INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES"

Transcriptie

1 INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

2 INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

3 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD SAMENVATTING: HSLNET GLASVEZEL OBLIGATIES Inleiding Uitgevende Instelling Kenmerken Glasvezel Leden Obligatie Kenmerken Glasvezel Obligatie Samenvatting rendement Investeringsstrategie Risicofactoren Rentebeleid Regelgeving, toezicht en vrijstelling van goedkeuring prospectus Verantwoordelijkheid Informatiememorandum Disclaimer ACHTERGRONDINFORMATIE EN INITIATIEFNEMERS Aanleiding en voortraject Rol gemeente Heeze-Leende Resultaten tot op heden Directie Coöperatie HSLnet u.a Cees Loppersum Oscar Vinck Ed Heuts RvB Coöperatie HSLnet u.a Ledenraad Coöperatie HSLnet u.a Relevante partners Coöperatie HSLnet u.a Spitters Electrotechniek B.V aquestora B.V Glashelder B.V Consilium Pro Corporate Strategy & Finance Finergie Accountants & Belastingadviseurs Lokale betrokkenheid BETROKKEN PARTIJEN EN ORGANIGRAM Inleiding Coöperatie HSLnet u.a Stichting HSLnet Gemeente Heeze-Leende Organigram SCHETS GLASVEZELMARKT NEDERLAND Algemeen beeld Nederlandse economie Glasvezelmarkt Nederland Breedband Glasvezel Dienstenaanbieders Infrastructuur Toepasselijkheid en verschillen met HSLnet pagina 3 van 82

4 6. HET GLASVEZELNETWERK VAN HSLNET Het glasvezelnetwerk Marketing- en innovatiestrategie RENDEMENT, PROGNOSES EN FINANCIERING Prognose exploitatierendement en kasstromenoverzicht Prognose rendement obligaties Prognoserendement Glasvezel Leden Obligatie Prognoserendement Glasvezel Obligatie Rendement bij eerdere aflossing Financiering Eenmalige kosten Emissiekosten Transactiekosten voor het Glasvezelnetwerk Jaarlijks terugkomende kosten Algemene kosten Personele kosten OVERIGE INFORMATIE OBLIGATIES Verhandelbaarheid Overlijden Obligatiehouder Verzoek tot beëindiging obligaties door obligatiehouder Voortijdige aflossing en uitloting door Coöperatie HSLnet u.a RISICOFACTOREN EN RISICOBEHEERSING Algemeen marktrisico Algemeen economisch risico Lock-up risico Marktwaarde risico Wet- en regelgeving risico Aansprakelijkheidsrisico Renterisico Exploitatierisico Debiteurenrisico Coöperatie HSLnet u.a Debiteurenrisico Eindgebruikers Onderhoudsrisico Uittredingsrisico Informatierisico Informatie niet opgenomen in dit memorandum Verzekeringen Nederlandse economie NEDERLANDSE FISCALE ASPECTEN VOOR OBLIGATIEHOUDERS Aan de obligatiehouders gerelateerde fiscale aspecten Nederlandse particuliere belegger Ondernemer / natuurlijk persoon Besloten vennootschap Wetswijzigingen MEDEDELING ACCOUNTANT Autoriteit Financiële Markten (AFM) Boekjaar, verslaggeving en verantwoording pagina 4 van 82

5 12. DEELNAME Inschrijving, toewijzing en plaatsing Inschrijving Toewijzing/plaatsing Storting Uitgifteprijs en Emissiekosten Identificatieplicht Het identificeren van de obligatiehouder Het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende Wet Bescherming Persoonsgegevens Algemeen OVERIGE INFORMATIE Algemene Informatieverstrekking Vragen BIJLAGEN BIJLAGE A INSCHRIJVING KVK COÖPERATIE HSLNET U.A.... BIJLAGE B OPRICHTINGSAKTE COÖPERATIE HSLNET U.A.... BIJLAGE C INSCHRIJVING KVK STICHTING HSLNET... BIJLAGE D STATUTEN STICHTING HSLNET... BIJLAGE E RAADSVOORSTEL EN BESLUIT GARANTIESTELLING... BIJLAGE F EXPLOITATIECIJFERS COÖPERATIE HSLNET U.A... BIJLAGE G OBLIGATIEVOORWAARDEN... BIJLAGE H VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP... BIJLAGE I VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)... BIJLAGE J INSCHRIJFFORMULIER... pagina 5 van 82

6 1. VOORWOORD In de afgelopen jaren heeft breedband een steeds belangrijkere plaats verworven in ons dagelijks leven. We sturen dagelijks , surfen over het internet, kijken televisie en telefoneren via een breedbandverbinding. Ook toekomstige diensten zoals zorg-op-afstand, video-conferencing (zowel zakelijk als privé), camerabeveiliging of bijvoorbeeld het maken van een back-up via het netwerk, vereisen een verbinding met een grote en gegarandeerde bandbreedte. Nu het gebruik van deze breedbandige infrastructuur toeneemt, is de behoefte daar om een netwerk te realiseren dat bestand is tegen de vraag van vandaag en de vraag van morgen. In de afgelopen jaren hebben de Brabantse gemeente Heeze-Leende en een groot aantal partners binnen en buiten de gemeente, de komst van zo n toekomstvast netwerk voorbereid. Na een uitgebreide marktconsultatie en aanbesteding, is gekozen voor een aanpak middels een coöperatief model. Het resultaat is Coöperatie HSLnet u.a. Een uniek initiatief in Nederland. Voor en door inwoners en bedrijven binnen de gemeente wordt een breedbandnetwerk aangelegd. Een glasvezelnetwerk als nutsvoorziening. Dat de behoefte aan HSLnet groot is, is gebleken uit een vraagbundeling in de periode mei juli Maar liefst 56% van de huishoudens en bedrijven binnen de gemeente stapt over van de huidige aanbieder naar HSLnet. De verwachting is zelfs dat dit aantal in de komende jaren nog zal stijgen. Coöperatie HSLnet u.a. biedt u de mogelijkheid mede in dit project te investeren middels het aanschaffen van één of meer obligaties. De opbrengst zal worden geïnvesteerd in de aanleg van glasvezel in de kernen, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Deelname is mogelijk voor zowel leden als niet-leden van de coöperatie, waarbij het rendement respectievelijk 7% en 6% op jaarbasis bedraagt. In dit Informatiememorandum vindt u meer informatie over de uitgangspunten van de Coöperatie HSLnet u.a., de obligaties en de randvoorwaarden en risico s. pagina 6 van 82

7 2. SAMENVATTING: HSLNET GLASVEZEL OBLIGATIES 2.1 Inleiding In dit memorandum wordt de mogelijkheid beschreven om te investeren in obligaties. De Coöperatie HSLnet u.a. investeert in een hoogwaardig glasvezelnetwerk dat hoofdzakelijk is bedoeld om alle inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Heeze-Leende aan te sluiten op een snel en stabiel open netwerk waarover dienstaanbieders hun diensten kunnen aanbieden. Om leden en niet-leden van de coöperatie de kans te geven te investeren in het glasvezelnetwerk, geeft zij obligaties uit. De obligaties hebben een vast rentepercentage. De rentebetaling geschiedt op jaarbasis achteraf. De rente wordt in 10 jaarlijkse termijnen uitgekeerd. Dit memorandum bevat uitgebreide informatie over de geprognosticeerde opbrengsten, kosten en rendementen. Deze samenvatting is onderdeel van het memorandum en is bedoeld om een globaal beeld van de propositie te geven. Een beslissing om te investeren dient gebaseerd te zijn op de volledige informatie van dit memorandum, dus niet uitsluitend op deze samenvatting. De samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit Informatiememorandum. 2.2 Uitgevende Instelling Coöperatie HSLnet u.a., statutair gevestigd te Heeze en opgericht 2 oktober Coöperatie HSLnet u.a. verzorgt de uitgifte en de toewijzing van de Obligaties. De Ledenraad, als hoogste orgaan van de coöperatie heeft de bevoegdheid de jaarrekeningen van de coöperatie vast te stellen. Als zodanig hebben de leden in laatste instantie een beslissende invloed op het rente- en aflossingsbeleid met betrekking tot de onderhavige obligaties. 2.3 Kenmerken Glasvezel Leden Obligatie De Glasvezel Obligaties voor leden van de Coöperatie HSLnet hebben de volgende kenmerken: nominale waarde per obligatie 100, uitgifteprijs 103,- inclusief 3% emissiekosten couponrente 7% over de nominale waarde uitkering rente per jaar achteraf ingang rente stortingsdatum looptijd 10 jaar fiscaal regime: voor particuliere obligatiehouders geldt box 3 van de Wet IB De omvang van de Glasvezel Leden Obligatie zal in totaliteit maximaal ,- bedragen, bestaande uit uitgegeven obligaties met een nominale waarde van 100, Kenmerken Glasvezel Obligatie De Glasvezel Obligaties voor niet-leden van de coöperatie hebben de volgende kenmerken: nominale waarde per obligatie 1.000, uitgifteprijs 1.030,- inclusief 3% emissiekosten couponrente 6% over de nominale waarde uitkering rente per jaar achteraf ingang rente stortingsdatum looptijd 10 jaar fiscaal regime: voor particuliere obligatiehouders geldt box 3 van de Wet IB De omvang van de Glasvezel Obligatie zal in totaliteit maximaal ,- bedragen, bestaande uit uitgegeven obligaties met een nominale waarde van 1.000,-. pagina 7 van 82

8 2.5 Samenvatting rendement Een obligatienemer koopt minimaal één ledenobligatie voor 100 en een niet lid minimaal één niet-ledenobligatie voor minimaal Vanaf de stortingsdatum (aanvangsdatum of eerdere bijschrijving op de bankrekening van Coöperatie HSLnet u.a.) ontvangt hij/zij per jaar (achteraf) rente van respectievelijk 7% en 6% op jaarbasis. Bij aflossing van de obligatie op expiratiedatum 1 januari 2023 ontvangt hij zijn inleg terug plus nog verschuldigde couponrente. Het rendement bedraagt dan gemiddeld respectievelijk 6,7% en 5,7% (effectief). Mocht tussentijds de obligatiehouder onverhoeds zijn geld nodig hebben, dan kan hij Coöperatie HSLnet u.a. verzoeken de obligatie tussentijds af te lossen. Voor de condities zie het hoofdstuk Verhandelbaarheid. Ook Coöperatie HSLnet u.a. kan onder voorwaarden, bijvoorbeeld indien het onderliggende glasvezelnetwerk wordt verkocht, de obligatie tussentijds aflossen, ofwel callen. Daarnaast kan Coöperatie HSLnet u.a. jaarlijks een aantal obligaties uitloten en deze eerder aflossen. 2.6 Investeringsstrategie Coöperatie HSLnet u.a., zal met de opbrengst van de emissie van de Obligatielening de aanleg van een glasvezelnetwerk financieren. De opbrengst van de obligatie-uitgifte dekt slechts een deel van de kosten van aanleg van het glasvezelnetwerk. Naast de financiering uit de opbrengst van de Obligatielening wordt de aanleg van het glasvezelnetwerk bancair gefinancierd door middel van een hypothecaire geldlening. 2.7 Risicofactoren Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit Informatiememorandum waar uitvoerig wordt ingegaan op de mogelijke risico s welke zich kunnen voordoen bij een investeringsbeslissing in de onderhavige Glasvezelobligaties. 2.8 Rentebeleid De obligaties zijn rentegevend conform overeengekomen stortingsdatum (aanvangsdatum) vanaf het moment van ontvangst van de storting op de bankrekening van Coöperatie HSLnet u.a. Waarbij de rente per jaar achteraf wordt uitgekeerd. Uitkering geschiedt aan het einde van een boekjaar (de Coöperatie HSLnet u.a. werkt met een boekjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus) en alleen wanneer de cash-flow positie van Coöperatie HSLnet u.a. hier ruimte voor biedt. Wanneer de cash-flow positie van Coöperatie HSLnet u.a. onvoldoende mogelijkheden biedt voor uitbetaling, blijft de Coöperatie HSLnet u.a. de rente verschuldigd aan de obligatiehouder. Over de periode dat de Coöperatie HSLnet u.a. de rente aan de obligatiehouder verschuldigd blijft, wordt een rentevergoeding verstrekt, gelijk aan de rentevergoeding van de betreffende obligatie. 2.9 Regelgeving, toezicht en vrijstelling van goedkeuring prospectus Dit Informatiememorandum is naar beste eer en geweten opgesteld. Het Informatiememorandum is niet getoetst door de AFM, daar sprake is van een vrijstelling op grond van de Wet financieel toezicht (Wft). Er is sprake van een Prospectusvrijstelling (art. 53 Wft en 5:5 Wft). Verder is Coöperatie HSLnet u.a. niet vergunningplichtig conform de Wft en staat zij niet onder toezicht van de AFM Verantwoordelijkheid Informatiememorandum Coöperatie HSLnet u.a.is verantwoordelijk voor de opstelling van dit memorandum Disclaimer Bij de opzet van het memorandum is de grootst mogelijke zorg betracht. Desondanks wordt geïnteresseerden in aankoop van een of meerdere obligaties geadviseerd om, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen (financiële, juridische en fiscale) adviseurs te raadplegen. De obligatiehouder in Coöperatie HSLnet u.a. is zelf verantwoordelijk voor zijn besluit om te investeren in deze propositie. pagina 8 van 82

9 3. ACHTERGRONDINFORMATIE EN INITIATIEFNEMERS 3.1 Aanleiding en voortraject Breedband is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Een dag zonder (snel) internet wordt inmiddels door velen ervaren als net zo hinderlijk als een dag zonder stromend water. Een breedbandnetwerk als nutsvoorziening wordt door de gemeente Heeze-Leende als gewenst beschouwd. Daarom heeft de gemeente in 2008 een initiatief gestart om tot een breedbandnetwerk in de gemeente te komen. Voor alle bewoners, bedrijven en instellingen binnen de gemeente. Niet alleen voor toepassingen als snel internet, maar juist ook voor sociaal-maatschappelijke toepassingen zoals zorg-op-afstand. Deze toepassingen, en alle toepassingen die wij heden ten dage nog niet kennen, varen het best bij een open netwerk. Het initiatief is namens de gemeente opgepakt door een projectgroep en een klankbordgroep. In deze groepen waren afgevaardigden vertegenwoordigd vanuit het lokale bedrijfsleven, bank en diverse instellingen. Een peiling onder inwoners (50% respons) heeft in 2009 laten zien dat er een groot draagvlak is onder inwoners en bedrijven voor zo n breedbandig netwerk. Maar liefst 70% gaf aan positief te staan tegenover het initiatief. Dat de gemeente Heeze-Leende belang hecht aan de komst van het netwerk blijkt wel uit het besluit dat de de gemeenteraad in 2009 nam om de beschikbaarheid van het netwerk aan te merken als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). In 2010 is door de gemeente een openbare Europese aanbesteding gehouden waarbij marktpartijen in staat werden gesteld om aanbiedingen te doen, passend op de wensen en eisen van de gemeente waren vervat in een Pakket van Eisen (PvE). Dit pakket was samengesteld door een groep vrijwilligers, onder auspiciën van de projectgroep en de gemeente. De aanbesteding had echter niet het gewenste resultaat. Er was geen enkele geldige inschrijving. Dit ondanks dat er een groot aantal reacties op de aanbesteding was. Een open netwerk voor alle inwoners en bedrijven werd echter door niemand aangeboden. In 2011 heeft de gemeenteraad de ruimte gegeven voor de ontwikkeling van een coöperatief model. Vanuit de bij de aanbesteding betrokken projectgroep zijn toen twee kwartiermakers, Cees Loppersum en Oscar Vinck, naar voren gestapt, die begin 2012 een intentieverklaring met een drietal partners hebben getekend om te komen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in de Gemeente Heeze-Leende. 3.2 Rol gemeente Heeze-Leende De gemeente Heeze-Leende heeft in het gehele proces de gemeentelijke doelstelling bewaakt van het open netwerk voor iedereen. Met de gemeente heeft de coöperatie overeenstemming bereikt over een door de gemeente te verstrekken garantie. Daarvoor zal de gemeente van de coöperatie een marktconforme premie ontvangen van 3,8 % over het gegarandeerd bedrag. 3.3 Resultaten tot op heden Een prijsvraag onder de inwoners heeft in april 2012 de naam HSLnet opgeleverd. De bekendmaking van deze naam door de burgemeester was tevens de start van een groot vraagbundelingstraject. Doel van dit traject was om zoveel mogelijk inwoners te interesseren voor een aansluiting op het toekomstige glasvezelnetwerk. Tijdens dit traject hebben de twee kwartiermakers, samen met een grote groep vrijwilligers, de inwoners en bedrijven geïnformeerd over de plannen en zijn vele vragen beantwoord. Dit tijdens informatiesessies, per telefoon, via een on-line helpdesk, maar ook door bezoeken aan huis. Tijdens de vraagbundeling waren er tevens drie informatiecentra open, waar ongeveer de helft van de aanmeldingen is geregistreerd. Nog steeds is het informatiecentrum in Heeze open en doel is om dit centrum ook voor onbepaalde tijd open te laten blijven. pagina 9 van 82

10 In juli 2012 hebben de kwartiermakers bekend gemaakt dat 56% van de inwoners en bedrijven van HeezeLeende heeft gekozen voor HSLnet. Dat is een uitzonderlijke prestatie, zeker wanneer men dit afzet tegen de landelijke cijfers van 20% tot 30%. HSLnet leeft 3.4 Directie Coöperatie HSLnet u.a. Op 2 oktober 2012 is door de kwartiermakers de coöperatieve vereniging Coöperatie HSLnet u.a. opgericht. Hiermee zijn de kwartiermakers als bestuursleden toegetreden tot de coöperatie. Statutair is bepaald dat de bestuursleden samen de directie vormen. De directie stelt zich hieronder aan u voor Cees Loppersum Cees Loppersum is in 1990 vanuit de Randstad naar Heeze verhuisd. Na een carrière bij o.a. IBM, Plessey PLC, en Tandem Computers in diverse management functies was het tijd om een eigen bedrijf in de automatisering te starten. Tot medio 2008 is zijn onderneming AFORA actief geweest in diverse Europese landen en in de VS, met kantoren in Parijs, Londen, Zürich, Madrid, Kopenhagen en Boston en met klanten in de bancaire, telecommunicatie- en industriesector. Cees is vanaf eind 2010 betrokken bij de projectgroep Breedband Heeze-Leende. Hij gelooft sterk in de kracht van de coöperatieve aanpak en het idee dat wij zélf kunnen doen wat wij anders aan de grote marktpartijen moeten overlaten. Met alle gevolgen voor zeggenschap en eigendom van dien. Aandacht voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken, het bieden van een hightech platform voor ondernemers en hoe HSLnet daarin een bijdrage kan leveren staan bij hem hoog in het vaandel. Cees is 70 jaar en nog steeds woonachtig in Heeze Oscar Vinck Vanuit zijn functie als directeur EFX (Eindhoven Fiber exchange) is Oscar in 2009 toegetreden tot de projectgroep Breedband Heeze-Leende. Wonende in Eindhoven, is Heeze-Leende geen onbekend terrein voor Oscar. Hij is hier geboren en getogen. Studie en werk hebben hem doen verhuizen, maar Oscar denkt nog met een warm hart terug aan Heeze. Oscar heeft een brede ICT achtergrond, werkervaring in binnen- en buitenland en zelfstandig ondernemer sinds Hij heeft zich sinds 2003 gespecialiseerd op het gebied van breedbandinnovatie. Betrokken bij de eerste glasvezelnetwerken in Nederland en als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen hieromtrent. Samenwerking en kennisdeling zijn voor Oscar erg belangrijk. De coöperatie als ondernemingsvorm sluit goed aan bij zijn ideeën over duurzaam ondernemen. Oscar is 34 jaar, getrouwd en is vader van een dochter Ed Heuts Gedurende de realisatiefase van het glasvezelnetwerk (gepland van het vierde kwartaal 2012 tot en met het derde kwartaal 2013) treedt Ed Heuts toe tot de directie. Hij is verantwoordelijk voor het projectmanagement van de bouw van het netwerk. Ed Heuts is als projectmanager werkzaam bij gemeente Heeze-Leende. Voor de inzet van Ed sluit Gemeente Heeze-Leende een detacheringsovereenkomst met Coöperatie HSLnet u.a.. Ed is 55 jaar en woonachtig in Heeze. 3.5 RvB Coöperatie HSLnet u.a. De Coöperatie HSLnet u.a. kent naast de directie een zogenaamde Raad van Beheer (RvB). Deze RvB ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur en houdt de doelstellingen van de coöperatie in het oog. De RvB bestaat uit 5 leden, van wie er twee op bindende voordracht van de gemeente worden benoemd. Bij de oprichting van de coöperatie kent de RvB de volgende samenstelling: Harry Roumen, Heeze (voorzitter) (op voordracht gemeente) Wim Jak, Heeze (secretaris) (op voordracht gemeente) Marten de Lange, Leende Henk Kerkers, Sterksel Janus Scheepers, Heeze pagina 10 van 82

11 3.6 Ledenraad Coöperatie HSLnet u.a. Naast een directie en een RvB kent de coöperatie een ledenraad. De leden van de coöperatie verkiezen de leden van de ledenraad. Bij de oprichting van de coöperatie is een Reglement Kieskringen vastgesteld. Dit regelt de wijze van verkiezing van de ledenraadsleden door de leden (elk lid is stemgerechtigd) en bepaalt verder o.m. dat de ledenraad uit 30 leden zal bestaan: 18 personen, afkomstig uit Heeze, 9 uit Leende en 3 uit Sterksel. De directie en RvB hebben uitgesproken dat de ledenraad van 30 personen, na verkiezingen, uiterlijk 1 oktober 2013 in functie zal zijn. De Raad van Beheer zal in de tussenperiode een interim ledenraad instellen die uit 10 personen zal bestaan: 6 uit Heeze, 3 uit Leende, 1 uit Sterksel. Deze interim ledenraad zal in het bijzonder tot taak hebben de verkiezingen voor de definitieve ledenraad voor te bereiden. Verder zal zij de eindgebruikers van HSLnet vertegenwoordigen tijdens de bouw- en uitrolfase van het netwerk. De Ledenraad, als hoogste orgaan van de coöperatie heeft de bevoegdheid de jaarrekeningen van de Coöperatie vast te stellen. Als zodanig hebben de leden in laatste instantie een beslissende invloed op het rente- en aflossingsbeleid met betrekking tot de onderhavige obligaties. 3.7 Relevante partners Coöperatie HSLnet u.a. De Coöperatie HSLnet u.a. geeft opdracht aan c.q. werkt nauw samen met een aantal partners Spitters Electrotechniek B.V. Aannemer Spitters te Waalre is verantwoordelijk voor de aanleg van het passieve glasvezelnetwerk. Hieronder vallen ook de zogenaamde engineering, civieltechnische werkzaamheden en de installatie in huis. Spitters heeft ruime ervaring in de aanleg van glasvezel voor bedrijven en consumenten aquestora B.V. De belichting van het netwerk, ofwel het actieve deel (de electronica) van het glasvezelnetwerk wordt verzorgd door de Eindhovense firma aquestora. Deze jonge onderneming kan terugvallen op de kennis en ervaring van Simac Techniek NV, aandeelhouder van aquestora Glashelder B.V. Voor het aanbieden van triple play diensten is de firma Glashelder diensten uit Rotterdam geselecteerd. Dit betreft het aanbieden van de drie diensten televisie, internet en telefonie. Glashelder heeft een exclusiviteit ontvangen gedurende de vraagbundeling. Inmiddels is deze periode voorbij; het netwerk staat ook open voor andere triple play dienstaanbieders Consilium Pro Corporate Strategy & Finance Voor bancair advies heeft de coöperatie Consilium Pro Corporate Strategy & Finance uit Tiel geselecteerd. Deze firma heeft de coöperatie met succes naar een bancaire financiering begeleid. Tevens ondersteunt Consilium Pro Corporate Strategy & Finance de coöperatie bij de uitgifte van de obligaties Finergie Accountants & Belastingadviseurs Finergie Accountants & Belastingadviseurs uit Heeze verzorgt de administratie van de coöperatie en treedt op als accountant. Ook voor de obligaties verzorgen zij de administratie Lokale betrokkenheid Coöperatie HSLnet u.a. stelt zich ten doel om daar waar mogelijk gebruik te maken van lokale ondernemers en instellingen. Denk hierbij aan de aanleg van het netwerk (onder regie van aannemer Spitters), marketing- en communicatie, facilitaire zaken etc. Ook met de bovengenoemde partners wordt deze afspraak gemaakt. pagina 11 van 82

12 4. BETROKKEN PARTIJEN EN ORGANIGRAM 4.1 Inleiding Binnen de organisatiestructuur van HSLnet is gekozen om naast de coöperatie een stichting op te richten. Daar waar de coöperatie zich richt op de exploitatie van het glasvezelnetwerk, is de stichting verantwoordelijk voor de juridische borging. De stichting en coöperatie zijn nauw verweven middels een onderlinge overeenkomst en personele bezetting. De Raad van Beheer van de coöperatie vormt het bestuur van de stichting. Contracten, zoals die met bank, gemeente, aannemer en andere partners, worden gezamenlijk door de stichting en coöperatie aangegaan. 4.2 Coöperatie HSLnet u.a. De Coöperatie HSLnet u.a. is exclusief belast met de exploitatie van het glasvezelnetwerk dat juridische eigendom is van de Stichting HSLnet. De coöperatie heeft leden die een ledenraad kiezen (m.d.v. dat tot uiterlijk 1 oktober 2013 sprake is van een interim situatie). De ledenraad benoemt een Raad van Beheer, die op haar beurt het bestuur van de coöperatie, de directie benoemt. Zie voor de statuten van de coöperatie Bijlage B. De coöperatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer (zie tevens bijlage A). 4.3 Stichting HSLnet In de Stichting HSLnet wordt de juridische eigendom van het netwerk onder gebracht. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de leden van de Raad van Beheer van de coöperatie. Indien de coöperatie om enigerlei reden zou ophouden te bestaan en er derhalve geen Raad van Beheer van de coöperatie meer is, zijn er ook geen bestuursleden van de stichting meer in functie. In dat geval is het College van B & W van gemeente Heeze-Leende bevoegd een nieuw bestuur te benoemen en aan dat bestuur richtlijnen voor het verder te voeren beleid mee te geven. Zie voor de statuten van de stichting Bijlage D. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer (zie tevens bijlage C). 4.4 Gemeente Heeze-Leende De gemeente Heeze-Leende staat tegen vergoeding garant voor de bancaire financiering. De gemeente heeft naast de garantiepremie contractueel bedongen dat de exploitatie van het netwerk blijvend moet voldoen aan de doelstelling van de gemeente (een netwerk als open toegankelijke nutsvoorziening). Verwezen wordt naar Bijlage E: Raadsvoorstel en Raadsbesluit garantiestelling gemeente Heeze-Leende. De uitwerking van dit raadsbesluit is vervat in een overeenkomst. Deze overeenkomst regelt de verhouding tussen de gemeente Heeze-Leende en de Coöperatie HSLnet u.a. respectievelijk de Stichting HSLnet. pagina 12 van 82

13 4.5 Organigram Stic hting HS Lnet Coöp er atie H SLnet u.a. Juridisch eigendom glasvezelnetwerk Economisch eigendom glasvezelnetwerk B estu u r Leden Leden Raad van Beheer Coöperatie HSLnet u.a. Ledenra ad R aa d va n Beheer B estu u r / Direct ie pagina 13 van 82

14 5. SCHETS GLASVEZELMARKT NEDERLAND 5.1 Algemeen beeld Nederlandse economie Na een jarenlange groei van drie tot vier procent, kent de Nederlandse economie sinds 2008 slechts een beperkte groei en in 2009 zelfs een krimp van 3,5%. Dit onder druk van de crisis op de financiële markten en de daaropvolgende economische neergang. Ondanks dat de neergang lijkt afgenomen en een voorzichtig herstel in zicht is, is het nog ongewis hoe lang deze economische situatie voort blijft bestaan. Het onlangs aangetreden kabinet heeft drastische hervormingen aangekondigd om de economische onzekerheid een halt toe te roepen. De telecommarkt wordt in de kabinetsplannen niet besproken, de economische positie hiervan is sterk te noemen, zo stelt ook de toekomststudie van de OPTA in Glasvezelmarkt Nederland Breedband Op de breedbandmarkt in Nederland bevinden zich vele spelers. Traditioneel zijn dat telecombedrijven, kabelaars en content- of dienstenontwikkelaars. De breedbandmarkt is flink in beweging. De vraag naar breedband is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Er is een enorme toename van breedbandinternet, zowel via de kabel als via de telefoonlijn (adsl). Deze beide infrastructuren gezamenlijk zijn eind 2011 goed voor 6,4 miljoen aansluitingen. Voor 2012 verwacht onderzoeksbureau Telecompaper een groei van 2,9% Glasvezel Behalve consumenten investeren ook gemeenten, woningcorporaties, instellingen en instituten steeds meer in breedband. Denk hierbij aan de zorgsector, het onderwijs en de veiligheidssector. Glasvezel is daarbij een steeds vaker toegepaste technologie. Op het moment van schrijven van dit document (november 2012) telt Nederland ruim 1 miljoen woningen die zijn aangesloten op glasvezel. Onderzoeksbureaus Stratix stelt dat in het derde kwartaal van 2012 in 178 gemeenten glasvezel naar woningen is uitgerold, met name in kleine en middelgrote gemeenten. De glasvezelmarkt in Nederland wordt gedomineerd door Reggefiber (circa 90%). Als onderdeel van de private investeringsmaatschappij Reggeborgh (49%) en KPN (51%), heeft Reggefiber een sterke focus op groei en rendement Dienstenaanbieders Daarnaast is er een groeiend aantal contentbedrijven dat applicaties en inhoud maakt. Met steeds meer toepassingen heeft breedband een steeds grotere maatschappelijke waarde. Zowel traditionele als nieuwe media(productie)bedrijven proberen verbeterde traditionele diensten (denk aan digitale televisie) en volledig nieuwe diensten (zoals video-on-demand of zorg-op-afstand) te ontwikkelen. Daarbij verschuiven de traditionele rollen: er zijn kabelbedrijven die telefonie gaan aanbieden en telecombedrijven die inhoud (televisiediensten) gaan leveren. Kortom de markt is danig in beweging Infrastructuur De concurrentie in deze markt wordt heviger, wat voor eindgebruikers (burgers, bedrijven en instellingen) resulteert in een steeds ruimer aanbod tegen lagere prijzen. Tegelijkertijd leidt de strijd om de eindgebruiker tot snelle innovatie. Zowel kabelbedrijven als telecomaanbieders investeren in hoog tempo in nieuwe technologieën om hun netwerken steeds sneller en betrouwbaarder te maken. De verschuiving in de consumentenmarkt van (voornamelijk) DSL en kabelnetwerken naar glasvezelnetwerken is duidelijk merkbaar (OPTA, marktcijfers tweede kwartaal 2012). Ondanks dat er een grote kans op verzadiging is op de breedbandmarkt als geheel, zal de glasvezelmarkt in Nederland jaarlijks vier tot negen procent groeien (OPTA, toekomstbeeld 2011). 5.3 Toepasselijkheid en verschillen met HSLnet Binnen Heeze-Leende heeft 80% van de huishoudens een breedbandaansluiting (TU/e onderzoek, juli 2012). Anders dan in grotere gemeenten is de bandbreedte van de breedbandnetwerken in Heeze-Leende beperkt. De afstand tot de telefooncentrale is groot, waardoor de snelheid van de DSL netwerken meestal minder dan 8Mbit/s pagina 14 van 82

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente?

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? Een snel en vrij toegankelijk breedbandnetwerk Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? 1 Vergelijk even Heeze Leende Ca. 7.000 aansluitingen 6.000 in de kernen 950 op bedrijventerreinen

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Beste, In 2015 bestaat MHC Lemmer 15 jaar en in deze periode is een gezellige hockeyvereniging ontstaan met een mooie toekomst waar jong en oud zich thuis voelen.

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Informatie over de SDOUC Obligaties 2010

Informatie over de SDOUC Obligaties 2010 Informatie over de SDOUC Obligaties 2010 Inleiding SDOUC staat voor een financiële investering met betrekking tot de aanpassing en verbouwing van het sportcomplex. Zij streeft naar een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

Energie Coöperatie Boxtel

Energie Coöperatie Boxtel Energie Coöperatie Boxtel Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Energie Coöperatie Boxtel [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Boxtel en opgericht op 21 november 2012. 1.2 Het doel van

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk

Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk Partijen: 1. De gemeente Eersel, ingevolge artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Spero obligatielening 2016

Spero obligatielening 2016 DE SPERO OBLIGATIELENING IN HET KORT We hebben obligaties van 100 en 500 per stuk. Je leent aan SPERO een bedrag dat je zelf wilt, in veelvoud van 100 of van 500. Kan dus 1 obligatie zijn, maar ook meerdere.

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania Prospectus Obligatielening 2010-2022 v.v. Germania januari 2010 OBLIGATIELENING V.V. GERMANIA Uitgifte Obligatielening in 4 series 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in

Nadere informatie

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES GEZAMENLIJK INVESTEREN IN DE TOP VAN HET MKB INFORMATIEBROCHURE AANDELENUITGIFTE 80.000 AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEKOERS VAN 30,- TOTAAL 2.400.000,- ER CAPITAL PARTICIPATIEFONDS

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2 Kom kijken naar HSLnet: De doelstellingen, wie is HSLnet, wat is bereikt, de kwaliteit van HSLnet en lees de ervaringen van gebruikers en vrijwilligers. Deze voorstelling duurt: 9 minuten Doelstelling

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD?

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? Bouw samen met RKSV Bekkerveld aan de toekomst! OBLIGATIE LENING Bekkerveld bouwt aan de toekomst, bouwt u mee? Onze voetbalvereniging, met meer dan 800 leden en 70

Nadere informatie

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014 Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders Stille Maatschap 123Energie 1 september 2014 1. Introductie U bent belegger in de Stille Maatschap 123Energie door het verschaffen van vreemd vermogen in de vorm

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Dit Stappenplan is onder artikel 10.2 van de Symbid Coöperatie UA Algemene Voorwaarden Investeerders en Ondernemers een integraal onderdeel

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 27 Januari 2015 DG press HoldinG B.V. Hallseweg 21 6964 AJ Hall 0313-671911 Inleiding U kunt geld uitlenen aan ons, DG press HoldinG B.V. (in deze brochure DG press genoemd).

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag

Prospectus Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag Prospectus Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag Aanleg 8 nieuwe gravel tennisbanen Tennisvereniging de Eemslag Tennisvereniging de Eemslag, hierna te noemen de Eemslag, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening 2016

Prospectus Obligatielening 2016 Coöperatieve Vereniging Hockey Accommodatie De Warande U.A. Prospectus Obligatielening 2016 Coöperatieve Vereniging Hockey Accommodatie De Warande U.A. hierna te noemen de Coöperatie, ingeschreven bij

Nadere informatie

Reglement Oudedagsvoorziening Auteurs Vereniging Buma

Reglement Oudedagsvoorziening Auteurs Vereniging Buma Reglement Oudedagsvoorziening Auteurs Vereniging Buma Definities AOW-gerechtigde leeftijd De pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet. Auteur De natuurlijke persoon

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Supplement op het Prospectus in verband met de uitgifte van maximaal 1.600 obligaties in de BRIDGECREEK MORTGAGE BOND I

Supplement op het Prospectus in verband met de uitgifte van maximaal 1.600 obligaties in de BRIDGECREEK MORTGAGE BOND I Supplement op het Prospectus in verband met de uitgifte van maximaal 1.600 obligaties in de BRIDGECREEK MORTGAGE BOND I Dit document (het "Supplement") is een aanvulling op het prospectus in verband met

Nadere informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie Belegging in IWM Obligaties Deze belegging biedt u de mogelijkheid om indirect te investeren in een actuele franchiseformule. Participatie is mogelijk vanaf 50,- tot 1.000,- of een veelvoud daarvan. De

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Maart 2015 Hockeyvereniging Pinoké schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering van twee

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!!

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!! InformatieMemorandum Obligatielening ZelfstroomSPV2B.V. 18April2015 InformatieMemorandumObligatieleningZelfstroomSPV2B.V. Inhoudsopgave- Inhoudsopgave...2 1 Samenvatting...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Samenvattingvandeaanbieding...5

Nadere informatie

I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD

I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD Stichting De Groene Obligatie (DGO) DGO staat voor De Groene Obligatie en gaat voor een mooie wereld. Zij draagt hier aan bij met de uitgifte van een obligatie bestemd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie