AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen"

Transcriptie

1 AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris belast met huisvesting WAARSCHUWING Deze aangepaste handelshuurovereenkomst is bedoeld om aangeboden te worden in het kader van alle nieuwe transacties, ook al is er geen sprake van een project of intentie uit hoofde van de verhuurder of huurder om de verdiepingen te rehabiliteren. De voorschriften willen enerzijds de stedenbouwkundige ligging van het goed verduidelijken, waarbij wordt gewezen op het samenbestaan in één gebouw van woon- en handelsfuncties (ook al zijn deze woningen niet bezet), en anderzijds zorgen ze ervoor zorgen dat de ontwikkeling van een rehabilitatieproject voor deze woningen op lange termijn niet verhinderd wordt. TUSSEN De verhuurder / de hoofdhuurder die toelating heeft tot onderverhuring(1) (volledige identiteit): a. De Heer(1) Mevrouw(1) wonende te... b. N.V./B.V.B.A./V.Z.W.(1) EN met maatschappelijke zetel te... ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nr en hier vertegenwoordigd door M overeenkomstig de bevoegdheden verleend door besluit van..... verschenen in het Belgisch Staatsblad van.... handelend in zijn hoedanigheid van eigenaar van huurder die toelating heeft tot onderverhuring(1) De huurder (volledige identiteit van de huurder(s)): (hierna genoemd de verhuurder ) a. De Heer(1)... Mevrouw(1).... wonende te...

2 b. N.V./B.V.B.A./V.Z.W.(1) met maatschappelijke zetel te ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nr... en hier vertegenwoordigd door M overeenkomstig de bevoegdheden verleend door besluit van... verschenen in het Belgisch Staatsblad van... (hierna genoemd de huurder ) IN BIJZIJN VAN (facultatieve clausule) De borg(en) (volledige identiteit)..... wonende te... die verkla(a)ren(rt) zich hoofdelijk en ondeelbaar borg te stellen voor alle verbintenissen welke uit hoofde van huidige huurovereenkomst ten laste van de huurder vallen alsook voor haar gevolgen. Hij/zij verkla(a)ren(rt) kennis genomen te hebben van de huurovereenkomst en de bijvoegsels. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT : 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST BIJZONDERE BEPALINGEN De eigenaar geeft ten titel van handelshuur, aan de huurder, die aanvaardt, de voor handel bestemde ruimtes gelegen in het gebouw, te... (postcode) (gemeente). Met name: (Illustratief voorbeeld:) - De commerciële begane grond van het belangrijkste gebouw; - De kelder nr. xxx; - En/of de lokalen van de 1 e verdieping / De ruimte aan de straatkant van de 1 e verdieping; - En/of het huis achteraan op de binnenplaats - De plaatsen zijn perfect gekend door de huurder die verklaart deze te hebben bezocht en die zich ertoe verbindt er als goede huisvader te verblijven. Het is de huurder niet toegestaan om zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar, andere ruimtes dan hierboven beschreven, die van de woning blijven deel uitmaken, te gebruiken. 2. BESTEMMING Het goed wordt verhuurd in de staat waarin het zich bevindt en is bestemd tot het uitbaten van een handel die tot voorwerp heeft......

3 De huurder verbindt er zich toe de ruimtes te bezetten naargelang hun stedenbouwkundig geautoriseerde bestemming, conform de van kracht zijnde stedenbouwkundige voorschriften, en desgevallend zich tot de bevoegde overheden te richten om dit te bevestigen. Alle werken welke noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van deze bestemming zijn ten laste van de huurder. Alle wijzigingen van de bestemming van de ruimtes zijn onderworpen aan de schriftelijke toestemming van de eigenaar en aan de verwerving van de noodzakelijke toestemmingen, zoals de stedenbouwkundige vergunning. Facultatieve clausule Een deel van de verhuurde plaatsen (omschrijving.) is bestemd tot hoofdverblijfplaats van de huurder en zijn familie. 3. DUUR De verhuring is toegestaan voor een onafgebroken duur van 9 jaar met ingang op om te eindigen op.... Aan de huurder is de mogelijkheid gegeven een einde te maken aan de uitvoering van huidig contract op het einde van iedere periode van 3 jaar, mits vooropzeg van minstens 6 maanden, te geven per aangetekend schrijven. De verhuurder kan evenwel de lopende huur bij het verstrijken van elke driejarige periode beëindigen, mits, per aangetekend schrijven, een vooropzeg te geven van minstens één jaar, teneinde in het onroerend goed werkelijk zelf een handel uit te baten of die werkelijk te laten uitbaten door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen of door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste ¾ van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot. 4. HUURPRIJS Onderhavige verhuring wordt toegestaan en aanvaard tegen de maandelijkse driemaandelijkse(1) huurprijs van EUR (in letters en cijfers) op voorhand te betalen uiterlijk op de laatste werkdag voor de van iedere maand/trimester(1). Behoudens andersluidende onderrichtingen van de verhuurder, zal de huurprijs betaald worden door overschrijving op rekeningnummer... In onderhavig geval komen de partijen uitdrukkelijk overeen, in acht genomen de bepaling van artikel 8 van het Wetboek op de inkomstenbelasting dat het gedeelte van het goed dat voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt,... % van de totale huur vertegenwoordigt en... % van de lasten. Het gedeelte dat bestemd is voor bewoning of andere activiteiten bedraagt derhalve... % van de huurprijs. Om deze verdeling tegenstelbaar te maken aan de fiscale administratie, dient de huurovereenkomst te worden geregistreerd. 5. INDEXERING

4 Overeenkomstig artikel 1728bis B.W. zal de huurprijs jaarlijks van rechtswege, aangepast worden op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. De aanpassing zal gebeuren overeenkomstig de volgende formule : basishuurprijs x nieuwe index basisindex De basishuurprijs is deze vermeld in artikel 4. De basisindex is deze van de maand die het sluiten van onderhavige overeenkomst voorafgaat, t.t.z.... De nieuwe index zal deze zijn van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. 6. WAARBORG Voor de goede en volledige uitvoering van zijn verplichtingen zal de huurder een waarborg verlenen ten gunste van de verhuurder. Deze dient verleend te worden alvorens de overeenkomst in werking treedt en vóór de overhandiging van de sleutels. Het bedrag van de waarborg zal, onder aftrek van eventueel nog verschuldigde bedragen, aan de huurder terugbetaald worden wanneer deze het gehuurde goed verlaat en nadat de goede en volledige uitvoering van al de verplichtingen van de huurder zal zijn vastgesteld door de verhuurder. In geen geval mag de huurwaarborg door de huurder aangewend worden tot betaling van de huurprijs of welkdanige lasten. De huurwaarborg zal overeenstemmen met... maanden huur + lasten. In geval van verhoging van de huurprijs zal de waarborg proportioneel aangepast worden. De waarborg zal verleend worden onder één van de 3 volgende vormen(1): a) Geldsom Bij het ondertekenen van onderhavige huurovereenkomst zal de huurder in handen van de verhuurder het bedrag van de waarborg betalen. Dit bedrag zal geplaatst worden op een rekening geopend op naam van de verhuurder alleen. De interesten zullen echter wel gekapitaliseerd worden in het voordeel van de huurder. OF b) Afgifte van kasbons of obligaties De huurder zal aan de verhuurder kasbons (naam van de uitgevende financiële instelling en nummer van de titel ) of obligaties overhandigen waarvan de inkomsten door de verhuurder als een goed huisvader zullen geïnd en beheerd worden ten voordele van de huurder. Op de vervaldag van deze waarden zal de verhuurder ze omzetten in gelijkaardige waarden aan de intrest van de dag en voor een bedrag waarin de gekapitaliseerde interesten begrepen zijn. OF c) Bankgarantie De waarborg wordt verleend bij middel van een bankwaarborg verstrekt door de bank (of haar filiaal) met maatschappelijke zetel te... (gemeente).... (straat),... (nr) Partijen komen overeen dat bij het beëindigen van de huurovereenkomst, het bedrag, door bovenvermelde bank gewaarborgd, geheel of gedeeltelijk zal betaald worden aan de verhuurder indien deze melding maakt van achterstallige huur of lasten, huurschade enz... en dit op zijn eerste schriftelijk verzoek, op zijn verantwoordelijkheid en niettegenstaande elk mogelijk verzet vanwege de huurder. Het uitbetaalde bedrag zal in handen blijven van de verhuurder tot de uiteindelijke afrekening zal opgemaakt zijn, hetzij in der minne, hetzij na een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing.

5 7. PLAATSBESCHRIJVING Het goed, waarvan hier sprake, wordt verhuurd in de staat waarin het zich bevindt, goed gekend door de huurder, die verklaart het te hebben bezichtigd en in alle details onderzocht. Bij het verstrijken van onderhavige huurovereenkomst, zal hij het moeten achterlaten in de staat waarin hij het gevonden heeft bij zijn ingebruikneming, rekening houdend met wat beschadigd zou zijn door een normaal gebruik of sleet. Partijen komen overeen dat, vóór het intrekken van de huurder, een plaatsbeschrijving op gemene kosten zal opgemaakt worden: - in der minne(1) - door een deskundige(1) Zij duiden in gemeen overleg M aan als deskundige(n) voor deze opdracht. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de plaatsbeschrijving bij het vertrek opgemaakt worden volgens dezelfde modaliteiten als de plaatsbeschrijving bij de ingebruikneming, nadat de huurder de plaatsen volledig zal ontruimd hebben en uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst. De deskundige(n) zal (zullen) de opdracht krijgen de schade vast te stellen waarvoor de huurder aansprakelijk is alsook de waarde ervan te schatten. De watertellers evenals de tellers voor gas en elektriciteit zullen moeten geopend blijven tot de plaatsbeschrijving bij vertrek werd opgemaakt. Voor het opstellen van de plaatsbeschrijving bij vertrek zullen partijen hun deskundige(n) in gemeen overleg aanduiden ten laatste één maand voor het einde van de huurovereenkomst. Bij gebrek aan akkoord zal de deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Vrederechter worden benoemd. Zowel bij de ingebruikneming als bij het vertrek is de beslissing van de deskundige(n) welke door partijen of de Vrederechter werd(en) aangeduid definitief bindend. 8. PRIVAAT GEBRUIK A. De privatieve abonnementen op water-, gas- en elektriciteitsdistributie, telefoon, radio- en teledistributie, internet en andere zijn ten laste van de huurder; zo ook alle hierop betrekking hebbende kosten, zoals het huren van tellers, de kosten van verbruik, enz... De huurder zal jaarlijks het bewijs voorleggen van betaling van zijn waterverbruik. B. Indien het goed voorzien is van een collectieve verwarming en warm-waterdistributie met individuele meters, zullen deze kosten berekend worden door de eigenaar, zijn zaakwaarnemer, de mede-eigendom of de syndicus. De afrekening waarvan de huurder erkent een model van verdeling te hebben ontvangen, wordt opgemaakt overeenkomstig de tellers. C. Indien er geen individuele tellers zijn voor verwarming, warm-waterdistributie, elektriciteit, gas en stadswater, zal de huurder tussenkomen : - in de kosten voor verwarming ten belope van... (quotiteit of forfaitair bedrag)(1) - in de kosten voor warm-waterdistributie ten belope van... (quotiteit of forfaitair bedrag)(1) - in de kosten voor elektriciteit ten belope van (quotiteit of forfaitair bedrag)(1) - in de kosten voor stadswater ten belope van... (quotiteit of forfaitair bedrag)(1) - in de kosten voor gas ten belope van...(quotiteit of forfaitair bedrag)(1) Voor gebouwen welke aan één enkele eigenaar toebehoren zullen de quotiteiten van rechtswege schommelen in functie van het aantal verhuurde privatieven. 9. GEMENE LASTEN

6 Buiten de hierboven bepaalde huurprijs, zal de huurder zijn deel kwijten voor de gemene lasten van het gebouw zoals deze zullen berekend worden door de syndicus of de verhuurder. De gemene huurlasten omvatten alle kosten van verbruik en onderhoud betreffende het gebouw en met name (zonder dat deze opsomming beperkend is): de huur van de gemeenschappelijke tellers, het verbruik van water, gas, elektriciteit en brandstof, het onderhoudsmateriaal, de kosten van onderhoud en verzekering van de liften en gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie, van verlichting, brandblusapparaten en andere apparatuur, de beheerskosten waaronder de vergoeding van de syndicus, de lonen, verzekering en sociale lasten van de conciërge en van het personeel dat gelast is met het onderhoud van de gemene delen, daarin begrepen de tuin, de septische putten en de ontvetters. De werken aan de ruwbouw en de grote herstellingen blijven ten laste van de verhuurder. Indien de schoonmaak van de gemene delen niet uitgevoerd wordt door een conciërge of daarmee gelast personeel zal de huurder, in overleg met zijn overburen, de overloop van zijn verdieping onderhouden evenals de trap tussen deze en de lager gelegen verdieping (op het gelijkvloers: de inkom en de stoep). Bij gebreke aan overeenstemming of, indien één van de gebruikers terecht bezwaar maakt, verbindt de huurder er zich nu reeds toe zijn deel te betalen in de kosten van de schoonmaak die de verhuurder zou laten uitvoeren. De herstellingen aan de gemene delen welke noodzakelijk zijn ingevolge een inbraak, poging tot inbraak of vandalisme vallen ten laste van de huurder, naar rato van het aandeel dat aan het gehuurde privatief deel is toegewezen. Teneinde bij te dragen in de gemene lasten zal de huurder : OFWEL - De reële quotiteit te zijnen laste nemen voor de gemene lasten van het gebouw zoals deze door de syndicus of door de verhuurder berekend werden - Tussenkomen voor de gemene lasten(1) a rato van : EUR /maand voor verwarming van de gemene delen(1)..... EUR/maand voor elektriciteit van de gemene delen(1)..... EUR/maand voor stadswater van de gemene delen(1) EUR/maand voor minuterie en andere elektriciteitskosten van de gemene delen(1) EUR/maand voor het onderhoud van de gemene delen(1) EUR/maand voor...(1) OFWEL een forfaitair bedrag van EUR/maand betalen(1) 10. PROVISIES Elke maand-trimester(1) zal de huurder samen met zijn huur een bedrag van EUR betalen. Dit bedrag dient als provisie of forfaitaire regeling(1) voor de lasten betreffende de gemene en/of privatieve delen, welke hem aangerekend worden overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 9, alsmede voor de belastingen en taksen. Indien de bedragen welke de huurder verschuldigd is niet uitsluitend op forfaitaire basis vastgesteld werden, zal het bedrag van deze provisie aangepast kunnen worden indien het onvoldoende blijkt te zijn. Het aangepaste bedrag zal vastgesteld worden rekening houdend met het voorgaande verbruik, de evolutie van de prijzen en de eventuele brandstofvoorraad.

7 Tenminste éénmaal per jaar wordt een gedetailleerde afrekening van de lasten en het verbruik aan de huurder toegestuurd. Indien de lasten op forfaitaire basis vastgesteld werden, zal het forfait jaarlijks op vraag van de verhuurder geïndexeerd worden overeenkomstig artikel 5 van onderhavige huurovereenkomst. Bij appartementsgebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen door eenzelfde persoon, kan inzage genomen worden van de bewijsstukken ten huize van deze persoon of op de zetel van de maatschappij die het beheer waarneemt. Eventuele kosten verbonden aan deze inzage zijn ten laste van de huurder. 11. ONDERHOUD ALGEMENE BEPALINGEN De huurder dient in te staan voor het toezicht en het onderhoud van het gehuurde goed en alles wat dit goed garneert en stoffeert. Hij zal met name, zonder dat deze opsomming beperkend is, minstens éénmaal per jaar op zijn kosten de apparatuur voor centrale verwarming en de waterverwarmers laten onderhouden en ontkalken door een specialist. De huurder zal aan voormelde specialisten van elk onderhoud een attest vragen en dit onverwijld toesturen aan de verhuurder. In geval van beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder is deze verplicht al het voormelde onderhoud opnieuw te laten uitvoeren, telkens het meer dan één maand voor het einde van de huur heeft plaatsgehad, opnieuw onder de verplichting zich een attest te doen afleveren dat overhandigd dient te worden aan de eigenaar. Hij zal de schouwen laten vegen. De regelmaat van dit onderhoud zal afhangen van de verplichtingen verbonden aan het type van verwarmingsinstallatie die in het gebouw voorhanden is: jaarlijks voor verwarmingsinstallatie op stookolie en de waterverwarmers en driejaarlijks voor verwarmingsinstallaties op gas tenzij andersluidende voorschriften vanwege de installateur, en onder voorbehoud van regelmatiger onderhoud waartoe beslist werd door de algemene vergadering der mede-eigenaars. Tevens is hij ertoe gehouden de ontkalkingsapparaten en verzachters te onderhouden en te vullen wanneer deze voorhanden zijn. Dit geldt ook voor de brandblusapparaten. Hij zal, binnen en buiten, de gebarsten of gebroken spiegels en ruiten laten vervangen, welke ook de oorzaak van deze schade zij, zelfs in geval van overmacht. Indien het goed gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het geval de huurder een gedeelte van het goed bewoont, zal de huurder de rookdetector niet beschadigen noch verplaatsen zonder het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de verhuurder. Het is de huurder verboden de batterij van de rookdetector voor andere doeleinden te gebruiken. De huurder verbindt er zich toe de verhuurder per aangetekende brief te verwittigen wanneer de batterij versleten is of in geval van gebrekkige werking. Hij zal, zowel binnen als buiten, de schade herstellen aan de privatieve delen en de portaaldeur, welke veroorzaakt is bij inbraak, poging tot inbraak of vandalisme. De huurder wiens sleutels gestolen worden of die zijn sleutels verliest zal op zijn kosten instaan voor de vervanging van de overeenstemmende sloten met zoveel sleutels als vereist. Hij zal de luiken in goede staat onderhouden, evenals alle apparaten en leidingen van de water- gas- en elektriciteitsdistributie en van de centrale verwarming, de sanitaire installaties en de afvoerbuizen, de bel, telefoon, parlofoon, videofoon, enz. Hij zal de leidingen en installaties beschermen tegen bevriezing en erover waken dat de leidingen en riolering niet verstopt geraken. Indien het gehuurde goed voorzien is van huishoudelijke apparaten, zal de huurder deze op zijn kosten laten onderhouden en er de nodige herstellingen aan doen. De huurder zal erover waken dat het eigendom in goede staat van zindelijkheid onderhouden wordt en dat zo nodig het schilderwerk afgewassen wordt. Hij zal tevens instaan voor het ruimen van de aalputten. Hij zal de tuin in goede staat onderhouden. Hij zal regelmatig de blaren ruimen welke de goten zouden kunnen verstoppen. Indien het verhuurde goed van een private lift voorzien is, zal de huurder op zijn kosten een onderhoudscontract sluiten bij een gespecialiseerde firma en zal hij de wettelijke verplichtingen naleven op gebied van nazicht, uit te oefenen door een erkend organisme. Indien de huurder nalaat de hiervoor beschreven onderhoudsverplichtingen te vervullen, zal de verhuurder het recht hebben de nodige werken te laten uitvoeren op kosten van de huurder, die de volledige verantwoordelijkheid zal dragen voor ongevallen ingevolge slecht gebruik of onderhoud van bedoelde zaken.

8 12. VERHAAL De huurder zal tegen de verhuurder enkel verhaal mogen uitoefenen indien het is bewezen dat deze laatste, na erover te zijn ingelicht, niet onmiddellijk alle maatregelen heeft getroffen om eraan te verhelpen. Hetzelfde geldt voor de verantwoordelijkheid voortvloeiend uit artikelen 1386 en 1721 van het B.W. De huurder zal de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen van de schade ontstaan aan het dak en van de noodzaak van alle andere, door de wet of de huurovereenkomst aan de verhuurder opgelegde herstellingen. Hij zal deze herstellingen moeten dulden, zelfs indien zij meer dan 40 dagen in beslag nemen en verklaart te verzaken aan eender welke vergoeding voor genotsderving. In geen geval zal de huurder op eigen initiatief werken of herstellingen mogen (laten) uitvoeren die aan de verhuurder zijn opgelegd en die niet van absoluut dringende aard zijn. 13. VERANDERINGEN AAN HET GEHUURDE GOED Alle werken, verfraaiingen, verbeteringen of veranderingen aan het gehuurde goed zullen enkel mogen uitgevoerd worden met het schriftelijk akkoord van de verhuurder. Behoudens andersluidende overeenkomst, opgenomen in een schriftelijke en voorafgaande toelating, zullen de werken, zonder vergoeding, ten bate van de verhuurder verworven blijven; deze behoudt zich evenwel het recht voor te eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. Nochtans zal de huurder in de verhuurde plaatsen alle voor zijn handel dienstige veranderingswerken mogen uitvoeren binnen de grenzen en de voorwaarden van artikel 7 van de wet op de handelshuur. Eventuele aanpassingswerken opgelegd door bestaande of toekomstige reglementeringen van overheidswege zijn uitsluitend ten laste van de huurder. In het geval de huurder wenst, middels uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de eigenaar, de niet door de handelszaak gebruikte ruimtes tot woningruimtes te renoveren, verbinden de partijen er zich toe hiervan de bepalingen te definiëren. Deze kunnen opgemaakt worden door ofwel een aanhangsel bij onderhavig contract overeen te komen, ofwel door een specifieke renovatiehuurovereenkomst te besluiten voor deze ingrepen (zie ook artikel 22, Overdracht en onderverhuring). De huurder mag geen buiten-antenne plaatsen zonder het schriftelijk akkoord van de verhuurder. 14. BODEMVERONTREINIGING 1) De verhuurder verklaart dat hij in het verleden geen enkele activiteit heeft uitgeoefend of liet uitoefenen in/op het verhuurde goed dewelke van aard is bodemverontreiniging te veroorzaken en geen kennis heeft van enige vervuiling. Indien er toch vervuiling zou worden vastgesteld en er kan worden aangetoond dat deze voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van de huurovereenkomst ontstond, dan is de huurder niet gehouden tot de kosten van sanering of tot andere wettelijk vereiste maatregelen. 2) Bovenop de bestaande wettelijke verplichtingen dienaangaande, is de huurder sowieso verplicht voorafgaandelijk aan het starten en stopzetten van een risico-activiteit of risico-inrichting in/op het verhuurde goed, een oriënterend/verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren op zijn kosten en het verslag onverwijld over te maken aan de verhuurder. 3) De huurder dient op het einde van de huurovereenkomst het onroerend goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en dus dient hij desgevallend op zijn kosten te saneren en aan alle wettelijk vereiste maatregelen te voldoen i.v.m. een eventueel vastgestelde vervuiling. Na afloop van de saneringswerken, dient hij hiervan het bewijs te leveren aan de verhuurder.

9 15. BELASTINGEN Alle welkdanige belastingen, taksen en heffingen van elk openbaar bestuur, die nu of later het verhuurde goed bezwaren, zoals de onroerende voorheffing, zullen ten laste zijn van de huurder in verhouding tot de duur van zijn bezetting. Opgelet: dit voorschrift is ten nadele van de huurder - handelaar. Anderzijds dient opgemerkt te worden dat de Wet zich uitdrukkelijk tot de eigenaar wendt; hem wordt de boete toegeschreven, ongeacht de conventionele voorschriften. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het goed waarin de verhuring wordt uitgeoefend bedraagt... EUR. Het gedeelte van de onroerende voorheffing dat door de huurder ten laste wordt genomen bedraagt...% van het totale bedrag. 16. VERZEKERINGEN De huurder zal de meubels en andere voorwerpen die zich in het goed bevinden, verzekeren tegen hun vervangwaarde bij een verzekeringsmaatschappij goedgekeurd door de verhuurder. Gedurende de hele duurtijd van de huurovereenkomst verbindt de huurder er zich formeel toe zijn burgerlijke aansprakelijkheid - inclusief brand, glasbreuk en waterschade - te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij met zetel in België, met dien verstande dat de polis de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel uitsluit. De huurder zal van deze verzekering en van de jaarlijkse betaling van de premie het bewijs leveren en zal de polis niet mogen opzeggen zonder de verhuurder ervan te verwittigen. Indien omwille van de uitgeoefende activiteiten, de verzekeringspremie van het goed zou verhogen, zal deze verhoging ten laste van de huurder zijn. 17. DIEREN De huurder mag enkel huisdieren houden mits het voorafgaand schriftelijk akkoord van de verhuurder en op voorwaarde dat ze noch direct, noch indirect enige schade veroorzaken. Bij niet-naleving van deze verplichtingen zal de toestemming kunnen ingetrokken worden. 18. ONTEIGENING In geval van onteigening zal de verhuurder de huurder hiervan verwittigen. Deze laatste zal geen enkele schadevergoeding mogen eisen van de verhuurder. Hij zal zijn rechten enkel kunnen doen gelden tegenover de onteigenaar en zal aan deze geen vergoeding mogen vragen, die de vergoeding toekomend aan de verhuurder zou verminderen. 19. OPENBARE VERKOPING Het is de huurder verboden, om welke reden ook in of vóór het gehuurde goed over te gaan tot publieke verkoping van meubelen, koopwaar, enz...

10 20. AANPLAKKING BEZOEK Ten vroegste 18 maanden voordat onderhavige huurovereenkomst ten einde loopt, ofwel door het verstrijken van de bedongen termijn, ofwel door opzegging of bij tekoopstelling van het eigendom, zal de huurder tot op het ogenblik van zijn vertrek het aanbrengen van plakbrieven op de meeste zichtbare plaatsen moeten toestaan. Hij zal ook de vrije en volledige bezichtiging dienen toe te staan aan de geïnteresseerden, twee dagen per week, waarvan de zaterdag gedurende drie opeenvolgende uren, vast te stellen in gemeen overleg. Gedurende de hele looptijd van de overeenkomst zal de verhuurder of zijn afgevaardigde het goed mogen bezichtigen mits afspraak met de huurder. 21. STATUTEN EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE De huurder is verplicht de statuten van mede-eigendom en van het reglement van inwendige orde te eerbiedigen en te zorgen voor hun toepassing. Dit geldt eveneens vvor de beslissingen genomen door de algemene vergadering der mede-eigenaars. De huurder kan kennis nemen van deze documenten bij.... In elk geval verbindt de huurder er zich toe om niets te plaatsen in de gemeenschappelijke delen en om geen lawaai te maken dat de overige bewoners kan storen. 22. OVERDRACHT VAN HUUR EN ONDERVERHURING De huurder mag het goed noch geheel, noch gedeeltelijk onderverhuren, noch zijn huurdersrechten overdragen, zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij dit gelijktijdig geschiedt met de overdracht of de verhuring van het handelsfonds overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van de wet van op de handelshuur. In ieder geval blijft de huurder hoofdelijk gehouden tot alle uit huidige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. 23. VERVROEGDE VERBREKING VAN DE HUUROVEREENKOMST A. Indien de huurder het gehuurde goed vervroegd wenst te verlaten, zal de verhuurder, naar eigen keuze : - hetzij kunnen eisen dat de huurder verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de huurovereenkomst, met de toestemming evenwel tot overdracht van de overeenkomst aan een derde, die door de huurder wordt gezocht en door de verhuurder wordt goedgekeurd; dit alles onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de huurder: 1. alle verschuldigde bedragen (huur, lasten, taksen...) heeft betaald tot op de datum van de inwerkingtreding van de overdracht; 2. de eventuele kosten heeft betaald voor het opnieuw in staat stellen van het goed, berekend volgens de plaatsbeschrijving opgemaakt in der minne ofwel door een in gemeen overleg, of door de Vrederechter aangeduide deskundige wiens ereloon ten laste van de huurder zal vallen. - hetzij kunnen eisen dat de huurder een opzeggingstermijn van... maanden in acht neemt en een forfaitaire verbrekingsvergoeding betaalt gelijk aan... maanden huur. Daarenboven zal de huurder de kosten op zich nemen welke voortvloeien uit de opstelling van de authentieke akte of de verklaring voor de Vrederechter welke de beëindiging van de huurovereenkomst, in gemeen overleg, vaststelt en dit overeenkomstig artikel 3, alinea 4 van de wet van op de handelshuur. B. Bij overdracht van het onroerend goed, voorwerp van deze overeenkomst, kan onderhavige huurovereenkomst door de nieuwe eigenaar beeïndigd worden, mits een vooropzeg van één jaar, binnen de 3 maanden na de overdracht, aan de huurder betekend in de gevallen en volgens de modaliteiten van de artikelen 12 en 16 van de wet op de handelshuur. In geval van vervreemding van het gehuurde goed volgens de modaliteiten voorzien in artikel 12 van de wet op de handelshuur, zal geen enkele vergoeding zoals voorzien in de artikelen 1744 tot 1748 van het B.W. verschuldigd zijn door de verkoper of de verkrijger.

11 Art.12 van de wet van luidt als volgt: Zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, mag hij die het gehuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit zetten in de gevallen vermeld onder 1, 2, 3 en 4 van artikel 16, en mits hij de huur opzegt, één jaar vooraf, en binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van de reden waarop de opzegging gegrond is, alles op straffe van verval. Hetzelfde geldt wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen voor de vervreemding, ingeval de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft. Art.16 van de wet van luidt als volgt: De verhuurder kan de vernieuwing van de huur weigeren om één van de volgende redenen: 1. Zijn wil om persoonlijk en werkelijk het verhuurde goed in gebruik te nemen, of het op die wijze te doen in gebruik nemen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen, of het te doen in gebruik nemen door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste ¾ van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of zijn echtgenoot. 2. Zijn wil om het onroerend goed een bestemming te geven die elke handelsonderneming uitsluit. 3. Zijn wil om het onroerend goed of gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, weder op te bouwen. Als wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lokalen rakende en waarvan de kosten 3 jaar huur te boven gaan. 4. Alle grove tekortkomingen van de huurder aan de verplichtingen die voor hem uit de lopende huur voortvloeien, met inbegrip van de waardevermindering van het onroerend goed veroorzaakt door de huurder, de zijnen of zijn rechtverkrijgenden en van belangrijke veranderingen in de aard of de wijze van de exploitatie van de handel aangebracht zonder instemming van de verhuurder, alsook elke ongeoorloofde handeling van de huurder die, objectief beschouwd, de voortzetting van de contractuele betrekkingen tussen de verhuurder en de huurder onmogelijk maakt. Bovendien, volgens artikel 3 van de wet betreffende de handelshuur, kunnen de partijen ook met onderlinge toestemming een einde maken aan de huurovereenkomst en dit te allen tijde, "op voorwaarde dat hun akkoord wordt bevestigd door een authentieke akte of door een verklaring gedaan voor de rechter". 24. VERTRAGING IN BETALING Elk door de huurder verschuldigd bedrag, dat 10 dagen na de vervaldag niet betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de verhuurder een intrest op van 1 % per maand vanaf de vervaldag. De intrest voor elke begonnen maand wordt voor een hele maand aangerekend. 25. ONTBINDING TEN LASTE VAN DE HUURDER Indien de huurceel te zijnen laste ontbonden wordt, zal de huurder alle welkdanige kosten, uitgaven en gerechtskosten moeten dragen die uit deze ontbinding voortspruiten of zullen voortspruiten. Hij zal tevens, bovenop de reeds vóór zijn vertrek vervallen en niet betaalde huur, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding betalen gelijk aan een semester huur, verhoogd met zijn deel in de belastingen over deze periode, en, steeds voor dezelfde periode, zijn deel in de gemene lasten, dat onveranderd zal geacht blijven ondanks zijn vertrek. Het inleiden, door de verhuurder, van een rechtsgeding vernietigt het recht voor de huurder om nog een minnelijke verbreking te verzoeken zoals voorzien in artikel 23a van onderhavige overeenkomst. 26. HOOFDELIJKHEID De verplichtingen van onderhavige huurovereenkomst zijn hoofdelijk en ondeelbaar ten aanzien van de huurders, hun erfgenamen of rechthebbenden, ten welke titel ook.

12 27. WOONSTKEUZE Voor alle verbintenissen die uit onderhavige huurovereenkomst voortvloeien, verklaart de huurder woonst te kiezen in het gehuurde goed, zowel voor de duur van de verhuring als voor alle gevolgen van de huurovereenkomst nadien, en dit zelfs indien de huurder in werkelijkheid elders gedomicilieerd is. De woonstkeuze heeft niets te maken met de werkelijke domiciliëring van de huurder. Zij heeft uitsluitend tot doel de verhuurder toe te laten alle briefwisseling enz. bestemd voor de huurder, te richten aan het adres van het gehuurde goed. Is de huurder elders gedomicilieerd zal hij dit adres meedelen alsook elke wijziging hiervan. 28. REGISTRATIE De registratie van onderhavige huurceel en de kosten hiervoor zijn ten laste van de huurder, die alleen alle rechten en boeten zal dragen waartoe de huurovereenkomst aanleiding kan geven. Enkel voor het heffen van de registratierechten, worden de niet in getallen uitgedrukte lasten met betrekking tot deze overeenkomst geschat op 10 % van de huurprijs. 29. BIJZONDERE VOORWAARDEN Opgemaakt te...op... In vier exemplaren, waarvan drie overhandigd worden aan de huurder, met het oog op de registratie, en het vierde in handen blijft van de verhuurder. Elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. De huurder(s) handtekening voorafgegaan door de melding gelezen en goedgekeurd De verhuurder(s) handtekening voorafgegaan door de melding gelezen en goedgekeurd De borg(en) handtekening voorafgegaan door de melding Goed voor hoofdelijke en ondeelbare borgstelling voor alle verplichtingen van de huurder gelezen en goed gekeurd Voorbehouden aan de registratie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit :

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit : HANDELSHUUROVEREENKOMST ============================= Tussen de ondergetekenden enerzijds : X hierna de "verhuurder" genoemd; en anderzijds : Y hierna de "huurder" genoemd; wordt overeengekomen als volgt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd "de verhuurder". EN

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd de verhuurder. EN Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden:...... Hierna genoemd "de verhuurder". EN Naam:... Straat:... Gemeente:... Geboortedatum:... Identiteitskaartnummer:... Rijksregisternummer:... Hierna genoemd

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon: CITYNEST bvba Kasteellaan 89 9000 GENT BTW BE0887.584.543 Rekeningnummer 363-5392251-61

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN POP-UP STORE

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN POP-UP STORE HUUROVEREENKOMST VOOR EEN POP-UP STORE Tussen de partijen: 1. de heer en/of mevrouw...... [naam, eerste twee voornamen], wonende te... [woonplaats], geboren te... [plaats van geboorte], op... [datum van

Nadere informatie

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten. HANDELSHUUR FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Vervreemding van het verhuurde pand Vervreemding van verhuurde

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Model van een Handelshuurcontract

Model van een Handelshuurcontract Model van een Handelshuurcontract Tussen de ondergetekenden : A. De heer en/of mevrouw... (naam) wonende te...(adres) hierna genoemd de verhuurder en B. De heer en/of mevrouw (naam) wonende te...(adres)

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Artikel 1 Wie zijn de partijen? In deze overeenkomst treden twee partijen op: - De verhuurder is degene, priva(a)t(e) perso(o)n(en) of vennootschap,

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

ONTWERP: HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT

ONTWERP: HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT ONTWERP: HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT TUSSEN: De heer Adres Gsm de eerste ondergetekende, hierna de verhuurder genoemd, EN: De heer de tweede ondergetekende, hierna de huurder genoemd, P 1 WORDT HET VOLGENDE

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJF HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJF TUSSEN A. Verhuurder: EN... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel, KBO).... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel, KBO)

Nadere informatie

H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand).

H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand). Suite Jean Vives - gemeubeld appartement, Marius Renardlaan 51/45, 1070 Anderlecht H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand). TUSSEN: 1) De heer Luc Laurent, met administratief adres Duinhoekstraat, 129/274

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR. wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd goed

WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR. wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd goed WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR Tussen enerzijds X, hierna: de verhuurders en anderzijds Y, hierna: de huurder wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijlage bij de toelichtingsnota bij het ontwerp van collegebesluit nr. 07/446 houdende de vastlegging van middelen voor het afsluiten van een huurcontract voor de tijdelijke opvang

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Bijlage 6: handelshuurovereenkomst

Bijlage 6: handelshuurovereenkomst Bijlage 6: handelshuurovereenkomst HANDELSHUUROVEREENKOMST TUSSEN A. Verhuurder:. (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel, KBO). (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Algemene inleiding Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de verhuurder) zich ertoe verbindt gedurende een bepaalde

Nadere informatie

DRAFT HUUROVEREENKOMST. voor een studentenkamer !!!!!

DRAFT HUUROVEREENKOMST. voor een studentenkamer !!!!! HUUROVEREENKOMST voor een studentenkamer Tussen de ondergetekende partijen: Enerzijds, Maatschap Blindestraat Zestien, met maatschappelijke zetel te Kloosterstraat 53 2270 Herenthout verder genoemd de

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd.

verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd. verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd. W 1997-04-13/43, art. 10, 002; Inwerkingtreding: 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15 In dit geval kan

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Huurcontract voor woonhuizen

Huurcontract voor woonhuizen Huurcontract voor woonhuizen Tussen ondergetekenden Hierna genoemd verhuurder (naam en adres): Telefoonnummer: Rekeningnummer: Hierna genoemd huurder (naam en adres + echtgeno(o)t(e) en/of samen wonende

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

1. <Handelshuur>. 2. Duur van de <handelshuur>.

1. <Handelshuur>. 2. Duur van de <handelshuur>. 1. . Artikel 1. De bepalingen van deze afdelingen zijn van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurders enerzijds: Han Laporte en Leen Dupan Wonende in de wittemereldreef 3, 8200 Sint-Michiels Telefoon: 050 388326 - GSM:

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst nummer : Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds - Bvba C Vermeyen, Hoogboomsteenweg 7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek, B.S., 21 mei 2007, err., B.S., 31 mei 2007 (tweede

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Huurovereenkomst voor een studentenkamer Verhuurder enerzijds : naam : Ines Reynaert straat en nr: Krijgslaan 202 postnummer : 9000 Gent GSM : 0471 /202 202 e-mail: info@astrumgent.com

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS naam en voornamen: geboortedatum en plaats:.. straat, nr.: postcode, gemeente..

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

1/5. HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen :

1/5. HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen : 1/5 HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds : Demeyere Magda Marquettestraat 1 8554 St.-Denijs Tel. 056/495143 GSM 0496/271628 GSM 0496/271616 Verder genoemd de VERHUURDER

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) TUSSEN: de heer en mevrouw... wonende te... hierna genoemd «Verhuurder», die zich hoofdelijk en ondeelbaar verbindt, EN: de

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: VZW Jeugdhuis Djem, met zetel te 9120 Melsele, Dambrugstraat 5, vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, hierna genoemd verhuurder. en Hierna genoemd

Nadere informatie

HUURCONTRACT. b) de Heer Mevrouw verblijvend te - hierna "de huurder" genoemd anderzijds, is het volgende overeengekomen:

HUURCONTRACT. b) de Heer Mevrouw verblijvend te - hierna de huurder genoemd anderzijds, is het volgende overeengekomen: HUURCONTRACT Tussen de ondergetekenden : a) De N.V. ANDERLECHTSE HAARD Openbare vastgoedmaatschappij ingeschreven onder het nummer 17141 in het register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm heeft

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOORWERP VAN HET HUURCONTRACT EN BESTEMMING

HUUROVEREENKOMST VOORWERP VAN HET HUURCONTRACT EN BESTEMMING DE BRUSSELSE HAARD C.V. Papenvest, 135 bus 34 OPENBARE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ Erkend door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Tel. : 02/513.75.54 HUUROVEREENKOMST 1000 Brussel Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

Deze afdeling is niet langer van toepassing zodra het gehuurde pand niet meer tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd.

Deze afdeling is niet langer van toepassing zodra het gehuurde pand niet meer tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd. Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot huishuur, B.S. 22 februari 1991 Art. 1 Toepassingsgebied 1. Deze afdeling is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.: 089/24-54-40

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS Isabel Vanneste Morinnestraat 40 8500 Kortrijk Chantal Vanneste Toekomststraat 3 8500 Kortrijk Vervolledig de tekst,

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie