Product-Based Planning Projectmanagement deel 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product-Based Planning Projectmanagement deel 3"

Transcriptie

1 Projectmanagement door dri Platje Product-ased Planning Projectmanagement deel 3 en beheersbare planning opstellen, kan dat? Jazeker wel. lleen zul je dan met het opstellen van deze planning gestructureerd te werk moeten gaan. Methodisch en integraal ontwerpen zijn de kritische succesfactoren voor een beheersbare en robuuste planning. dri Platje is eigenaar van pplicon Project- ased Management te Veldhoven en heeft zich gespecialiseerd in het implementeren van zakelijke verbeterprocessen in multiprojectorganisaties en in het faciliteren van programma en project start ups. Ook geeft hij trainingen en coacht hij projectmanagers tijdens het uitvoeren van hun job. eze manier van werken lost de volgende dagelijkse problemen op: U levert op tijd waardoor u een betrouwbare partner in projecten wordt. U beheerst uw kosten en u zet uw resources op een effectieve en efficiënte manier in. U krijgt een betere afstemming met de deelleveringen van toeleveranciers. Het kost u weinig tijd en moeite om uw planningen aan te passen aan verstoringen, vertragingen en dergelijke. Onderzoek (2001) naar de best practices in de uropese scheepsbouw benadrukt het belang van methodisch en integraal ontwerpen:... the high performance yards have de-centralized multi-level planning systems with clearly defined outputs on each level, a work package approach to organization of work... The below average yards are ineffective in this area [1]. e Product-ased Planning aanpak voorziet hierin. eze uit contract mgt. OS verantw.matrix netwerk staafdiagram planning mijlpalen gateways risico logistiek tijd P/PM PRT doelstelling scope organisatie geld /SP /SS Prince2 stammende aanpak heeft als doel om gestructureerd een gelaagde planning op te bouwen. Product ased Planning biedt een fundament voor de besturing en beheersing van de aspecten tijd, geld en kwaliteit door een specifieke invulling van scope management. an de hand van voorbeelden wordt de informatie resources stakeholders belanghebbenden bilge deck deurtjes & luikjes klep bank S kwaliteit TQM conf. mgt. PS geïntegreerd strategisch detail kwaliteitsgarantie kwaliteitscontrole config. mgt. procedures handboeken audits S kosten-matrix wijziging beheer lower deck lockers & stores klep bank product support project support main deck pool area jacuzzi deur dekwaskast S iguur 2: e PS voor een deel van een jacht team building iguur 1: e projectmanagement beheersaspecten. Vrij naar The Handbook of Project-ased Management van R. Turner. yacht upper deck zijkant S dek deur dekwaskast sun deck zijkant grills S top deck achterdek grills meerwaarde van deze aanpak toegelicht. iguur 1 maakt duidelijk dat de besturing en beheersing van de beheersaspecten tijd, geld en kwaliteit afhangt van de aspecten scope en organisatie. en gestructureerde decompositie van het project in op te leveren producten bepaalt de scope van het project. Het aspect organisatie bepaalt de benodigde resources. Scope en organisatie realiseren samen toegevoegde waarde in de vorm van op te leveren producten. Product- ased Planning biedt ook houvast voor de overige beheersaspecten maar deze zijn in het kader van dit artikel niet belangrijk. Het toepassen van deze techniek, vanaf het eerste contact met een klant, begint met scope management. Scope management Scope management is een proces dat waarborgt dat de juiste hoeveelheid werk wordt verricht, dus niet meer of minder dan nodig, om het doel van het project succesvol te verwezenlijken. e techniek waarop scope management is gebaseerd heet breakdown (decompositie). reakdown is een techniek waar- 2 SHIP&WR de Z - MI 2007

2 mee een project, middels een top-down decompositie, in steeds kleinere onderdelen wordt opgedeeld. en voorbeeld van breakdown is de Product reakdown Structure (PS). en PS is een hiërarchische decompositie van het eindproduct in de onderliggende (deel)producten. In figuur 2 is als voorbeeld het eindproduct yacht opgedeeld in dekken. In dit voorbeeld is het product sun deck opgedeeld in zones en is de zone pool area verder uitgesplitst. Het deelproduct deurtjes & luikjes is vervolgens weer verder uitgesplitst in de daaronder liggende deelproducten. e voordelen van een dergelijke decompositie zijn: Het zorgt voor een SMRT definitie van het werk dat moet worden uitgevoerd, uitgedrukt in (deel)producten. Het zorgt voor duidelijk omschreven werkpakketten die kunnen worden gedelegeerd of uitbesteed. Het maakt het mogelijk om nauwkeuriger inschattingen te doen over de werkinhoud, de kosten en de benodigde resources. Het maakt een betere besturing, beheersing en rapportage van het project mogelijk. Het zorgt ervoor dat risico s beter kunnen worden opgespoord en worden beperkt. e breakdown sluit naadloos aan bij het top-down specificatieproces. Het werken met een op een PS gebaseerde planning heeft nog twee andere belangrijke voordelen: voor de opdrachtgever (klant) is het belangrijk te weten wanneer hij bepaalde (deel)producten krijgt, en voor de opdrachtnemer kunnen aan de levermomenten van (deel)producten factuurmomenten worden gekoppeld. Nadeel van de PS is dat de logische top-down decompositie van de PS geen tijdsafhankelijke relaties tussen de (deel)producten onderling mag bevatten. Later in dit artikel komen we hier op terug. Opdrachtgever aggregaat planning Project Manager een schip. In deze wat-bepalende fase kan de traditionele scheepsbouw voordeel halen door gebruik te maken van in andere sectoren met betrekking tot scope management opgebouwde kennis, kunde en vaardigheden. ijvoorbeeld uit de professionele productontwikkeling en IT. In deze sectoren verloopt het scope management proces in drie elkaar opvolgende stappen: en functionele analyse van de functies die moeten worden gerealiseerd (de functionele requirements). e vertaling van deze functies in te realiseren systemen en componenten (het functioneel ontwerp). e technische allocatie van de te realiseren systemen in de topologie van het op te leveren product (het technisch ontwerp). Stap 1 levert de benodigde input voor stap 2, stap 2 levert de benodigde input voor stap 3. chtereenvolgens leveren deze drie stappen de volgende drie breakdown structuren op: de functionele breakdown structure, de systeem breakdown structure, en de product breakdown structure (zie figuur 2). e valkuil bestaat dat de specificatie van functionele requirements wordt overgeslagen, en dat direct een functioneel ontwerp wordt gemaakt. Het functionele ontwerp legt vaak al voor een belangrijk deel de (on)mogelijkheden van het technisch ontwerp vast. aarom is het van wezenlijk belang om te denken vanuit de requirements. aar moet het ontwerp ook steeds op getoetst worden en daar kunnen alternatieven op worden gebaseerd. Zo wordt bijvoorbeeld de stuurfunctie van een schip vertaald in een stuursysteem en krijgen de componenten stuurwiel en stuurmachine respectievelijk hun plaats in de producten stuurhuis en stuurmachinekamer. e voordelen van deze aanpak zijn: e functionele analyse borgt dat de te realiseren systemen en componenten daadwerkelijk de behoefte van de klant dekken, niet meer en niet minder dan dat; r ontstaat vanaf het begin een transparante structuur voor het opstellen van het bestek en het contract; r ontstaat een transparante topdown structuur voor ontwikkeling en engineering; r ontstaan drie transparante topdown structuren voor respectievelijk de functionele specificatie, de systeemspecificatie en de productspecificatie; e toenemende transparantie en structuur maken steeds nauwkeuriger due-dates van hoofdmijlpalen Scope Management proces Scope management begint tijdens het eerste contact met de klant. it proces heeft tot doel zo snel mogelijk inzicht te krijgen in wat de klant precies wil. In dit stadium is er nog geen eenduidige PS en de valkuil is om toch te proberen de wens van de klant direct te vertalen in een fysieke topologie (architectuur) van detail planning Project Team start- en eindtijden van activiteiten iguur 3: e Project Manager als linking-pin tussen opdrachtgever en projectteam SHIP&WR de Z - MI

3 PS van product P van product top-down decompositie Randvoorwaarden in PS niet zichtbaar: Product komt na product Product komt na product fhankelijkheids relaties zijn in een PS taboe! start bottom-up realisatie Work Package van product mijlpaal: product iguur 4a: Product reakdown Structure iguur 4b: Product low iagram schattingen van benodigde resources, tijd en geld mogelijk; In een vroeg stadium ontstaan er structuren voor risicoanalyse; e drie breakdowns bieden transparante structuren voor het bepalen van kentallen. e specifieke voordelen van de product breakdown structure zelf zijn: Voor de Project Manager ontstaat er een beheersbare en bestuurbare product structuur (PS) gebaseerd op de topologie van het schip; Het biedt een transparantie structuur voor de projectorganisatie; Het legt een solide en gestructureerde basis voor de projectplanning; Het biedt een overzichtelijke structuur voor het uitbesteden van werk aan subcontractors; r ontstaat een overzichtelijke structuur voor testen, vrijgeven, afnemen en commissioning. e Project Manager igenaar van de projectplanning is de Project Manager. Hij is de linking-pin tussen opdrachtgever en de leden van zijn projectteam. Tijdens de uitvoering van het project is hij in dit spanningsveld verantwoordelijk voor het verzorgen van de rapportage aan de opdrachtgever op basis van hoofdmijlpalen en het aansturen van het projectteam met behulp van detailplanningen. Om deze linking-pin functie mogelijk te maken heeft de Project Manager een planning nodig die hij naar believen tot in details kan uitklappen en weer kan inklappen tot hoofdmijlpalen. Voor de rapportage aan de opdrachtgever is een planning op hoofdlijnen nodig met daarin de hoofdmijlpalen. Voorbeelden van hoofdmijlpalen zijn: top deck, sun deck, zie figuur 2. ndere niet in figuur 2 genoemde hoofdmijlpalen zijn: launching succesvol, sea trials succesvol, jacht overhandigd aan eigenaar enzovoort. Voor het besturen, beheersen en opleveren van het project en de communicatie met het projectteam zijn uitgeklapte detailplanningen nodig. eze in- en uitklapfunctionaliteit kan worden gerealiseerd door eerst een planning op te zetten die gebaseerd is op hoofdmijlpalen. it betekent dat de ontwikkeling van de PS in eerste instantie beperkt kan blijven tot de hoofdproducten. eze platte PS levert dus het mijlpalenplan. Verdere decompositie van de PS tot het noodzakelijke niveau van detaillering levert uiteindelijk de detailplanningen. en PS is een logische top-down decompositie van het op te leveren product in de onderliggende deelproducten. en PS bevat dus geen tijdsafhankelijke volgorderelaties. en PS kan dus niet zondermeer omgezet worden in een tijdsplanning met finish-start relaties. Hiertoe dient de PS eerst te worden omgezet in een Product low iagram (P). Het Product low iagram en Product low iagram is de schematische weergave van het bottom-up engineering- en maakproces (figuur 4b), terwijl de PS het top-down specificatieproces omvat (figuur 4a). In figuur 4a is een PS gegeven waarbij de hoofdproducten in eerste instantie zijn geordend naar aandachtsgebieden of naar een specifieke fasering. Uit een analyse van deze PS, gericht op de realisatie, blijkt dat de start van de ontwikkeling van product afhankelijk is van de oplevering van product en is de start van de ontwikkeling van product afhankelijk van de oplevering van product. eze afhankelijkheden zijn in een PS taboe! Probeert men dit toch dan krijgt de PS de vorm van een bord spaghetti. In het P komen per definitie dezelfde producten voor als in de PS met dien verstande dat de tekenwijze en de betekenis daarvan in beide breakdowns verschilt. Zo is de PS opgebouwd uit producten. Het P daarentegen is opgebouwd uit work packages (fig 4b). Voorbeeld: Work Package (in het P) is de hoeveelheid werk die moet worden verzet om product (in de PS) te realiseren. Wanneer deze hoeveelheid werk is afgerond, en het product wordt, passeert de aan de work package gekoppelde mijlpaal. Zowel het ontwikkelen van de PS als de omzetting naar P gebeurt in het Project Start-Up Proces (zie het artikel eef uw projecten een vliegende start 4 SHIP&WR de Z - PRIL 2007

4 in SWZ van april 2007). eze omzetting is een iteratief proces en gebaseerd op voortschrijdend inzicht van de betrokkenen. Zo kan inzicht over het P tot gevolg hebben dat de PS moet worden aangepast en verder uitgediept. e eis dat het aantal (deel)producten in de PS gelijk moet zijn aan het aantal work packages in het P blijft. etail decompositie Structureren middels combinaties van PS èn P maakt een zichzelf herhalend decompositieproces mogelijk. it decompositieproces start op het hoogste niveau (figuren 4a en 4b). e vraag welke work packages in een P verder moeten worden uitgewerkt kan worden bepaald middels een risicoanalyse. In het voorbeeld van figuur 5 zijn dit de work packages en. Voor zowel work package als voor work package geldt dat zij op hun beurt ook weer zijn opgebouwd uit kleine brokken werk. Ook op de kleinere brokken werk kan het principe van PS en P worden toegepast. eze zich herhalende detaillering (roste effect) kan men in principe herhalen voor zover dat voor een praktische detaillering nodig is. Hier geldt het advies om de afhankelijkheidsrelaties (finish-start-relaties) tussen de work packages op de lagere decompositieniveaus niet in te tekenen maar onder te brengen in een zogenaamde afhankelijkheidslijst. P van product Netwerkplanning Wanneer van iedere work package de werkinhoud, de werkvorm, type resource, kosten en de afhankelijkheden (afhankelijkheidslijst) zijn bepaald kunnen al deze gegevens in een netwerkplanningspakket worden ingevoerd en kan het totale project worden doorgerekend. Iedere P is in principe een zelfstandig activiteitennetwerk en krijgt een eigen unieke projectnaam. oor nu een bepaalde activiteit in het netwerk van project X de naam van een ander project Y te geven, worden bij het doorrekenen van project X automatisch alle gegevens van project Y betrokken. lle onderliggende gegevens worden als het ware naar het bovenste niveau, het hoofdproject getrokken. it betekent dat bij het doorrekenen van het hoofdproject alle onderliggende detailplanningen automatisch worden meegenomen, zie figuur 6. it naar boven trekken maakt het mogelijk om zowel totaaloverzichten als gedetailleerde specifieke overzichten te maken. oor een druk op de knop genereert het planningspakket een balkenplan, een overzicht van mijlpalen, benodigde resources, kostenoverzichten, enzovoort. Samenvatting Het toepassen van de Product-ased Planning aanpak maakt het mogelijk meer methodisch, integraal te ontwerpen waardoor veel dagelijkse problemen worden opgelost. e belangrijkste voordelen hiervan zijn: Het aanpassen bij verstoringen of veranderingen in de planning wordt eenvoudig en is minder tijdrovend. e structuur van de PS is de blauwdruk voor de structuur van de Organisatie reakdown Structure (OS), de ost reakdown Structure (S), van het bestek, het contract, etcetera. Het planningsproces is volledig geïntegreerd en transparant met het ontwerp- en engineeringproces. Het top-down specificatie- en ontwerpproces (PS) wordt gevolgd door een bottom-up realisatie- en testproces. Hiermee volgt dit proces het beproefde V-model uit de softwareontwikkeling [2]. Voortgangsbijeenkomsten en de verslaglegging daarvan kunnen overeenkomstig de structuur van de PS worden gehouden en opgesteld. Specialistische teams krijgen hun ei- PS en P van alle brokken werk in work package X start y 2 PS en P van alle brokken werk in work package PS en P van alle brokjes werk in X aggregaat planning finish-start relatie afhankelijkheidslijst PS en P van alle brokjes werk in Y iguur 5: e zichzelf herhalende structuur van decompositie (het roste effect) detailplanning detailplanning SHIP&WR de Z - PRIL

5 Project Masternetwerk niveau 1 plan Workpackages gate ways en/of mijlpalen ctiviteitennetwerk niveau 2 plannen ctiviteiten gate ways mijlpalen takennetwerk niveau 3 plannen taken iguur 6: en geneste structuur van netwerkplanningen. gen (detail)planning en worden niet belast met overzichten die buiten hun invloedsfeer liggen en voor hen niet relevant zijn. e gefaseerdheid van het proces maakt dat de fout bij het doen van schattingen steeds kleiner wordt (proposal 50%, budget 20%, sanction 10%, control 5% en tender 2%) [3]. Ook de robuustheid en betrouwbaarheid van de planningen neemt toe met het doorlopen van het planningsproces. e PS en het P biedt een transparante structuur voor het opbouwen van kentallen. Het Product-ased Planning proces sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van de Project Start-Up. Product-ased Planning ondersteunt het proces van kenniscreatie en methodisch innoveren. Met dank aan Jorien nning van Jorien nning ommunicatie Management te Hunsel voor haar ondersteuning om van deze techniek een begrijpelijk verhaal te maken. Literatuur [1] NSRP S, enchmarking of uropean shipyards, Industry Report, National Shipbuilding Research Program - dvanced Shipbuilding nterprise, irst Marine International Limited (2001). [2] ennatan,.m., Software Project management, McrawHill, (1995). [3] Turner, R., Handbook of Project- ased Management, McrawHill, iguur 7 en 8: Het bijhouden van de projectvoortgang aan de hand van een P. it artikel Product ased Planning is het derde in een serie van vijf artikelen over projectmanagement in de maritieme sector. Het volgende artikel in deze serie gaat over multi-projectmanagement, waarbij wordt stilgestaan bij het probleem wanneer meerdere projecten gebruikmaken van dezelfde hulpbronnen. Portfolio Management en Resource Management staan in dit artikel centraal. ls laatste in de serie wordt het implementeren van (multi)projectmanagement uitgewerkt. 6 SHIP&WR de Z - PRIL 2007

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN BEST VALUE BINNEN EEN SYSTEMS ENGINEERING OMGEVING STEPHANIE SAMSON BEST VALUE KENNIS SESSIE WESTRAVEN 17 JUNI 09.00 12.00

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces

Opdrachtgever in het testproces Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch 1.0 Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI PEOPLE CHANGE RISK ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION)

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

Thier Software Development

Thier Software Development planning.nl Thier Software Development Planning.nl is, als je alle factoren en afhankelijkheden mee zou nemen, vaak complex. Daarom is het belangrijk bij het automatiseren van dit proces te bedenken welke

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

Het juiste moment, de juiste mensen,

Het juiste moment, de juiste mensen, planning.nl Het juiste moment, de juiste mensen, de juiste plek Plannen is aan alles denken. Of het nu gaat om een onderwijsrooster, een bouwplanning, een planning voor uw bedrijfsprocessen of een planning

Nadere informatie

Les 4. Les 5. De projectmanager. Les 6

Les 4. Les 5. De projectmanager. Les 6 Projectmanagement Inhoudsopgave Les 1 Projectmanagement en structuurverandering 1.1 Inleiding 1.2 Begripsbepalingen 1.3 Structuurverandering 1.4 De betekenis van projectwerk - voor- en nadelen 1.5 Samenvatting

Nadere informatie

Het stuurmodel voor een opdrachtgever

Het stuurmodel voor een opdrachtgever Het stuurmodel voor een opdrachtgever Ir. Derk K. Kremer 1. Inleiding In één van mijn eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de rol van opdrachtgever op zich geen moeilijke rol is. Voor een ervaren

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel 1 Tips & trucs voor een betere projectplanning en verhoging van uw Project Maturity Utrecht, 25-1-2011 2 Agenda Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Thier Software Development Onze werkwijze

Thier Software Development Onze werkwijze Thier Software Development TSD is sinds 1995 actief op de markt voor software ontwikkeling. Wij hebben de juiste combinatie van ervaren mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en jonge,

Nadere informatie

Why the Neanderthal Man got extinct

Why the Neanderthal Man got extinct Why the Neanderthal Man got extinct I don t know, it just seemed easier when we just went hunting Yes, but Og assures me that this will improve our efficiency and keep us ahead of those Cro-Magnons in

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Conclusion

Nadere informatie

P7 4D voortgangsregistratie

P7 4D voortgangsregistratie Het 4D Voortgangsregistratiesysteem is een systeem dat op elk gewenst moment van alle onderdelen inzicht kan geven waar ze zich bevinden en wat de status is. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie

Nadere informatie

Wat kleurt de invulling van het PMO

Wat kleurt de invulling van het PMO Wat kleurt de invulling van het PMO PMO Congres 13-3-2014 Michiel Dijkman PgMP Opbouw presentatie 1. Mijn achtergrondkleur 2. De eerste keer 3. Wat kleurt het succes 4. Wat kleurt de plaats 5. Wat kleurt

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING DESIGN ENGINEERING CONTRACTING WWW.DENC.NL DENC BUSSUM SLOCHTERENLAAN 12 POSTBUS 381 1400 AJ BUSSUM TEL: 035 69 930 99 FAX: 035 69 930 92 DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is Kenmerken Wat is een, wat zijn de kenmerken van een? Bepaalde periode begin- en eindtijd Bepaald budget Vooraf overeengekomen resultaat Tijdelijke organisatievorm www.gertjanschop.com/management Een is

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Integrale Projectbeheersing. Trends en ontwikkelingen

Integrale Projectbeheersing. Trends en ontwikkelingen Trends en ontwikkelingen Projecten Beheersen? Contract Definitie & Beheersing op basis van functionaliteit & (On)zekerheid Robuust Haalbaar Consistent Realistisch Probabilistisch EMVI Beheerst & Gecontroleerd?

Nadere informatie

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek De waarde van business cases Het opstellen van Business Cases als basis voor tastbare resultaatsverbetering

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Agenda Kiezen voor uitbesteding Uitbestedingsfeiten Wenselijke situatie Eisen volgens ISO5500X Showstoppers Aandachtspunten Afsluiting Kiezen voor uitbesteding Ontbreken

Nadere informatie

De best leesbare displays van Nederland

De best leesbare displays van Nederland De best leesbare displays van Nederland Missie De missie van Data Display is helder de openbare ruimte voorzien van hoogwaardige elektronische informatiesystemen. Daarbij onderscheidt Data Display drie

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Projectwerking. Er zijn 3 basiswerkvormen, improvisatie, planmatig werken en routinematig werken.

Projectwerking. Er zijn 3 basiswerkvormen, improvisatie, planmatig werken en routinematig werken. Basiswerkvormen Planmatig werken Projectwerking Er zijn 3 basiswerkvormen, improvisatie, planmatig werken en routinematig werken. Planmatig werken is effectief, resultaat gericht en betrekt de medewerkers

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Dag 1: De opzet van een project

Dag 1: De opzet van een project In deze leergang leren de deelnemers hoe ze de slaagkans van hun projecten aanzienlijk kunnen verhogen. Door het beter aansturen van het projectteam, het toepassen van verschillende methoden en technieken

Nadere informatie

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Presentatie PIANO / NEVI Regionale bijeenkomst Den Haag nieuwe inzichten in contracteren en besturen November 2009 Marcel Blommestijn 2 Doel van deze presentatie

Nadere informatie

<> <>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Het W-model: de groei naar voren. Jan Jaap Cannegieter. Praktijk van ICT-projecten

Het W-model: de groei naar voren. Jan Jaap Cannegieter. Praktijk van ICT-projecten Het W-model: de groei naar voren Jan Jaap Cannegieter Adjunct Directeur SYSQA B.V. Praktijk van ICT-projecten Req Ontwerp Realisatie Testen Testen Testen 44% van de projecten overschrijdt budget of tijd

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit Projectmanagement Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning Roel Grit Hoofdstuk 3 Van begin tot eind 1. Project organiseren en uitvoeren 2. Projectvoorstel 3. Intakegesprek met de opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Medical device software

Medical device software Medical device software Medical device software Software ontwikkeling voor de medische wereld Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl Medical devices zijn

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

Projectmanagement routeplanner

Projectmanagement routeplanner Projectmanagement routeplanner Planmatig naar een hoger kennisniveau Primaned Academy Leading in knowledge Waarom opleiden in projectmanagement? Projectmatig werken wordt steeds belangrijker. De praktijk

Nadere informatie

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Olaf Agterbosch SYSQA BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Even voorstellen

Nadere informatie

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN Menu Ambitie Huidige & toekomstige situatie Asset Owner Projecteisen Ambitie MET Ambitie MET Oplevering Noord Zuid

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Enige jaren geleden was in SAP de keuze simpel, als je projecten wilt managen gebruik je het projectsysteem. Daarna kwam cprojects, nu bekend als Portfolio

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

SHE risicomanagement. Reparatietraject Bottom Plug Liner Reducers HFR. rev. nr. datum omschrijving. In opdracht van NRG-IS-HFR

SHE risicomanagement. Reparatietraject Bottom Plug Liner Reducers HFR. rev. nr. datum omschrijving. In opdracht van NRG-IS-HFR SHE risicomanagement Reparatietraject Bottom Plug Liner Reducers HFR In opdracht van NRG-IS-HFR rev. nr. datum omschrijving C 9-4-09 Feedback van bet projectteam verwerkt B 8-4-09 Intern commentaar RM

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN DEKRACHTVAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN PlanB II iseencompletemethodevoorhetimplementerenvanoperationalexcellenceinorganisaties.hetis integraalonderdeelvanhetoperationalexcellenceframeworkenwordtgebruiktvoorhetimplementerenvan

Nadere informatie

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012

Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012 Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012 Eric Zonneveld 1993-2003 - Project Engineer - Project Manager 2004-2008 -

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Introductie IHCS Introductie Industrial HVAC Control Solutions Commissioning in Farmacie Uitgangspunten van de Farmacie Commissioning

Nadere informatie

DEEL I Een theoretische inleiding 23

DEEL I Een theoretische inleiding 23 I nhoud 1 Inleiding 15 1.1 Waarom projectmanagement? 16 1.2 Wat is projectmanagement? 16 1.3 Complementaire boeken over projectmanagement 17 1.4 Indeling van dit boek 17 1.5 Voor wie is dit boek bestemd?

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 bron: Ector Hoogstad Architecten BIM BIM is een term die in het vakgebied bouw

Nadere informatie

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector.

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. IATI PROGRAMMA IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden

Nadere informatie