Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het"

Transcriptie

1 Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Willems Marc, Van Passel Isabelle, Volckaerts Steven, Van Win Leo, Goffin Luc, Haegemans Mark, Vantrappen Machteld, Willems Diane, Van den Broeck Dirik, Strackx Felix, Vanfroyenhoven Danny en Van Loo Nancy, Raadsleden; CEULEMANS Theo, Gemeentesecretaris; Verontschuldigd: Marie-Louise Maes, Schepen, en Wuyts Katleen, Raadslid Raadslid Dirik Van den Broeck heeft de zitting vervoegd bij behandeling van punt 1. Raadslid Marc Willems heeft de zitting vervoegd bij behandeling van punt 2. Dagorde 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d O.C.M.W. 2. Goedkeuring van de meerjarenplanning incl. de strategische nota. 3. Goedkeuring van het budget 2008 incl. de beleidsnota. Politie - verkeer 4. Goedkeuring van een gemeentelijk politiereglement betreffende het organiseren van (afvalarme) evenementen. Sport- en jeugddienst 5. Goedkeuring van het jeugdbeleidsplan Goedkeuring begroting 2008 van de Vzw Sport & Jeugd. Welzijn 7. Goedkeuring van het Lokaal Sociaal Beleidsplan Ruimtelijke ordening 8. Verkavelingsaanvraag Guldensporenlaan sectie A nr. 543 h 2 kavels: a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Guldensporenlaan. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. 9. Verkavelingsaanvraag Domstraat sectie C nr. 174 h² dl/ a² - 1 kavel: - Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. Milieu 10. Goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO Leuven DIV in het kader van de verderzetting van het project Intergemeentelijke Natuur - & Landschapsploegen. Overheidsopdrachten 11. A.G.B.Tremelo: Goedkeuring van een leasingsovereenkomst tussen de gemeente Tremelo en het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo, met het oog op de terbeschikkingstelling van het administratief centrum in eigendom van de gemeente aan het A.G.B.T. 12. A.G.B.Tremelo: Goedkeuring van een huurovereenkomst tussen de gemeente Tremelo en het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo, voor de verhuur van de door het AGBT geleasde gebouwen, aan de gemeente. Infrastructuurwerken 13. Dossier Uitbreiding van riolerings- en wegenisinfrastructuur Turfweg (als goedgekeurd meerwerk infrastructuurwerken tegen wateroverlast Rozendal): - Goedkeuring van het rooilijnplan met grondafstanden. - Goedkeuring van de verdeling van de kosten riolering en nutsleidingen t.a.v. verkavelaars. Financiën en fiscaliteit 14. Kennisname van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d , inzake de vaststelling van de begrotingswijziging 2007 nrs. 3 & 4 gewone en buitengewone dienst. 15. Vaststelling van een retributiereglement voor het gebruik van het Mik-project zijnde 10 euro per cursus. 16. Vaststelling van een retributiereglement voor de ouderbijdragen voor de buitenschoolse kinderopvang Pimpernel.

2 Vaststelling van een retributiereglement voor de verkoop van muizen- en rattenvergif. 18. Vaststelling van de gemeentelijke aanvullende belasting op de personen belasting voor het jaar 2008 (7,5 %). 19. Vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2008 (900). 20. Vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de belasting van het Vlaamse Gewest ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen; (100 opcentiemen geheven op de heffing ingesteld door het decreet van 22/12/1995 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald hoofdstuk VII, afdeling 2) Goedkeuring van de beleidsnota. - Goedkeuring van de gemeentebegroting Goedkeuring van het financieel beleidsplan Personeelsdienst 22. Organisatie van medische controle bij arbeidsongeschiktheid. Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad 23. Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. De voorzitter opent de zitting en geeft het woord aan de burgemeester die zoals hij de vorige vergadering aankondigde opnieuw citeert uit een infoblad van een lokale oppositiepartij: Wij zullen samen met u het VLD-CD&V-bestuur vooral op twee zaken afrekenen: de snelheid waarmee de belastingen gevoelig zullen dalen en de wijze waarop de prijs van het huisvuil naar een aanvaardbaar niveau zal worden teruggebracht. De burgemeester deelt vervolgens mee dat vandaag reeds op deze quote wordt ingegaan. De voorzitter vraagt de gemeenteraad vervolgens om op vraag van de OCMW-raad van Tremelo en verwijzend naar de OCMW-raadsbeslissing d.d om punt 7 (goedkeuring van het lokaal sociaal beleidsplan ) aan te passen aan deze tekst die hierbij dus mee geagendeerd wordt. Dit verzoek wordt met algemene ja-stemmen goedgekeurd. PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d Dirik Van den Broeck vervoegt de zitting. De Voorzitter vraagt de Gemeenteraad of er opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen van de gemeenteraadsvergadering d.d Deze notulen worden vervolgens met algemene ja-stemmen goedgekeurd. Gemeenteraadslid Marc Willems vervoegt de zitting. PUNT 2: O.C.M.W.: Goedkeuring van de meerjarenplanning incl. de strategische nota. De heer Jan Van Herck, OCMW-voorzitter licht de meerjarenplanning incl. de strategische nota toe. Raadslid Isabelle Van Passel vraagt naar de verdere invulling van de functie van OCMWsecretaris aangezien de huidige secretaris op op pensioen blijkt te gaan. Jan Van Herck antwoordt dat het OCMW beschikt over een bestuurssecretaris op A-niveau evenals over een stafmedewerker op A-niveau. Tot zal de secretaris vervangen kunnen worden door de bestuurssecretaris. Inmiddels zal het personeelsbehoeftenplan herschikt worden waarna de functie van OCMW-secretaris vacant kan verklaard worden. Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel vraagt ook waarom het project bejaardenwoningen wordt uitgesteld. De OCMW-voorzitter antwoordt dat zowat 3 miljoen euro wordt voorzien voor dit project in Evenwel wil het OCMW vooralsnog een en ander uitklaren en zal er prospectie worden gedaan over het soort van woningen dat wordt gepland, bejaardenwoningen, serviceflats, enz. Voor de financiering opteert het OCMW o.a. voor de verkoop van enkele gronden (ook landbouwgronden) buiten de gemeenten. De verkoopverrichtingen en de opbrengsten hiervan zullen realistisch gezien over enkele jaren verlopen en gegeneerd worden. Gemeenteraadslid Mark Haegemans refereert naar de financiering van de bejaardenwoningen door subsidiëring, zoals vroeger gepland. De voorwaarde dat de aanvragers geen eigendom mochten hebben blijkt evenwel in de praktijk een groot nadeel op te leveren. Hij verwijst hierbij naar de vroeger uitgevoerde enquête waaruit bleek dat

3 zowat 80 % van de bejaarden in Tremelo over eigendom beschikte. In die zin wordt volgens hem dan ook een verkeerde doelgroep aangesproken. De sp.a opteert dan ook niet voor een subsidiëringprogramma van dit project zodat een snelle realisatie van deze woningen mogelijk wordt. OCMW-voorzitter Jan Van Herck antwoordt dat deze discussie toch wel voorbarig is en dat er dan toch nog wel 20 % overblijft van de doelgroep. Hij pleit ervoor om eerst een realisatieplan af te werken en dan de criteria te gaan vaststellen. Schepen van financiën Koen De Vadder wijst er op dat het project had kunnen versneld worden als er financieringsmogelijkheden waren geweest. Evenwel bleek het reservefonds bestemd voor deze bejaardenwoningen eind 2006 op nul gezet, waarvoor hij de verantwoordelijkheid bij het vorige OCMW-bestuur legt. OCMW-voorzitter Jan Van Herck wijst ook nog op het aanzienlijk minwaardebedrag dat is ingeschreven in het budget 2008 over oninbare vorderingen/facturen onder minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen ad ,27 euro. Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel vraagt zich af wat de term optimalisering van de dienst onder het hoofdstuk gezinszorg betekent en of daaronder ook personeel moet worden verstaan. OCMW-voorzitter Jan Van Herck antwoordt dat moet begrepen worden dat als het OCMW tot de Social koepel zou toetreden personeelsleden kunnen gedetacheerd worden naar deze koepel. Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel vraagt ook of er vermindering werd aangevraagd voor het aantal gesubsidieerde uren. Jan Van Herck antwoordt hierop negatief. Gemeenteraadslid Felix Strackx analyseert het nieuwe budget van het OCMW alsdat er weer putten te vullen zijn en weer financiële lijken uit de kast zijn gevallen. Hij wijst er opnieuw op dat de financiële toestand van het OCMW heel waakzaam moet opgevolgd worden. OCMW-voorzitter Jan Van Herck besluit dat alleszins ernstig toezicht zal worden gehouden op de budgetten die het OCMW zal genereren door de verkoop van gronden vooral buiten de gemeente gelegen. Alleszins vindt hij het toch goed nieuws dat het OCMW thans een kleinere bijdrage moet vragen aan het gemeentebestuur dan in Gehoord de heer Jan Van Herck, OCMW-voorzitter, die het, door de OCMW- raad op , vastgestelde meerjarenplanning , inclusief de strategische nota voorstelt; Gelet op de OCMW wet d.d. 8 juli 1976 inzonderheid art. 88. BESLUIT: Na de stemming met volgend resultaat: Van Dessel Vital, ja; Koen De Vadder, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, ja; Strackx Felix, ja; Vanfroyenhoven Danny, ja; Wouters André, ja; Van Loo Nancy, onthouding; Haegemans Mark, onthouding; Van Passel Isabelle, onthouding; Van Espen Rosa, onthouding; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Monique Goris, ja; Paul Dams, ja; Lievens Chris, ja. Art.1. Overeenkomstig art. 88, par.2 3 van de OCMW wet d.d. 8 juli 1976 wordt de meerjarenplanning met de daarbij horende strategische nota van het OCMW van de gemeente Tremelo, goedgekeurd. Art.2. Deze beslissing over te maken aan de heer secretaris van het OCMW. PUNT 3: OCMW: Goedkeuring van het budget 2008 incl. de beleidsnota. Gehoord de heer Jan Van Herck, OCMW-voorzitter, die het, door de OCMW- raad op , vastgestelde budget van het dienstjaar 2008 voorstelt; Gelet op de OCMW wet d.d. 8 juli 1976 inzonderheid art. 88. BESLUIT: Na stemming met volgend resultaat: Van Dessel Vital, ja; Koen De Vadder, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, onthouding; Strackx Felix, onthouding; Vanfroyenhoven Danny, onthouding; Wouters André, ja; Van Loo Nancy, onthouding; Haegemans Mark, onthouding; Van Passel Isabelle, onthouding; Van Espen Rosa, onthouding; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Monique Goris, ja; Paul Dams, ja; Lievens Chris, ja. 257

4 258 Art.1. Overeenkomstig art. 88, par.2 3 van de OCMW wet d.d. 8 juli 1976 keurt de gemeenteraad het budget voor het dienstjaar 2008 met de daarbij horende beleidsnota 2008 van het OCMW, goed. Het budget geeft volgend resultaat: Exploitatiebudget: ,00 euro Investeringsbudget: ,00 euro De gemeentelijke toelage voor 2008 bedraagt ,00 euro. Art.2. Deze beslissing over te maken aan de heer secretaris van het OCMW. PUNT 4: Goedkeuring van een gemeentelijk politiereglement betreffende het organiseren van (afvalarme) evenementen. Het nieuwe politiereglement wordt toegelicht door schepen Bert De Wit die tevens aankondigt dat het schepencollege niet direct repressief zal optreden maar zal te werk gaan met het voorschrijven van een minimaal afvalplan bij elke organisatie. Het schepencollege zegt hij, staat achter dit reglement en zal hier stap voor stap en ervaringsgewijs in uitvoering gaan. Gemeenteraadslid Felix Strackx vindt het reglement een goed voorbeeld van overreglementering, hij vraagt zicht af welke exploitanten dan wel onder dit reglement zullen vallen. Hij verwijst hierbij ook naar kerstmarkten, openbare markten. Gemeenteraadslid Steven Volckaerts stipt aan dat respectievelijk de jeugdraad en de sportraad werden geraadpleegd en aan dit reglement hun goedkeuring hebben gegeven. Schepen Bert De Wit verwijst naar de stapsgewijze invoering van herbruikbare bekers waarmee iedereen zal moeten leren werken als alternatief van de wegwerpbekers. Het gemeentebestuur beschikt thans over 3000 van dergelijke bekers die ze zal ter beschikking stellen van de organisatoren. Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel vraagt zich af welke criterium het schepencollege zal aanhouden voor het toestaan van afwijkingen bv. het aantal deelnemers? Schepen Bert De Wit antwoordt dat het schepencollege dit zal laten afhangen van de motivering. Bovendien zegt hij zullen grote fuiven met honderden bezoekers dit reglement (nog niet) kunnen uitvoeren. Gemeenteraadslid Mark Haegemans verwijst naar Rock Werchter waar drankbekers moeten gerecycleerd worden. Schepen Bert De Wit antwoordt dat Ecowerf thans bepaalde materialen nog niet accepteert maar dat er een beker op de markt zal komen die wel recycleerbaar is. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, inzonderheid op artikel 15; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (VLAREA) (B.S. 30 april 2004); Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2002 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen ; Gelet op de Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het ontstaan van afvalstoffen op evenementen tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen; Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen; Overwegende dat in tweede instantie het afval maximaal selectief dient ingezameld te worden; BESLUIT: Na stemming met volgend resultaat: Van Dessel Vital, ja; Koen De Vadder, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, onthouding; Strackx Felix, onthouding; Vanfroyenhoven Danny, onthouding; Wouters André, ja; Van Loo Nancy, onthouding; Haegemans Mark, onthouding; Van Passel Isabelle, onthouding; Van Espen Rosa, onthouding; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Monique Goris, ja; Paul Dams, ja; Lievens Chris, ja. HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

5 Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, evenals deze vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 betreffende het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (VLAREA) en in het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne zijn steeds van toepassing op deze politieverordening. Art.2. Voor de toepassing van deze politieverordening gelden bijkomend de hierna opgenomen definities: Evenement: publieke gebeurtenis met al dan niet betalende bezoekers/deelnemers op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis op publiek of op privaat terrein. Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, muziekfestivals, gemeente-, dorp- of wijkfeesten, markten, sportmanifestaties, schoolfeesten, Exploitant: de exploitant van een vergunde inrichting waar een evenement wordt georganiseerd. Indien voor het terrein of gebouw waar een evenement plaatsvindt geen milieuvergunning vereist is, is de exploitant de eigenaar van het terrein of gebouw dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator van het evenement. Op het openbaar domein is dit het bevoegde openbare bestuur. Organisator: de publieke of private rechtspersoon of natuurlijke persoon die een evenement organiseert. Herbruikbare beker: beker uit kunststof voorzien met logo en tekstopdruk die ontworpen is om meerdere omlopen te maken, en telkens opnieuw wordt gevuld met drank. Parkeerterrein: terrein of plaats gelegen in de nabijheid van een evenement dat bestemd is voor het parkeren van de voertuigen van de evenementbezoekers. Afdeling 2 Afvalarme evenementen Art.3. Elke exploitant van een inrichting, terrein of gebouw waar een evenement wordt georganiseerd, is verplicht, voor zover hijzelf geen organisator is, om de organisatoren van evenementen op zijn inrichting, terrein of gebouw de bepalingen van deze politieverordening te laten naleven. Deze verplichting zorgt dat de exploitant/organisator een goed afvalbeleid uitwerkt, met de nadruk op afvalpreventie, de selectieve inzameling van recycleerbaar afval en het vermijden van zwerfvuil. Afdeling 3 Afvalplan voor evenementen Art Om toestemming te krijgen voor de organisatie van een evenement op het gemeentelijk grondgebied is een door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd afvalplan verplicht. 2. Een afvalplan (model in bijlage) omvat: a) een beschrijving van de preventiemaatregelen die worden genomen; b) een beschrijving van de afvalfracties die zullen vrijkomen bij opbouw, afbraak en tijdens het evenement zelf; c) een beschrijving van aantal, type en lokalisatie van de recipiënten die nodig zijn om de selectieve inzameling te realiseren, evenals de communicatieve voorzieningen die ter ondersteuning van de selectieve inzameling van de verschillende afvalfracties zullen worden ingezet; d) een beschrijving van de eventuele afspraken gemaakt met standhouders die op de locatie van het evenement voedingswaren te koop aanbieden voor consumptie op het terrein; e) een overzicht van de personeelsinzet die met de afvalinzameling, begeleiding bij de sortering en regelmatige lediging van de verspreid opgestelde containers is belast; f) naam van de eindverantwoordelijke en de verantwoordelijke voor het afvalbeheer op het evenement. 3. Organisatoren van evenementen met een goedgekeurd afvalplan moeten binnen de 3 maanden na het evenement rapporteren over het aantal bezoekers en de hoeveelheden afval die per fractie werden ingezameld. HOOFDSTUK II. PREVENTIE VAN AFVALSTOFFEN Afdeling 1. Algemene preventiebepalingen Art.5. Het verkopen van verbruiksgoederen en andere koopwaar gebeurt steeds verpakkingsarm. Afval kan voorkomen worden door het aantal aangeboden verpakkingen te beperken, door te schenken uit vaten of grootverpakkingen, door gebruik te maken van 259

6 260 consumentverpakkingen die herbruikbaar zijn. Wegwerpverpakkingen dienen maximaal vermeden te worden. Afdeling 3 Verbod op de verkoop van drank in eenmalige verpakkingen Art Op een evenement worden geen organisaties of standhouders toegelaten die dranken verkopen in eenmalige verpakkingen. 2. Mits grondige motivatie kunnen in afwijking van 1 eenmalige drankverpakkingen in kunststof, metaal of drankkarton worden aangeboden op een evenement. Deze afvalfractie moet gescheiden worden ingezameld in de daarvoor wettelijk voorziene recipiënten (t.t.z. PMD-zak). Afdeling 4 Gebruik van herbruikbare consumptiematerialen Art De organisator van een evenement of de exploitant van een inrichting, gebouw of terrein waar het evenement plaatsvindt, zorgt ervoor dat de te consumeren drank op het evenement wordt aangeboden in herbruikbare glazen of in herbruikbare bekers. Organisatoren worden eveneens aangemoedigd om gebruik te maken van herbruikbare of composteerbare borden, herbruikbare bestekken en herbruikbare of composteerbare servetten. 2. Mits grondige motivatie kunnen in afwijking van 1 eenmalige consumptiematerialen (vb. wegwerpbekers) gebruikt worden. Deze afvalfractie moet evenwel gescheiden ingezameld worden in de daarvoor wettelijk voorziene recipiënten (t.t.z. restafvalzak). Art De te gebruiken herbruikbare bekers worden ter beschikking gesteld door de gemeente of de provincie. 2. De financiële voorwaarden voor het gebruik van herbruikbare bekers worden geregeld in het (contantbelasting)reglement voor het gebruik van herbruikbare bekers. HOOFDSTUK III. SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN Art Papier- en kartonafval, glasafval, GFT-afval en PMD-afval (9) moeten selectief op evenementen worden ingezameld door de exploitant, door de organisator of door de standhouders. De gemeente kan voorzien in de nodige recipiënten. 2. Bijkomend aan de verplichting van 1 geldt eveneens de plicht op het sorteren van papier- en kartonafval, glasafval, GFT-afval en PMD-afvalstoffen op de tijdelijke parkeerterreinen en tijdelijke campings die ter gelegenheid van een evenement worden ingericht. HOOFDSTUK IV OPRUIMEN VAN HET TERREIN VAN EEN EVENEMENT EN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING Art Alle standhouders op een evenement zijn tijdens de duur van het evenement gehouden de hun toegewezen standplaats te reinigen en hun afvalstoffen mee te nemen of er zich van te ontdoen via de door de exploitant/organisator/gemeente/intergemeentelijk samenwerkingsverband ter beschikking gestelde recipiënten. In geval gebruik gemaakt wordt van door de gemeente/intergemeentelijk samenwerkingsverband opgelegde recipiënten, worden deze op de door de gemeente/intergemeentelijk samenwerkingsverband bepaalde tijdstippen aangeboden voor ophaling. 2.Voor de afvalstoffen niet vermeld in hoofdstuk III moet elke standhouder met een dranken/of eetgelegenheid (frituur, hotdogkraam, escargotskraam, pitakraam, drankenstand ) zorgen om minimaal één voldoende groot zelfsluitend recipiënt voor restafval te plaatsen op een voor het publiek gemakkelijk bereikbare plaats, en deze tijdig te ledigen. Voor standen groter dan 100 m² moet per bijkomende oppervlakte van 50 m² een extra zelfsluitend recipiënt voor restafval voorzien worden. Art.11. De organisator van een evenement moet zo snel mogelijk en ten laatste 1 week na het beëindigen van het evenement het terrein en de eventuele parkeer- en kampeergelegenheden volledig opgeruimd hebben. Mits grondige motivatie kan van deze timing afgeweken worden. HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN Art.12. De verantwoordelijke van het de gemeente (t.t.z. de milieudienst) die toezicht uitoefent op de selectieve inzameling en/of de uitvoering van het afvalplan moet gratis toegang worden verleend tot de evenementlocatie.

7 De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen, op dit vlak geen andere straffen voorzien. Art.13. Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. Art.14. Een eensluidend afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur ter kennisgeving aan de Bestendige Deputatie en conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en het Bestuur Milieu- Inspectie (AMINAL) PUNT 5: Goedkeuring van het jeugdbeleidsplan Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel heeft een algemene opmerking i.v.m. de doelstellingen van het jeugdwerkbeleidsplan waarbij de indicatoren niet echt worden aangegeven. Zij mist ook vernieuwende zaken in het kader van het jeugdwerkbeleid. Schepen Bert De Wit antwoordt dat het schepencollege er naar streeft de jeugdwerking te optimaliseren. Isabelle Van Passel vindt het opmerkelijk dat uit de bevraging van de jeugd blijkt dat 40 % nog nooit gehoord heeft van de gemeentelijke jeugddienst. Schepen Bert De Wit antwoordt dat hieraan moet worden tegemoet gekomen door het gebruik van de beschikbare informatiekanalen alsook door het aanreiken aan de jongeren van kansen om te participeren en hun informatie te delen. Hij wijst erop dat voornamelijk die prioriteiten in het jeugdwerkbeleidsplan werden aangenomen die de diverse jeugdverenigingen samen aanbelangen: zo werd huisvestiging gezien als eerder van individueel belang. Bij de lezing door de verenigingen werden slechts enkele opmerkingen ontvangen. Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel vindt het plan niet vernieuwend en eerder gestoeld op het vorige beleidsplan. Schepen Bert De Wit besluit dat er hoe dan ook geen rem staat op de vernieuwingsdrang van het jeugdbeleid. Gelet op het decreet van 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid gewijzigd bij decreet van 23 december 2005; Gelet op de collegebeslissing d.d. 28/08/2007 houdende goedkeuring van het ontwerp jeugdbeleidsplan ; Gelet op het advies van de Vlaamse Gemeenschap afdeling jeugd d.d. 30/10/2007; Gelet op het positieve advies van de jeugdraad in zijn Algemene Vergadering van 16/11/2007; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet; BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Over te gaan tot de goedkeuring van het jeugdbeleidsplan van de gemeente Tremelo; Art.2. Deze beslissing samen met het jeugdbeleidsplan en het advies van de jeugdraad door te sturen aan het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, afdeling jeugd, Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel. Art.3. Van deze beslissing kennis te geven aan de jeugdraad. PUNT 6: Goedkeuring begroting 2008 van de Vzw Sport & Jeugd. Gelet op onze beslissing d.d houdende de oprichting van de paragemeentelijke VZW Sport & Jeugd Tremelo; Gelet op onze beslissing d.d. 01/02/2007 houdende de goedkeuring van het toelagereglement met betrekking tot de werking van de VZW Sport & Jeugd Tremelo; Gelet op de goedgekeurde statuten van de VZW Sport & Jeugd Tremelo; Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van de VZW Sport & Jeugd Tremelo d.d. 10/12/2007 houdende de goedkeuring van de begroting 2008; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet; BESLUIT: met algemene ja-stemmen 261

8 262 Art.1 Over te gaan tot de goedkeuring van de begroting 2008 van de VZW Sport & Jeugd Tremelo; Art.2 Van deze beslissing kennis te geven aan de VZW Sport & Jeugd Tremelo. PUNT 7: Goedkeuring van het Lokaal Sociaal Beleidsplan Dit plan wordt toegelicht door schepen Monique Goris van welzijn. Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel vraagt aan de schepen Monique Goris of de aanpassingen met opmerkingen van sp.a er zoals opgenomen in de OCMW -raadsbeslissing van ook in het Lokaal Sociaal Beleidsplan worden opgenomen. Monique Goris antwoordt positief. Isabelle Van Passel meent ook dat het uitvoeren van de energiescans door de PBE als doelstelling in het Lokaal Sociaal Beleidsplan moeten opgenomen worden. Schepen Monique Goris zal dit doorgeven aan de stuurgroep. Gemeenteraadslid Felix Strackx vraagt zich af of bij de uitvoering van deze energiescans ook niet kan worden nagegaan of er gevaar is voor CO vergiftiging waardoor in die zin ook aan preventie kan worden gedaan. Schepen Bert De Wit deelt mee dat de energiesnoeiers door Interleuven worden opgeleid en zullen optreden in Tremelo en in Baal. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d tot goedkeuring van het stappenplan om te komen tot een lokaal sociaal beleidsplan; Gelet op de vergaderingen van de stuurgroep d.d. 22 februari 2006, 22 maart 2006, 8 februari 2007, 20 maart 2007, 18 juni 2007, 2 augustus 2007, 6 september 2007 en 24 september 2007; Gelet op de bijeenkomsten van volgende themawerkgroepen: Ouderenzorg/thuiszorg, Arbeid, Personen met een handicap, Huisvesting; Gelet op het beleidsplan lokaal sociaal beleid en de omgevingsanalyse in bijlage; BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan met bijhorende omgevingsanalyse, goed te keuren. Art.2. Een papieren versie van het LSB-plan in te dienen bij de Vlaamse Overheid op volgend adres: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Afdeling Welzijn en Samenleving - Koning Albert II-laan 35, bus Brussel; een elektronische versie zal worden ingediend via het adres: Beide versies worden ingediend voor 1 januari PUNT 8: Verkavelingsaanvraag Guldensporenlaan sectie A nr. 543 h 2 kavels: a. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis in de Guldensporenlaan. b. Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. A. Plaatselijke en gedeeltelijke verbreding van de wegenis Aangezien het behoort de Guldensporenlaan gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond gelegen tussen de grens van de weg 5 m uit de as van de Guldensporenlaan; Gezien het extract staat aangeduid op de bijgevoegde plannen en overwegende dat het getuigschrift bestatigende het houden van een onderzoek van commodo et incommodo, bekend werd gemaakt overeenkomstig de onderrichtingen; Overwegende dat de gronden nodig voor de verbreding van gezegde weg kosteloos door de gemeente worden verkregen zodat geen schatting der waarde noodzakelijk is; Gelet op de wet d.d art.2.; Gelet op de wet d.d ; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Het wegtracé van de Guldensporenlaan, in gele tint, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt.

9 Art.2. De gronden voor een oppervlakte van 0 are en 18 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zullen gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minnen en om reden van openbaar nut. Art.3. De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art.4. Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg gezonden worden aan de heer gemachtigde ambtenaar van AROHM te Leuven. B. Vaststelling van lasten en voorwaarden De Gemeenteraad Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Tremelo, Guldensporenlaan sectie A nr. 534 h. Vaststelling van lasten en voorwaarden De gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Mattheus Danny, 3120 Tremelo; Gelet op de wet d.d. 29/03/1962, gewijzigd bij deze van , houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het dekreet d.d. 28/05/1985 en het gecoördineerd dekreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 02/10/1996 art. 56 1,1,2 ; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Mattheus Danny, te 3120 Tremelo, voor een perceel gelegen te 3120 Tremelo, Guldensporenlaan sectie A nr. 534 h, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor elektriciteit en aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - Inzake de voorzieningen voor de aanleg van nutsleidingen voor T.V. distributie, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van ICS Mixt, Telenet, netaanleg Oost, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, vastgestelde en toepasselijk verklaarde reglementeringen. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. Art.3. Deze beslissing zal het dossier voor verder gevolg aanvullen en ter kennisgeving worden toegezonden aan de heer Gemachtigde Ambtenaar van AROHM te Leuven. PUNT 9: Verkavelingsaanvraag Domstraat sectie C nr. 174 h² dl/ a² - 1 kavel: - Vaststelling van de verkavelingslasten en voorwaarden. Neemt kennis van de uitslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot het perceel gelegen te Tremelo, Domstraat sectie C nr. 174 h² dl/a². Vaststelling van lasten en voorwaarden De gemeenteraad Gelet op onze kennisneming van heden, van de resultaten van het openbaar onderzoek, betreffende de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Feyaerts Benny, 3128 Tremelo; Gelet op de wet d.d. 29/03/1962, gewijzigd bij deze van , te houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals dit aangevuld werd bij het dekreet d.d. 28/05/1985 en het gecoördineerd dekreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 02/10/1996 art. 56 1, 1,

10 264 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Aan de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Feyaerts Benny, 3120 Tremelo, voor een perceel gelegen te 3120 Tremelo, Domstraat sectie C nr 174 h2/dl, 174 a2, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor elektriciteit en aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - Inzake de voorzieningen voor de aanleg van nutsleidingen voor T.V. distributie, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van ICS Mixt, Telenet, netaanleg Oost, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, vastgestelde en toepasselijk verklaarde reglementeringen. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. Art.3. Deze beslissing zal het dossier voor verder gevolg aanvullen en ter kennisgeving worden toegezonden aan de heer Gemachtigde Ambtenaar van AROHM te Leuven. PUNT 10: Goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO Leuven DIV in het kader van de verderzetting van het project Intergemeentelijke Natuur - & Landschapsploegen. Gemeenteraadslid Felix Strackx vraagt zich af wie leiding geeft aan en toezicht houdt op de INL-ploegen. Schepen Bert De Wit licht toe dat het het Gemeentebestuur is dat de plaatselijke opdrachten geeft, bijvoorbeeld de projecten in Parkheide, Park Tremeland en Vondelpark, het openmaken van voetwegen, en dat er een rechtstreeks contact is met de ploegverantwoordelijke Bruno Wallyn uit Tremelo evenals dagelijks toezicht door het afdelingshoofd openbare werken Rudy Van der Auwera. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d , houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO Leuven in het kader van de verduurzaming van het project Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen ; Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord loopt tot ; Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant en IGO Leuven DIV een opvolging voorzien voor dit samenwerkingsakkoord voor de periode ; Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord de uitvoering van gemeentelijke natuurprojecten door middel van sociale tewerkstelling tot doel heeft; Overwegende dat via dit samenwerkingsakkoord jaarlijks een vooraf afgesproken actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket; Overwegende de voorbije samenwerking tussen IGO Leuven DIV en de gemeente inzake het Intergemeentelijk Natuur- en Landschapsploeg; Overwegende dat de gemeente Vlaamse subsidies in het kader van MINA-werkers en/of Groenjobs kan aanvragen, meer bepaald EURO per MINA-arbeider en voor een Groenjobarbeider; Gelet op de gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. De gemeenteraad keurt het Samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO Leuven DIV in het kader van de verderzetting van het project Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen goed. Art.2. De gemeente neemt deel aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met 3 voltijds equivalent(en), waarvan 2 INL-arbeiders en 1 groenjobarbeider, waarbij voor

11 iedere voltijdse equivalent 1450 uren zijn voorzien. In totaal zullen dus ieder jaar uren worden gepresteerd. Art.3. De gemeente voorziet de nodige kredieten (excl. BTW 21 %) in de begrotingen van de komende jaren voor: 2008: euro X 2 INL-arbeiders euro X 1 groenjobarbeider = totaal euro 2009: euro X 2 INL-arbeiders euro X 1 groenjobarbeider = totaal euro 2010: euro X 2 INL-arbeiders euro X 1 groenjobarbeider = totaal euro 2011: euro X 2 INL-arbeiders euro X 1 groenjobarbeider = totaal euro 2012: euro X 2 INL-arbeiders euro X 1 groenjobarbeider = totaal euro 2013: euro X 2 INL-arbeiders euro X 1 groenjobarbeider = totaal euro Art.4. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IGO Leuven, Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. PUNT 11: A.G.B.Tremelo: Goedkeuring van een leasingsovereenkomst tussen de gemeente Tremelo en het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo, met het oog op de terbeschikkingstelling van het administratief centrum in eigendom van de gemeente aan het A.G.B.T. De punten 11 en 12 worden toegelicht door de burgemeester die de leasingsconstructie technisch uiteenzet: het uiteindelijke financiële voordeel ervan bestaat erin dat de gemeente, gelet op de BTW-recuperatie bij de aankoop van het gebouw de BTW niet moet voorfinancieren maar gespreid zal terugbetalen over 15 jaar. Anderzijds wijst hij op de effectieve leningsovereenkomst om het nieuwe gemeentehuis aan te kopen die loopt over 20 jaar en waarbij ruim /maand over deze termijn zal moeten afgedragen worden. Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid art. 42, 43 en 57 1 en art. 43; Gelet op onze beslissing d.d tot oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo; Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden op , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van nadien; Gelet op de kaderovereenkomst - goedgekeurd door de gemeenteraad op en door het college op dezelfde datum afgesloten en ondertekend waarin de gemeente Tremelo er zich toe verbindt om in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo het administratief centrum te verwerven van DEXIA BANK België met het oog op onroerende leasing van dat gebouw aan het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo; Gelet op de akte van tussen de gemeente Tremelo en Dexia Bank België waarbij Dexia Bank verzaakt aan haar recht van opstal waardoor de gemeente Tremelo eigenaar wordt van het gebouw in opdracht van het Autonoom gemeentebedrijf Tremelo; Gelet op het akkoord van de Directie BTW Hasselt van met de vooropgestelde structuur en werkwijze; Overwegende dat na de eindafrekening van de werken het investeringsbedrag kan bepaald worden op ,83 EUR exclusief btw en inclusief intercallaire intresten; Overwegende dat de leasingvergoeding ,89 EUR bedraagt, dat het totale bedrag van de leasingvergoedingen ,36 EUR bedraagt en dat de aankoopoptie ,53 EUR bedraagt; Overwegende dat vervolgens tussen leasinggever en leasingnemer een leasingovereenkomst moet worden gesloten; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: met algemene ja-stemmen 265

12 266 Art.1. Het ontwerp van de leasingovereenkomst tussen de gemeente Tremelo en het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo, dat met deze beslissing één geheel vormt, goed te keuren; Art.2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing, namelijk het afsluiten en ondertekenen van de voornoemde leasingovereenkomst tussen de gemeente (leasinggever) en het AGB Tremelo (leasingnemer); Art.3. Bedoelde akte te laten verlijden door dhr. Vital Van Dessel, burgemeester waarbij voor het gemeentebestuur gemachtigd worden op te treden en deze akte te ondertekenen, de eerste schepen dhr. Paul Dams, bijgestaan door de gemeentesecretaris dhr. Theo Ceulemans; Art.4. De hypotheekbewaarder uitdrukkelijk te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van een uitgifte van de leasingovereenkomst, om welke reden het ook weze; Art.5. De Provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit overeenkomstig artikel 252, 1 van het gemeentedecreet. PUNT 12: Goedkeuring van een huurovereenkomst tussen de gemeente Tremelo en het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo, voor de verhuur van de door het AGBT geleasde gebouwen, aan de gemeente. Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid art. 42, 43 en 57 1 en art. 43; Gelet op onze beslissing van 4 februari 2003 tot oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo; Gelet op de goedkeuring van voornoemd besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2003 door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden op 3 april 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 mei nadien; Gelet op de kaderovereenkomst van 19 december 2006 goedgekeurd door de gemeenteraad op en op dezelfde datum door het college afgesloten en ondertekend, waarin de gemeente Tremelo er zich toe verbindt om in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo het administratief centrum te verwerven van DEXIA BANK België met het oog op onroerende leasing van dat gebouw aan het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo; Gelet op de akte van 23 januari 2007 tussen de gemeente Tremelo en Dexia Bank België waarbij Dexia Bank verzaakt aan haar recht van opstal waardoor de gemeente Tremelo eigenaar wordt van het gebouw in opdracht van het Autonoom gemeentebedrijf Tremelo; Gelet op het akkoord van de Directie BTW Hasselt van 15 februari 2006 met de vooropgestelde structuur en werkwijze; Overwegende dat tussen de gemeente Tremelo en het Autonoom gemeentebedrijf Tremelo een leasingovereenkomst zal worden gesloten waarbij het exclusieve genot van het gebouw door de gemeente Tremelo wordt overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo; Overwegende dat het genot van het gebouw vervolgens opnieuw dient te worden toegekend aan de gemeente Tremelo op grond van een huurovereenkomst; Overwegende dat de huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 9 jaar, verlengbaar en dat de huurprijs EUR bedraagt; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Het ontwerp van huurovereenkomst tussen de gemeente Tremelo en het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren; Art.2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing, namelijk het afsluiten en ondertekenen van de voornoemde huurovereenkomst tussen het AGBT (verhuurder) en de gemeente (huurder); Art.3. Dhr. Burgemeester, Vital Van Dessel en dhr. Gemeentesecretaris, Theo Ceulemans, te machtigen deze overeenkomst in naam en voor rekening van de gemeente Tremelo te ondertekenen; Art.4. De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit overeenkomstig artikel 252, 1 van het gemeentedecreet.

13 PUNT 13: Dossier Uitbreiding van riolerings- en wegenisinfrastructuur Turfweg (als goedgekeurd meerwerk infrastructuurwerken tegen wateroverlast Rozendal): - Goedkeuring van het rooilijnplan met grondafstanden. - Goedkeuring van de verdeling van de kosten riolering en nutsleidingen t.a.v. verkavelaars. Gemeenteraadslid Mark Haegemans vraagt of deze wegenisinfrastructuur reeds definitief is opgeleverd: hij stelde zelf vast dat in deze bestrating een aantal putten en kuilen aan te treffen waren. Schepen van openbare werken Paul Dams zal dit gaan bekijken. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 en artikel 234, 1e lid en op de toepasselijke bepalingen uit het Gemeentedecreet; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d , houdende principebeslissing inzake de studieopdracht tot aanpassing van de rioleringsinfrastructuur in de wijk Rozendal ter hoogte van huisnummers 1 tot 10 en aan overzijde huisnummers 116 tot 125; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 maart 2006, houdende goedkeuring lastenboek en raming t.b.v ,42 incl. BTW en vaststelling van de gunningswijze (openbare aanbesteding) en voorwaarden; Gelet op de collegebeslissing van 04 juli 2006, waarbij de werken werden gegund aan de n.v. Hens uit Wuustwezel voor een bedrag van ,81 incl. BTW, ingevolge openbare aanbesteding d.d ; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuring van verrekening nr. 1 t.b.v ,02 (incl. btw) voor de aanleg van riolering en wegenis in de Turfweg, als meerwerk in dossier infrastructuurwerken wateroverlast Rozendal alsook de beslissing tot opmaak van een rooi- en onteigeningsplan. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuring van de eindafrekening; Overwegende dat uit deze afrekening blijkt dat de goedgekeurde meerwerken in de Turfweg ,78 incl. herzieningen, excl. BTW bedraagt, opgesplitst in ,86 netto en incl. herzieningen voor het deel riolering en ,92 netto incl. herzieningen voor het deel wegenis; Overwegende dat deze uitgaven gefinancierd werden door de voorziene kredieten onder uitgavenartikel / ; Gelet op de consensus die bereikt werd met de aanpalende verkavelaar kinderen Van den Bergh voor perceel 259K, 2 de afdeling, sectie C - verkavelingsdossier nr.: 309/V/339 - en dit conform de opgelegde lasten en voorwaarden volgens de beslissing van de gemeenteraad d.d ; Gelet op de onderhandelingen met toekomstige verkavelaar Wouters Jules, waarbij een belofte van grondafstand werd bedongen en een deelname in de kosten inzake riolering en nutsleidingen; Overwegende dat deze consensus aan de basis lag voor de uitbreiding van het wegenis- en rioleringsdossier tegen wateroverlast Rozendal met een goedgekeurde verrekening nr. 1: aanleg Turfweg, goedgekeurd bij gemeenteraadbeslissing d.d ; Overwegende dat het nodig was de grondafstanden af te stemmen via de opmaak van een rooi- en onteigeningsplan voor de volledige lengte van de Turfweg; Gelet op het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan ingediend door aangesteld beëdigd landmeter, Feyaerts Benny; Overwegende dat ook uitbreiding van de nutsvoorzieningen en aanpassing van de bestaande leidingen nodig waren in zijn volledigheid aangelegd in de berm over het tracé van de Turfweg; Gelet op de collegebeslissing d.d en de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuringen en verdelingen van de kosten van nutsmaatschappijen: - Eandis voor de aanleg van aardgas t.b.v. in totaal ,44 incl. BTW, waarvan 6.726,39 incl. BTW aan te rekenen aan de verkavelaar kinderen Van den Bergh (verkavelingsdossier nr.: 309/V/339) en 3.394,05 incl. BTW aan te rekenen aan toekomstig verkavelaar Wouters Jules (oud dossier 10/FL/63); 267

14 268 - PBE voor de aanleg van laagspanning, openbare verlichting en teledistributie voor een totaal bedrag van ,08 waarvan ,31 incl. BTW door te rekenen aan de verkavelaar kinderen Van den Bergh en 5.367,77 incl. BTW door te rekenen aan toekomstige verkavelaar Wouters; - Belgacom voor de uitbreiding van telefonie analoog net met een bedrag om niet, wegens uitvoering van de leidingwerken in synergie; Gelet op de collegebeslissing d.d en de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuring aanpassing en uitbreiding waterleidingsnet in de Turfweg voor een totaal bedrag van ,52; Gelet op het aandeel hierin van verkavelaar kinderen Van den Bergh t.b.v ,00 dat rechtstreeks door de verkavelaar aan de VMW werd betaald en het resterende bedrag door de gemeente via de autonome trekkingsrechten bij de VMW; Overwegende dat het aandeel voor de toekomstige verkavelaar Wouters J. volgens evenredigheid 4.119,80 bedraagt; Gelet op het totaaloverzicht en voorstel tot verdeling van de kosten opgemaakt door de afdeling grondgebiedzaken Tremelo waarbij berekend wordt dat aan verkavelaar kinderen Van den Berg ,21 dient gevorderd te worden en aan toekomstige verkavelaar Wouters, na diens indienen van de aanvraag, ,01; BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Het ingediende ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan Turfweg goed te keuren. Art.2. Het college verder gelasten met het finaliseren van de opgemaakte beloften van grondafstanden bij notariële akten. Dit deels ten laste van de verkavelaars. Art.3. De kosten voor de aanleg van riolering en andere nutsvoorzieningen ten bedrage van ,21 voor het aandeel berekend op perceel 259K, 2 de afdeling, sectie C, aan te rekenen aan verkavelaar kinderen Van den Bergh. Art.4. De kosten voor de aanleg van riolering en andere nutsvoorzieningen ten bedrage van ,01 voor het aandeel langsheen het perceel 259 H, 2 de afdeling, sectie C, op te nemen in de lasten en voorwaarden en door te rekenen aan toekomstige verkavelaar huidige eigenaar Wouters Jules bij diens aanvraag. Art.5. Het college verder te gelasten met de afhandeling van dit dossier. Art.6. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan: - Verreth René ontwerper verkaveling kinderen Van den Bergh 3120 Tremelo; - Wouters Jules 3128 Baal; - de financiële dienst; - de bouwdienst t.a.v. Romain Van Hoof. PUNT 14: Kennisname van het toezicht door de provinciegouverneur voor het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d , inzake de vaststelling van de begrotingswijziging 2007 nrs. 3 & 4 gewone en buitengewone dienst. Neemt kennis van de kennisname door de provinciegouverneur van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d , van het gemeenteraadsbesluit, d.d , houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2007 nrs. 3 en 4 gewone en buitengewone dienst. PUNT 15: Vaststelling van een retributiereglement voor het gebruik van het Mikproject zijnde 10 euro per cursus. Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid; gewijzigd d.d. 21/03/2003, 23/12/2005 en 04/07/2007; Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 13/09/2005 waarin toelating tot deelname aan het MIK(mobiele internetklas)-project onder leiding van Vormingplus, Volkshogeschool Oost-Brabant vzw werd verleend; Gelet op het principiële akkoord van het schepencollege d.d om een retributie van 10 euro te vragen per cursus en per deelnemer van het MIK-project en zo ook de onkosten i.v.m. het lesgeld voor de leraar van Seniorennet te beperken. Gelet op de nota van de bibliothecaris d.d. 03/12/2007;

15 Gelet op de toepasselijke bepalingen uit de Nieuwe Gemeentewet en uit het Gemeentedecreet; Overwegende dat de gemeentelijke openbare bibliotheek een educatieve functie heeft ten aanzien van specifieke groepen; Overwegende dat het concept past binnen de doelstellingen van de bibliotheek opgegeven in het bibliotheekbeleidsplan en in het bibliotheekbeleidsplan BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Voor de cursussen van het MIK-project 10 euro per cursus en per deelnemer te vragen behalve voor de cursussen die gegeven worden door de Schepen van Cultuur of de bibliothecaris. Art 2. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten, gewijzigd bij de decreten van 13 april 1999, 18 mei 1999 en 15 juli 2002 van toepassing. Art 3. Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan: - het Schepencollege; - de bibliotheek; - de financiële dienst. PUNT 16: Vaststelling van een retributiereglement voor de ouderbijdragen voor de buitenschoolse kinderopvang Pimpernel. Gelet op onze beslissing d.d tot goedkeuring van het project buitenschoolse kinderopvang; Gelet op onze beslissing d.d waarbij de tarieven en het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang, de kinderclubs Pimpernel, werden vastgesteld en goedgekeurd; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van houdende de algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse kinderopvang; Gelet op onze beslissing d.d houdende goedkeuring van de nieuwe regelgeving met betrekking tot de ouderbijdrage voor de buitenschoolse kinderopvang, mededeling 98/1 vanwege Kind & Gezin d.d ; Gelet op het schrijven d.d vanwege Kind & Gezin houdende opschorting van de maatregel uit de regelgeving rond de verplicht te volgen ouderbijdragen tot ; Gelet op het schrijven d.d vanwege de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn houdende verlenging van de opschorting van de maatregel uit de regelgeving rond de verplicht te volgen ouderbijdragen tot ; Gelet op de mededeling nr. 99/3 vanwege Kind & Gezin d.d inzake het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse opvang, d.d ; Gelet op de mededeling 2000/5 d.d vanwege Kind en Gezin inzake de aanpassing van de ouderbijdragen aan de index; Gelet op de regelgevende omzendbrief d.d met als referentie BRGC0002 inzake de aanpassing van de ouderbijdragen aan de index; Gelet op de regelgevende omzendbrief d.d met als referentie BRGE004; Gelet op de regelgevende omzendbrief d.d met als referentie BRGF004; Gelet op de regelgevende omzendbrief d.d met als referentie BRGG003; Gelet op de regelgevende rondzendbrief d.d met als referentie FRGH004, met melding dat er geen indexaanpassing van de financiële bijdrage van het gezin voor IBO s in 2007 is op ; Gelet op de Gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet. BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. De retributie is verschuldigd door de persoon wiens kind(eren) wordt / worden begeleid in de opvangcentra en van zodra ze s middags of s avonds opstappen op de bus bij het ophalen van de kinderen aan de diverse scholen. Art.2. De retributie wordt vanaf en voor een periode eindigend op vastgesteld als volgt: tijdens voor- en naschoolse opvang: * 0,68 per begonnen halfuur per kind. 269

16 270 tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen: * 7,59 voor de ganse dag (meer dan 6 uur), * 5,70 voor een halve dag (tussen 3 en 6 uur), * 3,79 voor een verblijf van minder dan 3 uur. Voor de woensdagnamiddag zijn de voordeligste tarieven van toepassing. Art.3. Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt er een korting van 25% op de ouderbijdrage toegestaan. Indien bij de tussenberekeningen hierdoor decimale getallen ontstaan, zullen deze decimalen (max. 2 cijfers na de komma) meegedragen worden tot aan het eindtotaal. Op het eindtotaal zullen de normale afrondingsregels toegepast worden, zijnde: indien kleiner dan 0,5 naar de lagere eenheid, indien 0,5 of hoger naar de hogere eenheid. Art.4. Een sociaal tarief kan toegekend worden door het organiserend bestuur als de financiële situatie van de ouders daartoe aanleiding geeft; meer specifiek zal het sociaal tarief toegekend worden aan: 1. eenoudergezinnen met een vervangingsinkomen of met een leefloon; 2. eenoudergezinnen in functie van het aantal kinderen ten laste, het maximaal netto belastbaar inkomen en het kadastraal inkomen, volgens de criteria uit onderstaande tabel: Aantal kinderen ten Max. netto belastbaar Kadastraal inkomen laste inkomen EUR EUR EUR EUR EUR EUR Meer dan EUR EUR 3. tweeoudergezinnen in functie van het aantal kinderen ten laste, het maximaal gezamenlijk netto belastbaar inkomen en het kadastraal inkomen, volgens de criteria uit onderstaande tabel: Aantal kinderen ten laste Max. gezamenlijk netto Kadastraal inkomen belastbaar inkomen EUR EUR EUR EUR EUR EUR Meer dan EUR EUR Onder kinderen ten laste wordt verstaan: het aantal kinderen waarvoor de aanvrager kinderbijslag ontvangt. Het sociale tarief dient via een geargumenteerd verzoek van de ouder(s) aangevraagd te worden. Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van een recent attest van het kinderbijslagfonds, een recente gezinssamenstelling en een kopie van het recentste aanslagbiljet inzake personenbelasting. Elke aanvraag leidt tot de samenstelling van een administratief dossier dat, naast een situatieschets, de gemotiveerde beslissing van het organiserend bestuur bevat. De dossiers moeten kunnen worden ingekeken en beoordeeld door Kind en Gezin. Het toegekende sociaal tarief zal per 1 januari worden geëvalueerd. De aangerekende tarieven voor ouders die een sociaal tarief toegekend krijgen zijn: - tijdens voor- en naschoolse opvang: 0,34 per begonnen halfuur per kind. - tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen: * 3,79 voor de ganse dag (meer dan 6 uur), * 2,85 voor een halve dag (tussen 3 en 6 uur), * 1,9 voor een verblijf van minder dan 3 uur. De 25 % korting bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin is cumuleerbaar met het sociaal tarief. Art.5. De ouderbijdragen zullen overeenkomstig 9 van het besluit van de Vlaamse regering van , jaarlijks op verhoogd worden met de procentuele stijging van het indexcijfer, dat berekend en benoemd wordt door de toepassing van art. 2 van het KB van ter uitvoering van de wet van tot vrijwaring van het concurrentievermogen, van zodra de gecumuleerde stijging over een periode die loopt tussen van het lopende kalenderjaar en van het vorige kalenderjaar, resulteert in een verhoging van minstens 0,12 op het minimale basisbedrag voor een hele dag. Art.6. Drank en koekjes worden afgerekend aan de eenheidsprijs van 0,25 /per stuk.

17 Art.7. Tijdens de eerste volledige werkweek van de lopende maand ontvangen de ouders de factuur van de voorbije maand. Deze factuur zal alleszins duidelijk de afrekening van opvang en de afrekening van drank en koekjes vermelden. Eventuele onenigheden i.v.m. het vermelde bedrag zijn te bespreken met de lokale verantwoordelijke. Art.8. Alle bepalingen uit het huishoudelijk reglement blijven van toepassing, maar dienen aangepast of aangevuld te worden met de bepalingen uit dit retributiereglement. Art.9. Op dit retributiereglement, zijn de bepalingen van artikel 29 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten van toepassing. PUNT 17: Vaststelling van een retributiereglement voor de verkoop van muizen- en rattenvergif. Overwegende dat rattenvergif ter beschikking gesteld wordt aan de inwoners van de gemeente Tremelo, voor de verdelging van ratten en muizen op de gronden en in de gebouwen die zij in gebruik hebben; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Vanaf en voor een termijn eindigend op wordt een retributie geheven op de aflevering van rattenvergif. Art.2. De retributie bedraagt: - 1,00 euro voor Sorkil Bloc 100 g individueel verpakt in zakje - 0,50 euro voor Rodex-G 100 g - 0,50 euro voor Sorkil-G Graan 100 x 100 g vrac Art.3. De retributie is steeds onmiddellijk betaalbaar bij de afgifte. Art.4. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. PUNT 18: Vaststelling van de gemeentelijke aanvullende belasting op de personen belasting voor het jaar 2008 (7,5 %). Vlaams Belang gemeenteraadslid Felix Strackx stelt voor om deze belasting uiteindelijk op 7% te brengen of nog lager, daarin bijgetreden door Sp.a raadslid Mark Haegemans. Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op het Wetboek van inkomstenbelasting 1992, meer bepaald de artikelen 465 tot 470; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Na beraadslaging; BESLUIT:Na stemming met volgend resultaat: Van Dessel Vital, ja; Koen De Vadder, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, neen; Strackx Felix, neen; Vanfroyenhoven Danny, neen; Wouters André, onthouding; Van Loo Nancy, neen; Haegemans Mark, neen; Van Passel Isabelle, neen; Van Espen Rosa, neen; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Monique Goris, ja; Paul Dams, ja; Lievens Chris, ja. Art.1. Er wordt voor het dienstjaar 2008 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het jaar, dat zijn naam geeft aan dat dienstjaar. De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is voor hetzelfde dienstjaar. Het dienstjaar is hetzelfde als het aanslagjaar volgens de terminologie die gebruikt wordt in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. De belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het dienstjaar voorafgaande jaar, dus in 2007 (dienstjaar -1). Art.2. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. PUNT 19: Vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2008 (900). Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op het wetboek van inkomstenbelasting 1992, meer bepaald het artikel 464,1 ; 271

18 272 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Na beraadslaging; BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Er worden voor het dienstjaar 2008, 900 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd. Art.2. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. PUNT 20: Vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de belasting van het Vlaamse Gewest ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen; (100 opcentiemen geheven op de heffing ingesteld door het decreet van 22/12/1995 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald hoofdstuk VII, afdeling 2). Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 02 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting van de gebouwen en/of woningen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; BESLUIT: met algemene ja-stemmen Art.1. Er wordt vanaf en voor een periode eindigend op , 100 opcentiemen geheven op de heffing ingesteld door het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald hoofdstuk VIII, afdeling 2. Art.2. De gemeente doet een beroep op de medewerking van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de inning van deze opcentiemen. Art.3. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Art.4. Deze verordening wordt binnen de maand die volgt op de inwerkingtreding ervan bij aangetekende brief bezorgd aan de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. PUNT 21: - Goedkeuring van de beleidsnota Goedkeuring van de gemeentebegroting Goedkeuring van het financieel beleidsplan De burgemeester licht de beleidsnota uitgebreid toe met volgende nota Traditioneel steekt een gemeentebestuur bij het begin van een nieuwe legislatuur de koppen bijeen om de beleidslijnen voor de volgende zes jaar vast te leggen. Deze beleidsnota schetst de uitdagingen waarvoor de gemeente Tremelo staat en geeft meteen ook aan hoe het bestuur die wil aanpakken. In de beleidsnota worden de algemene beleidslijnen voor deze legislatuur op een rijtje gezet en nader toegelicht. Om tot deze beleidslijnen te komen, hebben we ons de vraag gesteld waar we als gemeentebestuur de klemtoon willen opleggen. Welke gemeente willen we zijn? Wat vinden we belangrijk? Waar willen we de komende jaren aandacht aan besteden? Deze beleidsnota zal als blauwdruk dienen voor het nog op te stellen strategisch meerjarig beleidsplan. U zal in deze beleidsnota geen ellenlange waslijst van concrete actiepunten vinden van wat de gemeente van plan is om in deze legislatuur te realiseren. Maar deze nota zal het kader vormen waarbinnen de gemeente zal werken, m.a.w. de toetssteen om beslissingen te nemen. De concrete actiepunten zullen elk jaar bij het vaststellen van het jaarlijkse budget (gemeentebegroting) worden uitgewerkt. Wij menen dat u bij de lezing van deze beleidsnota een duidelijk beeld krijgt van waar we met deze nieuwe beleidsploeg willen voor gaan. Het invullen van de diverse doelstellingen zal en moet het resultaat worden van een intense samenwerking tussen het beleidsniveau, het managementteam en de gemeentelijke dienste, onze adviesorganen en verenigingen en last but not least de inwoners van de gemeente zelf.

19 Hij besluit dat deze nota als een werkdocument moet beschouwd worden en niet als een eindproduct. Gemeenteraadslid Mark Haegemans wijst op het hoofdstuk algemeen bestuur en personeelsbeleid meer bepaald op blz.5 de alinea over een goed personeelsbeleid start bij de aanwerving. Hij vindt het vanzelfsprekend en zeer deontologisch dat dit personeelsbeleid zo wordt omschreven maar wijst op sommige aanwervingen uit het verleden. Als er over e-gouvernement wordt gesproken stelt hij voor om meer elektronische communicatie te voorzien, met en door de gemeenteraadsleden. Hij stelt ook vast dat de gemeente nieuwe sportinfrastructuur inzonderheid de nieuwe sporthal wil voorzien, gelet op de minimale sportinfrastructuur in de gemeente zoals aangegeven in de beleidsnota. Hij wijst er tot slot op dat het meerjarenplan evenwel geen budget voorziet voor al deze plannen. Schepen Koen De Vadder repliceert dat het gemeentebestuur eerst een aanvraag zal doen bij de provincie om woonuitbreidingsgebied aan te snijden en in functie van deze aanvraag een plan zal uitwerken. Gemeenteraadslid Felix Strackx meent deze beleidsnota niet aangetroffen te hebben bij de raadpleging van de stukken. De voorzitter van de gemeenteraad wijst hem erop dat dit document alleszins voorhanden was aangezien de Sp.a-raadsleden reeds donderdagochtend deze nota kopieerden. Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel verwijst naar de passage over het saneringsdebat op blz.9 waarin sprake is van de keuze van kerntaken: Volgens haar wijst dit op iets dat te veel is. Schepen Koen De Vadder antwoordt positief dat dit kerntakendebat inderdaad moet gevoerd worden. Op de vraag van Isabelle Van Passel antwoordt Koen De Vadder dat er inderdaad zal gezocht worden naar een rechtvaardiger belasting op de verkavelingen mits een gelijkschakeling van alle verkavelingaanvragen. Op de vraag van Isabelle Van Passel over een mogelijke verhuis van het jeugdhuis antwoordt schepen Bert De Wit dat in de toekomst zo mogelijk zal gekeken worden naar nieuwe locaties. De huisvesting van jeugdhuis Den Borduur betreft thans een huurhuis waarin per definitie als huurder geen zware kosten moeten gedaan worden. Zowel schepen Bert De Wit als schepen Koen De Vadder verwijzen naar de algemene intentie van het bestuur tot revalorisatie van het eigen patrimonium en de optimale werking hierin van de diensten. Gemeenteraadslid Isabelle Van Passel vraagt zich ook af of een mogelijke samenwerking met Aquafin ook een impact heeft op de burger. Waarop schepen Paul Dams negatief antwoordt. Verder heeft ze ook vragen over het afvalbeleid en de invoering van Diftar op gewoon huisvuil. Schepen Koen De Vadder antwoordt dat er gezocht wordt naar de invoering van een evenredige belasting i.p.v. een forfaitaire belasting op basis van het algemeen erkende principe de vervuiler betaalt. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006; Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid art. 242 bis; Gelet op de omzendbrief BB. 2007/07 d.d houdende instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 2008 van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; Gelet op de beleidsnota zoals voorgelegd door het schepencollege. BESLUIT: na stemming met volgend resultaat: Van Dessel Vital, ja; Koen De Vadder, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, neen; Strackx Felix, neen; Vanfroyenhoven Danny, neen; Wouters André, onthouding; Van Loo Nancy, neen; Haegemans Mark, neen; Van Passel Isabelle, neen; Van Espen Rosa, neen; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Monique Goris, ja; Paul Dams, ja; Lievens Chris, ja, Enig art. De gemeentelijke beleidsnota , goed te keuren. Gemeenteraadslid Felix Strackx wijst op het verschil tussen de begrotingscijfers en de prognoses (van zowat ). Volgens hem kan dit enkel wijzen op een systematische 273

20 274 overschatting van de uitgaven. Aan de kant van de ontvangsten zitten blijkbaar nog niet de te verwachten inkomsten uit Vlaanderen à rato 100/inwoner, stelt hij vast. Schepen van financiën Koen De Vadder licht toe dat prognoses enkel in de meerjarenplanning worden gebruikt; wat het locaal financieel pact betreft zullen volgens de bevoegde minister de nodige richtlijnen aan de gemeentebesturen verstrekt worden. Gemeenteraadslid Felix Strackx vraagt of de nieuw gecreëerde artikels niet (beter) gedefinieerd kunnen worden. Gemeenteraadslid Steven Volckaerts vindt dat raadsleden zich eventueel moeten informeren op de financiële dienst. Gemeenteraadslid Felix Strackx heeft ook vragen over de door hem vastgestelde debetinteresten op de rek. courant. Schepen Koen De Vadder wijst hem hierbij op de prefinanciering door leningen door het gemeentebestuur voorafgaand aan subsidiebeloftes (verdisconteringsleningen). Felix Strackx stelde ook vast dat de beleggingen gehalveerd zijn: Dit zal bevraagd worden bij de gemeenteontvanger door de schepen van financiën. Op vraag van Felix Strackx zal de administratie ook een overzicht van het onroerend patrimonium van de gemeente leveren. I.v.m. de geplande omgevingswerken van het nieuwe gemeentehuis vraagt Mark Haegemans of er een akkoord is met De Lijn en of de bushaltes in het centrum dan zullen verdwijnen? Schepen Paul Dams antwoordt dat in de lopende planning de centrale bushalte op de parking Vinneweg voorzien zal worden. Op de vraag van Felix Strackx en Mark Haegemans over de uitgaven van telefonie en communicatie antwoordt Koen De Vadder dat alle contracten, welke ook, verder zullen worden onderhandeld ook inzake de kosten van nutsvoorzieningen, telefoon, (tele-) communicatie, enz. gaat over tot de vaststelling van de gemeentebegroting Er wordt globaal gestemd over de gewone dienst. Deze wordt na stemming met volgend resultaat: Van Dessel Vital, ja; Koen De Vadder, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, neen; Strackx Felix, neen; Vanfroyenhoven Danny, neen; Wouters André, neen; Van Loo Nancy, neen; Haegemans Mark, neen; Van Passel Isabelle, neen; Van Espen Rosa, neen; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Monique Goris, ja; Paul Dams, ja; Lievens Chris, ja; goedgekeurd. Het resultaat van de begroting gewone dienst - wordt als volgt vastgesteld: Totaal eigen dienstjaar - ontvangsten: ,00 Totaal eigen dienstjaar - uitgaven: ,00 Geraamd resultaat eigen dienstjaar: ,00 Geraamd resultaat van het dienstjaar: ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: ,91 Geraamd algemeen begrotingsresultaat - gewone dienst: ,91 Er wordt globaal gestemd over de buitengewone dienst. Deze wordt na stemming met volgend resultaat: Van Dessel Vital, ja; Koen De Vadder, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, neen; Strackx Felix, neen; Vanfroyenhoven Danny, neen; Wouters André, neen; Van Loo Nancy, neen; Haegemans Mark, neen; Van Passel Isabelle, neen; Van Espen Rosa, neen; Van Win Leo, ja; Volckaerts Steven, ja; Monique Goris, ja; Paul Dams, ja; Lievens Chris, ja; goedgekeurd. Het resultaat van de begroting buitengewone dienst - wordt als volgt vastgesteld: Totaal eigen dienstjaar - ontvangsten: ,00 Totaal eigen dienstjaar - uitgaven: ,00 Geraamd resultaat eigen dienstjaar: ,00 Geraamd resultaat van het dienstjaar: ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: ,72 Geraamd algemeen begrotingsresultaat - buitengewone dienst: ,72. gaat eveneens over, na stemming met volgend resultaat: Van Dessel Vital, ja; Koen De Vadder, ja; Bert De Wit, ja; Willems Marc, ja; Goffin Luc, ja; Vantrappen Machteld, ja; Willems Diane, ja; Van den Broeck Dirik, ja; Van Beughem Nadia, neen; Strackx Felix, neen; Vanfroyenhoven Danny, neen; Wouters André, onthouding; Van Loo Nancy, neen;

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het organiseren van evenementen

Politieverordening betreffende het organiseren van evenementen Politieverordening betreffende het organiseren van evenementen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het organiseren van evenementen

Politieverordening betreffende het organiseren van evenementen Politieverordening betreffende het organiseren van evenementen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18.12.2008.

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18.12.2008. Zitting van donderdag 29 januari 2009 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, 1ste schepen - burgemeester wnd. Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE. E. Wuytack, schepen, L. Bastiaens en F. Gabriël, raadsleden

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE. E. Wuytack, schepen, L. Bastiaens en F. Gabriël, raadsleden PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 27 mei 2010 Tegenwoordig: M.M. Verontschuldigd: De Vliegher, Voorzitter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20)

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20) Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20) HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De

Nadere informatie

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting Zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening Openbare werken Overheidsopdrachten Milieudienst Financiën en fiscaliteit

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening Openbare werken Overheidsopdrachten Milieudienst Financiën en fiscaliteit 86 Zitting van 29 september 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters,

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d.

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. Zitting van 27 januari 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Bert De Wit, schepenen; André Wouters, Nadia Van Beughem, Marc Willems,

Nadere informatie

Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van het bijkomend punt

Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van het bijkomend punt Zitting van 25 juni 2009 Aanwezig de dames en heren: Vital Van Dessel, burgemeester Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter; André

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 3 van het Gemeentedecreet.

PUNT 2: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 3 van het Gemeentedecreet. Zitting van 28 april 2011 Aanwezig de dames en heren Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 18 februari 2008

Notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 18 februari 2008 Notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 18 februari 2008 22 Aanpassing van het besluit van de gemeenteraad dd. 8 november 2004 houdende vaststelling contantbelasting op de inzameling, het

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening en mobiliteit a. b. Openbare werken Overheidsopdrachten Sport- en jeugddienst Bibliotheek

O.C.M.W. Secretariaat Ruimtelijke ordening en mobiliteit a. b. Openbare werken Overheidsopdrachten Sport- en jeugddienst Bibliotheek Zitting van 30 september 2010 Aanwezig de dames en heren Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Nadia Van Beughem, Marc

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Aanslagjaren lopen tot 2019; om samen te vallen met de meerjarenplanning in het kader van de BBC.

Aanslagjaren lopen tot 2019; om samen te vallen met de meerjarenplanning in het kader van de BBC. Zitting Gemeenteraad van 19.12.2013. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Gelet op de organisatie van het festival Werchter Classic op 28 juni 2014; ------------------------------

Gelet op de organisatie van het festival Werchter Classic op 28 juni 2014; ------------------------------ Retributiereglement op het randgebeuren van de muziekfestivals Rock Werchter 2014 - Dienstjaar 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 19 januari 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 6 december 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Communicatie Ruimtelijke ordening Openbare werken Vrije tijd Financiën en fiscaliteiten Personeelsdienst

Communicatie Ruimtelijke ordening Openbare werken Vrije tijd Financiën en fiscaliteiten Personeelsdienst Zitting van 22 december 2011 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN Gemeente DESTELBERGEN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. VOORWERP VAN HET AFVALPLAN : (aanduiden wat past) o Organisatie van een éénmalig groot evenement 1, ongeacht de aard of de locatie o Organisatie van een

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

De overige bezwaren over de planologische toelaatbaarheid of de verenigbaarheid met de BEZWAREN. Nr. bezwaar Reactie

De overige bezwaren over de planologische toelaatbaarheid of de verenigbaarheid met de BEZWAREN. Nr. bezwaar Reactie zoals getekend op het plan nr. 01A - 20150223- ontwerpplan kadasterplan, opgemaakt door Studiekantoor Kockaerts bvba te 3220 Holsbeek, Gebroeders Van Tiltstraat 35, ter goedkeuring voorgelegd. De raad

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie