Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer , van twee zelfstandig werkende advocaten (mr. E.P.E. van Ekelen en mr. M. Poort-van der Meeren) waarbij naast deze twee advocaten één of meer advocaten werkzaam zijn. Het kantoor van mr. E.P.E. van Ekelen is gevestigd te Eindhoven KvK en het kantoor van mr. M. Poort-van der Meeren is gevestigd te Goirle KvK Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn aanvaard door de behandelend advocaat werkzaam bij Van Ekelen & Poort advocaten & mediators. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten aan bij Van Ekelen & Poort advocaten & mediators werkzaam zijnde advocaten. 3. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan. 4. Wanneer een cliënt aan een advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators een opdracht geeft om diens belangen te behartigen, dan komt de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en deze advocaat pas tot stand, nadat de advocaat deze opdracht heeft aanvaard. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5. De cliënt dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan de behandelend advocaat werkzaam bij Van Ekelen & Poort advocaten & mediators te verstrekken. De cliënt staat jegens de behandelend advocaat werkzaam bij Van Ekelen & Poort advocaten & mediators in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De cliënt zal de behandelend advocaat werkzaam bij Van Ekelen & Poort advocaten & mediators steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens. 6. Voor een optimale behandeling van de zaak van de cliënt heeft iedere advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators toegang tot alle gegevens en informatie van de cliënt en van zijn zaak. De advocaten van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators zijn bevoegd om deze gegevens en informatie van de cliënt en van zijn zaak in te zien en met elkaar te bespreken, en zij zijn tevens bevoegd om afspraken te maken over onderlinge waarneming bij (eventuele) verhindering van de behandelend advocaat. 1

2 7. De behandelend advocaat werkzaam bij Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is niet verplicht om een aanwijzing van de cliënt op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen. 8. De behandelend advocaat werkzaam bij Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is bevoegd om de rechtsverhouding met de cliënt op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de cliënt, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding. 9. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators archiveert de dossiers gedurende vijf jaar, daarna worden deze vernietigd. Aansprakelijkheid 10. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis waaronder ook een nalaten wordt begrepen, alsmede een ten onrechte weigering van een opdracht voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de door Van Ekelen & Poort advocaten & mediators afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Op verzoek van de cliënt kunnen nadere inlichtingen worden verstrekt over deze verzekering. Voor zover geen uitkering op grond van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de betrokken advocaat in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van , Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins onverhoopt letsel aan personen of beschadiging aan zaken wordt toegebracht, waarvoor Van Ekelen & Poort advocaten & mediators en/of één van haar advocaten of medewerkers aansprakelijkheid draagt, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waarop de door Van Ekelen & Poort advocaten & mediators gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Op verzoek van de cliënt kunnen nadere inlichtingen worden verstrekt over deze verzekering. 12. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten aan cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan de behandelend advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators gegeven opdrachten de bevoegdheid van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten. 2

3 13. Verstrekte opdrachten worden door de behandelend advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators uitsluitend uitgevoerd voor de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen. Tarieven, declaraties en betalingen 14. De behandeld advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators zal onderzoeken of de cliënt in aanmerking komt voor door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp dient de cliënt de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan Van Ekelen & Poort advocaten & mediators te voldoen, binnen door Van Ekelen & Poort advocaten & mediators gestelde betalingstermijn van veertien dagen. Ten aanzien van de eigen bijdrage is Van Ekelen & Poort advocaten & mediators gerechtigd een voorschot van de cliënt te verlangen, welk voorschot niet meer kan bedragen dan de hoogste eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand in rekening kan worden gebracht. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp is de cliënt naast de eigen bijdrage geen honorarium aan Van Ekelen & Poort advocaten & mediators verschuldigd. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp vindt er, overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Rechtsbijstand, een resultaatsbeoordeling plaats. Indien de Raad voor Rechtsbijstand om deze reden de verstrekte toevoeging intrekt, geldt het vooraf overeengekomen uurtarief over de verrichte werkzaamheden. Indien bij de (definitieve) vaststelling door de Raad voor Rechtsbijstand (achteraf) blijkt dat er geen recht bestaat op gefinancierde rechtshulp, dan zal het overeengekomen uurtarief gelden over alle verrichte werkzaamheden, verminderd met de eigen bijdrage dat door de Raad voor Rechtsbijstand is vastgesteld en door Van Ekelen & Poort advocaten & mediators van de cliënt is ontvangen. Voor meer informatie over gefinancierde rechtshulp zie 15. De werkzaamheden zullen door de behandelend advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief of op basis van een afgesproken vaste prijs, in beide gevallen te verhogen met 5% kantoorkosten en 21 % BTW. Het tarief of de vaste prijs zal bij opdrachtbevestiging worden bevestigd. In geval van spoedwerkzaamheden kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht. De behandelend advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding tussentijds te wijzigen. 3

4 Als voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en de behandeling van de zaak eindigt tussentijds, dan zal er op basis van het geldende uurtarief (te verhogen met 5% kantoorkosten en 21% BTW) worden afgerekend, waarbij de afgesproken vaste prijs (te verhogen met 5% kantoorkosten en 21% BTW) het "plafond" zal vormen. 16. Aan iedere cliënt zullen worden doorbelast alle door de behandelend advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators ten behoeve van de zaak te maken kosten, zoals reis- en verblijfskosten, de kosten van gemeentelijke uittreksels, de kosten van waarneming door een andere advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators, de kosten van een ingeschakelde deurwaarder en griffierechten. Deze kosten zullen steeds worden doorbelast; het maakt daarbij niet uit of er sprake is van gefinancierde rechtshulp, een uurtarief, een vaste prijs en/of een tussentijds einde van de behandeling van de zaak. 17. In geval van een uurtarief zal in beginsel maandelijks aan cliënt een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. In geval van een vaste prijs zal aan het begin van de werkzaamheden een declaratie voor de afgesproken vaste prijs worden toegezonden. 18. Ten aanzien van griffierechten kan worden bedongen dat deze vóór het begin van een procedure worden voldaan. Voorts is het mogelijk dat bij aanvang van de behandeling van een zaak en/of voor het begin van een procedure een voorschot in rekening wordt gebracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening, tenzij anders is overeengekomen. 19. Declaraties dienen zonder opschorting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na verloop van voornoemde termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Indien de behandelend advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt die in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op (i) de berekening van 1,5% rente per maand over het openstaande bedrag (een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand), (ii) indien de cliënt consument is, de berekening van buitengerechtelijke kosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW (iii) indien de cliënt een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van 40,00. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 20. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 19 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente. 4

5 21. Bij niet tijdige betaling van de verrichte werkzaamheden, is de behandelend advocaat gerechtigd om naast de onder 19 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een (korte) termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld. 22. Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank en/of een andere instantie. Derdenrekening 23. Gelden die de maatschap ten behoeve van een cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators. Ter compensatie van de administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed. Archivering 24. Nadat de opdracht is beëindigd worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de zaak bewaard en staan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de maatschap teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt. Wijziging / vernietiging algemene voorwaarden 25. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door de maatschap worden gewijzigd. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op voor alle nieuwe opdrachten. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn vernietigd, dan heeft deze vernietiging geen gevolgen van de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Reikwijdte, toepasselijk recht en geschillenbeslechting 26. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de advocaten van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators, maar ook ten behoeve van deze kostenmaatschap, haar huidige en vroegere werknemers, en eventuele stagiaires en schoonmaakdiensten. 5

6 27. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators en een cliënt is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een behandelend advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators en een cliënt zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant. Indien de behandelend advocaat van Van Ekelen & Poort advocaten & mediators als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de cliënt in aanmerking komende (buitenlandse) rechter. 6

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Algemene voorwaarden Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Birsken als zijnde handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. Onder cliënt wordt verstaan: de wederpartij met wie GALECOP GOLF B.V. een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan.

2. Onder cliënt wordt verstaan: de wederpartij met wie GALECOP GOLF B.V. een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan. Alg. Voorwaarden GALECOP GOLF B.V. Artikel 1 Definities 1. Onder GALECOP GOLF B.V. wordt verstaan: de rechtspersoon GALECOP GOLF B.V., dan wel diens rechtsopvolger dan wel diegene op wie de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie