Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus

2 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met jou een onderwijsovereenkomst af voordat je start met de opleiding. Wat is een onderwijsovereenkomst? In de onderwijsovereenkomst staan de rechten en plichten van jou en de school. Je vindt deze onder de algemene voorwaarden. Zo weet je precies wat jij en het Graafschap College van elkaar mogen verwachten. Je ondertekent de overeenkomst aan het begin van de opleiding. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders of verzorgers tekenen. Elke student(e) sluit met de school deze (wettelijk verplichte) onderwijsovereenkomst af. Omdat het een juridisch contract is, staan er soms lastige begrippen in. Lees de overeenkomst en de algemene voorwaarden rustig door. Na de Inhoud en de Inleiding (zie artikel 1), leggen we moeilijke woorden uit in artikel 2. Samen met de studentenraad hebben we de tekst zo begrijpelijk mogelijk gemaakt. Toch kan het zijn dat je bepaalde woorden of alinea s uitgelegd wilt hebben. Je studieloopbaanbegeleider helpt je graag. Zij staan klaar om antwoorden te geven op al je vragen. 2

3 Inhoudsopgave Artikel 1 Inleiding 4 Artikel 2 Uitleg begrippen en afkortingen 4 Artikel 3 De overeenkomst 6 Artikel 4 Onderwijs aan het Graafschap College 6 Artikel 5 Inhoud en inrichting van het onderwijs 7 Artikel 6 Tijdvakken en locaties 7 Artikel 7a Begeleiding 8 Artikel 7b Specifieke (bijzondere) begeleiding 8 Artikel 8a Gedragsregels en veiligheid 9 Artikel 8B Schorsing 9 Artikel 9 Ziekte en afwezigheid 9 Artikel 10 Rechten en plichten van de student(e) 10 Artikel 11 Beoordeling 10 Artikel 12 Duur en beëindiging van de overeenkomst 10 Artikel 13a Ontbinding (opheffing) van de overeenkomst door het Graafschap College 11 Artikel 13b Ontbinding van de overeenkomst door de student(e) 12 Artikel 14 Veranderen van de overeenkomst op verzoek van de student(e) 12 Artikel 15 Financiële verplichtingen 13 Artikel 16 Aansprakelijkheid 14 Artikel 17 Procedure voor (werkwijze bij) geschillen en klachten 14 Artikel 18 Recht op bescherming van je persoonlijke gegevens 14 Artikel 19 Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden. 15 Artikel 20 Toepasselijke (geldende) reglementen en regelingen 16 Artikel 21 Slotbepaling 16 3

4 1 Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst Artikel 1 Inleiding De studentenraad van het Graafschap College heeft ingestemd met de onderwijsovereenkomst (en dus met de algemene voorwaarden) van het Graafschap College. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. (Dat is het recht dat voor alle Nederlanders geldt.) In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van het Graafschap College. Het bevoegd gezag zijn de personen (het zogeheten college van bestuur) die de taak en de bevoegdheid hebben om te beslissen over alles wat de school aangaat. Artikel 2 Uitleg gebruikte begrippen en afkortingen Beroepsprocedure Betalingsregeling Beroepspraktijkvorming Protocol Dyslexieprotocol Examenreglement ICT-reglement Klachtenregeling De beroepsprocedure is een manier waarop de student(e) bezwaar kan maken tegen een maatregel of in beroep kan gaan (een hoger orgaan vragen de zaak opnieuw te bekijken) tegen een beslissing van de examencommissie. Voor de vastgestelde beroepsprocedure van het Graafschap College, verwijzen we je naar de website van het Graafschap College. De betalingsregeling is een overeenkomst tussen de student(e) en het Graafschap College. Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld wanneer het cursusgeld betaald moet zijn. Deze datum is anders dan die op de factuur staat. In het Beroepspraktijkvorming-Protocol zijn de afspraken over de beroepspraktijkvorming toegelicht. De afspraken zijn geldend voor alle mbo-instellingen. De afspraken zijn gemaakt door het ministerie van OCW, de MBO Raad, Colo ( nu: Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), MBK Nederland en VNO-NCW. In het dyslexieprotocol staan regels en richtlijnen over de begeleiding van studenten met dyslexie. Het dyslexieprotocol zorgt ervoor dat studenten met dyslexie eenduidige en effectieve begeleiding krijgen. In het examenreglement staan de regels voor de manier waarop we de examens afnemen. Hierin staan de afspraken over de examinering en de rechten en plichten van de school en de student(e). Het college van bestuur stelt deze vast. In het ICT-reglement staan de afspraken over het gebruik van ICT en de rechten en plichten van de school en de studenten. De klachtenregeling is een regeling voor behandeling van klachten over het onderwijs, examens of vertrouwelijke onderwerpen, zoals discriminatie of mishandeling. 4

5 Onderwijs-overeenkomst Onderwijsprogramma Onderwijs- en examenregeling Onderwijsreglement Opleidingsblad Verzuimreglement Praktijkorganisatie Praktijkovereenkomst Privacyreglement Reglement mediatheek Reglement toetsing Restitutieregeling Schooldag Schoolkostenregeling Sectorgids Student(e) Studentenstatuut De onderwijsovereenkomst is het officiële contract tussen het Graafschap College en de student(e) voor hun rechten en plichten in het onderwijs- en examineringsprogramma. In het onderwijsprogramma staat alles over de inhoud, inrichting en opbouw van het onderwijs. In de onderwijs- en examenregeling beschrijven we de inrichting van het onderwijs en de examinering van een opleiding. In het onderwijsreglement staan de afspraken, de rechten en plichten van het Graafschap College en de studenten op het gebied van het onderwijs. Het opleidingsblad is een vast onderdeel van de onderwijsovereenkomst. Op het opleidingsblad staan de opleidingsgegevens van de student(e) (domein, kwalificatiedossier of kwalificatie en het bijbehorende CREBO-nummer. Elke opleiding heeft een uniek CREBO-nummer). In het verzuimreglement staan de gang van zaken (procedures), regels en afspraken over (ziekte)verzuim. De praktijkorganisatie is een organisatie, met een erkenning van een kenniscentrum, waar de student(e) het onderricht in de praktijk van het beroep (de beroepspraktijkvorming) krijgt. Dit noemen we ook wel het leerbedrijf. De praktijkovereenkomst is het officiële contract tussen het Graafschap College, de praktijkorganisatie en de student(e). Daarin staan alle rechten en plichten die bij het praktijkprogramma gelden. In het privacyreglement staan de afspraken over het verstrekken van (persoons) gegevens van studenten die onderwijs volgen of hebben gevolgd bij het Graafschap College. In het Reglement mediatheek staan de afspraken over het gebruik van materialen en middelen uit de mediatheek. In het reglement staan de rechten en plichten van de student(e) en de school. In het Reglement toetsing staan de afspraken over toetsing. In de restitutieregeling staat een overzicht van een aantal situaties waarbij het Graafschap College eerder betaald cursusgeld terugbetaalt. De hoogte van de restitutie (terugbetaling) per situatie staat erin. Een schooldag is een van de 200 dagen per schooljaar waarop onderwijsactiviteiten zijn gepland. Dit is de regeling waarin de afspraken staan over de schoolkosten en de vrijwillige bijdrage. In de sectorgids staan afspraken en werkwijzen die gelden voor de gehele sector. Er zijn vier sectoren: Economie & Dienstverlening, Techniek & Informatica, Zorg & Welzijn en Educatie & Participatie. De student(e) is een persoon die bij het Graafschap College staat ingeschreven en een onderwijsovereenkomst heeft ondertekend. In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en andere wetteksten heet deze een deelnemer. In het studentenstatuut staan de rechten en de plichten van de student(e). Er staat beschreven wat de student(e) van het Graafschap College mag verwachten en wat het Graafschap College van de student(e) verwacht. 5

6 Artikel 3 De overeenkomst 3.1 De onderwijsovereenkomst (als bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs) bevat de algemene voorwaarden en het actuele opleidingsblad. 3.2 Het opleidingsblad vormt deel I van de onderwijsovereenkomst. De algemene voorwaarden vormen deel II van de onderwijsovereenkomst 3.2 In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van de student(e) en de school. In het opleidingsblad staan bepalingen over de opleiding die de student(e) gaat volgen. Het opleidingsblad is een vast onderdeel van deze overeenkomst. Overal waar in deze overeenkomst opleiding staat, bedoelen we de opleiding die staat op het opleidingsblad. 3.3 De overeenkomst leidt tot inschrijving voor het onderwijs aan het Graafschap College. 3.4 Voor inschrijving in de beroepsopleidende leerweg geldt dat het onderwijsprogramma voldoet aan de eisen van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten. 3.5 Voor inschrijving in de beroepsbegeleidende leerweg geldt dat het onderwijsprogramma voldoet aan de eisen van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en sociale premies. Artikel 4 Onderwijs aan het Graafschap College 4.1 Het Graafschap College houdt in zijn opleidingen waar mogelijk rekening met leertempo, leerstijl en wat de student(e) kan of weet. 4.2 Bij het Graafschap College weet iedere student(e) wat zijn onderwijsprogramma is en wat de school van hem verwacht. 4.3 Bij het Graafschap College heeft iedere student(e) een evenwichtig pakket van theorie en praktijk, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van gekwalificeerd (bevoegd en bekwaam) personeel. 4.4 Bij het Graafschap College heeft iedere student(e) een persoonlijke begeleider waar hij regelmatig een gesprek mee voert. 4.5 Bij het Graafschap College is er een goede balans tussen theorie en praktijk. Er zijn gevarieerde werkvormen. We bieden studenten een evenwichtig pakket aan van vakkennis, vakbekwaamheid en een goede voorbereiding op de beroepspraktijkvorming. 4.6 Bij het Graafschap College is er van het begin tot het eind goed overleg met de praktijkorganisatie. Dit overleg gaat over de voorbereiding, voortgang en beoordeling van de beroepspraktijkvorming. 6

7 4.7 Bij het Graafschap College is alles gericht op goede en doeltreffende communicatie met studenten, praktijkorganisaties, ouders of verzorgers. Artikel 5 Inhoud en inrichting van het onderwijs 5.1 Het Graafschap College organiseert het onderwijs en de examinering op zo n manier dat de student(e) de opleiding in principe binnen de gestelde termijn (vooraf bepaalde tijd) met succes af kan ronden. 5.2 In voorkomende gevallen (als een bepaalde situatie zich voordoet), kan het college van bestuur een alternatieve termijn (een andere bepaalde tijd) voor de opleiding vaststellen. In dit geval spreekt het Graafschap College via een nieuw opleidingsblad een nieuwe verwachte einddatum af met de student(e). 5.3 De inhoud en inrichting van de opleiding en examenvoorzieningen staan in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), zoals bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze vind je in de studiegids van de opleiding. 5.4 De beroepspraktijkvorming is een verplicht onderdeel van elke beroepsopleiding. Afspraken over de beroepspraktijkvorming staan in een praktijkovereenkomst tussen het Graafschap College, de student(e) en de praktijkorganisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt. 5.5 Het Graafschap College heeft een zorgplicht om een arbeidsmarktrelevante (van betekenis voor de arbeidsmarkt) of doorstroomrelevante opleiding aan te bieden en de student(e) zo veel mogelijk te helpen bij het vinden van een praktijkplaats. De student(e) moet zich eerst zelf actief inspannen om een praktijkplaats te vinden en moet een praktijkplaats accepteren die voldoet aan de vastgestelde criteria (voorwaarden). 5.6 Met bewijsstukken kan een student(e) vrijstelling krijgen voor een bepaald examenonderdeel. De regels en vastgestelde voorwaarden voor het verlenen van vrijstellingen kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. Artikel 6 Tijdvakken en locaties 6.1 Het Graafschap College zorgt voor het realiseren van de ingeroosterde lessen en andere onderwijsactiviteiten en zorgt bij lesuitval voor een passend alternatief (andere oplossing). 6.2 Het Graafschap College maakt het rooster en de locaties ruim voor het begin van de lessen aan de student(e) bekend. Het Graafschap College streeft ernaar om het rooster 14 dagen voor de ingangsdatum bekend te maken. 7

8 6.3 Het Graafschap College mag het rooster en de locatie(s) soms veranderen. (Alleen als er organisatorische of onderwijsinhoudelijke redenen zijn.) Het Graafschap College spant zich in veranderingen van het rooster en/ of de locatie(s) op tijd, vóór de start van de les door te geven aan de student(e). 6.4 Studenten, die ingeschreven zijn in de beroepsopleidende leerweg moeten gedurende de hele week overdag beschikbaar zijn voor onderwijsactiviteiten. Voor sommige opleidingen gelden afwijkende schooltijden. Het Graafschap College informeert de studenten hierover vóór de aanvang van de opleiding. Artikel 7a Begeleiding 7.1 Het Graafschap College zorgt voor studie- en beroepskeuzevoorlichting. 7.2 Het Graafschap College zorgt voor een goede en passende begeleiding. Zo nodig geeft het regelmatig adviezen aan de student(e) over de voortzetting van de studie. Artikel 7b Specifieke begeleiding 7.1 Het Graafschap College heeft aanvullende voorzieningen getroffen voor studenten die specifieke (bijzondere) begeleiding nodig hebben. 7.2 Op verzoek van de student(e), de studieloopbaanbegeleider of de ouder/wettelijke vertegenwoordiger kan het Graafschap College onderzoeken of de student(e) in aanmerking komt voor de specifieke begeleiding en of het Graafschap College deze begeleiding zelf geeft. 7.3 Als de student(e) in aanmerking komt voor aanvullende begeleiding, maakt het Graafschap College daarvoor afspraken en legt deze vast in een begeleidingsblad bij de onderwijsovereenkomst. Het begeleidingsblad wordt dan een vast onderdeel van de overeenkomst. Het begeleidingsblad wordt door de betrokken partijen ondertekend. 7.4 Het soort aanvullende begeleiding en de manier waarop deze wordt uitgevoerd, is uitgewerkt in het begeleidingsplan van de student(e). 7.5 Deze aanvullende begeleiding is tijdens de looptijd van de gesloten onderwijsovereenkomst. (Waar het begeleidingsblad vast deel van uitmaakt.) 7.6 De betrokken partijen kunnen in onderling overleg besluiten de afspraken te veranderen. Het Graafschap College kan de student(e), als hij/zij dat wil, hierin adviseren. Het Graafschap College vervangt het begeleidingsblad dan door een nieuw begeleidingsblad. 8

9 Artikel 8a Gedragsregels en veiligheid 8.1 De student(e) is verplicht tijdens de deelname aan onderwijsactiviteiten - in het belang van orde, veiligheid en gezondheid - de gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen. Het Graafschap College licht de student(e) in over deze regels via de sectorgids. 8.2 Het Graafschap College treft, volgens de Arbeidsomstandighedenwet, maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de lichamelijke en geestelijke veiligheid van de student(e). Artikel 8B Schorsing 8.1 Als de student(e) zich niet aan de regels van het Graafschap College houdt, zoals (onder meer) beschreven in het studentenstatuut, kan het Graafschap College de student(e) schorsen. 8.2 Het Graafschap College kan een student(e) die tijdens een opleidingsactiviteit ongewenst gedrag vertoont, uit de opleidingsactiviteit verwijderen. 8.3 Het Graafschap College kan de student(e) voor maximaal vijf schooldagen met onmiddellijke ingang schorsen. Het Graafschap College kan deze termijn nog eens met maximaal vijf schooldagen verlengen. 8.4 Het Graafschap College geeft de schorsing schriftelijk of mondeling door aan de student(e). Het vermeldt de reden, de startdatum en de duur van de schorsing. Het Graafschap College bevestigt een mondelinge schorsing meteen schriftelijk. 8.5 De student(e) kan binnen vijf schooldagen na het opleggen van de schorsing zijn reactie schriftelijk aan het Graafschap College kenbaar maken. Artikel 9 Ziekte en afwezigheid 9.1 Als de student(e) wegens ziekte of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden opleidingsactiviteiten niet kan volgen, moet hij/zij dit zo snel mogelijk liefst op de dag zelf - melden bij het Graafschap College. De procedure (werkwijze) en ziekte- en verlofregeling is te vinden in de sectorgids. 9.2 De student(e) die verlof heeft gekregen, is verplicht de betreffende onderwijsactiviteit in te halen, tenzij met het Graafschap College iets anders is afgesproken. 9.3 Het Graafschap College is wettelijk verplicht om verzuim van studenten te melden. Dat kan onder andere te maken hebben met de Wet op de studiefinanciering, de leerplichtwet en de kwalificatieplicht. Dit kun je lezen in het verzuimreglement. 9

10 Artikel 10 Rechten en plichten van de student(e) 10.1 Het college van bestuur van het Graafschap College zorgt ervoor dat er een studentenstatuut is. (Zoals bedoeld in artikel van de Wet Educatie Beroepsonderwijs.) 10.2 In het studentenstatuut staan de rechten en de plichten van de student(e) De studentenraad heeft ingestemd met het studentenstatuut Door ondertekening van de onderwijsovereenkomst verklaart de student(e) het studentenstatuut van het Graafschap College te kennen en zich er aan te houden De student(e) spant zich zo goed mogelijk in om de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. De student(e) moet aan opleidings- en examenactiviteiten deelnemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem/haar kan worden verwacht. Artikel 11 Beoordeling 11.1 Het Graafschap College zorgt voor een zorgvuldige voortgangstoetsing. Elke student(e) krijgt regelmatig informatie over zijn voortgang Alle zaken die gaan over de voortgangstoetsing zijn vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement van de opleiding Het Graafschap College zorgt voor een zorgvuldige examinering Alle zaken die gaan over examinering zijn vastgelegd in het examenreglement van de opleiding. Artikel 12 Duur en beëindiging van de overeenkomst 12.1 Deze onderwijsovereenkomst treedt na ondertekening van het eerste opleidingsblad in werking. De overeenkomst geldt zo lang de opleiding duurt, zoals vermeld op het opleidingsblad De overeenkomst kan met wederzijds goedvinden - de student(e) en het Graafschap College zijn het ermee eens - worden verlengd. Dat wordt dan vastgelegd in een nieuw opleidingsblad De overeenkomst eindigt: aan het eind van de overeengekomen periode zoals vermeld op het laatste opleidingsblad; als de student de opleiding waarvoor hij is ingeschreven, met een diploma heeft afgesloten; met wederzijds goedvinden; als één van de partijen op grond van zwaarwegende omstandigheden beëindiging van deze over 10

11 eenkomst noodzakelijk vindt en men in redelijkheid niet kan verlangen de overeenkomst te laten voortduren Het Graafschap College en de student(e) bevestigen schriftelijk en/of per de beëindiging van de onderwijsovereenkomst. Artikel 13a Ontbinding van de overeenkomst door het Graafschap College 13.1 Het Graafschap College kan de student(e) een bindend (verplichtend) studiebesluit opleggen. Dit kan leiden tot een verandering van de overeenkomst, of de ontbinding van de overeenkomst Het Graafschap College kan de student(e) verwijderen als hij/zij de regels uit het studentenstatuut van de instelling overtreedt, nadat hij/zij een schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen. Het Graafschap College heeft de student(e) daarbij gewezen op de mogelijke gevolgen van zijn/haar handelen of nalaten of als hij/ zij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag Het Graafschap College kan de student(e) verwijderen van de school als hij/zij zich langdurig aan onderwijs activiteiten onttrekt De student(e) kan van het Graafschap College worden verwijderd als hij zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt De overeenkomst kan ontbonden worden als het Graafschap College niet langer in staat is de opleiding aan te bieden. Het Graafschap College spant zich daarbij zo veel mogelijk in om ervoor te zorgen dat de student(e) de opleiding bij een andere instelling kan afmaken De overeenkomst kan ontbonden worden als de student(e) in de beroepsbegeleidende leerweg geen praktijkovereenkomst heeft Als het Graafschap College het voornemen heeft studenten (op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is) en examendeelnemers (als bedoeld in artikel lid 1 WEB) te verwijderen, geldt dat het Graafschap College ervoor zorgt dat een andere instelling bereid is de student(e) toe te laten (conform de artikelen lid 5 WEB). Als het Graafschap College aantoonbaar acht weken zonder succes heeft gezocht naar een andere instelling, kan het Graafschap College de student(e) definitief verwijderen De procedure (werkwijze) voor ontbinding van de overeenkomst van de student(e) is als volgt. a. Het Graafschap College deelt de student(e) het voornemen tot definitieve verwijdering gemotiveerd mee (met de redenen), per aangetekende brief. 11

12 b. De student(e) kan binnen 5 schooldagen na dagtekening van het voornemen, zijn reactie daarop schriftelijk aan de sectordirectie kenbaar te maken. c. Binnen 10 schooldagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering, verzendt de sectordirectie gemotiveerd en per aangetekende brief haar besluit daarover. d. De sectordirectie kan de student(e) tijdens de procedure tot verwijdering van de student(e) de toegang tot de sector of het onderwijs ontzeggen. Artikel 13b Ontbinding van de overeenkomst door de student(e) Ontbinding van de overeenkomst door de student(e) vindt plaats: 13.1 als de student(e) zich laat uitschrijven bij het Graafschap College of de student(e) op eigen initiatief definitief het Graafschap College heeft verlaten; 13.2 bij het overlijden van de student(e). Artikel 14 Wijziging van de overeenkomst op verzoek van de student(e) 14.1 De opleidingsgegevens zoals vastgelegd in het opleidingsblad kunnen tijdens de opleiding met wederzijdse instemming van partijen worden veranderd of aangevuld De student(e) kan verzoeken om een wijziging van zijn overeenkomst, na overleg met de daartoe aangewezen medewerker van de opleiding. Hij moet daarbij voldoen aan de toelatingscriteria voor de nieuw te volgen opleiding. Deze staan in de studiegids van de opleiding Als er een wijziging komt in de onderwijsovereenkomst, wordt het opleidingsblad vervangen door een nieuw opleidingsblad. Het Graafschap College verstuurt het veranderde opleidingsblad naar het adres van de student(e). Als de student(e) niet akkoord gaat met de inhoud van het nieuwe opleidingsblad, dan moet hij dit binnen tien schooldagen schriftelijk melden aan het Graafschap College Als de student(e) minderjarig is, wordt het gewijzigde opleidingsblad via de post ook naar zijn/haar ouder/ wettelijk vertegenwoordiger verzonden. Als de ouder of wettelijk vertegenwoordiger niet akkoord gaat met de inhoud van het nieuwe opleidingsblad, dan moet deze het binnen tien schooldagen schriftelijk melden aan het Graafschap College Als er volgens vorige artikelen bezwaar is gemaakt tegen de wijziging, blijft het oude opleidingsblad geldig. 12

13 Indien geen bezwaar is gemaakt, vervangt het nieuwe opleidingenblad het vorige opleidingsblad en wordt daarmee een vast onderdeel van de onderwijsovereenkomst De student(e) heeft digitaal inzage in zijn inschrijvingsgegevens in de deelnemersadministratie. Artikel 15 Financiële verplichtingen 15.1 Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijke vastgestelde les- en/of cursusgelden verschuldigd. Voor de opleidingen in de beroepsopleidende leerweg moet men lesgeld betalen. Dit wordt in rekening gebracht door DUO. Voor de opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg moet men cursusgeld betalen. Dit wordt in rekening gebracht door het Graafschap College en moet, volgens de wet, betaald zijn voordat de student(e) kan worden ingeschreven. In uitzonderingsgevallen kan een betalingsregeling worden afgesproken Inschrijving voor het onderwijs aan het Graafschap College is niet afhankelijk van een andere (dan een bij volgens de wet geregelde) geldelijke bijdrage overeenkomstig artikel van de WEB Voor studenten die uitsluitend deelnemen aan examens, kan een bijdrage per examenonderdeel worden gevraagd. Deze moet hij/zij voldoen, voordat hij/zij kan deelnemen aan het examenonderdeel Een student(e) kan soms een beroep doen op een betalingsregeling. Daarin staan afspraken over het terug betalen van een voorschot, die het college van bestuur heeft verstrekt om het wettelijk verplicht cursusgeld te voldoen Soms worden via een restitutieregeling afspraken gemaakt over de terugbetaling van cursusgeld. (In andere dan wettelijk bedoelde situaties, zoals vastgelegd in artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeld wet 2000.) 15.6 Het Graafschap College verzorgt het onderwijs en stelt de benodigde inventaris (voorwerpen) beschikbaar die op basis van het betreffende kwalificatiedossier noodzakelijk is om studenten in staat te stellen het onderwijs te volgen en het diploma te behalen Voor de start van de opleiding geeft het Graafschap College een indicatie van de onderwijsbenodigdheden via de studiegids. De student(e) verklaart kennis te hebben genomen van deze lijst met onderwijsbenodigdheden waar hij voor aanvang van de opleiding over moet beschikken, door ondertekening van de onderwijsovereenkomst. De student(e) bepaalt zelf hoe en waar hij deze onderwijsbenodigdheden aanschaft Het Graafschap College kan opleidingsactiviteiten aanbieden waaraan de student(e) op vrijwillige basis kan 13

14 deelnemen. Voor deze extra opleidingsactiviteiten kan het Graafschap College extra kosten in rekening brengen. De studenten die ervoor kiezen aan deze activiteiten deel te nemen, moeten deze kosten apart betalen. Dit is verder uitgewerkt in de schoolkostenregeling die te vinden is op de website van het Graafschap College. Artikel 16 Aansprakelijkheid 16.1 Het Graafschap College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst op grond van schorsing en/of verwijdering van de student(e). De student(e) heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van gemaakte kosten Met uitzondering van opzet of grove schuld is het Graafschap College niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering en/of beschadiging van eigendommen van de student(e) Bij aansprakelijkheid van het Graafschap College - als het verwijtbaar deze overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt - moet het Graafschap College een bedrag betalen dat maximaal overeenkomt met het les- of cursusgeld van het desbetreffende studiejaar, of een evenredig deel daarvan als de opleiding eerder wordt beëindigd, óf de betaalde examenbijdrage. Artikel 17 Procedure voor geschillen en klachten 17.1 Als de student(e) vindt dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig is toegepast kan hij zich in eerste instantie wenden tot de studieloopbaanbegeleider. Als de student(e) en studieloopbaanbegeleider er samen niet uitkomen, kan de student(e) zich wenden tot de opleidingsmanager/sectordirectie Als er geen passende oplossing is gevonden, heeft de student(e) het recht een klacht in te dienen via de interne klachtenregeling van het Graafschap College. Deze kun je vinden op de website van het Graafschap College Het Graafschap College heeft een onafhankelijke klachtencommissie die de klachten behandelt Eventuele geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel de beëindiging daarvan, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van het Graafschap College. Artikel 18 Recht op Bescherming van je persoonlijke gegevens 18.1 Het Graafschap College heeft een privacyreglement. Uitgangspunt van het reglement is dat de gegevens- 14

15 registratie, het koppelings- en toegangsbeleid en de verstrekking van gegevens aan buitenstaanders de privacy van de studenten niet meer aantast dan nodig is (voor het kunnen functioneren van het Graafschap College binnen de wet- en regelgeving van de overheid). Het privacyreglement is in te zien via de website van het Graafschap College Als een student(e) betrokken is bij een ernstig strafbaar feit en de politie het Graafschap College medewerking verzoekt bij de opsporing of daarna de vervolging, kan het college van bestuur (of een door hem aangewezen leidinggevende van het Graafschap College) besluiten inlichtingen aan de politie te verstrekken in het belang van het justitieel onderzoek. Het Graafschap College is hierbij zo terughoudend mogelijk Bij diverse locaties wordt voor de toegang of het gebruik van voorzieningen en of de aanwezigheidsregistratie een studentenpas met foto van de student(e) gebruikt. Studenten zijn verplicht zich te legitimeren met deze studentenpas op verzoek van medewerkers van het Graafschap College. De student(e) is verplicht zich hiervoor te laten fotograferen. Het beheer van het fotoarchief valt ook onder het privacyreglement. Artikel 19 Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden van kracht nadat de ondernemingsraad een advies heeft gegeven en de studentenraad instemming heeft gegeven. Wijzingen en aanvullingen worden vastgesteld door het college van bestuur Op de site van het Graafschap College staan altijd de op dat moment geldende algemene voorwaarden De wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor de reeds afgesloten onderwijsovereenkomsten tenzij dit niet redelijk en billijk is Het Graafschap College stelt de student(e), of bij minderjarigheid zijn wettelijke vertegenwoordiger, via een op de hoogte van de wijziging van de algemene voorwaarden. De wijzigingen van de voorwaarden staan ook op de website van het Graafschap College Als de student(e), of zijn wettelijke vertegenwoordiger, bezwaar heeft tegen de nieuwe algemene voorwaarden, kan hij/zij de overeenkomst ontbinden. 15

16 Artikel 20 Toepasselijke reglementen en regelingen 20.1 Naast de bepalingen in deze overeenkomst zijn de volgende reglementen en regelingen van toepassing: - Onderwijs- en Examenregeling (OER) behorende bij de opleiding - Onderwijsreglement van het Graafschap College - Examenreglement van het Graafschap College - Reglement toetsing - Studentenstatuut - Klachtenregeling en beroepsprocedure; - Privacyreglement - BPV-protocol - Dyslexieprotocol - ICT-reglement - Reglement mediatheek - Verzuimreglement Al deze reglementen zijn beschikbaar op de website van het Graafschap College en een aantal daarvan staan ook in de studiegids De bovenstaande regelingen zijn digitaal beschikbaar (graafschapcollege.nl) en zijn gepubliceerd in de sectorgids. Artikel 21 Slotbepaling 21.1 In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het college van bestuur van het Graafschap College na overleg met de student(e) De student(e) - of eventueel de wettelijke vertegenwoordiger - verklaart dat hij/zij de documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, heeft ontvangen en/of daarvan heeft kennisgenomen. 16

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509346 College van Bestuur 24 maart

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509348 (vastgesteld door College

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting STC-Group, gevestigd in Rotterdam, hierna te noemen de instelling,

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Vastgesteld CvB: Instemming SR: Invoeringsdatum: Rechtsgrondslag: Art 8.1.3. van de Wet Educatie Beroepsonderwijs 1 Onderwijsovereenkomst Opleidingsblad Ondergetekenden:

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden 4. Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld Opleidingsblad Llnr: 30757 Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Ondergetekenden De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Arcus OOK, maart 2015 Pagina 1 van 12 VOORWAARDEN De Centrale Studentenraad van Stichting Arcus College (hierna te noemen: Arcus) heeft ingestemd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC van Amsterdam Uitgave : ROC van Amsterdam Auteur :.E Fischer, Dienst Onderwijsinformatie Kenmerk : Algemene bepalingen onderwijsovereenkomst ROCvA DEF Vastgesteld

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST

ONDERWIJSOVEREENKOMST ONDERWIJSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de deelnemer

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen;

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen; ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSOPLEIDING NIMETO UTRECHT Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling Nimeto Utrecht gevestigd Smijerslaan 2, te Utrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Stichting

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Educatieve Trajecten Kenmerk: BO20150616-schuwi015

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Artikel 1 Begrippen OOK BPVO WEB BOL BBL De instelling De student De organisatie Onderwijsovereenkomst Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Servicedocument onderwijsovereenkomst. Informatie onderwijsovereenkomst 2012-2013

Servicedocument onderwijsovereenkomst. Informatie onderwijsovereenkomst 2012-2013 Servicedocument onderwijsovereenkomst Informatie onderwijsovereenkomst 2012-2013 Titel : Servicedocument onderwijsovereenkomst Auteur(s) : MBO Raad m.m.v. ministerie van OCW en JOB MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Inlichtingenformulier MBO Bonaire

Inlichtingenformulier MBO Bonaire Inlichtingenformulier MBO Bonaire Toelichting voor de leerling Je hebt je aangemeld voor een opleiding bij MBO Bonaire en je bent uitgenodigd voor een intakegesprek. De intaker gaat in dit gesprek samen

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen.

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen. Algemene Voorwaarden Artikel 4 Aard van de overeenkomst 1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Onderwijsovereenkomst BBL

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : E. Fischer, DOI Traject OR ROCvA : n.v.t. Traject OR ROCvF : n.v.t. Traject CSR ROCvA en

Nadere informatie

Servicedocument onderwijsovereenkomst

Servicedocument onderwijsovereenkomst Servicedocument onderwijsovereenkomst Informatie en voorbeeldmodel onderwijsovereenkomst Vanaf 2015-2016 Titel : Servicedocument onderwijsovereenkomst Auteur(s) : MBO Raad m.m.v. ministerie van OCW en

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst MBO Kenmerk: BO20140604-schuwi037

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014 Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014 vastgesteld door het bevoegd gezag op 1 december 2013 / treedt in werking op 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Formulier onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs...

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d. 03.03.16 Inhoud 1 Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst 5 3 Addendum:

Nadere informatie

Servicedocument onderwijsovereenkomst

Servicedocument onderwijsovereenkomst Servicedocument onderwijsovereenkomst Informatie en voorbeeldmodel onderwijsovereenkomst Vanaf 2014-2015 Titel : Servicedocument onderwijsovereenkomst Auteur(s) : MBO Raad m.m.v. ministerie van OCW en

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer Deelnemersstatuut De rechten en plichten van de deelnemer 2012-2015 Voorwoord Dit deelnemersstatuut beschrijft de algemene rechten en plichten van deelnemers die ingeschreven staan bij Fairfield en is

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Praktijkovereenkomst Kenmerk: BO 20120828-jlj081 Versie

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2017

Studentenstatuut 2014-2017 1. Definitief Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 15-9-2011 04-07-2014 Vervalt 15-09-2014 Vervalt 01-08-2017 Instemming: Studentenraad dd. juni 2014. Vastgesteld door: CvB dd. juli 2014 VOORWOORD Het

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO 2015

Studentenstatuut MBO 2015 2015 INDEX INLEIDING 3 - Algemeen 3 - Vaststellen en wijzigen van dit statuut 3 1. RECHTEN EN PLICHTEN 4 5 - Hoe gaan we met elkaar om? 4 - Waar moet de school voor zorgen? 4 - Gebruik van onderwijsvoorzieningen

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ONDERWIJSOVEREENKOMST

TOELICHTING OP DE ONDERWIJSOVEREENKOMST TOELICHTING OP DE ONDERWIJSOVEREENKOMST 2012 2013 Onderwijsovereenkomst beroepsopleiding Toelichting op de Onderwijsovereenkomst Inleiding Menso Alting Zwolle wil graag dat studenten een goede tijd hebben

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST RIJN IJSSEL. Schooljaar 2016/2017 Versie

ONDERWIJSOVEREENKOMST RIJN IJSSEL. Schooljaar 2016/2017 Versie 1 ONDERWIJSOVEREENKOMST RIJN IJSSEL Schooljaar 2016/2017 Versie 1-2016 2 Inhoud 1. Opleidingsblad onderwijsovereenkomst eerste uitgifte 3 2. Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst 7 3. Bijlage: wijziging

Nadere informatie

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, cursist¹: overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming voorletters: 1 e voornaam voluit: adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: sofinummer: vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming cursist¹: voorletters: roep adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: vertegenwoordigd door²: adres: postcode

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Versie 3, ARTIKELEN behorend bij de ONDERWIJSOVEREENKOMST (BOL en BBL)

Versie 3, ARTIKELEN behorend bij de ONDERWIJSOVEREENKOMST (BOL en BBL) Versie 3, 2011 ARTIKELEN behorend bij de ONDERWIJSOVEREENKOMST (BOL en BBL) Inhoudsopgave Blz. Artikelen van de onderwijsovereenkomst 3 Rechten en plichten van de instelling 3 Rechten en plichten van de

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Reglement Studentenraad. : MBO Amersfoort

Reglement Studentenraad. : MBO Amersfoort Reglement Studentenraad MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Studentenraad : 23 juni 2015 Datum vaststelling cvb : 23 juni 2015 Kenmerk cvb vastgesteld : MBOA-15-1484 Reglement Studentenraad

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen

Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen Inleiding Soms is het nodig dat een leerling een time-out krijgt, geschorst wordt of zelfs van school verwijderd wordt. Onze scholen gaan in al die

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement kunt u geen rechten ontlenen. Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1 Algemene voorwaarden TaalDivers 1 Algemene voorwaarden TaalDivers Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het cursuscontract tussen particulieren en TaalDivers en zijn van

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Deelnemersstatuut: Rechten en plichten deelnemers

Deelnemersstatuut: Rechten en plichten deelnemers Deelnemersstatuut: Rechten en plichten deelnemers 2011-2014 Regio College Vastgesteld door College van Bestuur op 20 juli 2011 Na instemming Deelnemersraad en positief advies Ondernemingsraad Deelnemersstatuut

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 Studentenstatuut mbo AOC Oost Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Toelichting op begrippen 4 Artikel 2 Het studentenstatuut in het Algemeen 8 Artikel

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling.

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling. Student nr: Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd door :, vestigingsdirecteur mbo vestiging te: Hierna te noemen de onderwijsinstelling. 2a. De student

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. inschrijfformulier. vavo

ROC. Kop van Noord-Holland. inschrijfformulier. vavo ROC inschrijfformulier vavo SCHOOLJAAR 2015-2016 Toelichting Met dit inschrijfformulier doe je 2 dingen: 1. Je meldt je aan voor het VAVO. Hiervoor vul je deel A in. 2. Je geeft ons informatie over wie

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst. Algemene voorwaarden. Geldig per 1 augustus 2015. Geldigheid en inwerkingtreding

Onderwijsovereenkomst. Algemene voorwaarden. Geldig per 1 augustus 2015. Geldigheid en inwerkingtreding Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Geldig per 1 augustus 2015 Geldigheid en inwerkingtreding Met elke deelnemer van het Alfa-college wordt voor aanvang van de opleiding een onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING ROC WEST-BRABANT M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S EDUCATIE

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING ROC WEST-BRABANT M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S EDUCATIE REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING ROC WEST-BRABANT M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S en EDUCATIE (opleidingen vallend onder de WEB) REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR

Nadere informatie

2014/2015 I N S C H R I J F F O R M U L I E R V A V O

2014/2015 I N S C H R I J F F O R M U L I E R V A V O CURSUSJAAR 2014/2015 I N S C H R I J F F O R M U L I E R V A V O Toelichting Met dit inschrijfformulier doe je twee dingen: 1. Je meldt je aan voor het VAVO. Hiervoor vul je deel A in. 2. Je geeft ons

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA COLOFON Versie Geldig tot Auteur Soort document Datum vaststelling Document naamcode 20150702.1.CVB.DEF 3 jaar na datum vaststelling Antoinette Knoet, College van

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procesdefinitie Het proces vanaf de melding van wangedrag bij de opleidingsmanager tot en met de uitvoering van de daarbij passende maatregel. Daarbij

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie