Huurcontract voor woonhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurcontract voor woonhuizen"

Transcriptie

1 Huurcontract voor woonhuizen Tussen ondergetekenden Hierna genoemd verhuurder (naam en adres): Telefoonnummer: Rekeningnummer: Hierna genoemd huurder (naam en adres + echtgeno(o)t(e) en/of samen wonende met): Telefoonnummer: Rekeningnummer: Wordt het volgende overeengekomen: Art 1. Voorwerp en bestemming Door deze overeenkomst geeft de verhuurder aan de huurder, - die aanvaardt een woning met garage in huur, gelegen 8940 Geluwe, Ieperstraat 9a welgekend van de huurder die verklaart het grondig bezocht en nagezien te hebben en die erkent het in normale staat van onderhoud en huurstelling ontvangen te hebben. Een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt met eventuele op- of aanmerkingen en afwijkingen van de perfecte staat. Deze wordt tegensprekelijk getekend voor akkoord door beide partijen, en vormt één geheel met onderhavige overeenkomst. Het verhuurde pand wordt daadwerkelijk door de huurder als hoofdverblijfplaats gebruikt. Het pand mag voor geen enkele handel gebruikt worden, noch de uitbating van om het even welk beroep. Het is alleen bestemd voor een normale huiselijke bewoning. De huurder mag de huurgelden fiscaal niet als beroepslast in mindering brengen van zijn belastbaar inkomen, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verhuurder. Iedere eventuele fiscale meerlast in hoofde van de verhuurder zal op de huurder kunnen verhaald worden. De bestemming mag zonder genoemde toestemming van de verhuurder niet gewijzigd worden. Buiten de ondertekende partijen en hun kinderen mogen geen derden inwonen zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder. 1/7

2 Art 2. Duur Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 9 jaar die aanvangt op... en eindigd op... Deze huurovereenkomst kan, na 9 jaar, worden opgezegd door beide partijen mits een vooropzeg van 6 maand. Zoniet ontstaat van rechtswege een nieuwe overeenkomst van 3 jaar tegen dezelfde voorwaarden. De huurder kan de huur ten allen tijde beëindigen, na vooropzeg van 3 maand. Gebeurt dit echter voor het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar is hij een vergoeding van respectievelijk 3, 2 of 1 maand lopende huur verschuldigd aan de verhuurder. De verhuurder, eigenaar, kan de huur beëindigen, na een opzeg van 6 maand. (conform de voorwaarden voorzien in art 3 2 van de wet van 20 februari '91 en gewijzigd bij de wet van 13 april '97). 1. Ten allen tijde, om het pand zelf en daadwerkelijk te bewonen of zijn echtgenoot, zijn familie zowel bloed als aanverwant tot de derde graad. Wordt de opzegging gegeven door een bloedverwant in de 3 graad, dan kan de opzeggingstermijn niet verstrijken voor het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe huurovereenkomst. 2. Na 3 of 6 jaar, voor het uitvoeren van verbouwingswerken overeenkomstig de wettelijke bepalingen (art 3 2 van de wet van 20 februari '91). 3. Na 3 of 6 jaar, zonder motivatie, mits betaling van een vergoeding van respectievelijk 6 of 3 maand lopende huur aan de huurder. Elke opzeg, om door het even welke partij, moet steeds per aangetekend schrijven gebeuren. Art 3. Betaling van de huurprijs De aanvankelijke huurprijs is vastgesteld op... Euro per jaar welke de huurder regelmatig zal afbetalen, maandelijks vooraf één twaalfde, (nl. Een basishuur van... Euro per maand), zonder afhouding voor welke reden ook. Behalve anders bepaald zullen de afbetalingen moeten uitgevoerd worden, per bestendige opdracht; op rekening van de verhuurder, uiterlijk tegen de eerste van de maand vooraf. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat bij wanbetaling van de huur een forfaitaire schadevergoeding, samen met de achterstallige huur opeisbaar is, na aanmaning, van 25 Euro. Tevens zal elke niet stipte betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidsintrest van 1,5 % per begonnen maand, ten laste van de huurder, ten gevolge hebben. 2/7

3 Art. 4 Indexering Alle herzieningen van de huur die langs wettelijke of reglementaire weg zouden ingevoerd worden zijn onmiddelijk van toepassing vanaf de inwerkingtreding van de wijzigingen. De onder art.3 vastgelegde huurprijs zal vanaf heden automatisch en van rechtswege gekoppeld worden aan de gezondheidsindex. Alle twaalf maanden, te beginnen met de datum van aanvang van onderhavig huurcontract, zal een indexaanpassing gebeuren als volgt: Basishuurprijs X nieuwe index basis index = huurprijs basis index is deze die de maand van het onderschrijven van huidig huurcontract voorafgaat...maand jaar = indexcijfer. De nieuwe index is het indexcijfer van de maand vóór de verjaring van de inwerkingtreding. Art. 5 Belastingen en taksen Alle belastingen en taksen, die door de staat, het gewest, de provincie of de gemeente opgelegd werden of zullen worden, en die het gehuurde goed bezwaren, zullen uitsluitend door de huurder gedragen worden. Echter valt de grondbelasting voor de verhuurder. De registratie van het huurcontract, dewelke uitsluitend tot huisvesting van een gezin of één persoon is bestemd, moet geschieden door de zorgen van de verhuurder, die daarvoor beschikt over twee maande vanaf de dag van de ondertekening van de huurovereenkomst. Hij moet op het kantoor de registratie drie exemplaren van de huurovereenkomst aanbieden, waarvan twee hem zullen worden teruggegevn voorzien van de vermelding van registratie. Eén van deze exemplaren moet hij dan overmaken aan de huurder. Het is dus nodig de huurovereenkomst in vijf exemplaren op te stellen, opdat, gedurende de formaliteit van de registratie, de huurder een exemplaar van overeenkomst, door de verhuurder in handen zou hebben. De registratie is principieel kosteloos. Indien evenwel ingevolge een wijziging in de wetgeving of ingevolge laatttijdige registratie toch kosten zouden verbonden zijn aan de registratie, dan vallen deze ten laste van de verhuurder. In geval de huurovereenkomst werd afgesloten voor negen jaar, dan wel wanneer overeenkomstig artikel 4, 1, derde lid een huurovereenkomst van negen jaar zou zijn tot stand gekomen, wordt de verhuurder er op gewezen dat bij gebreke aan tijdige registratie de huurder de huurovereenkomst kan beëindingen zonder naleving van de gebruikelijke opzeggingstermijn van drie maanden, en zonder de in artikel 4, 2B. Bepaalde opzeggingsvergoeding van drie, twee od één maand huur te moeten betalen. ( idem voor huur lange duur en levenslange huur). 3/7

4 Art. 6 Aanspakelijkheid en verzekering De verhuurder neemt de zorg op zich een degelijke verzekering af te sluiten ter dekking tegen brand en andere gevaren met betrekking tot het onroerende goed. De verzekiringspolis wordt voorzien van de clausule afstand van verhaal naar de huurder toe. Voor deze verzekering word de huurprijs verhoogt met 15 euro per maand. Een kopie van deze verzekering word eveneens aan de huurder bezorgd. Evenals een jaarlijkse afschrift van betaling. De huurder is ervan op de hoogte dat de brandrisico's e.a. Van zijn persoonlijke goederen zoals inboedel, huisraad, meubels en dergelijke niet in bovenvermelde polis zijn opgenomen. En er bijgevolg zelf dient voor in te staan deze voldoende te verzekeren. Art. 7 Onderhoud en herstellingen 1. Welke herstellingen zijn ten laste van de verhuurder? De verhuurder neemt de grote herstellingen aan het gebouw ter zijner laste, waaronder worden begrepen de herstellingen aan het dak en de ruwbouw. De huurder zal de verhuurder onmiddellijk verwittigen van de noodzaak de genoemde herstellingen uit te voeren. De huurder zal de herstellingswerken moeten gedogen en verklaart geen schadevergoeding te verlangen, zelfs indien de gehele of gedeeltelijke gebruiksderving meer dan 40 dagen bedraagt. 2. Welke herstellingen zijn ten laste van de huurder? De overige huurherstellingen en het onderhoud zijn ten laste van de huurder. Deze omvatten onder meer: Het regelmatig onderhoud en het nazicht van de verwarmings-, elektriciteits- en gasinstallatie. Als het gebouw uitgerust is met centrale verwarming zal de huurder jaarlijks door een erkend vakman de installatie laten nazien en onderhouden. De huurder zal jaarlijks de schouwen laten vegen. Alle installaties, leidingen en toestellen moeten door de huurder in goede staat van werking worden behouden. Zij moeten gevrijwaard worden voor vorst en andere risico's. Het onderhoud en nazicht van de sanitaire installatie, met inbegrip van het ontkalken van de boiler, het vervangen van kranen, het ontstoppen van leidingen,... Kleine herstellingen van de afvoerbuizen en leidingen zijn eveneens ten laste van de huurder. De huurder zal geregeld de putten (septische putten, regenputten,..) laten ledigen en afvoerpijpen en goten reinigen. Het vervangen van behang en schilderen zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van de eigenaar. De eigenaar behoud het recht om de lokalen in hun oorspronkelijke toestand te laten herbehangen/schilderen tenzij andersluidende schriftelijke toestemming. De deuren en deurlijsten mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet geschilderd worden. Het vervangen van gebroken of gebarsten ruiten, ongeacht de oorzaak van de breuk. Het onderhoud van de tuin en de oprit. De huurder zal de wegen en boorden grasvrij houden, het grasperk regelmatig maaien, de bomen snoeien en de afgestorven of vernielde planten door gelijksoortige vervangen. Alle door de huurder met of zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder uitgevoerde verfraaiingsof verbeteringswerken, komen ten goede aan de verhuurders, zonder mogelijke eis tot vergoeding. De verhuurder behoud steeds het recht te kunnen eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke toestand zouden hersteld worden, behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst. 4/7

5 Art. 8 Waarborg Tot zekerheid voor het nakomen van zijn verplichtingen voortspruitend uit hoofde van de door de huurder ondertekende huurovereenkomst en om de goede uitvoering van zijn verbintenissen te waarborgen, deponeert de huurder, een verzekeringsbon ten bedrage van 1650 euro. Deze verzekeringsbon is op naam van de huurder. De interesten zullen gekapitaliseerd worden. Over deze waarborg, zowel wat de hoofdsom als de interesten betreft, mag niet worden beschikt ten bate van de ene of andere partij, dan op voorlegging of een schriftelijke akkoord, of van een afschrift van een rechterlijke beslissing... Dit bedrag wordt aan de huurder terugbetaald één maand na het verstrijken van de laatste termijn van onderhavige overeenkomst en na bestatiging door de zaakvoerder van het voorgemelde vastgoedkantoor van goede en volledige uitvoering in hoofde van de huurder van al diens verplichtingen. In geen geval kan deze waarborgsom aangewend worden door de huurder tot betaling van huurgeld, doch wel om mogelijke huurherstellingen te dekken die bij het einde van de huur ten laste van de huurder zouden kunnen gelegd worden. De huurder zal steeds het gehuurde goed dienen te meubileren met voldoende huisraad waarvan de waarde minstens één jaar huurgeld dekt. Art. 9 Aanplakbiljetten en bezoeken De huurder zal ten alle tijde aan de verhuurder of aan zijn afgevaardigde toegang verlenen tot alle delen van het in huur gegeven pand om, teneinde zich te vergewissen, dat de huurder de voorwaarden van het contract naleeft. Bij onteigening van het in huur gehouden goed voor openbaar nut, doet de huurder afstand van ieder verhaalrecht uit dien hoofde tegen de verhuurder en zal zijn rechten enkel laten gelden tegenover de onteigenende overheid. Hij zal vanwege de onteigenende overheid géén vergoeding mogen vorderen die, hoe gering ook, de vergoeding die aan de verhuurder toekomt, zou kunnen verminderen. Gedurende drie maanden voor het einde van het huurcontract, en tevens in geval van in verkoopstelling van het gebouw, heeft de verhuurder het recht aanplakbiljetten te plaatsen en minstens driemaal drie uren per week, vrij en volledig het pand te bezoeken. Art. 10 Onderverhuring De huurders mogen in geen geval deze huurovereenkomst aan derden overlaten of het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk aan derden onderverhuren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars. Art. 11 Hoofdelijkheid De verplichtingen van onderhavige overeenkomst zijn hoofdelijk, solidair en ondeelbaar ten aanzien van de huurders, hun erfgenamen en rechthebbenden ten welke titel ook. 5/7

6 Art. 12 Gerechtelijke verbreking Indien de huurder in gebreke blijft wat betreft de betalingen of een inbreuk pleegt op de huurovereenkomst of het huishoudelijk reglement of gelijk welke andere wettelijke verplichting, zal dit contract door de verhuurder van rechtswege mogen verbroken worden. Alle kosten die, voor welke van de genoemde procedures dan ook, door de verhuurder gemaakt moeten worden tot handhaving van zijn rechten of om de huurder in rechte te dwingen tot nakoming van de overeenkomst, of om in rechte de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding en tot ontruiming te dwingen, komen ten laste van de huurder. Daarenboven is de volgende vergoeding verschuldigd aan de verhuurder: 1. een vergoeding voor contractbreuk gelijk aan zes maanden lopende huurprijs, verhoogd met zijn deel in de belastingen over deze periode, en steeds voor dezelfde periode zijn deel in de gemene lasten, dat onveranderd zal geacht blijven niettegenstaande zijn vertrek. 2. Een vergoeding voor huurschade, zoals vastgesteld door een expert of door de partijen. Dit alles valt buiten de reeds voor zijn vertrek vervallen en niet betaalde huur. Art. 13 Huisdieren De huurder verbindt er zich toe geen huisdieren te houden. Willen zij dit toch dan is dit enkel toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Deze toestemming dient als een loutere gedoogzaamheid te worden aanzien. Iedere hinder, van welke aard ook, is van aard een onmiddellijk einde te stellen aan de toestemming. Indien er toch huisdieren worden aangetroffen, verklaart de huurder zich akkoord dat de huurprijs met 200 euro per maand per huisdier stijgt. Art. 14 Roken De huurder wordt er toe gehouden niet te roken in het huis. Willen zij dit toch dan is dit enkel toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Deze toestemming dient als een loutere gedoogzaamheid te worden aanzien. Indien een schriftelijke toestemming wordt verleend dient ook de brandverzekering worden aangepast en worden de kosten daarvoor integraal door de huurder betaald. Evenzeer wordt de huurprijs met 150 euro per maand vermeerderd. Indien wordt vastgesteld dat er word gerookt zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is dit voldoende aanleiding om de huur met onmiddelijke ingang te verbreken. Art. 15 Anderstaligen Indien huurder anderstalig is dan de taal waarin deze huurovereenkomst is opgemaakt, zal de huurder vóór de ondertekening van deze huurovereenkomst, de huurovereenkomst door een erkend vertaalbureau laten vertalen. Dit ten einde zeker te zijn dat huurder de huurvoorwaarden heeft begrepen. Echter blijft het huurcontract in zijn oorspronkelijke taal de enige aanvaarde, ieder andere interpretatie dan deze zoals in het huurcontract is bedoeld, wordt verworpen. De vertaling wordt bij het huurcontract gevoegd. 6/7

7 Art. 16 Bijkomende bepaling * De verhuurder verklaart dat de financiële gegoedheid van de huurder en de stipte betaling van de maandelijkse huurprijs een essentiële voorwaarde is waarop dit contract werd gesloten. De huurder erkent het essentiële karakter van de regelmatige en stipte betaling van de maandelijkse huurprijs en verklaart uitdrukkelijk dat hij in deze goede financiële toestand verkeert en zal verkeren en zo nodig tijdig de maatregelen neemt om tijdens de hele huurperiode zijn betalingsverplichtingen na te komen. * Verplichtingen bij vertrek: herstel en betaling van de huurschade volgens de bestekken opgemaakt door de onderaannemers die het onroerende goed terug in goede verhuurbare staat moeten brengen. Grote opkuis en reiniging van alle vensters, vloeren, parketten, afwasbare muren, deuren, enz. De huurder verbindt zich, op het einde van het contract, het gehuurde goed in perfecte staat te verlaten, zoals zij het heeft ontvangen en onmiddellijk de sleutels aan de eigenaars of diens aangestelde af te geven. Indien de huurder duurzame herstellingen die ten zijne laste zijn, niet tijdig uitvoert, als de eigenaar, na ene vruchteloos aangetekend schrijven, het recht heeft de herstellingen uit te voeren op kosten van de huurder. De huurder heeft het genot van de keukentoestellen, bij defect (uitgezonderd constructiefout of slijtage) zal geen verhaal mogelijk zijn bij de verhuurder Opgemaakt in vijf exemplaren, waarvan elke partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen en twee exemplaren voor de registratie en ter goedkeuring ondertekend te hebben, te Geluwe op... VERHUURDER(S) HANDTEKENINGEN HUURDER(S) 7/7

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE, Oktober 2010

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE, Oktober 2010 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE, Oktober 2010 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Huis & Erf, 1 januari 2013 Verklarende definities a. Huurder: De persoon of personen die het hoofdverblijf heeft / hebben in de van verhurende partij verkregen

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor houdende

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Algemeen Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 2014 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 ARTIKEL 11 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

HUURREGLEMENT HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING DUIVENVOORDE

HUURREGLEMENT HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING DUIVENVOORDE HUURREGLEMENT HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING DUIVENVOORDE 1 Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1 Dit huurreglement maakt deel uit van de huurovereenkomst, waarin deze

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna "de bewoner" genoemd,

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna de bewoner genoemd, 1 WOONOVEREENKOMST De vereniging V.Z.W. HET VOLK VAN LEUVEN gevestigd K. Leopold I-straat 34-3000 LEUVEN, die het serviceflatgebouw HET MOLENHOF gelegen Burg. Stan. De Rijcklaan 3-3001 HEVERLEE beheert,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie oktober 2014)

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie oktober 2014) Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie oktober 2014) Aedes biedt de corporaties een modelhuurcontract aan voor zelfstandige woonruimte. Bij dit modelhuurcontract is een voorbeeld gevoegd

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONCONCEPT

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONCONCEPT ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONCONCEPT Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Toepassingsbereik 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie