gemeinsam planen und umsetzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeinsam planen und umsetzen"

Transcriptie

1 INTERREG Deutschland - Nederland veiligheid & Overheid samen plannen en aanpakken Sicherheit & BehÖrden gemeinsam planen und umsetzen In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal

2 Veiligheid & Overheid Samen plannen en aanpakken Hulpverlening bij rampen, bestrijding van criminaliteit, onderzoek naar en preventie van epidemieën. Zowel in Nederland als in Duitsland werken lokale, regionale en landelijke overheden samen om het beleid voor deze situaties te stemmen en te verbeteren. In het grensgebied vereist deze afstemming extra aandacht, omdat wetten en protocollen van elkaar verschillen. Een intensieve en structurele grensoverschrijdende samenwerking is dan ook zeer belangrijk. Het INTERREG-Programma kan hierbij ondersteunen. Veiligheid Om de veiligheid van de inwoners van de Rijn-Waal-Regio te garanderen, werken de diverse veiligheidsregio s, politie-eenheden, brandweer, hulpdiensten en de Koninklijke Marechaussee nauw samen met hun Duitse collega s. Deze samenwerking vindt onder meer plaats in het kader van de door de Euregio Rijn-Waal gefaciliteerde Ronde Tafel Openbare Orde en Veiligheid. In de dagelijkse praktijk verloopt deze samenwerking goed, maar het beleid, de regelgeving en protocollen in beide landen sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Overheid Bij haast elke vorm van grensoverschrijdende samenwerking krijgt men te maken met verschillen in beleid en werkwijze. In het grensgebied werken veel Nederlandse en Duitse overheden samen bij in het ontwikkelen en afstemmen van regionaal beleid op diverse gebieden. Hiermee faciliteren zij niet alleen vele grensoverschrijdende activiteiten, maar zij leren ook van elkaars aanpak en ervaring. 2

3 Sicherheit & Behörden Gemeinsam planen und umsetzen Hilfeleistung bei Katastrophen, Verringerung der Kriminalität, Forschung nach und Vermeidung von Epidemien. Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden arbeiten lokale, regionale und ländliche Behörde zusammen, um die Politik für diese Situationen abzustimmen und zu stärken. Im Grenzgebiet erfordert diese Abstimmung extra Beachtung, weil Gesetze und Protokolle unterschiedlich sind. Eine intensive und strukturelle Zusammenarbeit ist also sehr wichtig. Das INTERREG-Programm kann hierbei unterstützen. Sicherheit Zur Gewährleistung der Sicherheit der Einwohner der Rhein-Waal-Region existiert eine enge Zusammenarbeit von den deutschen Kollegen aus den Kreisen Kleve und Wesel bei Feuerwehr, Rettungsdiensten, Polizeibehörden und der Bundespolizei mit den niederländischen Kollegen. Diese Zusammenarbeit findet unter anderem im Rahmen der von der Euregio Rhein-Waal unterstützten Initiative Runder Tisch Öffentliche Ordnung und Sicherheit statt. In der Alltagspraxis läuft diese Zusammenarbeit gut ab, aber die Politik, die Vorschriften und Protokolle sind nicht immer schlüssig. Behörden In fast jeder Form von grenzüberschreitender Zusammenarbeit hat man mit Unterschieden in Politik und Arbeitsweise zu tun. Im Grenzgebiet arbeiten viele deutsche und niederländische Behörden für die Entwicklung und Abstimmung von Regionalpolitik in den unterschiedlichen Bereichen zusammen. Hiermit ermöglichen Behörden nicht nur grenzüberschreitende Aktivitäten, sondern sie lernen auch von Vorgehensweise und Erfahrung des jeweils anderen. 3

4 Veiligheid & Overheid INTERREG in de praktijk VIKING X-REGIO Dit project was de eerste stap naar een gemeenschappelijke basis voor technologie- en kennisoverdracht, samenwerking tussen organisaties op het gebied van rampen- en crisisbeheersing, evacuatieprotocollen en ICT-koppelingen. Het betreft hier specifiek de ICT-structuur en de grensoverschrijdende koppeling van de systemen in de Duits-Nederlandse regio s langs de Rijn, Maas, Vecht en Eems. Deze activiteiten worden nu grens- en regio-overschrijdend, langs de gehele grens ingezet. Studie Risicobestrijding NL-NRW Regionale Veiligheidsdiensten uit het Nederlands-Duitse grensgebied onderzochten in dit project hoe zij hun hulpverlening op elkaar kunnen afstemmen. Zij hebben randvoorwaarden, gezamenlijke structuren en processen voor de grensoverschrijdende samenwerking ingericht. De resultaten van deze studie dienen als basis voor de uitvoering van gezamenlijke activiteiten. HUPAction Binnen het project HUPAction wordt een systeem ontwikkeld voor betere grensoverschrijdende informatieuitwisseling tussen instanties en toezichthouders voor snelle signalering, monitoring en eliminering van humaanpathogene bacteriën (HUPA) in de groenteproductieketen in de Rijn-Waal-Regio. HUPA zijn bacteriën die ziekten veroorzaken die van planten op mensen overdraagbaar zijn, zoals de EHEC-bacterie. Het resultaat is een grensoverschrijdend communicatieplan en afgestemd actieplan gericht op HUPA en EHEC voor overheden en verantwoordelijke instellingen met daarin duidelijk omschreven verantwoordelijkheden. 4

5 Sicherheit & Behörden INTERREG in der Praxis VIKING X-REGIO Dieses Projekt war der erste Schritt hin zu einer gemeinsamen Basis für Technologie- und Wissenstransfer, Zusammenarbeit von Organisationen im Bereich des Katastrophenschutzes und der Krisenabwehr, Evakuierungsprotokolle und ICT-Verbindungen. Dies gilt speziell für die ICT-Struktur und die grenzüberschreitende Vernetzung der Systeme in der deutsch-niederländischen Grenzregion an Rhein, Maas, Vecht und Ems. Diese Aktivitäten werden jetzt überregional und grenzüberschreitend im gesamten Grenzraum eingesetzt. Studie Gefahrenabwehr NL-NRW Regionale Sicherheitsbehörden aus dem deutsch-niederländischen Grenzraum untersuchten, wie sie ihre Hilfsangebote besser aufeinander abstimmen können. Zu diesem Zweck haben sie Rahmenbedingungen, gemeinsame Strukturen und Prozesse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschaffen. Die Ergebnisse dieser Studie dienen als Basis für die Durchführung gemeinsamer Aktivitäten. HUPAction Im Rahmen des Projekts HUPAction wird ein System zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Informationsaustausches zwischen Instanzen und Aufsichtsbehörden im Interesse einer schnelleren Erkennung, Überwachung und Bekämpfung von humanpathogenen Bakterien (HUPA) in der Wertschöpfungskette Gemüse in der Rhein-Waal-Region entwickelt. HUPA sind Bakterien, die Krankheiten auslösen, die von Pflanzen auf den Menschen übertragen werden können, wie beispielsweise der EHEC-Erreger. Das Ergebnis ist ein grenzüberschreitender Kommunikationsplan und ein harmonisierter Aktionsplan zu HUPA und EHEC für Behörden und verantwortliche Organisationen mit klar umrissenen Kompetenzen und Zuständigkeiten. 5

6 Verleg uw grenzen met INTERREG Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en verenigingen aan beide zijden van de grens levert interessante, succesvolle combinaties op. De samenwerking met een partner uit het buurland is vaak extra aantrekkelijk, omdat het project dan in aanmerking kan komen voor een subsidie uit het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland. INTERREG Deutschland-Nederland INTERREG is een stimuleringsprogramma van de Europese Unie voor ontwikkeling van Europese grensregio s. Dankzij het INTERREG-programma kunnen grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten langs de Nederlands-Duitse grens worden gesubsidieerd. Deze subsidie is beschikbaar voor innovatieve, grensoverschrijdende projecten met Nederlandse en Duitse partners op het gebied van: Technologie & Innovatie Natuur & Omgeving Toerisme & Cultuur Onderwijs & Arbeidsmarkt Gezondheid & Samenleving Veiligheid & Overheid 6

7 Erweitern Sie den Horizont mit INTERREG Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen, Wissenseinrichtungen, Firmen und Vereinen beiderseits der Grenze führt zu interessanten und erfolgreichen Kombinationen. Die Zusammenarbeit mit einem Partner aus dem Nachbarland erhält auch deshalb häufig eine extra attraktive Note, weil sich das Projekt hierdurch für eine Förderung durch das Europäische Programm INTERREG Deutschland-Nederland qualifizieren könnte. INTERREG Deutschland-Nederland INTERREG ist ein Förderprogramm der Europäischen Union für die Entwicklung der Europäischen Grenzregionen. Dank des Programms INTERREG Deutschland-Nederland können grenzüberschreitende Kooperationsprojekte im niederländisch-deutschen Grenzgebiet gefördert werden. Förderung ist verfügbar für innovative grenzüberschreitende Projekte mit deutschen und niederländischen Partnern im Bereich: Technologie & Innovation Natur & Umgebung Tourismus & Kultur Bildung & Arbeitsmarkt Gesundheit & Gesellschaft Sicherheit & Behörden 7

8 Mogelijke INTERREG-projecten Internationale samenwerking en afstemming tussen gemeenten. Optimaliseren van voedselveiligheid. Samenwerking en afstemming tussen regionale veiligheidsdiensten. Innovaties op het gebied van rampenbestrijding. Subsidievoorwaarden Om in aanmerking te komen voor een INTERREG-subsidie moet uw project aan een aantal criteria voldoen: Gezamenlijke uitvoering door minimaal een Nederlandse en een Duitse partner. Passend binnen de richtlijnen van het INTERREG-programma. Blijvende samenwerking na de beëindiging van de subsidie of blijvende grensoverschrijdende positieve effecten. Projectidee? Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend project en zoekt u partners of subsidie? Neem dan contact op met het regionaal Programmamanagement INTERREG bij de Euregio Rijn-Waal.

9 Mögliche INTERREG-Projekte Internationale Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Gemeinden. Optimierung von Lebensmittelsicherheit. Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen regionalen Sicherheitsbehörden. Innovationen im Bereich von Gefahrenabwehr. Förderungsbedingungen Um für eine INTERREG-Förderung in Betracht zu kommen, muss Ihr Projekt den folgenden Kriterien entsprechen: Gemeinsame Durchführung von mindestens einem deutschen und einem niederländischen Partner. Konform den Richtlinien des INTERREG-Programms. Dauerhafte Zusammenarbeit nach Abschluss der Förderung oder dauerhafte grenz überschreitende positive Wirkungen. Projektidee? Haben Sie eine Idee für ein grenzüberschreitendes Projekt? Bitte setzen Sie sich mit dem regionalem Programmmanagement INTERREG der Euregio Rhein-Waal in Verbindung. 9

10 Euregio Rijn-Waal Samen meer bereiken Nederlanders en Duitsers kunnen samen meer bereiken! Daar zijn wij van overtuigd. Ons doel is het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij. Daarom adviseren en ondersteunen wij burgers, instellingen en ondernemingen in het grensgebied bij Duits-Nederlandse contacten, activiteiten en vragen. De Euregio Rijn-Waal is een Duits-Nederlands samenwerkingsverband met circa 55 leden, waaronder Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en instanties. Euregio Rijn-Waal is actief op het gebied van: Grensoverschrijdende samenwerking Begeleiding bij de subsidiëring van projecten in het kader van INTERREG, EURES en grensoverschrijdende activiteiten op het gebied van maatschappij, sport en cultuur. Ondersteuning bij het vinden van partners en financieringsmogelijkheden voor uw grensoverschrijdende activiteiten. Regionale afstemming Faciliteren van Duits-Nederlandse overlegstructuren voor o.a. openbare orde en veiligheid en gezondheidszorg. Deelname aan commissies, zoals de Duits-Nederlandse commissie ruimtelijke ordening. Belangenbehartiging Inzet bij Nederlandse, Duitse en Europese instellingen en organen voor de belangen van de grensregio, op alle maatschappelijk relevante gebieden, van economie en infrastructuur tot onderwijs en cultuur. Voor burgers Spreekuur voor grensgangers. Arbeidsmarktondersteuning. Informatie over grensoverschrijdende en Europese thema s. Informatie over wonen, werken en studeren over de grens. 10

11 Euregio Rhein-Waal Gemeinsam mehr erreichen Niederländer und Deutschen können gemeinsam mehr erreichen! Davon sind wir überzeugt. Unser Ziel ist die Förderung von grenzüberschreitender Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft. Aus diesem Grund beraten und unterstützen wir Bürger, Einrichtungen und Unternehmen im Grenzgebiet bei deutsch-niederländischen Kontakten, Aktivitäten und Fragen. Die Euregio Rhein-Waal ist ein öffentlich-rechtlicher deutschniederländischer Zweckverband mit zirka 55 Mitgliedsorganisationen. Dazu zählen unter anderem deutsche und niederländische Kommunen, regionale Behörden und Handelskammern aus der Grenzregion. Die Euregio Rhein-Waal ist aktiv im Bereich: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Begleitung bei Förde rung von Projekten im Rahmen von INTERREG, EURES und grenzüberschreitenden Aktivitäten im Bereich von Gesellschaft, Sport und Kultur. Unterstützung bei der Suche nach Partner und Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre grenzüberschreitende Aktivität. Regionale Abstimmung Unterstützung von deutschniederländischen Abstimmungsgesprächen für u.a. öffentliche Ordnung und Sicherheit und Gesundheitswesen. Teilnahme an Kommissionen wie der deutsch-niederländischen Raumordnungskommission. Interessenvertretung Einsatz bei niederländischen, deutschen und europäischen Einrichtungen und Gremien für die Belange der Grenzregion, in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen, von Wirtschaft bis Infrastruktur sowie Bildung und Kultur. Für Bürger Sprechstunde für Grenzpendler. Arbeitsmarktunterstützung. Information über grenzüberschreitende und europäische Themen. Information über Wohnen, Arbeiten und Studieren über die Grenze. 11

12 Contact/Kontakt Regionaal Programmamanagement INTERREG Euregio Rijn-Waal / Regionales Programmmanagement INTERREG Euregio Rhein-Waal Emmericher Strasse 24, Kleve Postbus 220, 7040 AE s-heerenberg T: Nederlands-Duits Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Waal / öffentlich-rechtlicher deutsch-niederländischer Zweckverband Euregio Rhein-Waal Emmericher Strasse 24, Kleve Postbus 220, 7040 AE s-heerenberg T: Colofon Uitgever: Euregio Rijn-Waal Redactie: Tessa van Lienden Design: Hopontwerp, Lent Drukwerk: Linsen-Druckcenter GmbH, Kleve Impressum Herausgeber: Euregio Rhein-Waal Redaktion: Tessa van Lienden Design: Hopontwerp, Lent Druck: Linsen-Druckcenter GmbH, Kleve Das Regionale Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal wird unterstützt durch / Het Regionaal Programmamanagement van Euregio Rijn-Waal wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeinsam lernen und arbeiten

Gemeinsam lernen und arbeiten INTERREG Deutschland - Nederland onderwijs & arbeidsmarkt samen leren en werken bildung & Arbeitsmarkt Gemeinsam lernen und arbeiten In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal Onderwijs & Arbeidsmarkt

Nadere informatie

INTERREG Deutschland - Nederland

INTERREG Deutschland - Nederland INTERREG Deutschland - Nederland gezondheid & samenleving Samen leven en delen Gesundheit & Gesellschaft gemeinsam leben und teilen In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal Gezondheid & Samenleving

Nadere informatie

Inhalt / Inhoud. Nederland - Deutschland. INTERREG IV A programma Belang voor de regio. INTERREG IV A-Programm - Bedeutung für die Region

Inhalt / Inhoud. Nederland - Deutschland. INTERREG IV A programma Belang voor de regio. INTERREG IV A-Programm - Bedeutung für die Region Nederland Deutschland INTERREG IV A programma Belang voor de regio INTERREG IV AProgramm Bedeutung für die Region Inhalt / Inhoud Grenzübergreifende Programme / Grensoverschrijdende programma s Schwerpunkte

Nadere informatie

samen ontdekken en beleven gemeinsam entdecken und erleben

samen ontdekken en beleven gemeinsam entdecken und erleben INTERREG Deutschland - Nederland toerisme & Cultuur samen ontdekken en beleven Tourismus & Kultur gemeinsam entdecken und erleben In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal Toerisme & Cultuur

Nadere informatie

gemeinsam nachhaltig wachsen

gemeinsam nachhaltig wachsen INTERREG Deutschland - Nederland natuur & omgeving samen duurzaam groeien natur & umgebung gemeinsam nachhaltig wachsen In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal Natuur & omgeving Samen duurzaam

Nadere informatie

Reise in die Zukunft. Reis naar de Toekomst

Reise in die Zukunft. Reis naar de Toekomst Euregio Rhein-Waal Euregio Rijn-Waal Reise in die Zukunft Reis naar de Toekomst Strategische Agenda 2020 Allgemeines Deutschland- Niederlandebild wird immer positiver Gute Ausgangssituation für die Grenzregion,

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

Projektgebiet. Programm VIKING. Veiligheid bevorderen door: Projectpartners. Programma VIKING en project VIKING X-regioX

Projektgebiet. Programm VIKING. Veiligheid bevorderen door: Projectpartners. Programma VIKING en project VIKING X-regioX Programma VIKING en project VIKING X-regioX Programma VIKING Verbesserung der Informationseinrichtung Katastrophenschutz bei Hochwasser In Nordrhein-Westfalen und Gelderland Commissie voor Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Nieuwe aanzetten ter optimalisatie van de biogaswinning Mittwoch, 10.04.2013 10-15 Uhr im Bagno, Steinfurt Einladung Hiermit laden wir Sie herzlich ein

Nadere informatie

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen. Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.nl Sehr geehrte Geschäftspartner, Gerne möchten wir Ihnen die

Nadere informatie

die Meldung bestätigen nicht jetzt

die Meldung bestätigen nicht jetzt am Computer sitzen im Internet surfen Informationen suchen mit einem Freund chatten eine E-Mail schreiben Nachrichten lesen Freunde finden ein Foto hochladen eine Datei herunterladen einen Film gucken

Nadere informatie

Grenzübergreifende Arbeitsvermittlung / grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Grenzübergreifende Arbeitsvermittlung / grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Grenzübergreifende Arbeitsvermittlung / grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Arbeitslosenquote Provinz Drenthe: 11 % (August 2016) Werkloosheidcijfers Arbeitslosenquote Provinz Overijssel: 10,1 % (August

Nadere informatie

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 378 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil II Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 16. April 2013 Gesetz zu dem Vertrag vom 12. Januar 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

Netzwerke schaffen INTERREG IV A-Förderung bei der euregio rhein-maas-nord. Netwerken creëren INTERREG IV A-subsidie bij de euregio rijn-maas-noord

Netzwerke schaffen INTERREG IV A-Förderung bei der euregio rhein-maas-nord. Netwerken creëren INTERREG IV A-subsidie bij de euregio rijn-maas-noord Netzwerke schaffen INTERREG IV A-Förderung bei der euregio rhein-maas-nord Netwerken creëren INTERREG IV A-subsidie bij de euregio rijn-maas-noord 2 INTERREG IV A: Europa erleben INTERREG IV A: Europa

Nadere informatie

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT Dupo Plastics Dupo Plastics is een full service spuitgietbedrijf. Wij begeleiden de klant vanaf het allereerste idee tot aan het eindproduct.

Nadere informatie

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien Über dieses Buch Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

Op het potje Aufs Töpfchen

Op het potje Aufs Töpfchen Op het potje Aufs Töpfchen Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN

PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN PROGRAMMGEBIET PROGRAMMAGEBIED INTERREG V DEUTSCHLAND-NEDERLAND GRENZÜBERSCHREITENDE FÖRDERUNG MIT INTERREG V AURICH WITTMUND 1 ZUID- WEST-

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Duits. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Duitstalige

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO Wanderungsprofile Migratieprofielen Ergebnisse im Überblick Feitenoverzicht Gebiet Deutscher Teil der : Sehr leichte Gewinne bei den Wanderungen und sehr leichte Verluste bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung

Nadere informatie

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Inhalt Lost Cities Spielregeln...1 Einleitung und Spielidee...2 Der Spielverlauf...4 Eine Karte in eine Reihe

Nadere informatie

Die Brücke von zwei Projekten die Brücke zwischen zwei Ländern De brug tussen twee projecten de brug tussen twee landen

Die Brücke von zwei Projekten die Brücke zwischen zwei Ländern De brug tussen twee projecten de brug tussen twee landen Vom Projekt Eine Wohn-Sorge-Zone in Niederländisch- Deutscher Perspektive zum Projekt Grenzüberbrückend Leben im Alter Vanuit het project Een Woon-Zorg-Zone in Duits- Nederlands perspectief naar het project

Nadere informatie

Marleen Baltussen ROC van Twente. Ger Gankema Gemeente Enschede

Marleen Baltussen ROC van Twente. Ger Gankema Gemeente Enschede Marleen Baltussen ROC van Twente Ger Gankema Gemeente Enschede 73 ROC van Twente (Regionaal Opleidingscentrum) Berufsausbildung : 19.000 Personen Erwachsenenbildung: 13.300 Personen Seit 1996 ROC Wie es

Nadere informatie

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad.

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad. Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen 15. Januar 2014 Die Schüler sollten aufschreiben, was ihnen gefallen hat. De leerlingen moesten opschrijven wat hun goed bevallen is. Das schrieb die deutsche Klasse Gruppenarbeit

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkome onder de belasting valt. Het wereld is uw totale uit Nederland en daarbuiten. Dit

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

Green Ideas - Groene ideeën

Green Ideas - Groene ideeën Green Ideas - Groene ideeën Γενικές Πληροφορίες Περίληψη Groene Ideeën (http://greenideasproject.org) zijn interactieve en boeiende workshops die manieren verkennen waarop groene innovatie kan worden gepromoot

Nadere informatie

Projectvoorstel Interreg III

Projectvoorstel Interreg III Projectvoorstel Interreg III Bijdrage Fontys Pabo Limburg, locaties Roermond en Sittard N. Theunissen Docent geschiedenis/ onderwijskunde FPL Inleiding Naar aanleiding van het projectvoorstel van professor

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44 38 (1956) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 44 A. TITEL Vierde Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland bij het

Nadere informatie

KLEINPROJEKTE UND MINI-PROJEKTE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN KLEINE PROJECTEN EN MINIPROJECTEN SAMENWERKING STIMULEREN

KLEINPROJEKTE UND MINI-PROJEKTE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN KLEINE PROJECTEN EN MINIPROJECTEN SAMENWERKING STIMULEREN KLEINPROJEKTE UND MINI-PROJEKTE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN KLEINE PROJECTEN EN MINIPROJECTEN SAMENWERKING STIMULEREN Die EUREGIO hat sich das Ziel gesetzt, zusammen mit ihren Partnern aus der Region die grenzüberschreitende

Nadere informatie

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Duitstalige Gemeenschap

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Duitstalige Gemeenschap Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290240 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Kapitel 8 Nervenkitzel

Kapitel 8 Nervenkitzel 1: Am See Kapitel 8 Nervenkitzel 4. 1. gedacht 4. kans 2. blokken 5. verknalt 3. kamerarrest 6. redt 6. 1. Groβeltern Köningswinter 2. Bruder Brandenburg 3. Ste. Maxime Campingplatz 4. Sylt Insel 5. zu

Nadere informatie

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief health & lifesciences

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief health & lifesciences Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief health & lifesciences INTERREG Partners Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat c/o Euregio

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass Eine neue Perspektive für mehr Transparenz. The global leader in door opening solutions*

Nadere informatie

Euregionalisierung der beruflichen Qualifizierung und der Erwachsenenbildung

Euregionalisierung der beruflichen Qualifizierung und der Erwachsenenbildung Euregionalisering van de beroepskwalificatie en de volwasseneneducatie Eindrapportage Euregionalisierung der beruflichen Qualifizierung und der Erwachsenenbildung Dit project is tot stand gekomen in het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152 40 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 152 A. TITEL Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO

Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO Bronckhorst, 16 maart 2012 Bronckhorst, 16. März 2012 Frank Osterhage ILS Institut

Nadere informatie

INTERREG FIETSTOCHT EUROPA OM DE HOEK KIJKDAGEN 14 MEI 2016

INTERREG FIETSTOCHT EUROPA OM DE HOEK KIJKDAGEN 14 MEI 2016 INTERREG FIETSTOCHT EUROPA OM DE HOEK KIJKDAGEN 14 MEI 2016 Indien u op 14 mei 2016 gebruik wilt maken van één van onze fietsroutes, kunt u bij de Euregio Rijn-Waal terecht voor een pauze en een speciaal

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

INFORM. Nachteil für niederländische Grenzpendler bleibt

INFORM. Nachteil für niederländische Grenzpendler bleibt jahrgang 13, Nr. 4 / jaargang 13, Nr. 4 INFORM Dezember / December 2013 Nachteil für niederländische Grenzpendler bleibt Das neue Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden wird

Nadere informatie

Wir laden Sie herzlich zu diesem Mittagprogramm ein, das am Mittwoch, dem 27. Oktober 2010, bei der Hoge Hotelschool in Maastricht stattfindet.

Wir laden Sie herzlich zu diesem Mittagprogramm ein, das am Mittwoch, dem 27. Oktober 2010, bei der Hoge Hotelschool in Maastricht stattfindet. Sittard, 5 October 2010 Sehr geehrte Damen und Herren, Der Europarat und die europäische Union haben in 2003 den europäischen Tag des Zivilrechts ins Leben gerufen. Mit diesem Tag beabsichtigt man unter

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 19: Verkehr(smeldungen) von Emmerich nach Nijmegen A) Werken over de grens Het wordt steeds drukker tussen Duitsland en Nederland. Hier een artikel van 22 juli 2004

Nadere informatie

Wissen, Motor für die euregionale Wirtschaft Kennis, motor voor de euregionale economie WWW.WISSENSALLIANZ.EU

Wissen, Motor für die euregionale Wirtschaft Kennis, motor voor de euregionale economie WWW.WISSENSALLIANZ.EU Wissen, Motor für die euregionale Wirtschaft Kennis, motor voor de euregionale economie WWW.WISSENSALLIANZ.EU 06 INNOVATIONSFÖRDERUNG 08 BUSINESS CAMP 10 PRESSURE COOKER Inhalt / Inhoud 12 MASTER CLASSES

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 184

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 184 45 (1964) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 184 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de zijdelingse begrenzing

Nadere informatie

k ga naar school ch gehe zur Schule

k ga naar school ch gehe zur Schule Nederlandstalig onderwijs k ga naar school ch gehe zur Schule Nederlands Deutsch k ga naar school ch gehe zur Schule Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

NERGENS TER WERELD DE WADDEN DAS WATTENMEER NIRGENDWO AUF DER WELT TOON FEY NERGENS VOORWOORD NERGENS TER WERELD VORWORT NIRGENDWO AUF DER WELT TER NIRGENDWO Nederland heel ver weg en de natuur opeens

Nadere informatie

Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug.

Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug. Polizei Polizei Dialog 1- Handy Dialog 1 - Handy Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug. 2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Vertel, dat je zaktelefoon is gestolen. 3 Können Sie mir erzählen,

Nadere informatie

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking >

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking > Wijzigingen SEPA Inhoud Deze handleiding is helaas nog niet volledig vertaald naar het Nederlands. Wij doen ons uiterste best om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Mocht u een tekst niet begrijpen

Nadere informatie

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1988 Beschikbaar vanaf: nach Absprache

Nadere informatie

WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken

WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken #NDIX #NDIXrelatiedag NDIX Relatiedag, 12 juni 2013, Grolsch Veste Enschede Doel van NDIX NDIX Ziele Semi-publieke organisatie sinds 2001, met als doelen:

Nadere informatie

Cultuur. Herman Lammers. Telefoon: NL of D en

Cultuur. Herman Lammers. Telefoon: NL of D en Herman Lammers Organisatie: Functie: Email: EUREGIO Adviseur h.lammers@euregio.eu Telefoon: NL 053-4605151 of D 02562-7020 Website: www.euregio.eu en www.grenzinfo.eu Subjectief: Stereotypen en waardeoordelen

Nadere informatie

FIETSEN DOOR DE GRENSREGIO MIT DEM RAD DURCH DIE GRENZREGION INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND

FIETSEN DOOR DE GRENSREGIO MIT DEM RAD DURCH DIE GRENZREGION INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND FIETSEN DOOR DE GRENSREGIO MIT DEM RAD DURCH DIE GRENZREGION INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND EUROPA OM DE HOEK DE EUREGIO EN INTERREG MET DE FIETS ONTDEKKEN Dit jaar vinden voor de zesde keer de Europa

Nadere informatie

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck

Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Itterbeck: Gezellige woning - net over de grens in Itterbeck Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1988 Beschikbaar vanaf: nach Absprache

Nadere informatie

DNL Konferenz Sprache - Beratung - Arbeit NLD Conferentie Taal Advies Werk 13.03.2015

DNL Konferenz Sprache - Beratung - Arbeit NLD Conferentie Taal Advies Werk 13.03.2015 DNL Konferenz Sprache - Beratung - Arbeit NLD Conferentie Taal Advies Werk 13.03.2015 Willkommen/ Welkom Hans Alberse Bürgermeister der Gemeinde Oude IJsselstreek Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Voorbeeld Instellingsexamen. Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1

Voorbeeld Instellingsexamen. Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1 Voorbeeld Instellingsexamen Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1 1 Voorblad toets Duits spreken/gesprekken voeren B1... 2 2 Informatie voor de kandidaat... 3 3 Informatie voor de toetsleider... 7 4

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80 60 (1963) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1965 Nr. 80 A. TITEL Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73,

Nadere informatie

INFORM. EU-Kommissar Hahn besucht die EUREGIO

INFORM. EU-Kommissar Hahn besucht die EUREGIO jahrgang 14, Nr. 2 / jaargang 14, Nr. 2 INFORM juni / juni 2014 EU-Kommissar Hahn besucht die EUREGIO Am 30. April empfi ng die EUREGIO prominenten Besuch aus Brüssel. Johannes Hahn, EU-Kommissar für Regionalpolitik,

Nadere informatie

Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande)

Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande) Niederrhein-Magazin Nr.3, Seite 13 Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande) Er zijn van die momenten in je leven die je je hele leven bijblijven. De zomercursus ESPRO 2006

Nadere informatie

in de Rhein-Waal-Regio

in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rhein-Waal Grenzallianzen in der Rhein-Waal-Region Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rhein-Waal

Nadere informatie

Ideeënpaper Politieke Jongerendag 22 september 2015

Ideeënpaper Politieke Jongerendag 22 september 2015 Ideeënpaper Politieke Jongerendag 22 september 2015 Onder het motto Wir Gemeinsam Grenzen überwinden: Niederländische und deutsche Jugendliche für Europa Wij - samen de grenzen overwinnen: Nederlandse

Nadere informatie

lassen fahren finden

lassen fahren finden ein Wochenende planen Lasst uns wirklich mal ein Wochenende nach Berlin fahren. Wie wäre es / wenn wir in einem Hotel übernachten? Ein Hotel finde ich zu teuer. Lasst uns lieber am Stadtrand zelten gehen.

Nadere informatie

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine von letzter Woche vorliegen?

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine  von letzter Woche vorliegen? relevant irrelevant das Protokoll der Abteilungsleiter der Schreibfehler das Budget senken / das Budget kürzen die Reihe sobald so dass / sodass sich kümmern um die Wochenarbeitszeit das Vorruhestandsalter

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Geachte heer, mevrouw Sehr

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

Parkstad Limburg & Städteregion Aachen: een euregionale tweelingstad?

Parkstad Limburg & Städteregion Aachen: een euregionale tweelingstad? UITNODIGING Parkstad Limburg & Städteregion Aachen: een euregionale tweelingstad? Naar aanleiding van de musical De Tweeling van Tessa de Loo in Parkstad Limburg Theaters te Heerlen organiseert de Deutsch

Nadere informatie

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also.

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also. eine Zugfahrkarte kaufen Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Wann möchten Sie fahren? Am Donnerstag / den 17. Oktober am Vormittag / bitte. Vormittags also. Mal sehen. Es fährt ein Zug um

Nadere informatie

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt.

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt. sich in der Stadt verabreden Gut dann gehen wir gleich in die Stadt shoppen? Und ich gehe in den Plattenladen. Das ist ein guter Plan. Und dann treffen wir uns wieder / um fünf oder so? Ja / fünf Uhr ist

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder. Ja, integraal openbaar. Per direct. Alg. dir. OR GO

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder. Ja, integraal openbaar. Per direct. Alg. dir. OR GO B en W Voorblad Onderwerp Light2Citizens Datum 13 januari 2016 Kenmerk B en W datum 2 februari 2016 Gebaseerd op programmabegroting Financiële dekking Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder Nee

Nadere informatie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie Hartelijk welkom! Herzlich willkommen! Hartelijk welkom bij manege Hippo d Or Nieuwvliet! Het strand roept

Nadere informatie

PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN EUREGIO RHEIN-WAAL EUREGIO RIJN-WAAL

PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN EUREGIO RHEIN-WAAL EUREGIO RIJN-WAAL PEOPLE TO PEOPLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN SAMENWERKING STIMULEREN EUREGIO RHEIN-WAAL EUREGIO RIJN-WAAL Deutsche und Niederländer können gemeinsam mehr erreichen! Davon sind wir überzeugt. Deshalb unterstützen

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 23 campers Deze keer in het Nederlands. Dit leek ons nu wel eens tijd worden Joke en ik hopen dat jullie het kunnen vertalen. Woensdag 21 mei waren er al veel

Nadere informatie

Anleitung SWS Wireless Display

Anleitung SWS Wireless Display Anleitung SWS Wireless Display E A B C D F G H I J K L M N O A B C D E F G H Massage ein Massage aus Abnahme Massage Intensität Zunahme Massage Intensität Taschenlampe Display Taschenlampe ein/aus Bodenbeleuchtung

Nadere informatie

1: Motor L1 Ab/Auf (braun/schwarz) 2: Motor L1 Auf/Ab (schwarz/braun) 3: Motor N (blau) 4.2 K3 drücken für Sekundenanzeige

1: Motor L1 Ab/Auf (braun/schwarz) 2: Motor L1 Auf/Ab (schwarz/braun) 3: Motor N (blau) 4.2 K3 drücken für Sekundenanzeige Bedienungsanleitung HR20034 UP-Schalter mit Timer. Technische Daten Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz Last: max. 400 W Ausgänge für Auf- und Abwärts schalten nach 4 min. ab Wird für die Dauer von ca. 0

Nadere informatie

S 5 Aan Provinciale Staten

S 5 Aan Provinciale Staten 3^^ groningen S 5 Aan Provinciale Staten UJ 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage Onderwerp - h SEP. 2012 2012-37.857/36/A.21, PPM 416305 Koole

Nadere informatie

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de

WEINhof. Lieserstrasse 23 D Platten/Mosel Fon (0049) Fax 1488 www. TBarthen.de WEINhof Lieserstrasse 23 D.54518 Platten/Mosel Fon (0049) 6535 359 Fax 1488 Info@TBarthen.de www. TBarthen.de W E I N K A R T E 2 0 1 7. 1 8 WEINPROBEN Wann immer Sie mit einer Gruppe Ihrer Freunde oder

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Beschreibung der Arbeitsgruppe / Omschrijving werkgroep

Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Grenzland Festungsland Grensland Vestingland. Beschreibung der Arbeitsgruppe / Omschrijving werkgroep Beschreibung der Arbeitsgruppe / Omschrijving werkgroep Die Projektgruppe Grenzland Schanzenland (seit 2007 ) wurde 2001/2003 von der Provincie Groningen und dem Toeristisch Huis gegründet Het project

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Kinderbijslag/Kindergeld Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

Wielen: Droomhuis op rustige locatie - Net over de grens

Wielen: Droomhuis op rustige locatie - Net over de grens Wielen: Droomhuis op rustige locatie - Net over de grens Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Hoeve Aantal etages: 1 Op provisiebasis: ja Provisie: 5,355 % (inkl. MwSt.) Adviesbureau van huisinduitsland.com

Nadere informatie

Thuis en Actief in KleurRijk Almelo Zuhause und aktiv in KleurRijk Almelo

Thuis en Actief in KleurRijk Almelo Zuhause und aktiv in KleurRijk Almelo Thuis en Actief in KleurRijk Almelo Zuhause und aktiv in KleurRijk Almelo Conferentie Integratievisieproject Konferenz Integationsleitbildproject 11 mei 2011 Münster 4 projectonderdelen Interreg IV A 4

Nadere informatie

Horizont-Erweiterung

Horizont-Erweiterung Horizont-Erweiterung Ein deutsch-niederländisches Hochschul-Gemeinschaftsprojekt zur grenzüberschreitenden Förderung von talentierten Studierenden. Dieses Projekt wird im Rahmen des INTERREG-V-Programms

Nadere informatie

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche An der Rezeption Ich habe eine Frage. Ich habe meine Handtücher vergessen / weil ich dachte / es sind welche auf dem Zimmer. Aber für zwei Euro können Sie sich Das war dann wohl ein hier welche leihen

Nadere informatie

Kulturhistorische Route Cultuurhistorische route

Kulturhistorische Route Cultuurhistorische route INTERREG IVA NPR Meinweg Cultuurhistorische route Arbeitsschritte / stappen: 1. Gründung Arbeitsgruppe / oprichting werkgroep 2. Inventarisierung kulturhistorische Elemente / inventarisatie cultuurhistorische

Nadere informatie

Einführung in die niederländische Kultur- und Literaturwissenschaft. Do. 10-12 Uhr / Beginn: 22.10.2015

Einführung in die niederländische Kultur- und Literaturwissenschaft. Do. 10-12 Uhr / Beginn: 22.10.2015 2-Fach-BA Geisteswissenschaften BA Kulturwirt WS 2015/2016 Kultur- und Literaturwissenschaft Konrad Einführung in die niederländische Kultur- und Literaturwissenschaft Mi. 10-12 Uhr / Beginn: 21.10.2015

Nadere informatie

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden ein Missverständnis an der Rezeption haben / hatten / hätten bin / war / wäre können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden sich entschuldigen Es tut mir leid! Das wollte

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung

GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung C7200G ENGLISH GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung Specificaties: Breidt het bereik uit van de draadloze WiFi dekking in een WLAN netwerk WLAN 802.11n voor 300Mbit/s hoge snelheid draadloos netwerken

Nadere informatie