Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus

2 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming. De stage noemen we in het mbo meestal beroepspraktijkvorming. Om al je rechten (en plichten) goed te regelen, is er een zogeheten praktijkovereenkomst. Deze overeenkomst moeten jij, de praktijkorganisatie en het Graafschap College ondertekenen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders of verzorgers ook tekenen. In de overeenkomst staan dus alle rechten en plichten van de betrokken partijen. Je vindt deze onder de algemene voorwaarden. Zo weet je precies wat jij en het Graafschap College van elkaar mogen verwachten. Aan het begin van de beroepspraktijkvorming sluit je de praktijkovereenkomst met het Graafschap College en de praktijkorganisatie. Elke student(e) sluit met de school deze (wettelijk verplichte) praktijkovereenkomst af. Omdat het een juridisch contract is, staan er soms lastige begrippen in. Lees de overeenkomst en de algemene voorwaarden rustig door. Na de Inhoud en de Inleiding (artikel 1), leggen we moeilijke woorden uit in artikel 2. Samen met de studentenraad hebben we de tekst zo begrijpelijk mogelijk gemaakt. Toch kan het zijn dat je bepaalde woorden of alinea s uitgelegd wilt hebben. Je studieloopbaanbegeleider helpt je graag. Zij staan klaar om antwoorden te geven op al je vragen. 2

3 Inhoudsopgave Artikel 1 Inleiding 4 Artikel 2 Gebruikte begrippen en afkortingen 4 Artikel 3 De overeenkomst 5 Artikel 4 Beroepspraktijkvorming bij het Graafschap College 5 Artikel 5 Inhoud en inrichting van de beroepspraktijkvorming 6 Artikel 6 Tijdvakken en locaties 6 Artikel 7 Begeleiding 7 Artikel 8a Gedragsregels en veiligheid 7 Artikel 8b Geheimhouding 7 Artikel 9 Ziekte en afwezigheid 7 Artikel 10a Problemen en conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming 8 Artikel 10b Problemen en conflicten bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld 8 Artikel 11 Beoordeling 9 Artikel 12 Duur en beëindiging van de overeenkomst 9 Artikel 13 Ontbinding 10 Artikel 14 Wijziging van de praktijkovereenkomst. 11 Artikel 15 Financiële verplichtingen 11 Artikel 16 Aansprakelijkheid 11 Artikel 17 Procedure voor geschillen en klachten 12 Artikel 18 Informatieverstrekking 12 Artikel 19 Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden. 13 Artikel 20 Toepasselijke reglementen en regelingen 13 Artikel 21 Slotbepaling 13 3

4 Artikel 1 Inleiding De studentenraad van het Graafschap College heeft ingestemd met de praktijkovereenkomst (dus ook met de algemene voorwaarden) van het Graafschap College. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. (Dat is het recht dat voor alle Nederlanders geldt.) In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van het Graafschap College. Het bevoegd gezag zijn de personen (het zogeheten college van bestuur) die de taak en de bevoegdheid hebben om te beslissen over alles wat de school aangaat. Artikel 2 Uitleg gebruikte begrippen en afkortingen Onderwijs- en Examenregeling Student(e) Praktijkopleider Praktijkbegeleider Praktijkgids Praktijkorganisatie BPV In de Onderwijs- en Examenregeling staat een beschrijving per opleiding van de inrichting van het onderwijs en de examinering. Deze vind je in de studiegids. De student(e) is een persoon die bij het Graafschap College staat ingeschreven en een onderwijsovereenkomst heeft ondertekend. In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en andere wetteksten heet deze een deelnemer. De praktijkopleider is de medewerker van de praktijkorganisatie die verantwoordelijk is voor de opleiding van de student(e). De praktijkbegeleider is de medewerker van het Graafschap College die de student(e) begeleidt tijdens de beroepspraktijkvorming. In de praktijkgids staat informatie over de beroepspraktijkvorming. De praktijkorganisatie is een organisatie, met een erkenning van een kenniscentrum, waar de student(e) het onderricht in de praktijk van het beroep krijgt. Dit noemen we ook wel het leerbedrijf. BPV staat voor beroepspraktijkvorming. 4

5 Artikel 3 De overeenkomst 3.1 De praktijkovereenkomst (als bedoeld in artikel 7.2.8; 7.2.9; van de Wet educatie en beroepsonderwijs) bevat de algemene voorwaarden en het beroepspraktijkvormingsblad. 3.2 Het beroepspraktijkvormingsblad vormt deel I van de praktijkovereenkomst. De algemene voorwaarden vormen deel II van de praktijkovereenkomst. 3.2 In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van de partijen. Zaken die specifiek gaan over de beroepspraktijkvorming, staan in het beroepspraktijkvormingsblad. Het Beroepspraktijkvormingsblad is een vast onderdeel van deze overeenkomst. Overal waar in deze overeenkomst opleiding staat, bedoelen we de opleiding die staat op het beroepspraktijkvormingsblad. 3.3 Voor inschrijving in de beroepsbegeleidende leerweg geldt dat het onderwijsprogramma voldoet aan de eisen van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en sociale premies. Artikel 4 Beroepspraktijkvorming bij het Graafschap College 4.1 Elke mbo-opleiding leidt zo veel mogelijk op voor een beroep waar de arbeidsmarkt om vraagt. We houden waar mogelijk rekening met leertempo, leerstijl en wat de student kan of weet. 4.2 Bij het Graafschap College heeft iedere student(e) een evenwichtig pakket van theorie en praktijk, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van gekwalificeerd personeel. 4.3 Bij het Graafschap College heeft iedere student een zo goed mogelijk passende praktijkplaats met goede begeleiding vanuit het Graafschap College. 4.4 Bij het Graafschap College is er een goede balans tussen theorie en praktijk. Er zijn gevarieerde werkvormen. We bieden studenten een evenwichtig pakket aan van vakkennis, vakbekwaamheid en een goede voorbereiding op de beroepspraktijkvorming. 4.5 Het Graafschap College heeft vanaf het begin tot het eind goed overleg met de praktijkorganisatie. Dit overleg gaat over de voorbereiding, voortgang en beoordeling van de beroepspraktijkvorming. 4.6 Bij het Graafschap College is alles gericht op goede en doeltreffende communicatie met studenten, praktijkorganisaties, ouders of verzorgers. 5

6 Artikel 5 Inhoud en inrichting van de beroepspraktijkvorming 5.1. De student krijgt onder verantwoordelijkheid van het Graafschap College onderricht (les) in de praktijk van het beroep bij de praktijkorganisatie. 5.2 De geldende onderwijs- en vormingsdoelen van de opleiding zijn het uitgangspunt van de beroepspraktijkvorming. Deze staan in de bijbehorende Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding die je kunt vinden in je studiegids. 5.3 Een inhoudelijk plan voor de beroepspraktijkvorming is de basis voor de beroepspraktijkvorming. Dit is in de Onderwijs- en Examenregeling opgenomen óf de Onderwijs- en Examenregeling verwijst ernaar. 5.4 De Onderwijs- en Examenregeling vind je inde studiegids van je opleiding. 5.5 De student, de praktijkorganisatie en het Graafschap College houden zich aan de aanvullende afspraken die door het Graafschap College met de sector of in de regio gemaakt zijn. 5.6 In de wet is geregeld hoeveel uren beroepspraktijkvorming de student moet volgen. Dit staat in de Onderwijs- en Examenregeling. Studenten die een beroepsbegeleidende opleiding volgen, moeten minimaal 650 uren beroepspraktijkvorming per schooljaar volgen Bij de beroepsopleidende leerweg kan dit urenaantal per schooljaar verschillend zijn. Artikel 6 Tijdvakken en locaties 6.1 De praktijkorganisatie zorgt voor het realiseren van de geplande beroepspraktijkvorming. 6.2 De praktijkorganisatie maakt het rooster en de locaties tijdig, ruim voor het begin van de praktijkperiode, aan de student bekend. 6.3 De praktijkorganisatie mag het rooster en de locaties(s) om organisatorische en/of inhoudelijke redenen veranderen. De praktijkorganisatie geeft die wijzigingen ruim voor de ingangsdatum van de veranderingen door aan de student. 6.4 De student houdt een urenregistratie bij volgens de regels in de praktijkgids. De praktijkorganisatie tekent deze urenregistratie voor akkoord. 6.5 De praktijkorganisatie stelt de student in staat deel te nemen aan toetsen of examens van het Graafschap College die tijdens de periode van de beroepspraktijkvorming plaatsvinden. 6

7 6.6 De student die lid is van de studentenraad, wordt door de praktijkorganisatie in staat gesteld deel te nemen aan vergaderingen van de studentenraad. Dit regelen zij onderling en leggen dit vast in het werkrooster. Artikel 7 Begeleiding 7.1. De praktijkbegeleider van het Graafschap College geeft de student vóór en tijdens de praktijkperiode begeleiding. De praktijkorganisatie wijst een praktijkopleider aan. 7.2 De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de opleiding van de student in de praktijkorganisatie. 7.3 De praktijkbegeleider volgt het verloop van de beroepspraktijkvorming. Deze onderhoudt regelmatig contacten met de praktijkopleider en de student. Artikel 8a Gedragsregels en veiligheid 8.1 De student(e) is verplicht tijdens de deelname aan onderwijsactiviteiten - in het belang van orde, veiligheid en gezondheid - de gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen. Het Graafschap College licht de student(e) in over deze regels. 8.2 De praktijkorganisatie treft, volgens de Arbeidsomstandighedenwet, maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de lichamelijke en geestelijke veiligheid van de student(e). Artikel 8b Geheimhouding 8.1 De student is verplicht alles geheim te houden wat de praktijkorganisatie hem onder geheimhouding toevertrouwt. De student(e) moet ook alles geheim houden wat hij/zij tot kennis heeft genomen waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet begrijpen. Artikel 9 Ziekte en afwezigheid 9.1 De regels die de praktijkorganisatie heeft voor afwezigheid, gelden ook voor de student tijdens de beroeps praktijkvorming. 7

8 9.2 Ook gelden voor de student de regels zoals deze in de algemene voorwaarden bij de onderwijsovereenkomst tussen de student en het Graafschap College zijn afgesproken. Artikel 10a Problemen en conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming 10.1 De student richt zich bij problemen of conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming in eerste instantie tot de praktijkopleider of praktijkbegeleider. Ze proberen in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen Als zij in gezamenlijk overleg niet tot een oplossing komen of wanneer de student vindt dat het probleem of conflict niet naar zijn tevredenheid is opgelost, kan de student het probleem of het conflict voorleggen aan zijn studieloopbaanbegeleider en/of de opleidingsmanager. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de opleiding van de student De aangesproken studieloopbaanbegeleider en/of opleidingsmanager spreekt met de student af hoe hij het probleem of het conflict gaat oplossen Als er geen passende oplossing is gevonden, heeft de student het recht een klacht in te dienen volgens de klachtenregeling van het Graafschap college. De klachtenregeling vind je op de website van het Graafschap College. Artikel 10b Problemen en conflicten bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld 10.1 De praktijkorganisatie treft maatregelen tegen seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld De student heeft het recht om de werkzaamheden direct neer te leggen als er seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld is. Dit is geen reden voor een negatieve beoordeling De student moet de werkonderbreking direct melden bij de praktijkbegeleider en de praktijkopleider. Wanneer dit niet kan, dan meldt de student de werkonderbreking bij de vertrouwenspersoon van de praktijkorganisatie of vertrouwenspersoon van het Graafschap College. 8

9 Artikel 11 Beoordeling 11.1 Het Graafschap College heeft de eindverantwoordelijkheid bij de beoordeling van de onderwijs- en examenactiviteiten die bij de beroepspraktijkvorming horen en die de student heeft uitgevoerd De praktijkorganisatie is bereid de beoordeling van de beroepspraktijkvorming op de praktijkplaats mogelijk te maken Het Graafschap College stelt de beoordeling vast van de onderwijs- en examenactiviteiten, waaraan de student voor zijn beroepspraktijkvorming heeft deelgenomen. Bij de beoordeling betrekt het Graafschap College het oordeel van de praktijkorganisatie en houdt rekening met de regels in de Onderwijs- en Examenregeling De procedure (werkwijze) van de beoordeling en de manier van examinering van de activiteiten in de beroepspraktijkvorming staan beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. Artikel 12 Duur en beëindiging van de overeenkomst 12.1 Deze praktijkovereenkomst eindigt: a. aan het eind van de overeengekomen periode; b. door het met gunstig gevolg afsluiten van de overeengekomen beroepspraktijkvorming; c. als de onderwijsovereenkomst eindigt; d. als de onderwijsovereenkomst wijzigt omdat de student is overgestapt naar een andere opleiding of verandert van leerweg; e. wanneer, bij een beroepsbegeleidende leerweg, de arbeidsovereenkomst tussen de praktijk- organisatie en de student verbroken wordt of eindigt; f. bij onderling goedvinden van de praktijkorganisatie en student, nadat daarover een gesprek is gevoerd tussen de student, praktijkbegeleider en praktijkopleider (de beëindiging wordt schriftelijk bevestigd); g. door ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid (juridische vorm) van de praktijkorganisatie of wanneer de praktijkorganisatie ophoudt het in de praktijkovereenkomst bedoelde beroep of het genoemde bedrijf uit te oefenen of h. wanneer de erkenning van de praktijkorganisatie (zoals bedoeld in de WEB, artikel 7.2.9, 2de lid) is 9

10 vervallen of ingetrokken Bij voortijdige beëindiging van de praktijkovereenkomst stelt de desbetreffende partij de andere partijen daarvan schriftelijk op de hoogte. Artikel 13 Ontbinding 13.1 De praktijkovereenkomst kan (eenzijdig) worden ontbonden (opgeheven, een einde aan maken) door een van de partijen: a. als de student gedurende de beroepspraktijkvorming een strafbaar feit pleegt of heeft gepleegd of ten aanzien daarvan een redelijk vermoeden van schuld ontstaat of is ontstaan; b. als de student aan de beroepspraktijkvorming deelneemt onder invloed van alcohol, drugs en/of op Lijst I of II behorende bij de Opiumwet voorkomende middelen óf indien de student in het bezit is van verboden wapens; c. als de student vastgestelde gedragsregels van de praktijkorganisatie niet in acht neemt; d. als de student wettelijke of door de praktijkorganisatie vastgestelde veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt; e. als de student specifieke aanwijzingen van de praktijkorganisatie voor de beroepspraktijkvorming niet in redelijkheid opvolgt; f. als de student zich tijdens de beroepspraktijkvorming schuldig maakt aan seksuele intimidatie en/of de naar maatschappelijke opvattingen omgangsvormen en normen niet in acht neemt; g. als de student bij herhaling zonder geldige reden niet of niet tijdig op de aan hem bekend gemaakte tijdstippen en plaats voor de beroepspraktijkvorming verschijnt ; h. als de student zich zodanig gedraagt dat van de praktijkorganisatie of het Graafschap College in redelijkheid niet gevraagd kan worden de overeenkomst in stand te houden; i. als een van de partijen op grond van zwaarwegende omstandigheden beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijk vindt en in redelijkheid niet verlangd kan worden de overeenkomst te laten voortduren en j. als een van de partijen de hem bij wet of de praktijkovereenkomst opgelegde verplichtingen niet nakomt De partij die van het recht om de overeenkomst te ontbinden gebruik wil maken, kan een beroep 10

11 op ontbinding doen binnen drie maanden nadat de reden voor de ontbinding bekend is geworden. Als een van de partijen van de bevoegdheid om te ontbinden gebruik wil maken, moet dit per aangetekende brief duidelijk gemaakt worden aan alle betrokkenen bij de overeenkomst. Artikel 14 Wijziging van de praktijkovereenkomst 14.1 Als er reden is om de praktijkovereenkomst te veranderen, wordt een nieuwe praktijkovereenkomst opgesteld Als de student niet binnen de gestelde tijdsduur - die staat op het beroepspraktijkvormingsblad - de beroepspraktijkvorming met goed gevolg heeft afgerond, kunnen de partijen overeenkomen dat er een nieuwe praktijkovereenkomst wordt afgesloten. Artikel 15 Financiële verplichtingen 15.1 De praktijkorganisatie kan met de student financiële afspraken maken. Bijvoorbeeld over een praktijk vergoeding, een reiskostenvergoeding of een pensionkostenvergoeding In voorkomende gevallen machtigt de student die een BBL opleiding volgt, de in de praktijkovereenkomst genoemde werkgever, om namens hem/haar het wettelijke verschuldigde cursusgeld alsmede andere schoolkosten te voldoen De in de praktijkovereenkomst genoemde werkgever geeft door ondertekening van de betreffende paragraaf in de BBL-praktijkovereenkomst, aan dat hij het wettelijk verschuldigde cursusgeld en/of andere schoolkosten voor zijn medewerker die een bbl-opleiding volgt zal voldoen. Artikel 16 Aansprakelijkheid 16.1 Tijdens de uitvoering van de praktijkovereenkomst is de praktijkorganisatie de feitelijk leidinggevende. Deze is aansprakelijk (verantwoordelijk) voor alle schade die de student als gevolg van de uitvoering van de praktijkovereenkomst lijdt en aan zichzelf en de praktijkorganisatie of derden toebrengt. De praktijkorganisatie en student vrijwaren het Graafschap College voor schade die zij of 11

12 derden lijden als gevolg van het door de student uitvoeren van de praktijkovereenkomst, behalve voor zover de schade hoofdzakelijk het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het Graafschap College. Met opzet of grove nalatigheid bedoelen we dat het Graafschap College uitvoering geeft aan een praktijkovereenkomst met een student terwijl het voor het Graafschap College overduidelijk was of had behoren te zijn dat deze student niet geschikt was en/of onvoldoende opgeleid was om de desbetreffende praktijkovereenkomst uit te voeren. Artikel 17 Procedure voor geschillen en klachten 17.1 Als de student vindt dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig is toegepast, kan hij zich in eerste instantie wenden tot de studieloopbaanbegeleider. Als de student en studieloopbaanbegeleider er samen niet uitkomen, kan de student zich wenden tot de opleidingsmanager en in laatste instantie tot de sectordirectie De student heeft het recht een klacht in te dienen via de interne klachtenregeling van het Graafschap College als er geen passende oplossing is gevonden. De klachtenregeling kun je vinden op de website van het Graafschap College Eventuele geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel de beëindiging daarvan, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de het Graafschap College. Artikel 18 Informatieverstrekking 18.1 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de student er geen bezwaar tegen te hebben dat het Graafschap College aan de praktijkorganisatie informatie verstrekt over de start- en einddatum van de opleiding, de perioden waarin de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden en of het diploma wel of niet is behaald De praktijkorganisatie verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er geen bezwaar tegen te hebben dat zij informatie verstrekt aan het Graafschap College wanneer dit noodzakelijk is. 12

13 Artikel 19 Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden Nadat de ondernemingsraad een advies en de studentenraad instemming hebben gegeven, zijn de veranderingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden pas geldig. Het college van bestuur stelt veranderingen en aanvullingen vast De op dat moment geldende algemene voorwaarden staan op de site van het Graafschap College De wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor de al afgesloten praktijkovereenkomsten, tenzij dit niet redelijk en billijk is. In het laatste geval blijven de algemene voorwaarden van kracht, die tijdens het afsluiten van de praktijkovereenkomsten geldig waren. Artikel 20 Toepasselijke reglementen en regelingen 20.1 Naast de bepalingen in deze overeenkomst zijn de volgende reglementen en regelingen van toepassing: - Onderwijs- en Examenregeling (OER) behorende bij de opleiding - Onderwijsreglement van het Graafschap College - Examenreglement van het Graafschap College - Reglement toetsing - Klachtenregeling en beroepsprocedure; - Privacyreglement - BPV-protocol 20.2 De bovenstaande regelingen zijn digitaal beschikbaar (graafschapcollege.nl). Artikel 21 Slotbepaling 21.1 In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslissen de directie van de praktijkorganisatie en de betrokken sectordirectie van het Graafschap College, na overleg met de student. Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven wordt erbij betrokken, als het gaat om zaken die de verantwoordelijkheid van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven raken De student en praktijkorganisatie verklaren dat zij de documenten waarnaar in deze 13

14 praktijkovereenkomst wordt verwezen en/of die als aanhangsel (bijlage) aan de overeenkomst zijn toegevoegd, hebben ontvangen en/of daarvan hebben kennisgenomen. 14

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming cursist¹: voorletters: roep adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: vertegenwoordigd door²: adres: postcode

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Praktijkovereenkomst Kenmerk: BO 20120828-jlj081 Versie

Nadere informatie

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, cursist¹: overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming voorletters: 1 e voornaam voluit: adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: sofinummer: vertegenwoordigd

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : E. Fischer, DOI Traject OR ROCvA : n.v.t. Traject OR ROCvF : n.v.t. Traject CSR ROCvA en

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling.

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling. Student nr: Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd door :, vestigingsdirecteur mbo vestiging te: Hierna te noemen de onderwijsinstelling. 2a. De student

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC van Amsterdam Uitgave : ROC van Amsterdam Auteur :.E Fischer, Dienst Onderwijsinformatie Kenmerk : Algemene bepalingen onderwijsovereenkomst ROCvA DEF Vastgesteld

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d. 03.03.16 Inhoud 1 Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst 5 3 Addendum:

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509346 College van Bestuur 24 maart

Nadere informatie

Servicedocument Stages in het mbo

Servicedocument Stages in het mbo Servicedocument Stages in het mbo Samengesteld door Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en ondersteund door de ministeries van OCW en SZW, december 2006 Servicedocument Stages in het mbo,

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Vastgesteld CvB: Instemming SR: Invoeringsdatum: Rechtsgrondslag: Art 8.1.3. van de Wet Educatie Beroepsonderwijs 1 Onderwijsovereenkomst Opleidingsblad Ondergetekenden:

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden 4. Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

Informatiegids beroepspraktijkvorming

Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming ID College Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wat is beroepspraktijkvorming? 4 2 Wettelijke kaders en landelijke afspraken 5 2.1 Accreditatie

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College

Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College Versie 0.3 december 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding...4 1 Wat is Beroepspraktijkvorming?...4 2 Wettelijke kaders en Landelijke afspraken...4 Accreditatie...4

Nadere informatie

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST

ONDERWIJSOVEREENKOMST ONDERWIJSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de deelnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Arcus OOK, maart 2015 Pagina 1 van 12 VOORWAARDEN De Centrale Studentenraad van Stichting Arcus College (hierna te noemen: Arcus) heeft ingestemd

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer Deelnemersstatuut De rechten en plichten van de deelnemer 2012-2015 Voorwoord Dit deelnemersstatuut beschrijft de algemene rechten en plichten van deelnemers die ingeschreven staan bij Fairfield en is

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Educatieve Trajecten Kenmerk: BO20150616-schuwi015

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509348 (vastgesteld door College

Nadere informatie

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen;

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen; ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSOPLEIDING NIMETO UTRECHT Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling Nimeto Utrecht gevestigd Smijerslaan 2, te Utrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Stichting

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld Opleidingsblad Llnr: 30757 Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Ondergetekenden De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Servicedocument Stages in het mbo

Servicedocument Stages in het mbo Servicedocument Stages in het mbo Samengesteld door Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en ondersteund door de ministeries van OCW en SZW, december 2006. In december 2009 is de tekst voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Artikel 1 Begrippen OOK BPVO WEB BOL BBL De instelling De student De organisatie Onderwijsovereenkomst Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting STC-Group, gevestigd in Rotterdam, hierna te noemen de instelling,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Onderwijsovereenkomst BBL

Nadere informatie

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen.

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen. Algemene Voorwaarden Artikel 4 Aard van de overeenkomst 1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616 Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal 2014-2015 CROHO: 34616 Ondergetekenden 1. De student, verder te noemen werknemer/student Naam : Roepnaam of voorletters : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum :

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Medewerkers

Klachtenregeling voor Medewerkers Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008 Definitieve vaststelling door Raad van bestuur

Nadere informatie

Voor en achternaam Geslacht Functie E-mailadres

Voor en achternaam Geslacht Functie E-mailadres De Starter Naam Adres Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : : :

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Terborg, Betreft: leer-arbeidsovereenkomst. Geachte heer, Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) In uw

Nadere informatie

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt Registratie BPV s bij DUO Peter Buurman Eef Vegt Wat staat er over de BPV in de wet? 2 Beroepspraktijkvorming Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag Lid 1. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS Reglement vastgesteld op: 11 januari 2011 Door het College van Bestuur Reglement geldig per 11 januari 2011 REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST WERKPLEKLEREN

OVEREENKOMST WERKPLEKLEREN Betrokken partijen, 1. Eindhoven School of Education, verder te noemen ESoE, onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vertegenwoordigd door Mw. Drs. M. Gardenier Opleidingscoördinator

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Vastgesteld op 31-10-2011 het College van Bestuur Zadkine Ingangsdatum 1 november 2011 Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Voorwoord. Beste deelnemer,

Voorwoord. Beste deelnemer, BPV-informatiemap Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de voorbereiding op de BPV, de BPV zelf,

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA COLOFON Versie Geldig tot Auteur Soort document Datum vaststelling Document naamcode 20150702.1.CVB.DEF 3 jaar na datum vaststelling Antoinette Knoet, College van

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie

Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie Colofon Datum 07-10-2013 Titel Deelnemersstatuur 2012-2014 MBO Educatie Dienst / school / auteur Corporate - Onderwijs Kwaliteitzorg en Innovatie / Diana Streppel

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

BEPALINGEN van de PRAKTIJKOVEREENKOMST van de BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL)

BEPALINGEN van de PRAKTIJKOVEREENKOMST van de BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL) BEPALINGEN van de PRAKTIJKOVEREENKOMST van de BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL) Versie 3, 2010 Inhoudsopgave Blz. Bepalingen van de praktijkovereenkomst van de beroepsbegeleidende leerweg 3 Artikel 1 Einde

Nadere informatie

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 Studentenstatuut mbo AOC Oost Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Toelichting op begrippen 4 Artikel 2 Het studentenstatuut in het Algemeen 8 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor klachten van algemene aard en bezwaren tegen een beslissing (verder genoemd bezwaar) bij ROC Nijmegen

Klachtenregeling Voor klachten van algemene aard en bezwaren tegen een beslissing (verder genoemd bezwaar) bij ROC Nijmegen Klachtenregeling Voor klachten van algemene aard en bezwaren tegen een beslissing (verder genoemd bezwaar) bij ROC Nijmegen Deze klachtenregeling is bestemd voor: medewerkers van ROC Nijmegen studenten

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst MBO Kenmerk: BO20140604-schuwi037

Nadere informatie

Studiegids. Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning

Studiegids. Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning Studiegids Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning 1 Versie: 2014-2015 Opleiding: Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT Niveau opleiding: niveau 3 Leerweg: 3 de leerweg Nominale opleidingsduur:

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2017

Studentenstatuut 2014-2017 1. Definitief Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 15-9-2011 04-07-2014 Vervalt 15-09-2014 Vervalt 01-08-2017 Instemming: Studentenraad dd. juni 2014. Vastgesteld door: CvB dd. juli 2014 VOORWOORD Het

Nadere informatie