma. Deze bijdrage is een niet verplichte bijdrage. Een overzicht van deze bijdrage is opgenomen in de schoolgids. De school heeft het recht om studenten, die (een deel van) de niet verplichte bijdrage niet betalen, uit te sluiten van de extra activiteiten waarvoor de bijdrage bestemd is. Voor betaling van de niet verplichte bijdrage kan de locatiedirecteur een betalingsregeling treffen met de student. 6

8 Onderwijs en examenregeling Nordwin College heeft een onderwijs- en examenregeling (OER). De gang van zaken bij toetsing en examinering van de opleiding staat hierin beschreven. Het examenplan is ook onderdeel van de onderwijs- en examenregeling. Hierin is de globale inhoud en planning van het onderwijs en examinering van iedere specifieke opleiding beschreven. Het deel van de opleiding dat een student in de beroepspraktijkvorming doet, valt ook onder de onderwijs- en examenregeling Het College van Bestuur zorgt ervoor dat de OER uiterlijk bij de start van het studiejaar beschikbaar is. De student zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de inhoud van de onderwijsen examenregeling. Informatie over studievordering; studieadvies, studiebegeleiding en beroepskeuzevoorlichting De school zorgt voor een goed werkend systeem van persoonlijke studiebegeleiding, studieadvisering en loopbaanoriëntatie / -begeleiding voor de student. De wijze van begeleiding en de wijze van vastlegging van de studievorderingen zijn in het examenplan opgenomen. Een student met een chronische ziekte of een handicap heeft recht op de aanpassingen en/of extra voorzieningen welke nodig zijn voor het volgen van de opleiding. De locatiedirecteur is verplicht voor deze aanpassingen en/of extra voorzieningen te zorgen, mits dit geen onevenredige belasting met zich meebrengt voor de school. De student kan, als de studieresultaten onvoldoende zijn, het advies krijgen van opleiding te veranderen, een andere school te kiezen of een baan te zoeken. Als de studieresultaten, ondanks extra persoonlijke begeleiding gedurende een af te spreken periode, verwijtbaar onvoldoende blijven, kan de school besluiten het advies bindend te laten zijn. De student wordt schriftelijk op de hoogte gebracht als de school overweegt een bindend studieadvies te geven. Het gevolg van een bindend advies kan zijn dat een student in de loop van een studiejaar van school af moet. Schoolvakanties uitgezonderd biedt de school een student in dit geval een periode van drie maanden om een andere school of een andere opleiding te zoeken, waarna definitieve uitschrijving plaats vindt. De student krijgt hiervan schriftelijk bericht. 7

9 Hoofdstuk 3 Dagelijkse gang van zaken op school Aan en afwezigheid Studenten zijn verplicht om aanwezig te zijn bij alle onderwijsactiviteiten die op hun rooster staan. Hieronder vallen (praktijk)lessen, instructie, projecten, excursies of stages. Vrijstelling van het volgen van onderwijsactiviteiten kan alleen worden gegeven door de schoolleiding - met inachtneming van de wettelijke voorschriften. In de schoolgids staan regels over de wijze waarop een student: * dient te melden dat hij verhinderd is onderwijsactiviteiten te volgen; * dient te melden dat hij ziek naar huis gaat; * verlof kan aanvragen. De studenten dienen tijdig (voor de aanvang van de onderwijsactiviteit) aanwezig te zijn. Bij herhaald te laat komen, kan de locatiedirecteur een passende maatregel opleggen. Als de student vaak of lang ziek is, kan de school vragen een schriftelijke verklaring van een arts te overleggen. Als de student zonder toestemming of geldige reden afwezig is, kan de schoolleiding een passende maatregel opleggen. Als de student studiefinanciering krijgt volgens de Wet op de Studiefinanciering moet de school doorgeven aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) als de student minstens vier weken achter elkaar zonder toestemming heeft verzuimd. Dat kan gevolgen hebben voor de studiefinanciering van de student. Als de student leerplichtig of kwalificatieplichtig is en zonder geldige reden drie dagen achter elkaar heeft verzuimd of in vier weken zestien uur les- of praktijktijd heeft verzuimd, moet de school de leerplichtambtenaar inlichten via het digitale verzuimloket. In het kader van verzuimpreventie kan ook melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar via het digitale verzuimloket bij minder dan drie dagen verzuim en/of na herhaaldelijk te laat komen. Als de student niet meer leerplichtig of kwalificatieplichtig is, maar wel jonger dan 23 jaar, nog geen startkwalificatie heeft behaald en zonder geldige reden een maand achter elkaar heeft verzuimd, moet de school de leerplichtambtenaar inlichten via het digitale verzuimloket. Verzuimprotocol is opgenomen in de jaargids van MBO 3&4. 8

10 Studielast Huiswerk en zelfstudie dienen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma. Naast het door de schoolverzorgde onderwijsprogramma is huiswerk en zelfstudie een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces. Van studenten wordt verwacht dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun studieprogramma en het aan hen opgegeven huiswerk en zelfstudie e.d. te verrichten en verslagen, tekeningen en dergelijke op de afgesproken tijd in te leveren. De schoolleiding draagt er zorg voor, dat het totaal van aan studenten opgegeven huiswerk en zelfstudie geen onredelijke belasting voor de studenten oplevert. Tevens wordt er op toegezien dat het huiswerk en zelfstudie redelijk wordt verspreid over de week en over het schooljaar. Studenten hebben recht op feedback op het gemaakte huiswerk en zelfstudie resultaten. Uitval van onderwijs Uitval van onderwijsactiviteiten wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk vermeden. Indien dit toch gebeurt, wordt zo snel mogelijk aan de studenten bericht gedaan. Uitgevallen onderwijsactiviteiten worden daar waar mogelijk op een ander tijdstip aangeboden. Het inhalen van de onderwijsactiviteiten en het tijdstip waarop worden zo spoedig mogelijk aan de student bekend gemaakt. 9

11 Hoofdstuk 4 Sanctiebeleid en klachten Disciplinaire maatregelen Als een student de regels van de school overtreedt, kan de school strafmaatregelen nemen. De maatregel moet in verhouding zijn met de overtreding. De volgende maatregelen kunnen worden genomen: verwijdering uit de les of andere onderwijsleeractiviteit; inhalen van gemiste onderwijsactiviteiten, zo nodig buiten de gewone schooltijd; het opruimen van gemaakte rommel of verwijderen van aangebrachte graffiti; een waarschuwing (mondeling of schriftelijk); het niet mogen meedoen aan bepaalde activiteiten; verwijdering van de school voor maximaal één dagdeel; schorsing; definitieve verwijdering van de school. Schorsing Het bevoegd gezag beslist over definitieve verwijdering van de student van school. Schorsing kan maximaal vijf schooldagen duren en wordt schriftelijk bevestigd aan de student en indien deze minderjarig is aan diens ouder(s)/verzorger(s), onder vermelding van de duur van de schorsing en de motieven ervoor. Zo nodig kan de schorsing nog vijf schooldagen langer duren. Bij een schorsing van meer dan 1 dag meldt de school dat met opgave van redenen aan de inspecteur. Bij een (deeltijd)-leerplichtige student moet de school dat ook melden aan de leerplichtambtenaar. Indien de student een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg volgt, wordt de praktijkopleider door de school van de schorsing op de hoogte gesteld. Verwijdering Algemene gronden voor definitieve verwijdering zijn in ieder geval: Herhaalde ernstige overtreding van de regels van de school nadat hij reeds schriftelijk is gewaarschuwd; Geweldpleging of dreigen met geweld; Seksuele intimidatie; Racistische gedragingen en/of uitlatingen; Diefstal; Verzuim gedurende vijf schoolweken achter elkaar zonder geldige reden; Handel in of gebruik van bij de wet verboden middelen en alcoholhoudende drank op school; Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van wapens; Andere vormen van ernstig wangedrag. Indien de veiligheid voor de student of andere betrokkenen in het geding is kan de student gedurende de verwijderingsprocedure geschorst worden. Definitieve verwijdering van een student die nog leerplichtig is kan alleen als de locatie een andere locatie of onderwijsinstelling voor de student heeft gevonden. 10

12 Als de locatie uiteindelijk aantoonbaar geen andere onderwijsvoorziening heeft kunnen vinden, kan het bevoegd gezag toch tot definitieve verwijdering besluiten, als anders het onderwijs op de locatie ernstig verstoord zou raken. De student wordt in de gelegenheid gesteld om in bezwaar te gaan tegen het voornemen tot verwijdering. Als een student vindt dat hij niet terecht gestraft is, kan hij de klachtenregeling volgen. Indien blijkt dat de school de student onrechtmatig langer dan vijf dagen heeft geschorst vergoedt de school in ieder geval de kosten voor het volgen van extra onderwijs door de student. De school is de student verder behulpzaam bij het inhalen van het gemiste programma. Het beleid en de procedure ten aanzien van schorsing en verwijdering is opgenomen in de onderwijsovereenkomst (art. 13 en art. 14). Klachten Nordwin College heeft veel leerlingen en er werken veel mensen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Toch kan het voorkomen dat een student niet tevreden is. In eerste instantie bespreekt de student dit met de betrokken medewerker om tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kan er gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure. De algemene klachtenregeling - klachten over onderwijsuitvoering / klachten met betrekking tot machtsmisbruik of discriminatie - is te vinden op het intranet van Nordwin College. De klachtenregeling bij examinering staat beschreven in de onderwijs- en examenregeling (OER). 11

13 Hoofdstuk 5 Medezeggenschap Ondernemingsraad De ondernemingsraad kan vergaderen over alle zaken die betrekking hebben op de school. Hierover mag de ondernemingsraad aan het College van Bestuur voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. De rechten en plichten van de ondernemingsraad zijn beschreven in het Reglement Ondernemingsraad Nordwin College. Studentenraad Studenten hebben het recht om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. In de studentenraad kunnen studenten meepraten over beslissingen van de school. De functie van de studentenraad is vooral om zaken die de studenten bezig houden onder de aandacht van de directie te brengen en te controleren of nieuwe plannen van de directie goed zijn voor studenten. 12

14 Hoofdstuk 6 Begripsbepalingen In deze lijst staan begrippen uitgelegd die in dit statuut voorkomen. * BBL Beroepsbegeleidende leerweg. * BOL Beroepsopleidende leerweg. * Beroepspraktijkvorming (BPV) Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie). * BPV-overeenkomst Contract tussen de student, het leerbedrijf en de school, over de beroepspraktijkvorming waarin de rechten en de plichten van de partijen zijn vastgelegd. * Bevoegd gezag Het College van Bestuur van Nordwin College. * Bindend advies Een advies dat je moet opvolgen. * College van Bestuur Orgaan belast met het bevoegd gezag. * Klacht Een schriftelijke uiting waarin een rechtspersoon of individu zijn ongenoegen kenbaar maakt over een dienst van Nordwin College of een gedraging of een beslissing van een van haar medewerkers in het bijzonder. * Lesgeld Wettelijk verplichte afdracht voor het onderwijs van de student ouder dan 18 jaar. * Leerplichtig De leeftijd waarop de student volgens de wet verplicht is onderwijs moet volgen. * Locatie Eén van de scholen van Nordwin College voor MBO. * Locatiedirecteur Persoon die belast is met de leiding van een locatie van Nordwin College. * Ondernemingsraad Het vertegenwoordigend orgaan van de hele instelling, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Ondernemingsraden. * Onderwijsovereenkomst, OOK Overeenkomst tussen de student en het bevoegd gezag waarin de officiële afspraken tussen student en de school over de te volgen opleiding, met de rechten en plichten zijn vastgelegd. * Onderwijs- en examenregeling Het document, waarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding, zoals inhoud en de organisatie van het onderwijs en de examens worden vastgelegd. * Ongewenst gedrag Elke handeling, gedraging of feitelijkheid (fysiek, psychisch, verbaal) die een ander kwetst of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat die iemand kwetst. Onder ongewenst 13

15 gedrag vallen: agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele)intimidatie, pesten, schelden, bedreigen, vernielen, diefstal, wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik. * Opleiding Het geheel van onderwijsactiviteiten dat tenminste tot doel heeft een diploma of een deel van het diploma (een certificaat of bewijsstuk) te behalen. * Schoolleiding Dagelijkse leiding van de school (directeur + teamleiders). * Student Een student is een persoon, die zich met het oog op het gebruik van de onderwijsvoorzieningen laat inschrijven bij een onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs. * Studentenraad Vertegenwoordiging van studenten van de locatie die overlegt met het locatiemanagementteam over het onderwijs en aanverwante zaken. * Studentenstatuut Een document waarin rechten en plichten van studenten van Nordwin College staan. 14

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Regionaal Opleidingencentrum Zadkine

Deelnemersstatuut Regionaal Opleidingencentrum Zadkine Deelnemersstatuut Regionaal Opleidingencentrum Zadkine Geldig per 1 augustus 2008 Regionaal Opleidingencentrum Zadkine College van Bestuur Benthemstraat 6 3032 AA Rotterdam A. Algemene Bepalingen 1 2 ZADKINE

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013 Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo 30 september 2013 Vastgesteld in directievergadering: 14 mei 2013 Instemming leerlinggeleding CMR: 30 september 2013 Inleiding Scholengroep Carmel Hengelo

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Mei 2008. Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol

Mei 2008. Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol Mei 2008 Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol Inhoudsopgave Voorwoord Deel A. Regels Veilige School Inleiding Algemeen Artikel 1 Algemene regels Artikel 2 Disciplinaire maatregelen Artikel 3

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Leerling-statuut Utrechtse School

Leerling-statuut Utrechtse School Leerling-statuut Utrechtse School Cursusjaar 2013-2014 1. Algemeen 1. 1. Leerling-statuut 1. 1. 1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. 1. 1. 2. Het leerlingenstatuut

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Capabel Onderwijs Groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College van Bestuur

Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad Leerlingenstatuut Trias VMBO Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie