Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur"

Transcriptie

1 131 Hoofdstuk 6 Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur A f d e l i n g 1 Inleiding 221. De wetgever achtte het niet wenselijk dat de gebruiker van een auteursrechtelijk werk voorafgaandelijk de toestemming van de auteur zou moeten krijgen voor elk gebruik dat binnen het toepassingsgebied van de exclusieve vermogensrechten van de auteur valt. De exclusieve rechten van de auteur, die de stimulatie van creativiteit beogen, zullen in sommige omstandigheden moeten wijken voor bepaalde fundamentele rechten van de gebruiker en het algemene belang van de gemeenschap. Men kan onder meer denken aan het recht op informatie en het recht op vrije meningsuiting 826. De balans tussen de toepassing van de exclusieve rechten en de uitzonderingen is vaak erg moeilijk. De digitale ontwikkelingen zetten dit verder onder druk. Indien een uitzondering van toepassing is, zal de auteur of de auteursrechthebbende zich niet tegen een bepaald gebruik van het werk of de prestatie kunnen verzetten. Bij sommige uitzonderingen voorziet de wet in een vergoeding voor de auteur (of de auteursrechthebbende) De bestaande uitzonderingen in de Auteurswet van 1994 werden grondig gewijzigd en verder uitgebreid naar aanleiding van de omzetting van artikel 5 van richtlijn 2001/29/EG door de wet van 22 mei , die de uitzonderingen tot op zekere hoogte in de Europese Unie heeft geharmoniseerd 829. Het Hof van Justitie stelde in zijn ACI Adam- arrest dat de lidstaten vrij zijn om de verschillende uitzonderingen uit artikel 5 van richtlijn 2001/29/EG al dan niet in te voeren, maar dat, eens zij hebben besloten deze in te voeren, zij deze coherent dienen toe te passen zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de met de richtlijn nagestreefde doelstellingen Hoewel het WER inhoudelijk weinig heeft gewijzigd aan de uitzonderingen, heeft het wel de belangrijke verdienste de lijst uitzonderingen op formeel 826 Dit recht is neergelegd in art. 10 EVRM, art. 19 IVBPR en art. 19 en 25 Gw. Zie voor een voorbeeld ook HvJ 1 december 2011, Painer v. Standard, C- 145/10, r.o De wettelijke vergoedingsregeling verbonden aan enkele van de uitzonderingen zal in dit kader niet besproken worden. 828 Wet 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, BS 27 mei 2005, Zie over de omzetting in Belgisch recht M.-C. Janssens, De uitzonderingen op het auteursrecht anno Een eerste analyse, AM 2005, 480; J. Deene en K. Van Der Perre, Nieuwe Auteurswet. Belang voor de digitale wereld, NJW 2005, Slechts één van de in art. 5 richtlijn 2001/29/EG vermelde uitzonderingen, namelijk deze in art. 5, lid 1 dient verplicht door de lidstaten te worden omgezet (zie ook considerans 33). De overige in art. 5 richtlijn 2001/29/EG vermelde uitzonderingen zijn optioneel. 830 HvJ 10 april 2014, ACI Adam v. Stichting de Thuiskopie, C- 435/12, r.o. 34.

2 132 Auteursrecht vlak in orde te hebben gebracht. Daar waar vóór de inwerkingtreding van het WER de lezing van de van kracht zijnde tekst van de vroegere artikelen 21 tot 23bis van de Auteurswet 1994 een niet altijd evidente aangelegenheid was, kan voortaan gewerkt worden met één logisch opgebouwde tekst over de uitzonderingen die men thans terugvindt in de artikelen XI.189 tot XI.192 WER 831. Te betreuren valt evenwel dat de wetgever de kans niet heeft gegrepen om een aantal uitzonderingen ook op inhoudelijk vlak bij te sturen. Een modernisering van de uitzonderingen dringt zich immers op onder meer in het licht van de hedendaagse digitale evoluties 832. In afwachting van wetgevend initiatieven op Europees en Belgisch niveau is het de rechtspraak van het Hof van Justitie die de bestaande uitzonderingen inhoudelijk kan laten evolueren Hierna zullen in eerste instantie de gemeenschappelijke toepassingsvoorwaarden van de verschillende uitzonderingen worden besproken. Nadien zullen de uitzonderingen voorzien in de artikelen XI.189 en XI.190 WER, respectievelijk de oude artikelen 21 en 22 van de Auteurswet 1994, worden behandeld. Dit betekent dat een aantal uitzonderingen uit de Auteurswet niet zal worden behandeld in deze bijdrage, zoals bv. het leenrecht voorzien in artikel XI.192 WER (oud art. 23 Auteurswet 1994). A f d e l i n g 2 Karakteristieken gemeenschappelijk aan alle uitzonderingen 225. Alle uitzonderingen hebben enkele gemeenschappelijke toepassingsvoorwaarden. Met name zijn de uitzonderingen van dwingend recht, moeten ze restrictief worden geïnterpreteerd en zijn zij onderworpen aan de zogenaamde driestappentoets. Elk van deze voorwaarden wordt hierna afzonderlijk behandeld. 1. Het karakter van dwingend recht 226. Artikel XI.193 WER (oud art. 23bis Auteurswet 1994) legt het karakter van dwingend recht van de uitzonderingen vast, respectievelijk voor artikel XI.189, XI.190, XI.191, en XI.192, 1 en 3 WER (oud art. 21, 22, 22bis en 23, 1 en 3 Auteurswet 1994). Op basis van dit artikel is het dus 831 M.-C. Janssens, H. Vanhees en V. Vanovermeire, De intellectuele eigendomsrechten verankerd in het Wetboek Economisch Recht: een eerste analyse, IRDI 2014, 471, nr Zie hierover op Europees wetgevend vlak onder meer de Public Consultation on the review of the EU copyright rules, beschikbaar op rules/ index_en.htm. Op Belgisch vlak kan worden verwezen naar het advies van 13 september 2013 van de Raad voor de Intellectuele Eigendom over het voorontwerp van wet houdende de invoeging van een boek XI, Intellectuele Eigendom in het WER en invoeging van specifieke bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde wetboek, p beschikbaar op ondernemingen/intellectuele_eigendom/ Instellingen_en_actoren/.

3 133 niet mogelijk om bij overeenkomst af te wijken van de bij wet voorgeschreven uitzonderingen. De strijdige contractuele bepaling is relatief nietig 833. Door de wet van 22 mei 2005 werd een tweede lid toegevoegd aan artikel 23bis van de Auteurswet van Dit lid voorzag in een uitzondering op het beginsel van dwingend recht wat interactieve diensten on demand betreft. Met betrekking tot werken die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld op grond van overeengekomen bepalingen op zodanige wijze dat de leden van het publiek daartoe toegang hebben op een door hen individueel gekozen plaats en tijd, kon men contractueel de wettelijke uitzonderingen buiten werking stellen. Voor de offlinewereld bestond deze mogelijkheid niet. De wetgever meende dat dit lid noodzakelijk was omdat het principe van de onvervreemdbaarheid van de uitzonderingen moeilijk in overeenstemming te brengen zou zijn met artikel 6, lid 4, vierde alinea richtlijn 2001/29/EG. Bovendien meende hij dat nieuwe exploitatiemodellen zoals online delivery van beschermd materiaal zouden worden verhinderd door het karakter van dwingend recht 835. Dit toegevoegde tweede lid was terecht onderhevig aan kritiek binnen de rechtsleer 836. De richtlijnbepaling waarop de wetgever zich steunde, heeft immers louter betrekking op de technische voorziening, en hoorde niet thuis in artikel 23bis Auteurswet Van dit tweede lid is dan ook geen spoor meer terug te vinden in artikel XI.193 van het WER. De Belgische wetgever doet deze wijziging nogal licht af als een louter technische wijziging 838, maar het mag duidelijk zijn dat deze wijziging wel degelijk een inhoudelijke impact heeft en diverse vragen zal oproepen. 2. De restrictieve interpretatie 227. De uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur dienen restrictief te worden geïnterpreteerd. Het beginsel van de restrictieve interpretatie geldt voor alle nationale uitzonderingen, zoals die onder meer te vinden zijn in artikel XI.189 en XI.190 WER (oud art. 21 en 22 Auteurswet 1994). De restrictieve interpretatie heeft tot gevolg dat de uitzondering niet mag worden 833 M.-C. Janssens, Art. 23bis in F. Brison en H. Vanhees (eds.), Jan Corbet Huldeboek. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar, Gent, Larcier, 2012, Art. 7 wet 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, BS 27 mei M.-C. Janssens, Art. 23bis in F. Brison en H. Vanhees (eds.), Jan Corbet Huldeboek. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar, Gent, Larcier, 2012, ; M.-C. Janssens, H. Vanhees en V. Vanovermeire, De intellectuele eigendomsrechten verankerd in het Wetboek Economisch Recht: een eerste analyse, IRDI 2014, afl. 2, 473, nr S. Dusollier, Droit d auteur et protection des œuvres dans l univers numérique Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres, Brussel, Larcier, 2007, nr. 652; M. Buydens, Droit d auteur et droits voisins dans la société d information La nouvelle directive européenne du 22 mai 2001, JT 2005, M.-C. Janssens, H. Vanhees en V. Vanovermeire, De intellectuele eigendomsrechten verankerd in het Wetboek Economisch Recht: een eerste analyse, IRDI 2014, afl. 2, 473, nr Parl.St. Kamer , nr. 53K3391/001, 33.

4 134 Auteursrecht toegepast in situaties die niet uitdrukkelijk of duidelijk door de wetgever werden voorzien, noch op een wijze die niet overeenstemt met de bedoeling van de wetgever 839. De Belgische rechtsleer 840 onderschrijft dit beginsel, dat meermaals door de Belgische 841 en Europese rechtspraak 842 is bevestigd en toegepast. Het Hof van Justitie benadrukt evenwel dat, ondanks deze restrictieve interpretatie, men er bij de uitlegging van de voorwaarden van een uitzondering voor moet zorgen, dat de nuttige werking van de vastgestelde uitzondering wordt beschermd en het doel ervan wordt geëerbiedigd De driestappentoets 228. De driestappentoets is een toets die verplicht wordt voorgeschreven door artikel 5, lid 5 van richtlijn 2001/29/EG. Op basis van dit artikel mogen de uitzonderingen op het auteursrecht slechts worden toegepast in bepaalde bijzondere gevallen (eerste stap), mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal (tweede stap), en de wettige belangen van de rechthebbende 844 niet onredelijk worden geschaad (derde stap) 845. De stappen dienen cumulatief te worden vervuld. De eerste stap houdt in dat men het werk enkel zonder de toestemming van de auteur kan gebruiken, indien het gebruik is toegestaan door de in de wet opgesomde uitzonderingen 846. Wat de tweede stap betreft, volstaat het om te zien of rekening houdende met de zowel actuele als redelijkerwijze voorziene exploitatie van het werk, de uitzondering de auteur significante en duidelijke commerciële winsten ontneemt 847. Door tevens de redelijkerwijze voorziene exploitatie bij de beoordeling van de tweede voorwaarde in aanmerking te nemen, is het evident dat het risico 839 F. Gotzen en M.-C. Janssens, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2012, F. de Visscher en B. Michaux, Précis du droit d auteur et des droits voisins, Brussel, Bruylant, 2000, 103; A. Berenboom, Le nouveau droit d auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 2008, 166; M.- C. Janssens, Art. 22 in F. Brison en H. Vanhees (eds.), Jan Corbet Huldeboek. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar, Gent, Larcier, 2012, ; S. Depreeuw, Wet 30 juni 1994 Auteurswet 1994 (Art. 21) in F. Brison, M.-C. Janssens en H. Vanhees (eds.), Wet en Duiding. Economisch Recht. Deel 1 Intellectuele Eigendom, Brussel, Larcier, 2012, Arbitragehof 18 april 2007, AM 2007, 459; Brussel 5 mei 2011, IRDI 2011, HvJ 16 juli 2009, Infopaq I, C- 5/08, r.o ; HvJ 4 oktober 2011, Football Association Premier League v. QC Leisure, C- 403/08 en C- 429/08, r.o ; HvJ 1 december 2011, Painer v. Standard, C-145/10, r.o. 109; HvJ 10 april 2014, ACI Adam v. Stichting de Thuiskopie, C- 435/12, r.o HvJ 4 oktober 2011, Football Association Premier League v. QC Leisure, C- 403/08 en C- 429/08, r.o. 163; HvJ 1 december 2011, Painer v. Standard, C- 145/10. r.o In de Berner Conventie en de WCT staat de auteur centraal in de derde stap, niet de rechthebbende. 845 De driestappentoets is ook opgelegd in art. 13 TRIPS, art. 10 WCT, art. 16 WPPT en (zij het beperkt tot de uitzonderingen op het reproductierecht) in art. 9 van de Berner Conventie. Zie ook M.- C. Janssens, Art. 22 in F. Brison en H. Vanhees (eds.), Jan Corbet Huldeboek. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar, Gent, Larcier, 2012, A. Berenboom, Le nouveau droit d auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 2008, S. Dussolier, Droit d auteur et protection des œuvres dans l univers numérique. Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres, Larcier, 2007, 443.

5 135 van inkomstenverlies volstaat, met andere woorden het risico moet zich nog niet voltrokken hebben. Het begrip normale exploitatie omvat echter niet alle mogelijke exploitatiehandelingen van het werk. Dat zou immers neerkomen op het uithollen van de uitzonderingen 848. De derde stap is een middel om de proportionaliteit tussen de toepassing van de uitzondering op de rechten en de bescherming van de belangen van de auteur na te gaan. De wettige belangen kunnen moreel of economisch van aard zijn, maar dienen steeds legitiem en in overeenstemming met de finaliteit van het recht te zijn. Een uitgezonderd gebruik zal geen aanleiding mogen geven tot een te belangrijk inkomensverlies voor de rechthebbende 849. De auteur zal evenwel zijn wettig belang niet kunnen inroepen om bijvoorbeeld een ongunstige recensie van zijn werk te vermijden die de verkoop ervan zou kunnen doen dalen 850. Volgens considerans 44 van de richtlijn 2001/29/EG moeten de lidstaten daarbij naar behoren rekening houden met de sterkere economische uitwerking welke die beperkingen of restricties in de nieuwe elektronische omgeving kunnen hebben. Bijgevolg zal het toepassingsgebied van bepaalde beperkingen of restricties nog beperkter dienen te zijn, wanneer het gaat om bepaalde nieuwe vormen van gebruik van door het auteursrecht beschermde werken en ander materiaal De driestappentoets is niet uitdrukkelijk opgenomen in de Belgische wetgeving, maar wordt wel vermeld in de memorie van toelichting bij de wet van 22 mei Ook kan men hier en daar onderdelen van de driestappentoets terugvinden in specifieke uitzonderingsbepalingen 852. Er was enige betwisting in de rechtsleer betreffende de vraag of de driestappentoets enkel moet worden toegepast door de nationale wetgever bij het vastleggen van de uitzonderingen, dan wel eveneens door de nationale rechter bij het toepassen van de uitzondering 853. De voorbereidende werken bij de wet van 22 mei 2005 lijken aan te geven dat de rechter de driestappentoets kan toepassen 854. Het merendeel van de Belgische rechtsleer ondersteunt terecht het idee dat de rechtbank de driestappentoets bij de 848 S. Dusollier, L encadrement des exceptions au droit d auteur par le test des trois étapes, IRDI 2005, S. Dusollier, Droit d auteur et protection des œuvres dans l univers numérique. Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres, Larcier, 2007, J. Deene en K. Van Der Perre, Nieuwe Auteurswet. Belang voor de digitale wereld, NJW 2005, Verslag, Parl.St. Kamer , nr /013, 15 16, 27 en Zie ook M.- C. Janssens, De uitzonderingen op het auteursrecht anno Een eerste analyse, AM 2005, Zie onder meer de uitzonderingen vermeld in art. XI.190, 5, 6, 7, 12 en 15 WER (oud art. 22, 1, 4, 4 bis, 4 ter, 8 en 11 Auteurswet 1994). 853 F. Gotzen, Copyright in Europe: quo vadis? Some conclusions after the implementation of the information society harmonisation directive, RIDA 2007, 26. Zie verder rechtsleer geciteerd in: M.- C. Janssens, Art. 22 in F. Brison en H. Vanhees (eds.), Jan Corbet Huldeboek. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar, Gent, Larcier, 2012, 151, voetnoot Verslag, Parl.St. Kamer , nr /013, 15.

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 171 Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 1072 270. De beschermingsduur van het auteursrecht is geharmoniseerd middels de Richtlijn Beschermingstermijn 1073. In het Belgisch recht is de omzetting van deze richtlijn

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR I Inleiding 1. Auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken behalen hun inkomsten in de regel uit de exploitatie van hun auteursrechten. De schrijver van een boek ontvangt bijv. van zijn uitgever een

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Rechten van de auteur

Hoofdstuk 5 Rechten van de auteur 77 Hoofdstuk 5 Rechten van de auteur 128. De rechten van de auteur worden traditioneel ingedeeld in de vermogensrechten en de morele rechten. Dit onderscheid is een logisch gevolg van de structuur van

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

1 http://www.vub.ac.be/lsts 2 Not for quotation. F. Brison, Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in digitale leerplatformen. Wat kan en wat kan niet? Wat willen we en wat willen we niet?,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van internet service providers

Aansprakelijkheid van internet service providers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Aansprakelijkheid van internet service providers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Toon Brawers (studentennr.

Nadere informatie

Déjà vu, déjà entendu

Déjà vu, déjà entendu KU LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2016 2017 Déjà vu, déjà entendu Een Belgisch en Amerikaans perspectief op originaliteit in muziek Promotor: B. DEMARSIN Masterscriptie, ingediend door

Nadere informatie

PETER MARX EN VICKY VANPETEGHEM

PETER MARX EN VICKY VANPETEGHEM Wet 30 juni 1994 - Auteurswet 1994 (Art. 78ter) PETER MARX EN VICKY VANPETEGHEM 1. Artikel 38 van de wet beoogt de invoering van nieuw artikel 78bis in de Auteurswet met ingang van 1 april 2010, behoudens

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken http://www.edavid.be DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken AUTEURS: Evi WERKERS en Hannelore DEKEYSER Legal Researchers ICRI KULeuven 20 oktober 2006, Leuven 0. INHOUDSTAFEL 0. Inhoudstafel...

Nadere informatie

De bescherming van software: auteursrecht en/of octrooirecht?

De bescherming van software: auteursrecht en/of octrooirecht? De bescherming van software: auteursrecht en/of octrooirecht? Door Jan-Karel Pinxten Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. F. Gotzen 1. INLEIDING De laatste decennia onderging de wereld een

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID. Academiejaar 2011-2012

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID. Academiejaar 2011-2012 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2011-2012 Intellectuele eigendom en digitale sociale netwerken In welke mate kan een digitaal sociaal netwerk aansprakelijk gesteld

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

VII. Intellectuele rechten Droits intellectuels. Hof van Justitie (4 e k.), 10 april 2014

VII. Intellectuele rechten Droits intellectuels. Hof van Justitie (4 e k.), 10 april 2014 VII. Intellectuele rechten Droits intellectuels Hof van Justitie (4 e k.), 10 april 2014 C-435/12 Zet.: MM. L. Bay Larsen, kamerpresident, K. Lenaerts, vicepresident van het Hof, waarnemend rechter van

Nadere informatie

INTELLECTUELE RECHTEN RABG 2013/20. Noot. Merken en vrijheid van meningsuiting: zoeken naar een fair balance

INTELLECTUELE RECHTEN RABG 2013/20. Noot. Merken en vrijheid van meningsuiting: zoeken naar een fair balance deze beschikking mee te delen aan eiser onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging in de naleving van dit bevel; Zeggen voor recht dat een door eiser aangestelde gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Het Hof van Justitie zet de deur open voor tweedehandse software Datum 9 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar INHOUDSTAFEL Voorwoord Afkortingenlijst Deel I Commentaar A. Inleiding 1 Soorten overheidsinformatie 2 1.1 Een inhoudelijk criterium 2 1.2 Een economisch criterium 3 1.3 Een criterium met betrekking tot

Nadere informatie

FLEXIBEL AUTEURSRECHT. Rob van der Noll & Stef van Gompel Symposium Auteursrecht en economie - 16 oktober 2012

FLEXIBEL AUTEURSRECHT. Rob van der Noll & Stef van Gompel Symposium Auteursrecht en economie - 16 oktober 2012 FLEXIBEL AUTEURSRECHT Rob van der Noll & Stef van Gompel Symposium Auteursrecht en economie - 16 oktober 2012 Economie van auteursrecht Prikkel voor het produceren van creatieve werken The main rationale

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

Brussel, 16 april 2003 (23.04) SECRETARIAAT

Brussel, 16 april 2003 (23.04) SECRETARIAAT EUROPESE CONVENTIE Brussel, 16 april 2003 (23.04) SECRETARIAAT CONV 689/1/03 REV 1 CERCLE I 16 VERSLAG van: aan: Betreft: de voorzitter van de studiegroep Hof van Justitie de leden van de Conventie Aanvullend

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

ADVIES VAN DE BETROKKEN MILIEUS*

ADVIES VAN DE BETROKKEN MILIEUS* RAAD VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM SECTIE «AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN» ADVIES VAN DE BETROKKEN MILIEUS* BETREFFENDE DE "OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2012/28/EU INZAKE BEPAALDE TOEGESTANE GEBRUIKSWIJZEN

Nadere informatie

De mededeling aan een nieuw publiek. Sam C. van Velze

De mededeling aan een nieuw publiek. Sam C. van Velze De mededeling aan een nieuw publiek Sam C. van Velze 6 November 2017 1 https://www.youtube.com/watch?v= 72KU4AX29Yg Interessant filmpje over het auteursrecht, klik hier: 2 https://www.youtube.com/watch?v=72ku4ax29yg

Nadere informatie

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Softwarerichtlijn 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Een nieuw EU-kader voor het versterken van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 SAMENVATTING BESPREKINGEN van: de groep Intellectuele

Nadere informatie

De Europese Databankrichtlijn

De Europese Databankrichtlijn KULeuven In digitale vorm beschikbaar: http://users.skynet.be/bgoddyn December 2001 Inhoud 1. Inleiding 2. Ontstaansgeschiedenis van de richtlijn 2.1. Voorbereidingen van de Europese Commissie 2.2. Voorstel

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

Handhaving van IE-Rechten Workshop Boek XI Intellectuele Rechten 15 Mei 2014 FOD Economie

Handhaving van IE-Rechten Workshop Boek XI Intellectuele Rechten 15 Mei 2014 FOD Economie Handhaving van IE-Rechten Workshop Boek XI Intellectuele Rechten 15 Mei 2014 FOD Economie Geert Glas, Advocaat Allen & Overy LLP 1 AGENDA 1. Algemeen overzicht procedurewijzigingen 2. Specifieke procedurewijzigingen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 oktober 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 oktober 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 207 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 204/0297 (E) 2629/7 PI 09 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 MAART 2015 P.14.1677.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1677.F E. B., Mr. Patrick Thevissen, advocaat bij de balie te Eupen en mr. Melissa Sayeh, advocaat bij de balie te Brussel. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

HOF VAN JUSTITIE EU 26 maart 2015 (K. Jürimäe, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur) en A. Prechal)

HOF VAN JUSTITIE EU 26 maart 2015 (K. Jürimäe, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur) en A. Prechal) Noot J.M.B. Seignette bij C More/ Sandberg Gepubliceerd in IER 2015/42 ECLI:EU:C:2015:199 HOF VAN JUSTITIE EU 26 maart 2015 (K. Jürimäe, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur) en A. Prechal) C More/

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Vertaling C-117/13-1. Zaak C-117/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Verweerster, verzoekster in Revision en verweerster in Anschlussrevision:

Vertaling C-117/13-1. Zaak C-117/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Verweerster, verzoekster in Revision en verweerster in Anschlussrevision: Vertaling C-117/13-1 Zaak C-117/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 maart 2013 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland) Datum van de verwijzingsbeslissing: 20 september

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Auteursrecht en vrijheid van meningsuiting

Auteursrecht en vrijheid van meningsuiting Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-2011 Auteursrecht en vrijheid van meningsuiting Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Thomas Baert Studentennummer

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Vertaling C-360/13-1. Zaak C-360/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Supreme Court of the United Kingdom (Groot-Brittannië)

Vertaling C-360/13-1. Zaak C-360/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Supreme Court of the United Kingdom (Groot-Brittannië) Vertaling C-360/13-1 Datum van indiening: 27 juni 2013 Verwijzende rechter: Zaak C-360/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Supreme Court of the United Kingdom (Groot-Brittannië) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Vertaling C-279/13-1. Zaak C-279/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-279/13-1. Zaak C-279/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-279/13-1 Zaak C-279/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 mei 2013 Verwijzende rechter: Högsta domstolen (Zweden) Datum van de verwijzingsbeslissing: 15 mei 2013

Nadere informatie

HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN

HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN Op grond van de gemeentelijke e autonomie mogen de gemeenten bepalen wie de belastingen die zij invoeren, moet betalen. Om de inning van deze belastingen

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

edavid Digitale archivering Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser April 2007 Versie 2.

edavid Digitale archivering Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser April 2007 Versie 2. edavid Digitale archivering Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser April 2007 Versie 2.0 In samenwerking met ICRI - K.U.Leuven - IBBT Expertisecentrum David

Nadere informatie

RICHTLIJN (EU) 2017/1564 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN (EU) 2017/1564 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 242/6 20.9.2017 RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2017/1564 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

23/03/2015. Het arrest ACI ADAM. Toolbox van het Hof van Justitie (vaste rechtspraak) Uitgangspunt hoog beschermingsniveau

23/03/2015. Het arrest ACI ADAM. Toolbox van het Hof van Justitie (vaste rechtspraak) Uitgangspunt hoog beschermingsniveau Het arrest ACI ADAM Prof. Marie-Christine Janssens Hoogleraar KU Leuven Hoofd ICRI-CIR Toolbox van het Hof van Justitie (vaste rechtspraak) Ontwikkeling van autonome unierechtelijke begrippen die op coherente

Nadere informatie

Browsen: hoe zit het met het bekijken van een website met illegale publicaties?

Browsen: hoe zit het met het bekijken van een website met illegale publicaties? Browsen: hoe zit het met het bekijken van een website met illegale publicaties? Wieke During * De beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) van 5 juni 2014 in de Meltwaterzaak

Nadere informatie

Date de réception : 10/01/2012

Date de réception : 10/01/2012 Date de réception : 10/01/2012 Resumé C-619/11-1 Zaak C-619/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Voorlopige tekst in één taal. Zolang de vertaling niet beschikbaar is, zijn formele aanpassingen nog mogelijk.

Voorlopige tekst in één taal. Zolang de vertaling niet beschikbaar is, zijn formele aanpassingen nog mogelijk. RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving CONSEIL D ÉTAT section de législation advies 53.831/1 van 18 november 2013 over avis 53.831/1 du 18 novembre 2013 sur een voorontwerp van wet houdende de invoeging van

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

Actualia Distributierecht. Mr. Koen De Bock. 05/02/2015 De Bock & Baluwé 1

Actualia Distributierecht. Mr. Koen De Bock. 05/02/2015 De Bock & Baluwé 1 Actualia Distributierecht Mr. Koen De Bock 05/02/2015 De Bock & Baluwé 1 Boek X Wetboek Economisch Recht Titel 1 Handelsagentuurovereenkomsten Titel 2 Precontractuele informatie in het kader van commerciële

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement

Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement Enkele beschouwingen vanuit de werking van de Europese interne markt en het Belgisch economisch recht Jules Stuyck

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Auteursrecht in de audiovisuele sector Resultaten van de studie naar juridische en economische aspecten

Auteursrecht in de audiovisuele sector Resultaten van de studie naar juridische en economische aspecten Auteursrecht in de audiovisuele sector Resultaten van de studie naar juridische en economische aspecten Sari Depreeuw Seminarie Auteursrecht - Recente ontwikkelingen in de Belgische en Europese wetgeving

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 juli 2009 ADVIES 2009-42 De interpretatie van het begrip bestuursdocument (CTB/2009/06) 2 1.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/03/2014

Datum van inontvangstneming : 18/03/2014 Datum van inontvangstneming : 18/03/2014 Vertaling C-650/13-1 Zaak C-650/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 december 2013 Verwijzende rechter: Tribunal d instance de Bordeaux

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus)

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Vertaling C-291/13-1 Zaak C-291/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 mei 2013 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

CONCLUSIES VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL BIJ HET BENELUX-GERECHTSHOF. 1

CONCLUSIES VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL BIJ HET BENELUX-GERECHTSHOF. 1 1 Ben. G.H. Zaak A2015/1 CONCLUSIES VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL BIJ HET BENELUX-GERECHTSHOF. 1 Inzake: BVBA Upper at Home Eiseres in de procedure voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

items #9 deauteurs Audiovisuele auteurs en het vermoeden van overdracht Juridisch nummer Mei 2015 www.deauteurs.be voor auteurs, door auteurs

items #9 deauteurs Audiovisuele auteurs en het vermoeden van overdracht Juridisch nummer Mei 2015 www.deauteurs.be voor auteurs, door auteurs deauteurs items #9 Mei 2015 Juridisch nummer www.deauteurs.be voor auteurs, door auteurs items verschijnt 4 x per jaar P916171 22/05/2015 Afgiftekantoor : 4099 LIEGE X Audiovisuele auteurs en het vermoeden

Nadere informatie

Secundaire openbaarmaking in historisch perspectief. Madeleine de Cock Buning 9 november 2012

Secundaire openbaarmaking in historisch perspectief. Madeleine de Cock Buning 9 november 2012 Secundaire openbaarmaking in historisch perspectief Madeleine de Cock Buning 9 november 2012 dat indien, gelijk hier, dit laatste geschiedt in het openbaar, niet slechts de tekst der Auteurswet 1912 maar

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 410 Besluit van 28 oktober 2014, houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012 tot aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

De exploitatie van de auteursrechten in de muziekwereld

De exploitatie van de auteursrechten in de muziekwereld De exploitatie van de auteursrechten in de muziekwereld Hoe muziekauteurs, uitvoerende artiesten en platenproducenten geld kunnen verdienen aan hun rechten. Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

» Samenvatting. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr.

» Samenvatting. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr. Brandt ) [De man] te [woonplaats], hierna: de man, advocaat: mr. C.A. Lucardie te s-gravenhage.

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 57.695/3 van 30 juli 2015 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de brouwerijcontracten

Arbitragecommissie. Advies over de brouwerijcontracten Advies nr. 2014/15 van 12 september 2014 Arbitragecommissie Titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie