HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD?"

Transcriptie

1 HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? Bouw samen met RKSV Bekkerveld aan de toekomst! OBLIGATIE LENING

2 Bekkerveld bouwt aan de toekomst, bouwt u mee? Onze voetbalvereniging, met meer dan 800 leden en 70 jaar historie, timmert voortdurend aan de weg. Zo zijn recentelijk nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd en is gemeente Heerlen gestart met de bouw van de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld. Als de bouw van deze voorziening in april 2015 is afgerond, beschikken wij over een prachtige accommodatie waar wij onze ambities op het sportieve vlak meer dan waar kunnen maken. Bovendien bieden wij voor vele gebruikersgroepen een perfecte mogelijkheid voor allerlei activiteiten op het gebied van recreatie, cultuur en educatie. Zo sporten wekelijks basisschoolleerlingen op de kunstgrasvelden van RKSV Bekkerveld. Voor RKSV Bekkerveld betekent de accommodatie een voorziening waar leden, supporters en sponsoren elkaar dagelijks ontmoeten en waar sport en gezelligheid voor jong en oud centraal staat. Kortom, een sfeervolle accommodatie die past bij de club en waar we in Heerlen-Zuid trots op kunnen zijn! Het bestuur van RKSV Bekkerveld wil de inrichting van de kantine en de multifunctionele ruimtes komend jaar realiseren en financieren. Ook uw bijdrage is hier hard voor nodig. Een bijdrage leveren kan op drie verschillende manieren, zodat iedereen die RKSV Bekkerveld een warm hart toedraagt een bijdrage kan kiezen die het beste bij hem of haar past: 1. SPONSOR MEE. Sponsoring kent verschillende mogelijkheden, van kledingsponsoring tot festivalsponsoring en van bordsponsoring tot bannering op onze website, de Bekkerveld voetbal-app of het Bekkerveld sponsorportaal. Neem contact op met Rob Meisters ( ) om de mogelijkheden te bespreken en samen een sponsorpakket op maat samen te stellen dat het best bij uw organisatie past. kopen á 250. Per obligatie ontvangt u jaarlijks een rente van 3% per jaar. Dit is een hogere rente dan banken op dit moment uitkeren op spaargelden. Via het intekenformulier kunt u zich aanmelden voor de aanschaf van een of meerdere obligaties. Informatie vindt u in deze brochure. Voor vragen kunt u uiteraard altijd terecht bij onze penningmeester Wim Simons ( ). 3. BOUW MEE. Leden bouwen letterlijk vrijwillig mee aan de afwerking/interieur/inrichting van onze accommodatie. In overleg met bestuur en onze bouwcoördinator Bert Bremen ( ) kan worden bepaald welke werkzaamheden u kunt uitvoeren. Alleen mét elkaar gaat het ons lukken om de inrichting van de nieuwe accommodatie te realiseren. Als stimulans verloten wij onder de deelnemers nog een Apple Ipad. Iedere uitgegeven obligatie loot mee (bij inschrijving op meerdere obligaties loot u dus evenzoveel keer mee). Deze trekking vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aarzel niet om contact op te nemen. Hopelijk mogen we rekenen op uw bijdrage aan de inrichting van onze kantine en multifunctionele ruimtes van RKSV Bekkerveld Namens het bestuur, Paul Reijns, Voorzitter RKSV Bekkerveld Heerlen, oktober RENDEER MEE. Het bestuur biedt leden en niet-leden de mogelijkheid om een obligatie te

3 Obligatielening Een obligatielening is een oud en veel beproefd middel om investeringen te financieren, maar staat de laatste tijd ook nadrukkelijk in de belangstelling bij onder andere verenigingen als middel van zogenaamde crowd funding : als we allemaal een klein deel van ons spaargeld inzetten voor de obligatielening, hebben we de bank niet nodig. Voorwaarde is dan wel dat er een absoluut vertrouwen moet zijn in het voortbestaan van de vereniging RKSV Bekkerveld. Bestuur en leden zijn zich daar terdege van bewust en hebben besloten dat de inrichting van de kantine en de multifunctionele ruimtes alleen kunnen doorgaan als absoluut vaststaat dat de vereniging de toekomstige kapitaalslasten ook kan betalen. Als dat vertrouwen er is, is er eigenlijk geen belemmering voor deelname. In ruil voor het verstrekte geldbedrag krijgen de deelnemers een schuldbewijs. Dit wordt ook wel een obligatie genoemd. Dit schuldbewijs geldt als bewijs van deelname aan de obligatielening. Op het schuldbewijs staat het volgende vermeld: het bedrag van de lening, het nummer van de obligatie en de rente. Bij RKSV Bekkerveld hebben alle obligaties een waarde van 250,-. Als u voor een hoger bedrag wilt deelnemen kunt u meerdere obligaties nemen. RENTEBEPALING OBLIGATIE RKSV Bekkerveld geeft obligatiebewijzen uit op naam. Dit betekent dat op het obligatiebewijs de naam, het adres en de bankgegevens van de obligatiehouder staan vermeld. Daarnaast staat ook de omvang van de obligatie ( 250,-) en de enkelvoudig berekende rente van 3% per jaar vermeld. Eens per jaar in januari wordt door de penningmeester de rente aan de obligatiehouders uitbetaald. Als u meerdere obligaties heeft ontvangt u evenzoveel keer het rentebedrag. De eerste rentebetaling vindt plaats in januari 2016.

4 AFLOSSING OBLIGATIE De looptijd van de obligatieleningen is 10 jaar, waarbij na elk jaar 10 % van de leningen door RKSV Bekkerveld wordt afgelost. De eerste aflossing vindt plaats op of omstreeks 1 januari Door middel van loting wordt bepaald welke deelnemers hun inleg van 250,- terugkrijgen. De loting zal jaarlijks plaatsvinden onder toezicht van een notaris. De penningmeester zal vervolgens de uitgelote nummers hierover berichten. Tegen inlevering van het originele obligatiebewijs ontvangt de deelnemer zijn inleg van 250,- terug. Het is niet mogelijk uw obligatie tussentijds op te eisen. U moet wachten tot u bent uitgeloot. Een obligatie wordt altijd afgelost. Mocht de obligatiehouder tussentijds overlijden dan wordt de betaling bij uitloting verricht aan de erfgenamen. FISCALE ASPECTEN VAN OBLIGATIELENINGEN EN EVENTUELE SCHENKING Bij uw belastingaangifte dient u de obligatielening in Box 3 aan te geven. De obligatielening wordt namelijk gezien als een bezitting. Het is overigens ook mogelijk uw obligatielening te schenken (2014) per jaar zijn vrijgesteld voor de schenkbelasting. Een obligatie kan hiervoor een goed alternatief zijn. Schenkt u een obligatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan RKSV Bekkerveld, zodat de nieuwe obligatiehouder geregistreerd kan worden. REGLEMENT OBLIGATIE Op deze obligatielening is het Reglement Obligatielening RKSV Bekkerveld van toepassing. Het reglement treft u onder het kopje reglement. WANNEER IS HET EEN SUCCES? Het streefbedrag van de obligatielening is ,-. Samen met de recent gereserveerde middelen én met de arbeidsinzet van de leden zelf is dat toereikend om de inrichting te realiseren. Mocht het streefbedrag van de obligatielening niet gehaald worden, dan zal in het uiterste geval het ambitieniveau van de plannen naar beneden bijgesteld moeten worden. Veel ouders schenken jaarlijks aan hun kinderen een geldbedrag, omdat deze schenkingen tot

5 Reglement obligatielening Inrichting kantine en multifunctionele ruimtes RKSV Bekkerveld te Heerlen Streefbedrag : ,00 Minimumbedrag : ,00 Bedrag per obligatie : 250,00 Rentevergoeding : 3% per jaar Looptijd : 10 jaar Ingangsdatum : 1 november 2014 Sluitingsdatum inschrijving : 30 november 2014 Volstorting : 31 december 2014 Uitgifteprijs : 100% van de nominale waarde Start aflossing : 1 januari 2016 Minimale aflossing : 10% per jaar Aflossingsdatum : 10 jaar na volstorting ARTIKEL 1 a) Voor de financiering van de inrichting van de nieuwe kantine en de multifunctionele ruimtes van RKSV Bekkerveld (hierna: de vereniging) verwerft de vereniging gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening. b) De omvang van de lening bedraagt maximaal ,-. De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt 250,00 per stuk. Per deelnemer kan op meerdere stukken worden ingeschreven. c) De obligatielening draagt een rente van 3% per jaar. d) De obligatielening komt definitief tot stand indien de opbrengst van de obligatielening toereikend is voor de financiering. e) Inschrijving op de obligatielening kan vanaf 1 november 2014 met het daarvoor beschikbare intekenformulier. Indien een deelnemer op meerdere stukken inschrijft besluit het bestuur bij over-intekening over toewijzing. f) De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties. De uitgifte van de obligatielening vindt plaats tegen nominale waarde tussen 1 december 2014 en 31 december De obligaties dienen volgestort te zijn binnen één maand na toewijzing, doch uiterlijk op 31 december De nominale waarde van de obligatie(s) zal doormiddel van een eenmalige automatische incasso worden geïncasseerd. ARTIKEL 2 a) De obligatiebewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester namens het bestuur van de vereniging. Na toewijzing en betaling zullen de obligatiebewijzen aan de deelnemers worden toegezonden. b) Door de secretaris van de vereniging wordt een register bijgehouden (hierna: het register) waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd. c) De obligaties zijn overdraagbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de obligatiehouder eventuele mutaties tijdig aan de secretaris van de verenging kenbaar te maken. d) Indien een obligatie verloren is gegaan of beschadigd raakt, wordt uitsluitend aan de bij de vereniging geregistreerde obligatiehouder daarvoor door de vereniging tegen vergoeding van de kosten een duplicaat afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke obligatiebewijs waardeloos. ARTIKEL 3 a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar. b) Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats voor het eerste op of omstreeks 1 januari 2016 en voor het laatst op of omstreeks 1 januari 2025, telkens voor uitloting van de 10% van de uitgegeven

6 obligatiebewijzen. c) Uitloting vindt jaarlijks plaats omstreeks 1 januari onder toezicht van een notaris. d) De uitgelote obligatiehouders volgens het bepaalde in artikel 2 bijgehouden register krijgen hieromtrent schriftelijk of elektronisch bericht. e) Aflossing van de uitgelote obligaties vindt plaats telkens binnen een maand na inlevering van het originele obligatiebewijs of het daarvoor in de plaats getreden duplicaat op het door de obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer. Van de aflossing zal door het bestuur aantekening gemaakt worden in het in artikel 2 genoemde register. f) De vereniging heeft het recht om, uitsluitend tijdens een jaarlijkse uitlotingprocedure, een hoger percentage dan 10% van de uitgegeven obligaties voor vervroegde aflossing uit te loten. Een vervroegde uitloting en aflossing wordt door de vereniging voorafgaande aan een jaarlijkse uitloting bekend gemaakt in de verenigingsorganen en de website van de vereniging. ARTIKEL 4 a) In afwijking van het bepaalde in artikel 3a kan een obligatiehouder dan wel diens nabestaanden bij het bestuur van de vereniging met reden omkleedt een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van een bijzondere reden. b) Het bestuur van de vereniging beslist hierover bij gewone meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is. c) Indien het bestuur van de vereniging het verzoek als bedoeld onder a) inwilligt en tot vervroegde aflossing overgaat, vervalt het recht op uitbetaling van de lopende rente. ARTIKEL 5 Indien een obligatiebewijs niet binnen 5 jaar na uitloting ter aflossing aan de vereniging is aangeboden, vervalt het recht op aflossing, tenzij het bestuur van de vereniging op verzoek anders beslist. ARTIKEL 6 De rente wordt jaarlijks achteraf verschuldigd op 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2016 over de dan verstreken periode, en wordt door de penningmeester van de vereniging uitbetaald aan de in het register opgenomen obligatiehouder op het in het register opgenomen bankrekeningnummer. ARTIKEL 7 Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging. Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld als gevolg van artikel 53 lid 1 Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectus plichtig. De uitgifte van de obligatielening staat daarom niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Heerlen, 27 oktober 2014 Bestuur RKSV Bekkerveld, Paul Reijns, voorzitter Harrie Opbroek, secretaris Wim Simons, penningmeester RKSV Bekkerveld, secretariaat Cicerostraat XC Heerlen

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Onze voetbalvereniging, bijna 1.000 leden en 80 jaar historie, timmert voortdurend

Nadere informatie

Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod

Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod Postbus 51, 3454 ZH De Meern Bezoekadres: Meerndijk 126, De Meern Tel.: 030-6663403 Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod KvK: 30198980 - BTW nr:

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Veel gestelde vragen BBU Uitkering (uitkering op aandelen)

Veel gestelde vragen BBU Uitkering (uitkering op aandelen) Veel gestelde vragen BBU Uitkering (uitkering op aandelen) 1. Wat is de BBU regeling? De BBU regeling is een uitkeringsregeling voor de leden van Cosun die gebaseerd is op de aandelen. Alle aandelen van

Nadere informatie

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier Rijplezier met Zeker en op maat gefinancierd Particulier Hartelijk dank voor uw interesse in een financiering op maat bij Financial Services. Deze algemene brochure biedt u meer inzicht in wie Financial

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Nissan Financial Services. Rijplezier met Nissan

Nissan Financial Services. Rijplezier met Nissan Financial Services Rijplezier met en op maat gefinancierd Financial Services Dé financieringsmaatschappij voor NISSAN rijdend Nederland Hartelijk dank voor uw interesse in een financiering op maat van

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie