Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000"

Transcriptie

1 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

2 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee voor een beperking van de CO2-uitstoot. Een beperking die noodzakelijk is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ervaringen in het verleden hebben geleerd dat zonder structurele aandacht voor energiegebruik, de effecten van besparingsmaatregelen na verloop van tijd wegebben. Dat is de reden dat Energiezorg een verplicht onderdeel is van de tweede generatie meerjarenafspraken (MJA). Naast kostenbesparing en een verhoging van de doelmatigheid, draagt Energiezorg bij aan een beter imago. Daarmee vergroten bedrijven en organisaties de continuïteit en zekerheid van hun bedrijfsvoering. INHOUD ENERGIEZORG IN RELATIE TOT UW ZORGSYSTEEM 3 Andere zorgsystemen 4 De Referentie Energiezorg en het ISO 9001:2000-systeem 6 Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Juni 2006

3 Andere zorgsystemen Als u Energiezorg integreert in de dagelijkse praktijk van uw organisatie, beschikt u over een instrument voor voortdurende verbetering van uw energie-efficiency. De integratie van dit instrument in de dagelijkse praktijk verloopt het best als u daarbij uitgaat van de Referentie Energiezorg met Leidraad en de BasisCheck Energiezorg. Dit Energiezorgsysteem is de invulling van het aspect energie in het ISO 14001:2004-milieuzorgsysteem. Voor bedrijven en organisaties die meedoen aan de tweede ronde meerjarenafspraken (MJA2) is ingebruikname van een dergelijk Energiezorgsysteem verplicht. Na twee en drie jaar moeten zij bovendien aan verschillende minimale eisen voldoen. Bij instellingen en bedrijven zijn diverse zorgsystemen in gebruik. Het is zinvol om Energiezorg waar mogelijk in een dergelijk bestaand systeem op te nemen. Meerdere zorgsystemen naast elkaar in stand houden is minder efficiënt dan de systemen integreren tot één systeem. SenterNovem heeft daarom voor haar Referentie Energiezorg de link laten uitwerken naar drie van de meest vóórkomende systemen: milieuzorg volgens ISO 14001:2004, het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2000 en het voedselveiligheidssysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Hieruit zijn drie tabellen voortgekomen, die aangeven welke verbanden er zijn tussen elk van deze zorgsystemen en de Referentie Energiezorg en hoe u Energiezorg kunt integreren in elk van deze systemen. Deze tabellen worden aangeduid als Linking Lists en u kunt ze gebruiken als hulpmiddel bij het integreren van Energiezorg in uw eigen zorgsysteem. Gebruik van Linking Lists Kies de Linking List van de norm waarin u Energiezorg wilt integreren. Indien u reeds een zorgsysteem heeft geïntegreerd, kies dan de Linking List van de norm die als basis is gebruikt voor dat zorg- of managementsysteem. In veel gevallen zal dit de ISO 14001:2004 of de ISO 9001:2000 zijn, maar het is ook mogelijk vanuit HACCP te werken. U vindt de Linking List voor ISO 9001:2000 hierna. Hanteer voor eventuele onderdelen die niet zijn ingevuld door uw basisnorm steeds de Referentie Energiezorg met Leidraad. Als u nog geen zorg- of managementsysteem heeft, kunt u het best rechtstreeks volgens de Referentie Energiezorg werken. GRAFIEK Energie Efficiency Index (EEI) van een bedrijf EE-Index in % geen Energiezorg = verlies Energiezorg = winst

4 De Referentie Energiezorg en het ISO 9001: 2000-systeem In dit hoofdstuk vindt u de Linking List tussen de Referentie en het ISO 9001:2000-systeem. De Linking List geeft aan welke verbanden er zijn tussen de Referentie Energiezorg en het ISO 9001:2000-systeem en dient als hulpmiddel bij het inpassen van Energiezorg in het ISO 9001:2000-systeem. U kunt ze bestellen bij het Frontoffice SenterNovem, tel , U kunt de brochures en de spreadsheet ook downloaden als pdf via Indeling van de tabel In de eerste kolom van de lijst ( Referentie Energiezorg ) vindt u steeds de letterlijke tekst van de Referentie Energiezorg weergegeven, die de basis moet vormen van uw Energiezorgsysteem. Er is een onderscheid gemaakt tussen voor het systeem noodzakelijke ( verplichte ) onderdelen en voor het systeem wenselijke ( vrijwillige ) onderdelen. De wenselijke elementen zijn facultatief en hier cursief weergegeven. Voor de tweede generatie MJA-bedrijven geldt dat hun Energiezorgsysteem moet voldoen aan de Referentie Energiezorg van SenterNovem. De basisdocumenten voor de invoering van Energiezorg blijven daarom te allen tijde de Referentie Energiezorg met Leidraad en de BasisCheck Energiezorg. Houdt deze documenten (op papier of elektronisch) tijdens het gebruik van deze Linking List daarom steeds bij de hand! Kolom twee ( Kwaliteitszorgsysteem eisen ISO 9001:2000 ) geeft aan welke paragraaf van ISO 9001:2000 een vergelijkbare eis behandelt of het beste bij de Referentie aansluit. Tussen haakjes vindt u steeds een verwijzing naar het resultaat dat u krijgt als u voldoet aan deze ISO 9001:2000-paragraaf. 4

5 Kolom drie ( Vragen uit BasisCheck ) beschrijft de minimale eisen waaraan uw organisatie volgens de meerjarenafspraken moet voldoen. Voor meer informatie: zie de BasisCheck Energiezorg. In de vierde en laatste kolom ( Aanpassingsadvies ISO 9001:2000 ) staat een advies hoe u uw ISO 9001:2000-systeem kunt aanpassen zodat het voldoet aan de Referentie Energiezorg. Gebruik van de Linking List: > Loop de tabel punt voor punt door. In de eerste kolom vindt u wat de Referentie Energiezorg van u vraagt. Raadpleeg zo nodig de Referentie Energiezorg met Leidraad voor verduidelijking. > Lees de tweede kolom en zoek het daar genoemde betrokken document in uw eigen managementsysteem erbij. > Lees de derde kolom met de minimale eisen voor Energiezorg. Treft u hier geen beschrijving aan, dan is dat element voor het Kwaliteitszorgsysteem niet verplicht. > Wijzig uw systeem volgens de aanwijzingen in de vierde kolom en integreer deze aanpassing in uw bedrijfsvoering. Het is sterk aan te bevelen niet alleen de aanwijzingen voor de verplichte elementen door te voeren, maar ook de nietverplichte. Let wel: Indien u zich beperkt tot de verplichte elementen, heeft u daarmee nog geen volledig Energiezorgsysteem ingevoerd. U voldoet dan slechts aan de minimale eisen die gelden na toetreding tot de MJA2! Voor een volledig en goed werkend Energiezorgsysteem moet u alle onderdelen van de Referentie Energiezorg doorvoeren. 5

6 Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001: Energiebeleid 1.1 Energiebeleidsverklaring De organisatie heeft energie 5.1 Betrokkenheid directie (14) Heeft de onderneming Het energiebeleid kan opgenomen expliciet genoemd als belangrijk energiebeleid dat wordt onder- worden in de beleidsverklaring of onderdeel van het (milieu)beleid. 5.3 Kwaliteitsbeleid schreven door het hoogste leiding- indien aanwezig in het Het energiebeleid past bij de gevende (operationele) niveau? arbo- of milieubeleid. milieueffecten van het bedrijf De organisatie heeft expliciet 5.1.a) Betrokkenheid directie (15a) Is in de beleidsverklaring Leg in de beleidsverklaring vast vastgelegd dat wet- en regelgeving, opgenomen dat de organisatie: dat wet- en regelgeving, een een eventuele MJA of de energie- Voldoet aan relevante wetten, eventuele MJA of de energieaspecten van een milieuconvenant regels, andere onderschreven aspecten van een milieuconvenant zullen worden nagekomen. afspraken? worden nagekomen De organisatie heeft haar 5.3 Kwaliteitsbeleid (15b) Is in de beleidsverklaring Zorg ervoor dat commitment tot commitment tot continue opgenomen dat de organisatie: continue verbetering van de verbetering van de energie- Streeft naar continue verbetering energie-efficiency en preventie van efficiency en preventie van onnodig van de energieprestaties en onnodig energiegebruik in het energiegebruik vastgelegd. preventie van energiegebruik? beleid worden vastgelegd Het energiebeleid is bekend 5.3.d) Kwaliteitsbeleid (6a) Geldt bij de uitvoering van de Communiceer over het gemaakt bij alle medewerkers. werkzaamheden dat: energiebeleid op vergelijkbare Het energiebeleid bekend is bij wijze als over het kwaliteitsbeleid. alle relevante medewerkers en er naar wordt gestreefd? Het energiebeleid is (13) Is het energiebeleid beschikbaar Indien niet gewenst is dat het beschikbaar voor het publiek. voor externe belanghebbenden? gehele beleid beschikbaar is voor het publiek, zorg er dan voor dat het energiebeleid als apart onderdeel kan worden gepubliceerd. 6

7 2 Planning 2.1 Energieaspecten De belangrijkste energie- 4.1 a+b) Algemene eisen (1) Zijn de energiegebruiken Beschrijf hoe identificatie van aspecten van de organisatie zijn bekend en beschikbaar processen en energieaspecten geïnventariseerd en worden 7.1 Planning van het realiseren (bijvoorbeeld in het EBP of uit uw plaatsvindt. Breid de doorlichting regelmatig geactualiseerd. van het product (inleiding) monitoringinformatie)? uit, naast die van producten en diensten, met energieaspecten Planning van ontwerp en (2) Heeft de organisatie op basis ontwikkeling. van de energiegebruiken de belangrijke energieaspecten bepaald (zie bovenstaande definitie) en heeft men dit up-to-date gehouden? Er is een duidelijke relatie Kwaliteitsdoelstellingen Zorg dat informatie over reductie tussen de geïnventariseerde van energiegebruik wordt energieaspecten en de energie- bijgehouden in lijn met de eisen doelstellingen. uit de Basischeck Energiezorg. 2.2 Wettelijke en andere eisen Relevante wettelijke en 1.1 Algemeen; klanteisen en (17a) Worden bij het opstellen en Pas eventueel de bestaande overige eisen die betrekking wet- en regelgeving beoordelen van doelstellingen documenten/procedures zodanig hebben op de processen, worden de volgende zaken in aan dat energie wet- en regelproducten en diensten van de 5.2 Klantgerichtheid acht genomen: geving worden meegenomen. organisatie zijn geïdentificeerd (o.a. De wettelijke en andere eisen? In de praktijk is het beter hiervoor Wm en MJA/ milieuconvenanten) Bepaling van de producteisen een aparte methodiek vast te stellen (zie Leidraad Energiezorg) Input voor ontwerp en ontwikkeling 2.3 Doel- en taakstellingen De organisatie heeft energie Kwaliteitsdoelstellingen Het energiebeleid dient te worden doelstellingen geformuleerd voor vertaald naar meetbare doelde middellange termijn (bijv. 4 jaar Planning van het kwaliteits- stellingen voor de korte en middelof de duur van een vergunning of managementsysteem lange termijn die zijn gekoppeld MJA) en energietaakstellingen voor aan relevante functies en niveaus de korte termijn (kleiner of gelijk binnen de organisatie; eventueel aan 1 jaar). op dezelfde wijze als bij kwaliteitsmanagement. 7

8 2.3.2 De organisatie heeft bij het 1.1. Algemeen (17 Worden bij het opstellen en Werk de doelstellingen uit en vaststellen van de doelstellingen beoordelenvan de doelstellingen houd rekening met de genoemde rekening gehouden met: Kwaliteitsdoelstellingen worden de volgende zaken in acht zaken hiernaast. wettelijke en overige regelgeving; genomen: significante energieaspecten; De wettelijke en andere eisen? stand der techniek; De belangrijke energieaspecten? financiële, zakelijke en De beste beschikbare technieken? operationele vereisten; De verbetering van de indirecte visie van belanghebbende derden. energie-effecten, zoals die veroorzaakt worden door bv materiaalkeuze, transporteurs en/of toeleveranciers? Het tijdpad waarbinnen ze gerealiseerd moeten worden? De doelstellingen van de Kwaliteitsdoelstellingen (16) Is er een plan van aanpak om Zorg dat er een aantoonbare organisatie zijn in overeenstemming de energieprestatie te verbeteren, relatie is tussen energiebeleid met het geformuleerde energie- in overeenstemming met en doelstellingen. beleid (o.a. continue verbetering). het beleid? 2.4 Energiezorgprogramma De verantwoordelijkheden Kwaliteitsdoelstellingen (3) Zijn taken, verantwoordelijk- Leg taken, verantwoordelijkheden inzake het bereiken van de energie- heden en bevoegdheden en bevoegdheden vast ten aanzien doelstellingen en energie Planning van het kwaliteits- vastgesteld voor medewerkers van de uitvoering van de energietaakstellingen zijn vastgelegd. managementsysteem betrokken bij energiezorg doelstellingen. Dit kan eventueel (bv doelstellingen)? op vergelijkbare wijze als bij Verantwoordelijkheden en kwaliteitsdoelstellingen. bevoegdheden De organisatie beschikt over a) Planning van het (16) Is er een plan van aanpak om de Stel een tijdspad op voor de een overzicht van activiteiten kwaliteits-managementsysteem energieprestatie te verbeteren, in realisatie van de doelstellingen uitgezet in de tijd om de energie- overeenstemming met het beleid? inclusief te nemen acties, doelstellingen en energie- evaluatiemomenten en, indien van taakstellingen te verwezenlijken. toepassing, benodigde middelen Energieaspecten worden bij b) Planning van het kwaliteits (6c) Geldt bij de uitvoering van de Zorg dat energiezorg bij beslissingen belangrijke beslissingen zoals managementsysteem. werkzaamheden: ten aanzien van nieuwe activiteiten investeringen en product- - Bij de inkoop van goederen en en investeringen aan de orde komt. ontwikkeling meegenomen Input voor ontwerp en diensten wordt gekeken naar de Pas eventueel bestaande ontwikkeling consequentie voor het procedures aan, waarin dit wordt energiegebruik? vastgelegd. 7.4 Inkoop 8

9 2.4.4 De voortgang van activiteiten a) Planning van het kwaliteits- (6b) Geldt bij de uitvoering van de Stel een aantoonbare voortgangswordt bewaakt. managementsysteem werkzaamheden: bewaking vast voor de vastgelegde Monitoringinformatie wordt energiedoelstellingen. Zie Bewaking en meting van gebruikt om het energiegebruik eventueel hiervoor de afspraken in processen van processen te beheersen en het Plan van Aanpak. te verbeteren? Bespreking van de voortgang kan Bewaking en meting van bijvoorbeeld plaatsvinden in producten (7) Wordt van de belangrijkste vergaderingen of werkgroepen. energiegebruikers (energieaspecten) Ook hier geldt dat de systematiek wordthet gebruik regelmatig voor wat betreft kwaliteits gemeten, geregistreerd, management uitkomst kan bieden. geanalyseerd en gerapporteerd? Vindt analyse plaats in relatie tot productieprocessen (monitoring). 3 Implementatie en uitvoering 3.1 Structuur en verantwoordelijkheid (8) Bevat de hiervoor genoemde monitoring: Energiegebruik per afdeling of proces? Financiële- of gebruikskentallen? Streefgebruiken? Energiegebruik projecten? (Grafische) Trendanalyse? Op verschillende niveaus in Verantwoordelijkheden en (3) Zijn taken, verantwoordelijk- Leg de (taken,) verantwoordelijkde organisatie zijn de taken en bevoegdheden heden en bevoegdheden heden en bevoegdheden vast verantwoordelijkheden zodanig vastgesteld voor medewerkers conform de structuur van het vastgelegd dat de doel- en taak Directievertegenwoordiger betrokken bij energiezorg bestaande kwaliteitszorgsysteem stellingen op het terrein van (bv doelstellingen)? (bijvoorbeeld in functieenergie kunnen worden beschrijvingen en/of procedures/ gerealiseerd. Een directie- werkinstructies e.d.). vertegenwoordiger is aangewezen als eindverantwoordelijke. Voeg de verantwoordelijkheden ten aanzien van energie toe aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (kwaliteits-) directievertegenwoordiger (dit mag ook een ander zijn) Er zijn voldoende middelen 6.1 Beschikbaar stellen van (4) Worden afdoende financiële De organisatie dient middelen beschikbaar gesteld voor invoering middelen middelen ter beschikking gesteld, beschikbaar te stellen om het en onderhoud van het energie- voor het beheersen en verbeteren energiebeleid in de organisatie te zorgsysteem (zoals competent 6.3 Infrastructuur van de energieprestatie? implementeren en te onderhouden. personeel, technische en financiële De middelen moeten de medemiddelen). werkers in staat stellen de taken uit te voeren. 9

10 3.2 Opleiding en bewustwording De opleidingsbehoefte is (Personeel) Algemeen (10) Is de noodzakelijke kennis en Leg de opleidingsbehoefte(n) van geïnventariseerd van de werk- informatie op gebied van efficiënt de werknemers vast die van nemers waarvan de werkzaam a, b, c) Bekwaamheid, energiegebruik bekend en zijn de invloed kunnen zijn op het heden een belangrijk effect op het bewustzijn en training medewerkers die het energie- energieverbruik, bijvoorbeeld in energieverbruik kunnen hebben. gebruik kunnen beïnvloeden het bestaande opleidingsplan. geïnstrueerd en/of opgeleid? Er is een overzicht van de e) Bekwaamheid, bewustzijn Zorg ervoor dat aan het bestaande relevante kennis en ervaring van en training overzicht van bekwaamheid, individuele werknemers. bewustzijn en training een overzicht van relevante kennis en ervaring op het gebied van energie wordt toegevoegd Er wordt regelmatig aandacht d) Bekwaamheid, bewustzijn (11) Wordt intern regelmatig over De bewustwording ten aanzien van besteed aan de bewustwording en training energieprestatie en energiezorg energiezorg moet een aandachtsvan de werknemers. gesproken op uitvoerend en punt zijn in de bedrijfsvoering, management niveau? bijvoorbeeld in bestaande inwerkprogramma s, functioneringsgesprekken en interne communicatie (bijvoorbeeld werkoverleg). 3.3 Communicatie Intern wordt regelmatig over Interne communicatie (11) Wordt intern regelmatig over Documenteer waar en hoe de voortgang van het energiezorg- energieprestatie en energiezorg energiezorg aan de orde dient te programma gecommuniceerd. gesproken op uitvoerend en komen; dit kan bijvoorbeeld als management niveau? onderdeel van het reeds bestaande overzicht (kwaliteits-)werkoverleg, intranet, publicaties Extern wordt, indien gewenst Communicatie met de klant (12) Is afgesproken hoe en aan wie Vaststellen en documenteren of verplicht, regelmatig over de de energieprestaties bekend externe communicatie over voortgang van het energiebeleid worden gemaakt? energie; onderwerp, frequentie en en/of het energiezorgprogramma verantwoordelijkheden. gecommuniceerd. (13) Is het energiebeleid beschikbaar voor externe belanghebbenden? 3.4 Documentatie energiezorgsysteem De elementen van het Algemeen (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Neem energiezorg op in het energiezorgsysteem zijn elektronisch) hoe energiezorg bestaande kwaliteitsmanagementbeschreven, evenals de relatie met Kwaliteitshandboek werkt en wordt een relatie gelegd systeem. Zorg dat de relatie tussen andere documentatie. naar relevante instructies de systeemelementen duidelijk en procedures? wordt beschreven. 3.5 Documentenbeheer De gebruikte wijze van Beheersing van documentatie (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Zorg dat de (algemene) procedure documentenbeheer ligt elektronisch) hoe energiezorg werkt ook voor het energiezorgsysteem procedureel vast. en wordt een relatie gelegd naar van toepassing is. relevante instructies en procedures? 10

11 3.5.2 Alle aan het zorgsysteem Beheersing van documentatie (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Zorg dat de (algemene) procedure verbonden documenten worden elektronisch) hoe energiezorg werkt ook voor het energiezorgsysteem ordelijk en toegankelijk bewaard. en wordt een relatie gelegd naar van toepassing is. relevante instructies en procedures? Alle aan het zorgsysteem b) Beheersing van (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Zorg dat de (algemene) procedure verbonden documenten worden documentatie elektronisch) hoe energiezorg werkt ook voor het energiezorgsysteem periodiek beoordeeld, eventueel en wordt een relatie gelegd naar van toepassing is. herzien en goedgekeurd door relevante instructies en procedures? bevoegde medewerkers. 3.6 Beheersing van de werkzaamheden Er bestaat aantoonbaar inzicht 7.1 Planning van het realiseren (5) Is afgesproken hoe het energie- Met betrekking tot deze zaken in het energieverbruik van de van het product gebruik van de bedrijfsactiviteiten moeten normen en beheersbelangrijkste energieverbruikers wordt beheerst? maatregelen zijn vastgelegd, welke alsmede de mechanismen, Bepaling van de producteisen kunnen dienen als sturingsorganisatie, gedrag en/of techniek (6b) Geldt bij de uitvoering van instrument. Vervolgens moet dit met welke zij worden beheerst Beoordeling van de de werkzaamheden: geheel in de organisatie producteisen Monitoringinformatie wordt geïmplementeerd worden door gebruikt om het energiegebruik planning of procedures. Van het 7.3 Ontwerp en ontwikkeling van processen te beheersen energiegebruik dienen registraties en te verbeteren? te worden bijgehouden. 7.4 Inkoop Beheersing van productie en het leveren van diensten Geldigverklaring van processen voor productie en het leveren van diensten Instandhouding van het product Significante energieaspecten 7.4 Inkoop (6c) Geldt bij de uitvoering van de Neem eisen ten aanzien van van ingekochte diensten en werkzaamheden: energieaspecten op als goederen worden beoordeeld. Bij de inkoop van goederen en inkoopspecificatie en neem deze diensten wordt gekeken naar de eisen mee in de beoordeling. consequentie voor het energiegebruik? Derden worden geïnstrueerd 7.4 Inkoop (6c) Geldt bij de uitvoering van de Zorg dat u, waar relevant, een en voorge-licht (o.a. toeleveranciers werkzaamheden: verantwoordelijke instructie en en aannemers). Bij de inkoop van goederen en voorlichting aan derden geeft. diensten wordt gekeken naar de Dit kan eventueel opgenomen consequentie voor het energie- worden in bestaande inkoop- en gebruik (indien relevant krijgen productieprocedures. toeleveranciers, aannemers en derden instructies m.b.t. energiegebruik)? 11

12 maatregelen 4.1 Controle en meting Het energiegebruik van 8.1 (Meting, analyse en verbetering) (1) Zijn de energiegebruiken Voeg de monitoring op relevante bedrijfsactiviteiten wordt Algemeen bekend en beschikbaar energiegebruik en -aspecten toe regelmatig gemeten, geregistreerd, (bijvoorbeeld in het EBP of uit uw aan het bestaande geanalyseerd en gerapporteerd Bewaking en meting van monitoringinformatie)? monitoringsysteem. processen (7) Wordt van de belangrijkste Bepaal kengetallen om toetsing Bewaking en meting van energiegebruikers (energieaspecten) mogelijk te maken. De getallen producten het gebruik regelmatig gemeten, kunnen worden gerelateerd aan geregistreerd, geanalyseerd en branchegegevens. 8.4 Analyse van gegevens gerapporteerd? Vindt analyse plaats in relatie tot productieprocessen (monitoring)? (8) Bevat de hiervoor genoemde monitoring: Energiegebruik per afdeling of proces? Financiële of gebruikskentallen? Streefgebruiken? Energiegebruik projecten? (Grafische) Trendanalyse? De organisatie beschikt over Planning van het (7) Wordt van de belangrijkste Stel een aantoonbare voortgangseen voortgangsrapportage en kwaliteitsmanagementsysteem energiegebruikers (energieaspecten) bewaking vast voor de vastgelegde evaluatie met betrekking tot de het gebruik regelmatig gemeten, energiedoel- en taakstellingen. energiedoel- en taakstellingen. 8.1 (Meting, analyse en verbetering) geregistreerd, geanalyseerd en Zie hiervoor eventueel het plan Algemeen gerapporteerd? Vindt analyse plaats van aanpak. Opvolging kan ook in relatie tot productieprocessen geschieden overeenkomstig met Bewaking en meting van (monitoring)? het kwaliteitssysteem, processen bijvoorbeeld in reguliere (8) Bevat de hiervoor genoemde vergaderingen, werkgroepen en Bewaking en meting van monitoring: directiebeoordeling. Hierover producten Energiegebruik per afdeling dienen afspraken gemaakt te of proces? worden. 8.4 Analyse van gegevens Financiële of gebruikskentallen? Streefgebruiken? Energiegebruik projecten? (Grafische) Trendanalyse? Periodiek wordt geëvalueerd 5.6 Directiebeoordeling (24d) Wordt, als voorbereiding van Beoordeel jaarlijks tijdens de of eisen met betrekking tot energie de evaluatie, minimaal de volgende verificatie van het systeem in wettelijke en overige regelgeving Bewaking en meting van informatie verzameld: (directiebeoordeling) de naleving worden nageleefd. processen De evaluatie van de naleving van van wet- en regelgeving op het wettelijke en andere afspraken gebied van energie Bewaking en meting van (MJA) m.b.t. energie. Ook de ontwerpers en producten ontwikkelaars dienen regelmatig te verifiëren met welke wet- en regelgeving (toekomstige) producten te maken krijgen Meet- en registratie- 7.6 Beheersing van bewakings- (9) Worden relevante meters naar Neem in het bestaande kalibratieapparatuur worden regelmatig en meetapparatuur behoren onderhouden en indien plan de energiemeet- en onderhouden en gekalibreerd. nodig gekalibreerd? registratieapparatuur op. 12

13 4.2 Afwijkingen corrigerende en preventieve maatregelen De verantwoordelijkheid voor 8.3 Beheersing van afwijkende (22) Wordt bij afwijkingen de Zorg dat de (algemene) procedures het onderzoeken en behandelen producten oorzaak onderzocht en correctieve van toepassing is op energievan afwijkingen en het nemen van en/of preventieve maatregelen aspecten. maatregelen om afwijkingen in het 8.4 Analyse van gegevens genomen om herhaling te Wijs verantwoordelijken aan gebruik van energie te corrigeren voorkomen? voor de activiteiten. en te voorkomen is vastgelegd Corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen De uitvoering, juistheid en 8.3 Afwijkende producten Pas de bestaande procedures voor effectiviteit van de getroffen afwijkingen, corrigerende- en maatregelen wordt regelmatig 8.4 Analyse van gegevens preventieve maatregelen toe op gecontroleerd. energie gerelateerde maatregelen f) Corrigerende maatregelen 4.3 Registraties e) Preventieve maatregelen Registraties van het Kwaliteitsregistraties (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Neem de registraties van het energiezorgsysteem worden elektronisch) hoe energiezorg werkt energiezorgsysteem op in de geïdentificeerd, vastgelegd, op- en wordt een relatie gelegd naar bestaande werkwijze. geslagen en indien nodig ver- relevante instructies en procedures? Stel eventueel een index op wijderd uit een (energie) register. met de energieregistraties De registraties zijn leesbaar, Kwaliteitsregistraties (18) Is vastgelegd (schriftelijk of Neem de registraties van het identificeer- en herleidbaar tot de elektronisch) hoe energiezorg werkt energiezorgsysteem op in de betrokken activiteit, product of en wordt een relatie gelegd naar bestaande werkwijze. dienst. relevante instructies en procedures? 4.4 Energiezorgaudits Er worden regelmatig, maar Interne Audit (19) Wordt minimaal één keer per Neem de energieaspecten op als minimaal eens per jaar, interne jaar een interne audit van het onderdeel van de interne audits uitgevoerd met betrekking energiezorgsysteem uitgevoerd en (kwaliteits)audits. tot het aspect energie zoals wordt over de werking ge- Leg duidelijk vast dat ook op de verwoord in deze specificatie, rapporteerd aan het management? energiereferentie moet worden (kan onderdeel zijn van andere geaudit. zorgsystemen) om de werking van (20) Wordt in de energiezorgaudits Pas het auditprogramma aan het systeem te controleren. bepaald of medewerkers of zodat de meeste tijd wordt besteed medewerkers de ten aanzien van aan de belangrijkste energieenergiegebruik vastgestelde aspecten. werkwijzen volgen en afspraken nakomen? (21) Wordt in de energiezorgaudits bepaald of de activiteiten op het gebied van beheersing van energiegebruik voldoen aan het energiezorgprogramma van de organisatie? 13

14 4.4.2 De resultaten van de audit Interne Audit (19) Wordt minimaal één keer per Rapporteer over het functioneren worden gerapporteerd aan het jaar een interne audit van het van het energiezorgprogramma. management. energiezorgsysteem uitgevoerd en Dezelfde methoden als bij kwaliteitswordt over de werking ge- management kunnen gebruikt rapporteerd aan het management? worden; reguliere communicatie (bv werkoverleggen, rapportages) en directiebeoordeling. 5 Betrokkenheid directie 5.1 Evaluatie Het energiezorgsysteem of het 5.6 Directiebeoordeling (23) Wordt de evaluatie van het energieaspect binnen een ander energiezorgsysteem wordt minimaal zorgsysteem wordt periodiek, maar één keer per jaar door het minimaal jaarlijks, beoordeeld door management uitgevoerd? de directie op toepasselijkheid, adequaatheid en effectiviteit. (24) Wordt, als voorbereiding van de evaluatie, minimaal de volgende informatie verzameld: De nieuwe energieaspecten die zijn vastgesteld; De energieprestatie aan de hand van monitoringinformatie; Een toetsing van meetregistraties aan de branche/proceskentallen en/of ratio s (indien relevant); De evaluatie van de naleving van wettelijke en andere afspraken (MJA) m.b.t. energie. (25) Wordt, tijdens de evaluatie, de doeltreffendheid van het systeem om het beleid en de doelstellingen te realiseren beoordeeld? (26) Wordt, tijdens de evaluatie besproken of het beleid en doelstellingen moeten worden bijgesteld als gevolg van veranderende omstandigheden en de verplichting tot continue verbetering van de prestatie? Neem in de directiebeoordeling ook het energiezorgsysteem op. 14

15

16 Meer weten over Energiezorg? Deze brochure maakt onderdeel uit van een serie brochures over Energiezorg: SenterNovem stimuleert duurzame ontwikkeling en innovatie door een brug te slaan tussen markt en overheid. Op professionele wijze voert SenterNovem overheidsbeleid uit rond innovatie, energie & klimaat en milieu & leefomgeving. Bedrijven, instellingen en overheden kunnen bij SenterNovem terecht voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen op deze terreinen, nationaal en internationaal. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Meer informatie: 1. Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency 2. Referentie Energiezorg met Leidraad 3. Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem - Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001: Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem - Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001: Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem - Linking List tussen de Referentie Energiezorg en HACCP Naast deze brochures bestaat nog de spreadsheet BasisCheck Energiezorg. Catharijnesingel 59 Postbus RE Utrecht Telefoon Telefax Publicatienummer 2MJAF0625 Swentiboldstraat 21 Postbus AA Sittard Telefoon Telefax De brochures kunt u bestellen bij het Frontoffice SenterNovem, tel , U kunt de brochures en de spreadsheet ook downloaden als pdf via Hier vindt u nog meer informatie over Energiezorg. Meer informatie over het MJA-programma vindt u op Deze brochure is geproduceerd in het kader van het programma MJA-facilitering, dat SenterNovem uitvoert in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de staatscourant. 16

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001, 2000 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties Inhoudsopgave

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency Voor profit- en non-profitorganisaties conform ISO14001:2004

Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency Voor profit- en non-profitorganisaties conform ISO14001:2004 Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency Voor profit- en non-profitorganisaties conform ISO14001:2004 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging

Nadere informatie

Plan van aanpak voor de invoering van energiemanagement. Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad

Plan van aanpak voor de invoering van energiemanagement. Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad Plan van aanpak voor de invoering van energiemanagement Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Plan van aanpak... 5 Opzetten energiemanagementsysteem... 7 Onderdeel 1a:

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Plan van aanpak voor de invoering van Energiemanagement

Plan van aanpak voor de invoering van Energiemanagement Plan van aanpak voor de invoering van Energiemanagement Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad Plan van aanpak voor invoering Energiemanagement / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Revisie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement programma

Energiemanagement programma Energiemanagement programma Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en S. Landstra Kenmerk Energiemanagement programma Datum 25 oktober 2011 Versie 1.0 Status Definitief 1. DOEL

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief HANDBOEK ENERGIEZORG RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Definitief Utrecht, 20 maart 2013 2013, LOXIA B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-03-2015 Opgesteld: Thomas Heye Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen... 3 3 Planning... 4 3.1 Identificatie

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma 3.B.2 Energiemanagementprogramma DEME: creating land for the future 3.B.2 Energiemanagementprogramma Documentkenmerk: Datum: Status: RBE12-2016-RAP-203a 11-04-2012 Definitief Opgesteld door: Verificatie

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. Energie management actieplan De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Legal Entity Department Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens : Naam International Paint (Nederland) bv Adres Kleidijk 88 Plaats 3160 AB Rhoon Tel 010-5033566 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energie Managementplan Datum: 08/05/2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beleid en doelstellingen... 4 3 Planning... 5 3.1 Identificatie en beoordeling energie

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-04-2013 Opgesteld: Thomas Heye Goedgekeurd: Bert Horsthuis (energiemanager BVGO) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Energiemanagement Actieplan Projectnummer 9222

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

NEN-EN-ISO Energiemanagementsysteem

NEN-EN-ISO Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Energiemanagementsysteem 1.2 Toepassingsgebied 1.2.1 Organizational boundary 1.2.2 Operational boundary 1.3 Continue verbetering 2. Managementverantwoordelijkheid

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

1. Waar staan we nu? (de nulmeting)

1. Waar staan we nu? (de nulmeting) Amsterdam, 19 september 2015 Hoe zet u een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie op? Het stappenplan "ISO 14001 in 7 stappen" helpt u op weg! Onderstaand stappenplan is opgebouwd aan de

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA)

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review Meerjarenafspraak energie-effiieny (MJA) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Interne energieaudits 4 1.1 Algemene introdutie 4 1.2 Interne energieaudits

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! Goed energiemanagement leidt tot hoge

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Energiezorg en Energiezorgsystemen

Energiezorg en Energiezorgsystemen Energiezorg en Energiezorgsystemen Centexbel Frank Van Overmeire een gezamenlijk initiatief van: met steun van: Inhoud Energiezorg: is het op een structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie