Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen"

Transcriptie

1 EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen Mr. E.C.E. Schnackers[1] Auteur: Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen 1.Inleiding Op 2 december 2011 heeft de Hoge Raad (LJN BU6591 en RFR 2012/16) een belangrijk arrest gewezen over het niet-nagekomen periodiek verrekenbeding. Op grond van art. 1:141 lid 1 BW wordt een tijdens huwelijk niet-nagekomen periodiek verrekenbeding aan het einde van het huwelijk omgezet in een finale verrekenplicht. De Hoge Raad geeft in dit arrest nieuwe duidelijkheid over de ingangsdatum en verschuldigdheid van wettelijke rente over een dergelijke verrekenvordering. Opvallend is dat de Hoge Raad in dit arrest om gaat ten opzichte van zijn arrest van 6 december 2002 (NJ 2005/125, (Schwanen/Hundscheid I)). De Hoge Raad oordeelde in 2002 dat nakoming van hetgeen kan worden gevorderd op grond van voornoemde finale verrekenplicht, eerst bij het einde van het huwelijk kan worden verlangd. Dit heeft als gevolg dat de wettelijke rente niet eerder verschuldigd kan zijn. De Hoge Raad is thans van mening dat de vordering uit hoofde van de finale verrekenplicht ontstaat op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek, behoudens andersluidende partijafspraak, en direct opeisbaar is. Als vanaf dat moment ook sprake is van verzuim, is de wettelijke rente verschuldigd. Het effect van deze koerswijziging kan groot zijn. In de zaak waarover de Hoge Raad in december 2011 oordeelde bedroeg de verrekenvordering ruim 1,6 miljoen. Het spreekt voor zich dat de ingangsdatum van de wettelijke rente bij vorderingen van deze omvang uitermate relevant is. Het arrest van de Hoge Raad van 2 december 2011 is aanleiding om in deze bijdrage op systematische wijze de voorwaarden voor verschuldigdheid van wettelijke rente in kaart te brengen bij afwikkeling van een niet-nagekomen periodiek verrekenbeding en bij verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap in het kader van een echtscheiding. Daarvoor zal eerst worden ingegaan op de voorwaarden die het algemene verbintenissenrecht aan de verschuldigdheid van wettelijke rente verbindt. 2.Algemeen verbintenisrechtelijk kader Volgens art. 6:119 lid 1 BW is de wettelijke rente de schadevergoeding die de schuldenaar verschuldigd is wegens de vertraging in de voldoening van een geldsom, over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Voor het intreden van verzuim is onder meer noodzakelijk dat de vordering opeisbaar is (art. 6:81 BW) en daarvoor dient de vordering uiteraard te bestaan. Uit art. 6:119 lid 1 BW en art. 6:81 BW kunnen derhalve de navolgende cumulatieve voorwaarden voor verschuldigdheid van wettelijke rente worden afgeleid: a. de vordering dient te bestaan; b. de vordering dient opeisbaar te zijn; - 1 -

2 c. de schuldenaar dient in verzuim te zijn. Kluwer Online Research Hierna zal voor zowel de verrekenvordering als de overbedelingsvordering het ontstaansmoment en de opeisbaarheid van de vordering worden toegelicht. De algemene regels voor verzuim verdienen op deze plaats nog enige toelichting. Een schuldenaar is pas in verzuim als ten aanzien van een opeisbare vordering aan de eisen van art. 6:82 BW en art. 6:83 BW is voldaan. Als uitgangspunt is een ingebrekestelling vereist voordat verzuim intreedt (art. 6:82 lid 1 BW). In de gevallen genoemd in art. 6:83 BW treedt verzuim zonder ingebrekestelling in. Dit is overigens geen limitatieve opsomming (MvA II, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 294). In het huwelijksvermogensrecht zal zich met name ook de situatie van art. 6:83 aanhef en onder a BW voordoen. Het verzuim treedt in zonder ingebrekestelling indien een voor de voldoening bepaalde fatale termijn verstrijkt, zonder dat de verbintenis is nagekomen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, is de regeling van verzuim overigens niet van toepassing. De tekortkoming dient bovendien toerekenbaar te zijn, wil er sprake zijn van verzuim (art. 6:81 BW). 3.Wettelijke rente bij verrekening en verdeling I.Verrekening Wanneer is wettelijke rente verschuldigd over de finale verrekenvordering, die ontstaat door omzetting van een niet-nagekomen periodiek verrekenbeding? a.ontstaan vordering Volgens de Hoge Raad ontstaat deze finale verrekenvordering in beginsel op het in art. 1:142 lid 1 aanhef en onder b BW vermelde tijdstip, waarop behoudens andersluidende partijafspraak ook de samenstelling en omvang van het te verrekenen vermogen wordt bepaald. Dit is het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek. De vraag is waarom de Hoge Raad terug is gekomen van zijn arrest van 6 december 2002 wat betreft het ontstaansmoment van de vordering. De Hoge Raad is thans van mening dat het met de aard van het periodieke verrekenbeding en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid strookt om wat betreft het ontstaansmoment van de vordering uit de door omzetting ontstane finale verrekenplicht, zo veel mogelijk aan te sluiten bij de oorspronkelijke partijbedoeling. En volgens de Hoge Raad brengt die partijbedoeling mee dat aansluiting wordt gezocht bij art. 1:141 lid 2 BW jo. art. 1:142 lid 1 aanhef en onder b BW. b.opeisbaarheid vordering De vordering is opeisbaar op het moment van haar ontstaan op grond van art. 6:38 BW. Een vordering kan ook opeisbaar zijn indien haar omvang nog niet is vastgesteld, aldus de Hoge Raad in rechtsoverweging van zijn arrest van 2 december 2011 onder verwijzing naar HR 30 mei 2008, NJ 2008/400. c.verzuim In de huwelijkse voorwaarden is meestal een termijn opgenomen binnen welke de periodieke verrekenplicht moet worden uitgevoerd. De Hoge Raad beschouwt die termijn als een fatale termijn in de zin van art. 6:83 aanhef en onder a BW. Volgens de Hoge Raad treedt in dat geval het verzuim ter zake van de door omzetting ontstane finale verrekenplicht aanstonds en zonder ingebrekestelling in op het moment waarop die vordering ontstaat en opeisbaar is geworden (in beginsel op datum indiening echtscheidingsverzoek). Het feit dat voor die - 2 -

3 finale verrekenplicht niet een dergelijke termijn is overeengekomen doet daar niet aan af. Zulks vloeit voort uit de aard van de door omzetting ontstane finale verrekenplicht. De Hoge Raad verwijst hierbij naar de wetsgeschiedenis bij art. en 6:82 en art. 6:83 BW. Het gaat in deze artikelen niet om het geven van strakke regels die de schuldeiser naar de letter zal kunnen toepassen, maar om artikelen die de rechter veeleer de mogelijkheid verschaffen in de gegeven omstandigheden tot een redelijke oplossing te komen (MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 289). Van deze mogelijkheid heeft de Hoge Raad hier gebruikgemaakt. Indien geen termijn als bedoeld in art. 6:83 aanhef en onder a BW in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen, is een ingebrekestelling vereist voor het intreden van verzuim. II.Verdeling In veel gevallen dient één van de ex-echtgenoten in het kader van een verdeling een overbedelingsvergoeding aan de ander te betalen. Wanneer is daarover wettelijke rente verschuldigd? a.ontstaan vordering Allereerst moet het ontstaansmoment van de overbedelingsvordering worden vastgesteld. Zolang de verdeling van een tot de gemeenschap behorende bate niet is vastgesteld, kan volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad een op de verdeling gebaseerde vordering niet worden beschouwd als een vordering tot betaling van een geldsom ter zake waarvan de debiteur in verzuim is (zie o.a. HR 20 oktober 2000, NJ 2002/436; HR 15 februari 2008, NJ 2008/108). De vordering tot betaling van een geldsom wegens overbedeling ontstaat immers pas door de verdeling zelf, als duidelijk is welke goederen aan welke deelgenoot worden toebedeeld. Een deelgenoot kan geen wettelijke rente verschuldigd zijn over de periode die voorafgaat aan de verdeling. Er moet derhalve een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de vordering tot verdeling en de overbedelingsvordering die het resultaat is van de verdeling. De overbedelingsvordering ontstaat ten tijde van de verdeling. Op welk moment is dit? Volgens art. 3:182 BW is de verdeling de rechtshandeling krachtens welke een deelgenoot een goed uit de gemeenschap met uitsluiting van de andere deelgenoot verkrijgt. Indien partijen in onderling overleg verdelen, is het moment van wilsovereenstemming over aan wie een goed wordt toebedeeld het moment van verdeling. Indien de rechter op grond van art. 3:185 BW verdeelt, is de dag van zijn uitspraak de dag van verdeling. Het moment waarop aan het leveringsvereiste van art. 3:186 lid 1 BW is voldaan, waardoor de verdeling goederenrechtelijk effect krijgt, is aldus niet doorslaggevend. Ook is niet noodzakelijk dat de waarde van het verdeelde goed vaststaat (L.H.M. Zonnenberg, Het verrekenbeding, in de Serie Recht en Praktijk Personen- en Familierecht (2 e druk), p. 238). De verdeling kan pas plaatsvinden nadat de gemeenschap ontbonden is. Onder huidig recht is dit het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek (art. 1:99 lid 1 aanhef en onder b BW). Indien partijen al voor de ontbinding van de gemeenschap afspraken maken over de verdeling bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant heeft de verdeling pas effect met de ontbinding. b.opeisbaarheid vordering De overbedelingsvordering is eerst opeisbaar ten tijde van de verdeling, tenzij partijen anders overeenkomen of de rechter anders bepaalt op grond van art. 3:185 lid 3 BW (Klaassen-Eggens Huwelijksgoederen- en erfrecht, eerste gedeelte huwelijksgoederenrecht, herschreven door E.A.A. Luijten en W.R. Meijer, dertiende druk, nr. 355)

4 c.verzuim Op basis van art. 6:82 lid 1 BW is als uitgangspunt een ingebrekestelling nodig voor het intreden van verzuim. Indien de rechter die de verdeling vaststelt een termijn voor betaling heeft gesteld of partijen deze overeenkomen, kan het verzuim intreden door het enkele verloop van deze fatale termijn. Geen wijziging als gevolg van Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Het bovenstaande blijft onverkort van toepassing na 1 januari 2012, de datum waarop de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking is getreden. Deze wetswijziging verandert immers niets aan het uitgangspunt van de Hoge Raad dat de overbedelingsvordering pas ontstaat door de verdeling zelf. De verdeling zal alleen eerder kunnen plaatsvinden, nu de datum van ontbinding van de gemeenschap is vervroegd. 4.Uitzonderingen Op de hiervoor geschetste hoofdregels voor verschuldigdheid van wettelijke rente bij verdeling en verrekening zijn uitzonderingen mogelijk. In zijn arrest van 2 december 2011 heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk ruimte gelaten voor uitzonderingen in gevallen waarin 1. partijen anders zijn overeengekomen; of 2. uit de aard van de overeenkomst; of 3. uit de eisen van redelijkheid en billijkheid anders voortvloeit. Mijns inziens moet worden aangenomen worden dat de onder 1 en 3 genoemde uitzonderingen zich ook bij verdeling van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap kunnen voordoen. Art. 3:166 lid 3 BW jo. art. 6:2 BW brengt toepasselijkheid van de redelijkheid en billijkheid bij de ontbonden gemeenschap immers reeds met zich mee. De mogelijkheid van een afwijkende partijafspraak bij een verrekenbeding verdient nadere toelichting. Ten aanzien van een periodieke verrekenplicht geldt dat partijen bij op schrift gestelde overeenkomst kunnen afwijken van de datum waarop het verrekentijdvak eindigt en bijgevolg de samenstelling en omvang van het te verrekenen vermogen wordt vastgesteld (art. 1:141 lid 2 BW jo. art. 1:142 lid 2 BW). In veel gevallen hebben partijen in hun huwelijkse voorwaarden een afwijkende afspraak gemaakt en voor het einde van de periodieke verrekenplicht aansluiting gezocht bij de datum waarop de samenleving wordt verbroken. Mijns inziens dient het arrest van de Hoge Raad zo te worden begrepen, dat in dat geval de wettelijke rente verschuldigd raakt vanaf deze datum. Dit strookt met de opvatting van de Hoge Raad dat zo veel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij de oorspronkelijke partijbedoeling en met de verwijzing van de Hoge Raad naar de mogelijkheid van een andersluidende partijafspraak. Volgens Nuytinck (Ars Aequi februari 2012, p. 127) is zelfs in de casus, waarover de Hoge Raad op 2 december 2011 oordeelde, sprake van een andersluidende partijafspraak omdat partijen een afwijkende peildatum voor de omvang van het te verrekenen vermogen waren overeengekomen in verband met de echtscheiding. Er is volgens Nuytinck veel voor te zeggen dat de ingangsdatum van de wettelijke rente gelijk had moeten zijn aan deze peildatum. Voor meer informatie over uitzonderingen op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid ten aanzien van bijvoorbeeld de eis van ingebrekestelling wordt verwezen naar B. Breederveld, Wettelijke rente bij verdeling, verrekening en vergoeding, in: In dienst van het recht grenzen verleggen, Liber Amicorum, aangeboden aan prof. mr. G. Van der Burght 2009, p. 28 en

5 5.Matigingsbevoegdheid De rechter heeft de mogelijkheid om de wettelijke rente te matigen op grond van art. 6:109 lid 1 BW. Binnen het huwelijksvermogensrecht heeft de Hoge Raad al geaccepteerd dat van deze matigingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt (HR 2 maart 2001, NJ 2001/584 (Visserijbedrijf)), met de kanttekening dat terughoudendheid geboden is. 6.Verschillen bij verrekening en verdeling toegelicht; een voorbeeld Na bovenstaande theoretische uitwerking volgt nu een voorbeeld waaruit de verschillen bij verdeling en verrekening blijken. In situatie a. valt bij echtscheiding een huis onder het te verrekenen vermogen als gevolg van een niet-nagekomen periodiek verrekenbeding. In situatie b. valt dit huis in de gemeenschap van goederen en dient dit te worden verdeeld. Op moment van indiening van het echtscheidingsverzoek is in beide situaties het huis 1 miljoen waard en vrij van hypotheek. Vervolgens ontstaat tussen partijen discussie over de verrekening respectievelijk verdeling. In beide situaties is het huis 2 jaren later nog maar waard en wordt op dat moment door de echtelieden met elkaar verrekend respectievelijk verdeeld. In situatie a. heeft de echtgenoot een verrekenvordering van waarover de wettelijke rente als uitgangspunt verschuldigd raakt vanaf de datum van het echtscheidingsverzoek. In situatie b. krijgt de echtgenoot aan wie het huis niet wordt toebedeeld een overbedelingsvergoeding van waarover vanaf de datum van verdeling rente verschuldigd is, mits sprake is van verzuim. 7.Conclusie Het verschil in ingangsdatum van wettelijke rente bij verrekening en verdeling wordt verklaard door het ontstaansmoment van de vordering. Men kan zich afvragen of dit verschil redelijk is. Dit is mijns inziens het geval als het verschil wordt gezien als gevolg van de keuze van de echtgenoten voor het toepasselijke huwelijksvermogensregime. Een gemeenschap en een verrekenstelsel verschillen fundamenteel van elkaar. Bij een gemeenschap kiezen partijen ervoor dat zij gedurende het bestaan van de gemeenschap tot de verdeling in de waardeontwikkeling van de goederen en eventuele opbrengsten daarvan delen. De peildatum voor waardering van de goederen is als uitgangspunt de datum van verdeling in de zin van art. 3:182 BW als partijen verdelingsafspraken maken of de datum van de rechterlijke uitspraak (zie o.a. HR 8 december 2006, NJ 2006/660). Bij een verrekenbeding spreken partijen met elkaar af dat op enig moment de verrekenplicht eindigt. In die situatie is het delen in waardeontwikkeling na die datum dan ook allesbehalve vanzelfsprekend. De datum waarop de verrekenplicht eindigt, is als uitgangspunt ook de peildatum voor waardering. Zowel bij verdeling als bij verrekening is de ingangsdatum voor de wettelijke rente, mits sprake is van verzuim, het moment waarop tussen partijen de deling in waardeontwikkeling eindigt. Vanuit deze invalshoek bezien, is het verschil in ingangsdatum redelijk. Daar komt overigens bij dat deelgenoten gedurende het bestaan van de gemeenschap en met name in de periode na ontbinding en voor verdeling tegen benadelende handelingen van de andere deelgenoot zijn beschermd op grond van titel 7 Boek 3 BW. Voetnoot [1] Mr. E.C.E. Schnackers is advocaat bij Boels Zanders NV te Maastricht-Airport. Met dank aan mr. R.M.H.H. Tuinstra en mr. dr. N.J.A.P.B. Niessen, eveneens aan dit kantoor verbonden, voor hun medewerking aan de totstandkoming van dit artikel - 5 -

6 Copyright Kluwer 2012 Kluwer Online Research Dit document is gegenereerd op Op dit document zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Kluwer van toepassing

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht: wanneer ontstaat de verrekeningsvordering van artikel 1:141 lid 1 BW en wanneer is zij opeisbaar? Prof. mr. A.J.M. Nuytinck HR 2 december

Nadere informatie

Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht

Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht annotatie Ars Aequi februari 2012 123 Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20120123 Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht Wanneer ontstaat de verrekeningsvordering van artikel 1:141

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

LJN: BU6591, Hoge Raad, 10/01293. Datum uitspraak: Datum publicatie: 02-12-2011 02-12-2011

LJN: BU6591, Hoge Raad, 10/01293. Datum uitspraak: Datum publicatie: 02-12-2011 02-12-2011 LJN: BU6591, Hoge Raad, 10/01293 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 02-12-2011 02-12-2011 Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden.

Nadere informatie

Relatievermogensrechtjournaal. November 2015

Relatievermogensrechtjournaal. November 2015 Relatievermogensrechtjournaal November 2015 Items Vinger aan de pols: Wet herziening partneralimentatie Literatuur Alimentatietermijn Beroep op vervalbeding? Samenwoners en. pensioen? Periodiek verrekenbeding

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Land- en Tuinbouwbulletin De een is failliet en de ander niet Kluwer Online Research Auteur: Mr. M.J. Tolsma[1] Regelmatig vraagt de ondernemer zich af of hij vermogen op naam van zijn/haar echtgenoot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer) Datum: 2 december 2011 Mrs. A.M.J. van Buchem-Spapens, F.B. Bakels, W.D.H. Asser, C.E. Drion, G.

Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer) Datum: 2 december 2011 Mrs. A.M.J. van Buchem-Spapens, F.B. Bakels, W.D.H. Asser, C.E. Drion, G. RCR 2012/9: Omzetting periodiek verrekenbeding in finaal verrekenbeding. Ingebrekestelling vereist voor verzuim van de nakoming van omgezette final... Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer) Datum: 2 december

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor Gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring

Aansprakelijkheid voor Gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Aansprakelijkheid voor Gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring A.J.M. Nuytinck Published in WPNR 2010, 6851, p. 582-584 Prof. mr. A.J.M.

Nadere informatie

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 HUWELIJK ZONDER HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN BOEDELMENGING OPVOLGING ONDER

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53752

Nadere informatie

De doolhof van de nevenvoorzieningen

De doolhof van de nevenvoorzieningen De doolhof van de nevenvoorzieningen Op 1 maart 2001 is artikel 827 Rv, waarin de nevenvoorzieningen behorende bij een echtscheidingsverzoek zijn opgesomd, uitgebreid met een bepaling onder f. Daardoor

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie)

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) pag.: 1 van 5 Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet,

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

SCHEIDEN EN SCHULDEN

SCHEIDEN EN SCHULDEN SCHEIDEN EN SCHULDEN FAMILIEVERMOGENSRECHT IN TIJDEN VAN CRISIS cursus 6 februari 2014 mr. drs. J.H. (Jan Hein) Lieber Jan Hein Lieber Scheiden en Schulden 1 ONDER WATER: EEN METAFOOR IS WERKELIJKHEID

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

t voorbij? Toepassing van de Wet W aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Afstudeerscriptie HBO-Rechten van Aben & Slag Advocaten

t voorbij? Toepassing van de Wet W aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Afstudeerscriptie HBO-Rechten van Aben & Slag Advocaten Crisis in het huwelijksvermogensrech h t voorbij? Toepassing van de Wet W aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Afstudeerscriptie HBO-Rechten In opdracht o van Aben & Slag Advocaten Aniek Kuppens

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal Oktober 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of afkoop? Verdeling vorderen? Beleggingsvisie en samenwoners?

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

EXECUTIE EN VERREKENING

EXECUTIE EN VERREKENING EXECUTIE EN VERREKENING Geregeld komt het in familiezaken voor dat in het dictum van de uitspraak niet het bedrag wordt genoemd dat de één aan de ander verschuldigd is. Vaak gebeurt dit in verdelingszaken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:847 (mrs. E.J. Numann, C.E. Drion, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak; A-G mr. L.A.D. Keus)

HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:847 (mrs. E.J. Numann, C.E. Drion, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak; A-G mr. L.A.D. Keus) Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland Prof. mr. A.J.M. Nuytinck HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:847 (mrs. E.J. Numann, C.E. Drion, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak; A-G mr. L.A.D.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Vernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling

Vernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling Vernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling Prof. mr. A.J.M. Nuytinck HR 28 april 2006, JOL 2006, 279, RvdW 2006, 449, LJN: AV8719 (mrs. J.B. Fleers, O. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 4 Onderzoek, reclames

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 4 Onderzoek, reclames ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN Mosso Music Soemeersingel 69 5759 RC, Helenaveen KVK-nummer: 17245911 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant

De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant Prof. mr. A.J.M. Nuytinck HR 30 maart 2012, LJN: BV3103, NJ 2012, 422, m.nt. L.C.A. Verstappen (mrs. E.J. Numann,

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S T E R K M E R K B U S S U M ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober 2015 12.30-13.30 uur Mr A.A.M. Ruys-van Essen Gerechtshof s-hertogenbosch, 24 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3736 EERDERE SCHENKINGEN GEEN

Nadere informatie

De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant

De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant 630 Ars Aequi september 2012 annotatie Annotatie De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant Prof.mr. A.J.M. Nuytinck HR 30 maart 2012, LJN: BV3103, NJ 2012,

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

48. Is een letselschade-uitkering verknocht?

48. Is een letselschade-uitkering verknocht? 48. Is een letselschade-uitkering verknocht? EMMA M. KOSTENSE Veel letselschadezaken worden afgewikkeld door middel van een vaststellingsovereenkomst waarbij aan de rechthebbende een bedrag ineens wordt

Nadere informatie

LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015

LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015 VU LAW ACADEMY LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015 NIEUW VERRIJK UW KENNIS VAN HET VERMOGENSRECHT OM UW WERK ALS FAMILIERECHT- ADVOCAAT OF MEDIATOR OPTIMAAL TE KUNNEN DOEN Leergang Vermogen bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding; het huwelijk en de ontbinding daarvan Het huwelijk 1 2. De informele relatie 4

Hoofdstuk 1 Inleiding; het huwelijk en de ontbinding daarvan Het huwelijk 1 2. De informele relatie 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding; het huwelijk en de ontbinding daarvan 1 1. Het huwelijk 1 2. De informele relatie 4 Hoofdstuk 2 Huwelijksvermogensrecht algemeen 7 1. Algemene inleiding 7 2. Wetsgeschiedenis

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85761

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

De wet aanpassing gemeenschap van goederen

De wet aanpassing gemeenschap van goederen Dr. mr. B. Breederveld 1 De wet aanpassing gemeenschap van goederen 16 Op 1 januari 2012 is in werking getreden de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen tot wijziging van de titels 6, 7 en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN VAN: SynBatt BV Rijksstraatweg 20f Sassenheim hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning

Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning 654 Ars Aequi oktober 2009 annotaties Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20090654 Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning Prof.mr. A.J.M.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De beperkte, eenvoudige gemeenschap van een huurrecht van buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap gehuwde echtgenoten

De beperkte, eenvoudige gemeenschap van een huurrecht van buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap gehuwde echtgenoten 218 Ars Aequi maart 2008 annotaties Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20080218 De beperkte, eenvoudige gemeenschap van een huurrecht van buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap gehuwde

Nadere informatie

Vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht

Vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht Vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht Naam : F.J. van Zwieten Studentnummer : 5650224 Begeleider : M. Kremer Vakgroep : Huwelijksvermogensrecht Datum : 04-07-2011 Probleemstelling : Is het

Nadere informatie

De algemene voorwaarden van Flex Events BV

De algemene voorwaarden van Flex Events BV De algemene voorwaarden van Flex Events BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden Een aantekening bij HR 1 februari 2008, LJN: BB9781 A.J.M. Nuytinck Published in WPNR, 2008,

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal September 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur en wetgevingsproces Ongehuwde samenlevers en vermogensregime Ongehuwden en alimentatie Pensioen

Nadere informatie

Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen

Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen Annotatie van HR 19 november 2010, LJN: BN8027 A.J.M. Nuytinck Published in Ars Aequi,

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

HET INKOMSTENBEGRIP MET BETREKKING TOT HET PERIODIEK VERREKENBEDING

HET INKOMSTENBEGRIP MET BETREKKING TOT HET PERIODIEK VERREKENBEDING HET INKOMSTENBEGRIP MET BETREKKING TOT HET PERIODIEK VERREKENBEDING Naam : Kelly Lemmens Studentnummer Fontys : 190188 Studentnummer Avans : 2015125 Klas : n.v.t. Opleiding Onderwijsinstelling Onderwijslocatie

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-372 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INDYGO Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indygo

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 2. TOEPASSELIJKHEID

1. ALGEMEEN 2. TOEPASSELIJKHEID 1. ALGEMEEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van de A. Merkelbach Management Consultancy, gevestigd te Lelystad en van A. Merkelbach, wonende te Lelystad ================================================================

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Te behandelen uitspraken: ECLI:NL:GHSHE:2014:4672 (facultatief verrekenbeding) ECLI:NL:HR:2015:1297 (gemeenschap)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie