Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus

2 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met jou een onderwijsovereenkomst af voordat je start met de opleiding. Wat is een onderwijsovereenkomst? In de onderwijsovereenkomst staan de rechten en plichten van jou en de school. Je vindt deze onder de algemene voorwaarden. Zo weet je precies wat jij en het Graafschap College van elkaar mogen verwachten. Je ondertekent de overeenkomst aan het begin van de opleiding. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders of verzorgers tekenen. Elke student(e) sluit met de school deze (wettelijk verplichte) onderwijsovereenkomst af. Omdat het een juridisch contract is, staan er soms lastige begrippen in. Lees de overeenkomst en de algemene voorwaarden rustig door. Na de Inhoud en de Inleiding (zie artikel 1), leggen we moeilijke woorden uit in artikel 2. Samen met de studentenraad hebben we de tekst zo begrijpelijk mogelijk gemaakt. Toch kan het zijn dat je bepaalde woorden of alinea s uitgelegd wilt hebben. Je studieloopbaanbegeleider helpt je graag. Zij staan klaar om antwoorden te geven op al je vragen. 2

3 Inhoudsopgave Artikel 1 Inleiding 4 Artikel 2 Uitleg begrippen en afkortingen 4 Artikel 3 De overeenkomst 6 Artikel 4 Onderwijs aan het Graafschap College 6 Artikel 5 Inhoud en inrichting van het onderwijs 7 Artikel 6 Tijdvakken en locaties 7 Artikel 7a Begeleiding 8 Artikel 7b Specifieke (bijzondere) begeleiding 8 Artikel 8a Gedragsregels en veiligheid 9 Artikel 8B Schorsing 9 Artikel 9 Ziekte en afwezigheid 9 Artikel 10 Rechten en plichten van de student(e) 10 Artikel 11 Beoordeling 10 Artikel 12 Duur en beëindiging van de overeenkomst 10 Artikel 13a Ontbinding (opheffing) van de overeenkomst door het Graafschap College 11 Artikel 13b Ontbinding van de overeenkomst door de student(e) 12 Artikel 14 Veranderen van de overeenkomst op verzoek van de student(e) 12 Artikel 15 Financiële verplichtingen 13 Artikel 16 Aansprakelijkheid 14 Artikel 17 Procedure voor (werkwijze bij) geschillen en klachten 14 Artikel 18 Recht op bescherming van je persoonlijke gegevens 14 Artikel 19 Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden. 15 Artikel 20 Toepasselijke (geldende) reglementen en regelingen 16 Artikel 21 Slotbepaling 16 3

4 1 Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst Artikel 1 Inleiding De studentenraad van het Graafschap College heeft ingestemd met de onderwijsovereenkomst (en dus met de algemene voorwaarden) van het Graafschap College. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. (Dat is het recht dat voor alle Nederlanders geldt.) In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van het Graafschap College. Het bevoegd gezag zijn de personen (het zogeheten college van bestuur) die de taak en de bevoegdheid hebben om te beslissen over alles wat de school aangaat. Artikel 2 Uitleg gebruikte begrippen en afkortingen Beroepsprocedure Betalingsregeling Beroepspraktijkvorming Protocol Dyslexieprotocol Examenreglement ICT-reglement Klachtenregeling De beroepsprocedure is een manier waarop de student(e) bezwaar kan maken tegen een maatregel of in beroep kan gaan (een hoger orgaan vragen de zaak opnieuw te bekijken) tegen een beslissing van de examencommissie. Voor de vastgestelde beroepsprocedure van het Graafschap College, verwijzen we je naar de website van het Graafschap College. De betalingsregeling is een overeenkomst tussen de student(e) en het Graafschap College. Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld wanneer het cursusgeld betaald moet zijn. Deze datum is anders dan die op de factuur staat. In het Beroepspraktijkvorming-Protocol zijn de afspraken over de beroepspraktijkvorming toegelicht. De afspraken zijn geldend voor alle mbo-instellingen. De afspraken zijn gemaakt door het ministerie van OCW, de MBO Raad, Colo ( nu: Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), MBK Nederland en VNO-NCW. In het dyslexieprotocol staan regels en richtlijnen over de begeleiding van studenten met dyslexie. Het dyslexieprotocol zorgt ervoor dat studenten met dyslexie eenduidige en effectieve begeleiding krijgen. In het examenreglement staan de regels voor de manier waarop we de examens afnemen. Hierin staan de afspraken over de examinering en de rechten en plichten van de school en de student(e). Het college van bestuur stelt deze vast. In het ICT-reglement staan de afspraken over het gebruik van ICT en de rechten en plichten van de school en de studenten. De klachtenregeling is een regeling voor behandeling van klachten over het onderwijs, examens of vertrouwelijke onderwerpen, zoals discriminatie of mishandeling. 4

5 Onderwijs-overeenkomst Onderwijsprogramma Onderwijs- en examenregeling Onderwijsreglement Opleidingsblad Verzuimreglement Praktijkorganisatie Praktijkovereenkomst Privacyreglement Reglement mediatheek Reglement toetsing Restitutieregeling Schooldag Schoolkostenregeling Sectorgids Student(e) Studentenstatuut De onderwijsovereenkomst is het officiële contract tussen het Graafschap College en de student(e) voor hun rechten en plichten in het onderwijs- en examineringsprogramma. In het onderwijsprogramma staat alles over de inhoud, inrichting en opbouw van het onderwijs. In de onderwijs- en examenregeling beschrijven we de inrichting van het onderwijs en de examinering van een opleiding. In het onderwijsreglement staan de afspraken, de rechten en plichten van het Graafschap College en de studenten op het gebied van het onderwijs. Het opleidingsblad is een vast onderdeel van de onderwijsovereenkomst. Op het opleidingsblad staan de opleidingsgegevens van de student(e) (domein, kwalificatiedossier of kwalificatie en het bijbehorende CREBO-nummer. Elke opleiding heeft een uniek CREBO-nummer). In het verzuimreglement staan de gang van zaken (procedures), regels en afspraken over (ziekte)verzuim. De praktijkorganisatie is een organisatie, met een erkenning van een kenniscentrum, waar de student(e) het onderricht in de praktijk van het beroep (de beroepspraktijkvorming) krijgt. Dit noemen we ook wel het leerbedrijf. De praktijkovereenkomst is het officiële contract tussen het Graafschap College, de praktijkorganisatie en de student(e). Daarin staan alle rechten en plichten die bij het praktijkprogramma gelden. In het privacyreglement staan de afspraken over het verstrekken van (persoons) gegevens van studenten die onderwijs volgen of hebben gevolgd bij het Graafschap College. In het Reglement mediatheek staan de afspraken over het gebruik van materialen en middelen uit de mediatheek. In het reglement staan de rechten en plichten van de student(e) en de school. In het Reglement toetsing staan de afspraken over toetsing. In de restitutieregeling staat een overzicht van een aantal situaties waarbij het Graafschap College eerder betaald cursusgeld terugbetaalt. De hoogte van de restitutie (terugbetaling) per situatie staat erin. Een schooldag is een van de 200 dagen per schooljaar waarop onderwijsactiviteiten zijn gepland. Dit is de regeling waarin de afspraken staan over de schoolkosten en de vrijwillige bijdrage. In de sectorgids staan afspraken en werkwijzen die gelden voor de gehele sector. Er zijn vier sectoren: Economie & Dienstverlening, Techniek & Informatica, Zorg & Welzijn en Educatie & Participatie. De student(e) is een persoon die bij het Graafschap College staat ingeschreven en een onderwijsovereenkomst heeft ondertekend. In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en andere wetteksten heet deze een deelnemer. In het studentenstatuut staan de rechten en de plichten van de student(e). Er staat beschreven wat de student(e) van het Graafschap College mag verwachten en wat het Graafschap College van de student(e) verwacht. 5

6 Artikel 3 De overeenkomst 3.1 De onderwijsovereenkomst (als bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs) bevat de algemene voorwaarden en het actuele opleidingsblad. 3.2 Het opleidingsblad vormt deel I van de onderwijsovereenkomst. De algemene voorwaarden vormen deel II van de onderwijsovereenkomst 3.2 In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van de student(e) en de school. In het opleidingsblad staan bepalingen over de opleiding die de student(e) gaat volgen. Het opleidingsblad is een vast onderdeel van deze overeenkomst. Overal waar in deze overeenkomst opleiding staat, bedoelen we de opleiding die staat op het opleidingsblad. 3.3 De overeenkomst leidt tot inschrijving voor het onderwijs aan het Graafschap College. 3.4 Voor inschrijving in de beroepsopleidende leerweg geldt dat het onderwijsprogramma voldoet aan de eisen van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten. 3.5 Voor inschrijving in de beroepsbegeleidende leerweg geldt dat het onderwijsprogramma voldoet aan de eisen van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en sociale premies. Artikel 4 Onderwijs aan het Graafschap College 4.1 Het Graafschap College houdt in zijn opleidingen waar mogelijk rekening met leertempo, leerstijl en wat de student(e) kan of weet. 4.2 Bij het Graafschap College weet iedere student(e) wat zijn onderwijsprogramma is en wat de school van hem verwacht. 4.3 Bij het Graafschap College heeft iedere student(e) een evenwichtig pakket van theorie en praktijk, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van gekwalificeerd (bevoegd en bekwaam) personeel. 4.4 Bij het Graafschap College heeft iedere student(e) een persoonlijke begeleider waar hij regelmatig een gesprek mee voert. 4.5 Bij het Graafschap College is er een goede balans tussen theorie en praktijk. Er zijn gevarieerde werkvormen. We bieden studenten een evenwichtig pakket aan van vakkennis, vakbekwaamheid en een goede voorbereiding op de beroepspraktijkvorming. 4.6 Bij het Graafschap College is er van het begin tot het eind goed overleg met de praktijkorganisatie. Dit overleg gaat over de voorbereiding, voortgang en beoordeling van de beroepspraktijkvorming. 6

7 4.7 Bij het Graafschap College is alles gericht op goede en doeltreffende communicatie met studenten, praktijkorganisaties, ouders of verzorgers. Artikel 5 Inhoud en inrichting van het onderwijs 5.1 Het Graafschap College organiseert het onderwijs en de examinering op zo n manier dat de student(e) de opleiding in principe binnen de gestelde termijn (vooraf bepaalde tijd) met succes af kan ronden. 5.2 In voorkomende gevallen (als een bepaalde situatie zich voordoet), kan het college van bestuur een alternatieve termijn (een andere bepaalde tijd) voor de opleiding vaststellen. In dit geval spreekt het Graafschap College via een nieuw opleidingsblad een nieuwe verwachte einddatum af met de student(e). 5.3 De inhoud en inrichting van de opleiding en examenvoorzieningen staan in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), zoals bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze vind je in de studiegids van de opleiding. 5.4 De beroepspraktijkvorming is een verplicht onderdeel van elke beroepsopleiding. Afspraken over de beroepspraktijkvorming staan in een praktijkovereenkomst tussen het Graafschap College, de student(e) en de praktijkorganisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt. 5.5 Het Graafschap College heeft een zorgplicht om een arbeidsmarktrelevante (van betekenis voor de arbeidsmarkt) of doorstroomrelevante opleiding aan te bieden en de student(e) zo veel mogelijk te helpen bij het vinden van een praktijkplaats. De student(e) moet zich eerst zelf actief inspannen om een praktijkplaats te vinden en moet een praktijkplaats accepteren die voldoet aan de vastgestelde criteria (voorwaarden). 5.6 Met bewijsstukken kan een student(e) vrijstelling krijgen voor een bepaald examenonderdeel. De regels en vastgestelde voorwaarden voor het verlenen van vrijstellingen kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. Artikel 6 Tijdvakken en locaties 6.1 Het Graafschap College zorgt voor het realiseren van de ingeroosterde lessen en andere onderwijsactiviteiten en zorgt bij lesuitval voor een passend alternatief (andere oplossing). 6.2 Het Graafschap College maakt het rooster en de locaties ruim voor het begin van de lessen aan de student(e) bekend. Het Graafschap College streeft ernaar om het rooster 14 dagen voor de ingangsdatum bekend te maken. 7

8 6.3 Het Graafschap College mag het rooster en de locatie(s) soms veranderen. (Alleen als er organisatorische of onderwijsinhoudelijke redenen zijn.) Het Graafschap College spant zich in veranderingen van het rooster en/ of de locatie(s) op tijd, vóór de start van de les door te geven aan de student(e). 6.4 Studenten, die ingeschreven zijn in de beroepsopleidende leerweg moeten gedurende de hele week overdag beschikbaar zijn voor onderwijsactiviteiten. Voor sommige opleidingen gelden afwijkende schooltijden. Het Graafschap College informeert de studenten hierover vóór de aanvang van de opleiding. Artikel 7a Begeleiding 7.1 Het Graafschap College zorgt voor studie- en beroepskeuzevoorlichting. 7.2 Het Graafschap College zorgt voor een goede en passende begeleiding. Zo nodig geeft het regelmatig adviezen aan de student(e) over de voortzetting van de studie. Artikel 7b Specifieke begeleiding 7.1 Het Graafschap College heeft aanvullende voorzieningen getroffen voor studenten die specifieke (bijzondere) begeleiding nodig hebben. 7.2 Op verzoek van de student(e), de studieloopbaanbegeleider of de ouder/wettelijke vertegenwoordiger kan het Graafschap College onderzoeken of de student(e) in aanmerking komt voor de specifieke begeleiding en of het Graafschap College deze begeleiding zelf geeft. 7.3 Als de student(e) in aanmerking komt voor aanvullende begeleiding, maakt het Graafschap College daarvoor afspraken en legt deze vast in een begeleidingsblad bij de onderwijsovereenkomst. Het begeleidingsblad wordt dan een vast onderdeel van de overeenkomst. Het begeleidingsblad wordt door de betrokken partijen ondertekend. 7.4 Het soort aanvullende begeleiding en de manier waarop deze wordt uitgevoerd, is uitgewerkt in het begeleidingsplan van de student(e). 7.5 Deze aanvullende begeleiding is tijdens de looptijd van de gesloten onderwijsovereenkomst. (Waar het begeleidingsblad vast deel van uitmaakt.) 7.6 De betrokken partijen kunnen in onderling overleg besluiten de afspraken te veranderen. Het Graafschap College kan de student(e), als hij/zij dat wil, hierin adviseren. Het Graafschap College vervangt het begeleidingsblad dan door een nieuw begeleidingsblad. 8

9 Artikel 8a Gedragsregels en veiligheid 8.1 De student(e) is verplicht tijdens de deelname aan onderwijsactiviteiten - in het belang van orde, veiligheid en gezondheid - de gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen. Het Graafschap College licht de student(e) in over deze regels via de sectorgids. 8.2 Het Graafschap College treft, volgens de Arbeidsomstandighedenwet, maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de lichamelijke en geestelijke veiligheid van de student(e). Artikel 8B Schorsing 8.1 Als de student(e) zich niet aan de regels van het Graafschap College houdt, zoals (onder meer) beschreven in het studentenstatuut, kan het Graafschap College de student(e) schorsen. 8.2 Het Graafschap College kan een student(e) die tijdens een opleidingsactiviteit ongewenst gedrag vertoont, uit de opleidingsactiviteit verwijderen. 8.3 Het Graafschap College kan de student(e) voor maximaal vijf schooldagen met onmiddellijke ingang schorsen. Het Graafschap College kan deze termijn nog eens met maximaal vijf schooldagen verlengen. 8.4 Het Graafschap College geeft de schorsing schriftelijk of mondeling door aan de student(e). Het vermeldt de reden, de startdatum en de duur van de schorsing. Het Graafschap College bevestigt een mondelinge schorsing meteen schriftelijk. 8.5 De student(e) kan binnen vijf schooldagen na het opleggen van de schorsing zijn reactie schriftelijk aan het Graafschap College kenbaar maken. Artikel 9 Ziekte en afwezigheid 9.1 Als de student(e) wegens ziekte of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden opleidingsactiviteiten niet kan volgen, moet hij/zij dit zo snel mogelijk liefst op de dag zelf - melden bij het Graafschap College. De procedure (werkwijze) en ziekte- en verlofregeling is te vinden in de sectorgids. 9.2 De student(e) die verlof heeft gekregen, is verplicht de betreffende onderwijsactiviteit in te halen, tenzij met het Graafschap College iets anders is afgesproken. 9.3 Het Graafschap College is wettelijk verplicht om verzuim van studenten te melden. Dat kan onder andere te maken hebben met de Wet op de studiefinanciering, de leerplichtwet en de kwalificatieplicht. Dit kun je lezen in het verzuimreglement. 9

10 Artikel 10 Rechten en plichten van de student(e) 10.1 Het college van bestuur van het Graafschap College zorgt ervoor dat er een studentenstatuut is. (Zoals bedoeld in artikel van de Wet Educatie Beroepsonderwijs.) 10.2 In het studentenstatuut staan de rechten en de plichten van de student(e) De studentenraad heeft ingestemd met het studentenstatuut Door ondertekening van de onderwijsovereenkomst verklaart de student(e) het studentenstatuut van het Graafschap College te kennen en zich er aan te houden De student(e) spant zich zo goed mogelijk in om de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. De student(e) moet aan opleidings- en examenactiviteiten deelnemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem/haar kan worden verwacht. Artikel 11 Beoordeling 11.1 Het Graafschap College zorgt voor een zorgvuldige voortgangstoetsing. Elke student(e) krijgt regelmatig informatie over zijn voortgang Alle zaken die gaan over de voortgangstoetsing zijn vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement van de opleiding Het Graafschap College zorgt voor een zorgvuldige examinering Alle zaken die gaan over examinering zijn vastgelegd in het examenreglement van de opleiding. Artikel 12 Duur en beëindiging van de overeenkomst 12.1 Deze onderwijsovereenkomst treedt na ondertekening van het eerste opleidingsblad in werking. De overeenkomst geldt zo lang de opleiding duurt, zoals vermeld op het opleidingsblad De overeenkomst kan met wederzijds goedvinden - de student(e) en het Graafschap College zijn het ermee eens - worden verlengd. Dat wordt dan vastgelegd in een nieuw opleidingsblad De overeenkomst eindigt: aan het eind van de overeengekomen periode zoals vermeld op het laatste opleidingsblad; als de student de opleiding waarvoor hij is ingeschreven, met een diploma heeft afgesloten; met wederzijds goedvinden; als één van de partijen op grond van zwaarwegende omstandigheden beëindiging van deze over 10

11 eenkomst noodzakelijk vindt en men in redelijkheid niet kan verlangen de overeenkomst te laten voortduren Het Graafschap College en de student(e) bevestigen schriftelijk en/of per de beëindiging van de onderwijsovereenkomst. Artikel 13a Ontbinding van de overeenkomst door het Graafschap College 13.1 Het Graafschap College kan de student(e) een bindend (verplichtend) studiebesluit opleggen. Dit kan leiden tot een verandering van de overeenkomst, of de ontbinding van de overeenkomst Het Graafschap College kan de student(e) verwijderen als hij/zij de regels uit het studentenstatuut van de instelling overtreedt, nadat hij/zij een schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen. Het Graafschap College heeft de student(e) daarbij gewezen op de mogelijke gevolgen van zijn/haar handelen of nalaten of als hij/ zij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag Het Graafschap College kan de student(e) verwijderen van de school als hij/zij zich langdurig aan onderwijs activiteiten onttrekt De student(e) kan van het Graafschap College worden verwijderd als hij zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt De overeenkomst kan ontbonden worden als het Graafschap College niet langer in staat is de opleiding aan te bieden. Het Graafschap College spant zich daarbij zo veel mogelijk in om ervoor te zorgen dat de student(e) de opleiding bij een andere instelling kan afmaken De overeenkomst kan ontbonden worden als de student(e) in de beroepsbegeleidende leerweg geen praktijkovereenkomst heeft Als het Graafschap College het voornemen heeft studenten (op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is) en examendeelnemers (als bedoeld in artikel lid 1 WEB) te verwijderen, geldt dat het Graafschap College ervoor zorgt dat een andere instelling bereid is de student(e) toe te laten (conform de artikelen lid 5 WEB). Als het Graafschap College aantoonbaar acht weken zonder succes heeft gezocht naar een andere instelling, kan het Graafschap College de student(e) definitief verwijderen De procedure (werkwijze) voor ontbinding van de overeenkomst van de student(e) is als volgt. a. Het Graafschap College deelt de student(e) het voornemen tot definitieve verwijdering gemotiveerd mee (met de redenen), per aangetekende brief. 11

12 b. De student(e) kan binnen 5 schooldagen na dagtekening van het voornemen, zijn reactie daarop schriftelijk aan de sectordirectie kenbaar te maken. c. Binnen 10 schooldagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering, verzendt de sectordirectie gemotiveerd en per aangetekende brief haar besluit daarover. d. De sectordirectie kan de student(e) tijdens de procedure tot verwijdering van de student(e) de toegang tot de sector of het onderwijs ontzeggen. Artikel 13b Ontbinding van de overeenkomst door de student(e) Ontbinding van de overeenkomst door de student(e) vindt plaats: 13.1 als de student(e) zich laat uitschrijven bij het Graafschap College of de student(e) op eigen initiatief definitief het Graafschap College heeft verlaten; 13.2 bij het overlijden van de student(e). Artikel 14 Wijziging van de overeenkomst op verzoek van de student(e) 14.1 De opleidingsgegevens zoals vastgelegd in het opleidingsblad kunnen tijdens de opleiding met wederzijdse instemming van partijen worden veranderd of aangevuld De student(e) kan verzoeken om een wijziging van zijn overeenkomst, na overleg met de daartoe aangewezen medewerker van de opleiding. Hij moet daarbij voldoen aan de toelatingscriteria voor de nieuw te volgen opleiding. Deze staan in de studiegids van de opleiding Als er een wijziging komt in de onderwijsovereenkomst, wordt het opleidingsblad vervangen door een nieuw opleidingsblad. Het Graafschap College verstuurt het veranderde opleidingsblad naar het adres van de student(e). Als de student(e) niet akkoord gaat met de inhoud van het nieuwe opleidingsblad, dan moet hij dit binnen tien schooldagen schriftelijk melden aan het Graafschap College Als de student(e) minderjarig is, wordt het gewijzigde opleidingsblad via de post ook naar zijn/haar ouder/ wettelijk vertegenwoordiger verzonden. Als de ouder of wettelijk vertegenwoordiger niet akkoord gaat met de inhoud van het nieuwe opleidingsblad, dan moet deze het binnen tien schooldagen schriftelijk melden aan het Graafschap College Als er volgens vorige artikelen bezwaar is gemaakt tegen de wijziging, blijft het oude opleidingsblad geldig. 12

13 Indien geen bezwaar is gemaakt, vervangt het nieuwe opleidingenblad het vorige opleidingsblad en wordt daarmee een vast onderdeel van de onderwijsovereenkomst De student(e) heeft digitaal inzage in zijn inschrijvingsgegevens in de deelnemersadministratie. Artikel 15 Financiële verplichtingen 15.1 Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijke vastgestelde les- en/of cursusgelden verschuldigd. Voor de opleidingen in de beroepsopleidende leerweg moet men lesgeld betalen. Dit wordt in rekening gebracht door DUO. Voor de opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg moet men cursusgeld betalen. Dit wordt in rekening gebracht door het Graafschap College en moet, volgens de wet, betaald zijn voordat de student(e) kan worden ingeschreven. In uitzonderingsgevallen kan een betalingsregeling worden afgesproken Inschrijving voor het onderwijs aan het Graafschap College is niet afhankelijk van een andere (dan een bij volgens de wet geregelde) geldelijke bijdrage overeenkomstig artikel van de WEB Voor studenten die uitsluitend deelnemen aan examens, kan een bijdrage per examenonderdeel worden gevraagd. Deze moet hij/zij voldoen, voordat hij/zij kan deelnemen aan het examenonderdeel Een student(e) kan soms een beroep doen op een betalingsregeling. Daarin staan afspraken over het terug betalen van een voorschot, die het college van bestuur heeft verstrekt om het wettelijk verplicht cursusgeld te voldoen Soms worden via een restitutieregeling afspraken gemaakt over de terugbetaling van cursusgeld. (In andere dan wettelijk bedoelde situaties, zoals vastgelegd in artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeld wet 2000.) 15.6 Het Graafschap College verzorgt het onderwijs en stelt de benodigde inventaris (voorwerpen) beschikbaar die op basis van het betreffende kwalificatiedossier noodzakelijk is om studenten in staat te stellen het onderwijs te volgen en het diploma te behalen Voor de start van de opleiding geeft het Graafschap College een indicatie van de onderwijsbenodigdheden via de studiegids. De student(e) verklaart kennis te hebben genomen van deze lijst met onderwijsbenodigdheden waar hij voor aanvang van de opleiding over moet beschikken, door ondertekening van de onderwijsovereenkomst. De student(e) bepaalt zelf hoe en waar hij deze onderwijsbenodigdheden aanschaft Het Graafschap College kan opleidingsactiviteiten aanbieden waaraan de student(e) op vrijwillige basis kan 13

14 deelnemen. Voor deze extra opleidingsactiviteiten kan het Graafschap College extra kosten in rekening brengen. De studenten die ervoor kiezen aan deze activiteiten deel te nemen, moeten deze kosten apart betalen. Dit is verder uitgewerkt in de schoolkostenregeling die te vinden is op de website van het Graafschap College. Artikel 16 Aansprakelijkheid 16.1 Het Graafschap College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst op grond van schorsing en/of verwijdering van de student(e). De student(e) heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van gemaakte kosten Met uitzondering van opzet of grove schuld is het Graafschap College niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering en/of beschadiging van eigendommen van de student(e) Bij aansprakelijkheid van het Graafschap College - als het verwijtbaar deze overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt - moet het Graafschap College een bedrag betalen dat maximaal overeenkomt met het les- of cursusgeld van het desbetreffende studiejaar, of een evenredig deel daarvan als de opleiding eerder wordt beëindigd, óf de betaalde examenbijdrage. Artikel 17 Procedure voor geschillen en klachten 17.1 Als de student(e) vindt dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig is toegepast kan hij zich in eerste instantie wenden tot de studieloopbaanbegeleider. Als de student(e) en studieloopbaanbegeleider er samen niet uitkomen, kan de student(e) zich wenden tot de opleidingsmanager/sectordirectie Als er geen passende oplossing is gevonden, heeft de student(e) het recht een klacht in te dienen via de interne klachtenregeling van het Graafschap College. Deze kun je vinden op de website van het Graafschap College Het Graafschap College heeft een onafhankelijke klachtencommissie die de klachten behandelt Eventuele geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel de beëindiging daarvan, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van het Graafschap College. Artikel 18 Recht op Bescherming van je persoonlijke gegevens 18.1 Het Graafschap College heeft een privacyreglement. Uitgangspunt van het reglement is dat de gegevens- 14

15 registratie, het koppelings- en toegangsbeleid en de verstrekking van gegevens aan buitenstaanders de privacy van de studenten niet meer aantast dan nodig is (voor het kunnen functioneren van het Graafschap College binnen de wet- en regelgeving van de overheid). Het privacyreglement is in te zien via de website van het Graafschap College Als een student(e) betrokken is bij een ernstig strafbaar feit en de politie het Graafschap College medewerking verzoekt bij de opsporing of daarna de vervolging, kan het college van bestuur (of een door hem aangewezen leidinggevende van het Graafschap College) besluiten inlichtingen aan de politie te verstrekken in het belang van het justitieel onderzoek. Het Graafschap College is hierbij zo terughoudend mogelijk Bij diverse locaties wordt voor de toegang of het gebruik van voorzieningen en of de aanwezigheidsregistratie een studentenpas met foto van de student(e) gebruikt. Studenten zijn verplicht zich te legitimeren met deze studentenpas op verzoek van medewerkers van het Graafschap College. De student(e) is verplicht zich hiervoor te laten fotograferen. Het beheer van het fotoarchief valt ook onder het privacyreglement. Artikel 19 Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden van kracht nadat de ondernemingsraad een advies heeft gegeven en de studentenraad instemming heeft gegeven. Wijzingen en aanvullingen worden vastgesteld door het college van bestuur Op de site van het Graafschap College staan altijd de op dat moment geldende algemene voorwaarden De wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor de reeds afgesloten onderwijsovereenkomsten tenzij dit niet redelijk en billijk is Het Graafschap College stelt de student(e), of bij minderjarigheid zijn wettelijke vertegenwoordiger, via een op de hoogte van de wijziging van de algemene voorwaarden. De wijzigingen van de voorwaarden staan ook op de website van het Graafschap College Als de student(e), of zijn wettelijke vertegenwoordiger, bezwaar heeft tegen de nieuwe algemene voorwaarden, kan hij/zij de overeenkomst ontbinden. 15

16 Artikel 20 Toepasselijke reglementen en regelingen 20.1 Naast de bepalingen in deze overeenkomst zijn de volgende reglementen en regelingen van toepassing: - Onderwijs- en Examenregeling (OER) behorende bij de opleiding - Onderwijsreglement van het Graafschap College - Examenreglement van het Graafschap College - Reglement toetsing - Studentenstatuut - Klachtenregeling en beroepsprocedure; - Privacyreglement - BPV-protocol - Dyslexieprotocol - ICT-reglement - Reglement mediatheek - Verzuimreglement Al deze reglementen zijn beschikbaar op de website van het Graafschap College en een aantal daarvan staan ook in de studiegids De bovenstaande regelingen zijn digitaal beschikbaar (graafschapcollege.nl) en zijn gepubliceerd in de sectorgids. Artikel 21 Slotbepaling 21.1 In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het college van bestuur van het Graafschap College na overleg met de student(e) De student(e) - of eventueel de wettelijke vertegenwoordiger - verklaart dat hij/zij de documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, heeft ontvangen en/of daarvan heeft kennisgenomen. 16

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie