2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding Stad Leuven als stichtend lid - Goedkeuring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding Stad Leuven als stichtend lid - Goedkeuring"

Transcriptie

1 Gemeenteraad zitting van 30 mei 2016 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Economie en Handel Besluit Goedgekeurd 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend Samenstelling Aanwezig: de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Myriam Fannes, schepen; de heer Mohamed Ridouani, schepen; de heer Erik Vanderheiden, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; de heer Herwig Beckers, schepen; de heer Etienne Bruggemans, raadslid; mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; de heer Fred Debrun, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Griet Valgaeren, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Hilde Van Wichelen, raadslid; de heer Jaak Brepoels, raadslid; de heer Johan Geleyns, raadslid; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Lalynn Wadera, raadslid; mevrouw Lies Corneillie, raadslid; mevrouw Liesbet Stevens, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Luc Ponsaerts, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke Wellens, raadslid; de heer Pierre Neefs, raadslid; mevrouw Renate Hufkens, raadslid; mevrouw Sabine Bovendaerde, raadslid; de heer Saïd El Khadraoui, raadslid; de heer Thomas Van Oppens, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; de heer Toon Toelen, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid de heer Gust Vriens, stadssecretaris Afwezig: de heer David Dessers, raadslid; mevrouw Eveline Madrid, raadslid; de heer Gunther Rens, raadslid; mevrouw Heleen Witdouck, raadslid Verontschuldigd: mevrouw Els Van Hoof, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid Status Goedgekeurd met unanimiteit Beschrijving Beknopte samenvatting Oprichtingsakte van Leuven MindGate vzw, 3000 Leuven, Van Overstraetenplein 1. De stad Leuven treedt op als stichtend lid met het engagement om gedurende 3 werkjaren een lidmaatschapsbijdrage van euro in te brengen. Ter goedkeuring. Regelgeving: bevoegdheid - het college is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) - het artikel 43, 2, 9, van het gemeentedecreet en het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2007 inzake het dagelijks bestuur - het artikel 43, 2, 11, en artikel 57 van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheden van het college en de gemeenteraad Juridische grond - het artikel 160, 2, van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de voorgenomen financiële verbintenissen over uitgaven onderworpen zijn aan een voorafgaand visum van de financieel

2 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 2 van 26 beheerder (in het kader van zijn opdracht zoals vermeld in artikel 94 van het gemeentedecreet) - de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2007 betreffende de vaststelling van de voorwaarden waaronder het visum en het advies van de financieel beheerder moeten resorteren - art. 195, 1 Gemeentedecreet, dat stelt dat de stad buiten de regels over de EVA s enkel mag deelnemen in vzw s indien deze een sociaal doel nastreven en geen taak van gemeentelijke belang vervullen. Fasering - eind mei 2016: de ontwerpoprichtingsakte wordt voorgelegd aan de beslissingorganen van de partners; - 15 juni 2016 de oprichtingsakte wordt ondertekend; - inbreng van het lidgeld gebeurt na oprichting juni: feestelijke oprichting Argumentatie Sinds 2015 werkt de stad Leuven samen met een groot aantal Leuvense partners aan een programma dat onze krachten bundelt tot een consistent en krachtig economisch ecosysteem. Op 18 juni 2015 werd er een start event georganiseerd waarbij dit programma aan de beslissingsnemers werd voorgesteld. In september 2015 werden er onder leiding van, de in consensus aangeduide voorzitter ad interim prof. Gilbert Declerck, de voormalige CEO van imec, verschillende werkcellen geïnstalleerd. In deze werkcellen werkten een honderdtal geëngageerde deelnemers uit verschillende quadruple helix organisaties en over de domeinen health, high-tech en creativity heen samen een plan voor toekomstige samenwerking uit. De cel ruimte & starters werkte een plan van aanpak uit van hoe we als regio kunnen uitgroeien tot een hechte en coherente broedplaats voor nieuwe ondernemers, hier werd al heel duidelijk een mix gezocht tussen de sectoren health, high-tech en de nieuwe creatieve sector. De cel communicatie werkte in verschillende workshops een voorstel tot communicatieplan voor Leuven MindGate uit. De cel events & internationalisatie werkte in nauw overleg met de andere cellen een voorstel uit om samen een aantal events en activiteiten te organiseren gericht naar verschillende doelgroepen. De cel people concentreerde zich op het aantrekken van buitenlands talent naar de Leuvense regio. Door middelen als een professionele bevraging en een aantal workshops werden de werk- en groeipunten in kaart gebracht. Los van deze Leuven Mindgate werkcellen werd er apart gewerkt met de creatieve bedrijven uit het Leuvense omdat deze tot op heden nog veel minder georganiseerd zijn dan de 2 andere sectoren. De cel organisatie tenslotte boog zich over de uitbouw van een duurzame structuur voor deze samenwerking. Er vond eveneens maandelijks een kernoverleg plaats waarin de partners uit de quadruple helix (overheid, kennisinstituten, bedrijven en sociale organisatie) uit de 3 sectoren de vooruitgang van de werkcellen bespraken en richting gaven. Om het programma structureel in de Leuvense regio in te bedden wordt de vzw Leuven MindGate opgericht, de ontwerp oprichtingsakte van deze vzw maakt deel uit van deze beslissing. Leuven MindGate vzw wil Leuven op de wereldkaart positioneren als een creatieve regio met een hoge levenskwaliteit én een internationaal gevestigde naam op het gebied van de drie speerpuntsectoren gezondheid, technologie en creativiteit. Leuven MindGate is een geïntegreerd netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen met als doel enerzijds om in regio Leuven duurzame ontwikkeling, innovatie en welvaart te garanderen en anderzijds om de kernactiviteiten van iedere partner van Leuven Mindgate te versterken.

3 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 3 van 26 Strategie van Leuven Mindgate: doelstellingen en acties 1. Branding en communicatie: We willen ons gunstig imago bevestigen door gezamenlijk, met de Leuven Mindgate ambassadeurs, veelvuldig, eenduidig en sterk te communiceren over de troeven van de regio, in binnen- en buitenland. 2. Internationalisering: Als regio willen we meer buitenlandse investeringen en HQ ers aantrekken om de regio te versterken en kwaliteitsvolle werkgelegenheid te bevorderen. 3. Samenwerking tussen en binnen sectoren versterken: Leuven Mindgate wil de samenwerking tussen en binnen sectoren stimuleren en versterken. Via vaste informele netwerkevenementen enerzijds en via activiteiten waar kennis en expertise gedeeld wordt, anderzijds willen we de regionale ontwikkeling versnellen evenals een nieuwe dynamiek doen ontstaan. Dit doen we in afstemming met bestaande initiatieven als VOKA, Leuven.Inc., Unizo, Flanders Smart Hub en DSP Valley. 4. Ondernemerschap stimuleren en versterken: In deze regio het aantal startende en groeibedrijven verhogen door starters samen te brengen, ze te ondersteunen en in de nodige aangepaste ruimte te voorzien. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent, competenties en expertise maakt integraal deel uit van het stimuleren van ondernemerschap in onze regio. 5. Inzetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat: We ondersteunen met alle beschikbare middelen een internationaal concurrerend, stabiel, aantrekkelijk vestigingsklimaat om bedrijven aan te trekken en te behouden in de regio. Bij een internationale topregio hoort een woon-, werk- en leefklimaat op topniveau. De stad Leuven is de iniator van dit project, Leuven MindGate wordt het instrument om de Leuvense regio voortaan op economisch vlak in binnen- en buitenland te profileren. Na de oprichting van de vzw Leuven MindGate zal zowel de afdeling economie en handel als een aantal andere betrokken afdelingen (o.a. communicatie, cultuur, sociale zaken) over de domeinen heen heel nauw samenwerken met de vzw Leuven MindGate. De toekomstige leden hebben verschillende redenen om zich te engageren in de vzw. Op dit ogenblik engageren imec, UZ Leuven, KU Leuven en UC Leuven Limburg om gedurende minimaal 3 jaar lid te worden in categorie A met een jaarlijkse inbreng van euro VOKA engageert zich als lid in categorie B. Er lopen besprekingen met een aantal andere geïnteresseerde partners zoals KBC, Faculty club, Materialise... inzake een lidmaatschap in de categorie B. Volgens de ontwerp oprichtingsakte van de vzw Leuven MindGate bestaan er 3 categorieën van effectieve leden. Lid worden binnen de categorie A van de vzw Leuven MindGate houdt in dat: - de stad recht heeft op één bestuurmandaat per euro inbreng (met een max. van 2) - de stad uiting geeft aan haar sociale en maatschappelijke betrokkenheid binnen het Leuvense ecosysteem. - de vzw levert een efficiënt en groot netwerk. Er worden formeel of informeel contacten gerealiseerd met partners en potentiële investeerders binnen en buiten de Leuven MindGate regio. (verbreden en uitbreiden van het eigen netwerk naar totaal andere partners) - de stad gebruik kan maken van alle communicatiekanalen van de vzw (website, sociale media, beursstand, film, brochures..) Vergroten van de Leuvense naamsbekendheid. - de leden van categorie A en B zullen prominent in alle communicatie worden meegenomen. - de leden kunnen bij ontvangst van buitenlandse delegaties beroep doen op Leuven MindGate en de leden ervan voor de mede ontvangst/organisatie. - de mogelijkheid om via het netwerk samen deel te nemen van subsidieoproepen van bv. E.U. en op deze wijze gezamenlijk meer middelen naar de eigen organisatie en naar het ecosysteem aan te

4 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 4 van 26 trekken. - de stad gebruik kan maken van de Leuven Mindgate businessclub (na oprichting) en haar faciliteiten. - de stad wordt systematisch meegenomen (via documentatie,film, fysieke aanwezigheid ) op activiteiten/standen (booth) van Leuven MindGate. Als initiator en stichtend lid zal engageert de stad Leuven zich om gedurende minimaal 3 jaar een jaarlijks lidgeld onder de vorm van een werkingssubsidie te voorzien van euro. De stad zal zich via 2 bestuurders laten vertegenwoordigen in deze vzw. Het feit dat deze vzw een sociaal doel nastreeft wordt gestipuleerd in artikel 5 van de oprichtingsakte met name de internationale positie van Leuven te versterken als hoogwaardige regio met een hoge levenskwaliteit en een excellente reputatie op het gebied van drie speerpuntsectoren: gezondheid, technologie en creativiteit en hiervoor een sterke organisatie uit te bouwen die de interactie en de netwerkvorming tussen de partners in deze sectoren faciliteert en bevordert, met het oog op de economische welvaart en de sociale cohesie in Leuven. De stad Leuven wordt geenszins wordt belast met taken van algemeen belang, noch het verrichten van een openbare dienst. Bijkomend kan gesteld worden dat de stad slechts één van de partners is die toetreedt tot deze vzw, waarbij de partners KULeuven, imec vzw, UZ Leuven, UCLL evenals verschillende bedrijven gelet op hun activiteiten een grote inhoudelijk inbreng en verantwoordelijkheid hebben, en waarbij de stad Leuven slecht één van de vele partners is en voornamelijk een ondersteunende rol vervuld. Ook de financiële inbreng van de stad Leuven beperkt zich tot het voorzien van een jaarlijkse werkingssubsidie die veel minder dan de helft van de werkingsmiddelen van de vzw bedraagt. Bij oprichting zullen de leden minimaal à euro jaarlijks inbrengen waarvan euro door de stad wordt ingebracht. Op termijn zal het aandeel stedelijke middelen versus middelen van derden nog verkleinen. Financiële en beleidsinformatie Visum: Visum verleend Financiële informatie Aan de vzw Leuven MindGate vzw, in oprichting, 3000 Leuven, Van Overstraetenplein 1, jaarlijks gedurende minimaal 3 werkingsjaren een lidgeld onder vorm van een werkingssubsidie van euro te betalen. Budgetsleutel ECH/2016/ /5/0510-BA en volgende jaren Besluit Artikel 1 Kennis te nemen van het gunstig visum van de financieel beheerder. Artikel 2 Toe te treden tot de vzw Leuven MindGate, Prof. Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven, als stichtend lid.

5 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 5 van 26 Artikel 3 De bijgevoegde ontwerpstichtingsakte goed te keuren. Artikel 4 Zich te engageren om gedurende 3 opeenvolgende kalenderjaren jaarlijks een lidgeld van minimaal euro onder vorm van een werkingssubsidie te betalen. Artikel 5 De werkingsubsidie van euro/per jaar te boeken op budgetsleutel ECH/2016/ /5/0510-BA en volgende jaren. Artikel 6 Voor de stad Leuven: - de heer Mohamed Ridouani, schepen, bij geheime stemming met 34 ja-stemmen, 1 neen-stem en 7 onthoudingen, op 42 geldige stembriefjes, aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering; - de heer Mohamed Ridouani, schepen, bij geheime stemming met 32 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 8 onthoudingen, op 42 geldige stembriefjes, voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur; - de heer Dirk Vansina, schepen, bij geheime stemming met 35 ja-stemmen en 7 onthoudingen, op 42 geldige stembriefjes, voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur; - mevrouw Patricia Schoolmeesters, bij geheime stemming met 33 ja-stemmen, 1 neen-stem en 8 onthoudingen, op 42 geldige stembriefjes, voor te dragen als waarnemend adviseur. Artikel 7 De heer Mohamed Ridouani, schepen, af te vaardigen om op 15 juni 2016 om uur, op de hoofdzetel van imec, de stad te vertegenwoordigen en te verbinden om als stichtend lid van de vzw Leuven MindGate op te treden. Artikel 8 Als lid van de vzw Leuven MindGate engageert de stad zich: - om in haar communicatie waar mogelijk het label proud member of Leuven MindGate toe te voegen (rekening houdende met de huisstijlregels van beide partijen); - om de bestuurder zoveel mogelijk persoonlijk af te vaardigen naar de bijeenkomsten van de raad van bestuur; - om haar communicatiediensten zeer nauw te laten samenwerken met Leuven MindGate; - om zich bij ontvangsten van buitenlandse delegaties die door andere leden werden uitgenodigd ter beschikking te houden voor eventuele samenwerking; - om bij eigen buitenlandse economische missies waar mogelijk Leuven MindGate of haar leden mee in de communicatie op te nemen als deel van het ecosysteem; - om informatie over opportuniteiten voor de andere leden zoveel mogelijk te delen; - om bij eigen events en activiteiten waar mogelijk Leuven MindGate een plaats te geven; - om bij deelname van verschillende leden aan beurzen daar waar mogelijk onder een gezamenlijk Leuven MindGate label aanwezig te zijn en waar mogelijk te groeperen om zo niet enkel kwalitatief maar ook kwantitatief als een ecosysteem aanwezig te zijn.

6 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 6 van 26 Artikel 9 Een persconferentie te organiseren over de oprichting van de vzw Leuven MindGate op 15 juni 2016 vanaf uur in de imec toren aan de Gaston Geenslaan te Heverlee en hiervoor de heer Mohamed Ridouani, schepen, af te vaardigen. Bijlagen 1. oprichtingsakte versie pm.docx 2. Leuven MindGate_sjabloonoprichters_ docx Aldus beslist in bovenvermelde zitting, Op last van de raad: de stadssecretaris de voorzitter Gust Vriens bij delegatie Mohamed Ridouani schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed

7 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 7 van 26 Leuven MindGate Oprichtingsakte

8 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 8 van 26 NAAM : Leuven MindGate VORM: VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven. VOORWERP VAN DE AKTE: Oprichting DATUM: TEKST: Bij akte ondertekend te 3000 Leuven,, op beslisten de volgende natuurlijke of rechtspersonen en verenigingen of instellingen 1.- om met ingang van heden onderling een vereniging zonder winstoogmerk met als naam Leuven MindGate op te richten. Voornoemden keurden de statuten die als volgt luiden goed:

9 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 9 van 26 Inhoud HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING...10 Artikel 1. RECHTSVORM...10 Artikel 2. NAAM...10 Artikel 3. ZETEL...10 Artikel 4. DUUR...10 HOOFDSTUK 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN...10 Artikel 5. DOELSTELLINGEN...10 HOOFDSTUK 3. LIDMAATSCHAP...11 Artikel 6. DE LEDEN...11 Artikel 7. ONTSLAG...13 Artikel 8. SCHORSING VAN LEDEN...14 Artikel 9. UITSLUITING VAN LEDEN...14 Artikel 10. REGISTER VAN DE LEDEN...15 Artikel 11. RECHTEN...15 HOOFDSTUK 4: DE ALGEMENE VERGADERING...16 Artikel 12. DE ALGEMENE VERGADERING...16 Artikel 13. WAARNEMERS...16 Artikel 14. BEVOEGDHEDEN...17 Artikel 15. VERGADERINGEN...17 Artikel 16. BERAADSLAGING...18 Artikel 17. QUORUM EN STEMMING...18 HOOFDSTUK 5: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING...19 Artikel 18. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR...19 Artikel 19. BEVOEGDHEDEN...21 Artikel 20. VERGADERINGEN, BERAADSLAGING EN BESLISSING...22 Artikel 21. TEGENSTRIJDIG BELANG...23 Artikel 22. BESTUUR EN BEPERKINGEN...23 Artikel 23. VERTEGENWOORDIGINGSMACHT...24 Artikel 24. HUISHOUDELIJK REGLEMENT...24 HOOFDSTUK 6 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS EN DAGELIJKS BESTUURDERS 24 Artikel 25. AANSPRAKELIJKHEID...24 HOOFDSTUK 7: DAGELIJKS BESTUUR...24 Artikel 26. DAGELIJKS BESTUUR...24 HOOFDSTUK 8: TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS...25 Artikel 27. TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS...25 HOOFDSTUK 9: FINANCIERING EN BOEKHOUDING...25 Artikel 28. FINANCIERING...25 Artikel 29. BOEKHOUDING...25 HOOFDSTUK 10: ONTBINDING...26 Artikel 30. ONTBINDING...26

10 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 10 van 26 H O O F D S T U K 1. D E V E R E N I G I N G A R T I K E L 1. R E C H T S V O R M De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, hierna de V&S wet genoemd. De vereniging heeft een sociaal oogmerk en verwezenlijkt geen taken van gemeentelijk belang, zodat is voldaan aan art. 195, 1 van het Gemeentedecreet. A R T I K E L 2. N A A M 2.1. De vereniging draagt de naam Leuven MindGate Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of door de afkorting VZW, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel. A R T I K E L 3. Z E T E L 3.1. De zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, gelegen in het gerechtelijke arrondissement LEUVEN De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel binnen de grenzen van Leuven te verplaatsen, de statuten aan te passen en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. A R T I K E L 4. D U U R De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. H O O F D S T U K 2. D O E L E I N D E N E N A C T I V I T E I T E N A R T I K E L 5. D O E L S T E L L I N G E N 5.1. De vereniging heeft als doel om: in nauwe samenwerking tussen de overheid, de kennisinstellingen en de bedrijven (1) de internationale positie van Leuven te versterken als een hoogwaardige regio met een hoge levenskwaliteit en een excellente reputatie op het gebied van drie speerpuntsectoren: gezondheid, technologie en creativiteit, en (2) een sterke organisatie uit te bouwen die de interactie en de netwerkvorming tussen de partners in deze sectoren faciliteert en bevordert, met het oog op de economische welvaart en de sociale cohesie in Leuven. 5.2.

11 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 11 van 26 De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en activiteiten. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, samenwerkingsverbanden aangaan met nationale en internationale verenigingen die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven of tot dergelijke verenigingen toetreden Ter realisatie van haar doel kan de vereniging andere rechtspersonen oprichten of hierin deelnemen De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van aanvullende commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen. H O O F D S T U K 3. L I D M A A T S C H A P A R T I K E L 6. D E L E D E N 6.1. De vereniging heeft Effectieve Leden en Toegetreden Leden De vereniging heeft minstens drie Effectieve Leden, die beschikken over alle rechten zoals beschreven in de V&S-Wet en die onderverdeeld worden in de hierna bepaalde categorieën, 6.3. Er bestaan drie categorieën Effectieve Leden. De Raad van Bestuur bepaalt bij de beslissing over de toetreding van het kandidaat-lid in functie van onderstaande afbakening tot welke categorie een nieuw Lid behoort. (i) Leden A: de Effectieve Leden die een lidgeld van minimaal euro per jaar betalen aan de vereniging, met een maximum van euro. (ii) Leden B: de Effectieve leden die een lidgeld van minimaal euro en maximaal euro per jaar betalen aan de vereniging. (iii) Leden C: de Effectieve leden die een lidgeld van minimaal 200 euro en maximaal euro per jaar betalen aan de vereniging De volgende oprichters zijn de eerste Leden: (i) Leden A: -

12 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 12 van 26 (ii) Leden B: - (iii) Leden C: Door lid te worden van de Vereniging verbinden de stichtende leden Categorie A en B zich ertoe gedurende een termijn van minimum drie jaar minimaal het lidgeld te betalen dat overeenstemt met het minimum zoals bepaald in art. 6.3 voor de categorie waartoe de oprichters behoren. De stichtende leden Categorie C verbinden zich ertoe gedurende een termijn van minimum drie jaar minimaal het lidgeld te betalen dat door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld binnen de grenzen bepaald in art Leuven.Inc vzw wordt niet-betalend stichtend A-lid van Leuven MindGate vzw. Het niet-betalend stichtend A-lidmaatschap wordt verworven door de overdracht van de voor Leuven MindGate relevante portfolio-activiteit van Leuven.Inc vzw naar een equivalente portfolio-activiteit binnen Leuven MindGate vzw met aangepaste branding; waarbij deze activiteiten gestopt worden binnen Leuven.Inc vzw na een transitieperiode die rekening houdt met de correcte afwerking van lopende activiteiten en contracten De kandidaat-effectieve Leden richten hun kandidaatstelling aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij moeten de kandidaat-effectieve Leden Categorie A en B zich er schriftelijk toe verbinden het door hen bepaald lidgeld, met een minimum gelijk aan het minimum zoals bepaald in art. 6.3 voor de categorie waarvoor zij zich kandidaat stellen, gedurende een termijn van minimum 3 jaar te betalen aan de Vereniging. De kandidaat-effectieve Leden Categorie C moeten zich er schriftelijk toe verbinden het lidgeld zoals bepaald door de Raad van Bestuur binnen de grenzen bepaald in art. 6.3, gedurende een termijn van minimum 3 jaar te betalen aan de Vereniging. Aan de hand van dit financieel engagement van het kandidaat-effectief Lid bepaalt de Raad van Bestuur in geval van aanvaarding van de kandidatuur de categorie waaronder het nieuwe Effectief Lid wordt ingedeeld. De Raad van Bestuur kan op voorstel van het kandidaat-effectief Lid een inbreng in natura in de Vereniging gelijkstellen met de betaling van een lidgeld. Het kandidaat-effectief Lid dat een inbreng in natura wenst te doen deelt in de kandidatuur mee in welke categorie van leden het wenst te worden ingedeeld. De Raad van Bestuur bepaalt aan de hand van de bewijsstukken die bij de kandidatuur worden gevoegd de waarde van de inbreng in natura, onderzoekt of deze waarde voldoende is opdat het kandidaat-effectief Lid in de gewenste categorie kan worden ingedeeld en bepaalt of de inbreng in natura geld als lidgeld aanvaard wordt voor één jaar, dan wel voor een aantal jaren zoals bepaald door de Raad van Bestuur. Indien de waarde van de inbreng in natura lager is dan de minimale lidmaatschapsbijdrage voor de door het kandidaat-effectief Lid gewenste categorie en dit voor een periode van 3 jaar, dan kan de kandidatuur en de indeling in de gewenste categorie slechts aanvaard worden door de Raad van Bestuur indien het kandidaat-effectief Lid zich ertoe verbindt het resterende saldo als lidgeld te betalen.

13 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 13 van 26 De Raad van Bestuur kan een kandidaat-effectief Lid alleen aanvaarden als Effectief Lid, als: het kandidaat-lid individueel, met naam en toenaam en met adres en/of adres werd aangeduid; het kandidaat-lid de statuten aanvaardt De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid, op de eerstvolgende vergadering over de aanvaarding van de kandidaat als Effectief Lid. Wanneer de toelating geweigerd wordt, wordt dit gemotiveerd. Een kandidatuur van een kandidaat die minder dan 2 jaar voorheen geweigerd werd, wordt behoudens afwijkende beslissing van de Raad van Bestuur van rechtswege als geweigerd beschouwd en moet niet behandeld worden Effectieve Leden beschikken over de rechten en zijn onderworpen aan de verplichtingen die in de V&S-wet en deze statuten worden beschreven De Effectieve Leden Categorie A en B betalen jaarlijks het lidgeld waartoe zij zich verbonden hebben overeenkomstig art. 6.5 en 6.7. De Effectieve Leden Categorie C betalen jaarlijks het lidgeld zoals bepaald door de Raad van Bestuur binnen de grenzen bepaald in art De Raad van Bestuur kan het lidgeld van de Effectieve Leden Categorie C binnen deze grenzen laten variëren aan de hand van criteria die door hem bepaald worden De kandidaat-toegetreden Leden richten hun kandidaatstelling aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan een kandidaat-toegetreden Lid alleen aanvaarden als Toegetreden Lid, als: het kandidaat-lid individueel, met naam en toenaam en met adres en/of adres werd aangeduid; het kandidaat-lid de statuten aanvaardt De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid, op de eerstvolgende vergadering over de aanvaarding van de kandidaat als Toegetreden Lid. Wanneer de toelating geweigerd wordt, wordt dit gemotiveerd. Een kandidatuur van een kandidaat die minder dan 2 jaar voorheen geweigerd werd, wordt behoudens afwijkende beslissing van de Raad van Bestuur van rechtswege als geweigerd beschouwd en moet niet behandeld worden De Toegetreden Leden betalen een lidgeld dat jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. Dit lidgeld bedraagt maximaal 199 EUR. A R T I K E L 7. O N T S L A G 7.1. Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken door een aangetekend schrijven te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag gaat één (1) maand na het versturen van dit schrijven in.

14 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 14 van Een ontslagnemend Lid is verplicht het lidgeld te betalen voor het volledige jaar waarin het ontslag werd ingediend Leden die nalaten het lidgeld te betalen, worden automatisch als ontslagnemend beschouwd indien zij deze betaling niet integraal voldoen, na hier 2 maal toe in gebreke gesteld te zijn door de Raad van Bestuur, waarbij hen de eerste maal minstens een termijn van één maand gegeven wordt en de tweede maal minstens een termijn van vijftien dagen. A R T I K E L 8. S C H O R S I N G V A N L E D E N 8.1. Leden die nalaten één of meerdere bepalingen van de statuten of van het Huishoudelijk Reglement na te leven, kunnen door de Raad van Bestuur voor een periode van maximaal drie maanden worden geschorst, waarbij zij daarmee hun rechten die zij kunnen uitoefenen als Lid op de Algemene Vergadering (deelname en stemrecht) verliezen De schorsing bedoeld in artikel 8.1 gaat ten vroegste in een maand nadat het betreffend Lid in gebreke werd gesteld om zich naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te gedragen, zonder hier het gepaste gevolg aan te geven De beslissing tot schorsing kan enkel worden getroffen als drie vierden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de Raad van Bestuur die over deze schorsing moet beraadslagen en op voorwaarde dat de meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders de schorsing goedkeurt Na afloop van de schorsingsperiode krijgt het Lid automatisch al zijn rechten terug, tenzij de Raad van Bestuur, die volgens dezelfde aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden als bedoeld in artikel 8.2 beraadslaagt, de Algemene Vergadering conform Artikel 9 voorstelt om bedoeld Lid uit te sluiten. In dat geval blijft de schorsing van bedoeld Lid gehandhaafd tot op het ogenblik dat de Algemene Vergadering zich over het voorstel tot uitsluiting heeft uitgesproken. De Algemene Vergadering waarop over de uitsluiting van dit Lid beslist wordt, moet uiterlijk binnen de vier maanden vanaf het ingaan van de schorsing plaatsvinden. Wordt deze termijn overschreden dan neemt de schorsing automatisch een einde In afwijking van voorgaande wordt een Lid dat zijn lidgeld voor het lopende jaar niet binnen de door de Raad van Bestuur gestelde termijn betaalt, automatisch geschorst wanneer het binnen de maand geen gevolg geeft aan een ingebrekestelling die tot betaling van het lidgeld gelast. Deze schorsing duurt voort tot op het ogenblik waarop de achterstallige lidgelden integraal voldaan werden. Tijdens de in dit lid bedoelde schorsing worden ook het stemrecht van het betrokken Lid en zijn recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering geschorst, tot de dag der algehele betaling. A R T I K E L 9. U I T S L U I T I N G V A N L E D E N 9.1. De Raad van Bestuur of minstens een vijfde van alle Effectieve Leden kan aan de Algemene Vergadering voorstellen om een Lid uit te sluiten, als het in strijd met de statuten of het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging handelt. De Algemene Vergadering beslist daarover met een meerderheid van tweederde van alle aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden. Deze beslissing tot uitsluiting kan slechts genomen worden wanneer minstens de helft van alle Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

15 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 15 van Het Lid van wie de uitsluiting is voorgesteld heeft het recht om gehoord te worden. De Raad van Bestuur brengt een Lid ervan op de hoogte dat zijn uitsluiting wordt voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Hij vraagt het Lid of het wenst gehoord te worden door de Algemene Vergadering en/of nuttige opmerkingen wil formuleren omtrent de procedure of de grond van de uitsluiting. Het betrokken Lid moet schriftelijk antwoorden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het antwoord moet aangetekend worden verstuurd naar het adres van de Vereniging binnen een maand na verzending van de brief van de Raad van Bestuur. Het Lid van wie de uitsluiting wordt gevraagd, blijft het recht hebben om zijn standpunt toe te lichten en mee te stemmen over zijn uitsluiting op de Algemene Vergadering waar zijn uitsluiting geagendeerd staat De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen om te beraadslagen en een uitspraak te doen over de uitsluiting van het Lid in kwestie, zodra hij het schriftelijke antwoord van dat Lid heeft ontvangen of, de termijn om een schriftelijk antwoord in te dienen, is verstreken. De oproeping voor de vergadering bevat een kopie van de brief die naar het Lid in kwestie werd verstuurd en (in voorkomend geval) ook kopie van het schriftelijke antwoord van dat Lid. De Algemene Vergadering stemt geheim en beslist naar eigen inzicht. De beslissing hoeft niet te worden gemotiveerd. A R T I K E L 1 0. R E G I S T E R V A N D E L E D E N Op de zetel van de vereniging wordt conform de wet een register van de Leden bijgehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen, adres en woonplaats van de Leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm, de vaste vertegenwoordiger, het adres, het adres van de zetel en het ondernemingsnummer Alle beslissingen betreffende de toetreding, het ontslag of de uitsluiting van Leden worden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register ingeschreven binnen acht (8) dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld. A R T I K E L 1 1. R E C H T E N Geen enkel Lid kan op grond van zijn hoedanigheid als Lid enig recht op de activa van de Vereniging laten gelden of uitoefenen De uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, enz.

16 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 16 van 26 H O O F D S T U K 4 : D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A R T I K E L 1 2. D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G De Algemene Vergadering bestaat uit de Effectieve Leden. De Toegetreden Leden mogen louter als waarnemer aanwezig zijn op de Algemene Vergadering doch hebben geen stemrecht Elk Effectief Lid beschikt over een aantal stemmen dat afhankelijk is van de categorie waartoe het Effectief Lid behoort en wel als volgt: i. De Leden van categorie A beschikken ieder over stemmen met een maximum voor de volledige categorie van stemmen. Indien dat maximum van stemmen is bereikt op de vergadering beschikt elk aanwezig of geldig vertegenwoordigd Lid van categorie A over een aantal stemmen dat gelijk is aan gedeeld door het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde Leden van categorie A. ii. iii. De Leden van categorie B beschikken ieder over 500 stemmen met een maximum voor de volledige categorie van stemmen. Indien dat maximum van stemmen is bereikt op de vergadering beschikt elk aanwezig of geldig vertegenwoordigd Lid van categorie B over een aantal stemmen dat gelijk is aan gedeeld door het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde Leden van categorie B. De Leden van categorie C beschikken ieder over 50 stemmen met een maximum voor de volledige categorie van stemmen. Indien dat maximum van stemmen is bereikt op de vergadering beschikt elk aanwezig of geldig vertegenwoordigd Lid van categorie C over een aantal stemmen dat gelijk is aan gedeeld door het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde Leden van categorie C De Algemene Vergadering duidt onder haar leden een voorzitter en twee ondervoorzitters aan voor een termijn van drie jaar. De voorzitter zit de vergaderingen voor. Is hij afwezig of is er geen voorzitter aangeduid, dan zit de oudste van de aanwezige ondervoorzitters de vergadering voor. Bij gebreke aan een Voorzitter en aan ondervoorzitters wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige Lid. De Voorzitter wordt bijgestaan door de Secretaris van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de Secretaris wordt de functie van secretaris waargenomen door een Effectief Lid dat wordt aangeduid door de Voorzitter. A R T I K E L 1 3. W A A R N E M E R S Waarnemers kunnen mits voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering bijwonen en mogen, mits toestemming van de Voorzitter, de Algemene Vergadering toespreken Waarnemers kunnen dergelijke toestemming bekomen van de Raad van Bestuur voor één op meerdere bijeenkomsten, onverminderd het recht van de Raad van Bestuur deze toestemming te allen tijde en zonder dat daartoe enige motivering vereist is, in te trekken.

17 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 17 van Wanneer de meerderheid van de aanwezige Leden dit vraagt, wordt een aanwezige waarnemer de toegang ontzegd tot de Algemene Vergadering, naargelang de beslissing voor één of meerdere agendapunten of voor de gehele vergadering. A R T I K E L 1 4. B E V O E G D H E D E N De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden: de wijziging van de statuten; de benoeming en de afzetting van de Bestuurders en de plaatsvervangende bestuurders; de benoeming en de afzetting van de commissaris(sen) en het bepalen van diens/hun bezoldiging; de kwijting aan de Bestuurders en de commissaris(sen); de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; de ontbinding van de vereniging; de uitsluiting van een Lid; de omvorming van de vereniging tot een vennootschap met sociaal oogmerk. A R T I K E L 1 5. V E R G A D E R I N G E N De gewone Algemene Vergadering gaat door in de maand juni op een dag en uur zoals bepaald in de uitnodiging en dit op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens veertien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Leden verstuurd per gewone brief, aangetekende brief of per aan het adres en/of adres dat het Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Secretaris Buitengewone Algemene Vergaderingen worden door de Voorzitter van de Algemene Vergadering of op verzoek van minstens twee Bestuurders alsook op verzoek van minstens één vijfde van alle Effectieve Leden bijeengeroepen. De uitnodiging wordt minstens acht dagen voorafgaand aan de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering naar alle Leden verstuurd Het voorstel van agenda voor de gewone en de buitengewone Algemene Vergaderingen wordt voorbereid door de Raad van Bestuur en wordt tijdig overgemaakt aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering zodat deze redelijkerwijze de uitnodigingen kan versturen binnen de in onderhavig artikel vermelde termijnen. De Voorzitter van de Algemene Vergadering kan steeds agendapunten toevoegen aan het voorstel van agenda zoals opgesteld door de Raad van Bestuur en kan zelf het voorstel van agenda opmaken indien dit niet tijdig aan hem wordt overgemaakt door de Raad van Bestuur. De Voorzitter kan evenwel geen agendapunten verwijderen uit het voorstel van de Raad van Bestuur indien dit voorstel hem tijdig werd overgemaakt De uitnodigingen worden door de Voorzitter van de Algemene Vergadering of door minstens twee Bestuurders ondertekend. Bij de uitnodiging wordt het voorstel van agenda gevoegd. Elk punt dat minstens tien dagen vóór de vergadering door minstens twee Bestuurders of door minstens één vijfde van

18 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 18 van 26 de Effectieve Leden wordt aangebracht, wordt op de agenda geplaatst. Wanneer de Algemene Vergadering de jaarrekening en de begroting moet goedkeuren, worden die bij de oproeping gevoegd. De bij de agenda horende dossiers en de voorstellen van beslissing worden acht dagen voor de Algemene vergadering ter inzage van de Effectieve Leden gelegd op de zetel van de vereniging Bij voorafgaande unanieme goedkeuring van alle Effectieve Leden kan de Algemene Vergadering op iedere wijze, zelfs mondeling, binnen de door de Raad van Bestuur gepast geachte termijnen worden samengeroepen. Tevens zal de Algemene Vergadering geldig samengesteld zijn, zonder enige termijn te moeten naleven noch oproepingen te moeten verzenden, indien alle Effectieve Leden bereid waren om samen te komen en allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn of schriftelijk tot een eenparig besluit gekomen zijn. De Effectieve Leden die deelnemen via moderne communicatietechnieken, van wie de identiteit verifieerbaar is en die kunnen deelnemen aan het debat, worden ook als aanwezig beschouwd. Dit geldt niet voor agendapunten die volgens de bepalingen van de V&S wet verplicht op de agenda moeten vermeld worden. A R T I K E L 1 6. B E R A A D S L A G I N G De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over niet in de agenda vermelde punten op voorwaarde dat alle Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien uit de notulen van de vergadering blijkt dat geen verzet is aangetekend. A R T I K E L 1 7. Q U O R U M E N S T E M M I N G De Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden, behalve in de gevallen waarin de wet of onderhavige statuten anders bepalen. Beslissingen worden bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden genomen, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een aanwezigheidsquorum dat inhoudt dat twee derden van de Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. Is minder dan twee derden van de Effectieve Leden op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen goedkeuren met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden

19 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 19 van 26 waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden Effectieve Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen zich laten vertegenwoordigen door andere Effectieve Leden uit dezelfde categorie. Elk Effectief Lid mag maximaal drager zijn van 2 volmachten Mits bijzondere toestemming van de Raad van Bestuur vermeld in de oproeping, heeft ieder Effectief Lid het recht om zijn stem schriftelijk uit te brengen door middel van een bij de oproeping gevoegd ad hoc formulier. Dit ad hoc formulier wordt per post of op elektronische wijze terugbezorgd aan de Voorzitter. Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die de vereniging tenminste drie dagen vóór de voorziene datum van de vergadering ontving De stemming kan gebeuren bij afroeping, handopsteking, door middel van stembiljetten of moderne stemtechnieken die toelaten stemmen geautomatiseerd te verwerken en/of te registreren of, op verzoek van minstens een vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden, bij geheime stemming. Persoonsgebonden materies worden steeds bij geheime stemming behandeld Nietige stemmen, blanco stemmen en onthoudingen worden niet bij de berekening van de meerderheid meegerekend Bij staking van stemmen zal tot een tweede stembeurt worden overgegaan. Blijft de pariteit bestaan, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn De Secretaris stelt van elke vergadering notulen op. Deze notulen worden opgesteld en in originele vorm in een speciaal notulenregister op de zetel bewaard, dat ter inzage ligt van de Leden die hun inzagerecht wensen uit te oefenen conform de in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen vastgelegde modaliteiten. Behoudens bijzondere machtiging door de Raad van Bestuur, worden de afschriften of uittreksels van deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, minstens ondertekend door één Bestuurder. H O O F D S T U K 5 : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G A R T I K E L 1 8. S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Het aantal Bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal Leden van de vereniging. De Bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Een rechtspersoon met bestuurdersmandaat duidt een natuurlijk persoon als vast vertegenwoordiger aan die het mandaat van Bestuurder uitoefent Alle Bestuurders, met uitzondering van de bestuurder zoals bepaald in artikel 18.3, worden benoemd op voordracht van de Effectieve Leden. Het recht op voordracht van bestuurders is afhankelijk van de categorieën waarin de Effectieve Leden zijn ingedeeld overeenkomstig art. 6.3 en wel als volgt:

20 besluit: 2016_GR_ Leuven MindGate - Oprichting van de vzw Leuven MindGate - Toetreding als stichtend bladnummer: 20 van 26 i. De leden van categorie A hebben elk het recht om één bestuurder voor te dragen. Leden van categorie A die zich ertoe verbinden om gedurende drie jaar een lidgeld te betalen van minimum euro hebben recht om een bijkomende bestuurder voor te dragen, zodat zij recht hebben op twee bestuurders. ii. iii. De leden van categorie B hebben het recht om ieder één bestuurder voor te dragen, met een maximum van vier bestuurders voor de volledige categorie B. Wanneer categorie B meer dan vier leden telt draagt deze categorie gezamenlijk vier bestuurders voor. De leden van categorie C dragen gezamenlijk twee bestuurders voor. Indien deze categorie slechts één lid telt kan categorie C slechts één bestuurder voordragen De Algemene Vergadering kan één bijkomende bestuurder benoemen die niet werd voorgedragen door de Effectieve Leden en die geen lid moet zijn van de Vereniging. Kandidaat-bestuurders kunnen daartoe hun kandidatuur richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna over deze kandidatuur zal gestemd worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering De Raad van Bestuur bepaalt de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de bestuurders moeten worden voorgedragen De leden van categorie B en van categorie C bepalen onderling de wijze waarop de voor hun categorie gezamenlijk voorgedragen bestuurders binnen hun categorie worden verkozen. Voor deze verkiezing is binnen categorie B evenwel een gewogen stemrecht van toepassing afhankelijk van het door de leden van deze categorie betaalde lidgeld, waarbij elke schijf van euro jaarlijks lidgeld recht geeft op één stem. Voor categorie C is er geen gewogen stemrecht van toepassing. Indien de leden van categorie B en/of van categorie C er onderling niet in slagen om de wijze te bepalen waarop de voor hun categorie gezamenlijk voorgedragen bestuurders worden verkozen, wordt deze wijze door de Raad van Bestuur bepaald op verzoek van een van de leden van de overeenstemmende categorie De Algemene Vergadering benoemt de overeenkomstig art voorgedragen Bestuurders en de bestuurder zoals bepaald in art voor een termijn van drie jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar Een bestuurder kan zich op de vergaderingen van de Raad van Bestuur laten vervangen door een vaste plaatsvervanger. De naam en adres van de vaste plaatsvervanger wordt voorafgaand aan de eerste Raad van Bestuur waarop deze de betrokken bestuurder vervangt door de betrokken bestuurder meegedeeld aan de Voorzitter. Telkens er een of meerdere plaatsvervangers worden aangeduid en telkens wanneer deze plaatsvervangers wijzigen brengt de Raad van Bestuur dit ter kennis van de Algemene Vergadering op de eerstvolgende gewone of bijzondere Algemene Vergadering De Raad van Bestuur kiest onder haar Leden een Voorzitter en twee Vicevoorzitters. De Raad van Bestuur kiest een Secretaris die geen Lid moet zijn van de Raad van Bestuur, die de taken zal vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten, het Huishoudelijk Reglement en ter gelegenheid van hun verkiezing De duur van de mandaten van de Voorzitters, de Vicevoorzitters en de Secretaris bedraagt drie jaar. De verkiezingen worden drie maanden vóór het eind van de mandaten gehouden teneinde de oude en de toekomstige Voorzitter toe te laten om in nauw contact te staan gedurende zes maanden (de drie laatste maanden van het Voorzitterschap van de oude Voorzitter en de drie eerste maanden van het

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Gemeenteraad zitting van 27 juni 2016 SOCIALE ZAKEN Jeugd Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00267 - Nominatieve toelage 2016 - Vzw Arktos Vlaams-Brabant - Werkingstoelage en huurtoelage - Addendum bij meerjarenovereenkomst

Nadere informatie

2015_GR_ Aanpassing toewijzingsreglement - Sociale huurwoningen - Goedkeuring

2015_GR_ Aanpassing toewijzingsreglement - Sociale huurwoningen - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 31 augustus 2015 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Bouwen, Wonen en Milieu Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00340 - Aanpassing toewijzingsreglement - Sociale huurwoningen - Goedkeuring Samenstelling

Nadere informatie

Verontschuldigd: mevrouw Myriam Fannes, schepen; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid

Verontschuldigd: mevrouw Myriam Fannes, schepen; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid Gemeenteraad zitting van 26 januari 2015 FINANCIËN Belastingen en ontvangsten Besluit Goedgekeurd Samenstelling: Aanwezig: de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter; de heer Carl Devlies, schepen;

Nadere informatie

Gemeenteraad. zitting van 22 juni SOCIALE ZAKEN Algemeen Sociaal Beleid en Staf

Gemeenteraad. zitting van 22 juni SOCIALE ZAKEN Algemeen Sociaal Beleid en Staf Gemeenteraad zitting van 22 juni 2015 SOCIALE ZAKEN Algemeen Sociaal Beleid en Staf Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00275 - Minder Mobielen Centrale Leuven - Addendum 2015-2018 bij meerjarenovereenkomst 2014-2018

Nadere informatie

2015_GR_ Renovatiepremie - Extra budget Goedkeuring

2015_GR_ Renovatiepremie - Extra budget Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 28 september 2015 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Economie en Handel Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00409 - Renovatiepremie - Extra budget 2016 - Goedkeuring Samenstelling Aanwezig: de heer

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 29 september 2014

Gemeenteraad Zitting van 29 september 2014 Gemeenteraad Zitting van 29 september 2014 Besluit GOEDGEKEURD Data- en facilitair beheer Samenstelling: Aanwezig: De heer Louis Tobback, voorzitter De heer Carl Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets,

Nadere informatie

2015_GR_ Inrichten fietsenstalling in parking De Bond - Addendum bij de concessieovereenkomst - Goedkeuring

2015_GR_ Inrichten fietsenstalling in parking De Bond - Addendum bij de concessieovereenkomst - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 27 april 2015 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00175 - Inrichten fietsenstalling in parking De Bond - Addendum bij de concessieovereenkomst

Nadere informatie

2016_GR_ Leuven Bears - Renteloze lening - Goedkeuring

2016_GR_ Leuven Bears - Renteloze lening - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 25 januari 2016 SPORT Staf Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00025 - Leuven Bears - Renteloze lening - Goedkeuring Samenstelling Aanwezig: de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 27 oktober 2014

Gemeenteraad Zitting van 27 oktober 2014 Gemeenteraad Zitting van 27 oktober 2014 Voorstel tot beslissing POINTDECISION.TREATED Samenstelling: Aanwezig: De heer Louis Tobback, voorzitter De heer Carl Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets, schepen;

Nadere informatie

2015_GR_ Toelagedossier - Verdelen van afvalkalenders in de deelgemeenten door jeugdverenigingen - Goedkeuring

2015_GR_ Toelagedossier - Verdelen van afvalkalenders in de deelgemeenten door jeugdverenigingen - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 14 december 2015 OPENBAAR DOMEIN Afvalbeheer en Stadsreiniging Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00492 - Toelagedossier - Verdelen van afvalkalenders in de deelgemeenten door jeugdverenigingen

Nadere informatie

Gemeenteraad. zitting van 27 april SOCIALE ZAKEN Kinderopvang en Preventieve Gezinsondersteuning

Gemeenteraad. zitting van 27 april SOCIALE ZAKEN Kinderopvang en Preventieve Gezinsondersteuning Gemeenteraad zitting van 27 april 2015 SOCIALE ZAKEN Kinderopvang en Preventieve Gezinsondersteuning Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00181 - Toelagereglement ter ondersteuning van kinderopvang - Wijziging

Nadere informatie

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Gemeenteraad zitting van 28 augustus 2017 PERSONEEL Staf Besluit Goedgekeurd Organisatie stad Leuven - Organisatiestructuur 2017: wijzigingen in het organogram van de directie Data- en Facilitair Beheer

Nadere informatie

Gemeenteraad. Goedgekeurd

Gemeenteraad. Goedgekeurd Gemeenteraad zitting van 28 november 2016 FINANCIËN Belastingen en Ontvangsten Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00500 - Belastingreglement - Niet afkoppelen van hemelwater, sluikaansluitingen en niet plaatsen

Nadere informatie

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel.

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel. STOS, vzw STATUTEN Oprichting en zetel. Artikel 1. De sinds 1956 opgerichte Soc. Turnrkirng Ontwikkeling Schoten is op 22 september 1998 omgevormd in een vereniging zonder winstoogmerk onder de benaming

Nadere informatie

2015_GR_ Samenwerking Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Leuven - Overeenkomst vrijetijdstoerisme - Goedkeuring

2015_GR_ Samenwerking Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Leuven - Overeenkomst vrijetijdstoerisme - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 27 april 2015 COMMUNICATIE & STADSMARKETING Stadsmarketing Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00160 - Samenwerking Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Leuven - Overeenkomst vrijetijdstoerisme

Nadere informatie

2015_GR_ Actualisering overeenkomst - Filiaal gemeente Bierbeek - Goedkeuring

2015_GR_ Actualisering overeenkomst - Filiaal gemeente Bierbeek - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 14 december 2015 SOCIALE ZAKEN SLAC / Academie Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00513 - Actualisering overeenkomst - Filiaal gemeente Bierbeek - Goedkeuring Samenstelling Aanwezig:

Nadere informatie

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: Adventure Diving vzw H. Theresialaan 79, bus 3 1700 Dilbeek NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: HOOFDSTUK I Naam, zetel, doel

Nadere informatie

2015_GR_ Programma trottoirs 2014 lot / Meerwerk 3 - Goedkeuring

2015_GR_ Programma trottoirs 2014 lot / Meerwerk 3 - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 23 maart 2015 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Studiedienst Weg- en Waterbeheer Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00098 - Programma trottoirs 2014 lot 2-14.020/865.12 - Meerwerk 3 - Goedkeuring

Nadere informatie

NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL

NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL Koninklijk Werk Volkstuinen Gentbrugge Vereniging zonder winstoogmerk Boswachterstraat 42 9050 Gent KBO 0411.014.140 STATUTEN NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL 1. De vereniging draagt de naam Koninklijk Werk Volkstuinen

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

2016_GR_ Liefst Leuven vzw - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de financiering van het Handelsdistrict Leuven Centrum - Goedkeuring

2016_GR_ Liefst Leuven vzw - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de financiering van het Handelsdistrict Leuven Centrum - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 25 januari 2016 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Economie en Handel Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00006 - Liefst Leuven vzw - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de financiering van

Nadere informatie

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Gemeenteraad zitting van 19 december 2016 PERSONEEL Staf Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00566 - Arbeidsreglement voor het personeel van de stad Leuven - Wijzigingen aan arbeidsroosters - Wijziging Mensura

Nadere informatie

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Gemeenteraad zitting van 20 februari 2017 DATA- EN FACILITAIR BEHEER Studiedienst Gebouwen Besluit Goedgekeurd 2017_GR_00078 - Gunningswijze en -voorwaarden - Raamcontract (met meerdere opdrachtnemers)

Nadere informatie

ROYAL BELGIAN SAILING CLUB

ROYAL BELGIAN SAILING CLUB ROYAL BELGIAN SAILING CLUB STATUTEN 30/03/2019 INHOUDSTAFEL 1 RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR... 3 1.1 Rechtsvorm... 3 1.2 Naam... 3 1.3 Maatschappelijke Zetel... 3 1.4 Doel... 3 1.5 Duur... 3 2 LEDEN...

Nadere informatie

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Gemeenteraad zitting van 26 juni 2017 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Mobiliteit Besluit Goedgekeurd Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Clean Power for Taxi's - Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Leuven

Nadere informatie

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat Zichem

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort  F T G  Vossekotstraat Zichem S T A T U T E N FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat 130 3271 Zichem Identificatienummer 10729/83 - Ondernemingsnummer 424828326 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelagereglement - Toekenning stedelijke energiepremie - Goedkeuring (2017_GR_00291)

Toelagereglement - Toekenning stedelijke energiepremie - Goedkeuring (2017_GR_00291) Gemeenteraad zitting van 26 juni 2017 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid Besluit Goedgekeurd Toelagereglement - Toekenning stedelijke energiepremie - Goedkeuring (2017_GR_00291)

Nadere informatie

Vereniging zonder winstoogmerk. Statuten

Vereniging zonder winstoogmerk. Statuten Fédération Mondiale du Berger Belge. Vereniging zonder winstoogmerk Statuten TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR Artikel 1: Benaming De vereniging zonder winstoogmerk Fédération Mondiale du Berger Belge afgekort

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden Lijst van statuten Identificatienummer: 3084/95 Ondernemingsnummer: 454488649 Datum oprichtingsacte: 24/02/1995 Benaming: (Voluit) Taekwondo-club ILYO Testelt Aarschot V.Z.W. (Afgekort) Taekwondo-club

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

2015_GR_ Toelagereglement ter ondersteuning van initiatieven en projecten voor personen met een functiebeperking - Wijziging - Goedkeuring

2015_GR_ Toelagereglement ter ondersteuning van initiatieven en projecten voor personen met een functiebeperking - Wijziging - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 22 juni 2015 SOCIALE ZAKEN Diversiteit, Gelijke Kansen en Noord-Zuid Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00277 - Toelagereglement ter ondersteuning van initiatieven en projecten voor personen

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

2016_GR_ Filmwerking Leuven - Vierpartijenovereenkomst rond de huur van de Filmhuisinfrastructuur in de Vesaliussite - Goedkeuring

2016_GR_ Filmwerking Leuven - Vierpartijenovereenkomst rond de huur van de Filmhuisinfrastructuur in de Vesaliussite - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 28 november 2016 CULTUUR Staf Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00471 - Filmwerking Leuven - Vierpartijenovereenkomst rond de huur van de Filmhuisinfrastructuur in de Samenstelling Aanwezig:

Nadere informatie

Verontschuldigd: mevrouw Myriam Fannes, schepen; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid

Verontschuldigd: mevrouw Myriam Fannes, schepen; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid Gemeenteraad zitting van 26 januari 2015 FINANCIËN Belastingen en ontvangsten Besluit Goedgekeurd Samenstelling: Aanwezig: de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter; de heer Carl Devlies, schepen;

Nadere informatie

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Gemeenteraad zitting van 19 december 2016 SOCIALE ZAKEN Jeugd Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00547 - Toelage met samenwerkingsovereenkomst - Speelpleinwerking Sporty Creactief - Goedkeuring Samenstelling

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Toelagereglement - Tussenkomst kosten (kader)vorming voor jeugdwerkers - Wijziging (2018_GR_00189)

Toelagereglement - Tussenkomst kosten (kader)vorming voor jeugdwerkers - Wijziging (2018_GR_00189) Gemeenteraad zitting van 24 april 2018 SAMENLEVING Jeugd Besluit Goedgekeurd Toelagereglement - Tussenkomst kosten (kader)vorming voor jeugdwerkers - Wijziging (2018_GR_00189) Samenstelling Aanwezig: de

Nadere informatie

Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw

Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw TITEL I - BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging is opgericht als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm zoals

Nadere informatie

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. STATUTEN Benaming : Tennisclub TENZA Rechtsvorm : vereniging zonder Winstoogmerk (VZW) Ondernemingsnummer 0435 143 978: Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd tennisclub TENZA vzw 2 Deze naam moet voorkomen

Nadere informatie

2016_GR_ Toelagereglement ondersteuning etnisch diverse organisaties en interculturele samenwerking - Aanpassing - Goedkeuring

2016_GR_ Toelagereglement ondersteuning etnisch diverse organisaties en interculturele samenwerking - Aanpassing - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 26 april 2016 SOCIALE ZAKEN Diversiteit, Gelijke Kansen en Noord-Zuid Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00147 - Toelagereglement ondersteuning etnisch diverse organisaties en interculturele

Nadere informatie

2017_GR_ Woontoezicht - Reglement op de afgifte van een kotlabel - Goedkeuring

2017_GR_ Woontoezicht - Reglement op de afgifte van een kotlabel - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 20 februari 2017 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Bouwen, Wonen en Milieu Besluit Goedgekeurd 2017_GR_00068 - Woontoezicht - Reglement op de afgifte van een kotlabel - Goedkeuring Samenstelling

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Statuten. Zij heeft de volgende activiteiten: Watergewenning, zwemles, zwemschool, competitief zwemmen, recreatief zwemmen, aquafitness.

Statuten. Zij heeft de volgende activiteiten: Watergewenning, zwemles, zwemschool, competitief zwemmen, recreatief zwemmen, aquafitness. De volgende personen: 1) Pol De Smet, Stroombanklaan 33, 8400 Oostende, bediende; 2) Patrick Goossens, Koopvaardijstraat 25, 8400 Oostende, dekorateur; 3) Luc Bossuyt, Francis Verestraat 61, 8400 Oostende,

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

2016_GR_ Retributiereglement - Parkeren en verdwijnpalen - Goedkeuring

2016_GR_ Retributiereglement - Parkeren en verdwijnpalen - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 28 november 2016 FINANCIËN Belastingen en Ontvangsten Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00476 - Retributiereglement - Parkeren en verdwijnpalen - Goedkeuring Samenstelling Aanwezig:

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012 Koninklijke Liberty Yacht Club vzw Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Statuten 24 maart 2012 Gesticht op 10 april 1934 als Arbeidersvereeniging voor Watertoerisme. Benaming

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES BRUSSEL Identificatienummer 7401/77

VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES BRUSSEL Identificatienummer 7401/77 VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES BRUSSEL Identificatienummer 7401/77 Nieuwe Statuten De buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel, Vereniging voor de Verenigde Naties,

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. - Naam, zetel, doel

Hoofdstuk 1. - Naam, zetel, doel Gallaitstraat 86 bus 12 I 1030 Brussel I 02 244 93 39 I info@defederatie.org www.defederatie.org Hoofdstuk 1. - Naam, zetel, doel Art. 1. De vereniging draagt de naam De Federatie Sociaal-Cultureel Werk

Nadere informatie

2015_GR_ Aankoop - Informaticamaterieel - Goedkeuring

2015_GR_ Aankoop - Informaticamaterieel - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 26 oktober 2015 PZ LEUVEN Financiën en Logistiek Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00430 - Aankoop - Informaticamaterieel - Goedkeuring Samenstelling Aanwezig: de heer Louis Tobback,

Nadere informatie

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Gemeenteraad zitting van 28 november 2016 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Staf Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00505 - Derdebetalersovereenkomst - Exploitatie pendelbussen wetenschapspark Arenberg - Stadscentrum

Nadere informatie

2016_GR_ Project voor tijdelijk gebruik van handelspanden - Leegstand bestrijden / Ondernemerschap stimuleren - Goedkeuring

2016_GR_ Project voor tijdelijk gebruik van handelspanden - Leegstand bestrijden / Ondernemerschap stimuleren - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 28 november 2016 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Economie en Handel Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00503 - Project voor tijdelijk gebruik van handelspanden - Leegstand bestrijden / Ondernemerschap

Nadere informatie

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: 0431976236 Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. BENAMING EN ZETEL Art. 1. De vereniging heeft als naam: Federatie van ouderverenigingen

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

TURNKRING GERAARDSBERGEN

TURNKRING GERAARDSBERGEN 0881.033.875 TURNKRING GERAARDSBERGEN TKG Vereniging zonder Winstoogmerk Zavelstraat 54. wijziging statuten TURNKRING GERAARDSBERGEN Ondernemingsnummer : 0881 033 875 WIJZIGING STATUTEN 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12304434* Neergelegd 28-08-2012 Griffie Ondernemingsnr : De hierna vernoemde personen: Dierynck

Nadere informatie

2015_GR_ /GC008 - Aankoop van mobiele toestellen en software ter optimalisering van de fietsafhandelcentrale - Goedkeuring

2015_GR_ /GC008 - Aankoop van mobiele toestellen en software ter optimalisering van de fietsafhandelcentrale - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 31 augustus 2015 PZ LEUVEN Financiën en Logistiek Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00356-2015/GC008 - Aankoop van mobiele toestellen en software ter optimalisering van de Samenstelling

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Artikel 3 Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

Artikel 3 Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten allen tijde ontbonden worden. STATUTEN. Verschenen in het Belgisch staatsblad van 30 juli 2018. Titel I. Algemeen Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Koninklijk werk der Volkstuinen afdeling Merksem vzw en heeft als maatschappelijke

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Sporty Creactief Ernest Solvaystraat 2 3010 Leuven Ondernemingsnummer : 0875.385.903 STATUTEN De algemene vergadering van 20/05/2016, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Titel I - De vereniging Artikel 1. Rechtsvorm 1 De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid,

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

STATUTEN SPORTIEVAK VZW

STATUTEN SPORTIEVAK VZW STATUTEN SPORTIEVAK VZW Ondernemingsnr BE 0472.460.373 ARTIKEL 1. DE VERENIGING... 2 ARTIKEL 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN... 2 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP... 3 ARTIKEL 4. DE ALGEMENE VERGADERING... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Statuten Belgian Driving Association

Statuten Belgian Driving Association Statuten Belgian Driving Association Artikel 1 RECHTVORM De vereniging is als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als en vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genaamd) op

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Artikel 1 - Verwijzing naar wettelijke basis De gemeenteraadbeslissing van 7 maart 2013 tot de delegatie van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven.

Nadere informatie