ONTWERP: HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP: HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT"

Transcriptie

1 ONTWERP: HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT TUSSEN: De heer Adres Gsm de eerste ondergetekende, hierna de verhuurder genoemd, EN: De heer de tweede ondergetekende, hierna de huurder genoemd, P 1

2 WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN Artikel 1: voorwerp van de overeenkomst De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, een ongemeubileerd appartement gelegen in op de verdieping met inclusief: zie plaatsbeschrijving perfect gekend door de huurder die verklaart dit bezocht te hebben en er geen verdere beschrijving van vraagt. Het goed wordt verhuurd in goede verhuurbare staat, onder voorbehoud van de plaatsbeschrijving bij intrede die opgesteld zal worden conform artikel 13 van deze huurovereenkomst. Artikel 2: bestemming van het goed - vruchtgebruik De huurder verklaart het goed te huren als hoofdverblijfplaats. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor elke wijziging van de voornoemde bestemming en alle schadevergoedingen die dit zou meebrengen voor de verhuurder, voornamelijk op fiscaal vlak. De huurder mag deze bestemming niet wijzigen, het goed geheel of gedeeltelijk onderverhuren of zijn rechten op het goed afstaan zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het verhuurde goed zal in geen geval onder de toepassing vallen van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten. Hij zal het goed bewonen als een goed huisvader. Artikel 3: looptijd Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van jaar te beginnen op om te eindigen op. De huurder en de verhuurder hebben het recht om deze huurovereenkomst op te zeggen conform de wettelijke bepalingen en volgens de wet op de huurovereenkomsten van 20/02/91 gewijzigd bij de wet van 13/04/97. P 2

3 1) De huurovereenkomst met een looptijd van drie jaar of minder zal eindigen met een opzeggingsbrief, aangetekend per post of bij deurwaardersexploot verstuurd door een van beide partijen en dit minstens drie (3) maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode die ingaat op de datum van de oorspronkelijke huurovereenkomst. Indien geen enkele partij de huurovereenkomst opzegt binnen de wettelijke opzeggingstermijn zal de huurovereenkomst automatisch omgezet worden in een huurovereenkomst van 9 jaar die ingaat op de oorspronkelijke begindatum. Verbrekingsclausule: De huurder heeft het recht om de huurovereenkomst op te zeggen mits een opzegging van drie maanden, aangetekend per post of bij deurwaardersexploot verstuurd. Bovendien zal hij een verbrekingsvergoeding van drie, twee of een maand huur betalen als hij vertrekt tijdens het respectieve eerste, tweede of derde jaar van bewoning. 2) Indien de huurovereenkomst wordt afgesloten voor een duur van meer dan drie jaar, kan de huurder deze overeenkomst op eender welk ogenblik opzeggen mits een opzegging van drie maanden per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, en dit vanaf de aanvangsdatum van de overeenkomst. Indien de huurder de huurovereenkomst opzegt in de eerste 3 jaar heeft de verhuurder het recht om een schadevergoeding te eisen gelijk aan 3, 2 of 1 maand huur, naargelang de huurovereenkomst eindigt in respectievelijk het eerste, tweede of derde jaar. Na afloop van de periode van negen jaar kunnen de huurder en de verhuurder de overeenkomst opzeggen zonder reden en zonder een schadevergoeding te moeten betalen, maar mits een opzegging die minstens zes maanden voor de vervaldatum wordt verstuurd. Zonder opzegging zal de overeenkomst telkens automatisch verlengd worden aan dezelfde voorwaarden voor een nieuwe periode van drie jaar. Artikel 4: betaling van de huurprijs De huurder is verplicht om de huurprijs vooraf te betalen met een betaalopdracht, zodat de rekening van de verhuurder gecrediteerd wordt ten laatste op de 1 e van elke maand. Behoudens schriftelijk tegenbericht van de huurder, zal deze de betalingen uitvoeren op rekening nr. De maandelijkse basishuurprijs wordt vastgelegd op en is maandelijks betaalbaar. P 3

4 Artikel 5: achterstallige betaling In geval van een achterstallige betaling is er van rechtswege een interest van 1 % per maand verschuldigd op elke som die onbetaald is gebleven op de vervaldag en verschuldigd is krachtens de diverse verplichtingen in deze overeenkomst (huurprijs, lasten ) Artikel 6: indexering van de huurprijs De partijen komen overeen dat de huurprijs gekoppeld is aan de gezondheidsindex gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op de verjaardag van de inwerkingtreding van deze huurovereenkomst wordt de huurprijs aangepast op basis van deze formule: Nieuwe huurprijs = basishuurprijs x nieuwe index Oorspronkelijke index De basishuurprijs is vastgelegd in artikel 4Erreur! Aucun nom n'a été donné au signet.. Nieuwe index: gezondheidsindex in de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Oorspronkelijke index: gezondheidsindex in de maand voorafgaand aan de maand van de afsluiting van de huurovereenkomst, namelijk de maand 2011 of basis Artikel 7: waarborg Als waarborg voor de correcte uitvoering van deze voorwaarden zal de huurder een som storten gelijk aan hetzij drie maanden huur indien de waarborg gevormd wordt door een bankgarantie, of twee maanden huur indien de partijen overeenkomen de waarborg vast te zetten op een geblokkeerde rekening. De waarborg mag in geen geval gebruikt worden door de huurder voor de betaling van de huurprijs of de verschuldigde kosten. P 4

5 Indien de huurprijs wordt aangepast, zal de waarborg aangepast worden in de maand volgend op deze aanpassing. De niet-stelling van de waarborg, rechtsgeldig voor borg getekend door de partijen en de bank, binnen een termijn van 2 weken of ten laatste bij de overhandiging van de sleutels, maakt de huurovereenkomst nietig. Vorming van de waarborg Bankgarantie: Een schriftelijke verbintenis van een Belgische bank waarin de verplichting vastgelegd is om, binnen de grenzen van de waarborg en de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst, elke verschuldigde som terug te betalen aan de verhuurder op basis van een document dat resulteert uit: - een overeenkomst tussen de partijen - een vonnis geveld bij verstek of niet - een deskundigenverslag opgesteld op verzoek van de partijen of de rechtbank waarvoor de vordering aanhangig is. Geblokkeerde rekening: Het bedrag van de garantie wordt gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder en ten voordele van de verhuurder, bij de bank. De interesten worden op de rekening geboekt. De rekening wordt pas gedeblokkeerd na betaling van eventueel door de huurder verschuldigde sommen en op basis van een document dat resulteert uit: - een overeenkomst tussen de partijen - een vonnis geveld bij verstek of niet - een deskundigenverslag opgesteld op verzoek van de partijen of de rechtbank waarvoor de vordering aanhangig is. P 5

6 Artikel 8: gemeenschappelijke kosten in het gebouw Naast de bovenvermelde huurprijs zal de huurder ook zijn aandeel betalen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw, zoals die vastgelegd werden door de syndicus of de verhuurder. De gemeenschappelijke huurkosten omvatten alle kosten voor verbruik en onderhoud in het gebouw en met name, zonder dat deze opsomming uitputtend is: het verbruik van water, gas, elektriciteit en brandstoffen, de kosten voor onderhoud en verzekering van de liften en gemeenschappelijke verwarmings-, verlichtings- en andere toestellen, de lonen, verzekeringen en sociale lasten van de conciërge en het personeel belast met het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten. Blijven voor rekening van de verhuurder, werkzaamheden aan de ruwbouw, grote herstellingen en verzekeringen voor brand en waterschade in het gebouw. Indien de gemeenschappelijke gedeelten niet schoongemaakt zouden worden door een conciërge of personeel belast met deze taak, zal de huurder in overleg met zijn buren op de verdieping de overloop op zijn verdieping onderhouden, alsook het trapdeel tussen deze verdieping en de lagere verdieping (gemeenschappelijke inkomhal en voetpad voor de benedenverdieping) en dit in overleg met de andere bewoners van het gebouw. Bij gebrek aan overleg of bij een klacht van een bewoner verbindt de huurder zich ertoe voortaan zijn aandeel te betalen in de kosten voor de schoonmaak die besteld wordt door de verhuurder. Artikel 9: specifieke kosten van het appartement Private distributieabonnementen op elektriciteit, gas, telefoon, radio, televisie of andere en de bijbehorende kosten, zoals kosten van aansluiting, verbruik, provisie en huur van meters zijn ten laste van de huurder, alsook de huisvuilbelasting. Artikel 10: belastingen en taksen Alle taksen geheven of te heffen door de gemeente, de provincie, de staat of elke andere openbare instantie zijn ten laste van de huurder, naar verhouding van zijn bewoningsperiode. De onroerende voorheffing is voor rekening van de verhuurder. P 6

7 Artikel 11: provisies voor kosten Op basis van artikel 8Erreur! Aucun nom n'a été donné au signet. en 9Erreur! Aucun nom n'a été donné au signet. zal de huurder samen met de huurprijs ook de provisies voor kosten storten die hem toekomen, namelijk: ( ) Na ontvangst van de kostenafrekening zijn de partijen verplicht om aan de andere partij het verschil terug te betalen tussen de gestorte provisies en de reële kosten. In gezamenlijk overleg kan een aanpassing gedaan worden. De verhuurder verbindt zich ertoe aan de huurder, indien die daar om vraagt, alle bewijsstukken van de verstuurde afrekening voor te leggen. De provisie en de eventuele verhogingen van waarborg krijgt hij terugbetaald door de verhuurder na betaling van de laatste opnemingen. VOOR ZIJN VERTREK zal de huurder de betaling van de verschuldigde kosten bewijzen. Artikel 12: verzekeringen, ongevallen, verantwoordelijkheden, herstellingen en onderhoud a) tijdens de looptijd van de huurovereenkomst zal de burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder gedekt worden met een verzekering en met name: waterschade, schade aan antennes of satellieten, brand Deze dekking kan tijdens de looptijd van de huurovereenkomst niet opgezegd worden zonder voorafgaand akkoord van de verhuurder. b) elk schadegeval waarvoor de huurder aansprakelijk zou kunnen zijn, zal onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder. Schade aan daken, zinkwaren, kroonlijsten, ruwbouw moet onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder. Zo niet stelt de huurder zich persoonlijk aansprakelijk. Werkzaamheden ten laste van de verhuurder, van welke omvang ook, die korter duren dan 40 dagen worden door de huurder aanvaard zonder schadevergoeding of verhaal. P 7

8 c) indien de beroepsactiviteit van de huurder leidt tot een premieverhoging in hoofde van de verhuurder, zal de huurder hem het verschil terugbetalen op basis van de voorlegging van de contracten. d) de huurder staat in voor het onderhoud van de volgende toestellen: - toestellen voor water, gas en elektriciteit - sanitaire voorzieningen, deurtelefoon. Deze lijst is niet limitatief. De verhuurder zal alleen instaan voor de herstelling en vervanging van deze toestellen in geval van een eigen gebrek of veroudering. e) de huurder zal de gebruikte schoorstenen laten vegen, beschadigde ruiten en ramen vervangen. f) de huurder zal de water- en verwarmingsbuizen beschermen tegen vorst en sanitaire leidingen zo nodig ontstoppen. g) de huurder staat in voor het onderhoud van de vloer- en muurbedekkingen, ramen en deuren en sloten. h) de huurder staat in voor herstellingen die noodzakelijk zijn als gevolg van een diefstal. i) de verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door beschadiging en vernieling van de bovenvermelde installaties, behalve indien hij, op de hoogte gebracht van het probleem, niet de nodige maatregelen heeft genomen om dit op te lossen. Artikel 13: plaatsbeschrijving Het goed wordt gehuurd in de staat waarin het zich bevindt, zoals vastgesteld in een plaatsbeschrijving en de huurder verbindt zich ertoe het goed zo terug te overhandigen bij vertrek, rekening houdend met het feit dat de staat verslechterd is door normaal gebruik of ouderdom. P 8

9 De partijen komen overeen dat er een plaatsbeschrijving wordt opgesteld voor de intrede van de huurder en op gemene kosten. 1) Deze plaatsbeschrijving zal opgesteld worden door deskundige TREVI Expertise Leopold Wienerlaan 127 in 1170 Brussel - gsm: De partijen stellen hem hierbij aan om de plaatsbeschrijving bij vertrek op te stellen. Indien hij niet kan worden aangesteld, zullen de partijen deze taak toevertrouwen aan een deskundige goedgekeurd door beide partijen of, indien dit niet kan, aangeduid door de Vrederechter. Het advies uitgebracht door de door de partijen aangeduide deskundige(n) is onherroepelijk bindend voor de partijen. 2) De partijen komen overeen dat deze plaatsbeschrijving bij intrede onderhands opgesteld zal worden. De plaatsbeschrijving bij vertrek kan onderhands opgesteld worden door de partijen of door een deskundige erkend door beide partijen. Als de partijen niet tot een akkoord kunnen komen, zal de Vrederechter een deskundige aanstellen. Artikel 14: wijzigingen van het gehuurde goed Alle werkzaamheden, verfraaiingen, verbeteringen, veranderingen aan het gehuurde goed mogen pas worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van de verhuurder en behoren hem toe. Zelfs indien de verhuurder akkoord gaat, is de huurder altijd verplicht om zich strikt te houden aan alle geldende stedenbouwkundige en administratieve voorschriften. Hij vrijwaart de verhuurder tegen alle mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de uitgevoerde werken. P 9

10 Zonder voorafgaande toestemming kan de verhuurder zo nodig eisen dat het goed weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld wordt. Artikel 15: keuze van de woonplaats De huurder verklaart dat hij zijn woonplaats kiest in het gehuurde gebouw tijdens de looptijd van de huurovereenkomst. Dit geldt ook voor alle gevolgen van de huurovereenkomst, zelfs nadat hij het goed verlaten heeft, indien hij de verhuurder niet op de hoogte heeft gebracht van zijn nieuwe woonplaats. Indien het gehuurde goed, geheel of gedeeltelijk, bestemd is als hoofdverblijfplaats van de huurder moet deze laatste de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging in zijn burgerlijke staat, met name door een huwelijk. Artikel 16: onteigening - ontbinding Indien het gehuurde goed onteigend wordt, kan de huurder geen schadevergoeding eisen van de verhuurder en hij kan zijn rechten alleen doen gelden tegen de onteigenaar. Bij ontbinding van de huurovereenkomst door fout van de huurder moet die alle kosten, uitgaven en onkosten betalen die resulteren of zullen resulteren uit deze ontbinding en, afgezien van de lopende huur voor zijn vertrek, ook een schadevergoeding betalen gelijk aan drie maanden huur, vermeerderd voor dezelfde periode met zijn aandeel in de kosten die ongewijzigd blijven, ondanks het feit dat hij het goed verlaat. Artikel 17: aanplakking en bezoek van het goed Bij een verkoop of drie maanden voor het verstrijken van de huurovereenkomst heeft de verhuurder het recht om aanplakbrieven aan te brengen op het gehuurde goed en dit vrij en volledig te laten bezoeken twee dagen per week, tot 3 opeenvolgende uren, of 3 dagen per week, tot 2 opeenvolgende uren per dag. De verhuurder of zijn vertegenwoordiger mogen het gehuurde goed alleen bezoeken op afspraak. P 10

11 Artikel 18: huishoudelijk reglement - dieren De huurder verbindt zich ertoe het huishoudelijk reglement na te leven en toe te zien op de uitvoering ervan. Hij zal hiervan kennis nemen bij de verhuurder. De huurder mag geen huisdieren houden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Deze toestemming kan echter weer ingetrokken worden indien dit overlast veroorzaakt voor de andere bewoners in het gebouw (lawaai, vuil ). Artikel 19: brandmelder(s) Er zijn brandmelders geïnstalleerd in het goed. De huurder mag deze rookmelder(s) niet beschadigen of verplaatsen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Deze rookmelder(s) is (zijn) voorzien van een batterij. De huurder mag deze batterij niet gebruiken voor andere doeleinden en verbindt zich ertoe de verhuurder te verwittigen als de batterij leeg is of bij een defect en dit met een per post aangetekende brief. Artikel 20: energieprestatiecertificaat voor gebouwen (EPC) Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen (EPC) met het nummer 00 en met betrekking tot het goed werd opgesteld door [*] op [*] voor een duur van [duur] (duur van maximaal tien jaar). Op dit certificaat staat de volgende informatie over het goed: - energieklasse: * - jaarlijkse CO2-uitstoot: * De Verhuurder verklaar dat hij geen kennis heeft van wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed die de inhoud van dit certificaat zouden kunnen veranderen. De Verhuurder heeft de Huurder een kopie overhandigd van dit certificaat. Artikel 21: registratie hoofdelijke verplichtingen De verhuurder is verplicht om de registratieformaliteiten te vervullen binnen 2 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst op voorwaarde dat het goed alleen en uitsluitend bestemd is voor bewoning. P 11

12 Registratiekantoor Brussel VI: Regentschapstraat 54 4 e verdieping 1000 Brussel Tel.: 02/ De verplichtingen van deze huurovereenkomst zijn ondeelbaar en hoofdelijk ten opzichte van de partijen, hun erfgenamen of rechthebbenden, in welke hoedanigheid ook. De verhuurder zal, naast de huurovereenkomst, ook de plaatsbeschrijving bij intrede registreren en de verduidelijkende bijlage bij de huurovereenkomst over de regels van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid. Artikel 22: toepassing van de wetten De wederzijdse rechten en plichten van de partijen worden vastgelegd in deze overeenkomst, aangevuld door de Belgische wet voor alle punten die niet verduidelijkt zijn. Artikel 23: vastgoedmakelaar Deze verhuring werd onderhandeld door tussenkomst van TREVI SA. De honoraria van TREVI SA bedragen het equivalent van een maand huur + btw (met een minimum van btw, of 605) en zijn ten laste van de verhuurder. Ze zijn definitief verschuldigd bij de ondertekening van deze huurovereenkomst en betaalbaar binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Artikel 24: overhandiging van de sleutels De sleutels worden aan de huurder overhandigd nadat: - de plaatsbeschrijving bij intrede werd opgesteld; - de verhuurder over het bewijs beschikt van de stelling van de waarborg ten zijnen bate; - de verhuurder in het bezit is van zijn kopie van de verzekeringspolis waarvan sprake; - de verhuurder in het bezit is van de eerste maand huur. P 12

13 Indien, door een gebrek aan ijver vanwege de huurder, niet aan de vier bovenvermelde voorwaarden voldaan is, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor een overhandiging van de sleutels die afwijkt van de begindatum van de huurovereenkomst. Artikel 25: bijlagen De partijen hebben de bijlage ontvangen met de normen inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het gehuurde goed. Artikel 26: diverse clausules Opgesteld te Brussel op 2012 in 4 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er een ontvangen te hebben. (handtekening voorafgegaan door de vermelding gelezen en goedgekeurd ) De Verhuurder De Huurder De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de interpretatie of het gebruik van dit document. P 13

14 Nuttige adressen: - Verzekeringen: TREA - Frédéric DEOM Limburglaan Wemmel Tel.: SIBELGA Gas & elektriciteit Visverkopersstraat Brussel Tel.: BELGACOM Groen nummer: BIWM Waterintercommunale Wolstraat Brussel Tel.: CODITEL SA Tweekerkenstraat Brussel Tel.: VOO Napelsstraat Brussel Tel.: GEMEENTE P 14

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit :

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit : HANDELSHUUROVEREENKOMST ============================= Tussen de ondergetekenden enerzijds : X hierna de "verhuurder" genoemd; en anderzijds : Y hierna de "huurder" genoemd; wordt overeengekomen als volgt

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd "de verhuurder". EN

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd de verhuurder. EN Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden:...... Hierna genoemd "de verhuurder". EN Naam:... Straat:... Gemeente:... Geboortedatum:... Identiteitskaartnummer:... Rijksregisternummer:... Hierna genoemd

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Artikel 1 Wie zijn de partijen? In deze overeenkomst treden twee partijen op: - De verhuurder is degene, priva(a)t(e) perso(o)n(en) of vennootschap,

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst nummer : Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds - Bvba C Vermeyen, Hoogboomsteenweg 7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN POP-UP STORE

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN POP-UP STORE HUUROVEREENKOMST VOOR EEN POP-UP STORE Tussen de partijen: 1. de heer en/of mevrouw...... [naam, eerste twee voornamen], wonende te... [woonplaats], geboren te... [plaats van geboorte], op... [datum van

Nadere informatie

DRAFT HUUROVEREENKOMST. voor een studentenkamer !!!!!

DRAFT HUUROVEREENKOMST. voor een studentenkamer !!!!! HUUROVEREENKOMST voor een studentenkamer Tussen de ondergetekende partijen: Enerzijds, Maatschap Blindestraat Zestien, met maatschappelijke zetel te Kloosterstraat 53 2270 Herenthout verder genoemd de

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS naam en voornamen: geboortedatum en plaats:.. straat, nr.: postcode, gemeente..

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon: CITYNEST bvba Kasteellaan 89 9000 GENT BTW BE0887.584.543 Rekeningnummer 363-5392251-61

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS Isabel Vanneste Morinnestraat 40 8500 Kortrijk Chantal Vanneste Toekomststraat 3 8500 Kortrijk Vervolledig de tekst,

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 De ondergetekenden: Woon-, zorg- en activiteitencentrum voor ouderen Vreedenhoff, gevestigd aan de Esperantolaan 2, te

Nadere informatie

WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR. wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd goed

WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR. wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd goed WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR Tussen enerzijds X, hierna: de verhuurders en anderzijds Y, hierna: de huurder wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd

Nadere informatie

1/5. HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen :

1/5. HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen : 1/5 HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds : Demeyere Magda Marquettestraat 1 8554 St.-Denijs Tel. 056/495143 GSM 0496/271628 GSM 0496/271616 Verder genoemd de VERHUURDER

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand).

H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand). Suite Jean Vives - gemeubeld appartement, Marius Renardlaan 51/45, 1070 Anderlecht H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand). TUSSEN: 1) De heer Luc Laurent, met administratief adres Duinhoekstraat, 129/274

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen

HUUROVEREENKOMST. Tussen HUUROVEREENKOMST Tussen Linda Dillen Koel Rent Steenovenstraat 56 2040 Antwerpen Berendrecht BTW: BE015.980.306 GSM: 0468 288 296 Email: info@koelrent.be Hierna de verhuurder genoemd, En Naam: Adres: Gemeente:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: VZW Jeugdhuis Djem, met zetel te 9120 Melsele, Dambrugstraat 5, vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, hierna genoemd verhuurder. en Hierna genoemd

Nadere informatie

Model van een Handelshuurcontract

Model van een Handelshuurcontract Model van een Handelshuurcontract Tussen de ondergetekenden : A. De heer en/of mevrouw... (naam) wonende te...(adres) hierna genoemd de verhuurder en B. De heer en/of mevrouw (naam) wonende te...(adres)

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijlage bij de toelichtingsnota bij het ontwerp van collegebesluit nr. 07/446 houdende de vastlegging van middelen voor het afsluiten van een huurcontract voor de tijdelijke opvang

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Huurovereenkomst voor een studentenkamer Verhuurder enerzijds : naam : Ines Reynaert straat en nr: Krijgslaan 202 postnummer : 9000 Gent GSM : 0471 /202 202 e-mail: info@astrumgent.com

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

Verhuurovereenkomst voor:

Verhuurovereenkomst voor: Verhuurovereenkomst voor: De Partijen CAIR, divisie van Interior Rent n.v, Bedrijvenpark De Veert 3, B-2830 Willebroek, hierna te noemen de verhuurster, en hierna te noemen de huurder Hoedanigheid In het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen.

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen. Huur-Overeenkomst Le Petit Morvan Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantiewoning in Villapourçon (Frankrijk) 58370 - Avaux. Uitsluitend bestemd

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia contactadres: De Parken 9, 6652 GB Druten (f.diekstra@planet.nl) reknr. 67.21.58.817 t.n.v. F. Diekstra te Druten De verhuurder (Dhr.

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING MANDAAT VAN BEHEER op basis van Bijlage II van het Besluit van 28 maart 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 19 november 1998 tot organisatie van de sociale

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST Artikel 1.De ondergetekenden: De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA CORDIUM

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij huurovereenkomsten De Heremiet / Shakti Instituut B.V.

algemene voorwaarden bij huurovereenkomsten De Heremiet / Shakti Instituut B.V. Copyright 2013 Shakti Instituut B.V. versie 1.0 alle rechten voorbehouden d.d. 27-09-2013 algemene voorwaarden bij huurovereenkomsten De Heremiet / Shakti Instituut B.V. 1 definities 1.1 Onder dagdeel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen:

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: Kamerhuurcontract Datum: Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: en naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: De woonruimte: Artikel 1 1. Verhuurder verhuurt

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) TUSSEN: de heer en mevrouw... wonende te... hierna genoemd «Verhuurder», die zich hoofdelijk en ondeelbaar verbindt, EN: de

Nadere informatie

Bijlage 6: handelshuurovereenkomst

Bijlage 6: handelshuurovereenkomst Bijlage 6: handelshuurovereenkomst HANDELSHUUROVEREENKOMST TUSSEN A. Verhuurder:. (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel, KBO). (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie