Memo gewijzigde versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo gewijzigde versie"

Transcriptie

1 Memo gewijzigde versie Aan: Van: Gemeenteraad Maasdriel College Datum: maandag 3 november 20144, 19 november 2014 aanvullingen n.a.v. commissie S&F 18 november 2014 Opsteller: Betreft: Team Beleid&Regie Financiële doorrekening MFC Heerewaarden De voor u liggende memo is een financiële doorrekening van een in Heerewaarden te realiseren MFC. Op basis van de op 12 december 2013 vastgestelde startnotitie MFC Heerewaarden zijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Deze memo voegt de financiële uitkomsten hiervan samen en geeft een beeld van de financiële consequenties in de gemeentebegroting. Investeringskosten In de berekening van Nul25 zijn de investerings- en exploitatiekosten van het te realiseren MFC berekend. uitgangspunten van de berekening zijn: m² bvo m² perceel prijspeil 2014 Berekening inclusief btw Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt de investering in het gebouw berekend op ,- inclusief btw. In onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gegeven van de kosten: Voor een verdere uitwerking van bovenstaande kosten verwijzen we naar de in investerings- en exploitatiekosten berekening van Nul 25. Voor ambtelijke inzet is een bedrag opgenomen om voor de komende 3 jaar dit project binnen de ambtelijke organisatie te begeleiden. Binnen de huidige formatie zijn er vanaf namelijk geen uren beschikbaar voor degelijke werkzaamheden. Alg Naast de investering van het gebouw zijn er ook inpassingskosten berekend. Op basis van een oppervlaktestudie is gekeken of het mogelijk is om de gewenste voorzieningen te realiseren op de voorkeurslocatie, dit is mogelijk. In het latere ontwerp moet de exacte invulling worden uitgewerkt. Op dit moment is het dan ook nog niet mogelijk om gedetailleerde kosten berekening te maken van de gewenste inpassing. Uitgaande van de oppervlakte studie en de gewenste voorzieningen wordt rekening gehouden met: 1

2 De investeringskosten gebouw en inpassingkosten openbare ruimte vormen samen de totale investeringkosten van het project MFC. De totale kosten komen daarmee uit op: De totale stichtingskosten komen hiermee uit bijna 3,2,- miljoen. Dekkingsmiddelen Om aan te kunnen geven of de totale investeringskosten van bijna 3,2,- miljoen haalbaar zijn, wordt gekeken naar de structurele last in de gemeentebegroting. De investering geeft namelijk een structurele last in de gemeentebegroting. Door deze last inzichtelijk te maken wordt gestuurd op de exploitatie en niet op het investeringsbedrag. Om de structurele last inzichtelijk te maken wordt er gekeken naar eenmalige en structurele dekkingsmiddelen. De eenmalige dekkingsmiddelen zijn bijvoorbeeld de vrijval van achterstallige onderhoudsbudgetten of bijdragen van derde. Structureel dekkingsmiddelen zijn de vrijvallende middelen in de gemeentebegroting. Hierbij moet gedacht worden aan vrijval van de meerjarige onderhoudsplanning omdat het oude dorpshuis wordt afgestoten. Eenmalige dekkingsmiddelen. Binnen de financiële doorrekening wordt rekening gehouden met de volgende eenmalige dekkingsmiddelen: Eenmalige dekkingsmiddelen Bedrag Terug te vorderen btw "Achterstallig" onderhoud Tweestromenschool 90% "Achterstallig" onderhoud Tweestromenschool 10% 0 Eenmalig bedrag Tweestromenschool Saldo gemeente vrijvallende locaties 0 Inzet ISV middelen Bijdrage De Kernen voor MFC / leefbaarheid Dekking openbare ruimte Dekking renovatie sportvelden Eenmalige bijdrage regiocontract Eenmalige bijdrage provincie Totaal eenmalige dekkingsmiddelen

3 De totale eenmalige dekkingsmiddelen komen hiermee op ruim 1,2,- miljoen. Onderstaand wordt per onderdeel aangegeven waaruit de eenmalige bijdrage bestaat. Terug te vorderen btw Over de investering van het gebouw wordt btw berekend. Voor de ruimtes van de school geldt dat deze niet teruggevorderd kan worden. Voor de overige multifunctionele ruimtes is dit wel mogelijk. In overleg met de belastingdienst moet bepaald worden welke ruimtes voldoende multifunctioneel benut worden. Zie de laatste pagina van deze memo voor een verdere uitleg op basis waarvan dit bepaald wordt. Op basis van het rapport van NUL25 is berekend dat 60% tot 70% van de ruimtes opgevoerd kunnen worden alles multifunctioneel. Dit is echter afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp en het oordeel van de belastingdienst. Om een inschatting te maken van de te verwachte reële terug te vorderen btw is uitgaan van de onderhuishuisvesting verordening. Op basis van de verordening heeft de school recht op 703 m² bvo. De overige ruimtes zijn multifunctioneel en bedragen 49,6% van het totaal. Om over minimaal 49,6% van het gebouw de btw terug te vorderen is het wel noodzakelijk dat er een btwbelaste huurprijs wordt gevraagd aan de op te richten exploitatiestichting. Wanneer dit wordt toegepast kan ook de btw over onderhoud worden teruggevorderd door zowel gemeente als exploitatiestichting. Dit vergt echter wel een btw boekhouding van de stichting. In bijgevoegde intentieovereenkomst is afgesproken dat dit wordt toegepast. "Achterstallig" onderhoud Tweestromenschool 90% Het groot onderhoud aan de Tweestromenschool is de afgelopen jaren uitgesteld gezien de mogelijke realisatie van een MFC. Dit budget is beschikbaar om te investeren in het MFC. "Achterstallig" onderhoud Tweestromenschool 10% In de begrotingsraad van 6 november 2014 is een bezuinigingsvoorstel opgenomen van 10% op het onderhoudsfonds. Wanneer deze bezuiniging wordt geëffectueerd vervalt deze 10% als dekking voor het MFC. Dit zou betekenen de extra structurele last binnen de gemeentelijke begroting in jaar ,- hoger (gereserveerde eenmalige dekking plus structurele dekking uit vrijval meerjarig onderhoud) uitvalt dan berekend. Eenmalig bedrag Tweestromenschool Naast het onderhoud vanuit de gemeente heeft ook de Tweestromenschool het onderhoud de laatste jaren uitgesteld. In bijgevoegde intentieovereenkomst is afgesproken dat dit budget beschikbaar is om te investeren in het MFC. Saldo gemeente vrijvallende locaties Door de realisatie van het MFC vallen twee locaties vrij. De huidige school en het dorpshuis. Uitgangspunt is dat deze locaties voor minimaal de boekwaarde worden verkocht aan een ontwikkelaar. De opbrengst van de locaties dekken hiermee minimaal de boekwaarde. Dit betekent dat er geen boekverlies genomen hoeft te worden binnen de gemeentebegroting en dus geen extra dekkingsmiddelen gevonden hoeven worden. Inzet ISV middelen Binnen de gemeentebegroting zijn ,- ISV (Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing) middelen beschikbaar specifiek voor Heerewaarden als totaal. Voorstel is om deze middelen in te zetten voor dit project. Bijdrage De Kernen voor MFC De Kernen (was De vijf gemeenten) is één van de initiatief nemers van Heerewaarden springlevend naar Binnen deze verantwoordelijkheid en gezien de herstructurering van De Variksedriehoek wil draagt De Kernen ,- bij aan de realisatie van het MFC. In een bestuurlijk overleg van 21 oktober 2014 is deze afspraak gemaakt en vastgelegd in het gespreksverslag. In een op te stellen samenwerkingsovereenkomst wordt deze afspraak verder uitgewerkt. Dekking openbare ruimte Binnen de geplande werkzaamheden vanuit openbare werken binnen de gemeente is het de planning om volgend jaar te starten met werkzaamheden aan de Langestraat. Deze werkzaamheden sluiten aan op de 3

4 inpassingwerkzaamheden rondom het MFC. Door werk met werk te maken is het mogelijk een deel van deze werkzaamheden te combineren. Hierdoor is het mogelijk om ,- dekking toe te rekenen aan het project MFC Heerewaarden. Dekking renovatie sportvelden Binnen de gemeentelijke begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met het renoveren van 1 voetbalveld. Met het aanpassen en verleggen van het trainingsveld en aanpassingen aan het wedstrijdveld worden in Heerewaarden deze werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor valt voor één jaar ,- aan dekking vrij. Eenmalige bijdrage regiocontract In overleg met de regio is een aanvraag ingediend van ,- binnen het regiocontract. In november wordt de uitslag van deze aanvraag verwacht. Het gevraagde budget past binnen de beschikbare middelen van het regiocontract en op basis van de gevoerde gesprekken is de verwachting dat dit bedrag ook wordt toegekend. Eenmalige bijdrage provincie In overleg met de provincie wordt volgend jaar maart een aanvraag ingediend voor subsidie van ,-. Op basis van de gevoerde gesprekken is de verwachting dat dit bedrag ook wordt toegekend. Structurele dekkingsmiddelen Naast de eenmalige dekkingsmiddelen wordt binnen de financiële doorrekening rekening gehouden met de volgende structurele dekkingsmiddelen: Structurele dekkingsmiddelen Bedrag Vrijval meerjarig onderhoudsplan 90% Vrijval meerjarig onderhoudsplan 10% 0 Vrijval kapitaallast Jaarlijkse bijdrage STROOMM groot onderhoud Totaal structurele dekkingsmiddelen jaar De totale structurele dekkingsmiddelen komen hiermee jaarlijks uit om ,- Onderstaand wordt per onderdeel aangegeven waaruit de bijdrage bestaat: Vrijval meerjarig onderhoudsplan 90% Door het afstoten van het dorpshuis en de sloop van de voetbalkantine hoeft er geen onderhoud meer gepleegd te worden aan deze gebouwen. Dit betekent een vrijval binnen het huidige meerjarige onderhoudsplan. Omdat de verantwoordelijkheid van het groot onderhoud voor de school vanaf overgaat naar het schoolbestuur vallen voor de school geen gelden vrij Vrijval meerjarig onderhoudsplan 10% In de begrotingsraad van 6 november 2014 is een bezuinigingsvoorstel opgenomen van 10% op het onderhoudsfonds. Wanneer deze bezuiniging wordt geëffectueerd vervalt deze 10% als dekking voor het MFC. Dit zou betekenen de extra structurele last binnen de gemeentelijke begroting in jaar ,- hoger (gereserveerde eenmalige dekking plus structurele dekking uit vrijval meerjarig onderhoud) uitvalt dan berekend. Vrijval kapitaalast Door het afstoten van het dorpshuis en de school en de sloop van de voetbalkantine valt de kapitaallast van deze gebouwen vrij. Om dit mogelijk te maken moeten de gebouwen wel voor minimaal de boekwaarde worden verkocht. Uitgangpunt in de berekening is dat de ontwikkelaar de gebouwen voor minimaal de boekwaarde overneemt. Jaarlijkse bijdrage STROOMM groot onderhoud vanaf 1 januari 2015 worden ook de middelen voor in standhouding (groot onderhoud) rechtstreeks verstrekt aan STROOMM. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele gebouw. 4

5 Afspraak met STROOMM is dat de middelen de verantwoordelijkheid volgen. Dit betekent dat er met STROOMM afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van de betreffende middelen door STROOMM aan de gemeente. Dit betekent dat STROOMM jaarlijkse een bedrag beschikbaar stelt aan de gemeente om deze kosten te dragen. De genoemde bijdrage is berekend op basis van kengetallen en vergelijkbare accommodaties maar moet in het vervolg verder worden uitgewerkt. Structurele eigenaarslasten Uitgangspunt van het te realiseren MFC is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de eigenaarslasten. De eigenaarslasten bestaan voornamelijk uit de kapitaallasten en groot onderhoudslasten. In de berekening van Nul25 is een uitsplitsing gemaakt van alle lasten waar rekening mee gehouden moet worden. Uitgaande van de huidige rekenrente binnen de gemeente van 3,5% wordt de eigenaarslasten in jaar 1 berekent op ,-. In deze berekening zijn echter de inpassingkosten voor de openbare ruimte niet meegerekend. Daarnaast is geen rekening gehouden met de eenmalige beschikbare dekkingsmiddelen. Om de structurele eigenaarslasten voor de gemeente in beeld te brengen worden eerst de kapitaallasten berekend. De kapitaallasten worden berekend over de investering waar geen eenmalige dekkingsmiddelen beschikbaar zijn. In onderstaande tabel wordt aangegeven voor welk bedrag er geen eenmalige dekking beschikbaar is. Benodigd kapitaal Totale investeringskosten MFC Heerewaarden Eenmalige dekkingsmiddelen Te dekken investering De te dekken investering geeft de volgende kapitaalslast: Kapitaalslast Bedrag Afschrijving Rente Kapitaalslast Grondkosten Bouwkosten Totale kapitaalslast jaar Binnen de kapitaalslast wordt onderscheidt gemaakt in grondkosten en bouwkosten. Over grondkosten wordt niet afgeschreven. Voor bouwkosten geldt een termijn van 40 jaar. Voor de rente wordt uitgegaan van de binnen de gemeente gehanteerde rekenrente van 3,5%. Naast de kapitaalslasten zijn er binnen de eigenaarslasten ook exploitatielasten. Binnen de eigenaarlasten wordt rekening gehouden met: Groot onderhoud OZB Heffingen & verzekeringen Beheer & administratie Op basis van de vierkante meters kan berekend worden wat de jaarlijkse kosten zijn. In de bijgevoegde berekening van NUL25 worden de exploitatielasten voor de komende 10 jaar berekend op een jaarlijks gemiddelde van ,-. Dit betekent dat de totale eigenaarslasten in jaar 1 uitkomen op: Jaarlijkse eigenaarslasten gemeente Bedrag Totale kapitaalslast jaar Exploitatielasten jaar Totaal eigenaarslasten jaar

6 Tegenover de totale eigenaarslasten staan zoals eerder aangegeven structurele dekkingsmiddelen. Wanneer deze structurele dekkingsmiddelen worden ingezet om de nieuwe structurele last te dekken ontstaat het volgende beeld. Saldo binnen de gemeente begroting Totale structurele last gemeente jaar Totaal structurele dekkingsmiddelen jaar Saldo gemeente begroting jaar Het realiseren van het MFC betekent een extra structurele last binnen de gemeentelijke begroting van ,-. Toekomstige kosten bij in stand houden huidige situatie Voor de school geldt dat het onderhoud op dit moment niet wordt uitgevoerd in afwachting van het besluit rondom MFC Heerewaarden. Het uitgestelde onderhoud bedraagt op dit moment een bedrag van +/ ,-. Wanneer er niet wordt gekozen voor de ontwikkeling van een MFC wordt dit bedrag direct geïnvesteerd in de school. Dit bedrag is voldoende om de school de komende jaren technisch in stand te houden en hiermee te voldoen aan de wettelijke taak. Het is echter niet toereikend om de school functioneel aan te passen aan de wensen van deze tijd en blijft het een verouderd gebouw waar op middellange termijn een vervanging / renovatie investering verwacht wordt. In het IHP is hier het volgende over opgenomen: IHP tot 2015 Het schoolgebouw is bijna 40 jaar oud waardoor vervangende nieuwbouw dan wel een levensduur verlengde renovatie in zicht komt. De huidige accommodatie kent bouwtechnisch en functioneel de nodige problemen. Er staat een grote post onderhoud op de planning voor de vervanging van de kozijnen en ramen. Er zijn lekkages in de speelzaal met vervolgschade voor de vloer en de puien verkeren in slechte conditie. Het schoolplein is aan herbestrating toe inclusief de verging van de buitenriolering. De middelen uit uitgesteld onderhoud en te verwachten onderhoud bedragen tot ,- maken dat er +/ ,-. geïnvesteerd moet worden in De Tweestromenschool. Deze investering is alleen voor het technisch in orde maken van de school voor de komende jaren. Na deze investering komt op middellange termijn (5 tot 10 jaar) vervangende nieuwbouw dan wel een levensduur verlengde renovatie in zicht. Ook na (overheveling groot onderhoud aan schoolbestuur) is de gemeente verantwoordelijk voor deze investeringen. Uit het IHP is op te Naast de op korte termijn noodzakelijke onderhoudsinvestering in de school geldt dat naast de Tweestromenschool ook voor de andere gebouwen in Heerewaarden op korte (0 tot 5 jaar) of middellange termijn (5 tot 10 jaar) een vervangende nieuwbouw of levensduur verlengde renovatie in zicht komt. De gemeente is (op de school na) niet verplicht om deze investering ook daadwerkelijk te doen maar om de huidige voorzieningen in stand te houden op het huidige kwaliteitsniveau is het wel noodzakelijk. Hierbij moet op basis van kengetallen rekening gehouden worden met de volgende bedragen: 6

7 Zoals aangegeven zijn bovenstaande bedragen berekend op basis van kengetallen en geven een indicatie van de investeringen waar rekening mee gehouden moet worden als er gekozen wordt om de huidige voorzieningen in stand te houden op het huidige kwaliteitsniveau. Om binnen bovenstaand uitgangpunt vervangende nieuwbouw te realiseren voor alle gebouwen is een investering van ruim 4,- miljoen noodzakelijk. Wanneer er een levensduur verlengde renovatie wordt uitgevoerd komt de totale investering uit op 1,9 miljoen. Zoals eerder aangegeven is de gemeente niet verplicht deze investeringen te doen. Alleen voor de Tweestromenschool heeft de gemeente de wettelijke taak om te voorzien in onderwijshuisvesting. Bovenstaande investeringen zorgen voor een kapitaallast in de gemeentebegroting. Hierbij moet gedacht worden aan: Naast een vervangende nieuwbouw of renovatie investering is ook inzichtelijk gemaakt wat alleen de renovatie van de school of gymzaal aan kapitaallast betekent. Binnen de begrotingsystematiek wordt bij nieuwbouw uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Voor renovatie geldt een periode van 20 jaar. In bovenstaande varianten worden er nauwelijks tot geen eenmalige of structurele dekkingsmiddelen vrij gemaakt zoals benoemd in de berekening van het MFC. Dit betekent dat wanneer er gekozen wordt om één van bovengenoemde investeringen te doen, de genoemde kapitaallasten een extra structurele last zijn binnen de gemeentebegroting. Huurprijs en verantwoordelijkheid eigenaarslasten Uitgangspunt van de ontwikkeling is dat de gemeente de eigenaarslasten draagt. Om de btw over de investering terug te kunnen vragen moet er echter wel sprake zijn een btw-belaste verhuur. Dit betekent dat er een (in verhouding staande) huurprijs in rekening moet worden gebracht bij de op te richten exploitatiestichting. Bijkomend voordeel hier is dat ook de btw over het onderhoud kan worden teruggevorderd door zowel gemeente als exploitatiestichting. Wanneer er sprake is van een huurrelatie betekent dit, dat de exploitatiestichting (een deel van) de eigenaarslasten op zich neemt. Uitgangspunt van de ontwikkeling is dat de eigenaarslasten uiteindelijk worden gedragen door de gemeente. Om btw teruggave mogelijk te maken en de gemeente uiteindelijk wel de eigenaarslasten te laten dragen wordt de exploitatiestichting doormiddel van een exploitatiebijdrage gecompenseerd voor de in rekening gebrachte huurprijs. De exploitatiebijdrage is gelijk aan de huurprijs (exclusief btw) en hiermee is het saldo voor de gemeente nul. 7

8 Algemeen BTW Advies Algemeen advies kennisbank BTW, Het (laten) bouwen en exploiteren van een MFC/Brede School doet de gemeente enerzijds als nietondernemer (de scholen worden om niet aan de schoolbesturen ter beschikking gesteld) en anderzijds in haar hoedanigheid van btw-ondernemer (de overige accommodaties worden tegen vergoeding verhuurd of ter beschikking gesteld). Als het terrein rond een MFC/Brede School (deels) als openbaar gebied wordt ingericht, treedt de gemeente op als overheid en kan zij de btw op de aanlegkosten (deels) compenseren via het bcf. Door de exploitatie van de niet-school accommodaties zo veel mogelijk in de btw-belaste sfeer te laten plaatsvinden, kan de gemeente haar investeringslast zo laag mogelijk houden, omdat de hieraan toerekenbare btw kan worden verrekend als voorbelasting. Of belast met btw kan worden geëxploiteerd, is afhankelijk van de wijze van gebruik en de btw-status van de gebruiker. Voor een deel dat bijvoorbeeld in gebruik is als sportcentrum kan gebruik worden gemaakt van het verlaagde btw-tarief als gelegenheid wordt gegeven tot sportbeoefening. Bij huurders die de gehuurde ruimte voor 90% of meer gebruiken voor btw-belaste prestaties kan worden geopteerd voor btwbelaste verhuur. In dit kader kan het nog van belang zijn als sprake is van de verhuur ten behoeve van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte (zie). Het ter beschikking stellen van ruimten in een MFC is volgens een recente uitspraak niet aan te merken als vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak [19]. De uitspraak gaat in tegen het beleid van de staatssecretaris. Inmiddels heeft de Hoge Raad beslist dat de exploitatie van multifunctionele ruimten een verplichte btwbelaste prestatie is. In deze zaak houdt een exploitatiestichting zich bezig met het tegen vergoeding ter beschikking stellen van multifunctionele ruimten. Kenmerkend aan de exploitatie van multifunctionele ruimten is het aanvullende dienstbetoon. Verder is kenmerkend dat het hier steeds gaat om gebruik van korte duur door wisselende gebruikers. In deze zaak verhuurt een gemeente (Moerdijk) een nieuwgebouwde multifunctionele accommodatie aan een daartoe opgerichte beheer- en exploitatiestichting. Een deel van de accommodatie bestaat uit multifunctionele ruimten. De exploitatie van de multifunctionele ruimten houdt in de ter beschikking stelling van een kale ruimte gedurende een of meer uren met facultatief gebruik van horeca en verhuur van roerende zaken. Inbegrepen is schoonmaak, toezicht en assistentie door de beheerder, gebruik garderobe, parkeerplaatsen en toiletten. De gemeente en de exploitant stellen zich op het standpunt dat deze vorm van exploitatie één verplicht met btw-belaste prestatie van geheel eigen aard is. De inspecteur stelt zich (overeenkomstig het beleid van de staatssecretaris) ook op het standpunt dat sprake was van één dienst. Maar anders dan de gemeente meent hij dat de exploitatie van multifunctionele ruimten moest worden aangemerkt als een verhuurprestatie. Volgens het standpunt van de inspecteur is in beginsel sprake van een vrijgestelde exploitatie. In de praktijk vindt meestal exploitatie plaats richting particulieren, en niet btw-plichtige (sociaal-culturele) stichtingen en verenigingen. Een optie voor btw-belaste verhuur van de ruimte behoort daardoor meestal niet tot de mogelijkheden. Bij juistheid van het standpunt van de inspecteur haalt de exploitatiestichting het 90%-criterium niet en bijgevolg daarvan heeft de gemeente geen recht op aftrek van voorbelasting op de bouwkosten en exploitatielasten van de multifunctionele accommodatie. Met name bij de nieuwbouw van gesubsidieerde multifunctionele accommodaties hebben gemeenten een groot belang bij belaste exploitatie van multifunctionele ruimten. Deze prestatie is weliswaar belast met 21% maar deze kostenverhoging valt in het niet bij het aftrekrecht op de bouwkosten en exploitatielasten. Daarnaast vindt exploitatie doorgaans plaats tegen (relatief lage) maatschappelijke tarieven.. Dankzij de uitspraak van de Hoge Raad is zeker dat de exploitatie van multifunctionele zalen een van rechtswege belaste prestatie van geheel eigen aard (andere dan verhuur) is. Inmiddels heeft de staatssecretaris in een besluit aangegeven, dat de naar zijn mening de bijkomende prestaties het verhuurkarakter niet wegnemen, waardoor nog steeds sprake is van btw-vrijgestelde verhuur. Wij verwachten dat vele gemeenten dit standpunt van de Belastingdienst zullen laten toetsen door de gerechtelijke instanties. 8

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

MAASDRIEL. Memo. Commissie S&F. Van: College. Datum: 27 december 2012. Opsteller: Ben de Vor. Betreft: Financiele haalbaarheid MFC Heerewaarden

MAASDRIEL. Memo. Commissie S&F. Van: College. Datum: 27 december 2012. Opsteller: Ben de Vor. Betreft: Financiele haalbaarheid MFC Heerewaarden Memo MAASDRIEL Aan: Van: Commissie S&F College Datum: 27 december 2012 Opsteller: Betreft: Ben de Vor Financiele haalbaarheid MFC Heerewaarden Geachte commissieleden, In de raadsvergadering van 6 december

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 245277

Raadsvoorstel Nummer: 245277 Raadsvoorstel Nummer: 245277 Datum: 31 maart 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 246415 Datum raadsvergadering: 21 mei 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Toekomst zwembad Octopus Voorgesteld

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie STUURGROEP MFA EEN St. Dorpshuis De Boswal ODBS De Lindehof CJBS De Regenboog Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang SV Een Onderzoeksgroep MFA Een Gemeente Noordenveld Secretariaat: Jan Bolt, voorzitter

Nadere informatie

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis Deloitte Belastingadviseurs B.V. Indirect Tax Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9963 www.deloitte.nl Gemeente Giessenlanden t.a.v.

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Toelichting. incl. btw

Toelichting. incl. btw Financiële paragraaf Om de financiële consequenties van het IHP inzichtelijk te maken zijn de scenario s door een planeconoom doorgerekend en zijn deze resultaten vertaald naar kapitaalslasten (rente en

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten MEMO Van Ibrahim Kaya Aan College van Burgemeester en wethouders en de Raad Kenmerk Betreft Quickscan herhuisvesting Don Bosco school Bijlage(n) 1 Contactpersoon De heer I. Kaya T: 078 770 47 14 E: i.kaya@dordrecht.nl

Nadere informatie

Memo. B. Specifieke vragen. B 1. Startkrediet t.b.v. nieuwbouw basisschool De Zonheuvel

Memo. B. Specifieke vragen. B 1. Startkrediet t.b.v. nieuwbouw basisschool De Zonheuvel Memo Aan Raadsleden Gemeente Utrechtse Heuvelrug Van Alies Oprel en Roel Rutten Doorkiesnummer Datum 12 maart 2012 Afschriften aan Elisabeth van Oostrum, Ben van Luin en Daan van der Sleen Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens Raadsvoorstel Burgemeester en wethouders Jaargang : > Registratienummer : 2016/11857 Datum : > Onderwerp : keuze dorpshuis Zwammerdam

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Gert Vos btw-advies MEMO. 1. Uitgangspunten. 2. Vraagstelling. 3. Fiscale aspecten Huisvesting onderwijs

Gert Vos btw-advies MEMO. 1. Uitgangspunten. 2. Vraagstelling. 3. Fiscale aspecten Huisvesting onderwijs MEMO Trix Terwindtstraat 29 4333 CG Middelburg M : 06 306 22 999 Email : gert@vos-btwadvies.nl KVK : 56104588 Btw-nr. : NL.06579.26.46.B.01 Bank : NL69 INGB 00061.111.36 Aan : Gemeente Voerendaal T.a.v.

Nadere informatie

Van Gemeente Meerssen Ref. KQPN/2016/1.18. Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer gemeente Meerssen

Van Gemeente Meerssen Ref. KQPN/2016/1.18. Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer gemeente Meerssen Bijlage 3 Format vragen Extra Nota van inlichtingen Betreft Extra Nota van Inlichtingen Datum 2-12-2016 Van Gemeente Meerssen Ref. Project Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer gemeente

Nadere informatie

Toelichting. incl. btw 1.706

Toelichting. incl. btw 1.706 Financiële paragraaf Om de financiële consequenties van het IHP inzichtelijk te maken zijn de scenario s door een planeconoom doorgerekend en zijn deze resultaten vertaald naar kapitaalslasten (rente en

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2013 Nummer : Raad 2013/023 Datum voorstel : 26 maart 2013 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld.

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld. Wijk bij Duurstede, september 2015 Betreft: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030. Memo Van: burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad behandeld door Dick Elsas toestelnummer 9567 Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Realisatie Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR)

Realisatie Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) Raadsvergadering: 29 juni 2010 Agendapunt: 12 Kenmerk: Datum voorstel: 25 mei 2010 Portefeuillehouder: Wethouder mr. S. de Jong Informant: De heer A.J. Stolmeijer Onderwerp: Realisatie Multifunctionele

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Raadsbesluit blad : 1 van 5

Raadsbesluit blad : 1 van 5 Raadsbesluit blad : 1 van 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 76063 Datum : 2 september 2014 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe Om op te bouwen! Een financiële analyse van de werkelijke kosten voor een nieuw te bouwen gemeentehuis in vergelijking met renovatie van de bestaande panden. April 2012, fractie CDA Overbetuwe 1 Inleiding

Nadere informatie

Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen

Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen BBV en afschrijvingen Het BBV kent verschillende onderwerpen. Eén van de onderwerpen heeft betrekking op de waardering

Nadere informatie

Toekomst Dongemond College

Toekomst Dongemond College Raadsvoorstel februari 2015 Jeroen Schortemeijer, Wouter van Mourik Made maandag 9 februari 2015 Geschiedenis Raad januari 2014: geen renovatie maar nieuwbouw Vervolgens ICS: haalbaarheids- en locatieonderzoek

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013 Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA 12 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vergelijking en conclusie 4 1. Exploitatie 5 2. Leegstandsrisico

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

III IMII NI! Illl II II INI

III IMII NI! Illl II II INI Gemeente Beek T.a.v. de heer D. Leijen Postbus 20 6190 AA BEEK Belastingadviseurs gemeente Beek III IMII NI! Illl II II INI A: nee N:ja 12ink03504 09/05/2012 WZO Vestiging Alkmaar Salomonstraat 52 1812

Nadere informatie

Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs)

Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs) Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs) ICSadviseurs Inhoud 1. Voorstellen 2. Waarom de BTW-startersgids? 3. Wat is BTW? 4. Heffing van BTW 5. Verricht u BTW

Nadere informatie

De heer F van der Lee Lindestraat 53 5151AM DRUNEN. Beste meneer Van der Lee,

De heer F van der Lee Lindestraat 53 5151AM DRUNEN. Beste meneer Van der Lee, De heer F van der Lee Lindestraat 53 5151AM DRUNEN ONS KENMERK: 00364078 UW KENMERK: HT 2013047 UW BRIEF VAN: 11 oktober 2013 BEHANDELD DOOR: Frank Verbaan ONDERWERP: AANTAL BIJLAGEN: 1 DATUM: 24 oktober

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen Begraafplaatsen Recent heeft rechtbank Den Haag een beslissing genomen over de behandeling van gemeentelijke begraafplaatsen voor het BTW-compensatiefonds. De rechtbank hanteert daarvoor een bijzondere

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

inr r i ii in i i ii M I in li GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D î Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013

inr r i ii in i i ii M I in li GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D î Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013 GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.3/16102013 Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013 Onderwerp Verkoop gymzaal Klimop Roden Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

- 1 PS2009BEM23. Ontwerpbesluit pag. 7. Toelichting pag. 9

- 1 PS2009BEM23. Ontwerpbesluit pag. 7. Toelichting pag. 9 - 1 PS2009BEM23 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009BEM23 Afdeling : PMF / Programma Huisvesting Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT248179

Nadere informatie

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand Aan de gemeenteraad 13 september 2011 Onderwerp: Driehoek 't Zand 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. een aanvullend krediet van 1.344.800,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van de sporthal met horecagelegenheid

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 26 november 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om een krediet van maximaal 350.000 beschikbaar te stellen om de capaciteitsproblemen van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP vragen art 61 Rvo van der Lee investeringen sport 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP vragen art 61 Rvo van der Lee investeringen sport 2013 Onderwerp: OOP vragen art 61 Rvo van der Lee investeringen sport 2013 Collegevoorstel Zaaknummer: 00364519 Inleiding Raadslid de heer Van der Lee van Heusden Transparant stelt in een brief van 11 oktober

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam Bijlage IV Financiële normering De financiële normering valt uiteen in drie delen: deel A: vergoeding op basis van normbedragen; deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten; deel C: bepaling medegebruiktarief.

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015 OPSTELLER VOORSTEL: S. Raap AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 17 mei 2015 ONDERWERP: Onderwijshuisvesting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel onderwerp Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties

Raadsvoorstel onderwerp Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0062655 onderwerp Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties 2013-2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering A. Elzakalai, J.J. Nobel

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1 Workshop Casus woningen en beperking btw druk Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek pagina 1 Casus Ontwikkelende bouwer bouwt woningen en verkoopt die aan woningbelegger Grond 100 ovb 6 Bouwkosten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur.

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur. Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray 2011. Toelichting tarieven voor verhuur. Inleiding De afgelopen jaren is in Venray, net als in andere

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe.

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Huis der Gemeente kost geen 29 miljoen Wat kost het Huis der Gemeente? Met de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/99

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/99 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-12-2013 Nummer voorstel: 2013/99 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-076 Registratiekenmerk: Onderwerp: Voorzieningen Nijkerkerveen Korte inhoud: het Centraal Overleg Voorzieningen 1 (verder COV) heeft in het kader van het Haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum.

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Aanleiding Van de Stichting Dorpshuis Hallum is een subsidieverzoek ontvangen voor een verbouwing en uitbreiding van het multifunctioneel centrum

Nadere informatie

Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem

Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem April 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is privatisering? 3. Waarom privatisering buitensportaccommodaties 4. Sportvelden, groensingels

Nadere informatie

Agendapunt : 15 Voorstelnummer : 01-11 Raadsvergadering : 29 januari 2008. Informatie op te vragen bij : Opsteller

Agendapunt : 15 Voorstelnummer : 01-11 Raadsvergadering : 29 januari 2008. Informatie op te vragen bij : Opsteller Agendapunt : 15 Voorstelnummer : 01-11 Raadsvergadering : 29 januari 2008 Naam opsteller : Martijn Schroor Informatie op te vragen bij : Opsteller Portefeuillehouders : Else Trap / Jan Stam Onderwerp:

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht NOTITIE Rechtbank Maastricht Aan: T.a.v. Gemeente Maastricht Fred Sijben Van: Aeisso Boelman en Iris van Donselaar Datum: 29 september 2015 Onderwerp: Second opinion business case rechtbank Maastricht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0035 Rv. nr..: 10.0035 B&W-besluit d.d.: 16-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0194 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie. Onderwerp: Uitvoeringsbesluit nieuwbouw

Nadere informatie

ter toelichting op gemeentelijke investeringsopgave op de Braak

ter toelichting op gemeentelijke investeringsopgave op de Braak N O T I T I E ter toelichting op gemeentelijke investeringsopgave op de Braak 1. Inleiding We zijn al geruime tijd bezig met het vormgeven van de ontwikkelingen op de Braak waarmee een totaal investeringsbedrag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt:

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning 2. Financieringsmogelijkheden 3. Verzekeringen 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Globaal inzicht investeringskosten / exploitatieresultaat uitwerklocaties huisvesting statushouders.

Globaal inzicht investeringskosten / exploitatieresultaat uitwerklocaties huisvesting statushouders. Globaal inzicht investeringskosten / exploitatieresultaat uitwerklocaties huisvesting statushouders. Inleiding. De in deze bijlage genoemde bedragen wen berekende lasten zijn niet meer dan een eerste indicatie.

Nadere informatie

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep Financiele verkenning Nieuwbouw Primair onderwijs In samenwerking met: MFA project Testschool 1 Algemene gegevens Datum 25 1 2010 Model steller Renske Schoenmaker Opdrachtgever Jan Schraven Bedrijf Telefoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Havenkom / De Nieuwe Wipmolen. Voorstel:

Raadsvoorstel. : Havenkom / De Nieuwe Wipmolen. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/019 Datum voorstel : 31 januari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : Jaap de Gruijter 078 69 21 316 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0135 Rv. nr.: 11.0135 B en W-besluit d.d.: 6-12-2011 B en W-besluit nr.: 11.1214 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding

Nadere informatie

Datum raadsvergadering n.t.b.

Datum raadsvergadering n.t.b. Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 4 april 2017 Datum raadsvergadering n.t.b. Nummer raadsvoorstel 2017-405 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid,

Nadere informatie

Nieuwbouw of verbouw accommodatie brandweer Schoonebeek

Nieuwbouw of verbouw accommodatie brandweer Schoonebeek GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2002 178 Bestuur en Middelen A 11 onderwerp Nieuwbouw of verbouw accommodatie brandweer Schoonebeek en Klazienaveen Aan

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie