2 OHSAS op hoofdlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 OHSAS op hoofdlijnen"

Transcriptie

1 2 OHSAS op hoofdlijnen De OHSAS is een norm voor arbomanagement. Met behulp van deze norm kunnen bedrijven en instellingen de zorg voor arbeidsomstandigheden structureel verankeren in de organisatie. De norm is daarbij een leidraad. De norm geeft aan wat er in ieder geval geregeld moet worden. Hoe dat gebeurt, is aan de organisatie zelf. Daarmee biedt de norm de mogelijkheid om in te spelen op de specifieke eigenschappen van de organisatie. Maatwerk is dus het uitgangspunt. Daarmee is de OHSAS geschikt voor zowel grotere als kleinere bedrijven. Organisaties die dat willen, of dat nodig hebben, kunnen zich tegen deze norm laten certificeren. De structuur en opzet van de OHSAS is gelijk aan die van de ISO 9001 (kwaliteitszorg) en de ISO (milieuzorg). Daarmee wordt een integratie van deze zorgsystemen op bedrijfsniveau vergemakkelijkt. De versie van de norm die op dit moment actueel is, is de OHSAS 18001:2007. Schematisch ziet de norm er als volgt uit: Figuur 2.1 Schema OHSAS Continue verbetering Systeem Prestaties Beoordeling directie Werking systeem Bijstelling doel- en taakstellingen Beleid Ambitie continu verbeteren Commitment naleving wet- en regelgeving Controle en corrigerende maatregelen Monitoring en meningen Correctie mechanismen Registraties Interne audits Planning Inventarisatie Prioriteitstelling Doel- en taakstellingen Programma Implementatie en uitvoering Taken en verantwoordelijkheden Opleiding en vakbekwaamheid In- en externe communicatie Procedures en werkinstructies Omgaan met noodsituaties 13

2 ohsas In het model is duidelijk te zien dat er een verbetercirkel is ingebouwd. Een verbetercirkel die moet leiden tot steeds verdere verbetering van het arbomanagementsysteem en de prestaties die het bedrijf of de instelling levert op het gebied van de arbeidsomstandigheden. In de OHSAS staan de volgende normelementen: Normelementen OHSAS Algemene eisen 4.2 Arbobeleid 4.3 Planning Gevarenidentificatie, risicobeoordeling en vaststelling van beheersmaatregelen Wettelijke en andere eisen Doelstellingen en programma s 4.4 Implementatie en uitvoering Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en bevoegdheid Bekwaamheid, training en bewustzijn Communicatie, participatie en overleg Documentatie Beheersing van documentatie Beheersing van de werkzaamheden Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties 4.5 Controle Prestatiemeting en monitoring Beoordeling van de naleving Onderzoek van incidenten, afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Beheersing van registraties Interne audit 4.6 Directiebeoordeling Hierna gaan we op hoofdlijnen in op elk afzonderlijk normelement. 2.1 Algemene eisen (normelement 4.1) De organisatie moet een managementsysteem opzetten dat voldoet aan de eisen zoals die in de norm OSHAS zijn vastgelegd. Het eindresultaat moet een 14

3 ohsas op hoofdlijnen effectief werkend systeem zijn dat een bijdrage levert aan het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De wijze van implementatie, de gedetailleerdheid van procedures en dergelijke is afhankelijk van de aard, de omvang en de complexiteit van de organisatie. Er zal met andere woorden maatwerk geleverd moeten worden. 2.2 Arbobeleid (normelement 4.2) Het formuleren van een arbobeleid voor de organisatie is de eerste stap die gezet moet worden. In het arbobeleid wordt de richting aangegeven die moet worden bewandeld om te komen tot een steeds verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden. Dit beleid moet afgestemd zijn op de aard en de omvang van de risico s in het bedrijf en rekening houden met wettelijke vereisten, bedrijfsinterne normen en omgevingsfactoren. Dit vereist een grondige analyse van de arboproblematiek en de eisen die vanuit wet- en regelgeving, bedrijfsnormen en de omgeving gesteld worden. Concreet betekent dit dat er voorafgaand aan het formuleren van het beleid rekening moet worden gehouden met: de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn die voortvloeien uit: de middelen waarmee gewerkt wordt; de stoffen waarmee gewerkt wordt; de organisatie; de mens. de relevante wet- en regelgeving; de relevante bedrijfsinterne normen; de relevante omgevingsfactoren. De eerste drie onderdelen maken, als het goed is, deel uit van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie waarover iedere organisatie moet beschikken. Is dat nog niet het geval, dan zal deze voorafgaand aan het formuleren van het beleid uitgevoerd moeten worden. Op basis van de inventarisatie en evaluatie van de gevaren en de analyse van de in- en externe omgeving kan het beleid worden vastgesteld. Gewoonlijk wordt dit beleid vastgelegd voor een langere periode (drie tot vijf jaar). Daarbij wordt voor die periode aangegeven welke concrete doelen de organisatie wil bereiken. Een doel kan bijvoorbeeld zijn het oplossen van alle knelpunten met een prioriteit 1 voor 1 januari Belangrijk is dat de doelen meetbaar zijn. Een doel dat geformuleerd is als het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is dat bijvoorbeeld niet. Verbeteren zul je altijd wel doen, maar de vraag is welke concrete verbetering je wilt realiseren. 15

4 ohsas Daarnaast moet het beleid realistisch zijn. Men moet er met een redelijke mate van zekerheid van overtuigd zijn dat de gestelde doelen ook binnen de daarvoor gestelde termijn gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe is het belangrijk dat er in globale zin zicht is op de financiële en personele middelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen. Het beleid wordt schriftelijk vastgelegd. Alleen dan is het kenbaar, volgbaar en toetsbaar en kan het periodiek bijgesteld worden. 2.3 Planning (normelement 4.3) In het arbobeleid zijn de doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd. Door middel van een systeem van arboplanning worden deze beleidsvoornemens concreter uitgewerkt. In de volgende subparagrafen worden de eisen beschreven die vanuit de OSHAS aan dit planningsproces worden gesteld. Om te komen tot een plan wordt in de norm een aantal fasen onderscheiden: het inventariseren van de gevaren; het evalueren van de gevaren (de grootte van het risico vaststellen); het bepalen of er reeds beheersmaatregelen getroffen zijn om de risico s te reduceren, het bepalen van de effectiviteit van deze maatregelen en het benoemen van de verbeteringen die nog doorgevoerd moeten worden om de risico s verder te reduceren; het op basis van de voorgaande stappen formuleren van de te bereiken doelstellingen; het vastleggen van de doelstellingen in een concreet plan van aanpak. Ter ondersteuning van deze activiteiten moeten er ook procedures worden opgesteld die de relevante ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving, de wetenschap en techniek en de professionele dienstverlening bijhouden en die ervoor zorgen dat een ieder die van bepaalde informatie op de hoogte moet zijn daarvan ook kennis draagt GEVARENIDENTIFICATIE, RISICOBEOORDELING EN VASTSTELLING VAN BEHEERSMAATREGELEN (NORMELEMENT 4.3.1) De eerste stap in het planningsproces is het zichtbaar maken van de gevaren en de risico s die zich in de organisatie voordoen en de maatregelen die getroffen kunnen worden om deze risico s te beheersen. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Daarnaast kan aan andere bronnen informatie worden ontleend, zoals de analyses van het ziekteverzuim, de ongevallen, de bijna-ongevallen en gegevens vanuit spreekuren en periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken. 16

5 ohsas op hoofdlijnen WETTELIJKE EN ANDERE EISEN (NORMELEMENT 4.3.2) Dit normelement geeft voorschriften die ondersteunend zijn voor het planningsproces. Algemeen uitgangspunt van de OSHAS is dat er voldaan moet worden aan de wettelijke voorschriften, evenals aan eventuele bedrijfsvoorschriften (bijvoorbeeld voorschriften die op concernniveau uitgevaardigd worden. Bij het formuleren van doelstellingen (de volgende stap in het planningsproces) moet met deze eisen rekening gehouden worden DOELSTELLINGEN EN PROGRAMMA S (NORMELEMENT 4.3.3) Nadat de gevaren en risico s in kaart zijn gebracht en er bekend is welke beheersmaatregelen nog getroffen moeten worden, kan de volgende stap in het planningsproces gezet worden: het vaststellen van de doelen. De laatste stap in het planningsproces is het nader uitwerken van de verschillende doelstellingen in concrete, toetsbare plannen. Voor iedere doelstelling wordt aangegeven op welke wijze die doelstelling ingevuld en bereikt zal worden. Hiermee ontstaat een plan (programma) voor één of meerdere jaren. 2.4 Implementatie en uitvoering (normelement 4.4) Nadat het beleid is vastgesteld en verder uitgewerkt in concrete plannen, dienen de maatregelen geïmplementeerd en uitgevoerd te worden. Daartoe dienen in het managementsysteem een aantal voorzieningen aanwezig te zijn. In de eerste plaats moet de organisatie zodanig gestructureerd zijn dat zij in staat is deze plannen te implementeren en uit te voeren. Het is dan ook van belang duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe te bedelen. Een tweede belangrijk element is het voorlichten en trainen van medewerkers. Zij moeten op de hoogte gebracht worden van de veranderingen en de consequenties daarvan voor hun werk en arbeidsomstandigheden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er zal ook veel gecommuniceerd moeten worden, zowel over de plannen en de wijze van uitvoering, als over zaken waar men tijdens de implementatie en de uitvoering tegenaan loopt. Het structureren van de communicatie binnen de organisatie is dan ook een volgend aandachtspunt bij het opzetten van het arbomanagementsysteem. Al het bovenstaande kunnen we uit de losse pols regelen. Wil het echter voor een ieder op elk moment kenbaar zijn en wil het managementsysteem uiteindelijk toetsbaar zijn, dan zullen veel zaken in het managementsysteem vastgelegd moeten worden in schriftelijke documenten. Het opzetten van een goed systeem van documentatie en documentbeheersing is dan ook van wezenlijk belang. 17

6 ohsas Binnen de organisatie komen activiteiten voor die inherent gevaarlijk of ongezond zijn, of die een bijdrage kunnen leveren aan onveilige of ongezonde situaties. Deze activiteiten dienen door middel van goede en heldere procedures beheerst te worden opdat de onveilige of ongezonde situatie voorkomen wordt. Door het opzetten van een arbomanagementsysteem probeert een organisatie zoveel mogelijk ongewilde situaties (zoals ongevallen en ziekteverzuim) te voorkomen. Welke maatregelen ook getroffen worden, het kan nooit worden uitgesloten dat zich toch calamiteiten (in kleinere of grotere omvang) voordoen. De organisatie moet daar dan ook op voorbereid zijn. Het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie is dan ook het sluitstuk van alle maatregelen die in relatie staan tot het implementeren en het uitvoeren van de plannen. In de volgende paragrafen worden de verschillende elementen van implementatie en uitvoering nader onder de loep genomen MIDDELEN, TAAKVERDELING, VERANTWOORDELIJKHEID, TOEREKENBAARHEID EN BEVOEGDHEID (NORMELEMENT 4.4.1) De structuur van de organisatie ten aanzien van de zorg voor de arbeidsomstandigheden, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen binnen de organisatie duidelijk vastgelegd te worden. Dit gebeurt schriftelijk en zo concreet mogelijk. Daarnaast moet de directie voortdurend in woord en gedrag uiting geven aan het belang dat zij hechten aan goede arbeidsomstandigheden en het werken overeenkomstig de vastgestelde procedures. Binnen de directie is iemand aangewezen als eindverantwoordelijke voor het opzetten, in stand houden en goed functioneren van het managementsysteem. Van medewerkers wordt verwacht dat zij op de werkvloer hun verantwoordelijkheid nemen en werken volgens de voorschriften. Daar dient de organisatie op toe te zien BEKWAAMHEID, TRAINING EN BEWUSTZIJN (NORMELEMENT 4.4.2) De doelstelling van dit normelement is ervoor te zorgen dat mensen voldoende toegerust zijn om de aan hen opgedragen taken veilig en gezond uit te kunnen voeren en zich daarvan bij voortduring bewust zijn. Voorlichting en onderricht, instructies en periodieke aandacht, bijvoorbeeld in overlegsituaties, zijn daarbij de sleutelwoorden COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN OVERLEG (NORMELEMENT 4.4.3) Het doel van dit normelement is het zoveel mogelijk betrekken van alle medewerkers bij de zorg voor de arbeidsomstandigheden en het creëren van een draagvlak voor de te nemen en de genomen maatregelen door middel van raadpleging en overleg. In de norm wordt specifiek vastgelegd dat medewerkers 18

7 ohsas op hoofdlijnen betrokken moeten worden in het traject van de risico-inventarisatie en -evaluatie, het ontwikkelen van het beleid en de plannen DOCUMENTATIE (NORMELEMENT 4.4.4) De doelstelling van dit normelement is ervoor te zorgen dat het managementsysteem zodanig beschreven is dat het door een ieder begrepen kan worden en dat het systeem op een effectieve en efficiënte manier kan functioneren BEHEERSING VAN DOCUMENTATIE (NORMELEMENT 4.4.5) Alle documenten en databestanden die belangrijke informatie bevatten met betrekking tot het arbomanagementsysteem dienen als zodanig geïdentificeerd te zijn en beheerd te worden BEHEERSING VAN DE WERKZAAMHEDEN (NORMELEMENT 4.4.6) De doelstelling van dit normelement is te borgen dat handelingen die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden worden onderkend en dat maatregelen worden getroffen om deze risico s zoveel mogelijk te beheersen. Bij dit normelement gaat het erom dat de organisatie al die situaties in kaart brengt die van invloed zijn c.q. kunnen zijn op de arbeidsomstandigheden. Voor al deze situaties dient de organisatie te beschikken over procedures en werkwijzen die ervoor moeten zorgen dat er geen sprake is van negatieve invloed op de arbeidsomstandigheden. Een aantal situaties waaraan in ieder geval aandacht besteed moet worden, is: inkoop van goederen en diensten en het gebruikmaken van externe middelen; het aangaan van contracten met betrekking tot de levering van diensten en producten; het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en werkwijzen; het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden; het markeren van gevaarlijke plekken en machines; het werken met gevaarlijke stoffen; onderhoud en keuring van de gebouwen en hulpmiddelen VOORBEREID ZIJN EN REAGEREN OP NOODSITUATIES (NORMELEMENT 4.4.7) Er kan veel geregeld worden binnen een organisatie. De gevaren kunnen optimaal worden beheerst. Toch zijn ongevallen en incidenten niet te vermijden. Het doel van dit normelement is zicht te krijgen op mogelijk calamiteiten, plannen te maken en voorzieningen te treffen teneinde bij een calamiteit effectief en efficiënt te kunnen optreden. Het eindresultaat is een goed calamiteitenplan en een goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisatie. 19

8 ohsas Controle (normelement 4.5) De plannen zijn uitgevoerd. Nu is het belangrijk dat het bereikte niveau van arbeidsomstandighedenzorg wordt vastgehouden. Hierover gaat onderdeel 4.5 van de OSHAS De verschillende activiteiten die in dit kader uitgevoerd worden, worden hierna behandeld PRESTATIEMETING EN MONITORING (NORMELEMENT 4.5.1) Het doel van dit normelement is het zichtbaar maken van de prestaties die de organisatie levert op het gebied van de zorg voor de arbeidsomstandigheden. De prestaties kunnen op verschillende manieren en met verschillende technieken gemeten worden. Een aantal voorbeelden: de resultaten van de risico-inventarisatie en -evaluatie en de effectiviteit van de beheersmaatregelen; periodieke inspecties; het beoordelen van plannen voor een nieuwe werkruimte, nieuwe machines, nieuwe grondstoffen, nieuwe werkwijzen en dergelijke; specifieke inspecties en controles van machines en hulpmiddelen; het meten van concentraties aan gevaarlijke stoffen, de hoogte van de geluidsniveaus en dergelijke; de beschikbaarheid en de wijze van inzet van personeel met specifieke kwalificaties; het houden van toezicht op het gedrag van werknemers; Het analyseren van gegevens; het uitvoeren van een benchmark ten opzichte van andere organisaties. Iedere organisatie zal een keuze moeten maken ten aanzien van de instrumenten die ze gaat inzetten en de frequentie waarmee dat gebeurt. Een en ander is afhankelijk van de risico s die binnen de organisatie aanwezig zijn. Tevens dient te worden nagegaan of en zo ja welke statistische technieken toegepast worden bij het analyseren van de gegevens BEOORDELING VAN DE NALEVING (NORMELEMENT 4.5.2) Er moeten in de organisatie procedures worden vastgesteld om te kunnen beoordelen of aan de geldende wettelijke eisen wordt voldaan. Van deze periodieke beoordelingen dienen registraties bijgehouden te worden ONDERZOEK VAN INCIDENTEN, AFWIJKINGEN, CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN (NORMELEMENT 4.5.3) Het doel van dit normelement is een duidelijke structuur te scheppen voor het rapporteren en het onderzoeken van ongevallen, incidenten en afwijkingen, 20

9 ohsas op hoofdlijnen op een zodanige wijze dat de basisoorzaken zichtbaar worden en aangepakt kunnen worden BEHEERSING VAN REGISTRATIES (NORMELEMENT 4.5.4) Er dienen registraties te zijn waaruit de werking van het managementsysteem blijkt. Deze registraties moeten benoemd zijn en op een goede manier bewaard blijven. Registraties worden om verschillende redenen bijgehouden. In de eerste plaats gebeurt dat om voor een ieder in de organisatie een aantal zaken inzichtelijk te maken. In de tweede plaats om gegevens vast te leggen die op een later tijdstip kunnen worden geanalyseerd. De laatste en voor eventuele certificatie (maar ook voor de uitvoering van de interne audit) erg belangrijke reden is het kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de gespecificeerde eisen en doeltreffende werking van het arbomanagementsysteem. Bij het beschrijven van het onderdeel registraties kan een aantal onderwerpen worden onderscheiden: Het benoemen van de registraties die als arboregistratie worden aangemerkt, het vastleggen van de verantwoordelijkheden ten aanzien van het verzamelen van de gegevens voor de registraties, de indexering, het archiveren, het opslaan, het bijhouden en het vernietigen van de registraties en het aangeven wie toegang hebben tot de registraties. Dit gebeurt door het aanleggen van een register van registraties. Het aangeven op welke wijze de registraties van een uniek en daarmee traceerbaar nummer worden voorzien. Het aangeven van de wijze waarop de fysieke opslag van de registraties zal plaatsvinden. Het aangeven van de wijze waarop de ontvangst en distributie van registraties plaatsvinden, alvorens ze worden opgeborgen in de verschillende systemen. Het aangeven van de wijze waarop de registraties na opslag mogen worden gebruikt INTERNE AUDIT (NORMELEMENT 4.5.5) Audits vormen het sluitstuk van de bewakingscyclus in het managementsysteem. Door middel van de audit wordt nagegaan of en in hoeverre de verschillende systeemelementen functioneren. Daarmee wordt een totaal oordeel gegeven over het functioneren van het arbomanagementsysteem. Het is de ultieme toets waarbij nagegaan wordt of aan de eisen van de norm, in dit geval de OSHAS , wordt voldaan. 2.6 Directiebeoordeling (normelement 4.6) De wereld is in beweging. Iedere dag veranderen er dingen. Dit geldt ook voor arbeidsomstandigheden en de zorg voor arbeidsomstandigheden. Daarom moet 21

10 ohsas periodiek nagegaan worden of het systeem dat men vorm heeft gegeven nog voldoet aan de eisen die daaraan, mogelijk vanuit nieuwe perspectieven, gesteld worden. Het management moet zich deze vraag dan ook jaarlijks stellen. Op basis van verschillende vormen van informatie zal het management van de organisatie zich over deze vraag moeten buigen. De beoordeling heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de werking van het zorgsysteem. In organisatiekundige termen kun je het managementsysteem voor dit doel in eerste instantie zien als een zogenaamde black box. Figuur 2.2 Managementsysteem als black box Mensen Geen ongevallen Zorgsysteem Middelen Geen verzuim In het systeem worden mensen tewerkgesteld en worden allerlei hulpmiddelen binnengebracht. Het doel van een goed functionerend managementsysteem is onder andere het aantal ongevallen en het verzuim te minimaliseren. Dit is dan ook een aantal parameters dat iets kan zeggen over de werking van het managementsysteem. Maar er zijn er natuurlijk meer. We noemen hier een aantal belangrijke: de ongevallen die hebben plaatsgevonden; de bijna-ongevallen die hebben plaatsgevonden; het verzuim dat is geregistreerd; de beroepsziekten c.q. vermoede beroepsziekten die zijn gemeld; de meldingen van onveilige en ongezonde situaties; het verloop binnen de organisatie;de klachten die zijn binnengekomen; de onderbrekingen van het werk die plaatsvonden omdat medewerkers het te gevaarlijk of te ongezond vonden; de tekortkomingen die tijdens inspecties worden onderkend en het aantal keren dat deze tekortkomingen zijn teruggekomen; de resultaten van in- en externe audits; de resultaten van werkbelevingsonderzoeken; de resultaten van de uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie; de wijze waarop het voorgenomen beleid is uitgevoerd. Dit is een aantal belangrijke aspecten, dat zeker een rol moet spelen bij de beoordeling door de directie. Het is daarom belangrijk dat voor het verzamelen en analyseren van de deze gegevens goede registratiesystemen worden opgezet. 22

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen Dick Hortensius NEN Milieu&maatschappij Herziening NTA 8620 1 Inhoud Aanleiding en aanpak herziening NTA Belangrijkste aandachtspunten Afstemming

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015 De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620 Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep NTA8620 Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M:

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Managementsystemen. De organisatie in beweging. door: Fred van der Wal Stienstra. BMD Advies Oost. Grondig en gedegen.

Managementsystemen. De organisatie in beweging. door: Fred van der Wal Stienstra. BMD Advies Oost. Grondig en gedegen. Managementsystemen De organisatie in beweging door: Fred van der Wal Stienstra Inhoud 1. Wat is een managementsysteem 2. Soorten managementsystemen 3. Centrale thema s arbeidsinspectie 4. Arbo managementsysteem

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

ISO 14001:2015 Readiness Review

ISO 14001:2015 Readiness Review ISO 14001:2015 Readiness Review Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 14001:2015 een soepele

Nadere informatie

De volgende stap naar certificering!

De volgende stap naar certificering! ISO 45001 CERTIFICERING De volgende stap naar certificering! Laat u ondersteunen en bewerkstellig een continue verbetering van arbo- en verzuimprestaties. 2 - Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Inleiding

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd >>> Overgang Maatstaf 2016 Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

De volgende stap naar certificering!

De volgende stap naar certificering! ISO 50001 CERTIFICERING De volgende stap naar certificering! 2 - Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Inleiding Hartelijk dank voor uw interesse in de begeleiding naar ISO 50001 certificering. Met ISO

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

N versie 17 september Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een G&VW-managementsysteem...

N versie 17 september Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een G&VW-managementsysteem... Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een G&VW-managementsysteem Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een G&VW-managementsysteem... 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM

Nadere informatie

Kaderregeling Arbo- en Milieumanagement Universiteit Leiden

Kaderregeling Arbo- en Milieumanagement Universiteit Leiden Kaderregeling Arbo- en Milieumanagement Universiteit Leiden ingang: januari 2004 revisiedatum: januari 2005 looptijd: 2009 Interne Arbodienst Universiteit Leiden Dienst voor Veiligheid en Milieu Vastgesteld

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Informatieblad. N180103, versie 13 maart invoering van ISO en overgang van OHSAS 18001

Informatieblad. N180103, versie 13 maart invoering van ISO en overgang van OHSAS 18001 Informatieblad Invoering van ISO 45001 en overgang van OHSAS 18001 invoering van ISO 45001 en overgang van OHSAS 18001 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

1. Waar staan we nu? (de nulmeting)

1. Waar staan we nu? (de nulmeting) Amsterdam, 19 september 2015 Hoe zet u een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie op? Het stappenplan "ISO 14001 in 7 stappen" helpt u op weg! Onderstaand stappenplan is opgebouwd aan de

Nadere informatie

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012 De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties behaalt door het

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Informatieblad Vergelijking ISO45001 en VCA N180522, 25 JUNI 2018 INFORMATIEBLAD VERGELIJKING ISO45001 EN VCA

Informatieblad Vergelijking ISO45001 en VCA N180522, 25 JUNI 2018 INFORMATIEBLAD VERGELIJKING ISO45001 EN VCA Informatieblad Vergelijking ISO45001 en VCA 1 De overtuiging - en ervaring - van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere gezondheids- en veiligheidsprestaties behaalt door het gebruik van de

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De volgende stap naar certificering!

De volgende stap naar certificering! ISO 14001 CERTIFICERING De volgende stap naar certificering! Laat u ondersteunen en vergroot het draagvlak binnen uw organisatie. Draag zorg voor een continue verbetering van processen, producten en diensten.

Nadere informatie

Naar een veiliger (proces) industrie. Inspecties naar het onderhoudsmanagement en de veilige en juiste uitvoering van onderhoud bij BRZO-bedrijven

Naar een veiliger (proces) industrie. Inspecties naar het onderhoudsmanagement en de veilige en juiste uitvoering van onderhoud bij BRZO-bedrijven Naar een veiliger (proces) industrie Inspecties naar het onderhoudsmanagement en de veilige en juiste uitvoering van onderhoud bij BRZO-bedrijven De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een arbomanagementsysteem

Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een arbomanagementsysteem Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een arbomanagementsysteem INFORMATIEBLAD NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING MET EEN ARBOMANAGEMENTSYSTEEM... 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ReadinessReview

ISO 9001:2015 ReadinessReview ISO 9001:2015 ReadinessReview Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 9001:2015 een soepele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen.

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen. Postbus 159 6700 AD Wageningen Nieuwe Kanaal 9C 6709 PA Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail: mail@skh.org Website: http:/www.skh.org K.v.K. Arnhem 09190347 Rabobank rek. nr.

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Iris Advies. ISO als inspiratiebron. voor gezond en veilig werken. Ir. Iris van t Leven

Iris Advies. ISO als inspiratiebron. voor gezond en veilig werken. Ir. Iris van t Leven Iris Advies ISO 45001 als inspiratiebron voor gezond en veilig werken Ir. Iris van t Leven ISO 45001 meer dan de wet Managementsysteem voor gezond en veilig werken G&VW-managementsysteem Expliciet aandacht

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant Welkom INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Leen Scheers Senior consultant GEGEVEN bedrijven wensen verschillende managementsystemen met certificaten meerdere invalshoeken (KVM), zowel op managementniveau

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Stuurcyclus en beleidsverklaring

CO2 Prestatieladder Stuurcyclus en beleidsverklaring CO2 Prestatieladder Opgesteld door: R. Louis (Kader) Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Bedrijvenpark Twente 301 7602 KL Almelo Tel: 0546 536 800 Datum: 21-1-2019 Versie: 1.0 Status: Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleid veiligheid en gezondheid

Beleid veiligheid en gezondheid Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang Beleid veiligheid en gezondheid 1. Inleiding De Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (IKK) is gebaseerd op vier pijlers. Dat zijn: 1. De ontwikkeling van het

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Self assessment Goederenvervoer

Self assessment Goederenvervoer Self assessment Goederenvervoer De houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op vervoersgebied. De inspectie kent hiervoor vijf vormen van toezicht: objectinspecties, administratie controles,

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Waaldijk 101 2988

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

ARBO INFORMATIE INHOUDSOPGAVE

ARBO INFORMATIE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 11 1.1 Wat is arbo- en verzuimbeleid? 11 1.2 Arbo, verzuim, veiligheid, gezondheid en welzijn 11 1.3 Waar vind ik de belangrijkste wet- en regelgeving? 12 1.4 Opbouw van deze

Nadere informatie

Roy Verstegen. Managementenergie Actieplan

Roy Verstegen. Managementenergie Actieplan Roy Verstegen Managementenergie Actieplan 1. Inleiding In dit document worden de concrete CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen van het Roy Verstegen B.V. beschreven. De voortgang met betrekking

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Stappenplan voor het juist inrichten van uw BHV-organisatie Een essentieel onderdeel van integrale (brand)veiligheid

Stappenplan voor het juist inrichten van uw BHV-organisatie Een essentieel onderdeel van integrale (brand)veiligheid Stappenplan voor het juist inrichten van uw BHV-organisatie Een essentieel onderdeel van integrale (brand)veiligheid 2 Stappenplan voor het juist inrichten van uw BHV-organisatie: Een essentieel onderdeel

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Energiemeetplan Inclusief kwaliteitsmanagementplan en energiemanagement actieplan. Criteria

Energiemeetplan Inclusief kwaliteitsmanagementplan en energiemanagement actieplan. Criteria Energiemeetplan 2018-2022 Inclusief kwaliteitsmanagementplan en energiemanagement actieplan Criteria Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 en ISO50001 Opgesteld door Paul Jonk en Marco Vermeulen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

1. Inleiding op het onderdeel beleid voor bedrijfshulpverlening

1. Inleiding op het onderdeel beleid voor bedrijfshulpverlening 1. Inleiding op het onderdeel beleid voor bedrijfshulpverlening 1.1 Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening gaat over de manier waarop een bedrijf kleine en grotere calamiteiten het hoofd biedt.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven

Nadere informatie

AANTOONBAAR. MVO norm. Stichting MVO Aantoonbaar. Door Gerben Bekooy

AANTOONBAAR. MVO norm. Stichting MVO Aantoonbaar. Door Gerben Bekooy VO norm Stichting VO Aantoonbaar Door Gerben Bekooy Inhoud presentatie 1. aanleiding 2. doel 3. toelichting 4. relatie met andere VO initiatieven 5. status van de norm 6. vragen Door Gerben Bekooy Aanleiding

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

Assetmanagement. Resultaten maturityscan. 14 januari 2015

Assetmanagement. Resultaten maturityscan. 14 januari 2015 Assetmanagement Resultaten maturityscan 14 januari 2015 De 7 bouwstenen van Assetmanagement 2 22.Afwijkingen en herstelacties 23. Preventieve acties 24. Verbetermanagement 5.Leiderschap en betrokkenheid

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Procedure # 02 Audits

Procedure # 02 Audits Procedure # 02 Audits Versie 4 Datum: 1 november 2017 Goedgekeurd door Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het beschrijven van de wijze waarop, wanneer en door wie er audits worden uitgevoerd

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium Risicomanagement voor het lab Joost van Doorn Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium VAPRO versterkt en ontwikkelt het menselijk

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie