Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004"

Transcriptie

1 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004

2 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee voor een beperking van de CO2-uitstoot. Een beperking die noodzakelijk is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ervaringen in het verleden hebben geleerd dat zonder structurele aandacht voor energiegebruik, de effecten van besparingsmaatregelen na verloop van tijd wegebben. Dat is de reden dat Energiezorg een verplicht onderdeel is van de tweede generatie meerjarenafspraken (MJA). Naast kostenbesparing en een verhoging van de doelmatigheid, draagt Energiezorg bij aan een beter imago. Daarmee vergroten bedrijven en organisaties de continuïteit en zekerheid van hun bedrijfsvoering. INHOUD ENERGIEZORG IN RELATIE TOT UW ZORGSYSTEEM 3 Andere zorgsystemen 4 De Referentie Energiezorg en het ISO 14001:2004-systeem 6 Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004 Juni 2006

3 Andere zorgsystemen Als u Energiezorg integreert in de dagelijkse praktijk van uw organisatie, beschikt u over een instrument voor voortdurende verbetering van de energie-efficiency. De integratie van dit instrument in de dagelijkse praktijk verloopt het best als u daarbij uitgaat van de Referentie Energiezorg met Leidraad en de BasisCheck Energiezorg. Dit Energiezorgsysteem is de invulling van het aspect energie in het ISO 14001:2004-milieuzorgsysteem. Voor bedrijven en organisaties die meedoen aan de tweede ronde meerjarenafspraken (MJA2) is ingebruikname van een dergelijk Energiezorgsysteem verplicht. Na twee en drie jaar moeten zij bovendien aan verschillende minimale eisen voldoen. Bij instellingen en bedrijven zijn diverse zorgsystemen in gebruik. Het is zinvol om Energiezorg - waar mogelijk - in een dergelijk bestaand systeem op te nemen. Meerdere zorgsystemen naast elkaar in stand houden is minder efficiënt dan de systemen integreren tot één systeem. SenterNovem heeft daarom voor haar Referentie Energiezorg de link laten uitwerken naar drie van de meest vóórkomende systemen: milieuzorg volgens ISO 14001:2004, het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2000 en het voedselveiligheidssysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Hieruit zijn drie tabellen voortgekomen, die aangeven welke verbanden er zijn tussen elk van deze zorgsystemen en de Referentie Energiezorg en hoe u Energiezorg kunt integreren in elk van deze systemen. Deze tabellen worden aangeduid als Linking Lists en u kunt ze gebruiken als hulpmiddel bij het integreren van Energiezorg in uw eigen zorgsysteem. Gebruik van Linking Lists Kies de Linking List van de norm waarin u Energiezorg wilt integreren. Indien u reeds een zorgsysteem heeft geïntegreerd, kies dan de Linking List van de norm die als basis is gebruikt voor dat zorg- of managementsysteem. In veel gevallen zal dit de ISO 14001:2004 of de ISO 9001:2000 zijn, maar het is ook mogelijk vanuit HACCP te werken. U vindt de Linking List voor ISO 14001:2004 hierna. Hanteer voor eventuele onderdelen die niet zijn ingevuld door uw basisnorm steeds de Referentie Energiezorg met Leidraad. Als u nog geen zorg- of managementsysteem heeft, kunt u het best rechtstreeks volgens de Referentie Energiezorg werken. GRAFIEK Energie Efficiency Index (EEI) van een bedrijf EE-Index in % geen Energiezorg = verlies Energiezorg = winst

4 De Referentie Energiezorg en het ISO 14001:2004- systeem In dit hoofdstuk vindt u de Linking List tussen de Referentie en het ISO 14001:2004-systeem. De Linking List geeft aan welke verbanden er zijn tussen de Referentie Energiezorg en het ISO 14001:2004-systeem en dient als hulpmiddel bij het inpassen van Energiezorg in het ISO 14001:2004-systeem. U kunt ze bestellen bij het Frontoffice SenterNovem, tel , U kunt de brochures en de spreadsheet ook downloaden als pdf via Indeling van de tabel In de eerste kolom van de lijst ( Referentie Energiezorg ) vindt u steeds de letterlijke tekst van de Referentie Energiezorg weergegeven, die de basis moet vormen van uw Energiezorgsysteem. Er is een onderscheid gemaakt tussen voor het systeem noodzakelijke ( verplichte ) onderdelen en voor het systeem wenselijke ( vrijwillige ) onderdelen. De wenselijke elementen zijn facultatief en hier cursief weergegeven. Voor de tweede generatie MJA-bedrijven geldt dat hun Energiezorgsysteem moet voldoen aan de Referentie Energiezorg van SenterNovem. De basisdocumenten voor de invoering van Energiezorg blijven daarom te allen tijde de Referentie Energiezorg met Leidraad en de BasisCheck Energiezorg. Houdt deze documenten (op papier of elektronisch) tijdens het gebruik van deze Linking List daarom steeds bij de hand! Kolom twee ( Milieuzorgsysteem-eisen ISO14001:2004 ) geeft aan welke paragraaf van ISO 14001:2004 een vergelijkbare eis behandelt of het beste bij de Referentie aansluit. Tussen haakjes vindt u steeds een verwijzing naar het resultaat dat u krijgt als u voldoet aan deze ISO 14001:2004- paragraaf. 4

5 Kolom drie ( Vragen uit BasisCheck ) beschrijft de minimale eisen waaraan uw organisatie volgens de meerjarenafspraken moet voldoen. Voor meer informatie: zie de BasisCheck Energiezorg. In de vierde en laatste kolom ( Aanpassingsadvies ISO14001:2004 ) staat een advies hoe u uw milieuzorg-systeem kunt aanpassen zodat het voldoet aan de Referentie Energiezorg. Heeft u een gecertificeerd ISO 14001:2004- systeem, dan zult u in het kader van de certificatie alle elementen van de Referentie moeten implementeren. Indien energie in uw ISO 14001:2004-systeem als relevant milieuaspect is aangemerkt, zal het systeem in principe voldoen aan de Referentie Energiezorg. Gebruik van de Linking List: > Loop de tabel punt voor punt door. > In de eerste kolom vindt u wat de Referentie Energiezorg van u vraagt. Raadpleeg zo nodig de Referentie Energiezorg met Leidraad voor verduidelijking. > Lees de tweede kolom en zoek het daar genoemde betrokken document in uw eigen managementsysteem erbij. > Lees de derde kolom met de minimale eisen voor Energiezorg. Treft u hier geen beschrijving aan, dan is dat element voor het Milieuzorgsysteem niet verplicht. > Wijzig uw systeem volgens de aanwijzingen in de vierde kolom en integreer deze aanpassing in uw bedrijfsvoering. Het is sterk aan te bevelen niet alleen de aanwijzingen voor de verplichte elementen door te voeren, maar ook de niet-verplichte. Let wel: Indien u zich beperkt tot de verplichte elementen, heeft u daarmee nog geen volledig Energiezorgsysteem ingevoerd. U voldoet dan slechts aan de minimale eisen die gelden na toetreding tot de MJA2! Voor een volledig en goed werkend Energiezorgsysteem moet u alle onderdelen van de Referentie Energiezorg doorvoeren. 5

6 Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004 Referentie Energiezorg Milieuzorgsysteem Vragen uit BasisCheck Aanpassingsadvies - eisen ISO 14001:2004 ISO 14001: Energiebeleid 1.1 Energiebeleidsverklaring De organisatie heeft energie 4.2 a+e) Milieubeleid (14) Heeft de onderneming energie- Het energiebeleid kan opgenomen expliciet genoemd als belangrijk beleid dat wordt onderschreven worden in het milieubeleid. Geef onderdeel van het (milieu)beleid. door het hoogste leidinggevende daarbij de relatie weer tussen de Het energiebeleid past bij de (operationele) niveau? bedrijfsactiviteiten en het milieueffecten van het bedrijf. energiegebruik De organisatie heeft expliciet 4.2 c) Milieubeleid (15a) Is in de beleidsverklaring Leg in de beleidsverklaring vast vastgelegd dat wet- en regelgeving, opgenomen dat de organisatie: dat wet- en regelgeving, een MJA een eventuele MJA of de energie- Voldoet aan relevante wetten, of de energieaspecten van een aspecten van een milieuconvenant regels, andere onderschreven milieuconvenant worden zullen worden nagekomen. afspraken? nagekomen De organisatie heeft haar 4.2 b) Milieubeleid (15b) Is in de beleidsverklaring Zorg ervoor dat commitment tot commitment tot continue opgenomen dat de organisatie: continue verbetering van de verbetering van de energie- Streeft naar continue verbetering energie-efficiency en preventie van efficiency en preventie van onnodig van de energieprestaties en onnodig energiegebruik in het energiegebruik vastgelegd. preventie van energiegebruik? beleid worden vastgelegd Het energiebeleid is bekend 4.2 f) Milieubeleid (6a) Geldt bij de uitvoering van de Communiceer over het energiegemaakt bij alle medewerkers. werkzaamheden dat: beleid op vergelijkbare wijze als Het energiebeleid bekend is bij over het milieubeleid. alle relevante medewerkers en er naar wordt gestreefd? Het energiebeleid is 4.2 g) Milieubeleid (13) Is het energiebeleid Indien niet gewenst is dat het beschikbaar voor het publiek. beschikbaar voor externe gehele beleid beschikbaar is voor belanghebbenden? het publiek, zorg er dan voor dat het energiebeleid als apart onderdeel kan worden gepubliceerd. Bepaal hoe en bij wie het (energie)- beleid aangevraagd kan worden en leg dit vast. 6

7 Referentie Energiezorg Milieuzorgsysteem Vragen uit BasisCheck Aanpassingsadvies - eisen ISO 14001:2004 ISO 14001: Planning 2.1 Energieaspecten De belangrijkste energie Milieuaspecten (1) Zijn de energiegebruiken bekend Neem de inventarisatie en aspecten van de organisatie zijn en beschikbaar (bijvoorbeeld in het actualisatie van energieaspecten geïnventariseerd en worden EBP of uit uw monitoringinformatie)? op in de milieuaspectenprocedure regelmatig geactualiseerd. (zie definitie energieaspect). (2) Heeft de organisatie op basis van de energiegebruiken de belangrijke Zorg dat bij nieuwe activiteiten, energieaspecten bepaald (zie producten en diensten een bovenstaande definitie) en heeft inventarisatie van energieaspecten men dit up-to-date gehouden? plaatsvindt Er is een duidelijke relatie Milieuaspecten De binnen de MJA omschreven tussen de geïnventariseerde energieaspecten moeten in het energieaspecten en de energie- milieuaspectenregister worden doelstellingen. opgenomen. 2.2 Wettelijke en andere eisen Relevante wettelijke en Wettelijke en andere eisen (17a) Worden, bij het opstellen en Neem alle relevante energie wetoverige eisen die betrekking beoordelen van doelstellingen, en regelgeving en andere eisen op hebben op de processen, de volgende zaken in acht in het (milieu) register van wetproducten en diensten van de genomen: en regelgeving en andere eisen. organisatie zijn geïdentificeerd De wettelijke en andere eisen? Beschouw daarbij energieaspecten (o.a. Wm en MJA/ milieu- als milieuaspecten. convenanten). 2.3 Doel- en taakstellingen De organisatie heeft energie Doelstellingen, taakstellingen Stel energiedoelstellingen en doelstellingen geformuleerd voor en programma s daaruit voortvloeiende taakde middellange termijn (bijv. 4 jaar stellingen op. of de duur van een vergunning of De genoemde termijnen kunnen MJA) en energietaakstellingen voor in het milieuprogramma worden de korte termijn (kleiner of gelijk opgenomen. aan 1 jaar) De organisatie heeft bij het Doelstellingen, taakstellingen (17 Worden, bij het opstellen en Werk de doelstellingen uit en houdt vaststellen van de doelstellingen en programma s beoordelen van de doelstellingen, rekening met de genoemde zaken rekening gehouden met: de volgende zaken in acht hiernaast. wettelijke en overige regelgeving; genomen: significante energieaspecten; De wettelijke en andere eisen? stand der techniek; De belangrijke energieaspecten? financiële, zakelijke en De beste beschikbare technieken? operationele vereisten; De verbetering van de indirecte visie van belanghebbende derden. energie-effecten, zoals die veroorzaakt worden door bv materiaalkeuze, transporteurs en/ of toeleveranciers? Het tijdpad waarbinnen ze gerealiseerd moet worden? 7

8 Referentie Energiezorg Milieuzorgsysteem Vragen uit BasisCheck Aanpassingsadvies - eisen ISO 14001:2004 ISO 14001: De doelstellingen van de Doelstellingen, taakstellingen (16) Is er een plan van aanpak om Zorg dat de doelstellingen in over organisatie zijn in overeenstemming en programma s de energieprestatie te verbeteren, eenstemming zijn met het met het geformuleerde energie- in overeenstemming met het geformuleerde energiebeleid; beleid (o.a. continue verbetering). beleid? verwoord in de doelstellingen ook intenties tot verbetering. 2.4 Energiezorgprogramma De verantwoordelijkheden Doelstellingen, taakstellingen (3) Zijn taken, verantwoordelijk- Leg taken, verantwoordelijkheden inzake het bereiken van de energie- en programma s heden en bevoegdheden vast- en bevoegdheden vast. Dit kan doelstellingen en energietaak- gesteld voor medewerkers eventueel op vergelijkbare wijze als stellingen zijn vastgelegd. betrokken bij energiezorg bij milieuzorg. (bv doelstellingen)? De organisatie beschikt over Doelstellingen, taakstellingen (16) Is er een plan van aanpak om Stel een planning op voor de een overzicht van activiteiten uit- en programma s de energieprestatie te verbeteren, realisatie van de doel- en gezet in de tijd om de energiedoel- in overeenstemming met het taakstellingen (projectplanning). stellingen en energietaakstellingen beleid? te verwezenlijken Energieaspecten worden bij Doelstellingen, taakstellingen (6c) Geldt bij de uitvoering van de Zorg dat energiezorg bij belangrijke beslissingen zoals en programma s werkzaamheden: beslissingen ten aanzien van nieuwe investeringen en product- Bij de inkoop van goederen en activiteiten en investeringen ontwikkeling meegenomen. diensten wordt gekeken naar de aan de orde komt. consequentie voor het energiegebruik? De voortgang van activiteiten Monitoring en meting (6b) Geldt bij de uitvoering van de Stel een aantoonbare voortgangswordt bewaakt. werkzaamheden: bewaking vast voor de vastgelegde Monitoringinformatie wordt energiedoelstellingen. Zie evengebruikt om het energiegebruik tueel hiervoor de afspraken in het van processen te beheersen en te Plan van Aanpak/EBP. verbeteren. Opvolging kan bijvoorbeeld in vergaderingen of werkgroepen. (7) Wordt van de belangrijkste Ook hier geldt dat de systematiek energiegebruikers (energieaspecten) voor wat betreft milieuhet gebruik regelmatig gemeten, management uitkomst kan bieden. geregistreerd, geanalyseerd en gerapporteerd? Vindt analyse plaats in relatie tot productieprocessen (monitoring)? (8) Bevat de hiervoor genoemde monitoring bevat: Energiegebruik per afdeling of proces? Financiële- of gebruikskentallen? Streefgebruiken? Energiegebruik projecten? (Grafische) Trendanalyse? 8

9 Referentie Energiezorg Milieuzorgsysteem Vragen uit BasisCheck Aanpassingsadvies - eisen ISO 14001:2004 ISO 14001: Implementatie en uitvoering 3.1 Structuur en verantwoordelijkheid Op verschillende niveaus in de Middelen, taakverdeling, (3) Zijn taken, verantwoordelijk- Leg de (taken,) verantwoordelijkorganisatie zijn de taken en verant- verantwoordelijkheid en heden en bevoegdheden heden en bevoegdheden vast woordelijkheden zodanig vastgelegd bevoegdheid. vastgesteld voor medewerkers conform de structuur van het dat de doel- en taakstellingen op betrokken bij energiezorg bestaande milieuzorgsysteem het terrein van energie kunnen (bv doelstellingen)? (bijvoorbeeld in functieworden gerealiseerd. Een directie- beschrijvingen en/of procedures/ vertegenwoordiger is aangewezen werkinstructies e.d.). als eindverantwoordelijke. Voeg de verantwoordelijkheden ten aanzien van energie toe aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (milieu-) directievertegenwoordiger (dit mag ook een ander zijn) Er zijn voldoende middelen Middelen, taakverdeling, (4) Worden afdoende financiële De organisatie dient middelen beschikbaar gesteld voor invoering verantwoordelijkheid en middelen ter beschikking gesteld, beschikbaar te stellen om het en onderhoud van het energiezorg- bevoegdheid. voor het beheersen en verbeteren energiebeleid in de organisatie te systeem (zoals competent personeel, van de energieprestatie? implementeren en te onderhouden. technische en financiële middelen). De middelen moeten de medewerkers in staat stellen de taken uit te voeren. 3.2 Opleiding en bewustwording De opleidingsbehoefte is Bekwaamheid, training en (10) Is de noodzakelijke kennis en Bepaal of specifieke taken in de geïnventariseerd van de werk- bewustzijn informatie op gebied van efficiënt organisatie opleiding vragen en nemers waarvan de werkzaam- energiegebruik bekend en zijn de documenteer dit. heden een belangrijk effect op het medewerkers die het energie- Meer algemene kennis kan worden energieverbruik kunnen hebben. gebruik kunnen beïnvloeden gecommuniceerd via intern geïnstrueerd en/of opgeleid? overleg, intranet of nieuwsbrief Er is een overzicht van de Bekwaamheid, training en Neem kwalificaties van mederelevante kennis en ervaring van bewustzijn werkers op in een overzicht of in individuele werknemers. het dossier van de medewerker Er wordt regelmatig aandacht Bekwaamheid, training en (11) Wordt intern regelmatig over Communiceer via intern overleg, besteed aan de bewustwording van bewustzijn energieprestatie en energiezorg intranet of nieuwsbrief over beleid, de werknemers. gesproken op uitvoerend en de uitvoering en de resultaten van management niveau? energiezorg. 3.3 Communicatie Intern wordt regelmatig over a) Communicatie (11) Wordt intern regelmatig over Communiceer via intern overleg, de voortgang van het energiezorg- energieprestatie en energiezorg intranet of nieuwsbrief over de programma gecommuniceerd. gesproken op uitvoerend en uitvoering en de resultaten van management niveau? energiezorg. Leg hiervoor een procedure vast. 9

10 Referentie Energiezorg Milieuzorgsysteem Vragen uit BasisCheck Aanpassingsadvies - eisen ISO 14001:2004 ISO 14001: Extern wordt, indien gewenst b) Communicatie (12) Is afgesproken hoe en aan wie Neem communicatie over energie of verplicht, regelmatig over de de energieprestaties bekend op in de procedures voor externe voortgang van het energiebeleid worden gemaakt? communicatie; onderwerp, en/of het energiezorgprogramma frequentie en verantwoordelijkgecommuniceerd. (13) Is het energiebeleid beschikbaar heden. voor externe belanghebbenden? 3.4 Documentatie energiezorgsysteem De elementen van het energie Documentatie (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Leg in de documentatie van het zorg-systeem zijn beschreven elektronisch) hoe energiezorg werkt milieuzorgsysteem vast dat energieevenals de relatie met andere en wordt een relatie gelegd naar zorg onderdeel is van milieumanadocumentatie. relevante instructies en procedures? gement en dat ook wat betreft energieaspecten volgens dit managementsysteem wordt gewerkt. 3.5 Documentenbeheer De gebruikte wijze van Beheersing van documentatie (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Zorg dat de (algemene) procedure documentenbeheer ligt elektronisch) hoe energiezorg werkt ook geldt voor energie. procedureel vast. en wordt een relatie gelegd naar relevante instructies en procedures? Alle aan het zorgsysteem Beheersing van documentatie (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Zorg dat de (algemene) procedure verbonden documenten worden elektronisch) hoe energiezorg werkt ook geldt voor energie. ordelijk en toegankelijk bewaard. en wordt een relatie gelegd naar relevante instructies en procedures? Alle aan het zorgsysteem Beheersing van documentatie (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Zorg dat de (algemene) procedure verbonden documenten worden elektronisch) hoe energiezorg werkt ook geldt voor energie. periodiek beoordeeld, eventueel en wordt een relatie gelegd naar herzien en goedgekeurd door relevante instructies en procedures? bevoegde medewerkers. 3.6 Beheersing van de werkzaamheden Er bestaat aantoonbaar inzicht Beheersing van (5) Is afgesproken hoe het energie- Plan de activiteiten met energiein het energieverbruik van de werkzaamheden gebruik van de bedrijfsactiviteiten aspecten zodat voldaan wordt aan belangrijkste energieverbruikers wordt beheerst? het beleid, wet en MJA. alsmede de mechanismen, Vertaal deze eisen naar de organisatie, gedrag en/of techniek (6b) Geldt bij de uitvoering afdelingen en verantwoordelijkmet welke zij worden beheerst. van de werkzaamheden: heden als onderdeel van de uit- Monitoringsinformatie wordt voering van de werkzaamheden. gebruikt om het energiegebruik van processen te beheersen en te verbeteren? Significante energieaspecten c) Beheersing van (6c) Geldt bij de uitvoering van de Neem bepalingen op over energie van ingekochte diensten en werkzaamheden werkzaamheden: bij ingekochte diensten goederen goederen worden beoordeeld. Bij de inkoop van goederen en die belangrijke energieaspecten diensten wordt gekeken naar de met zich mee brengen. consequentie voor het energiegebruik? 10

11 Referentie Energiezorg Milieuzorgsysteem Vragen uit BasisCheck Aanpassingsadvies - eisen ISO14001:2004 ISO14001: Derden worden geïnstrueerd c) Beheersing van (6c) Geldt bij de uitvoering van Bepaal wie verantwoordelijk is voor en voorge-licht (o.a. toeleveranciers werkzaamheden de werkzaamheden: instructie, voorlichting en en aannemers). Bij de inkoop van goederen en opnemen van contractuele eisen diensten wordt gekeken naar de aan genoemde zaken. consequentie voor het energiegebruik (indien relevant krijgen toeleveranciers, aannemers en derden instructies m.b.t. energiegebruik)? 4 Controle en corrigerende maatregelen 4.1 Controle en meting Het energiegebruik van Monitoring en meting (1) Zijn de energiegebruiken bekend Neem energieaspecten op in de relevante bedrijfsactiviteiten wordt en beschikbaar (bijvoorbeeld in het monitoring van de milieuprestaties. regelmatig gemeten, geregistreerd, EBP of uit uw monitoringinformatie)? geanalyseerd en gerapporteerd. Zorg dat deze getallen worden (7) Wordt van de belangrijkste gerelateerd aan branchegegevens energiegebruikers (energieaspecten) of andere informatie. het gebruik regelmatig gemeten, geregistreerd, geanalyseerd en Leg vast wie deze taak moet gerapporteerd? Vindt analyse plaats uitvoeren. in relatie tot productieprocessen (monitoring)? (8) De hiervoor genoemde monitoring bevat: Energiegebruik per afdeling of proces? Financiële- of gebruikskentallen? Streefgebruiken? Energiegebruik projecten? (Grafische) Trendanalyse? De organisatie beschikt over Monitoring en meting (7) Van de belangrijkste energie- Rapporteer conform de een voortgangsrapportage en gebruikers (energieaspecten) wordt monitoring- of communicatieevaluatie met betrekking tot de het gebruik regelmatig gemeten, procedure over energieprestaties, energiedoel- en taakstellingen. geregistreerd, geanalyseerd en zowel over beheersing van de gerapporteerd? Vindt analyse plaats betrokken werkzaamheden als in relatie tot productieprocessen over de mate waarin doelstellingen (monitoring)? worden gehaald. (8) Bevat de hiervoor genoemde monitoring: Energiegebruik per afdeling of proces? Financiële- of gebruikskentallen? Streefgebruiken? Energiegebruik projecten? (Grafische) Trendanalyse? 11

12 Referentie Energiezorg Milieuzorgsysteem Vragen uit BasisCheck Aanpassingsadvies - eisen ISO 14001:2004 ISO 14001: Periodiek wordt geëvalueerd Beoordeling van de naleving (24d) Wordt als voorbereiding van Neem evaluatie van energie-eisen of eisen met betrekking tot energie de evaluatie, minimaal de volgende op in de procedure evaluatie in wettelijke en overige regelgeving informatie verzameld: naleving wetgeving en andere worden nageleefd. De evaluatie van de naleving van eisen, die in deze paragraaf van wettelijke en andere afspraken ISO14001:2004 wordt aangeduid. (MJA) m.b.t. energie Meet- en registratieapparatuur Monitoring en meting (9) Worden relevante meters Bepaal behoefte en uitvoering van worden regelmatig onderhouden naar behoren onderhouden en onderhoud en kalibratie van en gekalibreerd. indien nodig gekalibreerd? apparatuur die betrokken is bij energiezorg en leg dit vast. 4.2 Afwijkingen corrigerende en preventieve maatregelen De verantwoordelijkheid voor Afwijkingen en corrigerende (22) Wordt bij afwijkingen de Zorg dat de (algemene) procedure het onderzoeken en behandelen en preventieve maatregelen oorzaak onderzocht en correctieve van toepassing is op energievan afwijkingen en het nemen van en of preventieve maatregelen aspecten en energiezorg. maatregelen om afwijkingen in het genomen om herhaling te gebruik van energie te corrigeren voorkomen? en te voorkomen is vastgelegd De uitvoering, juistheid en Afwijkingen en corrigerende Zorg dat de (algemene) procedure effectiviteit van de getroffen en preventieve maatregelen van toepassing is op energiemaatregelen wordt regelmatig aspecten en energiezorg. gecontroleerd. 4.3 Registraties Registraties van het Beheersing van registraties (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Zorg dat de (algemene) procedure energiezorgsysteem worden elektronisch) hoe energiezorg werkt van toepassing is op energiegeïdentificeerd, vastgelegd, en wordt een relatie gelegd naar aspecten. Stel eventueel een index opgeslagen en indien nodig relevante instructies en procedures? op met de energieregistraties. verwijderd uit een (energie)register. Leg vaste hoe lang registraties moeten worden bewaard De registraties zijn leesbaar, Beheersing van registraties (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Zorg dat de (algemene) procedure identificeer- en herleidbaar tot de elektronisch) hoe energiezorg werkt van toepassing is voor betrokken activiteit, product of en wordt een relatie gelegd naar energieaspecten. dienst. relevante instructies en procedures? 4.4 Energiezorgaudits Output: document en registraties Er worden regelmatig, maar Interne Audit (19) Wordt minimaal één keer per Zorg dat de (algemene) procedure minimaal eens per jaar, interne jaar een interne audit van het van toepassing is op energieaudits uitgevoerd met betrekking energiezorgsysteem uitgevoerd en aspecten. Leg in de procedures tot het aspect energie zoals wordt over de werking ge- voor milieuzorgaudits ook vast dat verwoord in deze specificatie, (kan rapporteerd aan het management? op de energiereferentie moet onderdeel zijn van andere zorg- worden geaudit. systemen) om de werking van het (20) Wordt in de energiezorgaudits Pas het auditprogramma aan zodat systeem te controleren. bepaald of medewerkers of mede- de tijdsbesteding ook gebaseerd is werkers de ten aanzien van energie- op de belangrijke energieaspecten. gebruik vastgestelde werkwijzen volgen en afspraken nakomen? 12

13 Referentie Energiezorg Milieuzorgsysteem Vragen uit BasisCheck Aanpassingsadvies - eisen ISO14001:2004 ISO14001:2004 (21) Wordt in de energiezorgaudits bepaald of de activiteiten op het gebied van beheersing van energiegebruik voldoen aan het energiezorgprogramma van de organisatie? De resultaten van de audit Interne Audit (19) Wordt minimaal één keer per Leg vast dat de rapportage aan het worden gerapporteerd aan het jaar een interne audit van het management over de audit ook de management. energiezorgsysteem uitgevoerd en energieaspecten behandelt. wordt over de werking gerapporteerd aan het management? 5 Betrokkenheid directie 5.1 Evaluatie Output: document Het energiezorgsysteem of 4.6 Directiebeoordeling (23) Wordt de evaluatie van het Bepaal of het energie- en milieuhet energieaspect binnen een energiezorgsysteem minimaal één managementsysteem in staat is het ander zorgsysteem wordt periodiek, keer per jaar door het management beleid te realiseren, stuur evenmaar minimaal jaarlijks, beoordeeld uitgevoerd? tueel bij. Leg de uitkomst vast. door de directie op toepasselijkheid, adequaatheid en effectiviteit. (24) Wordt, als voorbereiding van de evaluatie, minimaal de volgende informatie verzameld: De nieuwe energieaspecten die zijn bastgesteld? De energieprestatie aan de hand van monitoringinformatie? Een toetsing van meetregistraties aan de branche/proceskentallen en/of ratio s (indien relevant)? De evaluatie van de naleving van wettelijke en andere afspraken (MJA) m.b.t. energie? (25) Wordt, tijdens de evaluatie, de doeltreffendheid van het systeem om het beleid en de doelstellingen te realiseren beoordeeld (26) Wordt, tijdens de evaluatie, besproken of het beleid en doelstellingen moeten worden bijgesteld als gevolg van veranderende omstandigheden en de verplichting tot continue verbetering van de prestatie? 13

14 14 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

15

16 Meer weten over Energiezorg? Deze brochure maakt onderdeel uit van een serie brochures over Energiezorg: SenterNovem stimuleert duurzame ontwikkeling en innovatie door een brug te slaan tussen markt en overheid. Op professionele wijze voert SenterNovem overheidsbeleid uit rond innovatie, energie & klimaat en milieu & leefomgeving. Bedrijven, instellingen en overheden kunnen bij SenterNovem terecht voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen op deze terreinen, nationaal en internationaal. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Meer informatie: 1. Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency 2. Referentie Energiezorg met Leidraad 3. Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem - Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001: Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem - Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001: Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem - Linking List tussen de Referentie Energiezorg en HACCP Naast deze brochures bestaat nog de spreadsheet BasisCheck Energiezorg. Catharijnesingel 59 Postbus RE Utrecht Telefoon Telefax Publicatienummer 2MJAF0626 Swentiboldstraat 21 Postbus AA Sittard Telefoon Telefax De brochures kunt u bestellen bij het Frontoffice SenterNovem, tel , U kunt de brochures en de spreadsheet ook downloaden als pdf via Hier vindt u nog meer informatie over Energiezorg. Meer informatie over het MJA-programma vindt u op Deze brochure is geproduceerd in het kader van het programma MJA-facilitering, dat SenterNovem uitvoert in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de staatscourant. 16

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001, 2000 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency Voor profit- en non-profitorganisaties conform ISO14001:2004

Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency Voor profit- en non-profitorganisaties conform ISO14001:2004 Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency Voor profit- en non-profitorganisaties conform ISO14001:2004 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Plan van aanpak voor de invoering van energiemanagement. Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad

Plan van aanpak voor de invoering van energiemanagement. Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad Plan van aanpak voor de invoering van energiemanagement Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Plan van aanpak... 5 Opzetten energiemanagementsysteem... 7 Onderdeel 1a:

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

Plan van aanpak voor de invoering van Energiemanagement

Plan van aanpak voor de invoering van Energiemanagement Plan van aanpak voor de invoering van Energiemanagement Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad Plan van aanpak voor invoering Energiemanagement / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Revisie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief HANDBOEK ENERGIEZORG RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Definitief Utrecht, 20 maart 2013 2013, LOXIA B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Legal Entity Department Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens : Naam International Paint (Nederland) bv Adres Kleidijk 88 Plaats 3160 AB Rhoon Tel 010-5033566 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma 3.B.2 Energiemanagementprogramma DEME: creating land for the future 3.B.2 Energiemanagementprogramma Documentkenmerk: Datum: Status: RBE12-2016-RAP-203a 11-04-2012 Definitief Opgesteld door: Verificatie

Nadere informatie

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. Energie management actieplan De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-04-2013 Opgesteld: Thomas Heye Goedgekeurd: Bert Horsthuis (energiemanager BVGO) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement programma

Energiemanagement programma Energiemanagement programma Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en S. Landstra Kenmerk Energiemanagement programma Datum 25 oktober 2011 Versie 1.0 Status Definitief 1. DOEL

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-03-2015 Opgesteld: Thomas Heye Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen... 3 3 Planning... 4 3.1 Identificatie

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3

Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3 Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3 Deze folder bevat informatie over nut en noodzaak van een doordacht energie-efficiencyplan (EEP). Bovendien staat er in welke hulpmiddelen beschikbaar

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energie Managementplan Datum: 08/05/2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beleid en doelstellingen... 4 3 Planning... 5 3.1 Identificatie en beoordeling energie

Nadere informatie

Referentie Energiezorg met Leidraad Systematische en voortdurende verbetering van de energie-efficiency in de industrie en utiliteitsbouw

Referentie Energiezorg met Leidraad Systematische en voortdurende verbetering van de energie-efficiency in de industrie en utiliteitsbouw Referentie Energiezorg met Leidraad Systematische en voortdurende verbetering van de energie-efficiency in de industrie en utiliteitsbouw Inhoud De specificaties van een energiemanagementsysteem 3 Voorwoord

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Energiemanagement Actieplan Projectnummer 9222

Nadere informatie

Energiemanagementplan Cofely Energy & Infra

Energiemanagementplan Cofely Energy & Infra Energiemanagementplan Cofely Energy & Infra MVO medewerker Naam: S. Gorter Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van Koophandel nr. 35011527,

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

NEN-EN-ISO Energiemanagementsysteem

NEN-EN-ISO Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Energiemanagementsysteem 1.2 Toepassingsgebied 1.2.1 Organizational boundary 1.2.2 Operational boundary 1.3 Continue verbetering 2. Managementverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA)

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review Meerjarenafspraak energie-effiieny (MJA) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Interne energieaudits 4 1.1 Algemene introdutie 4 1.2 Interne energieaudits

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Energiezorg en Energiezorgsystemen

Energiezorg en Energiezorgsystemen Energiezorg en Energiezorgsystemen Centexbel Frank Van Overmeire een gezamenlijk initiatief van: met steun van: Inhoud Energiezorg: is het op een structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

1. Waar staan we nu? (de nulmeting)

1. Waar staan we nu? (de nulmeting) Amsterdam, 19 september 2015 Hoe zet u een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie op? Het stappenplan "ISO 14001 in 7 stappen" helpt u op weg! Onderstaand stappenplan is opgebouwd aan de

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan conform NEN-EN-ISO 50001 Contactpersoon Gert Molenaar Hasselt Versie 4.0. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-manager Gecontroleerd door H. Dolstra Adj. directeur

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! Goed energiemanagement leidt tot hoge

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Energiemanagementplan BGA HARLINGEN

Energiemanagementplan BGA HARLINGEN Energiemanagementplan BGA HARLINGEN Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-03-2015 Opgesteld: Thomas Heye Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen... 3 3 Planning... 4 3.1 Identificatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Energiemanagementplan Schagen Groep conform NEN-EN-16001

Energiemanagementplan Schagen Groep conform NEN-EN-16001 Energiemanagementplan Schagen Groep conform NEN-EN-16001 Versie 2.4, 4 juni 2013. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-coördinator 04-06-2013 Gecontroleerd door H. Dolstra KAM-manager 04-06-2013

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

OPENBARE SAMENVATTING

OPENBARE SAMENVATTING OPENBARE SAMENVATTING Project Gebruikersgroep energiemanagement RVO Datum 17 juli 2015 Onderwerp Openbare samenvatting NRK/mix gebruikersgroep implementatie energiemanagement in context van Europese EED-wetgeving

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Handboek CO 2 -Prestatieladder

Handboek CO 2 -Prestatieladder Handboek CO 2 -Prestatieladder + Van Aalsburg Griendhouthandel B.V. Paalgraaf 11 4174 LC Hellouw Inhoudsopgave handboek: 1. Energie en emissie beleid 2. Verantwoordelijkheden CO2 prestatieladder 3. Basis

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie