Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem"

Transcriptie

1 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001, 2000 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Energiezorg invoeren 3 De Referentie Energiezorg en het ISO 9001, 2000-systeem 4 Linkinglist voor het ISO 9001, 2000-systeem 6 Colofon Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem is een uitgave van Novem en hoort bij de Referentie Energiezorg met Leidraad en de Checklist Energiezorg. De linkinglist in deze brochure is in opdracht van Novem opgesteld door LLOYD S REGISTER MANAGEMENT SERVICES, Rotterdam. Eindredactie: Videm Communicatie, Utrecht Ontwerp en drukwerk: Drost, creatief in communicatie, De Meern 2

3 Energiezorg invoeren Als u energiezorg integreert in de dagelijkse praktijk van uw organisatie, beschikt u over een instrument voor voortdurende verbetering van de energie-efficiency. De integratie van dit instrument in de dagelijkse praktijk verloopt het best als u daarbij uitgaat van de Referentie Energiezorg met Leidraad en de Checklist Energiezorg. Dit energiezorgsysteem is de invulling van het aspect energie in het ISO milieuzorgsysteem. Voor bedrijven en organisaties die meedoen aan de tweede ronde meerjarenafspraken (MJA s) is ingebruikname van een dergelijk energiezorgsysteem verplicht. Na twee jaar moeten zij bovendien aan enkele minimale eisen voldoen. Andere zorgsystemen Bij instellingen en bedrijven zijn diverse zorgsystemen in gebruik. Het is zinvol om energiezorg - waar mogelijk - in een dergelijk bestaand systeem op te nemen. Meerdere zorgsystemen naast elkaar in stand houden is minder efficiënt dan de systemen integreren tot één systeem. Novem heeft daarom voor haar Referentie Energiezorg de link laten uitwerken naar drie van de meest vóórkomende systemen: milieuzorg volgens ISO 14001, het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001, 2000 en het voedselveiligheidssysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Hieruit zijn drie tabellen voortgekomen, die aangeven welke verbanden er zijn tussen elk van deze zorgsystemen en de Referentie Energiezorg en hoe u energiezorg kunt integreren in elk van deze systemen. Deze tabellen worden aangeduid als linkinglists en u kunt ze gebruiken als hulpmiddel bij het integreren van energiezorg in uw eigen zorgsysteem. Gebruik van linkinglists Kies de linkinglist van de norm waarin u energiezorg wilt integreren. Indien u reeds een zorgsysteem heeft geïntegreerd, kies dan de linkinglist van de norm die als basis is gebruikt voor dat zorg- of managementsysteem. In veel gevallen zal dit de ISO of de ISO 9001, 2000 zijn, maar het is ook mogelijk vanuit HACCP te werken. U vindt een van de drie bijbehorende linkinglists in de volgende hoofdstukken. Hanteer voor eventuele onderdelen die niet zijn ingevuld door uw basisnorm steeds de Referentie Energiezorg met Leidraad. Als u nog geen zorg- of managementsysteem heeft, kunt u het best rechtstreeks volgens de Referentie Energiezorg werken. EEI in % geen energiezorg = verlies energiezorg = winst Jaren 3

4 De Referentie Energiezorg en het ISO 9001, 2000-systeem In dit hoofdstuk vindt u de linking list tussen de Referentie en het ISO 9001, 2000-kwaliteitssysteem. De linking list geeft aan welke verbanden er zijn tussen de Referentie Energiezorg en het ISO 9001, 2000-systeem en dient als hulpmiddel bij het inpassen van energiezorg in het ISO 9001, 2000-systeem. Voor de tweede-generatie-mja-bedrijven geldt nadrukkelijk dat hun energiezorgsysteem moet voldoen aan de Referentie Energiezorg van Novem. De basisdocumenten voor de invoering van energiezorg blijven daarom te allen tijde de Referentie Energiezorg met Leidraad en de Checklist Energiezorg. Houdt deze documenten (op papier of elektronisch) tijdens het gebruik van deze linking list daarom steeds bij de hand! U kunt ze bestellen bij het publicatiecentrum van Novem ( tel. (046) ). U kunt ze ook als PDF downloaden van de Novem-internetsite Indeling van de tabel In de eerste kolom van de lijst ( Referentie Energiezorg ) vindt u steeds de letterlijke tekst van de Referentie Energiezorg weergegeven, die de basis moet vormen van uw energiezorgsysteem. Er is een onderscheid gemaakt tussen voor het systeem noodzakelijke ( verplichte ) onderdelen en voor het systeem wenselijke ( vrijwillige ) onderdelen. De wenselijke elementen zijn facultatief en hier cursief weergegeven. Kolom twee ( Overeenkomstige paragraaf ISO 9001, 2000 ) geeft aan welke paragraaf van ISO 9001, 2000 een vergelijkbare eis behandelt of het beste bij de Referentie aansluit. Tussen haakjes vindt u steeds een verwijzing naar het resultaat dat u krijgt als u voldoet aan deze ISO 9001, 2000-paragraaf. Kolom drie ( Minimale eisen na twee jaar (Checklist Energiezorg) ) beschrijft de minimale eisen (niveau C) waaraan uw organisatie volgens de meerjarenafspraken uiterlijk twee jaar na toetreding moet voldoen. De lijst vermeldt letterlijk de vragen in de Checklist waarvoor op dat tijdstip minstens één punt moet worden gescoord. Voldoen aan deze minimale eisen is overigens niet genoeg om 4

5 van een volledig operationeel energiezorgsysteem te kunnen spreken en profiteren! Een goed energiezorgsysteem scoort punten bij elk onderdeel van de Checklist. De minimale eisen van niveau C zijn slechts vastgelegd als een meetbare tussenstap richting een goed (compleet) energiezorgsysteem. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Checklist. In de vierde en laatste kolom ( Aanpassingsadvies ISO 9001, 2000 ) staat een advies hoe u uw ISO 9001, 2000-zorgsysteem kunt aanpassen zodat het voldoet aan de Referentie Energiezorg. Let wel: Indien u zich beperkt tot de verplichte elementen, heeft u daarmee nog geen volledig energiezorgsysteem ingevoerd. U voldoet dan slechts aan de minimale eisen die gelden twee jaar na toetreding tot de MJA2! Voor een volledig en goed werkend energiezorgsysteem moet u alle onderdelen van de Referentie Energiezorg doorvoeren. Gebruik van de linkinglist: - Loop de tabel punt voor punt door. - In de eerste kolom vindt u wat de Referentie Energiezorg van u vraagt. Raadpleeg zo nodig de Referentie Energiezorg met Leidraad voor verduidelijking. - Lees de tweede kolom en zoek het daar genoemde betrokken document in uw eigen managementsysteem erbij. - Lees de derde kolom met de minimale eisen voor energiezorg na twee jaar. Treft u hier geen beschrijving aan, dan is dat element voor het energiezorgsysteem niet verplicht. - Wijzig uw systeem volgens de aanwijzingen in de vierde kolom en integreer deze aanpassing in uw bedrijfsvoering. Het is sterk aan te bevelen niet alleen de aanwijzingen voor de verplichte elementen door te voeren, maar ook de niet-verplichte. 5

6 6 Linking list voor het ISO 9001, 2000-systeem Referentie Energiezorg Overeenkomstige paragraaf ISO 9001, 2000 Minimale eisen na twee jaar (Checklist Energiezorg) Aanpassingsadvies ISO 9001, Energiebeleid 1.1 Energiebeleidsverklaring De organisatie heeft energie expliciet genoemd als belangrijk onderdeel van het (milieu)beleid. Het energiebeleid past bij de milieueffecten van het bedrijf. 5.1 Betrokkenheid directie 5.3 Kwaliteitsbeleid (beleidsverklaring) Heeft de onderneming energiebeleid dat wordt onderschreven door het hoogste leidinggevende niveau? Het energiebeleid kan opgenomen worden in de beleidsverklaring of - indien aanwezig - in het arbo- of milieubeleid De organisatie heeft expliciet vastgelegd dat wet- en regelgeving, een eventuele MJA of de energieaspecten van een milieuconvenant zullen worden nagekomen. geen referentie (beleidsverklaring) Wordt in dit beleid verklaard dat de onderneming/organisatie voldoet aan de relevante wetten, regels en andere onderschreven eisen? Leg in de beleidsverklaring vast dat weten regelgeving, een eventuele MJA of de energieaspecten van een milieuconvenant zullen worden nagekomen De organisatie heeft haar commitment tot continue verbetering van de energieefficiency en preventie van onnodig energiegebruik vastgelegd. 5.3 Kwaliteitsbeleid (beleidsverklaring) Wordt in dit beleid verklaard dat de onderneming/organisatie continue verbetering en preventie van onnodig energiegebruik nastreeft? Zorg ervoor dat commitment tot continue verbetering van de energie-efficiency en preventie van onnodig energiegebruik in het energiebeleid worden vastgelegd Het energiebeleid is bekend gemaakt bij alle medewerkers. 5.3.d Kwaliteitsbeleid Communiceer over het energiebeleid op vergelijkbare wijze als over het kwaliteitsbeleid Het energiebeleid is beschikbaar voor het publiek. geen referentie Indien niet gewenst is dat het gehele beleid beschikbaar is voor het publiek, zorg er dan voor dat het energiebeleid als apart onderdeel kan worden gepubliceerd. 2 Planning 2.1 Energieaspecten Een energieaspect is een aspect dat betrekking heeft op een element van een activiteit, product of dienst van een organisatie dat een voor- of nadelig effect kan hebben op het energieverbruik.

7 2.1.1 De belangrijkste energieaspecten van de organisatie zijn geïnventariseerd en worden regelmatig geactualiseerd a+b Algemene eisen 7.1 Planning van het realiseren van het product (inleiding) Planning van ontwerp en ontwikkeling Heeft de onderneming de belangrijke energieaspecten van de bedrijfsprocessen geïdentificeerd? Wordt het overzicht van energieaspecten regelmatig geactualiseerd? Zijn in deze identificatie betrokken: Alle bedrijfsprocessen? Een energieconsumptieanalyse? De relatie meter/energieverbruikers/ processen? Alle belangrijke energiedragers? Beschrijf hoe identificatie van processen en energieaspecten plaatsvindt. Breid de doorlichting van producten en diensten, inclusief ontwerp en ontwikkeling, uit met doorlichting op energieaspecten Er is een duidelijke relatie tussen de geïnventariseerde energieaspecten en de energiedoelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen Zorg dat informatie over reductie van energieverbruik wordt bijgehouden in lijn met de eisen uit de Checklist Energiezorg. 2.2 Wettelijke en andere eisen Relevante wettelijke en overige eisen die betrekking hebben op de processen, producten en diensten van de organisatie zijn geïdentificeerd (o.a. Wm en MJA/milieuconvenanten). 7.2 Contracteisen 7.5 Producteisen Input voor ontwerp en ontwikkeling Heeft de onderneming gedocumenteerd aan welke wettelijke en andere eisen (MJA) ze moet voldoen? De methodiek ten aanzien van het identificeren van klanteisen is vergelijkbaar met die voor identificatie van wettelijke en overige eisen. In praktijk is het echter beter hiervoor een aparte methodiek vast te stellen (zie Leidraad Energiezorg). 2.3 Doel- en taakstellingen De organisatie heeft energiedoelstellingen geformuleerd voor de middellange termijn (bijv. 4 jaar of de duur van een vergunning of MJA) en energietaakstellingen voor de korte termijn (kleiner of gelijk aan 1 jaar) Kwaliteitsdoelstellingen (doelstellingen) Stelt de organisatie een EBP (EnergieBesparingsPlan) op, in het kader van afgesloten convenanten? Het beleid zoals opgenomen in de beleidsverklaring (MJA s etc.) dient te worden vertaald naar meetbare doelstellingen die zijn gekoppeld aan relevante functies en niveaus binnen de organisatie. 7

8 8 Vervolg Linking list voor het ISO 9001, 2000-systeem Referentie Energiezorg Overeenkomstige paragraaf ISO 9001, 2000 Minimale eisen na twee jaar (Checklist Energiezorg) Aanpassingsadvies ISO 9001, De organisatie heeft bij het vaststellen van de doelstellingen rekening gehouden met: wettelijke en overige regelgeving; Significante energieaspecten; stand der techniek; financiële, zakelijke en operationele vereisten; visie van belanghebbende derden b Output van de beoordeling (doelstellingen) Worden bij het vaststellen en beoordelen van de doelstellingen de volgende zaken in acht genomen: De wettelijke eisen? De belangrijkste energieaspecten? De stand der techniek (volgens b.v. Novem)? De financiële, operationele en zakelijke behoeften? Wensen van belanghebbende derden (externe partijen)? De hiernaast genoemde punten moeten - als dat relevant is - worden opgenomen in de doelstellingen. Dit moet via registratie aantoonbaar zijn De doelstellingen van de organisatie zijn in overeenstemming met het geformuleerde energiebeleid (o.a. continue verbetering) Kwaliteitsdoelstellingen (doelstellingen) Zijn de doel- en taakstellingen in overeenstemming met energiebeleid, inclusief de preventie van onnodig energieverbruik? Zorg dat er een aantoonbare relatie is tussen doelstellingen en beleid. 2.4 Energiezorgprogramma De verantwoordelijkheden inzake het bereiken van de energiedoelstellingen en energietaakstellingen zijn vastgelegd Kwaliteitsdoelstellingen a Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem (vastgelegde verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het bereiken van de doelstellingen) Zijn er programma s om de doelen te bereiken en omvatten deze: De verantwoordelijkheden voor het bereiken van de energiedoel- en taakstellingen? Werk de energiedoelstellingen uit, bijvoorbeeld in een projectplan met daarin aangegeven wie wat doet en wanneer elke taak gereed moet zijn. Leg daarin ook vast welke middelen daarvoor moeten worden ingezet De organisatie beschikt over een overzicht van activiteiten uitgezet in de tijd om de energiedoelstellingen en energietaakstellingen te verwezenlijken De planning van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt uitgevoerd om te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan het managementsysteem als ook aan de kwaliteitsdoelstellingen. (projectplan) Zijn er programma s om de doelen te bereiken en omvatten deze ook: Het tijdspad waarbinnen een en ander gerealiseerd moet worden? Werk de energiedoelstellingen uit, bijvoorbeeld in een projectplan met daarin aangegeven wie wat doet en wanneer elke taak gereed moet zijn. Leg daarin ook vast welke middelen daarvoor moeten worden ingezet Energieaspecten worden bij belangrijke beslissingen zoals investeringen en productontwikkeling meegenomen Input voor ontwerp en ontwikkeling 5.4.2b Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem Wordt het programma waar nodig aangepast, zodat bij een nieuwe beslissing m.b.t. nieuwe of aangepaste ontwikkelingen, activiteiten, producten of diensten wordt voldaan aan het energiezorgsysteem? Zorg dat is vastgelegd dat energieaspecten worden meegenomen in investeringsplannen.

9 2.4.4 De voortgang van activiteiten wordt bewaakt Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem 8.1 Algemeen Wordt de voortgang van de activiteiten aantoonbaar bewaakt? Bewaak de voortgang van het activiteitenplan middels bijvoorbeeld opvolging in vergaderingen, actielijsten, werkgroepen etc. Hierover dienen afspraken te worden gemaakt Bewaking en meting van processen 3 Implementatie en uitvoering 3.1 Structuur en verantwoordelijkheid Op verschillende niveaus in de organisatie zijn de taken en verantwoordelijkheden zodanig vastgelegd dat de doel- en taakstellingen op het terrein van energie kunnen worden gerealiseerd. Een directievertegenwoordiger is aangewezen als eindverantwoordelijke Verantwoordelijkheid en bevoegdheid Directievertegenwoordiger (vastgelegde verantwoordelijkheden en bevoegdheden) Zijn taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) op verschillende niveaus gedefinieerd en vastgelegd? Is er een directievertegenwoordiger benoemd? Wordt regelmatig aan het management gerapporteerd over de voortgang en de presentaties van het (energiezorg)systeem? Leg de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast conform de structuur van het bestaande kwaliteitszorgsysteem. Voeg de verantwoordelijkheden ten aanzien van energie toe aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directievertegenwoordiger. Het is ook mogelijk voor het gebied van energie een andere directievertegenwoordiger aan te wijzen dan voor kwaliteit Er zijn voldoende middelen beschikbaar gesteld voor invoering en onderhoud van het energiezorgsysteem (zoals competent personeel, technische en financiële middelen) Middelen Worden afdoende middelen ter beschikking gesteld, zoals specifieke opleidingen, financiële middelen en investeringen in technologie? Zorg ervoor dat de hiernaast genoemde middelen voldoende ter beschikking van energiezorg staan. 3.2 Opleiding en bewustwording De opleidingsbehoefte is geïnventariseerd van de werknemers waarvan de werkzaamheden een belangrijk effect op het energieverbruik kunnen hebben Bekwaamheid, bewustzijn en training Heeft de onderneming opleidings-, scholingsen/of voorlichtingsbehoeften bepaald? Zijn hierbij in het bijzonder die functionarissen meegenomen waarvan de werkzaamheden een effect kunnen hebben op het energieverbruik? Leg de opleidingsbehoeften vast voor personeelsleden die het energieverbruik kunnen beïnvloeden. 9

10 10 Vervolg Linking list voor het ISO 9001, 2000-systeem Referentie Energiezorg Overeenkomstige paragraaf ISO 9001, 2000 Minimale eisen na twee jaar (Checklist Energiezorg) Aanpassingsadvies ISO 9001, Er is een overzicht van de relevante kennis en ervaring van individuele werknemers Bekwaamheid, bewustzijn en training Zorg ervoor dat aan het bestaande overzicht van bekwaamheid, bewustzijn en training een overzicht van relevante kennis en ervaring op het gebied van energie wordt toegevoegd Er wordt regelmatig aandacht besteed aan de bewustwording van de werknemers Bekwaamheid, bewustzijn en training Neem ook energieaspecten op bij bijvoorbeeld inwerkprogramma's, functioneringsgesprekken en interne communicatie. 3.3 Communicatie Intern wordt regelmatig over de voortgang van het energiezorg-programma gecommuniceerd Interne communicatie (gedocumenteerde overlegstructuur) Is vastgelegd en wordt bijgehouden hoe de interne communicatie plaatsvindt binnen de verschillende niveaus en functies? Documenteer in welk overleg energiezorg aan de orde dient te komen Extern wordt, indien gewenst of verplicht, regelmatig over de voortgang van het energiebeleid en/of het energiezorgprogramma gecommuniceerd Communicatie met de klant Beoordeel of voortgang van energiebeleid via deze processen kan verlopen. 3.4 Documentatie energiezorgsysteem De elementen van het energiezorgsysteem zijn beschreven evenals de relatie met andere documentatie Eisen aan de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem Kwaliteitshandboek Liggen de belangrijkste elementen van het energiezorgsysteem schriftelijk of elektronisch vast? (Te weten de energiebeleidsverklaring, het overzicht energieaspecten, het overzicht wettelijke en andere eisen, het energieprogramma, het documentbeheer, het meet- en registratieprogramma, de energieregistraties, de rapportages energiezorgaudits en de directiebeoordeling). Neem de hiernaast genoemde elementen van het energiezorgsysteem op in het kwaliteitsmanagementsysteem. 3.5 Documentenbeheer De gebruikte wijze van documentenbeheer ligt procedureel vast Beheersing documentatie (procedure documentbeheer) Is er een procedure voor de beheersing van documenten? De procedure documentbeheer kan tevens gebruikt worden voor het beheer van de energiezorgdocumenten.

11 3.5.2 Alle aan het zorgsysteem verbonden documenten worden ordelijk en toegankelijk bewaard Beheersing documentatie (procedure documentbeheer) Gebruik de bestaande procedure documentbeheer Alle aan het zorgsysteem verbonden documenten worden periodiek beoordeeld, eventueel herzien en goedgekeurd door bevoegde medewerkers Beheersing documentatie (procedure documentbeheer) Heeft deze procedure ook betrekking op periodieke beoordeling, wijziging en goedkeuring, of bevat een andere procedure dit? Gebruik de bestaande procedure documentbeheer. 3.6 Beheersing van de werkzaamheden Er bestaat aantoonbaar inzicht in het energieverbruik van de belangrijkste energieverbruikers alsmede de mechanismen, organisatie, gedrag en/of techniek met welke zij worden beheerst Planning realisatieprocessen Bestaat er aantoonbaar inzicht in de uitvoering van activiteiten die samenhangen met de belangrijkste energieverbruikers (energieaspecten), alsmede de mechanismen (organisatie, gedrag en/of techniek) met welke ze worden beheerst? Activiteiten die een relatie hebben met energieverbruik moeten planmatig worden uitgevoerd. Van het energieverbruik dienen registraties te worden bijgehouden Significante energieaspecten van ingekochte diensten en goederen worden beoordeeld Inkoop Is aantoonbaar dat energieaspecten van ingekochte diensten en goederen worden beheerst? Neem de eisen ten aanzien van energieaspecten op als inkoopspecificaties en neem deze eisen mee in de beoordeling Derden worden geïnstrueerd en voorgelicht (o.a. toeleveranciers en aannemers) Inkoop 4.1 Algemene eisen (opmerking) Zorg dat waar dat relevant is, derden worden geïnstrueerd over energieaspecten. 4 Controle en corrigerende maatregelen 4.1 Controle en meting Het energiegebruik van relevante bedrijfsactiviteiten wordt regelmatig gemeten, geregistreerd, geanalyseerd en gerapporteerd Monitoring en meten van producten Wordt het energieverbruik van relevante bedrijfsactiviteiten regelmatig gemeten, geregistreerd, geanalyseerd en gerapporteerd? Worden metingen en registraties vergeleken met en getoetst aan branche/proceskengetallen en/of ratio s (benchmarking)? Verklaar de bestaande werkwijze rond monitoring van toepassing op energiegebruik. Zorg dat getallen worden gerelateerd aan branchegegevens of andere informatie. 11

12 12 Vervolg Linking list voor het ISO 9001, 2000-systeem Referentie Energiezorg Overeenkomstige paragraaf ISO 9001, 2000 Minimale eisen na twee jaar (Checklist Energiezorg) Aanpassingsadvies ISO 9001, De organisatie beschikt over een voortgangsrapportage en evaluatie met betrekking tot de energiedoel- en taakstellingen Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem 8.1 Algemeen Bewaking en meting van processen Worden de resultaten van de metingen minimaal eens per jaar geëvalueerd om de performance te beoordelen in relatie tot de beheersingsmechanismen en de energiedoel- en -taakstellingen? De voortgang van het activiteitenplan dient te worden bewaakt middels bijvoorbeeld opvolging in vergaderingen, actielijsten, werkgroepen etc. Hierover dienen afspraken te worden gemaakt Periodiek wordt geëvalueerd of eisen met betrekking tot energie in wettelijke en overige regelgeving worden nageleefd Bewaking en meting van producten 5.6 Directiebeoordeling Wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd of wettelijke en andere eisen (MJA) met betrekking tot energie worden nageleefd? Leg het uitvoeren van een evaluatie van de naleving van wet- en regelgeving vast in de directiebeoordeling Meet- en registratieapparatuur worden regelmatig onderhouden en gekalibreerd. 7.6 Beheersing van bewakings- en meetapparatuur. Neem energiemeters op in het onderhoudsplan en bij de kalibratie. 4.2 Afwijkingen corrigerende en preventieve maatregelen De verantwoordelijkheid voor het onderzoeken en behandelen van afwijkingen en het nemen van maatregelen om afwijkingen in het gebruik van energie te corrigeren en te voorkomen is vastgelegd. 8.3 Beheersingen van afwijkingen Corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen (procedure preventieve en corrigerende maatregelen) Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden aantoonbaar geregeld voor het behandelen en beoordelen van afwijkingen en het nemen van correctieve en preventieve maatregelen? Wordt bij afwijkingen: De oorzaak onderzocht en correctieve actie ondernomen? Hanteer de bestaande werkwijze ook bij behandeling van afwijkingen met betrekking tot energiegebruik De uitvoering, juistheid en effectiviteit van de getroffen maatregelen wordt regelmatig gecontroleerd. 8.3 Beheersingen van afwijkingen Corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen Wordt bij afwijkingen: Beoordeeld of passende corrigerende en/of preventieve maatregelen zijn ingevoerd om herhaling te voorkomen? Controleer of corrigerende en preventieve maatregelen met betrekking tot energie zijn opgenomen in de procedure. (procedure preventieve en corrigerende maatregelen) 4.3 Registraties

13 4.3.1 Registraties van het energiezorgsysteem worden geïdentificeerd, vastgelegd, opgeslagen en indien nodig verwijderd uit een (energie)register Kwaliteitsregistraties (gedocumenteerde procedure voor de beheersing van kwaliteitsregistraties) Heeft de organisatie aantoonbaar de identificatie, het onderhoud en de verwijdering van relevante registraties van het energiezorgsysteem geregeld? Zijn de betreffende bewaartermijnen bepaald? Neem de registraties van het energiezorgsysteem op in de bestaande werkwijze De registraties zijn leesbaar, identificeer- en herleidbaar tot de betrokken activiteit, product of dienst Kwaliteitsregistraties (gedocumenteerde procedure voor de beheersing van kwaliteitsregistraties) Zijn de registraties herleidbaar, leesbaar en identificeerbaar in relatie tot object, activiteit, product of dienst? Zie procedure beheer van kwaliteitsregistraties. 4.4 Energiezorgaudits Er worden regelmatig, maar minimaal eens per jaar, interne audits uitgevoerd met betrekking tot het aspect energie zoals verwoord in deze specificatie, (kan onderdeel zijn van andere zorgsystemen) om de werking van het systeem te controleren Interne audits (procedure voor interne audits) Vindt minimaal één keer per jaar een interne audit op het gebied van energiezorg plaats? Wordt hierin aandacht besteed aan: Doeltreffende uitvoering van het energiezorgsysteem (programma, procedures en instructies)? Het volgen van vastgestelde werkwijzen en verantwoordelijkheden in verband met energieaspecten voor de beheersing van de werkzaamheden en de werking van registratie- en beoordelingsmechanismen? Informatievoorziening over audits aan het management? De vraag of de activiteiten op het gebied van beheersing van energieverbruik voldoen aan het energiezorgprogramma van de onderneming? Neem de energieaspecten op als onderdeel van de interne (kwaliteits)audits en zorg dat deze audits minimaal één keer per jaar plaatsvinden De resultaten van de audit worden gerapporteerd aan het management Interne audits (auditrapport) Rapporteer over het functioneren van het energiezorgsysteem. 5 Betrokkenheid directie 5.1 Evaluatie Het energiezorgsysteem of het energieaspect binnen een ander zorgsysteem wordt periodiek, maar minimaal jaarlijks, beoordeeld door de directie op toepasselijkheid, adequaatheid en effectiviteit Managementreview Inputeisen voor de managementreviews Wordt minimaal eens per jaar het energiezorgsysteem beoordeeld door het management? Wordt hierin aandacht besteed aan de doeltreffendheid van het systeem en het beleid? Neem het energiezorgsysteem op als onderwerp voor de managementreview. Wordt er voldoende informatie verzameld om het energiezorgsysteem te kunnen beoordelen?

14 Meer weten over energiezorg? Deze brochure maakt onderdeel uit van een serie brochures over energiezorg: 1. Referentie Energiezorg (met Leidraad) 2. Checklist Energiezorg 3. Energiezorg in relatie tot uw energiezorgsysteem (Linkinglists) 4. Energiezorg: de weg naar continue verbetering van de energie-efficiency 5. Energiezorg: blijvende winst! De brochures zijn te bestellen bij het Novempublicatiecentrum, tel. (046) of MJA2 en energiezorg U kunt ze ook downloaden van de Novem-internetsite: Meer informatie over energiezorg en de verschillende instrumenten is te verkrijgen bij Novem, tel. (030) (MJA helpdesk), of op internet: Hier vindt u ook een instrumentendatabase. Ministerie van Economische Zaken Energiezorg is een garantie voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee voor een beperking van de CO 2 -uitstoot. Een beperking die noodzakelijk is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. De geschiedenis leert dat zonder structurele aandacht voor energiegebruik, de effecten van besparingsmaatregelen na verloop van tijd wegebben. Dat is de reden dat energiezorg een verplicht onderdeel is van de tweede generatie meerjarenafspraken. Voor bedrijven en organisaties is energiezorg een geschikt instrument om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast kostenbesparing en een verhoging van de doelmatigheid, draagt energiezorg als vorm van maatschappelijk ondernemen bij aan een beter imago. Daarmee vergroten bedrijven en organisaties de continuïteit en zekerheid van hun bedrijfsvoering. L V N Voor vragen en advies over MJA2 kunt u terecht bij Novem: Internet: MJA-infolijn: Deze brochure is geproduceerd in het kader van het programma MJA-facilitering 2001, dat Novem uitvoert in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Swentiboldstraat 21 Postbus AA Sittard Tel.: Fax: Catharijnesingel 59 Postbus RE Utrecht Tel.: Fax: Novem op internet: 3MJAF04.04 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Novem geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001:2004 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Plan van aanpak voor de invoering van energiemanagement. Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad

Plan van aanpak voor de invoering van energiemanagement. Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad Plan van aanpak voor de invoering van energiemanagement Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Plan van aanpak... 5 Opzetten energiemanagementsysteem... 7 Onderdeel 1a:

Nadere informatie

Energiemanagement programma

Energiemanagement programma Energiemanagement programma Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en S. Landstra Kenmerk Energiemanagement programma Datum 25 oktober 2011 Versie 1.0 Status Definitief 1. DOEL

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Plan van aanpak voor de invoering van Energiemanagement

Plan van aanpak voor de invoering van Energiemanagement Plan van aanpak voor de invoering van Energiemanagement Projectfasen: Referentie - Vragen - Leidraad Plan van aanpak voor invoering Energiemanagement / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Revisie

Nadere informatie

Referentie Energiezorg met Leidraad Systematische en voortdurende verbetering van de energie-efficiency in de industrie en utiliteitsbouw

Referentie Energiezorg met Leidraad Systematische en voortdurende verbetering van de energie-efficiency in de industrie en utiliteitsbouw Referentie Energiezorg met Leidraad Systematische en voortdurende verbetering van de energie-efficiency in de industrie en utiliteitsbouw Inhoud De specificaties van een energiemanagementsysteem 3 Voorwoord

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief HANDBOEK ENERGIEZORG RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Definitief Utrecht, 20 maart 2013 2013, LOXIA B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma 3.B.2 Energiemanagementprogramma DEME: creating land for the future 3.B.2 Energiemanagementprogramma Documentkenmerk: Datum: Status: RBE12-2016-RAP-203a 11-04-2012 Definitief Opgesteld door: Verificatie

Nadere informatie

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. Energie management actieplan De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energie Managementplan Datum: 08/05/2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beleid en doelstellingen... 4 3 Planning... 5 3.1 Identificatie en beoordeling energie

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

NEN-EN-ISO Energiemanagementsysteem

NEN-EN-ISO Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Energiemanagementsysteem 1.2 Toepassingsgebied 1.2.1 Organizational boundary 1.2.2 Operational boundary 1.3 Continue verbetering 2. Managementverantwoordelijkheid

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-03-2015 Opgesteld: Thomas Heye Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen... 3 3 Planning... 4 3.1 Identificatie

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie

Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency Voor profit- en non-profitorganisaties conform ISO14001:2004

Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency Voor profit- en non-profitorganisaties conform ISO14001:2004 Energiezorg: hét middel voor structurele aandacht voor energie-efficiency Voor profit- en non-profitorganisaties conform ISO14001:2004 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Legal Entity Department Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens : Naam International Paint (Nederland) bv Adres Kleidijk 88 Plaats 3160 AB Rhoon Tel 010-5033566 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Energiezorg en Energiezorgsystemen

Energiezorg en Energiezorgsystemen Energiezorg en Energiezorgsystemen Centexbel Frank Van Overmeire een gezamenlijk initiatief van: met steun van: Inhoud Energiezorg: is het op een structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-04-2013 Opgesteld: Thomas Heye Goedgekeurd: Bert Horsthuis (energiemanager BVGO) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Energiemanagement Actieplan Projectnummer 9222

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Implementatie Energiezorg in de Rubber en Kunststof industrie

Implementatie Energiezorg in de Rubber en Kunststof industrie Implementatie Energiezorg in de Rubber en Kunststof industrie Datum : 30 augustus 2005 Rapport kenmerk : NOVE/0025/3008005/SW SenterNovem projectnummer : 0156-03-05-10-013 SenterNovem bestelnummer : 4700006246

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

1. Waar staan we nu? (de nulmeting)

1. Waar staan we nu? (de nulmeting) Amsterdam, 19 september 2015 Hoe zet u een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie op? Het stappenplan "ISO 14001 in 7 stappen" helpt u op weg! Onderstaand stappenplan is opgebouwd aan de

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor

Nadere informatie

Energiemanagementplan BGA HARLINGEN

Energiemanagementplan BGA HARLINGEN Energiemanagementplan BGA HARLINGEN Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan conform NEN-EN-ISO 50001 Contactpersoon Gert Molenaar Hasselt Versie 4.0. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-manager Gecontroleerd door H. Dolstra Adj. directeur

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr. A.E.N. van Impelen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

Energiemanagementplan Schagen Groep conform NEN-EN-16001

Energiemanagementplan Schagen Groep conform NEN-EN-16001 Energiemanagementplan Schagen Groep conform NEN-EN-16001 Versie 2.4, 4 juni 2013. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-coördinator 04-06-2013 Gecontroleerd door H. Dolstra KAM-manager 04-06-2013

Nadere informatie