MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten"

Transcriptie

1 MEMO Van Ibrahim Kaya Aan College van Burgemeester en wethouders en de Raad Kenmerk Betreft Quickscan herhuisvesting Don Bosco school Bijlage(n) 1 Contactpersoon De heer I. Kaya T: E: 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Het schoolbestuur SKOBA heeft verzocht aan de gemeente of het gebouw aan de Nolensweg 1 (eigendom Trivire woningbouwcorporatie) ingezet kan worden voor de Don Bosco school. Momenteel wordt het gebouw gehuurd door de kinderopvang organisatie Partou tot 1 januari 2014, maar staat sinds enige tijd leeg Doelstelling Het doel is om te onderzoeken of aankoop van Nolensweg 1 en het afstoten van de dislocaties van de Don Bosco school aan de Nolensweg 2b en 4 een organisatorische, onderwijskundige en financiële meerwaarde biedt Werkwijze In voorliggende memo zijn op hoofdlijnen de ruimtelijke en financiële aspecten geanalyseerd. De ruimtebehoefte is afgezet tegen de beschikbare capaciteit. De benodigde maatregelen en financiën om de aanpassing mogelijk te maken, zijn omschreven. Op basis van de analyse zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 2. Ruimtelijke aspecten 2.1. Geografische ligging De Don Bosco school is verspreid gehuisvest over 3 locaties op 2 verschillende percelen (1 hoofdvestiging met 2 dislocaties). 4 gym 1 2b 2 De gebouwen Nolensweg 2 en 4 staan samen met de gymzaal op één perceel. Pagina 1/7

2 Kenmerken locaties Adres Locatie Bouwaard Bouwjaar Aanwezig m2 Perceelnr. m2 Nolensweg 2 Hoofdvestiging Permanent M Nolensweg 2b Dislocatie Semipermanent M Nolensweg 4 Dislocatie Permanent M Totaal aanwezige capaciteit: 1408 m2 BVO (bruto vloeroppervlak) Nolensweg 1 Gebouw Partou, eigendom Trivire Permanent M Totaal aanwezige capaciteit: 549 m2 BVO (bruto vloeroppervlak) Nolensweg 2, hoofdvestiging Don Bosco school Nolensweg 2b, dislocatie Don Bosco school Nolensweg 4, dislocatie Don Bosco school Nolensweg 1, gebouw Trivire (Partou) 2.2. Match vraag en aanbod Gebouw Ruimtebehoefte van de Don Bosco school is hieronder in de tabel weergegeven. De ruimtebehoefte wordt berekend aan de hand van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober voor het schooljaar daarop. De huidige ruimtebehoefte van de school bedraagt 1154 m2 BVO (bruto vloeroppervlakte). De leerlingenprognose laat zien dat de permanente ruimtebehoefte (behoefte langer dan 15 jaar) afneemt met circa 100 m2 BVO. Naast de school maakt PSZ (peuterspeelzaal) momenteel ook gebruik van het gebouw aan de Nolensweg 4. Daarom dient er rekening gehouden te worden met 115 m2 BVO medegebruik. Hieronder is de ruimtebehoefte voor de komende 10 jaar in beeld gebracht jaartallen aantal leerlingen ruimtebehoefte in m2 BVO school ruimtebehoefte in m2 BVO PSZ ruimtebehoefte in m2 BVO totaal capaciteit overschot In de huidige situatie verspreid over drie locaties resulteert dit in een overschot van circa 140 m2 BVO oplopend tot 230 m2 BVO in De ruimtebehoefte loopt niet hoger op dan 1300 m2 BVO. Indien de peuterspeelzaal geen gebruik maakt van ruimten dan heb je aan de Nolensweg 2 en 4 samen voldoende capaciteit. Pagina 2/7

3 De capaciteit van de hoofdvestiging (Nolensweg 2) en het huidige gebouw van Partou (Nolensweg 1) samen bedraagt 1345 m2 BVO. Dit betekent dat er voldoende capaciteit aanwezig is om de toekomstige ruimtebehoefte op te vangen. Hiermee zouden de dislocaties Nolensweg 2b en 4 ruimtelijk gezien kunnen worden afgestoten. Buitenruimte In de huidige situatie maakt de school gebruik van 2 percelen van totaal 4390 m2 aan grondoppervlak (perceel 1 en 2). Hierop zijn 3 schoolgebouwen en een gymzaal gesitueerd. Op dit moment staat er een speeltoestel op de erfgrens tussen perceel 1 en de kavel van het gebouw van Trivire. Er dient sowieso een herindeling plaats te vinden met het oog op de toekomst. Perceel 2 Perceel 1 Grond Gebouw (Nolensweg 2, 2b en 4) = m2 = m2 BVO Huidige situatie De nieuwe huurder/eigenaar van het gebouw kan door natrekking eigenaar worden van het speeltoestel en/of opstallen. Wellicht is voor de nieuwe huurder/eigenaar de huidige situatie niet gewenst en moeten we het schoolplein aanpassen. Als gevolg van de resterende technische levensduur van de huidige dislocaties en de structurele ruimtebehoefte maakt de school over 5-10 jaar aanspraak op vervangende nieuwbouw. Twee jaar geleden heeft de school vervangende nieuwbouw aangevraagd voor het totaal aantal leerlingen. Later is de aanvraag ingetrokken en is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in de hoofdvestiging (10 groepen onderwijskundige vernieuwingen en binnenklimaat). Hierna worden er 2 scenario s vergeleken: Scenario 1 De hoofdvestiging aanhouden en circa 500 m2 BVO vervangende nieuwbouw realiseren op perceel 2. Hierdoor komt perceel 3 vrij voor Perceel 3 ontwikkeling. Perceel 3 is 1500 m2 groot. In totaal 2 gebouwen op 2 percelen. Grond = m2 (perceel 1+2) Gebouw = m2 BVO Perceel 2 Perceel 1 (Nolensweg 2= 800 m2 en Nolensweg 2b vervangende nieuwbouw = 500 m2) Scenario 1, nieuwe situatie De gymzaal in eigendom van de school is buiten beschouwing gelaten, deze staat ook op perceel 1. Pagina 3/7

4 Scenario 2 Perceel 3 Door het inzetten van het gebouw van Trivire en de hoofdvestiging komen de gronden (percelen 2 en 3) van de dislocaties vrij. Grond = m2 (perceel 1) Gebouw = m2 BVO (Nolensweg 2= 796 m2 en Nolensweg 1= 549 m2) Perceel 2 Perceel 1 Scenario 2, nieuwe situatie Bij beide scenario s is er voldoende buitenruimte aanwezig. Ingeval van scenario 2 zou men kunnen voldoen met m2 (perceel 1). Dit betekent dat de percelen 2 en 3 vrijkomen voor eventuele herontwikkeling. 3. Financiële aspecten Samengevat zijn er 2 scenario s die nader geanalyseerd moeten worden: Scenario 1: nieuwe situatie (deels vervangende nieuwbouw); Scenario 2: nieuwe situatie (koop + verbouwing gebouw Trivire). Om een goede financiële afweging te kunnen maken, worden in dit hoofdstuk de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt van de eerder genoemde scenario s. De kosten en opbrengsten zijn per scenario uitgezet in tijd tot en met Er wordt annuitair afgeschreven op de investeringen. De boekwaarden van de gebouwen/grond, de verwachte (groot) onderhoudskosten en renovatie voor de komende jaren zijn geanalyseerd. Aangezien het buitenonderhoud (momenteel verantwoordelijkheid gemeente) per 1 januari 2015 wordt overgeheveld naar de schoolbesturen zijn deze kosten geen onderdeel van de financiële analyse. In de tabel hieronder zijn de bij ons bekende waarden opgenomen. Adres Activa Boekwaarde Afschrijvingstermijn Bouwjaar Kapitaallasten 2013 Nolensweg 2 Grond 6.338, ,- hoofdvestiging Opstal , ,- Opstal , , , ,- Nolensweg 2b Grond , ,- dislocatie Opstal , , , ,- Nolensweg 4 Grond , ,- dislocatie ,- 873,- Totaal: , ,- Hieronder de huidige jaarlijkse lasten uiteengezet in tijd. Huidige situatie investering activanr.: Nolensweg 2b (dislocatie, semipermanent) noodlokalen grond Nolensweg 4 (dislocatie) grond Totaal: Totale kosten t/m 2040: Pagina 4/7

5 Scenario 1 (Nolensweg 2 aanhouden + vervangende nieuwbouw Nolensweg 2b in 2017) Bij de toekomstige situatie waarbij er sprake is van vervangende nieuwbouw, komt er 1 perceel vrij. De kosten voor nieuwbouw van 500 m2 op basis van de normbedragen (prijspeil 2014 ) en een toeslag van 10% bedragen circa 1 miljoen (incl. BTW). Met een afschrijving in 40 jaar, een rekenrente van 4% en een restwaarde van 25% van de WOZ-waarde, resulteert dat in jaarlijkse kapitaallasten van ,-. Het geschikte moment van vervangende nieuwbouw is het jaar 2017, op dat moment is de semipermanente huisvesting economisch afgeschreven. Na realisatie van nieuwbouw kan het gebouw aan de Nolensweg 4 inclusief grond worden afgestoten. Het gevolg is een eenmalige opbrengst gelijk aan de boekwaarde van de grond (overdacht MO aan vastgoedbedrijf). Continueren huidige situatie tot 2017, vanaf 2017 deels vervangende nieuwbouw realiseren. In onderstaande tabel zijn de gevolgen op de meerjarenbegroting inzichtelijk gemaakt. Scenario 1 (Vervangende nieuwbouw in 2017) Nolensweg 2b (dislocatie, semipermanent) noodlokalen grond nieuwbouw 2017? Nolensweg 4 (dislocatie) Totaal: , Totale kosten t/m 2040: Scenario 2 (Nolensweg 2 aanhouden + kopen en verbouwen Nolensweg 1) Het voormalige gebouw van kinderopvang Partou, eigenaar Trivire staat leeg en is sinds 1 januari 2014 beschikbaar. De eigenaar is bereid het gebouw te verkopen aan de gemeente. De vraagprijs voor opstal + grond bedraagt kosten koper (geen overdrachtsbelasting). De capaciteit van het gebouw is 550 m2 BVO en het staat op 690 m2 grondoppervlak. Eerder hebben we geconstateerd dat er voldoende capaciteit aanwezig is. Het gebouw zal geschikt gemaakt moeten worden voor onderwijs, hiervoor is de aanname dat er 135,- per m2 nodig zal zijn (functionele aanpassingen + achterstallig onderhoud). Dit betekent dat naast de koopprijs er een investering nodig is van ± ,-. Voor de hoogte van de investering dient rekening gehouden te worden met een restwaarde gelijk aan de grondwaarde. Momenteel hanteert de gemeente voor grond met maatschappelijke bestemming een grondwaarde van circa 160,- per m2. Op basis daarvan bedraagt de grondwaarde ± ,. Met een afschrijving in 33 jaar (gebouw is van 2007, start afschrijving in 2008), een rekenrente van 4% en een restwaarde van 25% van de WOZ-waarde, resulteert dat in jaarlijkse kapitaallasten van ,-. Kopen en verbouwen van het gebouw Trivire in 2014 en in 2014/2015 overdragen gebouwen/gronden huidige dislocaties aan grondbedrijf. In onderstaande tabel zijn de gevolgen op de meerjarenbegroting inzichtelijk gemaakt. Scenario 2 (Aankoop + verbouw in 2014) Nolensweg 1 (nieuwe dislocatie) grond ? gebouw? Nolensweg 2b (dislocatie, semipermanent) noodlokalen grond Nolensweg 4 (dislocatie) Totaal: , Totale kosten t/m 2040: Pagina 5/7

6 4. Conclusies 4.1. Conclusies Ruimtelijk Na het inzetten van het gebouw van Partou en afstoten van de huidige dislocaties is er samen met de hoofdvestiging voldoende capaciteit aanwezig is om de toekomstige ruimtebehoefte op te vangen. In beide scenario s is het benodigd totaal aan grond circa m2, maar bij scenario 2 komt er 650 m2 grond meer vrij voor mogelijk herontwikkeling. Financieel De structurele jaarlasten van scenario 1 (continueren van de huidige situatie en deels vervangende nieuwbouw in 2017) zijn vanaf 2017 hoger dan de lasten van de investering ten behoeve van scenario 2 (aankopen + verbouwen gebouw Trivire). Tot 2017 zijn de lasten van scenario 2 hoger, maar de totale kosten tot en met 2040 zijn lager ten opzichte van scenario 1. De gemiddelde jaarlasten van scenario 1 en 2 zijn nagenoeg vergelijkbaar. Jaren Scenario 2 (Aankoop + verbouw in 2014) Scenario 1 (Vervangende nieuwbouw in 2017) , Verschil Voordeel tot en met 2040 Voordeel per jaar Dekking Hieronder is het tekort ten opzichte van de huidige begrote exploitatielasten uit de begroting weergegeven als gevolg van scenario 2. Jaren Scenario 2 (Aankoop + verbouw in 2014) Huidige situatie Verschil Tekort tot en met 2040 Tekort per jaar 4.2. Aanbevelingen Op basis van de financiële analyse is het kopen en verbouwen van het gebouw van Trivire geen noodzaak. Er zijn echter een aantal niet gekwantificeerde voordelen die de koop en verbouwing legitimeren. Onderwijskundig is 1 dislocatie voor Don Bosco aantrekkelijker dan 2 dislocaties; Energielasten van de oude dislocaties zijn hoog (dit levert in ieder geval tot en met vervanging van de gebouwen voordeel op); Installatietechnisch is het Trivire pand beter dan de oude dislocaties (frisse scholen); Bij aankoop in 2014 al nieuw gebouw, bij herbouw pas in 2017; Wellicht tijdelijke huisvesting noodzakelijk bij herbouw; Verkoopopbrengsten van dislocaties zijn niet meegenomen in de analyse; Een gedeelte van de grond naast gebouw Trivire werd samen met de school gebruikt als speelruimte. Medegebruik vervalt wellicht als er een andere gebruiker komt. Hierdoor wordt het schoolplein kleiner; Pand Trivire is groter (550 m²) dan officiële ruimtebehoefte (500 m²). Geadviseerd wordt de herhuisvesting van de Don Bosco school conform scenario 2 uit te voeren. Pagina 6/7

7 Bijlage 1: Financiële analyse MJB nieuwbouw 2017 vs aankoop + verbouwen Nolensweg 1 Scenario 1 (Vervangende nieuwbouw in 2017) Nolensweg 2b (dislocatie, semipermanent) noodlokalen grond nieuwbouw 2017? Nolensweg 4 (dislocatie) Totaal: , Totale kosten t/m 2040: Scenario 2 (Aankoop + verbouw in 2014) Nolensweg 1 (nieuwe dislocatie) grond ? gebouw? Nolensweg 2b (dislocatie, semipermanent) noodlokalen grond Nolensweg 4 (dislocatie) Totaal: , Totale kosten t/m 2040: Verschil lasten scenario 1 en 2 obv Koopsom na onderhandeling Nadeel tot en met 2040 Nadeel per jaar Scenario 1 Scenario 2 Vervangende nieuwbouw in 2017 Prijspeil 2014 Aankoop + verbouw Prijspeil 2014 Bouwkosten startbedrag m2 Vraagprijs Bouwkosten elke volgende m2 bvo m2 Verbouwingskosten ,5 % toeslag paalfundering ,- m2 frisse school Totaal: Totaal: Restwaarde (25% van WOZ) Restwaarde (25% van WOZ) (690 x 160,-) WOZ = totale investering zie C WOZ = ,- Geindexeerd met 2% (2024) Prijspeil Annuiteit per jaar jaar afschrijven Annuiteit per jaar jaar afschrijven Pagina 7/7

Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden

Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden 2015-2016 1 Inleiding Onderwijshuisvesting is een gezamenlijke opdracht van gemeente en schoolbesturen. De gemeente Reusel-De Mierden heeft

Nadere informatie

18 oktober Herhuisvesting beheer buitenruimte

18 oktober Herhuisvesting beheer buitenruimte Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 18 oktober 2018 Onderwerp: Herhuisvesting beheer buitenruimte Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: a.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Bijlage bij besluit burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015.nr

Bijlage bij besluit burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015.nr Bijlage bij besluit burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 205.nr. 3037 -------------------------------------------------- Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering 206 Deel A Indexering

Nadere informatie

Onderstaande tabel bevat de uitkomsten van de betreffende rapportage.

Onderstaande tabel bevat de uitkomsten van de betreffende rapportage. Concept Investeringsbeslissing huisvesting Notitie basisschool De Borgwal Project 7793 - Meerjareninvesteringsperspectief Renswoude Plaats/datum Houten, 21 juli 2015 Behandeld door de heer ir. H.J. Molenaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\

RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\ Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\ gemeente WOERDEN Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Van der Woude Programma: Woerden Jong Onderwerp:

Nadere informatie

De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.1

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Voor wat betreft de kwaliteitseisen van de voorzieningen zal uitgegaan worden van de eisen conform het concept Frisse Scholen Klasse B. De vergoeding

Nadere informatie

Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering

Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Bijlage IV bij modelverordening Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting

Bijlage IV bij modelverordening Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting Bijlage IV bij modelverordening Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.1

Nadere informatie

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, jaar t, tweede kwartaal (bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, inclusief btw)

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, jaar t, tweede kwartaal (bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, inclusief btw) 1 BIJLAGE 4 DEEL A Normbedragen voor vergoeding en indexering Indexering A.1: Nieuwbouw en uitbreiding De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek

Nadere informatie

Scholenplan Schoorl-Groet

Scholenplan Schoorl-Groet 1 Scholenplan Schoorl-Groet Opdrachtgever: Gemeente Bergen Samenstelling: Peter Jan Bakker Dennis Coenraad Referentienummer: 970021/20130129Dc01 29 januari 2013 ICSadviseurs Zekeringstraat 46 1014 BT Amsterdam

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld.

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld. Wijk bij Duurstede, september 2015 Betreft: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030. Memo Van: burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad behandeld door Dick Elsas toestelnummer 9567 Aanleiding

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013 Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA 12 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vergelijking en conclusie 4 1. Exploitatie 5 2. Leegstandsrisico

Nadere informatie

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam Bijlage IV Financiële normering De financiële normering valt uiteen in drie delen: deel A: vergoeding op basis van normbedragen; deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten; deel C: bepaling medegebruiktarief.

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële normering

Bijlage IV Financiële normering Financiële normering In onderstaande normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding (paragrafen 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 en 3.1) is tevens een vergoeding voor bouwvoorbereiding opgenomen. Deze vergoeding

Nadere informatie

Verzoek van Scala om toegekende gelden voor basisschool Lambertus en basisschool de Bussel anders in te zetten

Verzoek van Scala om toegekende gelden voor basisschool Lambertus en basisschool de Bussel anders in te zetten College Onderwerp: V200900092 Verzoek van Scala om toegekende gelden voor basisschool Lambertus en basisschool de Bussel anders in te zetten Samenvatting: Inleiding: Op 6 juni 2008 heeft Stichting Scala

Nadere informatie

Programma. Openingen Inleiding. Visie van het onderwijs op IKC. Proces en oplossingsrichtingen. Wethouder Vandermeulen. dhr. Toon van den Hanenberg

Programma. Openingen Inleiding. Visie van het onderwijs op IKC. Proces en oplossingsrichtingen. Wethouder Vandermeulen. dhr. Toon van den Hanenberg Openingen Inleiding Programma Wethouder Vandermeulen Visie van het onderwijs op IKC dhr. Toon van den Hanenberg Proces en oplossingsrichtingen Ralf Jansen IKC Picardie Linksom of Rechtsom? inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010)

Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010) College V200900870 Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010) Samenvatting: Inleiding: Jaarlijks dient uw college een voorstel betreffende het programma en overzicht

Nadere informatie

MAASDRIEL. Memo. Commissie S&F. Van: College. Datum: 27 december 2012. Opsteller: Ben de Vor. Betreft: Financiele haalbaarheid MFC Heerewaarden

MAASDRIEL. Memo. Commissie S&F. Van: College. Datum: 27 december 2012. Opsteller: Ben de Vor. Betreft: Financiele haalbaarheid MFC Heerewaarden Memo MAASDRIEL Aan: Van: Commissie S&F College Datum: 27 december 2012 Opsteller: Betreft: Ben de Vor Financiele haalbaarheid MFC Heerewaarden Geachte commissieleden, In de raadsvergadering van 6 december

Nadere informatie

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep Financiele verkenning Nieuwbouw Primair onderwijs In samenwerking met: MFA project Testschool 1 Algemene gegevens Datum 25 1 2010 Model steller Renske Schoenmaker Opdrachtgever Jan Schraven Bedrijf Telefoon

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011)

Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011) Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011) Collegevoorstel Inleiding Het vaststellen van het Programma Huisvesting Onderwijs is een bevoegdheid van uw college en de gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting (september 2014)

Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting (september 2014) Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting (september 204) Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande

Nadere informatie

Bijlage III. Criteria voor oppervlakte en indeling

Bijlage III. Criteria voor oppervlakte en indeling Bijlage III. Criteria voor oppervlakte en indeling Artikel 1: Algemene bepaling Het college toetst aanvragen om voorzieningen genoemd in artikel 1.2 en artikel 1.3 van de verordening aan de criteria gesteld

Nadere informatie

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.L. van Meekeren. Behandeld door: H.A.M. Quist-Kuip

Portefeuillehouder: P.L. van Meekeren. Behandeld door: H.A.M. Quist-Kuip PU R M E R E'i U~ RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1455773 Datum: 23 november 2018 Domein/ Team: RUID/VSTG Portefeuillehouder: P.L. van Meekeren Behandeld door: H.A.M. Quist-Kuip

Nadere informatie

Overzicht wijziging modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Overzicht wijziging modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs Overzicht wijziging modelverordening 090211 voorzieningen huisvesting onderwijs artikel modelverordening oude verordening nieuwe verordening 1.j 15 jaren 10 jaren 1.k 15 jaren 4 jaren tussen4 en 10 jaren

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 8 maart 2018

Datum raadsvergadering 8 maart 2018 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 30 januari 2018 Datum raadsvergadering 8 maart 2018 Nummer raadsvoorstel 2018-513 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting),

Nadere informatie

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage 1 Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen In deze bijlage worden per voorziening opgesomd de nadere voorwaarden, behoudens de financiële toets, die van belang zijn om vast te stellen

Nadere informatie

Adviesnota Raad. Raadsvergadering d.d. : 22 januari Agendapunt : Onderwerp : Huisvesting Dr. Nassau College

Adviesnota Raad. Raadsvergadering d.d. : 22 januari Agendapunt : Onderwerp : Huisvesting Dr. Nassau College Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 22 januari 2015 Agendapunt : Onderwerp : Huisvesting Dr. Nassau College Portefeuillehouder : Wethouder Dijkstra Datum : 16 december 2014 Onderwerp Huisvesting Dr.

Nadere informatie

Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering

Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling op basis

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwijshuisvesting Raadsinformatieavond 13 oktober 2015 Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwerpen Schets bestuurlijk kader Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/ Memo ** onderwerp afzender M. Langerak datum 12/08/2015 afdeling Ruimte kenmerk e-mail m.langerak@zuidplas.nl 1. Inleiding Impliciete of verkapte subsidieverlening komt onder meer tot stand als de gemeente

Nadere informatie

Datum raadsvergadering n.t.b.

Datum raadsvergadering n.t.b. Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 4 april 2017 Datum raadsvergadering n.t.b. Nummer raadsvoorstel 2017-405 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid,

Nadere informatie

Scenario s onderwijshuisvesting speciaal onderwijs

Scenario s onderwijshuisvesting speciaal onderwijs Scenario s onderwijshuisvesting speciaal onderwijs Inhoudsopgave 1. Scenario s Speciaal Onderwijs: De Rotonde/ (V)SO/De Kleine wereld... 2 1 1. Scenario s Speciaal Onderwijs: De Rotonde/ (V)SO/De Kleine

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Toelichting bijlagen:

Toelichting bijlagen: Toelichting bijlagen: A.3 Uitbreiding Uitbreiding wordt toegekend als de bestaande capaciteit van het schoolgebouw of de schoolgebouwen niet voldoende is voor het huisvesten van het aantal leerlingen dat

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, jaar t, tweede kwartaal (bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, inclusief btw)

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, jaar t, tweede kwartaal (bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, inclusief btw) Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.1.

Nadere informatie

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 30 mei 2016. Voorstelnr. : R 7169. : overname schoolgebouwen Noorderpoort. Stadskanaal, 13 mei 2016.

Raadsvergadering : 30 mei 2016. Voorstelnr. : R 7169. : overname schoolgebouwen Noorderpoort. Stadskanaal, 13 mei 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Scenario s onderwijshuisvesting. primair onderwijs

Scenario s onderwijshuisvesting. primair onderwijs Scenario s onderwijshuisvesting primair onderwijs Inhoudsopgave 1. Scenario s Ds. Koelmanschool... 2 2. Scenario s CBS De Tamboerijn... 6 3. Scenario s Lingeplein... 9 4. Scenario s Hoog Dalem (Gorinchem

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

St. Martinus Onderwijs n.v.t. benodigd bvo is incl. Servicepunt bieb (incl. Servicepunt Bieb) KDO n.v.t.

St. Martinus Onderwijs n.v.t. benodigd bvo is incl. Servicepunt bieb (incl. Servicepunt Bieb) KDO n.v.t. Investeringsopzet besluitvorming Scenario A Uitgangspunten / aannames - Alle kosten zijn prijspeil heden - Kosten zijn inclusief BTW - Kosten zjin marktconform - Kosten voor nieuwbouw permanent zijn gesteld

Nadere informatie

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Deel A Vaststellen capaciteit A.1 Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven.

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven. 1 TOELICHTING BIJLAGE 1 In bijlage I zijn opgenomen de criteria die van belang zijn voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening. De bijlage is onderverdeeld in deel A Lesgebouwen

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 Afdeling Welzijn & Onderwijs Najaar 2002 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Aanvragen huisvestingsprogramma 2003

Nadere informatie

Op weg naar een IKC. Actualisatie onderzoek financiële haalbaarheid realisatie van een IKC in Marum

Op weg naar een IKC. Actualisatie onderzoek financiële haalbaarheid realisatie van een IKC in Marum Op weg naar een IKC Actualisatie onderzoek financiële haalbaarheid realisatie van een IKC in Marum 3 april 2017 2 Deze notitie dient als actualisatie van het rapport inzake het door ICS eind 2015/begin

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 augustus 2009

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 augustus 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 337.773,44 ten behoeve van uitbreiding van basisschool St. Jozef te Holthees met 145m2 en van een krediet van 147.637,=

Nadere informatie

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leek 2015

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leek 2015 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leek 205 Bijlage IV bij modelverordening Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting (betreft normbedragen voor 205, geïndexeerd

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1094803 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen Beslispunten Wij stellen u

Nadere informatie

f. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te realiseren.

f. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te realiseren. Bijlage I Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen Deel A - Lesgebouwen De voorzieningen genoemd onder A.2 (vervangende bouw), A.3.1 (uitbreiding met één of meer leslokalen) en A.3.2 (uitbreiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie STUURGROEP MFA EEN St. Dorpshuis De Boswal ODBS De Lindehof CJBS De Regenboog Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang SV Een Onderzoeksgroep MFA Een Gemeente Noordenveld Secretariaat: Jan Bolt, voorzitter

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering 2016 Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Nadere informatie

Memo gewijzigde versie

Memo gewijzigde versie Memo gewijzigde versie Aan: Van: Gemeenteraad Maasdriel College Datum: maandag 3 november 20144, 19 november 2014 aanvullingen n.a.v. commissie S&F 18 november 2014 Opsteller: Betreft: Team Beleid&Regie

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie RO en afdelingen (k000) afdeling telefoon raadsnummer 932510 Cultuur, vrije tijd en vastgoed steller P.C. Schraven onderwerp

Nadere informatie

De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.1

Nadere informatie

DEEL A: de bepaling van de capaciteit 1 Schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

DEEL A: de bepaling van de capaciteit 1 Schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Bijlage III, deel A Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: - deel A: de bepaling van de capaciteit; - deel B: wijze van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.1

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Toekomst Dongemond College

Toekomst Dongemond College Raadsvoorstel februari 2015 Jeroen Schortemeijer, Wouter van Mourik Made maandag 9 februari 2015 Geschiedenis Raad januari 2014: geen renovatie maar nieuwbouw Vervolgens ICS: haalbaarheids- en locatieonderzoek

Nadere informatie

Voorstel Afweging vervangende levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw Dongemond

Voorstel Afweging vervangende levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw Dongemond Bijlagen Voorstel Afweging vervangende levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw Dongemond Bijlage 1 Financiën 1 Renovatie éénmalig Investeringen en kosten (bedragen incl. BTW) Voorbereidingskosten

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.1

Nadere informatie

Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college

Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college Aanleiding Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Cals college in het cluster van 17 februari zijn door clusterleden

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële normering onderwijshuisvesting Oostzaan Vergoeding op basis van normbedragen. 1. school voor basisonderwijs

Bijlage IV Financiële normering onderwijshuisvesting Oostzaan Vergoeding op basis van normbedragen. 1. school voor basisonderwijs Bijlage IV Financiële normering onderwijshuisvesting Oostzaan 2013 Deel A Vergoeding op basis van normbedragen 1. school voor basisonderwijs 1.1. Nieuwbouw (permanente bouwaard).. pag. 2 1.2. Uitbreiding

Nadere informatie

Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte 1 BIJLAGE 3 DEEL A Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Vaststellen capaciteit A.1: Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële normering

Bijlage IV Financiële normering Financiële normering De financiële normering valt uiteen in drie delen: - deel A: vergoeding op basis van normbedragen; - deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten; - deel C: bepaling medegebruiktarief.

Nadere informatie

Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst openbaar Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst Rapport aan B&W d.d. 30 oktober 2014 secretaris Gerda Beukhof-Wernsen Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling

Nadere informatie

Quickscan herhuisvesting ten behoeve van de Koningin Emmaschool Fortlaan

Quickscan herhuisvesting ten behoeve van de Koningin Emmaschool Fortlaan Quickscan herhuisvesting ten behoeve van de Koningin Emmaschool Fortlaan 2 Kerngegevens 2 Projectleider Afdeling Ibrahim Kaya Samenlevingszaken Datum 9 april 2013 Behandeling College van B&W Commissie

Nadere informatie

Financiële evaluatie Renovatieconcepten SBO Toermalijn te Emmen

Financiële evaluatie Renovatieconcepten SBO Toermalijn te Emmen Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken Boulevard 51 4701 EP Roosendaal Bank BTW KvK NL87 ABNA 0626 0744 36 NL 067884891B01 Breda 200 51191 www.winket.nl Telefoon 0165-559129 Financiële

Nadere informatie

verhuur van ruimte in schoolgebouwen

verhuur van ruimte in schoolgebouwen verhuur van ruimte in schoolgebouwen 20 juni 2012 Jeroen Bos (j.bos@dordrecht.nl) Inhoud Situatie in Dordrecht Dilemma s Besluitvormingsproces Beleidsregels voor verhuur Huurprijzen Ervaringen en nieuwe

Nadere informatie

CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting. I C S a d v i s e u r s

CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting. I C S a d v i s e u r s CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting I C S a d v i s e u r s Afwegingskader In het kader van de bouw van Brede School Herwijnen moet CBS Herwijnen tijdelijk ergens anders worden gehuisvest.

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Burgemeester en wethouders van Beemster, Besluiten: Vast te stellen Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering 2017 van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beemster 2015.

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: 1 HERZIENING NORMBEDRAGEN BIJLAGE IV MODELVERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS en NORMBEDRAGEN MATERIELE INSTANDHOUDING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS (BELEIDSREGEL) a. Bijlage IV Normbedragen voor

Nadere informatie

Toelichting. incl. btw

Toelichting. incl. btw Financiële paragraaf Om de financiële consequenties van het IHP inzichtelijk te maken zijn de scenario s door een planeconoom doorgerekend en zijn deze resultaten vertaald naar kapitaalslasten (rente en

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Jaarlijks

Nadere informatie

gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat

gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat RIS.3500 Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Behorende bij de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Emmen 2009 Per onderwijssector en per voorziening worden

Nadere informatie

Artikel I Bijlage IV behorende bij de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Bilt 2014 komt te luiden:

Artikel I Bijlage IV behorende bij de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Bilt 2014 komt te luiden: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Bilt. Nr. 93452 juli 206 Gemeente De Bilt - Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering 206 behorende bij Verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling: A.1

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014 Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen informatiebijeenkomst 4 juli 2014 Huisvesting Grote differentiatie, complex Gebouwen 10 jaar: BTW-consequenties Geen overtuigende argumenten 40 kazernes

Nadere informatie

De noodzaak van nieuwbouw blijkt uit: a. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt;

De noodzaak van nieuwbouw blijkt uit: a. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt; Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder behoudens de financiële toets de voorziening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 564260 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2018 2030 Een toekomstbestendig perspectief voor de scholen in Gooise

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Voorziening renovatie van schoolgebouwen en toekennen eerste aanvraag. - Besluitvormend

Onderwerp Vaststellen Voorziening renovatie van schoolgebouwen en toekennen eerste aanvraag. - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 28 oktober 2014 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2014_BW_00755 Onderwerp Vaststellen Voorziening renovatie van schoolgebouwen en toekennen eerste aanvraag.

Nadere informatie

Bijlage 3 Beoordelingscriteria capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Bijlage 3 Beoordelingscriteria capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Bijlage 3 Beoordelingscriteria capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte In bijlage III wordt evenals in bijlage I een onderverdeling per voorziening huisvesting onderwijs gehanteerd. Op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0135 Rv. nr.: 11.0135 B en W-besluit d.d.: 6-12-2011 B en W-besluit nr.: 11.1214 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie