Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group"

Transcriptie

1 Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend wenst te worden toegelaten tot de examenvoorzieningen. Ondergetekenden: Stichting STC-Group, gevestigd in Rotterdam, hierna te noemen de instelling, in dit geval vertegenwoordigd door mevr. M.H.T. Jansen, in de functie van Lid College van Bestuur, en [naam examendeelnemer] wonende [adres], geboren op [datum] in [geboorteplaats], hierna te noemen de examendeelnemer, 1. Komen als volgt overeen: 1.1 Dit opleidingsblad vormt samen met de algemene voorwaarden de tussen de partijen gesloten onderwijsovereenkomst. Voor zover daarvan in dit opleidingsblad niet wordt afgeweken, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden bij deze examenovereenkomst zijn te vinden op De instelling schrijft de examendeelnemer in ten behoeve van het afleggen van het examen of de examenonderdelen behorende bij een door de instelling verzorgde opleiding. De examendeelnemer heeft geen recht op het volgen van onderwijs en eventueel daarbij behorende onderwijsvoorzieningen. 2. De inschrijving 2.1 De examendeelnemer wordt ingeschreven voor de examenvoorzieningen in het middelbaarberoepsonderwijs en wel in de volgende opleiding of een deel daarvan: Kwalificatie: [xxxxx] Niveau [xxx] Crebocode: [xxxxx] Leerweg: [BOL/BBL] Startdatum: [xxxx] Verwachte einddatum: [xxxx] Ten behoeve van de volgende examens: o Vakinhoudelijk (bijvoorbeeld Proeve(n) van Bekwaamheid, CGI) o Nederlands o MVT o Rekenen o Wettelijke beroepsvereisten o Keuzedeel Binnen de opleiding bekend als: [beschrijving PvB( s) + titel(s)/ exameneenhe(i)d(en)] 2.2 Inschrijving voor uitsluitend bij de opleiding behorende examenvoorzieningen is alleen mogelijk op grond van een verklaring van een werkgever, een onderwijsinstelling of een andere instantie, waaruit blijkt dat toegang tot de examenvoorzieningen zinvol is. 2.3 Indien van toepassing zijn de vrijstellingen zoals door de examencommissie van de onderwijsinstelling vastgesteld, in het deelnemersdossier vastgelegd. 2.4 Op deze inschrijving zijn de kwalificatie-eisen van toepassing die gelden bij de 1 / 6

2 start van de opleiding. Let op: als de bovenstaande opleidingsgegevens niet kloppen, neem dan binnen tien werkdagen contact op met de lokale administratie via Wijzigingen van het opleidingstraject zoals vermeld op dit opleidingsblad kunnen gevolgen hebben voor het recht op studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor deelnemers onder de 18 jaar. Kijk voor meer informatie op 3. Ondertekening De examendeelnemer verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden die deel uitmaken van deze onderwijsovereenkomst. De instelling verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de in de algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen te zullen nakomen. 3.1 De examendeelnemer verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van de documenten waar in deze overeenkomst naar wordt verwezen. 3.2 De examendeelnemer verklaart de documenten die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst of als bijlage bij deze overeenkomst worden gevoegd te hebben ingezien. 3.3 Als de examendeelnemer minderjarig is, ondertekent ook zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) deze overeenkomst. 3.4 De examendeelnemer verklaart zich bekend met de verplichting tot het betalen van de door de onderwijsinstelling vastgestelde vergoeding. Aldus overeengekomen in Rotterdam en ondertekend door: Stichting STC-Group, vertegenwoordigd door mevr. M.H.T. Jansen, lid College van Bestuur. Datum: Handtekening: Naam examendeelnemer: Datum: Handtekening examendeelnemer: Naam ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger (alleen van toepassing als de examendeelnemer minderjarig is): Datum: Handtekening ouder/ wettelijk vertegenwoordiger: 2 / 6

3 Algemene Voorwaarden - De deelnemersraad van de instelling heeft ingestemd met de model examenovereenkomst van Stichting STC-Group; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. - In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van Stichting STC-Group. 4. Aard van de overeenkomst 4.1 De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de examenovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs. 4.2 In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen. Bepalingen die specifiek gaan over de door de examendeelnemer te volgen examenvoorzieningen staan in het opleidingsblad. Het opleidingsblad is een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. 4.3 Als de examendeelnemer of in geval van een minderjarige examendeelnemer zijn/haar ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s), niet akkoord gaat met de inhoud van het opleidingsblad al dan niet omdat de opleidingsgegevens niet correct zijn weergegeven, dan moet hij/zij dit binnen tien schooldagen schriftelijk of mondeling aan de instelling doorgeven. De gegevens worden in dergelijk geval gecorrigeerd. Na ontvangst van het getekende nieuwe opleidingsblad door Stichting STC-Group, vervangt het nieuwe opleidingsblad het vorige opleidingsblad en wordt daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst. 4.4 De examendeelnemer en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. 5. Inhoud en inrichting 5.1 De inhoud en inrichting van de examenvoorzieningen staan in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze is te downloaden van website De regels met betrekking tot het examen staan in de opleidings-specifieke Onderwijs- en Examenregeling (Opleidingsplan). Deze is te verkrijgen bij het sectorhoofd van de opleiding waar het examen betrekking tot heeft. 5.2 Op grond van bewijsstukken kan een examendeelnemer vrijstelling krijgen voor een bepaald examenonderdeel. De gevallen waarin dat kan, staan beschreven in de OER. Het bewijs van de vrijstelling komt in het deelnemersdossier. De instelling geeft de examendeelnemer een bewijs van de verkregen vrijstelling. Daarop kan als dat aan de orde is, ook worden vermeld of de vrijstelling voor een beperkte tijd geldig is. 5.3 De onderwijsinstelling verplicht zich het examen, de onderdelen van het examen dan wel de toetsen behorende bij de opleiding, met inachtneming van eventuele vrijstellingen overeenkomstig artikel 2.1 aan te bieden. 5.4 De onderwijsinstelling organiseert de examinering op zo n manier dat de examendeelnemer de opleiding redelijkerwijs binnen de gestelde termijn met succes af kan ronden. 6. Tijdvakken en locaties 6.1 De instelling maakt het examenrooster en de locatie(s) op tijd en ruim voor het begin van het examen aan de examendeelnemer bekend. De instelling maakt het rooster bekend via website De onderwijsinstelling behoudt zich het recht voor het rooster en de locatie om 3 / 6

4 organisatorische of andere reden(en) te wijzigen. De instelling spant zich in wijzigingen van het examenrooster en/of de locatie op tijd en voor aanvang van het examen via website door te geven aan de examendeelnemer. 6.3 De instelling verwacht van de examendeelnemer dat hij/zij op tijd, dat wil zeggen voor het begin van het examen, op de daartoe aangewezen plaats aanwezig is. 6.4 De instelling verplicht de examendeelnemer dat hij/zij zich houdt aan de op de examenlocatie(s) geldende (school)regels en afspraken. 7. Inspannings- en gedragsverplichting examendeelnemer 7.1 De examendeelnemer spant zich zo goed mogelijk in om de examens binnen de gestelde termijn af te sluiten. Dat is voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die onder 2 op het opleidingsblad staat. 7.2 De examendeelnemer gedraagt zich volgens de door de onderwijsinstelling vastgestelde voorschriften en volgt behoudens zwaarwegende redenen alle aanwijzingen en aanbevelingen die dienaangaande namens de onderwijsinstelling gegeven worden. 7.3 In het bijzonder onthoudt de examendeelnemer zich van gedraging die de goede gang van zaken verstoren. 8. Financiële verplichtingen 8.1 Voor de inschrijving als examendeelnemer is aan de onderwijsinstelling een door de onderwijsinstelling te bepalen vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt in ieder geval na de aanmelding aan de examendeelnemer bekend gemaakt. Indien het een meerder jarige examendeelnemer betreft die het examengeld niet zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving dan nadat de examendeelnemer schriftelijk heeft verklaard dat hij er mee instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het examengeld voldoet. 8.2 Eventueel gemaakte kosten voor een niet afgelegd examen bij ziekte of afwezigheid worden in rekening gebracht bij de examendeelnemer. 8.3 Kosten voor een eventuele herkansing worden tevens in rekening gebracht bij de examendeelnemer. 9. Passend Onderwijs 9.1 Indien nodig kunnen met de examendeelnemer aanvullende afspraken gemaakt worden over faciliteiten die geboden kunnen worden tijdens examinering. Afspraken over de ondersteuning worden voor aanvang van inschrijving voor het examen kenbaar gemaakt door de examendeelnemer. De nadere invulling van deze afspraken wordt in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst neergelegd. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze onderwijsovereenkomst. 10. Ziekte en afwezigheid 10.1 Als de examendeelnemer wegens ziekte of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden het examen niet kan afleggen, moet hij/zij dit zo snel mogelijk bij voorkeur op de dag zelf melden bij de lokale administratie. 11. Aansprakelijkheid 11.1 De aansprakelijkheid van de instelling voortvloeiende uit het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van deze overeenkomst, wordt gesteld op een bedrag overeenkomend met de betaalde examenvergoeding, dan wel een evenredig deel daarvan als de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd De onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor de schade die de examendeelnemer lijdt 4 / 6

5 in het geval de onderhavige overeenkomst op grond van artikel 13.2a eindigt als gevolg van aantoonbare overmacht De onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor de schade die de examendeelnemer lijdt als gevolg van een besluit van de examencommissie, nadat het tegen dit besluit ingestelde beroep door de commissie van beroep voor de examens ongegrond is verklaard Met uitzondering van opzet of grove schuld is Stichting STC-Group niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering en/of beschadiging van eigendommen van de examendeelnemer. 12. Procedure voor geschillen en klachten 12.1 Als de examendeelnemer vindt dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig is toegepast, kan hij zich in eerste instantie wenden tot zijn contactpersoon. Als de examendeelnemer en contactpersoon er samen niet uitkomen, kan de examendeelnemer zich wenden tot de teamleider of het sectorhoofd van de betreffende opleiding waar het examen wordt afgelegd Als er geen passende oplossing is gevonden, heeft de examendeelnemer het recht een klacht in te dienen via de interne klachtenregeling van de instelling. De klachtenregeling is te vinden op website Eventuele geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel de beëindiging daarvan worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de instelling Voor klachten over besluiten van de examencommissie in het algemeen kan de examendeelnemer zich wenden tot de Commissie van beroep voor examens volgens de procedure die daarvoor is vastgelegd in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De procedure daarvan is beschreven in de Algemene Onderwijsen Examenregeling. 13. Duur en beëindiging overeenkomst 13.1 Deze overeenkomst treedt na ondertekening in werking en wordt in principe aangegaan voor de duur van de opleiding zoals vermeld op het opleidingsblad. Mocht de examendeelnemer langer over de opleiding doen dan de vermelde duur op het opleidingsblad, wordt een nieuw opleidingsblad gemaakt met de gewijzigde verwachte einddatum De overeenkomst eindigt: a. in gevallen van aantoonbare overmacht; b. door het verstrijken van de termijn waarvoor de inschrijving als bedoel in artikel 2.1 van deze overeenkomst is aangegaan; c. wanneer het examen met goed gevolg is afgesloten ten bewijze waarvan aan de examendeelnemer een diploma is uitgereikt; d. wanneer onherroepelijk is komen vast te staan dat de examendeelnemer de examens van de opleiding niet met goed gevolg heeft afgesloten en hem/ haar geen diploma zal worden uitgereikt. e. als de examendeelnemer zich laat uitschrijven of de instelling op eigen initiatief definitief heeft verlaten; f. bij wederzijds goedvinden van de onderwijsinstelling en de examendeelnemer, nadat dit door beide partijen schriftelijk is bevestigd; g. bij overlijden van de examendeelnemer; h. als de onderwijsinstelling de examendeelnemer in een geval opgenomen in het deelnemersstatuut definitief van de opleiding verwijdert. 5 / 6

6 14. Toepasselijke regelingen 14.1 Naast de bepalingen in deze overeenkomst en voor zover niet in strijd met deze overeenkomst zijn de volgende regelingen van toepassing, zoals luidend en aan de examendeelnemer beschikbaar gesteld op de website van de instelling: - Onderwijs- en Examenregeling (OER) behorende bij de opleiding zoals op het opleidingsblad onder 2 is vermeld; - Deelnemersstatuut; - Klachtenregeling De bovenstaande regelingen zijn gepubliceerd op website In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de voorzitter van de examencommissie na overleg met de examendeelnemer. 6 / 6

Examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Opleidingsblad examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Algemene voorwaarden examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 3 studentenraad op 5 juni 2013 treedt

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting STC-Group, gevestigd in Rotterdam, hierna te noemen de instelling,

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Educatie

Onderwijsovereenkomst Educatie Onderwijsovereenkomst Educatie Algemene Voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; -

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; - In gevallen waarin

Nadere informatie

1.1 De deelnemersraad heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van het SOMA College.

1.1 De deelnemersraad heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van het SOMA College. Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst 1. Randvoorwaarden 1.1 De deelnemersraad heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van het SOMA College. 1.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst. NCVBBedrijfsopleidingen

Onderwijsovereenkomst. NCVBBedrijfsopleidingen Onderwijsovereenkomst NCVBBedrijfsopleidingen onderdeel van ROC Tilburg Opgesteld door : Juridische Zaken Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2019 Vastgesteld: College van Bestuur d.d. 18 januari 2019 (BB 1819-021)

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; - In gevallen

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst : Algemene Voorwaarden

Onderwijsovereenkomst : Algemene Voorwaarden Onderwijsovereenkomst : Algemene Voorwaarden 2018.1 De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van SVO. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: CITAVERDE College, gevestigd in «verbintenis.locatie.fysiekadressenoppeil»,

Nadere informatie

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 1. Geldigheid en reikwijdte: 1.1 Het opleidingsblad vormt samen met de bepalingen en eventuele bijlage(n) de tussen de partijen gesloten onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Opleidingsblad onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs (versie 1) 2 2 Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs 3 3 Opleidingsblad onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onderwijsovereenkomst Aventus Lyceum

Algemene voorwaarden. Onderwijsovereenkomst Aventus Lyceum Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Aventus Lyceum Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst 1 Aventus Lyceum De studentenraad van Aventus heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Educatie

Onderwijsovereenkomst Educatie Onderwijsovereenkomst Educatie Inhoud 1 Opleidingsblad onderwijsovereenkomst Educatie (versie 1) 2 2 Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst Educatie 3 3 Opleidingsblad onderwijsovereenkomst Educatie

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld Opleidingsblad Llnr: 30757 Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Ondergetekenden De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Vastgesteld CvB: Instemming SR: Invoeringsdatum: Rechtsgrondslag: Art 8.1.3. van de Wet Educatie Beroepsonderwijs 1 Onderwijsovereenkomst Opleidingsblad Ondergetekenden:

Nadere informatie

Bijlage Onderwijsovereenkomst vavo

Bijlage Onderwijsovereenkomst vavo Bijlage Onderwijsovereenkomst vavo Bijlage onderwijsovereenkomst vavo - Met elke student wordt voor de inschrijving van de opleiding een onderwijsovereenkomst gesloten. De bijlage bij de onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden 1. Aard van de overeenkomst 1.1. De algemene voorwaarden vormen samen met opleidingsblad(en) de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: CITAVERDE College, gevestigd in «verbintenis.locatie.fysiekadressenoppeil»,

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Ondergetekenden De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst. ROC Menso Alting

Onderwijsovereenkomst. ROC Menso Alting Onderwijsovereenkomst ROC Menso Alting Algemene Voorwaarden De studentenraad van ROC Menso Alting heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Menso Alting; Op deze overeenkomst is uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2018-2019 De studentenraad van ROC TOP heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC TOP; Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Cohort 2017-2018 Vastgesteld door: Directie ROVC Datum: 25-7-2017 Looptijd document: 1-8-2017 tot 31-7-2018 Versie: 1.0 (definitief) Bijlage 1: Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST HKS COHORT

ONDERWIJSOVEREENKOMST HKS COHORT ONDERWIJSOVEREENKOMST HKS COHORT 2017-2018 Opleidingsblad Opleidingsblad volgnummer: [ ] De komende periode gaat u als deelnemer een opleiding volgen bij de Lentiz onderwijsgroep. Deze opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509348 (vastgesteld door College

Nadere informatie

Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 20

Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 20 Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 20 1. Geldigheid en reikwijdte: 1.1 Het opleidingsblad vormt samen met de bepalingen en eventuele bijlage(n) de tussen de partijen gesloten onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509346 College van Bestuur 24 maart

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: CITAVERDE College, gevestigd in «verbintenis.locatie.fysiekadressenoppeil»,

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREEOPLEIDING HKS COHORT

ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREEOPLEIDING HKS COHORT DOCUMENTSOORT ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREEOPLEIDING HKS COHORT 2016-2017 Opleidingsblad De komende periode gaat u als deelnemer een opleiding volgen bij de Lentiz onderwijsgroep. Deze opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: CITAVERDE College, gevestigd in «verbintenis.locatie.fysiekadressenoppeil»,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs

Algemene voorwaarden. Onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst 1 beroepsonderwijs De studentenraad van Aventus heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Pagina 1 van 7 1. Aard van de overeenkomst 1.1. De algemene voorwaarden vormen samen met opleidingsblad(en) de onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2014/2015

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2014/2015 Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2014/2015 2 Inhoud 1 Opleidingsblad onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs (versie 1) 2 2 Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST

ONDERWIJSOVEREENKOMST ONDERWIJSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de deelnemer

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2017/2018 Versie 1.2 d.d

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2017/2018 Versie 1.2 d.d Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2017/2018 Versie 1.2 d.d. 08.04.17 2 Inhoud 1 Opleidingsblad onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Contractnummer:. Ondergetekenden: 1. stichting Gilde Opleidingen, gevestigd te Roermond, en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen Gilde Opleidingen, en 2.

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Onderwijsovereenkomst BBL

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d. 03.03.16 Inhoud 1 Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst 5 3 Addendum:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij

Algemene voorwaarden behorende bij Algemene voorwaarden behorende bij het Opleidingsblad van ROC Rivor De Studentenraad van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor (hierna: ROC Rivor) heeft ingestemd met het Opleidingsblad van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Threewise Zorgacademie

Algemene voorwaarden Threewise Zorgacademie Algemene voorwaarden Threewise Zorgacademie De algemene voorwaarden van Threewise zorgacademie zijn opgedeeld in twee categorieën: trainingen en e-learning & MBO-opleidingen. Lees de voorwaarden die op

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2018/2019

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2018/2019 Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2018/2019 Inhoudsopgave Opleidingsblad onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs (versie1)... 3 Artikel 1 Opleidingsblad en algemene voorwaarden...

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst MBO Stichting STC Group. Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst MBO Stichting STC Group. Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs Onderwijsovereenkomst MBO Stichting STC Group Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling: Stichting STC Group

Nadere informatie

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen;

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen; ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSOPLEIDING NIMETO UTRECHT Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling Nimeto Utrecht gevestigd Smijerslaan 2, te Utrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Stichting

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden 4. Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer..

ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer.. ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer.. Opleidingsblad Aan de inschrijving van de student bij het Friesland College ligt een overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs tussen

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2018/2019

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2018/2019 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2018/2019 Inhoudsopgave 1.Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1)... 3 Artikel 1 Opleidingsblad en algemene voorwaarden... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Opleidingsblad (volgnummer: «nummer».«blad») Contractnummer: «contractnummer» Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden:

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

Voorwaarden behorend bij de onderwijsovereenkomst

Voorwaarden behorend bij de onderwijsovereenkomst Voorwaarden behorend bij de onderwijsovereenkomst Artikel 1 Begrippen 1. Student: de persoon die is ingeschreven bij het ROC Ter AA voor het volgen van een opleiding of een onderdeel daarvan. 2. Leerbedrijf:

Nadere informatie

Voorwaarden Onderwijsovereenkomst en Opleidingsblad (VAVO)

Voorwaarden Onderwijsovereenkomst en Opleidingsblad (VAVO) Voorwaarden Onderwijsovereenkomst en Opleidingsblad (VAVO) Als student moet je voor je aan een opleiding begint een onderwijsovereenkomst ondertekenen. Hierin staan de rechten en plichten van jou als student

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Arcus OOK, maart 2015 Pagina 1 van 12 VOORWAARDEN De Centrale Studentenraad van Stichting Arcus College (hierna te noemen: Arcus) heeft ingestemd

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2016-2017 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief, 1.0, Datum: 16 juni 2016 Documentnummer: Intern/1609838 (vastgesteld door het College

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Deze bepalingen van de praktijkovereenkomst behoren bij het bpv-blad van de praktijkovereenkomst ROC TOP.

Deze bepalingen van de praktijkovereenkomst behoren bij het bpv-blad van de praktijkovereenkomst ROC TOP. ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC TOP 2018-2019 Deze bepalingen van de praktijkovereenkomst behoren bij het bpv-blad van de praktijkovereenkomst ROC TOP. 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud en inrichting van de onderwijs- en examenvoorzieningen

Artikel 3 Inhoud en inrichting van de onderwijs- en examenvoorzieningen Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst VAVO Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst van Stichting ROC Drenthe College, gevestigd te Emmen. Artikel 1 Begrippen 1. Student: de persoon

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beroepspraktijkvormingsovereenkomst artikel 1 t/m 15

Algemene voorwaarden Beroepspraktijkvormingsovereenkomst artikel 1 t/m 15 Algemene voorwaarden Beroepspraktijkvormingsovereenkomst artikel 1 t/m 15 1. Voorwaarden 1.1 De studentenraad van Zone.college heeft ingestemd met deze Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPV-overeenkomst)

Nadere informatie

behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Deltion College

Praktijkovereenkomst Deltion College Praktijkovereenkomst Deltion College Algemene Voorwaarden Geldig vanaf 1 januari 2017 4. Randvoorwaarden 4.1 De Studentenraad van Deltion College heeft ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van Deltion

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Bijlage 2: Algemene voorwaarden bij het voorblad praktijkovereenkomst

Bijlage 2: Algemene voorwaarden bij het voorblad praktijkovereenkomst Bijlage 2: Algemene voorwaarden bij het voorblad praktijkovereenkomst 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van het Da Vinci College heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Da Vinci

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST EDUCATIE

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST EDUCATIE ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST EDUCATIE ROC van Amsterdam Uitgave : ROC van Amsterdam Auteur : S. Ritzen, JZ Beschikbaar voor Platform OR ROCvA en OR ROCvF : 29-03-2018 ter informatie Beschikbaar

Nadere informatie

behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB Examenreglement Het examenreglement heeft betrekking op de opleidingen die vallen onder de Wet Educatie en Beroepsvorming (WEB), zoals geregistreerd in het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO) en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC van Amsterdam Uitgave : ROC van Amsterdam Auteur :.E Fischer, Dienst Onderwijsinformatie Kenmerk : Algemene bepalingen onderwijsovereenkomst ROCvA DEF Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. ROC Menso Alting

Praktijkovereenkomst. ROC Menso Alting Praktijkovereenkomst ROC Menso Alting Algemene Voorwaarden 1. Randvoorwaarden 1.1. De studentenraad van ROC Menso Alting heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van ROC Menso Alting en de bijbehorende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Beroepsopleiding

Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Beroepsopleiding Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Beroepsopleiding Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst van Stichting ROC Drenthe, verder te noemen Drenthe College, gevestigd te Emmen. Artikel

Nadere informatie

Servicedocument onderwijsovereenkomst. Informatie onderwijsovereenkomst 2012-2013

Servicedocument onderwijsovereenkomst. Informatie onderwijsovereenkomst 2012-2013 Servicedocument onderwijsovereenkomst Informatie onderwijsovereenkomst 2012-2013 Titel : Servicedocument onderwijsovereenkomst Auteur(s) : MBO Raad m.m.v. ministerie van OCW en JOB MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stageblad

Stageovereenkomst Stageblad Stageovereenkomst Stageblad Ondergetekenden: Helicon Opleidingen, gevestigd in s-hertogenbosch, hierna te noemen de school, in dit geval vertegenwoordigd door «bpvinschrijving.geldendopleidingsblad.or»,

Nadere informatie

Model Onderwijsovereenkomst (OOK) Versie: 25 januari 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN

Model Onderwijsovereenkomst (OOK) Versie: 25 januari 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Model Onderwijsovereenkomst (OOK) Versie: 25 januari 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN De centrale studentenraad van Stichting Arcus College (hierna te noemen: Arcus) heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Versie februari 2017 Vastgesteld door het College van Bestuur op 21-02-2017 Ingestemd door de Studentenraad op 15-02-2017 Inhoudsopgave DEFINITIES... 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Entreeopleiding Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Aard van de overeenkomst

Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Entreeopleiding Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Aard van de overeenkomst Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Entreeopleiding Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst van Stichting ROC Drenthe College, gevestigd te Emmen. Artikel 1 Begrippen 1. Student:

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Servicedocument onderwijsovereenkomst

Servicedocument onderwijsovereenkomst Servicedocument onderwijsovereenkomst Informatie en voorbeeldmodel onderwijsovereenkomst Vanaf 2015-2016 Titel : Servicedocument onderwijsovereenkomst Auteur(s) : MBO Raad m.m.v. ministerie van OCW en

Nadere informatie