Raadsvergadering : 30 mei Voorstelnr. : R : overname schoolgebouwen Noorderpoort. Stadskanaal, 13 mei 2016.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering : 30 mei 2016. Voorstelnr. : R 7169. : overname schoolgebouwen Noorderpoort. Stadskanaal, 13 mei 2016."

Transcriptie

1 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL WANNEER HET GEREED IS, DIRECT DOOR NAAR TEKSTVERWERKING!!!!!! DUS NIET WACHTEN TOT NA DE B. EN W.-VERGADERING!!!!! Raadsvergadering : 30 mei 2016 Voorstelnr. : R 7169 Onderwerp : overname schoolgebouwen Noorderpoort Stadskanaal, 13 mei 2016 Beslispunten 1. Kennisnemen van de collegebrief waarin antwoord wordt gegeven op de door de raad gestelde vragen en de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de fractie van de SP, aangaande de overname van de schoolgebouwen van Noorderpoort". 2. Een krediet beschikbaar stellen voor de verkrijging van het appartementsrecht (groot m²) van de locatie Sportparklaan van Noorderpoort, ten bedrage van , Een krediet beschikbaar stellen voor de verkrijging van het eigendom van het onroerende goed aan de Engelandlaan, ten bedrage van , Kennisnemen van het voornemen dat Ubbo Emmius, na overdracht van het juridisch eigendom van de Engelandlaan, een huisvestingsaanvraag gaat indienen ten behoeve van het wegnemen van een aantal bouwkundige knelpunten. 4. Een budget beschikbaar stellen voor het afkopen van de vergoedingsverplichting "VBO" van Noorderpoort, ten bedrage van , Instemmen met de financiële consequenties en deze in de begroting 2016 en meerjarenraming te verwerken. Aan de raad 1. Inleiding Tijdens de besloten raadsvergadering van 23 november 2015 is er vanuit de gemeenteraad een groot aantal vragen gesteld met betrekking tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de eigendomsverkrijging van de gebouwen van Noorderpoort aan de Sportparklaan en de Engelandlaan. Op 25 februari 2016 heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld over de beoogde overname van de schoolgebouwen van Noorderpoort. De antwoorden op de gestelde vragen van de raad en de fractie van de SP, zijn uitgewerkt in een collegebrief beantwoording vragen raad en fractie SP overname schoolgebouwen Noorderpoort (zie bijlage 1). In de collegebrief wordt ingegaan op de historie van dit dossier, proceschronologie en communicatie, varianten waarop de gemeente invulling kan geven aan haar huisvestingszorgplicht en de financiële consequenties van de varianten. Noorderpoort en Ubbo Emmius hebben in 2013 gezamenlijk besloten dat de leerlingen voortgezet onderwijs (VO) van Noorderpoort per 1 augustus 2015 overgedragen worden naar Ubbo Emmius. De gemeente Stadskanaal had hierop geen invloed omdat beide schoolbesturen dit autonoom kunnen besluiten. Het besluit heeft echter wel consequenties voor de gemeente Stadskanaal. Dit komt omdat de uitwerking van de wetswijziging verticale scholengemeenschap uit 2004, op lokaal niveau door Noorderpoort en Ubbo Emmius wordt teruggedraaid. Het gevolg van de wetswijziging van destijds was dat, door de fusie van het voortgezet onderwijs (destijds het Comenius College) met Noorderpoort, de gemeente Stadskanaal voor dat deel van het voortgezet onderwijs geen huisvestingszorgplicht meer had. In bijlage 1 wordt deze wetswijziging nader toegelicht. 1

2 Door de reeds uitgevoerde overdracht van de leerlingen (VO) van Noorderpoort naar Ubbo Emmius, is tegelijkertijd de huisvestingszorgplicht (weer) overgedragen van Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal. Concreet betekent dit dat de gemeente sinds 1 augustus 2015 wettelijk verantwoordelijk is om de circa leerlingen (VO) huisvesting te bieden. Voor de huisvestingszorgplicht ontvangt onze gemeente een rijksbijdrage via de algemene uitkering gemeentefonds. Door de reeds uitgevoerde overdracht van de leerlingen (VO) van Noorderpoort naar Ubbo Emmius, is tegelijkertijd de huisvestingszorgplicht overgedragen van Noorderpoort naar de gemeente Stadskanaal. Concreet betekent dit dat de gemeente sinds 1 augustus 2015 wettelijk verantwoordelijk is om de circa leerlingen (VO) huisvesting te bieden. Voor de huisvestingszorgplicht ontvangt onze gemeente een rijksbijdrage via de algemene uitkering gemeentefonds Uitgangspunten overname schoolgebouwen In 2004 heeft de omgekeerde operatie plaatsgevonden. Door de komst van de wetswijziging verticale scholengemeenschap, heeft Noorderpoort, als verticale scholengemeenschap met zowel voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs (MBO), gebouwen van onze gemeente overgenomen. Destijds is overeengekomen dat, wanneer Noorderpoort de betreffende gebouwen verlaat, Noorderpoort deze gebouwen tegen dezelfde voorwaarden aan de gemeente moet aanbieden. Dit uitgangspunt was de basis voor de gevoerde onderhandelingen over de overdracht van gebouwen (zie bijlage 2) Betrokken gebouwen Bij de overdracht zijn de onderstaande gebouwen betrokken: 1. Sportparklaan (Stadskanaal); 2. Engelandlaan (Stadskanaal); 3. Frankrijklaan (Stadskanaal). 1. Sportparklaan Stadskanaal Dit betreft een nieuw gebouw dat als ontmoetingsplaats is opgezet van onderwijs, bedrijfsleven, instellingen, branches en sportverenigingen. Het gebouw is grotendeels voor onderwijs gebouwd (mbo + vmbo leerjaar 3 en 4), maar ook Lefier, SSPB (Praktijkcentrum voor de bouw) en de gemeente (kleedruimten) participeren in het gebruik (en eigendom) van dit gebouw. Op basis van de leerlingaantallen per 1 oktober 2014 is overeengekomen, dat voor de huisvesting van de vmbo-leerlingen 42,24% van het onderwijsdeel van dit pand wordt gebruikt. Op dit moment volgen 450 vmbo-leerlingen hier hun opleiding. De gemeente is met Noorderpoort, op basis van de uitgangspunten overname schoolgebouwen, een overnamebedrag overeengekomen van afgerond , Engelandlaan Stadskanaal Vanwege de wetswijziging over verticale scholengemeenschappen per 2004, is destijds de huisvestingszorgplicht van dit pand overgedragen van de gemeente naar Noorderpoort. Vrij snel na de overdracht heeft Noorderpoort het gebouw ingrijpend verbouwd om er ook de leerlingen van de toenmalige locatie Hoofdkade onder te kunnen brengen. De afgelopen decennia is het gebouw diverse keren uitgebreid. In de onderstaande tabel is dit weergegeven en is per bouwjaar de bruto vloeroppervlakte in beeld gebracht. Bouwjaar m² bvo Verhouding % leeftijd in 2015 toelichting ,3% 50 jaar Oude gedeelte ,6% 47 jaar Gymzaal ,0% 40 jaar ,1% 20 jaar Praktijklokalen Totaal % 2

3 Uit de tabel wordt duidelijk dat circa tweederdedeel van het gebouw inmiddels de leeftijd heeft bereikt van 40 jaar en ouder. Gezien de leeftijdsopbouw van het gebouw is de verwachte (resterende) levensduur van dit gehele gebouw vanaf 2016 maximaal 20 jaar. Ondanks dat er de afgelopen jaren door Noorderpoort is geïnvesteerd in het gebouw en vrij recent nog door Ubbo Emmius, blijft het een gebouw dat aandacht behoeft. Doordat het gebouw historisch is gegroeid waarbij diverse aanpassingen zijn doorgevoerd, wordt het gebouw gekenmerkt door een lappendeken aan bouwkundige en functionele knelpunten. Dit inzicht is ontstaan doordat Ubbo Emmius, ter voorbereiding op de ingebruikname van het gebouw in augustus 2015, diverse functionele, renovatie en onderhoudsmaatregelen heeft uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en de eerste maanden van ingebruikname (van september tot en met december 2015) is duidelijk geworden dat er een aantal fundamentele zaken niet op orde zijn: zoals de aanwezigheid van asbest, de brandveiligheid en een aantal andere bouwkundige en functionele knelpunten. Hierover is de gemeente door Ubbo Emmius begin januari 2016 formeel ingelicht waarna nog in dezelfde maand op bestuurlijk niveau gesprekken zijn gevoerd met Ubbo Emmius. Ubbo Emmius geeft aan dat het verhelpen van de knelpunten ruim ,00 kost. Daarbij geeft Ubbo Emmius aan dat zij al voor ,00 heeft geïnvesteerd in de Engelandlaan en dat de bodem is bereikt wat betreft de eigenbijdrage. Om deze reden is voor het zoeken naar een gepaste kostenverdeling op bestuurlijk niveau overleg geweest tussen Ubbo Emmius, Noorderpoort en de gemeente. Het resultaat hiervan is dat Noorderpoort een eenmalige bijdrage levert van ,00 en dat Ubbo Emmius ,00 voor haar rekening neemt. Voor het overige deel is Ubbo Emmius voornemens om, zodra zij juridisch eigenaar is geworden van het schoolgebouw, een aanvraag om opname van een voorziening op het programma 2017 in te dienen bij de gemeente voor maximaal ,00. Deze aanvraag dient Ubbo Emmius in conform onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stadskanaal Wij nemen deze aanvraag vervolgens in behandeling conform de uitgangspunten van deze verordening. Dit is de wettelijke route die Ubbo Emmius en de gemeente moeten volgen. 3. Frankrijklaan vergoedingsverplichting VBO uit 1995 In 1995 is door de rechtsvoorganger van Noorderpoort (het toenmalige MBO College Oost- Groningen) geïnvesteerd in huisvesting aan de Frankrijklaan voor het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO, nu onderdeel van vmbo). Voor de financiering is door het bestuur een lening aangegaan voor de periode van 30 jaar. Omdat de gemeente destijds verantwoordelijk was voor de onderwijshuisvesting, stond de gemeente Stadskanaal voor deze lening garant en zijn wij de verplichting aangegaan de jaarlijkse lasten voor rente en afschrijving aan (de rechtsvoorganger van) Noorderpoort voor dezelfde periode van 30 jaar te vergoeden. Als verticale scholengemeenschap kreeg het schoolbestuur in de periode de rijksvergoeding voor de onderwijshuisvesting zelf van het rijk en kon de vergoeding door de gemeente achterwege blijven. Hoewel het pand inmiddels gesloopt is, lopen de verplichtingen ten aanzien van de lening door. Vanaf 1 augustus 2015 hebben wij, als ontvanger van de rijksbijdrage voor onderwijshuisvesting, dus ook weer de verplichting terug gekregen om de jaarlijkse lasten voor rente en afschrijvingen aan het Noorderpoort te vergoeden. De gemeente is met Noorderpoort overeengekomen om de doorlopende vergoedingsverplichting "VBO" af te kopen voor een bedrag van , Beoogd effect Met de overname van de gebouwen (gebouwdelen) geven wij invulling aan de wettelijke zorgplicht, namelijk: de leerlingen die voortgezet onderwijs volgen adequate huisvesting te bieden 3

4 2. Argumenten Algemeen De gemeente Stadskanaal kan op drie manieren invulling geven aan haar wettelijke taak als het gaat om haar huisvestingszorgplicht, namelijk: 1. het overnemen van het eigendom van de schoolgebouwen aan de Engelandlaan en Sportparklaan van Noorderpoort; 2. nieuwe schoolgebouwen realiseren of; 3. de schoolgebouwen huren van Noorderpoort. Op bestuurlijk niveau is door Noorderpoort kenbaar gemaakt dat zij niet voor een lange periode de schoolgebouwen aan de Engelandlaan en Sportparklaan wil verhuren aan de gemeente. De primaire taak van Noorderpoort is gericht op de inhoud van het onderwijs en niet de stenen, zoals het verhuren van onderwijsgebouwen. Hierdoor blijven er twee varianten over voor de wijze waarop de gemeente invullingen kan geven aan haar zorgplicht, namelijk: variant 1: het overnemen van het eigendom van de schoolgebouwen aan de Engelandlaan en Sportparklaan; variant 2: zelf nieuwe schoolgebouwen realiseren. De gemeente heeft reeds vanaf 1 augustus de wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting. Indien wij alsnog zelf schoolgebouwen willen realiseren, is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Dit maakt variant 2: zelf nieuwe schoolgebouwen realiseren, financieel minder aantrekkelijk. Daarbij komen, door het zelf realiseren van nieuwe gebouwen, de twee bestaande gebouwen leeg te staan waarvoor geen alternatieve invulling is. Vanuit maatschappelijk oogpunt vinden wij deze variant daardoor niet gewenst. Voor de volledigheid is er, voor de gebouwen aan de Engelandlaan en Sportparklaan, nog wel een financiële vergelijking gemaakt tussen variant één en twee. Deze is uitgewerkt in de argumenten 2.1 en Overname van het appartementsrecht van het gebouw aan de Sportparklaan van Noorderpoort is zowel maatschappelijk als financieel de meest efficiënte keuze. Dit argument wordt onderbouwd met twee varianten. Variant 1: de gemeente neemt 42,24% van het gebouw aan de Sportparklaan over van Noorderpoort Omdat nagenoeg alle ruimten door zowel VMBO- als MBO-leerlingen gebruikt worden, is er niet een specifiek deel van het gebouw dat wordt overgenomen. De gemeente wordt bij deze optie voor 42,24% eigenaar van het onderwijsdeel van het gebouw. Het door Noorderpoort aangeleverd overzicht van de boekwaarden van het onderwijsdeel van deze locatie per 1 augustus 2016 bevatte echter ook een component van ,00 voor grond. Dit bedrag is door de gemeente ter discussie gesteld, omdat in de uitruil van locaties (Frankrijklaan en Sportparklaan) beide locaties voor de belastingdienst zijn getaxeerd op ,00. Het verschil van ,00 is door Noorderpoort in mindering gebracht op de boekwaarden. Vervolgens kwamen wij met een percentage van 42,24 uit op een overnamebedrag van een appartementsrecht in de Sportparklaan van ,00. Voor het in beeld brengen van de economische waarde van het gebouw, is er in opdracht van de gemeente door een onafhankelijk taxateur een taxatie uitgevoerd van het gebouw en het terrein. Uit het taxatierapport blijkt dat de getaxeerde waarde van het over te nemen appartementsrecht ,00 bedraagt. Dit maakt duidelijk dat de koopsom van ,00 niet te hoog ligt. De overdracht van het eigendom vindt plaats na 1 augustus Voor de (overbruggende) periode van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2016 wordt dit schoolgebouw gehuurd van Noorderpoort door de gemeente en beschikbaar gesteld aan Ubbo Emmius. 4

5 Variant 2: de gemeente realiseert zelf een nieuw schoolgebouw Voor de vmbo-leerlingen, die nu aan de Sportparklaan gehuisvest zijn, kan de gemeente zelf elders nieuwbouw plegen. Zoals aangegeven, hanteert de gemeente voor vervangende nieuwbouw de uitgangspunten van de huisvestingsverordening. Dit houdt in dat de benodigde capaciteit van het gebouw is afgestemd op de normatieve ruimtebehoefte. In de onderstaande tabel is de normatieve ruimtebehoefte berekend op basis van de meest recente teldatum en zijn er twee opties in beeld gebracht: Optie 1: voorziet in de behoefte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2015; Optie 2: voorziet in de behoefte van een leerlingendaling met 10%. Sportparklaan normbekostiging Peildatum Leerlingen Behoefte m² Schoolgebouw Gymzalen (2) Totaal Aankoopprijs Saldo Optie 1: teldatum 1-okt Optie 2: krimp met 10% *) prijspeil feb 2016 Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de normbekostiging voor beide varianten (respectievelijk 8,9 miljoen en 8,3 miljoen) hoger uitvalt dan de aankoopprijs van 6,6 miljoen. Het saldo betreft lagere kosten voor de gemeente met betrekking tot het aankopen van het bestaande schoolgebouw, ten opzichte van het zelf realiseren van een nieuw schoolgebouw. Ook als er rekening gehouden wordt met een krimp van het aantal leerlingen op 1 oktober 2015, valt de normbekostiging hoger uit dan het aankoopbedrag Overname van het gebouw aan de Engelandlaan van het Noorderpoort is zowel maatschappelijk als financieel de meest efficiënte keuze. Dit argument wordt onderbouwd met twee varianten. Variant 1: de gemeente neemt het gebouw over van Noorderpoort De gemeente Stadskanaal neemt hierbij de locatie Engelandlaan over van het Noorderpoort. Begin 2014 is aan het Noorderpoort gevraagd een overzicht aan te leveren van de boekwaarden van de locatie Engelandlaan. Doordat het Noorderpoort het pand, sinds wij dit in 2004 aan hun hadden overgedragen, ingrijpend heeft verbouwd, is de boekwaarde gestegen. In deze periode heeft Noorderpoort significant (enkele miljoenen) geïnvesteerd in de Engelandlaan waardoor de boekwaarde is gestegen naar in totaal ,00 per 1 augustus Noorderpoort heeft een overzicht aangeleverd van de gepleegde investeringen. Dit overzicht bevatte echter een aantal onderdelen die naar onze mening onjuist waren dan wel hier niet in thuishoorden: Uit het overzicht bleek dat het Noorderpoort, ten opzichte van de waarde die zij in 2004 overnamen, een hogere waarde aan de grond had toegerekend. De waarde was nu gestegen met ,00. Ons standpunt is dat wij hiervoor niet hoeven te betalen omdat dit een boekhoudkundige maatregel en keuze van het Noorderpoort betrof. Een bedrag van ,00 betrof de boekwaarde van een oude lening van de Frankrijklaan. Omdat dit geen betrekking had op de aankoop van de Engelandlaan, maar een afzonderlijke overeen te komen aangelegenheid betrof, is dit bedrag uit het overzicht van boekwaarden van de Engelandlaan gehaald (zie ook indeling onder punt 3). Van een opgenomen bedrag van ,00 kon het Noorderpoort niet aantonen dat dit de Engelandlaan betrof en derhalve is ook dit bedrag uit het overzicht van de boekwaarden gehaald. Op basis van de hiervoor genoemde aandachtspunten hebben de in overleg met Noorderpoort de opgegeven boekwaarde van ,00 met ,00 naar beneden bijgesteld tot ,00. Omdat wij graag de economische waarde van dit gebouw in beeld wilden hebben, is het gebouw en het terrein door een onafhankelijk taxateur getaxeerd. De getaxeerde waarde van het gebouw en het terrein bedroeg ,00. Hieruit volgt dat bijgestelde boekwaarde van ,00 niet te hoog ligt. Het gebouw is in de afgelopen jaren diverse keren uitgebreid. In de onderstaande tabel is dit weergegeven en is per bouwjaar de bruto vloeroppervlakte in beeld gebracht. 5

6 Bouwjaar m² bvo Verhouding % leeftijd in 2015 toelichting ,3% 50 jaar Oude gedeelte ,6% 47 jaar Gymzaal ,0% 40 jaar ,1% 20 jaar Praktijklokalen Totaal % Uit de tabel wordt duidelijk dat circa tweederdedeel van het gebouw inmiddels de leeftijd heeft bereikt van 40 jaar en ouder. Gezien de leeftijdsopbouw van de diverse onderdelen van het gebouw, is de verwachte levensduur van het totale gebouw maximaal 20 jaar. Voor de (overbruggende) periode van 1 augustus 2015 tot 1 juni 2016 wordt dit schoolgebouw gehuurd door de gemeente en beschikbaar gesteld aan Ubbo Emmius. Variant 2: de gemeente realiseert zelf een nieuw schoolgebouw Voor de vmbo-leerlingen, die nu aan de Engelandlaan gehuisvest zijn, kan de gemeente zelf elders nieuwbouw plegen. Zoals aangegeven hanteert de gemeente voor vervangende nieuwbouw de uitgangspunten van de huisvestingsverordening. Dit houdt in dat de benodigde capaciteit van het gebouw is afgestemd op de normatieve ruimtebehoefte. In de onderstaande tabel is de normatieve ruimtebehoefte berekend op basis van de meest recente teldatum en zijn er twee opties in beeld gebracht: Optie 1: voorziet in de behoefte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2015; Optie 2: voorziet in de behoefte van een leerlingendaling met 10%. Engelandlaan normbekostiging Peildatum Leerlingen Behoefte m² Schoolgebouw Gymzaal Totaal Aankoopprijs Saldo Optie 1: teldatum 1-okt Optie 2: krimp met 10% *) prijspeil feb 2016 Uit de bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de normbekostiging voor beide opties (respectievelijk 5,5 miljoen en 5,1 miljoen) hoger uitvalt dan de aankoopprijs van 2,5 miljoen. Het saldo betreft lagere kosten voor de gemeente met betrekking tot het aankopen van het bestaande schoolgebouw, ten opzichte van het zelf realiseren van een nieuw schoolgebouw. Ook als er rekening gehouden wordt met een krimp van het aantal leerlingen op 1 oktober 2015, valt de normbekostiging hoger uit dan het aankoopbedrag. Voor beide opties geldt dat er rekening is gehouden met één gymzaal. Dit omdat aan de Engelandlaan op dit moment ook één gymzaal is gevestigd en onderdeel uitmaakt van de aankoopprijs Afkoop van de vergoedingsverplichting "VBO" is financieel aantrekkelijker voor de gemeente. Deze verplichting herleeft en loopt in principe door tot en met In de onderhandelingen met het Noorderpoort is overeengekomen, dat de gemeente Stadskanaal deze verplichting af kan kopen voor het bedrag van de restantlening. Om niet langer rente te hoeven betalen kiezen wij voor deze afkoop ineens. Dit kan op basis van de restschuld per 31 december 2015, deze bedraagt ,00. Hiermee vervalt vanaf 2016 de vergoedingsverplichting. Zonder de gemaakte onderhandelingsafspraken hierover zouden de totale lasten tot aan de einddatum voor de gemeente nog ,00 bedragen. 6

7 3. Draagvlak De overeengekomen aankoopprijs van het gebouw aan de Engelandlaan en het appartementsrecht van de Sportparklaan, is het resultaat van een intensief onderhandelingstraject tussen de gemeente en Noorderpoort. De onderhandeling met Noorderpoort is gevoerd op basis van de in paragraaf 1.2 genoemde uitgangspunten. Noorderpoort gaat akkoord met het resultaat van de onderhandeling. 4. Aanpak/uitvoering/voortgang Na uw instemming wordt in overleg met het Noorderpoort de aankoop van de Engelandlaan op 1 juni 2016 uitgevoerd. De aankoop van het appartementsrecht van de Sportparklaan wordt per 1 augustus 2016 uitgevoerd. De juridische overdracht van de onderwijsgebouwen vindt aansluitend op de aankoop plaats. Voor het tijdelijk huren van de onderwijsgebouwen worden huurovereenkomsten afgesloten met het Noorderpoort Communicatie Het besluit is openbaar. 5. Juridische consequenties De verschillende afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten, die na besluitvorming getekend worden. Eigendom gebouwen voor onderwijs Op grond van artikel 76b, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) dragen de gemeenteraad onderscheidenlijk burgemeester en wethouders ten behoeve van de gemeentelijke en van de andere dan gemeentelijke scholen zorg voor de voorzieningen in de huisvesting op het grondgebied van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in dat hoofdstuk. Hij behandelt onderscheidenlijk zij behandelen daarbij de gemeentelijke en de andere dan gemeentelijke scholen op gelijke voet. Op grond van artikel 76c, eerste lid, onderdeel a, onder ten eerste van de WVO is de gemeente daarbij verantwoordelijk voor blijvend onderscheidenlijk voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit: 1. nieuwbouw, een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan, verplaatsing van een bestaand gebouw of van een gedeelte daarvan, terreinen, alsmede eerste aanschaf van leer- en hulpmiddelen en meubilair; 2. uitbreiding van de onder 1 bedoelde voorzieningen; en 3. medegebruik van een ruimte die geschikt is voor het onderwijs. Op grond van artikel 76c, eerste lid, onderdeel b van de WVO is de gemeente daarbij (ook) verantwoordelijk voor het herstel van constructiefouten aan het gebouw of het terrein. In de VNG notitie "Onderwijs/Onderwijshuisvesting" wordt vermeld dat uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. Het gemeentelijk beleid sluit daarbij aan. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. In het spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom (schoolbestuur) en het economisch eigendom (claimrecht). Het eigendom van schoolgebouwen kan bij verschillende partijen liggen. In het onderhavige geval zijn de gebouwen in nu eigendom van een derde partij (Noorderpoort). Nu Noorderpoort de eigenaar is, kan de gemeente het gebouw kopen en vervolgens aan het bevoegd gezag (het bestuur van Ubbo Emmius) in eigendom overdragen (zie artikel 76n gelezen in combinatie 76i van de WVO). Daarmee voldoet de gemeente aan hetgeen in de WVO als zorgplicht is opgenomen. Conclusie eigendom gebouwen voor onderwijs Met het verkrijgen van de gebouwen in eigendom (en vervolgens de overdracht van het eigendom aan Ubbo Emmius) wordt voldaan aan het uitgangspunt van de WVO en het gemeentelijk beleid. 7

8 Na beëindiging van het gebruik van het schoolgebouw valt het betreffende gebouw "om niet" terug aan de gemeente. Dit is het wettelijk uitgangspunt. De achtergrond daarvan is dat het schoolgebouw met overheidsgeld is bekostigd. 6. Kosten, baten, dekking en subsidies Post: ) Sportparklaan kapitaallasten ) Engelandlaan kapitaallasten ) Huur Sportparklaan ) Huur t Kofschip ) Huur Engelandlaan ) Frankrijklaan vergoedingsverplichting VBO ) Verzekering, OZB en taxatiekosten Totaal lasten ) Bijdrage van Noorderpoort ) Bijdrage rijk, Algemene Uitkering Totaal baten Netto lasten Toelichting op de tabel Kapitaallasten (1 en 2) De kapitaallasten zijn berekend op basis van de volgende uitgangspunten: Sportparklaan Engelandlaan Afschrijving investering Lineair Afschrijving investering Lineair Rente 4% Rente 4% Afschrijvingsperiode 38 jaar Afschrijvingsperiode 20 jaar Sportparklaan: De investering van het appartementsrecht in de Sportparklaan van ,00 schrijven wij in 38 jaar af. De structurele lasten zijn afgerond ,00. Engelandlaan: De investering van de Engelandlaan van ,00 schrijven wij in 20 jaar af. De structurele lasten bedragen ,00. Huur (3,4,5) Sportparklaan Omdat de aankoop van het appartementsrecht aan de Sportparklaan met het oog op de btw pas plaatsvindt per 1 augustus 2016, wordt de benodigde onderwijsruimte voor de betreffende leerlingen voorlopig gehuurd van Noorderpoort. De huur van de Sportparklaan betreft 5 maanden in 2015 en 7 maanden in 2016 en is in feite een vergoeding voor de kapitaallasten van Noorderpoort in die periode. De huurlasten bedragen op jaarbasis ,00. De lasten zijn incidenteel (één schooljaar). 8

9 't Kofschip De huur van onderwijsruimte aan de Continentenlaan is tijdelijk nodig omdat het gebouw aan de Sportparklaan met het oog op de krimp gebouwd is. Vanaf schooljaar passen de leerlingen in het hoofdgebouw. Het betreft de periode 1 augustus juli De huurlasten zijn incidenteel (drie schooljaren) en bedragen op jaarbasis ,00. Dit is 42,24% van de huurlasten, de rest wordt door Noorderpoort betaald. Engelandlaan Het gebouw aan de Engelandlaan wordt gehuurd van 1 augustus 2015 tot 1 juni 2016 van Noorderpoort. De huurlast voor deze periode bedraagt ,00 in 2015 en ,00 in Eenmalige voorziening (6) Dit betreft de afkoop vergoedingsverplichting VBO ( ,00). Verzekering, ozb en taxatiekosten (7) Per 1 augustus 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de lasten voor verzekering van beide panden en voor de ozb. Deze lasten zijn geraamd op ,00 voor verzekering en ,00 voor ozb. Daarnaast zijn onder deze post in 2015 de eenmalige kosten van 8.300,00 voor taxatie van beide aan te kopen locaties ondergebracht. Rijksvergoeding (8 en 9) De algemene uitkering gemeentefonds (vanaf 1 januari 2016) van ,00 is gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober Dit zijn ongeveer leerlingen. Noorderpoort ontvangt tot 1 januari 2016 nog de middelen van het rijk. De rijksvergoeding aan Noorderpoort over de periode 1 augustus t/m 31 december 2015 is vastgesteld op ,00. Dit bedrag ontvangen wij van Noorderpoort. Netto lasten De rijksvergoeding is niet voldoende om de lasten van de overname te dekken. De netto structurele lasten bedragen vanaf 2019 ruim ,00. Voor de dekking van de lasten is in de begroting geen structurele ruimte aanwezig. Gezien onze financiële positie achten wij het verantwoord om de investering voor de Engelandlaan van ruim ,00 ineens ten laste van de reserves te brengen. Wij stellen voor hiervoor een deel van de reserve Essent in te zetten. De lasten dalen daardoor incidenteel in 2016 met ,00 en vanaf 2017 structureel met ,00. Hiermee komen de netto lasten van de overname er als volgt uit te zien Netto lasten (oud) Dekking kapitaallasten Engelandlaan Netto lasten Het nadelig saldo in 2015 is ,00. Dit bedrag is inmiddels in de jaarrekening 2015 verwerkt. Met name door de eenmalige afkoop van de vergoedingsverplichting ( ,00) ontstaat in 2016 een nadeel van ,00. Het nadeel in 2017 en 2018 bedraagt respectievelijk ,00 en ,00. Het structureel nadeel vanaf 2019 is ,00. Hierbij is op te merken dat er in 2016 door Ubbo Emmius nog een huisvestingsaanvraag wordt ingediend van circa ,00. Inzet van de reserve Essent heeft gevolgen voor de exploitatie. De rentebaten van de reserve zijn als structureel dekkingsmiddel aangemerkt. Door inzet voor de investering vervalt een deel van de rentebaten (4% over het in te zetten bedrag). Wij hanteren een systematiek van totaalfinanciering. In dat kader zal in 2016 naar verwachting een langlopende geldlening aangetrokken moeten worden. 9

10 Structureel levert de huidige marktrente voor langlopende leningen ten opzichte van de omslagrente (4%) een rentevoordeel in de exploitatie op. Naar verwachting kunnen hiermee de structurele nadelen worden opgevangen. Voor het verkrijgen van het eigendomsrecht van de Sportparklaan en de Engelandlaan, is een totale investeringskrediet nodig van ,00. Voor de afhandeling van de overige financiële zaken is een eenmalig budget nodig van ,00. Burgemeester en wethouders de heer G.J. van der Zanden secretaris mevrouw B.A.H. Galama burgemeester RJS/ 10

11 De raad van de gemeente Stadskanaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2016, nr. R 7169; b e s l u i t : kennis te nemen van de collegebrief waarin antwoord wordt gegeven op de door de raad gestelde vragen en de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de fractie van de SP, aangaande de overname van de schoolgebouwen van Noorderpoort". een krediet beschikbaar te stellen voor de verkrijging van het appartementsrecht (groot m²) van de locatie Sportparklaan van Noorderpoort, ten bedrage van ,00; een krediet beschikbaar te stellen voor de verkrijging van het eigendom van het onroerende goed aan de Engelandlaan, ten bedrage van ,00; kennis te nemen van het voornemen dat Ubbo Emmius, na overdracht van het juridisch eigendom van de Engelandlaan, een huisvestingsaanvraag gaat indienen ten behoeve van het wegnemen van een aantal bouwkundige knelpunten; een budget beschikbaar te stellen voor het afkopen van de vergoedingsverplichting "VBO" van Noorderpoort, ten bedrage van ,00; in te stemmen met de financiële consequenties en deze in de begroting 2016 en meerjarenraming te verwerken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei De raad de heer K. Willems raadsgriffier mevrouw B.A.H. Galama voorzitter RJS/

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

1. Permanente capaciteitsuitbreiding voor basisschool Op de Zandtange (Perspectief)

1. Permanente capaciteitsuitbreiding voor basisschool Op de Zandtange (Perspectief) Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Doordecentralisatie. Inleiding

Doordecentralisatie. Inleiding Doordecentralisatie Inleiding In overleg met het college van bestuur van het Dockingacollege en de J.J. Boumanschool is het idee ontstaan om te gaan doordecentraliseren. Bij doordecentralisatie worden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL NR: mei Onderwerp: Huisvestingsprogramma Onderwijshuisvesting Aan de raad,

RAADSVOORSTEL NR: mei Onderwerp: Huisvestingsprogramma Onderwijshuisvesting Aan de raad, RAADSVOORSTEL NR: 19-61 Raadsvergadering Zaaknummer 9 mei 2019 653322 Onderwerp: Huisvestingsprogramma Onderwijshuisvesting 2019 Aan de raad, Onderwerp Huisvestingsprogramma Onderwijshuisvesting 2019 Gevraagde

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

N.B. Raadsvoorstel en raadsbesluit aangepast naar aanleiding van memo Actuele kosten 7e lokaal Barbaraschool en het Open Huis d.d.

N.B. Raadsvoorstel en raadsbesluit aangepast naar aanleiding van memo Actuele kosten 7e lokaal Barbaraschool en het Open Huis d.d. RAADSVOORSTEL NR: 19-61 Raadsvergadering Zaaknummer 9 mei 2019 653322 Onderwerp: Huisvestingsprogramma Onderwijshuisvesting 2019 Aan de raad, Onderwerp Huisvestingsprogramma Onderwijshuisvesting 2019 Gevraagde

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel RVO Toelichting financiële consequenties

Bijlage bij raadsvoorstel RVO Toelichting financiële consequenties Bijlage bij raadsvoorstel RVO17.0015 Toelichting financiële consequenties Krediet Spinaker Voor vervangende huisvesting van De Spinaker is een krediet nodig van 2.673.000 (inclusief BTW en bijkomende kosten).

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

15 maart Begrotingswijziging

15 maart Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: 1. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Someren 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka.

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

INLEIDING Bij brief van 30 maart 2017 vragen de schoolbesturen voor primair onderwijs ons college om:

INLEIDING Bij brief van 30 maart 2017 vragen de schoolbesturen voor primair onderwijs ons college om: Gemeenteraad van Albrandswaard p/a de griffie Uw brief van: Ons kenmerk: 1241520 Uw kenmerk: Contact: F. de Pijper Bijlage(n): ja Doorkiesnummer: +31105061143 E-mailadres: f.d.pijper@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten MEMO Van Ibrahim Kaya Aan College van Burgemeester en wethouders en de Raad Kenmerk Betreft Quickscan herhuisvesting Don Bosco school Bijlage(n) 1 Contactpersoon De heer I. Kaya T: 078 770 47 14 E: i.kaya@dordrecht.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Datum: Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de wijziging van bijlage IV van de Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Gemeente Delft. -"'" t-"'" Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

Gemeente Delft. -' t-' Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel ~...; -"'" t-"'" Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV nr. : college van B&W : 23 januari 2018 : Aletta Hekker : Ad Holkers

Nadere informatie

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle CONCEPT Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle Partijen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR 30 juni 2016

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR 30 juni 2016 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR 30 juni 2016 OPSTELLER VOORSTEL: S.D. Raap - de Groot AFDELING: ONTW - Welzijn PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2016 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 8 maart 2018

Datum raadsvergadering 8 maart 2018 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 30 januari 2018 Datum raadsvergadering 8 maart 2018 Nummer raadsvoorstel 2018-513 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting),

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 22 maart 2011 Agendanummer : J.P.M. Heggelman Datum Samenleving raadsvergadering : 7 februari Beleidsontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: Krimpenerwaard College

Nadere informatie

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor Gemeente jj Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Beslissing:. O2OO Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 15 december 24 : SM/4/8 : aankoop stadskantoor Aan de gemeenteraad, Voorstel - een krediet beschikbaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04..RIO/.OI2 Inboeknummer o4voobssq Beslisdatum BTW So november 2004 Dossiernummer 44g.25I Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 Onderwerp: Bouwkundig aanpassen van het Varendonck College op basis van een doordecentralisatieovereenkomst Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006

Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006 RAADSVOORSTEL Nr :./MaZa. Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006 Aan de raad, Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de Gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 10 december 2014 Financiering Trappenberg op Monnikenberg. datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.:

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 10 december 2014 Financiering Trappenberg op Monnikenberg. datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: raadsvergadering: 10 december 2014 onderwerp: Financiering Trappenberg op Monnikenberg bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, RAADSVOORSTEL 1. Inleiding Op

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie RO en afdelingen (k000) afdeling telefoon raadsnummer 932510 Cultuur, vrije tijd en vastgoed steller P.C. Schraven onderwerp

Nadere informatie

: behandeling bezwaarschrift tegen aanwijzing van verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaats (Spoordok) als activiteit van algemeen belang

: behandeling bezwaarschrift tegen aanwijzing van verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaats (Spoordok) als activiteit van algemeen belang Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

BTW compensatiefonds in relatie tot overdracht onroerend goed

BTW compensatiefonds in relatie tot overdracht onroerend goed Voorstel Algemeen Bestuur VRU VRU Agendapunt: 5 Portefeuillehouders: Lamers en Swillens vergadering: 13 september 2010 Akkoord secretaris: Directie Bedrijfsvoering Inlichtingen Bovenkamp, J. van de 030-240

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage 1 Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen In deze bijlage worden per voorziening opgesomd de nadere voorwaarden, behoudens de financiële toets, die van belang zijn om vast te stellen

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B26. Onderwerp: Vervangende nieuwbouw basisschool 't Vossenhol Datum B&W-vergadering: 1 mei 2012 Datum raadsvergadering: 31 mei 2012 Datum carrousel: 31 mei 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010)

Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010) College V200900870 Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010) Samenvatting: Inleiding: Jaarlijks dient uw college een voorstel betreffende het programma en overzicht

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

18 oktober Herhuisvesting beheer buitenruimte

18 oktober Herhuisvesting beheer buitenruimte Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 18 oktober 2018 Onderwerp: Herhuisvesting beheer buitenruimte Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: a.

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015 OPSTELLER VOORSTEL: S. Raap AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 17 mei 2015 ONDERWERP: Onderwijshuisvesting

Nadere informatie

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr 21 september 2010 Corr.nr. 2010-51.197, FZ Nummer 28/2010 Zaaknr. 277311 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP betreffende

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 februari 2014 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 17 februari 2014 Agendanr. 13 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Adviesnota Raad. Raadsvergadering d.d. : 22 januari Agendapunt : Onderwerp : Huisvesting Dr. Nassau College

Adviesnota Raad. Raadsvergadering d.d. : 22 januari Agendapunt : Onderwerp : Huisvesting Dr. Nassau College Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 22 januari 2015 Agendapunt : Onderwerp : Huisvesting Dr. Nassau College Portefeuillehouder : Wethouder Dijkstra Datum : 16 december 2014 Onderwerp Huisvesting Dr.

Nadere informatie

Onderwerp: Realisatie campus Voortgezet Onderwijs Appingedam-Delfzijl

Onderwerp: Realisatie campus Voortgezet Onderwijs Appingedam-Delfzijl Vergadering gemeenteraad d.d. 22 februari 2018 Agenda nummer 4 Portefeuillehouder: wethouder de heer J.H. Menninga Onderwerp: Realisatie campus Voortgezet Onderwijs Appingedam-Delfzijl Korte inhoud: Het

Nadere informatie

Aan de Raad. Status: ter besluitvorming

Aan de Raad. Status: ter besluitvorming No. 433455-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Onderwerp Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het Programma huisvesting onderwijs 2017 Emmeloord, 25 oktober 2016. Advies Raadscommissie Hamerstuk.

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien) Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2

Raadsstuk. Onderwerp Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2 Raadsstuk Onderwerp Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2 Nummer 2017/585256 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 02.003.oor Inboeknummer osvoossbs Beslisdatum B&W 22 maart 2002 Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan.

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Geachte raadsleden, raadsvoorstel Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Beslispunten 1. Een bedrag van. 530.071,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve Meerstad

Nadere informatie

8 februari Begrotingswijziging

8 februari Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 november 2014 onderwerp Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 zaakkenmerk Inleiding Voor u ligt de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger

Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger PU R M E R E" O~ RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 14 70258 Datum: 2 april 2019 Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger Domein/ Team: RUID /VSTG Onderwerp: Krediet onderhoud sporthal De

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwijshuisvesting Raadsinformatieavond 13 oktober 2015 Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwerpen Schets bestuurlijk kader Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Onderstaande tabel bevat de uitkomsten van de betreffende rapportage.

Onderstaande tabel bevat de uitkomsten van de betreffende rapportage. Concept Investeringsbeslissing huisvesting Notitie basisschool De Borgwal Project 7793 - Meerjareninvesteringsperspectief Renswoude Plaats/datum Houten, 21 juli 2015 Behandeld door de heer ir. H.J. Molenaar

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 326498-1 Emmeloord, 18 juni 2015. Onderwerp Huisvesten De Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg Advies raadscommissie Hamerstuk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. een

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.L. van Meekeren. Behandeld door: H.A.M. Quist-Kuip

Portefeuillehouder: P.L. van Meekeren. Behandeld door: H.A.M. Quist-Kuip PU R M E R E'i U~ RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1455773 Datum: 23 november 2018 Domein/ Team: RUID/VSTG Portefeuillehouder: P.L. van Meekeren Behandeld door: H.A.M. Quist-Kuip

Nadere informatie

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2015 EN VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS 2015

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2015 EN VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS 2015 BOB 14/021 VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2015 EN VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS 2015 Aan de raad, Voorgesteld besluit - vast te stellen de Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad Agendapunt nr. 8

Aan de Gemeenteraad Agendapunt nr. 8 Gemeentebestuur Aan de Gemeenteraad Agendapunt nr. 8 Nummer GB/2002/2991 Datum 4 november 2002 Bijl.nr. 206 Onderwerp onderwijshuisvestingsprogramma 2003 1. Inleiding Verplichtingen en procedures Sinds

Nadere informatie

Raadsvergadering : 18 juli 2011 Agendanr. 14. : Verordening Kunst in de openbare ruimte Stadskanaal 2009 Stadskanaal, 1 juli 2011

Raadsvergadering : 18 juli 2011 Agendanr. 14. : Verordening Kunst in de openbare ruimte Stadskanaal 2009 Stadskanaal, 1 juli 2011 Raadsvergadering : 18 juli 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6842 Onderwerp : Verordening Kunst in de openbare ruimte Stadskanaal 2009 Stadskanaal, 1 juli 2011 Beslispunten 1. De toepassing van de 1%-regeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

CONCEPT. Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht Voorzieningen in de huisvesting voor primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs

CONCEPT. Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht Voorzieningen in de huisvesting voor primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs CONCEPT Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2019 Voorzieningen in de huisvesting voor primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs Gemeente Tynaarlo Zaaknummer 454503 Maart 2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel Registratienr. 6190455 Steller/telnr. Henk Weggemans/ 60 52 Bijlagen 0 Classificatie Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis Openbaar Onderwerp Overdracht panden Kristallis Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In dit voorstel wordt de overdracht vastgesteld van twee panden die

Nadere informatie