Gemeinsam lernen und arbeiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeinsam lernen und arbeiten"

Transcriptie

1 INTERREG Deutschland - Nederland onderwijs & arbeidsmarkt samen leren en werken bildung & Arbeitsmarkt Gemeinsam lernen und arbeiten In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal

2 Onderwijs & Arbeidsmarkt Samen leren en werken Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zorgt ervoor dat mensen, en daarmee ook hun kennis en kunde, voor de grensregio behouden blijven. Onderwijs Belangrijk is dat men al op jonge leeftijd in contact komt met grensoverschrijdend onderwijs en de buurtaal. In de Euregio Rijn-Waal zijn meer dan vijftien universiteiten en hogescholen en circa dertig ROC s en Berufskollegs, die ruime ervaring hebben met grensoverschrijdende samenwerking. Om er voor te zorgen de Rijn-Waal-Regio als werkgebied voor jonge mensen aantrekkelijk blijft, is het belangrijk dat studenten al tijdens hun studie de interessante bedrijven in de regio leren kennen. Daarvoor is er een nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid aan beide zijden van de grens. Arbeidsmarkt Dagelijks pendelen ruim personen in de Rijn-Waal-Regio tussen beide landen om in het buurland te werken of te studeren. Veel grensoverschrijdende projecten en initiatieven hebben de mobiliteit van mensen, met betrekking tot werk en studie, gestimuleerd. Initiatieven zijn nodig, om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen en daarnaast antwoorden te geven op toekomstige uitdagingen als vergrijzing en het tekort aan vakkrachten. 2

3 Bildung & Arbeitsmarkt Gemeinsam lernen und arbeiten Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt ermöglicht es, dass Menschen und damit auch ihr Wissen und Können für die Grenzregion erhalten bleiben. Bildung Es ist wichtig, dass man sich schon im jungen Alter mit grenzüberschreitendem Unterricht und der Nachbarsprache beschäftigt. In der Euregio Rhein-Waal gibt es mehr als fünfzehn Universitäten und Hochschulen und circa dreißig ROC s und Berufskollegs, die reichlich Erfahrung mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit haben. Damit die Rhein-Waal-Region als Arbeitsregion für junge Menschen attraktiv bleibt, ist es wichtig, dass die Studenten schon während der Studienzeit interessante Unternehmen in der Region kennenlernen. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen, den Unternehmen und den Behörden beiderseits der Grenze nötig. Arbeitsmarkt Täglich pendeln Personen in der Rhein-Waal-Region über die Grenze, um im Nachbarland zu arbeiten, zu lernen oder zu studieren. Viele grenzüberschreitende Projekte und Initiativen haben die Mobilität der Menschen, in Bezug auf Arbeit und Studium, stimuliert. Initiativen sind nötig, um neue Entwicklungen nachhaltig zu unterstützen und zugleich Antworten auf die künftigen Probleme wie Überalterung, Fachkräftemangel und Abwanderung zu geben. 3

4 Onderwijs & Arbeidsmarkt INTERREG in de praktijk School-IT Rijn-Waal Het project School-IT Rijn-Waal legt de fundamenten voor duurzame ICT-scholing op Nederlandse en Duitse middelbare scholen door een efficiënte samenwerking tussen bedrijven en scholen. Binnen dit project realiseert een aantal scholen en IT-bedrijven in de Rhein-Waal-Regio verdere digitali sering van het onderwijs. Lerende Euregio De Lerende Euregio is een Nederlands-Duits samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en overheden in de Rhein-Waal-Regio. Studenten maken in dit project kennis met beroepscultuur, taal en onderwijssysteem van het buurland, via uitwisselingen, stages en samenwerkingen. Actief over de grens 2.0 In dit pilotproject kreeg een groep van twintig Nederlandse en Duitse werkzoekenden ondersteuning om hun kans op werk te vergroten door zich ook op de arbeidsmarkt in het buurland te oriënteren. De deelnemers volgden een leertraject van tien weken. Dit traject bestond uit een training over taal en cultuur van het buurland, individuele begeleiding en een stage bij een bedrijf in het buurland. De projectpartners werken nu samen aan een vervolg op dit project. 4

5 Bildung & Arbeitsmarkt INTERREG in der Praxis School-IT Rhein-Waal Das Projekt School-IT Rhein-Waal schafft durch eine effiziente Zusammenarbeit von Unternehmen und Schulen die Grundlagen für eine nachhaltige IT- Ausbildung an deutschen und niederländischen Schulen. Im Rahmen dieses Projekts führen eine Reihe von Schulen und IT-Unternehmen in der Rhein-Waal-Region eine weitere Digitalisierung des Unterrichts durch. Lernende Euregio Die Lernende Euregio ist ein deutsch-niederländischer Kooperationsverbund aus Schulen der beruflichen Bildung, Ausbildungsbetrieben und staatlichen Stellen in der Rhein-Waal-Region. Auszubildende lernen in diesem Projekt mit Hilfe von Austauschen, Praktika und Kooperationen die Berufskultur, die Sprache und das Bildungssystem des Nachbarlandes kennen. Aktiv über die Grenze 2.0 In diesem Pilotprojekt ist eine Gruppe von zwanzig deutschen und niederländischen Arbeitssuchenden dabei unterstützt worden, ihre Chance auf Arbeit zu vergrößern, indem sie sich auch auf dem Arbeitsmarkt im Nachbarland orientiert haben. Die Teilnehmer nahmen an einem zehnwöchigen Ausbildungsprogramm teil. Dieses Programm enthielt ein Training zur Sprache und Kultur des Nachbarlandes, individuelle Betreuung und ein Praktikum bei einem Betrieb im Nachbarland. Die Projektpartner arbeiten jetzt gemeinsam an einer Fortsetzung dieses Projekts. 5

6 Verleg uw grenzen met INTERREG Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en verenigingen aan beide zijden van de grens levert interessante, succesvolle combinaties op. De samenwerking met een partner uit het buurland is vaak extra aantrekkelijk, omdat het project dan in aanmerking kan komen voor een subsidie uit het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland. INTERREG Deutschland-Nederland INTERREG is een stimuleringsprogramma van de Europese Unie voor ontwikkeling van Europese grensregio s. Dankzij het INTERREG-programma kunnen grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten langs de Nederlands-Duitse grens worden gesubsidieerd. Deze subsidie is beschikbaar voor innovatieve, grensoverschrijdende projecten met Nederlandse en Duitse partners op het gebied van: Technologie & Innovatie Natuur & Omgeving Toerisme & Cultuur Onderwijs & Arbeidsmarkt Gezondheid & Samenleving Veiligheid & Overheid

7 Erweitern Sie den Horizont mit INTERREG Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen, Wissenseinrichtungen, Firmen und Vereinen beiderseits der Grenze führt zu interessanten und erfolgreichen Kombinationen. Die Zusammenarbeit mit einem Partner aus dem Nachbarland erhält auch deshalb häufig eine extra attraktive Note, weil sich das Projekt hierdurch für eine Förderung durch das Europäische Programm INTERREG Deutschland-Nederland qualifizieren könnte. INTERREG Deutschland-Nederland INTERREG ist ein Förderprogramm der Europäischen Union für die Entwicklung der Europäischen Grenzregionen. Dank des Programms INTERREG Deutschland-Nederland können grenzüberschreitende Kooperationsprojekte im niederländisch-deutschen Grenzgebiet gefördert werden. Förderung ist verfügbar für innovative grenzüberschreitende Projekte mit deutschen und niederländischen Partnern im Bereich: Technologie & Innovation Natur & Umgebung Tourismus & Kultur Bildung & Arbeitsmarkt Gesundheit & Gesellschaft Sicherheit & Behörden

8 Mogelijke INTERREG-projecten Uitwisseling en stage van scholieren en studenten in de grensregio. Grensoverschrijdende afstemming van vakdiploma s. Ondersteuning van grenspendelaars bij alledaagse grensproblemen. Verbeteren en benutten van kansen op de arbeidsmarkt in het buurland. Subsidievoorwaarden Om in aanmerking te komen voor een INTERREG-subsidie moet uw project aan een aantal criteria voldoen: Gezamenlijke uitvoering door minimaal een Nederlandse en een Duitse partner. Passend binnen de richtlijnen van het INTERREG-programma. Blijvende samenwerking na de beëindiging van de subsidie of blijvende grensoverschrijdende positieve effecten. Projectidee? Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend project en zoekt u partners of subsidie? Neem dan contact op met het regionaal Programmamanagement INTERREG bij de Euregio Rijn-Waal.

9 Mögliche INTERREG-Projekte Austausch und Praktikum von Schülern und Studenten in der Grenzregion. Grenzüberschreitende Abstimmung von Fachdiplomen. Unterstützung von Grenzpendlern bei alltäglichen Grenzproblemen. Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Nachbarland verbessern und nutzen. Förderungsbedingungen Um für eine INTERREG-Förderung in Betracht zu kommen, muss Ihr Projekt den folgenden Kriterien entsprechen: Gemeinsame Durchführung von mindestens einem deutschen und einem niederlän dischen Partner. Konform den Richtlinien des INTERREG-Programms. Dauerhafte Zusammenarbeit nach Abschluss der Förderung oder dauerhafte grenz überschreitende positive Wirkungen. Projektidee? Haben Sie eine Idee für ein grenzüberschreitendes Projekt? Bitte setzen Sie sich mit dem regionalem Programmmanagement INTERREG der Euregio Rhein-Waal in Verbindung. 9

10 Euregio Rijn-Waal Samen meer bereiken Nederlanders en Duitsers kunnen samen meer bereiken! Daar zijn wij van overtuigd. Ons doel is het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij. Daarom adviseren en ondersteunen wij burgers, instellingen en ondernemingen in het grensgebied bij Duits-Nederlandse contacten, activiteiten en vragen. De Euregio Rijn-Waal is een Duits-Nederlands samenwerkingsverband met circa 55 leden, waaronder Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en instanties. Euregio Rijn-Waal is actief op het gebied van: Grensoverschrijdende samenwerking Begeleiding bij de subsidiëring van projecten in het kader van INTERREG, EURES en grensoverschrijdende activiteiten op het gebied van maatschappij, sport en cultuur. Ondersteuning bij het vinden van partners en financieringsmogelijkheden voor uw grensoverschrijdende activiteiten. Regionale afstemming Faciliteren van Duits-Nederlandse overlegstructuren voor o.a. openbare orde en veiligheid en gezondheidszorg. Deelname aan commissies, zoals de Duits-Nederlandse commissie ruimtelijke ordening. Belangenbehartiging Inzet bij Nederlandse, Duitse en Europese instellingen en organen voor de belangen van de grensregio, op alle maatschappelijk relevante gebieden, van economie en infrastructuur tot onderwijs en cultuur. Voor burgers Spreekuur voor grensgangers. Arbeidsmarktondersteuning. Informatie over grensoverschrijdende en Europese thema s. Informatie over wonen, werken en studeren over de grens. 10

11 Euregio Rhein-Waal Gemeinsam mehr erreichen Niederländer und Deutschen können gemeinsam mehr erreichen! Davon sind wir überzeugt. Unser Ziel ist die Förderung von grenzüberschreitender Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft. Aus diesem Grund beraten und unterstützen wir Bürger, Einrichtungen und Unternehmen im Grenzgebiet bei deutsch-niederländischen Kontakten, Aktivitäten und Fragen. Die Euregio Rhein-Waal ist ein öffentlich-rechtlicher deutschniederländischer Zweckverband mit zirka 55 Mitgliedsorganisationen. Dazu zählen unter anderem deutsche und niederländische Kommunen, regionale Behörden und Handelskammern aus der Grenzregion. Die Euregio Rhein-Waal ist aktiv im Bereich: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Begleitung bei Förde rung von Projekten im Rahmen von INTERREG, EURES und grenzüberschreitenden Aktivitäten im Bereich von Gesellschaft, Sport und Kultur. Unterstützung bei der Suche nach Partner und Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre grenzüberschreitende Aktivität. Regionale Abstimmung Unterstützung von deutschniederländischen Abstimmungsgesprächen für u.a. öffentliche Ordnung und Sicherheit und Gesundheitswesen. Teilnahme an Kommissionen wie der deutsch-niederländischen Raumordnungskommission. Interessenvertretung Einsatz bei niederländischen, deutschen und europäischen Einrichtungen und Gremien für die Belange der Grenzregion, in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen, von Wirtschaft bis Infrastruktur sowie Bildung und Kultur. Für Bürger Sprechstunde für Grenzpendler. Arbeitsmarktunterstützung. Information über grenzüberschreitende und europäische Themen. Information über Wohnen, Arbeiten und Studieren über die Grenze. 11

12 Contact/Kontakt Regionaal Programmamanagement INTERREG Euregio Rijn-Waal / Regionales Programmmanagement INTERREG Euregio Rhein-Waal Emmericher Strasse 24, Kleve Postbus 220, 7040 AE s-heerenberg T: Nederlands-Duits Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Waal / öffentlich-rechtlicher deutsch-niederländischer Zweckverband Euregio Rhein-Waal Emmericher Strasse 24, Kleve Postbus 220, 7040 AE s-heerenberg T: Colofon Uitgever: Euregio Rijn-Waal Redactie: Tessa van Lienden Design: Hopontwerp, Lent Drukwerk: Linsen-Druckcenter GmbH, Kleve Impressum Herausgeber: Euregio Rhein-Waal Redaktion: Tessa van Lienden Design: Hopontwerp, Lent Druck: Linsen-Druckcenter GmbH, Kleve Das Regionale Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal wird unterstützt durch / Het Regionaal Programmamanagement van Euregio Rijn-Waal wordt mede mogelijk gemaakt door:

samen ontdekken en beleven gemeinsam entdecken und erleben

samen ontdekken en beleven gemeinsam entdecken und erleben INTERREG Deutschland - Nederland toerisme & Cultuur samen ontdekken en beleven Tourismus & Kultur gemeinsam entdecken und erleben In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal Toerisme & Cultuur

Nadere informatie

gemeinsam planen und umsetzen

gemeinsam planen und umsetzen INTERREG Deutschland - Nederland veiligheid & Overheid samen plannen en aanpakken Sicherheit & BehÖrden gemeinsam planen und umsetzen In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal Veiligheid & Overheid

Nadere informatie

gemeinsam nachhaltig wachsen

gemeinsam nachhaltig wachsen INTERREG Deutschland - Nederland natuur & omgeving samen duurzaam groeien natur & umgebung gemeinsam nachhaltig wachsen In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal Natuur & omgeving Samen duurzaam

Nadere informatie

INTERREG Deutschland - Nederland

INTERREG Deutschland - Nederland INTERREG Deutschland - Nederland gezondheid & samenleving Samen leven en delen Gesundheit & Gesellschaft gemeinsam leben und teilen In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal Gezondheid & Samenleving

Nadere informatie

Reise in die Zukunft. Reis naar de Toekomst

Reise in die Zukunft. Reis naar de Toekomst Euregio Rhein-Waal Euregio Rijn-Waal Reise in die Zukunft Reis naar de Toekomst Strategische Agenda 2020 Allgemeines Deutschland- Niederlandebild wird immer positiver Gute Ausgangssituation für die Grenzregion,

Nadere informatie

Inhalt / Inhoud. Nederland - Deutschland. INTERREG IV A programma Belang voor de regio. INTERREG IV A-Programm - Bedeutung für die Region

Inhalt / Inhoud. Nederland - Deutschland. INTERREG IV A programma Belang voor de regio. INTERREG IV A-Programm - Bedeutung für die Region Nederland Deutschland INTERREG IV A programma Belang voor de regio INTERREG IV AProgramm Bedeutung für die Region Inhalt / Inhoud Grenzübergreifende Programme / Grensoverschrijdende programma s Schwerpunkte

Nadere informatie

Grenzübergreifende Arbeitsvermittlung / grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Grenzübergreifende Arbeitsvermittlung / grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Grenzübergreifende Arbeitsvermittlung / grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Arbeitslosenquote Provinz Drenthe: 11 % (August 2016) Werkloosheidcijfers Arbeitslosenquote Provinz Overijssel: 10,1 % (August

Nadere informatie

PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN EUREGIO RHEIN-WAAL EUREGIO RIJN-WAAL

PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN EUREGIO RHEIN-WAAL EUREGIO RIJN-WAAL PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN EUREGIO RHEIN-WAAL EUREGIO RIJN-WAAL Deutsche und Niederländer können gemeinsam mehr erreichen! Davon sind wir überzeugt. Deshalb unterstützen

Nadere informatie

KLEINPROJEKTE UND MINI-PROJEKTE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN KLEINE PROJECTEN EN MINIPROJECTEN SAMENWERKING STIMULEREN

KLEINPROJEKTE UND MINI-PROJEKTE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN KLEINE PROJECTEN EN MINIPROJECTEN SAMENWERKING STIMULEREN KLEINPROJEKTE UND MINI-PROJEKTE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN KLEINE PROJECTEN EN MINIPROJECTEN SAMENWERKING STIMULEREN Die EUREGIO hat sich das Ziel gesetzt, zusammen mit ihren Partnern aus der Region die grenzüberschreitende

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

Wir laden Sie herzlich zu diesem Mittagprogramm ein, das am Mittwoch, dem 27. Oktober 2010, bei der Hoge Hotelschool in Maastricht stattfindet.

Wir laden Sie herzlich zu diesem Mittagprogramm ein, das am Mittwoch, dem 27. Oktober 2010, bei der Hoge Hotelschool in Maastricht stattfindet. Sittard, 5 October 2010 Sehr geehrte Damen und Herren, Der Europarat und die europäische Union haben in 2003 den europäischen Tag des Zivilrechts ins Leben gerufen. Mit diesem Tag beabsichtigt man unter

Nadere informatie

Euregionalisierung der beruflichen Qualifizierung und der Erwachsenenbildung

Euregionalisierung der beruflichen Qualifizierung und der Erwachsenenbildung Euregionalisering van de beroepskwalificatie en de volwasseneneducatie Eindrapportage Euregionalisierung der beruflichen Qualifizierung und der Erwachsenenbildung Dit project is tot stand gekomen in het

Nadere informatie

Netzwerke schaffen INTERREG IV A-Förderung bei der euregio rhein-maas-nord. Netwerken creëren INTERREG IV A-subsidie bij de euregio rijn-maas-noord

Netzwerke schaffen INTERREG IV A-Förderung bei der euregio rhein-maas-nord. Netwerken creëren INTERREG IV A-subsidie bij de euregio rijn-maas-noord Netzwerke schaffen INTERREG IV A-Förderung bei der euregio rhein-maas-nord Netwerken creëren INTERREG IV A-subsidie bij de euregio rijn-maas-noord 2 INTERREG IV A: Europa erleben INTERREG IV A: Europa

Nadere informatie

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 378 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil II Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 16. April 2013 Gesetz zu dem Vertrag vom 12. Januar 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande

Nadere informatie

Marleen Baltussen ROC van Twente. Ger Gankema Gemeente Enschede

Marleen Baltussen ROC van Twente. Ger Gankema Gemeente Enschede Marleen Baltussen ROC van Twente Ger Gankema Gemeente Enschede 73 ROC van Twente (Regionaal Opleidingscentrum) Berufsausbildung : 19.000 Personen Erwachsenenbildung: 13.300 Personen Seit 1996 ROC Wie es

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Nieuwe aanzetten ter optimalisatie van de biogaswinning Mittwoch, 10.04.2013 10-15 Uhr im Bagno, Steinfurt Einladung Hiermit laden wir Sie herzlich ein

Nadere informatie

DNL Konferenz Sprache - Beratung - Arbeit NLD Conferentie Taal Advies Werk 13.03.2015

DNL Konferenz Sprache - Beratung - Arbeit NLD Conferentie Taal Advies Werk 13.03.2015 DNL Konferenz Sprache - Beratung - Arbeit NLD Conferentie Taal Advies Werk 13.03.2015 Willkommen/ Welkom Hans Alberse Bürgermeister der Gemeinde Oude IJsselstreek Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien Über dieses Buch Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser

Nadere informatie

PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN

PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN PROGRAMMGEBIET PROGRAMMAGEBIED INTERREG V DEUTSCHLAND-NEDERLAND GRENZÜBERSCHREITENDE FÖRDERUNG MIT INTERREG V AURICH WITTMUND 1 ZUID- WEST-

Nadere informatie

Horizont-Erweiterung

Horizont-Erweiterung Horizont-Erweiterung Ein deutsch-niederländisches Hochschul-Gemeinschaftsprojekt zur grenzüberschreitenden Förderung von talentierten Studierenden. Dieses Projekt wird im Rahmen des INTERREG-V-Programms

Nadere informatie

Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Beschreibung der Arbeitsgruppe / Omschrijving werkgroep

Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Beschreibung der Arbeitsgruppe / Omschrijving werkgroep Beschreibung der Arbeitsgruppe / Omschrijving werkgroep Die Projektgruppe Grenzland Schanzenland (seit 2007 ) wurde 2001/2003 von der Provincie Groningen und dem Toeristisch Huis gegründet Het project

Nadere informatie

EUREGIO RIJN-WAAL EUREGIO RHEIN-WAAL

EUREGIO RIJN-WAAL EUREGIO RHEIN-WAAL EUREGIO RIJN-WAAL IN CIJFERS EUREGIO RHEIN-WAAL IN ZAHLEN 1 BASISINFORMATIE / KERNDATEN i WERKGEBIED EUREGIO RIJN-WAAL ARBEITSGEBIET EUREGIO RHEIN-WAAL Veluwe IJssel Neder-Rijn Oppervlakte werkgebied Fläche

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

die Meldung bestätigen nicht jetzt

die Meldung bestätigen nicht jetzt am Computer sitzen im Internet surfen Informationen suchen mit einem Freund chatten eine E-Mail schreiben Nachrichten lesen Freunde finden ein Foto hochladen eine Datei herunterladen einen Film gucken

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder. Ja, integraal openbaar. Per direct. Alg. dir. OR GO

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder. Ja, integraal openbaar. Per direct. Alg. dir. OR GO B en W Voorblad Onderwerp Light2Citizens Datum 13 januari 2016 Kenmerk B en W datum 2 februari 2016 Gebaseerd op programmabegroting Financiële dekking Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder Nee

Nadere informatie

Projektgebiet. Programm VIKING. Veiligheid bevorderen door: Projectpartners. Programma VIKING en project VIKING X-regioX

Projektgebiet. Programm VIKING. Veiligheid bevorderen door: Projectpartners. Programma VIKING en project VIKING X-regioX Programma VIKING en project VIKING X-regioX Programma VIKING Verbesserung der Informationseinrichtung Katastrophenschutz bei Hochwasser In Nordrhein-Westfalen und Gelderland Commissie voor Grensoverschrijdende

Nadere informatie

RIN Stoffströme und De Groene Hub Arnhem-Nijmegen. Euregio Rhein-Waal, Emmericher Str. 24, Kleve (D)

RIN Stoffströme und De Groene Hub Arnhem-Nijmegen. Euregio Rhein-Waal, Emmericher Str. 24, Kleve (D) Deutsch (Nederlandse hieronder) Titel Veranstalter Workshop Matchmaking on Bioeconomy RIN Stoffströme und De Groene Hub Arnhem-Nijmegen Datum 28.01.2016 Zeit Ort Teilnahme Anmeldung 12:00 bis 16:30 Uhr

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Netzwerk GEP Grenzenloses effizientes Produzieren in der EUREGIO für CO2-Reduzierung und Produktivitätssteigerung in KMU Netwerk GEP Grenzeloos Efficiënt Produceren in de EUREGIO voor

Nadere informatie

Talent-Förderung Gemeinsam & grenzüberschreitend

Talent-Förderung Gemeinsam & grenzüberschreitend Talent-Förderung Gemeinsam & grenzüberschreitend Ein deutsch-niederländisches Hochschul-Gemeinschaftsprojekt zur grenzüberschreitenden Förderung von talentierten Studierenden. Dieses Projekt wird im Rahmen

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80 60 (1963) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1965 Nr. 80 A. TITEL Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73,

Nadere informatie

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen. Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.nl Sehr geehrte Geschäftspartner, Gerne möchten wir Ihnen die

Nadere informatie

Op het potje Aufs Töpfchen

Op het potje Aufs Töpfchen Op het potje Aufs Töpfchen Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkome onder de belasting valt. Het wereld is uw totale uit Nederland en daarbuiten. Dit

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

JAARVERSLAG GESCHÄFTSBERICHT

JAARVERSLAG GESCHÄFTSBERICHT 2016 2016 JAARVERSLAG GESCHÄFTSBERICHT INHOUDSOPGAVE 03 Voorwoord... 04 EUREGIO algemeen... 06 Maatschappelijke ontwikkeling...16 Economie en arbeidsmarkt... 24 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling... 30

Nadere informatie

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Neue Kontakte 5 e, VMBO KGT 1-2 Werkwoorden TB 49 3 e naamval TB 54 Rangtelwoorden (overzicht) Kloktijden (overzicht) Werkwoorden TB 49 wissen = weten

Nadere informatie

Nieuw INTERREG-project Euregionale Highpotentials Crossing Borders goedgekeurd

Nieuw INTERREG-project Euregionale Highpotentials Crossing Borders goedgekeurd Giessen, van der M. (2016). Nieuw Interreg-project Euregionale highpotentials Crossing Borders goedgekeurd. AHA24x7, 12 oktober 2016, http://aha24x7.com/nieuw-project-euregionalehighpotentials-crossing-borders-goedgekeurd/.

Nadere informatie

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. Ik zou mij graag inschrijven voor.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. Ik zou mij graag inschrijven voor. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass

Nadere informatie

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten.

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten. nett ehrlich hilfsbereit tierlieb treu chaotisch lieb schüchtern spontan Was sind deine Hobbys? Was machst du am liebsten am Wochenende? Was machst du in deiner Freizeit? Treibst du Sport? Spielst du ein

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Duits Nederlands Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Sehr geehrter Herr, Formeel,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Duits Geachte heer President Sehr geehrter Herr Präsident, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke

Nadere informatie

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO Wanderungsprofile Migratieprofielen Ergebnisse im Überblick Feitenoverzicht Gebiet Deutscher Teil der : Sehr leichte Gewinne bei den Wanderungen und sehr leichte Verluste bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung

Nadere informatie

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Niederländisch Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr,

Nadere informatie

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT Dupo Plastics Dupo Plastics is een full service spuitgietbedrijf. Wij begeleiden de klant vanaf het allereerste idee tot aan het eindproduct.

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 19: Verkehr(smeldungen) von Emmerich nach Nijmegen A) Werken over de grens Het wordt steeds drukker tussen Duitsland en Nederland. Hier een artikel van 22 juli 2004

Nadere informatie

S 5 Aan Provinciale Staten

S 5 Aan Provinciale Staten 3^^ groningen S 5 Aan Provinciale Staten UJ 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage Onderwerp - h SEP. 2012 2012-37.857/36/A.21, PPM 416305 Koole

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152 40 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 152 A. TITEL Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Nadere informatie

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de WEINhof Lieserstrasse 23 D.54518 Platten/Mosel Fon (0049) 6535 359 Fax 1488 Info@TBarthen.de www. TBarthen.de W E I N K A R T E 2 0 1 7. 1 8 WEINPROBEN Wann immer Sie mit einer Gruppe Ihrer Freunde oder

Nadere informatie

Cultuur. Herman Lammers. Telefoon: NL of D en

Cultuur. Herman Lammers. Telefoon: NL of D en Herman Lammers Organisatie: Functie: Email: EUREGIO Adviseur h.lammers@euregio.eu Telefoon: NL 053-4605151 of D 02562-7020 Website: www.euregio.eu en www.grenzinfo.eu Subjectief: Stereotypen en waardeoordelen

Nadere informatie

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN ab les 8: VIER OP EEN RIJ (Vier gewinnt) Vorbereitung Kopieren Sie die Aufgabenkarten auf festes Papier und schneiden Sie sie aus. Kopieren Sie auch das Spielbrett mit den 25 Feldern auf festes Papier.

Nadere informatie

lassen fahren finden

lassen fahren finden ein Wochenende planen Lasst uns wirklich mal ein Wochenende nach Berlin fahren. Wie wäre es / wenn wir in einem Hotel übernachten? Ein Hotel finde ich zu teuer. Lasst uns lieber am Stadtrand zelten gehen.

Nadere informatie

Projectvoorstel Interreg III

Projectvoorstel Interreg III Projectvoorstel Interreg III Bijdrage Fontys Pabo Limburg, locaties Roermond en Sittard N. Theunissen Docent geschiedenis/ onderwijskunde FPL Inleiding Naar aanleiding van het projectvoorstel van professor

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO

Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO Bronckhorst, 16 maart 2012 Bronckhorst, 16. März 2012 Frank Osterhage ILS Institut

Nadere informatie

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4 Naamvallen Tabel Begrijpen Klas 3/4 Wil je weten hoe de Naamvallen Tabel in elkaar zit, dan is dit de juiste workshop voor jou. A) Naamvaltabel (overzicht) B) Tools om met de Naamvaltabel aan de slag te

Nadere informatie

in de Rhein-Waal-Regio

in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rhein-Waal Grenzallianzen in der Rhein-Waal-Region Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rhein-Waal

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung

GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung C7200G ENGLISH GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung Specificaties: Breidt het bereik uit van de draadloze WiFi dekking in een WLAN netwerk WLAN 802.11n voor 300Mbit/s hoge snelheid draadloos netwerken

Nadere informatie

Die Brücke von zwei Projekten die Brücke zwischen zwei Ländern De brug tussen twee projecten de brug tussen twee landen

Die Brücke von zwei Projekten die Brücke zwischen zwei Ländern De brug tussen twee projecten de brug tussen twee landen Vom Projekt Eine Wohn-Sorge-Zone in Niederländisch- Deutscher Perspektive zum Projekt Grenzüberbrückend Leben im Alter Vanuit het project Een Woon-Zorg-Zone in Duits- Nederlands perspectief naar het project

Nadere informatie

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof,

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, In dit boekje treft u het programma van de aankomende vakantieperiode aan. Ook dit jaar zullen er weer de bekende

Nadere informatie

Nordhorn: Vrijstaande eengezins woning in Nordhorn

Nordhorn: Vrijstaande eengezins woning in Nordhorn Nordhorn: Vrijstaande eengezins woning in Nordhorn Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1955 Beschikbaar vanaf: nach Absprache Adviesbureau

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Geachte heer, mevrouw Sehr

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

k ga naar school ch gehe zur Schule

k ga naar school ch gehe zur Schule Nederlandstalig onderwijs k ga naar school ch gehe zur Schule Nederlands Deutsch k ga naar school ch gehe zur Schule Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat

Nadere informatie

INFORM. Grenzregion unterzeichnet Resolution gegen Maut

INFORM. Grenzregion unterzeichnet Resolution gegen Maut jahrgang 14, Nr. 3 / jaargang 14, Nr. 3 INFORM oktober / oktober 2014 Grenzregion unterzeichnet Resolution gegen Maut Es ist selten, dass so viele deutsche und niederländische Bürgermeister für eine gemeinsame

Nadere informatie

WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken

WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken #NDIX #NDIXrelatiedag NDIX Relatiedag, 12 juni 2013, Grolsch Veste Enschede Doel van NDIX NDIX Ziele Semi-publieke organisatie sinds 2001, met als doelen:

Nadere informatie

Thuis en Actief in KleurRijk Almelo Zuhause und aktiv in KleurRijk Almelo

Thuis en Actief in KleurRijk Almelo Zuhause und aktiv in KleurRijk Almelo Thuis en Actief in KleurRijk Almelo Zuhause und aktiv in KleurRijk Almelo Conferentie Integratievisieproject Konferenz Integationsleitbildproject 11 mei 2011 Münster 4 projectonderdelen Interreg IV A 4

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media im Marketing Social Media Marketing Soziale Netzwerke und deren Einsatzmöglichkeiten im Marketing Facebook, Twitter & Co. - Nutzen Sie es?! Das Wie? des Images 1. Social Media im Marketing

Nadere informatie

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden ein Missverständnis an der Rezeption haben / hatten / hätten bin / war / wäre können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden sich entschuldigen Es tut mir leid! Das wollte

Nadere informatie

EDR. Grenzübergreifende Zusammenarbeit. Grensoverschrijdende samenwerking. Eems Dollard Regio Nederlands-Duits Openbaar Lichaam. Ems Dollart Region

EDR. Grenzübergreifende Zusammenarbeit. Grensoverschrijdende samenwerking. Eems Dollard Regio Nederlands-Duits Openbaar Lichaam. Ems Dollart Region EDR Eems Dollard Regio Nederlands-Duits Openbaar Lichaam Grenzübergreifende Zusammenarbeit Grensoverschrijdende samenwerking Ems Dollart Region Deutsch-niederländischer Zweckverband Voorbeeld Een organisatie

Nadere informatie

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt.

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt. sich in der Stadt verabreden Gut dann gehen wir gleich in die Stadt shoppen? Und ich gehe in den Plattenladen. Das ist ein guter Plan. Und dann treffen wir uns wieder / um fünf oder so? Ja / fünf Uhr ist

Nadere informatie

Bustourismus Marketing / Bustoerisme. Bustourismus Marketing / Bustoerisme. Beschreibung Arbeitsgruppe / Omschrijving werkpakket

Bustourismus Marketing / Bustoerisme. Bustourismus Marketing / Bustoerisme. Beschreibung Arbeitsgruppe / Omschrijving werkpakket Bustourismus Marketing / Bustoerisme Bustourismus Marketing / Bustoerisme Beschreibung Arbeitsgruppe / Omschrijving werkpakket Das Teilprojekt Bustourismus verfolgt einen innovativen, grenzübergreifenden

Nadere informatie

LoG2 Tandemvertrag Lernen ohne Grenzen

LoG2 Tandemvertrag Lernen ohne Grenzen LoG2 Tandemvertrag Lernen ohne Grenzen Allgemeine Informationen zum Tandemvertrag Was ist ein Tandem? Ein Tandem ist ein Kooperationsverbund zwischen einem (oder mehreren) niederländischen ROCs/ VMBOs

Nadere informatie

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

Die Kultus ministerin des Landes Niedersachsen und der Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft der Niederlande bekunden

Die Kultus ministerin des Landes Niedersachsen und der Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft der Niederlande bekunden Gemeinsame Erklärung auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung zwischen dem Kultusministerium des Landes Niedersachse n und dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft der Niederlande

Nadere informatie

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de WEINKARTE 2017

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de WEINKARTE 2017 WEINhof Lieserstrasse 23 D.54518 Platten/Mosel Fon (0049) 6535 359 Fax 1488 Info@TBarthen.de www. TBarthen.de WEINKARTE 2017 WEINPROBEN Wann immer Sie mit einer Gruppe Ihrer Freunde oder Kollegen ein besonders

Nadere informatie

business by creativity

business by creativity Duisburg, 21.-22.Feb bridging science to business by creativity 1/13 /partnersilab The theme energy is open in all its diversity. Multifaceted ideas should be introduced to the in Duisburg (Germany) on

Nadere informatie

Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette 1965: Gründung Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette (D) Oprichting Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NIEDERLANDISCH-DEUTSCHE KULTURGEMEINSCHAFT - DEN HAAG Ik hoop en verwacht, dat de taalcursussen der Nederlandsch-Duitsche

Nadere informatie

Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem en lager 6

Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem en lager 6 Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem Nederlands: Duits: 10 1 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 en lager 6 In t Duits kennen we 3 lidwoorden: Aantekening hs1 de lidwoorden -der -die de/het -----> bepaald lidwoord

Nadere informatie

LoG2 Tandemvertrag Lernen ohne Grenzen

LoG2 Tandemvertrag Lernen ohne Grenzen LoG2 Tandemvertrag Lernen ohne Grenzen Allgemeine Informationen zum Tandemvertrag Was ist ein Tandem? Ein Tandem ist ein Kooperationsverbund zwischen einem (oder mehreren) niederländischen ROCs/ VMBOs

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 184

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 184 45 (1964) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 184 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de zijdelingse begrenzing

Nadere informatie

DVH-340UB. Schnellstartanleitung Snelstartgids. Deutsch DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER. Nederlands. Printed in Thailand EW

DVH-340UB. Schnellstartanleitung Snelstartgids. Deutsch DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER. Nederlands. Printed in Thailand <QRD3107-A/N> EW DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER Deutsch Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten

Nadere informatie

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia TE KOOP - Village Scaldia Vraagprijs 149.000,-- k.k. Omschrijving - Rustig gelegen, geschakelde recreatiewoning (type Grasse) met berging en tuin met uitzicht op beschermd natuurgebeid op 133m2 eigen grond.

Nadere informatie

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Inhalt Lost Cities Spielregeln...1 Einleitung und Spielidee...2 Der Spielverlauf...4 Eine Karte in eine Reihe

Nadere informatie

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles DKV Euro Service werkt met de Satellic Box voor afrekenen van de nieuwe Belgische tol Op 1 april 2016 gaat in België een nieuw satellietgestuurd tolsysteem

Nadere informatie

UNTERRICHTSENTWURF. Fach: Niederländisch Klasse: 6 (WPK) Dauer: 45 min. Thema der Unterrichtseinheit: De tijd

UNTERRICHTSENTWURF. Fach: Niederländisch Klasse: 6 (WPK) Dauer: 45 min. Thema der Unterrichtseinheit: De tijd UNTERRICHTSENTWURF IM FACH NIEDERLÄNDISCH Fach: Niederländisch Klasse: 6 (WPK) Dauer: 45 min. Thema der Unterrichtseinheit: De tijd Kompetenzen 1 der Unterrichtseinheit: Die Schüler können einfache Sachinformationen

Nadere informatie

Veränderungen in der Pflege: Eine Leitbild für die Zukunft des Pflegepersonals und deren Ausbildung

Veränderungen in der Pflege: Eine Leitbild für die Zukunft des Pflegepersonals und deren Ausbildung Veränderungen in der Pflege: Eine Leitbild für die Zukunft des Pflegepersonals und deren Ausbildung René Luigies zorginnovatiemakelaar Health Valley +31 611 366 339 +31 345 558 349 r.luigies@eusamed.eu

Nadere informatie

Cursus digitale techniek 2012

Cursus digitale techniek 2012 10 maart 2012 Deutscher Tekst steht unten Cursus digitale techniek 2012 1,2 en 3 juni Dit voorjaar organiseert Grootspoor.com voor de 7e keer een training voor digitale besturing van uw modelspoorbaan.

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Duits. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Duitstalige

Nadere informatie

Zusammen wachsen Samen groeien

Zusammen wachsen Samen groeien Zusammen wachsen Samen groeien Inhalt/Inhoud 3 Vorwort/Voorwoord 4-5 Aus Sicht der Bürgermeister und Bankvorstände Vanuit het oogpunt van burgemeesters en bestuurders van banken 6-7 Zahlen, Daten, Fakten

Nadere informatie