Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten bij Menzis COA Administratie

2 INHOUDSOPGAVE 1. Postadres en telefoonnummers 3 2. Algemene afhandeling van schaderegels door MCA 3 3. UZOVI code 3 4. Betalingstermijn 3 Declareren via VECOZO 5. Declaratie 3 Declareren per individuele zorgaanbieder Declareren per praktijkcode Indicatie betaling aan Aanlevertermijn declaraties Declaratieperiode Beëindiging van de inschrijving RZA met terugwerkende kracht 6. Afrekenspecificatie 4 Uitval bij declaratie 7. Correcties 5 8. Waarneming 5 9. Eenmalig onderzoek Wijzigen betaalgegevens Declareren in chronologische volgorde 6 Afwijzing bij niet-chronologische volgorde 12. Indicatiecodes Verrichtingencodes Zorgaanbieder VECOZO 7 Menzis COA Administratie B.V. KvK

3 1. POSTADRES EN TELEFOONNUMMERS De postadressen en telefoonnummers kunt u raadplegen op onder Contact. 2. ALGEMENE AFHANDELING VAN SCHADEREGELS DOOR MCA - Voordat de zorgaanbieder de declaratie indient heeft hij/zij het recht van de asielzoeker op zorg voor rekening van MCA nogmaals gecontroleerd via de Controle op Verzekeringsrecht (COV) module van VECOZO (zie artikel 7 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg Menzis COA Administratie B.V. 2016); - De zorgaanbieder levert het declaratiebestand aan conform de geldende Vektis Externe Integratie (EI) standaarden. (zie artikel 12 lid 5 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg Menzis COA Administratie B.V. 2016). - Alle correct aangeleverde schaderegels worden verwerkt en uitbetaald door MCA indien ze voor vergoeding in aanmerking komen. Alle foutief aangeleverde schaderegels worden niet gecorrigeerd en daarmee niet verwerkt en niet uitbetaald door MCA (zie artikel 12 lid 8 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg Menzis COA Administratie B.V. 2016); - De zorgaanbieder dient voor chronische declaraties de laatste versie van Bijlage 1 van de RZA te controleren of de declaratie met een chronische CSI terecht zijn; - MCA vergoedt de zorg die de asielzoeker bij de zorgaanbieder genoten heeft volgens de voorwaarden van de RZA. Declaraties die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden aan de zorgaanbieder geretourneerd; - Voor de declaratieregels die niet aan de voorwaarden van de RZA voldoen, kunt u een nota naar de asielzoeker sturen. Hiervoor mag alleen het gecontracteerde tarief bij de asielzoeker in rekening gebracht worden. U kunt alleen een nota rechtstreeks bij de asielzoeker in rekening brengen wanneer u de asielzoeker voorafgaand aan de behandeling duidelijk heeft gemaakt dat deze behandeling niet voor vergoeding vanuit de RZA in aanmerking komt. (zie artikel 8 lid 1 en 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg Menzis COA Administratie B.V. 2016). We willen hierbij wel opmerken dat asielzoekers meestal niet de middelen hebben om de kosten zelf te betalen. We adviseren u daarom de nota vooraf te laten betalen. 3. UZOVI CODE Schaderegels moeten met de juiste UZOVIcode worden ingediend. UZOVIcode MCA: BETALINGSTERMIJN De declaratie wordt minimaal tweewekelijks of maandelijks ingediend, betrekking hebbend op de voorafgaande twee weken of maand. Per zorgaanbieder mag één bestand met debetregels per twee weken of per maand worden ingediend. Dagelijks declaraties indienen is niet toegestaan. - Declareren via VECOZO Betaling vindt plaats binnen 30 dagen nadat MCA de declaratie via VECOZO heeft ontvangen. Deze termijn is niet van toepassing als de declaratie niet conform de eisen van de overeenkomst en deze bijlage wordt aangeleverd. De zorgaanbieder ontvangt de afrekenspecificatie voorafgaand aan de betaling door MCA. 5. DECLARATIE Om te voorkomen dat een declaratie vanwege technische fouten uitvalt, kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheid. In het controleportaal van VECOZO kunt u uw declaratiebestand valideren zonder deze automatisch door te sturen naar MCA. Door van deze mogelijkheid gebruik te maken zal er minder uitval zijn en dus kan uw declaratie sneller verwerkt worden. Bij de declaratie moeten de met MCA overeengekomen tarieven in de drie hierna genoemde rubrieken worden gevuld. Rubriek 0428 = tarief van de individuele prestatie. Hier moet u het bedrag zoals afgesproken in de overeenkomst invullen. Menzis COA Administratie B.V. KvK

4 Rubriek 0429 = tarief berekend bedrag. Hier moet u het bedrag zoals afgesproken in de overeenkomst invullen. Rubriek 0432 = declaratiebedrag het deel van het berekende bedrag dat de zorgaanbieder daadwerkelijk in rekening brengt. Hier moet u het bedrag zoals afgesproken in de overeenkomst invullen. - Declareren per individuele zorgaanbieder De declaratie moet per zorgaanbieder, ongeacht loondienstverband of contractant, worden ingediend. Dit houdt in dat op de declaratie het zorgaanbiedernummer van de uitvoeringsverantwoordelijke therapeut ingevuld moet worden bij de rubriek declarant (rubriek 0110). In rubriek zorgaanbieder (rubriek 0422) kunt u het zorgaanbiedernummer van (dezelfde) behandelaar vermelden. - Declareren per praktijkcode Als de zorgaanbieder werkzaam is in meer dan 1 praktijk, moet per praktijk(code) apart gedeclareerd worden. - Indicatie betaling aan Indien de ingediende declaratie betaald moet worden aan de praktijk vult u rubriek 0113 met 03. Wenst u betaling aan de zorgaanbieder dan moet rubriek 0113 gevuld worden met 02. Is rubriek 0110 gevuld met de AGB zorgverlenercode van een loondienstmedewerker dan kan er niet gekozen worden voor betaling aan de zorgaanbieder en moet rubriek 0113 gevuld worden met Aanlevertermijn declaraties Declaraties worden minimaal tweewekelijks of maandelijks aangeleverd. Declaraties die bij MCA binnenkomen meer dan een jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de zorg is geleverd, komen niet meer voor betaling in aanmerking, tenzij de zorgaanbieder kan aantonen dat er sprake is van overmacht (zie artikel 14 lid 2d Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg Menzis COA Administratie B.V. 2016). - Declaratie periode In het voorlooprecord van de declaratie kunt u een declaratieperiode aangeven. Deze periode mag nooit een datum in de toekomst bevatten. De dagtekening factuur moet óp of ná de einddatum van de declaratieperiode vallen. - Beëindiging van de inschrijving RZA met terugwerkende kracht Als de inschrijving van een asielzoeker bij de RZA is beëindigd met terugwerkende kracht en de zorgaanbieder zich voorafgaand heeft overtuigd van het recht van de asielzoeker op zorg voor rekening van MCA (gecontroleerd via de COV module van VECOZO) dan neemt MCA het debiteurenrisico over voor de tussenliggende periode van de datum van beëindiging van de inschrijving bij de RZA tot de verwerkingsdatum. 6. AFREKENSPECIFICATIE De afrekenspecificatie ontvangt u voorafgaand aan de betaling. U ontvangt de elektronische retourinformatie als pdf bestand en als Vektis bestand via VECOZO. - Uitval bij declaratie. Bij declaratie komt uitval van schaderegels voor als de Vektis standaard niet volledig juist is toegepast. Op uw afrekenspecificatie wordt aangegeven wat er aan de declaratie onjuist was. Daarna kunt u de gecorrigeerde schaderegels voorafgaand aan de nieuwe declaraties opnieuw indienen. De items waarin mogelijke onjuistheden zitten zijn: Verzekerdennummer = het zorgpasnummer van de asielzoeker. Voor de onderlinge gegevensuitwisseling tussen MCA en de zorgaanbieder is het zorgpasnummer leidend. De meeste asielzoekers hebben geen Burger Service Nummer, u dient het zorgpasnummer dus altijd in te vullen. BSN = het Burger Service Nummer van de asielzoeker. Indien dit nummer niet bekend is en het zorgpasnummer wel moet u hier 9 keer een 9 invullen. Geboortedatum = de geboortedatum van de asielzoeker (YYYYMMDD). Menzis COA Administratie B.V. KvK

5 Patiënt identificatie = een door de Zorgaanbieder zelf vastgesteld nummer waarmee de asielzoeker wordt geregistreerd. Verwijsdatum = datum waarop de asielzoeker verwezen is (YYYYMMDD). Verwijzer/specialisme = hier vult u de zorgverlenersoort van de verwijzer, gevolgd door het 6-cijferige zorgverlenernummer van de desbetreffende verwijzer. Indien dit laatste nummer uit minder dan 6 cijfers bestaat moet het nummer aan de voorkant worden opgevuld met nullen. Let op! Hier kunt u geen praktijkcode vullen van de verwijzer. Is de verwijzercode niet bekend dan, moet u in rubriek 0426 de 4-cijferige code bij specialisme invullen en in rubriek 0425 moeten 8 nullen vullen. Diagnosecode = is de diagnosecode passend bij de verwijzing. Code indicatie = code indicatie 1 tot en met 10. Behandelend zorgaanbieder = vrijgevestigde, de eerste twee posities zijn 04 voor (rubriek 0110) zorgaanbieder gevolgd door het zorgaanbiedernummer dat uit 6 cijfers moet bestaan. Indien het zorgaanbiedernummer uit minder dan 6 cijfers bestaat moet het nummer aan de voorkant met nullen opgevuld worden. Verrichting = dit zijn de verrichtingcodes zoals die door Vektis zijn aangegeven. Datum zitting = hier moet de datum van zitting ingevuld worden (YYYYMMDD). Indicatie ongeval = indicatie ongeval, hier moet een N(ee), een J(a) of een O(bekend) ingevuld worden. Bedrag declaratie = het voor die zitting te declareren bedrag. 7. CORRECTIES Correcties van declaraties moet u vóór (en bij voorkeur apart van) een volgende declaratie digitaal indienen. 8. WAARNEMING Bij waarneming moet gedeclareerd worden op naam van de zorgaanbieder voor wie wordt waargenomen. 9. EENMALIG ONDERZOEK Het overeengekomen tarief voor een consult fysiotherapeutisch onderzoek kan in rekening worden gebracht als aan twee voorwaarden wordt voldaan: - er moet sprake zijn van een schriftelijk verzoek van de verwijzer; - er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage aan de verwijzer. - Als u na het onderzoek adviseert dat behandeling gewenst is, moet u de bijbehorende 4-cijferige diagnosecode invullen. - Als u na het onderzoek adviseert dat behandeling niet zinvol is, moet u als diagnosecode 4 nullen invoeren. 10. WIJZIGEN BETAALGEGEVENS Het wijzigen van betaalgegevens (bijv. tenaamstelling, bankrekeningnummer etc.) moet los van de declaratie, schriftelijk, worden gemeld. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Wijzigingsformulier financieel nummer. Deze kunt u vinden op onze website: Op het formulier staat aangegeven hoe u het formulier naar ons kunt opsturen. Menzis COA Administratie B.V. KvK

6 11. DECLAREREN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE Declaraties en daarnaast de declaratieregels moeten in chronologische volgorde op behandeldatum worden gedeclareerd. Vooral bij de volgende situaties is dat van belang: Indicatiecode 8 en indicatiecode 1 U moet eerst de eerste 20 zittingen (indicatiecode 8) declareren. Pas daarna de 21e en volgende zittingen (indicatiecode 1). Dit zorgt ervoor dat we de declaraties sneller kunnen verwerken en dat u minder nawerk van de declaraties heeft. Indicatiecode 8 geldt uitsluitend voor de eerste 20 zittingen bij aandoeningen beschreven in Bijlage 1 van de RZA én indien de asielzoeker 18 jaar of ouder is. Chronische indicatie voor een beperkte periode Voor alle asielzoekers (jonger dan 18 jaar en 18 jaar en ouder) geldt het volgende. U moet in chronologische volgorde declareren. Dit is noodzakelijk, omdat we vanuit de eerst gedeclareerde datum de begin- en einddatum voor de beperkte periode bepalen. Niet chronische indicatie bij kinderen. Indicatiecodes 3, 4 en 5 Voor asielzoekers jonger dan 18 jaar geldt het volgende: U moet in chronologische volgorde declareren. Dit is noodzakelijk om de telling van 18 zittingen goed uit te voeren. Afwijzing bij niet-chronologische volgorde Worden de declaraties en declaratieregels niet in chronologische volgorde aangeleverd? Dan moeten we de declaraties en declaratieregels afwijzen. Ook moet u alle uitgekeerde declaratieregels die u niet in chronologische volgorde heeft aangeleverd naar ons crediteren. Dit geldt voor alle declaratieregels van de asielzoeker waarbij niet in chronologische volgorde is gedeclareerd en waarbij dezelfde diagnosecode is gebruikt. 12. INDICATIECODES Volgens het rapport Externe Integratie is het vermelden van de indicatiecodes op de declaratie verplicht. Indicatiecode 1: Met uitzondering van de eerste 20 zittingen voor patiënten van 18 jaar en ouder (zie indicatiecode 8) moet indicatiecode 1 gebruikt worden voor alle zittingen reguliere fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, bekkentherapie en/of groepszittingen die een indicatie hebben zoals beschreven in Bijlage 1 van de RZA. Indicatiecode 3: Uitsluitend te gebruiken bij asielzoekers tot 18 jaar voor maximaal 18 zittingen van aandoeningen niet behorend tot aandoeningen beschreven in Bijlage 1 van de RZA. Dit geldt voor zittingen reguliere fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, bekkentherapie en groepszitting(en) (dus geen kinderfysiotherapie) én voor de eerste 18 zittingen na de periode(s) zoals beschreven in Bijlage 1 van de RZA. Indicatiecode 4: Eerste 9 zittingen kinderfysiotherapie van aandoeningen niet behorende tot aandoeningen beschreven in Bijlage 1 van de RZA. Indicatiecode 4 moet ook gebruikt worden voor de eerste 9 kinderfysiotherapie zittingen na de periode(s) genoemd in Bijlage 1 van de RZA. Indicatiecode 5: Tweede serie 9 zittingen kinderfysiotherapie. Na voltooiing van indicatiecode 4. Indicatiecode 8: Uitsluitend voor de eerste 20 zittingen bij aandoeningen beschreven in Bijlage 1 van de RZA én indien de asielzoeker 18 jaar of ouder is. Pas vanaf de 21 e zitting mag u op indicatiecode 1 declareren. Voor een juiste afhandeling van de declaraties is het van belang dat u in chronologische volgorde declareert. In het vorige hoofdstuk kunt u meer lezen over declareren in chronologische volgorde. Indicatiecode 9: Niet van toepassing voor de Regeling Zorg Asielzoekers. Menzis COA Administratie B.V. KvK

7 Indicatiecode 10: U kunt de zittingen voor patiënten met urine-incontinentie declareren met diagnosecode 6486, indicatiecode 10 en de verrichtingsnummers 1600, 1601 en De patiënt heeft eenmalig in zijn of haar leven recht op deze vergoeding uit de RZA. 13. VERRICHTINGENCODES ZORGAANBIEDER Verrichtingencodes moeten, conform het rapport Externe Integratie, op de declaratie vermeld worden om de soort zitting te kunnen indelen. 14. VECOZO Ter uitvoering van de onderhavige overeenkomst zal VECOZO, namens MCA, technische controles (N1-N5) uitvoeren zoals beschreven in de Registratie Bedrijfs en Controleregels (RBC) bij de betreffende EI-standaard. Indien blijkt dat het declaratiebestand niet geheel voldoet aan deze technische specificaties zal VECOZO het gehele bestand retourneren. In het bijgevoegde retourbericht staan de geconstateerde fout(en) beschreven. Voor meer informatie omtrent het declareren via VECOZO verwijzen wij u naar de website Hier wordt beschreven hoe VECOZO werkt en hoe u in aanmerking kunt komen voor het declareren via VECOZO. Menzis COA Administratie B.V. KvK

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde logopedisten bij Menzis COA

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie PM 304 Vrijgevestigde/Wlz-instellingen

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie PM 304 Vrijgevestigde/Wlz-instellingen Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2018-2020 PM 304 Vrijgevestigde/Wlz-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2017

Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2017 Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2017 PM 304 Vrijgevestigd/WLZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren manuele lymfedrainage en littekenmassage 2013

Bijlage 1 Handleiding declareren manuele lymfedrainage en littekenmassage 2013 Bijlage 1 Handleiding declareren manuele lymfedrainage en littekenmassage 2013 PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie

Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde huidtherapeuten

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Handleiding declareren dieetadvisering 2015 ZH308

Handleiding declareren dieetadvisering 2015 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren dieetadvisering 2015 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck

Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck PM 304 Vrijgevestigd/Wlz-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren

Nadere informatie

Handleiding declareren logopedie 2017 ZH308

Handleiding declareren logopedie 2017 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren logopedie 2017 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Handleiding declareren Diëtetiek

Handleiding declareren Diëtetiek Bijlage 2 Handleiding declareren Diëtetiek 2018-2020 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck

Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie 2013 ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie 2013 ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie 2013 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Handleiding declareren Oefentherapie ZH308

Handleiding declareren Oefentherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren Oefentherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen Bijlage 1 Handleiding declareren eerstelijns psychologie 2013 EP 301 Eerstelijns psychologen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 2 Handleiding declareren fysiotherapie 2018-2019 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren Kraamzorg 2016

Bijlage 1 Handleiding declareren Kraamzorg 2016 Bijlage 1 Handleiding declareren Kraamzorg 2016 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde kraamcentra bij Menzis COA Administratie.

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Kraamzorg 2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Kraamzorg 2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Kraamzorg 2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde kraamcentra bij Menzis, Anderzorg

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders

Nadere informatie

Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2017

Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2017 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders bij Menzis

Nadere informatie

Handleiding declareren Huisartsen 2019

Handleiding declareren Huisartsen 2019 Handleiding declareren Huisartsen 2019 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde huisartsen bij Menzis en Anderzorg. Versie

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

BIJLAGE 2; Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0. Bijlage N

BIJLAGE 2; Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0. Bijlage N BIJLAGE 2; Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0. Bijlage N-18-15820 Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel 2 Controle verzekeringsrecht

Nadere informatie

BIJLAGE 2; Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0. Bijlage N

BIJLAGE 2; Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0. Bijlage N BIJLAGE 2; Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0. Bijlage N-18-15820 Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel 2 Controle verzekeringsrecht

Nadere informatie

Declaraties Paramedische zorg - meest voorkomende afwijsmeldingen

Declaraties Paramedische zorg - meest voorkomende afwijsmeldingen Declaraties Paramedische zorg - meest voorkomende afwijsmeldingen Afwijsmeldingen: 0051 Voor declaratie # is een machtiging nodig: machtiging ontbreekt 2 0053 Bevoegdheid voor prestatie #1# (#3#, soort

Nadere informatie

Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. Bij elke prestatie kunt u aangeven wie de Vo

Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. Bij elke prestatie kunt u aangeven wie de Vo Addendum op handleiding EPexpress: Het voorkomen van afwijzingen van declaratiebestanden door VECOZO. VECOZO controleert de declaratiebestanden die u indient op verschillende punten. Sinds kort zijn de

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz

Algemene voorwaarden inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz Algemene voorwaarden 2018 inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz Dit document heeft alleen betrekking op declaraties die via de Vektis declaratiestandaard MZ301 Wlz ten laste van

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2017 inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz.

Algemene voorwaarden 2017 inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz. Algemene voorwaarden 2017 inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz. Dit document heeft alleen betrekking op declaraties die via de Vektis declaratiestandaard MZ301 Wlz ten laste

Nadere informatie

1. Wetgeving, regelgeving (beleidsregels en andere regels), landelijke richtlijnen en overige bilateraal. 2. De declaratieparagraaf geldt voor:

1. Wetgeving, regelgeving (beleidsregels en andere regels), landelijke richtlijnen en overige bilateraal. 2. De declaratieparagraaf geldt voor: Uniforme Declaratieparagraaf Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel 2 Controle verzekeringsrecht - Artikel 3 Declareren - Artikel 4 Declareren

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO?

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO? Tips voor verwerken retourinformatie U kunt uw declaratie indienen in op het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO. Op dit portaal kunt u de status van de afhandeling volgen en ontvangt u retourinformatie

Nadere informatie

Uniforme Declaratieparagraaf Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Zorg Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) 2019

Uniforme Declaratieparagraaf Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Zorg Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) 2019 Uniforme Declaratieparagraaf Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Zorg Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) 2019 Deze declaratieparagraaf beschrijft de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel

Nadere informatie

Declaratieprotocol Reizigersvaccinaties 2017

Declaratieprotocol Reizigersvaccinaties 2017 Declaratieprotocol Reizigersvaccinaties 2017 Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Onder betaalbaarstelling wordt

Nadere informatie

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling

Nadere informatie

BIJLAGE 2; Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0. Bijlage N

BIJLAGE 2; Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0. Bijlage N BIJLAGE 2; Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0. Bijlage N-18-15820 Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel 2 Controle verzekeringsrecht

Nadere informatie

Bijlage 2: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage 2: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage 2: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

Overeenkomst Farmaceutische Zorg 2019

Overeenkomst Farmaceutische Zorg 2019 Overeenkomst Farmaceutische Zorg 2019 BIJLAGE BIJ DEEL II: Basis Declaratieparagraaf Eerste lijn 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Controle verzekeringsrecht en BSN... 3 Artikel 3 Declareren...

Nadere informatie

Uniforme declaratieparagraaf versie 1.0

Uniforme declaratieparagraaf versie 1.0 Uniforme declaratieparagraaf versie 1.0 Artikel 1 Algemeen 1. Wetgeving, regelgeving (beleidsregels en andere regels), landelijke richtlijnen en overige bilateraal overeengekomen afspraken zijn altijd

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE DECLARATIEPROTOCOL ACHMEA ZORG EXCLUSIEF AVÉRO ACHMEA

BIJLAGE DECLARATIEPROTOCOL ACHMEA ZORG EXCLUSIEF AVÉRO ACHMEA BIJLAGE DECLARATIEPROTOCOL ACHMEA ZORG EXCLUSIEF AVÉRO ACHMEA Artikel 1 Algemeen 1. Dit declaratieprotocol geldt voor verzekerden van de volgende verzekeraars: - Zilveren Kruis verzekeringen N.V. (tevens

Nadere informatie

Bijlage 1 Declaratieprotocol Kraamzorg Dit declaratieprotocol beschrijft hieronder de volgende onderwerpen:

Bijlage 1 Declaratieprotocol Kraamzorg Dit declaratieprotocol beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: Bijlage 1 Declaratieprotocol Kraamzorg 2019 Dit declaratieprotocol beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel 2 Controle verzekeringsrecht - Artikel 3 Declareren - Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE: Declaratieparagraaf GRZ. Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen:

BIJLAGE: Declaratieparagraaf GRZ. Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: BIJLAGE: Declaratieparagraaf GRZ Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel 2 Controle verzekeringsrecht - Artikel 3 Declareren - Artikel 4 Declareren

Nadere informatie

Uniforme declaratieparagraaf versie 1.0 Wijkverpleging, ELV en ZG

Uniforme declaratieparagraaf versie 1.0 Wijkverpleging, ELV en ZG Uniforme declaratieparagraaf versie 1.0 Wijkverpleging, ELV en ZG Artikel 1 Algemeen 1. Wetgeving, regelgeving (beleidsregels en andere regels), landelijke richtlijnen en overige bilateraal overeengekomen

Nadere informatie

Declaratieprotocol Wijkverpleging en ELV

Declaratieprotocol Wijkverpleging en ELV Declaratieprotocol Wijkverpleging en ELV Artikel 1 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Fysio2015

Nadere informatie

Handleiding Declareren Asielzoekers Versie 5.2.0.6 September 2015. HANDLEIDING Declareren Asielzoekers

Handleiding Declareren Asielzoekers Versie 5.2.0.6 September 2015. HANDLEIDING Declareren Asielzoekers HANDLEIDING Declareren Asielzoekers STAP I TOEVOEGEN CONTRACT AAN REGELING ZORG ASIELZOEKERS 03 STAP 2 TOEVOEGEN VAN PAKKET RZA 05 STAP 3 PAKKET TOEVOEGEN AAN PATIËNT 07 2 Het declareren van een zitting

Nadere informatie

Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen:

Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: Uniforme Declaratieparagraaf Wijkverpleging/ELV versie 1.0. Deze declaratieparagraaf beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel 2 Controle verzekeringsrecht - Artikel

Nadere informatie

Bijlage 3 Afspraken declaratieverkeer (declaratieprotocol) Fysiotherapie 2020

Bijlage 3 Afspraken declaratieverkeer (declaratieprotocol) Fysiotherapie 2020 Bijlage 3 Afspraken declaratieverkeer (declaratieprotocol) Fysiotherapie 2020 Dit declaratieprotocol beschrijft hieronder de volgende onderwerpen: - Artikel 1 Algemeen - Artikel 2 Controle verzekeringsrecht

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg

Declaratieprotocol Forensische Zorg Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie zorgzwaartepakketten en extramurale parameters Datum 22 augustus 2017 Status definitief Versienummer 2.0 Ingangsdatum 1 januari 2018 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Behandeld door Zorginkoop MCA

Behandeld door Zorginkoop MCA Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MZ/2015

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaard: 1.1, 10-12-2009 FOUTCODELIJST In retourmelding naar de zorgaanbieder Uitgave document: 1.0, 10-12-2009 Kenmerk: AW119v1.1_FOUTCODESu1.pdf Inleiding

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Ons kenmerk MCA-Oefen2015. Onderwerp Overeenkomst Oefentherapie 2015

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Ons kenmerk MCA-Oefen2015. Onderwerp Overeenkomst Oefentherapie 2015 Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Oefen2015

Nadere informatie

Declaratieprotocol Farmacie 2016

Declaratieprotocol Farmacie 2016 Declaratieprotocol Farmacie 2016 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum prestatie

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Vrijgevestigde zorgaanbieders

Vrijgevestigde zorgaanbieders Overeenkomst Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) 2018 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV En De zorgaanbieder: Naam zorgverlener Zorgverlenerscode:

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Deze overeenkomst heeft betrekking op paramedische zorg zoals deze

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Crediteren werkt als volgt: maak opnieuw een declaratie aan (exact hetzelfde als de originele Debet) waarbij: Alle bedragen een - teken er voor krijge

Crediteren werkt als volgt: maak opnieuw een declaratie aan (exact hetzelfde als de originele Debet) waarbij: Alle bedragen een - teken er voor krijge Tips voor een juist gebruik van het Vastlegprogramma EI: 1. Zorg dat u de meest recente versie gebruikt. In het Vastlegprogramma klikt u op Help (rechts boven) en dan op Info. Er verschijnt dan een scherm

Nadere informatie

Overzicht foutmeldingen ZorgNed bij berichtenverkeer 2.1

Overzicht foutmeldingen ZorgNed bij berichtenverkeer 2.1 1. Cliënt (BSN) is niet Er is geen toewijzing aanwezig bekend bij de gemeente. voor uw cliënt. U dient een Verzoek om Toewijzing (JW315) in via berichtenverkeer ''Koppelingen - iwmo - en ijw berichten

Nadere informatie

Bijlage bij de overeenkomst GGZ Praktijk 2016. Definities. Algemeen. Controle verzekeringsrecht en BSN

Bijlage bij de overeenkomst GGZ Praktijk 2016. Definities. Algemeen. Controle verzekeringsrecht en BSN Bijlage bij de overeenkomst GGZ Praktijk 2016 Definities 1. Betaalbaarstelling: Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk opdracht verstrekken aan de bank tot betaling van de declaratie

Nadere informatie

Verwijsgegevens Inhoudsopgave:

Verwijsgegevens Inhoudsopgave: Verwijsgegevens Inhoudsopgave: Algemene uitleg over de Patiëntenkaart Openen van de Verwijsgegevens Opbouw van de patiëntenkaart (Verwijsgegevens) Verwijzingen (*) Geselecteerde verwijzing nr. * De Menubalk

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) oefentherapie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) oefentherapie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Deze overeenkomst heeft betrekking op paramedische zorg zoals deze

Nadere informatie

Achmea Budgetpolis in 2015. voor niet geselecteerde ziekenhuizen. ?Waar moet u. op letten voor u gaat declareren

Achmea Budgetpolis in 2015. voor niet geselecteerde ziekenhuizen. ?Waar moet u. op letten voor u gaat declareren Achmea Budgetpolis in 2015 voor niet geselecteerde ziekenhuizen?waar moet u op letten voor u gaat declareren Achmea heeft ook in 2015 budgetpolissen, namelijk Zilveren Kruis Basis Budget (voorheen Beter

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Module 2 implantaten onderkaak

Module 2 implantaten onderkaak Module 2 implantaten onderkaak Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode

Nadere informatie

Beëindigen schaduwdraaiperiode technische controles VECOZO

Beëindigen schaduwdraaiperiode technische controles VECOZO NVZ vereniging van ziekenhuizen Mevrouw M. van der Starre Postbus 9696 506 GR UTRECHT Sparrenheuvel 16 Postbus 520 700 AM ZEIST Telefoon (00) 698 89 11 Telefax (00) 698 8 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Facturatie Forensische Zorg

Facturatie Forensische Zorg Facturatie Forensische Zorg ZZP's en extramurale parameters DForZo R.C. Kaijen 20 augustus 2015 Agenda Van bevoorschotting naar prestatiebekostiging Implementatiestrategie Declaratiestandaard Declaratieprotocol

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Erik Bellaard *WEGA Automatisering Melissa Gerdien Wijnbeek FootFit Foot and Body Care software

Nadere informatie

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen.

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen. Hoofdstuk 1 Servicebureau instellen en gebruiken Declaraties naar verzekeraars en patiëntnota's kunt u laten afhandelen door een servicebureau zoals NotaCollect of Famed (ook wel geschreven als "NotaCollect"

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Declareren en retourinformatie (eerstelijns)

Handleiding. Curasoft. Declareren en retourinformatie (eerstelijns) Handleiding Declareren en retourinformatie (eerstelijns) - 1 / 12 - Declareren en retourinformatie (eerstelijns) Met de declaratiemodule binnen kunt u de volledige declaratie van uw praktijk uitvoeren.

Nadere informatie

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE 1.4 2013 Bijgaand treft u een overzicht aan van de nieuwe en gewijzigde controles van het AW319 bericht versie 1.4 t.b.v. 2013. Dit overzicht is niet

Nadere informatie