48. Is een letselschade-uitkering verknocht?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "48. Is een letselschade-uitkering verknocht?"

Transcriptie

1 48. Is een letselschade-uitkering verknocht? EMMA M. KOSTENSE Veel letselschadezaken worden afgewikkeld door middel van een vaststellingsovereenkomst waarbij aan de rechthebbende een bedrag ineens wordt betaald voor alle geleden en toekomstige materiële en immateriële schade. Moet de rechthebbende bij echtscheiding deze uitkering delen met zijn echtgenoot? \ Echtscheiding/gemeenschap van goederen Meer dan 1/3 deel van de huwelijken in Nederland eindigt in een echtscheiding. In 2015 zijn huwelijken door echtscheiding ontbonden. De meeste echtgenoten zijn nog steeds in gemeenschap van goederen gehuwd. De gemeenschap van goederen omvat in beginsel alle baten en schulden van de echtgenoten. 1 De gemeenschap van goederen wordt van rechtswege ontbonden op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek. 2 Per die datum hebben de echtgenoten een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap die alle baten en lasten omvat. 3 Eén van de uitzonderingen op deze beginselen is vastgelegd in art. 1:94 lid 3 BW: Goederen en schulden die aan één der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn vallen slechts in de gemeenschap van goederen voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. De vraag of een goed van de gemeenschap verknocht is en niet met de andere echtgenoot hoeft te worden gedeeld, gaat pas een rol spelen bij de ontbinding van de gemeenschap. In dat geval moet met terugwerkende kracht beoordeeld worden of een onderdeel van de gemeenschap aan één der echtgenoten verknocht is. In het kader van dit artikel zal ik mij beperken tot de vraag of een letselschade-uitkering bij de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap verknocht is aan de rechthebbende echtgenoot zodat hij deze niet met de andere echtgenoot hoeft te delen. Verknochtheid Wanneer wordt een goed als verknocht in de zin van de wet aangemerkt? Wanneer is een goed zo hoogstpersoonlijk dat deze niet in een gemeenschap van goederen valt? De wetgever heeft de invulling van dit begrip overgelaten aan de rechtspraak. De Hoge Raad heeft in een aantal standaardarresten criteria ontwikkeld om te bepalen of bij de ontbinding van de gemeenschap een letselschade-uitkering verknocht is. 4 De volgende criteria zijn van belang bij het beoordelen van de verknochtheid 1. De uitkering is naar haar aard ten tijde van de uitkering volgens maatschappelijke opvattingen uitsluitend bestemd voor de rechthebbende. 2. Het hoogstpersoonlijke karakter wordt mede ingevuld naar het doel waarvoor de uitkering is verkregen. 3. De omstandigheden van het geval spelen een rol. 4. De situatie ten tijde van de ontbinding van de gemeenschap is bepalend. 5. De vergoeding heeft betrekking op schade in de toekomst na de ontbinding van de gemeenschap. De maatschappelijke opvattingen (de objectieve norm) over de vraag of een uitkering als hoogstpersoonlijk (verknocht) moet worden aangemerkt, spelen daarbij een grote rol naast de omstandigheden van het geval (de subjectieve norm). De objectieve norm, de maatschappelijke opvattingen, wordt in de loop der jaren door de rechtspraak genuanceerd door de subjectieve norm (de omstandigheden van het geval) mee te wegen bij de vraag of een goed verknocht is. Verknochtheid is geen absoluut begrip. 1 Art. 1:94 BW. 2 Art. 1:99 lid 1 sub b BW. 3 Art. 1:100 lid 1 BW. 4 HR 23 december 1988, NJ 1989, 700; HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 693; HR 3 november 2006, NJ 2008, 257 en 258; HR 7 december 2012 ECLI:NL:HR:2012:BY0957. Zie artikel mr. dr. B. Breederveld, EB 2015, 66 Hoe ver reikt de verknochtheid?. 24 NUMMER 2, april 2017 / SDU Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk

2 Is een letselschade-uitkering verknocht? Smartengeld 5 Is een aanspraak op smartengeld of een schade-uitkering uit hoofde van smartengeld verknocht aan de rechthebbende? Door de wetgever is smartengeld als een hoogstpersoonlijk recht van de benadeelde aangemerkt. Het recht op een smartengeldvergoeding is niet vatbaar voor overgang en beslag, tenzij het bij overeenkomst is vastgelegd of ter zake een vordering in rechte is ingesteld. In 1986 oordeelde de Hoge Raad nog dat een aanspraak op smartengeld als zijnde een vordering in geld naar zijn aard niet verknocht is en gewoon in de gemeenschap valt. 6 De enkele omstandigheid, aldus de Hoge Raad, dat het gaat om een aanspraak op een vergoeding voor een door de man hoogstpersoonlijk ondergaand leed brengt niet met zich mee dat hier sprake is van verknochtheid in de zin van art. 1:94 lid 3 BW. De aanspraak op smartengeld viel dus in de gemeenschap en moest bij ontbinding van de gemeenschap worden gedeeld. Smartengeld is naar haar aard verknocht maar een met het smartengeld verkregen goed kan in de gemeenschap van goederen vallen en dus verdeeld moeten worden. In 1997 liet de Hoge Raad echter een arrest van het Gerechtshof in stand. Het Gerechtshof had overwogen dat de aanspraak op vergoeding van immateriële schade naar zijn aard bestemd is om te dienen als compensatie voor het leed zoals pijn, verdriet en verminderde levensvreugde dat de vrouw heeft ondergaan en gelet op de aard van het letsel (whiplash) in de toekomst zal ondergaan en dat de vergoeding derhalve uitsluitend is afgestemd op de aan de persoon van de vrouw verbonden nadelige gevolgen van het ongeval. Smartengeld is dus verknocht in de zin van art. 1:94 lid 3 BW. In deze casus keerde de WA-verzekering aan de vrouw een deel van de schadevergoeding groot ƒ uit tijdens het huwelijk en na de ontbinding van de gemeenschap volgde een slotbetaling onder algemene titel van ƒ Met betrekking tot de aanspraak op vergoeding van materiële schade overwoog het hof dat hiervoor geldt dat deze betrekking heeft op financiële nadelen die na de ontbinding van het huwelijk uitsluitend door de vrouw zullen worden geleden. Het hof heeft hieraan toegevoegd dat, voor zover als gevolg van het ongeval al tijdens het huwelijk van partijen materiële schade is geleden, deze moet worden geacht te zijn gedekt door het toen reeds ontvangen voorschot op de schadevergoeding van ƒ In dit geval oordeelde het hof dat de slotbetaling, ontvangen na de ontbinding van de gemeenschap, daaronder begrepen het smartengeld, niet door partijen verdeeld hoefde te 5 Art. 6:106 BW. 6 HR 3 januari 1986, NJ 1987, 73. worden ondanks het feit dat de aanspraak daarop al tijdens de gemeenschap was ontstaan. Een tijdens het huwelijk ontvangen letselschade-uitkering in geld kan bij echtscheiding verknocht zijn aan de rechthebbende echtgenoot ondanks de gemeenschap van goederen. Volgens vaste jurisprudentie wordt sedertdien de aanspraak op smartengeld (immateriële schade) naar haar aard als verknocht aangemerkt. Dit alles wil echter nog niet zeggen dat een tijdens het huwelijk ontvangen letselschadeuitkering altijd buiten de verdeling van de gemeenschap van goederen blijft. De vraag of de tijdens het huwelijk ontvangen uitkering tot de gemeenschap behoort, wordt in de eerste plaats bepaald door het antwoord op de vraag waarvoor de uitkering is bestemd geweest (smartengeld in eigenlijke zin of voor vergoeding van materiële schade zoals verminderde verdiencapaciteit) en voorts of de uitkering wegens materiële schade mede betrekking heeft op vergoeding van schade in de periode voor en/of na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Een deel van de uitkering kan dus in de huwelijksgemeenschap vallen. Geldsom In 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen door te overwegen dat ook de tijdens de gemeenschap ontvangen schadevergoeding in geld uit hoofde van smartengeld en materiële schade verknocht kan zijn. Een geldsom is naar zijn aard niet hoogst persoonlijk. De HR heeft echter de criteria voor verknochtheid als volgt nog eens samengevat. Indien een echtgenoot een vergoeding ontvangt van de schade die deze echtgenoot heeft geleden als gevolg van een ongeval, is niet reeds sprake van verknochtheid indien die vergoeding naar haar aard uitsluitend is afgestemd op de aan de persoon van die echtgenoot verbonden nadelige gevolgen van het ongeval. Ook dan zullen de omstandigheden van het geval in aanmerking genomen dienen te worden en zal de echtgenoot die zich op verknochtheid beroept, tenminste ook moeten stellen welk deel van de materiële schade betrekking heeft op de periode na ontbinding van de gemeenschap zodat deze verknocht is. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat gelden, ongeacht of de betaling daarvan ziet op materiële dan wel immateriële schadevergoeding, niet voldoen aan het voor de toepassing van art. 1:94 lid 3 BW te hanteren criterium. Van belang is of de vergoeding betrekking heeft op schade die de betrokken echtgenoot als gevolg van het ongeval na de ontbinding van de gemeenschap in de toekomst zal lijden zoals toekomstig verlies aan verdienvermogen. Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk NUMMER 2, april 2017 / SDU 25

3 Verlies van verdienvermogen In een aantal uitspraken van feitenrechters is inmiddels het criterium ontwikkeld dat het deel van de schadevergoeding, dat ziet op materiële schade na ontbinding van de gemeenschap, evenzo als verknocht dient te worden aangemerkt en niet verdeeld hoeft te worden. Dit geldt met name voor toekomstig verlies van verdienvermogen welk als verknocht dient te worden aangemerkt indien dit betrekking heeft op de periode na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Deze uitkering is immers te beschouwen als een vergoeding van inkomensschade die niet meer tot de gemeenschap behoort. De Hoge Raad heeft in 2016 deze bestendige lijn bevestigd. 7 Volgens deze lijn zou ook een vergoeding uit hoofde van andere materiële schade zoals een vergoeding voor huishoudelijke hulp, onderhoud huis, medische ongedekte kosten e.d., verknocht kunnen zijn voor zover deze vergoeding betrekking heeft op schade na de ontbinding van de gemeenschap. De componenten en de looptijd van een schade-uitkering moeten inzichtelijk worden gemaakt om problemen in de toekomst te voorkomen. Tijdstip uitkering In de praktijk blijken er problemen te ontstaan indien de letselschade-uitkering tijdens het huwelijk en geruime tijd voor de ontbinding van de gemeenschap vanwege echtscheiding heeft plaatsgevonden, waarna het moeilijk kan zijn om te identificeren welk gedeelte van de schadevergoeding per datum ontbinding van de gemeenschap nog aanwezig is en welk gedeelte daarvan is aan te merken als vergoeding voor toekomstige (materiële) schade na ontbinding van de gemeenschap. Daarbij speelt een complicerende rol de situatie dat de ontvangen schadevergoeding of een deel daarvan is geïnvesteerd in bijvoorbeeld een woning. Het nieuw verkregen goed dat gefinancierd is met een schadevergoeding, welke in beginsel verknocht was, wordt niet automatisch ook verknocht. Het antwoord op de vraag of een goed op een bijzondere wijze aan één der echtgenoten is verknocht, hangt immers af van de aard van het goed zoals deze aard mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. 8 Praktijkvoorbeelden Casus I In een casus die in 2008 aan de Hoge Raad is voorgelegd heeft de vrouw een schadevergoeding ontvangen van in totaal ƒ als vergoeding van de schade die zij gele- den heeft ten gevolge van een ongeval. Het bedrag was voor de ontbinding van de gemeenschap geheel besteed, deels aan de aanschaf van een auto en deels aan de aanschaf van een perceel grond. Op die grond is vervolgens met een door de echtgenoten gezamenlijk gesloten lening de echtelijke woning gebouwd. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat het hof terecht heeft overwogen dat voor zaaksvervanging bij verknochtheid geen rol is weggelegd omdat in het kort samengevat niet valt in te zien dat het perceel grond een zodanig nauwe binding heeft met de persoon van de vrouw dat één of meer gevolgen van de gemeenschap niet behoren in te treden. 9 Met andere woorden, de grond met de daarop gebouwde woning viel in de gemeenschap van goederen. Casus II In een zaak die in 2015 aan het Gerechtshof Den Bosch is voorgelegd liep het ook niet goed af voor de rechthebbende die beroep deed op de verknochtheid van een slotuitkering van De man had in de echtscheidingsprocedure een brief overgelegd van de verzekeringsmaatschappij waaruit zou blijken hoe de letselschade uitkering ten gevolge van een ongeval zou zijn opgebouwd. Er zou een bedrag van aan smartengeld uitgekeerd zijn en een bedrag van aan toekomstig verlies van verdienvermogen. De man had deze bedragen besteed aan de bouw van een dakkapel en de aankoop van een caravan. Ter zitting had de man medegedeeld dat de dakkapel noodzakelijk was om voor beide kinderen van partijen een eigen slaapkamer te realiseren en dat de caravan was aangeschaft voor gebruik door het gezin. Gelet op die verklaring heeft de man onvoldoende gesteld waaruit kan worden afgeleid waarom de overwaarde van de woning alsmede de opbrengst van de caravan als aan de man verknocht zou moeten worden aangemerkt. Het Gerechtshof Den Bosch herhaalt dat de Hoge Raad al in heeft uitgemaakt dat de opvatting, dat bij wederbelegging van goederen en/of gelden die door verknochtheid in beginsel buiten de gemeenschap van goederen vallen, het nieuw verkregen goed op grond van zaaksvervanging eveneens buiten de gemeenschap blijft, onjuist is. Volgens de maatschappelijke opvattingen en de omstandigheden van het geval kan de man dus de investeringen in de caravan en de woning niet meer buiten de verdeling houden. Het smartengeld viel door de investering alsnog in de gemeenschap. Casus III Het Gerechtshof Den Haag 10 heeft in dit kader in 2016 geoordeeld dat gezien de omstandigheden van het geval een invaliditeitsuitkering die tijdens het huwelijk is ontvangen verdeeld dient te worden. Het hof verwijst daarbij naar de uitspraak van de Hoge Raad van 7 december 2012 (noot 4) in welke uitspraak de Hoge Raad heeft overwogen: 7 HR 24 juni 2016 ECLI:NL:PHR:2016, HR 26 september 2008, JPF 2009/22. 9 Gerechtshof Den Bosch 26 november 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015: Gerechtshof Den Haag 14 december 2016 ECLI:NL:GHDHA:2016: NUMMER 2, april 2017 / SDU Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk

4 Is een letselschade-uitkering verknocht? Indien één der echtgenoten een vergoeding ontvangt van schade die deze echtgenoot heeft geleden als gevolg van een ongeval is niet reeds sprake van verknochtheid in de zin van artikel 1:94 lid 3 BW indien die vergoeding naar haar aard uitsluitend is afgestemd op de aan de persoon van die echtgenoot verbonden nadelige gevolgen van het ongeval. Omdat ook dan de omstandigheden van het geval in aanmerking dienen te worden genomen zal de echtgenoot die zich op artikel 1:94 lid 3 BW beroept tenminste (tevens) moeten stellen op welke schade(n) van de bij het ongeval betrokken echtgenoot de vergoeding betrekking heeft zodat de rechter kan vaststellen of en zo ja in hoeverre die vragen ten aanzien van één of meer componenten van de vergoeding bevestigend moeten worden beantwoord. Zo is bijvoorbeeld van belang of de vergoeding betrekking heeft op schade die de betrokken echtgenoot als gevolg van het ongeval na ontbinding van de gemeenschap in de toekomst zal lijden zoals toekomstige inkomensschade wegens door het ongeval blijvend verloren arbeidsvermogen. Het gerechtshof komt vervolgens tot de conclusie dat degene die zich op de verknochtheid beroept niet aan zijn stelplicht en bewijsplicht heeft voldaan zodat de invaliditeitsuitkering, die tijdens het huwelijk is uitgekeerd, volledig in de gemeenschap valt. Casus IV Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in 2016 echter in een zaak waarbij zaakvervanging een rol speelde in het voordeel van de rechthebbende. 11 De man had zijn uitkering geïnvesteerd in een aantal opvolgende woningen en tenslotte het restant van de uitkering dat overbleef na verkoop door de notaris laten overmaken op een spaarrekening op zijn naam waarna (mede met dit vermogen) hij een bedrijfspand had gekocht dat hij nodig had om werkzaamheden te verrichten aangezien hij niet meer tot zijn oorspronkelijke werkzaamheden in staat was. In dat geval heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat het bedrijfspand alsmede het resterende saldo als verknocht dienden te worden aangemerkt waarbij de omstandigheden van het geval de doorslag gaven. In de praktijk blijkt dus dat de omstandigheden van het geval uiteindelijk de doorslag kunnen geven bij de vraag of een zaak verknocht is en of tijdens de ontbinding van de huwelijksgemeenschap die verknochtheid nog steeds aan de orde is. Samenstelling letselschade-uitkering Uit alle uitspraken blijkt dat het van groot belang is dat de letselschade-uitkering, die veelal in de vorm van een slotbetaling of een lumpsum wordt gedaan, gespecificeerd wordt. Duidelijk moet zijn welk gedeelte betrekking heeft op materiële en welk deel op immateriële schade en welk gedeelte van de materiële schade betrekking heeft op inmid- 11 Gerechtshof Amsterdam 27 september 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:3901. dels geleden en welk gedeelte van de materiële schade op in de toekomst te lijden schade betrekking heeft. Omdat het leerstuk van de verknochtheid veelal pas gaat spelen bij de ontbinding van de gemeenschap is het dus van belang om met terugwerkende kracht te kunnen analyseren hoe het bedrag van de ontvangen schadevergoeding tot stand is gekomen. Het huwelijksgoederenregime van een rechthebbende is bij een letselschade-uitkering is van belang. Uit welke componenten is de schade-uitkering opgebouwd: welk bedrag aan immateriële schadevergoeding is overeengekomen, welke eindleeftijd is gehanteerd bij het bepalen van de vergoeding voor materiële schade in verband met de verminderde verdiencapaciteit, huishoudelijke hulp, onderhoud huis, op welke periode ziet de schadevergoeding etc. Deze elementen, die veelal niet voorkomen in een vaststellingsovereenkomst, kunnen dus voor de rechthebbende van belang worden wanneer hij vervolgens in een echtscheiding terechtkomt en dan het risico loopt dat hij het volledige bedrag van de ontvangen schadevergoeding inclusief het smartengeld alsnog moet delen met zijn aanstaande ex-echtgenoot. Belangenbehartigers van een slachtoffer dienen dan ook actief mee te denken indien de schade wordt vastgesteld en niet zonder meer genoegen te nemen met een lumpsum die niet nader is gedifferentieerd. Ook bij jonge slachtoffers, die nog niet getrouwd zijn, kan het van groot belang zijn om nu juist inzichtelijk te maken voor welk doel de schade-uitkering is gegeven en tot welke periode deze zich uitstrekt. Daarnaast moeten slachtoffers begeleid worden indien zij de hogere bedragen willen investeren omdat het risico kan bestaan dat de verknochtheid van een schadevergoeding verdampt als het bedrag geïnvesteerd wordt in een huis, een stuk grond, aandelen, enz. In dat geval zou het aanbeveling kunnen verdienen om huwelijkse voorwaarden te maken waarbij wordt overeengekomen dat niet alleen de vergoeding toekomt aan de rechthebbende maar ook alles wat daarvoor in de plaats is gekomen (zaaksvervanging). Men heeft dan niet meer te maken met verknochtheid maar met de afspraak in de huwelijkse voorwaarden over wat privévermogen van ieder der echtgenoten is. De schadevergoeding en ook wat daarvoor in de plaats is gekomen wordt dan privévermogen en eens privé blijft privé. Aanbevelingen voor de praktijk In de letselschadepraktijk is het van belang dat bij een uitkering de vermogensrechtelijke situatie van de rechthebbende een rol speelt: is hij gehuwd en zo ja is er sprake van een huwelijksgemeenschap of zijn de echtgenoten huwe- Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk NUMMER 2, april 2017 / SDU 27

5 lijkse voorwaarden overeengekomen en wat is daarin overeengekomen. Verzekeringsmaatschappijen zouden ook niet moeten kunnen volstaan met het uitkeren van een lumpsum in het kader van een vaststellingsovereenkomst maar de uitkering moeten specificeren zodat alle elementen in een later stadium kunnen worden herleid. Concreet betekent dit het volgende 1. De componenten en de looptijd van een schadevergoeding dienen duidelijk in de vaststellingsovereenkomst te worden benoemd. 2. In alle omstandigheden moet de rechthebbende erop geattendeerd worden dat zijn huwelijksgoederenregime van belang is. 3. Huwelijkse voorwaarden moeten altijd onder de aandacht van de rechthebbende worden gebracht. 4. De ontvangen schadevergoeding en de geldstromen moeten identificeerbaar blijven. 5. De berekening, die aan een letselschade-uitkering ten grondslag ligt moet duidelijk zijn. 6. De rechthebbende moet worden begeleid bij het besteden van de schadevergoeding zeker indien het om hogere bedragen gaat gezien de vermogensrechtelijke gevolgen. 7. Indien een verknochte schadevergoeding zoals smartengeld wordt geïnvesteerd in een goed dan dient advies te worden ingewonnen bij een notaris en een familierechtadvocaat. Over de auteur mr. Emma M. Kostense is advocaat/partner Van Hilten Advocaten & Mediators 28 NUMMER 2, april 2017 / SDU Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 200.092.575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding tijdens het huwelijk Zolang echtgenoten zijn gehuwd, rust op hen de verplichting elkaar het nodige te verschaffen. Het gebruik van

Nadere informatie

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 HUWELIJK ZONDER HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN BOEDELMENGING OPVOLGING ONDER

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2015:1871. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:589, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2015:1871. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:589, Gevolgd ECLI:NL:HR:2015:1871 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-07-2015 Datum publicatie 10-07-2015 Zaaknummer 14/04610 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:589,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:2674

ECLI:NL:GHDHA:2016:2674 ECLI:NL:GHDHA:2016:2674 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 24-08-2016 Datum publicatie 13-09-2016 Zaaknummer 200.182.433/01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal September 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur en wetgevingsproces Ongehuwde samenlevers en vermogensregime Ongehuwden en alimentatie Pensioen

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober 2015 12.30-13.30 uur Mr A.A.M. Ruys-van Essen Gerechtshof s-hertogenbosch, 24 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3736 EERDERE SCHENKINGEN GEEN

Nadere informatie

De wet aanpassing gemeenschap van goederen

De wet aanpassing gemeenschap van goederen Dr. mr. B. Breederveld 1 De wet aanpassing gemeenschap van goederen 16 Op 1 januari 2012 is in werking getreden de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen tot wijziging van de titels 6, 7 en

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

MASTER SCRIPTIE ZAAKSVERVANGING

MASTER SCRIPTIE ZAAKSVERVANGING MASTER SCRIPTIE ZAAKSVERVANGING ONDER WELKE VOORWAARDEN VINDT ER BINNEN DE WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN ZAAKSVERVANGING PLAATS EN LEIDT DE TOEPASSING VAN DE ZAAKSVERVANGINGSREGEL TOT HET GEWENSTE

Nadere informatie

A. Ondernemer en huwelijk

A. Ondernemer en huwelijk A. Ondernemer en huwelijk Iedere ondernemer die met een partner samen woont, is vrij om zijn of haar in komen te innen en om een bankrekening te openen. Het maakt daarbij niets uit voor welke samenlevingsvorm

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY3780

ECLI:NL:GHARN:2012:BY3780 ECLI:NL:GHARN:2012:BY3780 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 27-09-2012 Datum publicatie 21-11-2012 Zaaknummer 200.099.306 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Personen-

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg Onderwerpen 3 uitspraken: 1. samenwoners en natuurlijke verbintenis, HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BX8537

ECLI:NL:GHARN:2012:BX8537 ECLI:NL:GHARN:2012:BX8537 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 30-08-2012 Datum publicatie 27-09-2012 Zaaknummer 200.095.034 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Achtergrond Vanaf het najaar 2005 vindt door de SNCU in de uitzendbranche controle plaats op de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en sinds 2009

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen

Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen Mr. E.C.E. Schnackers[1] Auteur: Wettelijke

Nadere informatie

Relatieve gevolgen van verknochtheid

Relatieve gevolgen van verknochtheid Relatieve gevolgen van verknochtheid PROF. MR. GREGOR VAN DER BURGHT 1 Bij de bepaling van de omvang van een nalatenschap is de analyse van de inhoud van de huwelijksgemeenschap een daaraan voorafgaande

Nadere informatie

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat gebeurt daarmee als het tot een echtscheiding komt?

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht 02.11.17 Nieuw huwelijksvermogensrecht Huwelijkse voorwaarden van nog groter belang! Advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 gaat trouwen, verandert er veel ten opzichte

Nadere informatie

Expert Meeting 6 oktober Invoering beperkte huwelijksgemeenschap. mr. Margot E. Burger MfN RFEA Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA

Expert Meeting 6 oktober Invoering beperkte huwelijksgemeenschap. mr. Margot E. Burger MfN RFEA Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA Expert Meeting 6 oktober 2016 Invoering beperkte huwelijksgemeenschap mr. Margot E. Burger MfN RFEA Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA Cd van jou, cd van mij Cd van ons allebei gekregen van mijn moeder,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2007.0802 (022.07) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:3797

ECLI:NL:GHSHE:2013:3797 ECLI:NL:GHSHE:2013:3797 Instantie Datum uitspraak 20-08-2013 Datum publicatie 27-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch HD 200.077.809_01 Civiel

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B

Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B Voorwoord Beste student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 5 t/m week 8) voor het vak Relatievermogensrecht.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september 2016 Insolventie, verhaal en familievermogen Prof.mr. Jan Biemans Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Amsterdam Datum: 12 februari 2013

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Amsterdam Datum: 12 februari 2013 PJ 2013/167: Vergoeding bij einde arbeidsovereenkomst wordt ondergebracht in stamrechtvennootschap. De aanspraken zijn niet verknocht en vallen dus... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 24-04-2013 Zaaknummer 20-000702-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

Familie en Scheiding Ontbijtseminar 13 november 2014

Familie en Scheiding Ontbijtseminar 13 november 2014 Familie en Scheiding Ontbijtseminar 13 november 2014 ONTBIJTSEMINAR Donderdag 13 november 2014 Mr. Marc Heuvelmans [welkomstwoord] Mr. Jacqueline van de Wiel Mr. Mathilde Becking Ontbijtseminar 13 november

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie ECLI:NL:HR:2013:983 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie 18-10-2013 Zaaknummer 12/03380 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:52, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8529,

Nadere informatie

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper)

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen 22 maart 2017 Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) 1 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Initiatief Wetsvoorstel 33 987 Swinkels (D66) / Recourt

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden Een aantekening bij HR 1 februari 2008, LJN: BB9781 A.J.M. Nuytinck Published in WPNR, 2008,

Nadere informatie

EXECUTIE EN VERREKENING

EXECUTIE EN VERREKENING EXECUTIE EN VERREKENING Geregeld komt het in familiezaken voor dat in het dictum van de uitspraak niet het bedrag wordt genoemd dat de één aan de ander verschuldigd is. Vaak gebeurt dit in verdelingszaken

Nadere informatie

Wie zijn wij? 11 maart 2014

Wie zijn wij? 11 maart 2014 Wie zijn wij? Programma Inleiding Mona de Vries Medisch Letsel Ed Klungers Whiplash Ellen Copini Schadeposten Ellen Copini Smartengeld quiz Mona de Vries Letselschade advocaat? Kwaliteit Kosten aansprakelijke

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal Oktober 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of afkoop? Verdeling vorderen? Beleggingsvisie en samenwoners?

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2182

ECLI:NL:RBOVE:2017:2182 ECLI:NL:RBOVE:2017:2182 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Wetsverwijzingen Vindplaatsen

Nadere informatie

JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart )

JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart ) JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart ) [De vrouw] te [woonplaats vrouw], hierna: de vrouw, advocaat: mr. L.J. Zietsman te

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Te behandelen uitspraken: ECLI:NL:GHSHE:2014:4672 (facultatief verrekenbeding) ECLI:NL:HR:2015:1297 (gemeenschap)

Nadere informatie

De doolhof van de nevenvoorzieningen

De doolhof van de nevenvoorzieningen De doolhof van de nevenvoorzieningen Op 1 maart 2001 is artikel 827 Rv, waarin de nevenvoorzieningen behorende bij een echtscheidingsverzoek zijn opgesomd, uitgebreid met een bepaling onder f. Daardoor

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:986

ECLI:NL:RBNNE:2017:986 ECLI:NL:RBNNE:2017:986 Instantie Datum uitspraak 01-03-2017 Datum publicatie 21-03-2017 Zaaknummer LEE 16/1053 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483 ECLI:NL:HR:2014:2652 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer 13/01257 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie In cassatie op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:3359

ECLI:NL:RBOVE:2013:3359 ECLI:NL:RBOVE:2013:3359 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer Awb 13/843 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 Inhoud Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17 Enkele afkortingen 19 Inleiding 21 Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 27 1.1 Algemeen 27

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:172

ECLI:NL:CRVB:2017:172 ECLI:NL:CRVB:2017:172 Instantie Datum uitspraak 13-01-2017 Datum publicatie 19-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4485 AOW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

CxS/oiaéi cas. Den Haag, 22 OKT 2008 AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. Kenmerk: DGB 2008-4936

CxS/oiaéi cas. Den Haag, 22 OKT 2008 AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. Kenmerk: DGB 2008-4936 CxS/oiaéi cas Den Haag, 22 OKT 2008 Kenmerk: DGB 2008-4936 X ^_ Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 08/03864) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 29 juli 2008, nr.

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:4392

ECLI:NL:GHSHE:2016:4392 ECLI:NL:GHSHE:2016:4392 Instantie Datum uitspraak 29-09-2016 Datum publicatie 15-12-2016 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 200.194.732/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Insolventierecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo 1. Tendens: de aansprakelijke verzekeraar draagt meer en meer zelf de kosten. 2. Geschiedenis:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006, Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006, gelet op de Gemeentewet en de artikelen 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 7, 31 en 34 van de Wet werk en

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 987 Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2822

ECLI:NL:CRVB:2017:2822 ECLI:NL:CRVB:2017:2822 Instantie Datum uitspraak 16-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/4369 AWBZ Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1 Onderstaande voorbeelden zijn afkomstig uit de Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 De volledige tekst kunt u vinden via onderstaande link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1273

ECLI:NL:CRVB:2016:1273 ECLI:NL:CRVB:2016:1273 Instantie Datum uitspraak 06-04-2016 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/5380 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering 8 Mevrouw mr. L. van den Ham-Leerkes Nysingh Advocaten Heeft een zelfde gebeurtenis voor

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Geen zorgplicht door 1:88 BW, wei door klantrelatie

Geen zorgplicht door 1:88 BW, wei door klantrelatie Hoe zit het nu oak a/weer? Geen zorgplicht door 1:88 BW, wei door klantrelatie In april 2013 is de Hoge Raad in zijn uitspraak' uitgebreid ingegaan op zorgplichten bij het aangaan van particuliere borgtochten,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-22 d.d. 24 januari 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Nevenvoorzieningen bij echtscheidingen

Nevenvoorzieningen bij echtscheidingen Nevenvoorzieningen bij echtscheidingen Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of de rechter in het kader van een echtscheidingsprocedure voorzieningen kan treffen, die niet met zoveel woorden in art.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

t twaalfuurtje van deze week 12 november 2014

t twaalfuurtje van deze week 12 november 2014 t twaalfuurtje van deze week 12 november 2014 In het twaalfuurtje van deze week aandacht voor een arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 9 september 2014. Het is een ongepubliceerd arrest, waarbij ons

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 I. Personalia MAN/VROUW Familienaam Voornamen Adres Geboorteplaats en -datum Legitimatiebewijs Nummer Legitimatiebewijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) B ADVIES RAAD VAN

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Schadevergoeding, wettelijke rente Zaaknummer : 2012.03079 Zittingsdatum : 11 september

Nadere informatie

BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb

BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb Door VIValt zijn de inkomens- en de vermogenstoets voor de gesubsidieerde rechtsbijstand ingrijpend gewijzigd. Als gevolg daarvan is de resultaatbeoordeling

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-02-2011 Datum publicatie 06-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10-504 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie