COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF"

Transcriptie

1 pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons huis te helpen ondersteunen zodat elke zorgbehoevende er kwaliteitsvol kan wonen, kan leven, kan verzorgd worden en mag sterven. De sociale dienst verleent integrale zorg aan een toegewezen groep bewoners, teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen. De sociale dienst is een medewerker die zich specialiseert met bijzondere deskundigheid m.b.t. de externe dienstverlening het wonen en leven van de bewoner en zijn omgeving. De sociale dienst is een lijnmedewerker. De sociale dienst rapporteert aan de directeur. De directeur is de rechtstreeks leidinggevende. De sociale dienst kan worden gevraagd om de taken van de directeur of medewerker administratie/onthaal over te nemen bij afwezigheid. TAKEN MEDEWERKER SOCIALE DIENST (omschrijving wat je als sociale dienst doet) Taken verantwoordelijke sociale dienst Organisatie van opname en onthaal - zorgt voor de ontwikkeling,de uitvoering en de opvolging van het opnamebeleid geïntegreerd in de algemene werking van de voorziening - is verantwoordelijk voor de planning, de voorbereiding, de uitvoering, de begeleiding, de evaluatie en de bijsturing van het opnamegebeuren in de voorziening (procesmatig) - verzorgt de intake ( huisbezoek/ziekenhuisbezoek), het sociaal onderzoek, stelt diagnose, stelt hulpverleningsplan op, maakt sociaal verslag, checklijst/evaluatie, vult wachtlijsten aan en houdt wachtlijsten bij (dringend/niet dringend) - maakt folders en documenten ivm opname/onthaal - organiseert opvolgingsgesprekken tijdens verblijf van de bewoner Sociale functie - biedt informatie aan bewoners en hun contactpersonen over de verschillende soorten dienstverlening in de bejaardenzorg - verwijst door naar de zorgverlening op maat - begeleidt de bewoner en de familie en zorgt voor psychosociale ondersteuning (opname, verblijf,overlijden, ) - houdt informatie en slecht-nieuws gesprekken, met bewoner/contactpersonen - helpt bij het invullen sociale administratie ( zorgverzekering, hulp tegemoetkoming aan bejaarden, ) en volgt deze op - helpt bij oplossen van sociale problemen Ombudsfunctie netwerking- PR - vangt klachten van bejaarden en familie op en volgt ze op - houdt contact met de ombudsdiensten van ziekenhuizen, voorlopige bewindvoerders,. - bouwt netwerken uit met de dienstverlening in de regio (thuiszorg-, transmurale zorg, residentiële zorg) - zorgt voor een positief imago van de voorziening naar de buitenwereld

2 pg2/6 Kennisontwikkeling en verspreiding - volgt de wetgeving en evoluties in de bejaardenzorg op - volgt vorming,geeft deze door en vertaalt ze naar de voorziening - begeleidt stagairs sociale dienst en werkt samen met sociale hogescholen ( eindwerken, projecten, ) - geeft jaarlijks vorming aan nieuwe medewerkers Kwaliteitszorg en kwaliteit van zorg - past procedures en werkvoorschriften specifiek voor zijn/haar functie toe - is verantwoordelijk voor volgende procedures in het kwaliteitshandboek: opnameprocedure, onthaalprocedure, doorverwijzing, klachtenanalyse en behandeling, - houdt prestatie- indicatoren bij i.v.m. opname, overlijden, specifiek voor de sociale dienst - werkt rubriek sociale dienst kortverblijf- opnames - overlijden uit voor jaarverslag Wonen - huishoudelijke taken - helpt zorg dragen voor de algemene orde en netheid van de voorziening Peilers in de zorg ondersteunende begeleiding bieden zorgthema s Samenwerken en afstemmen van zorg: informatie overleg communicatie Bijdragen aan het verbeteren van de organisatie van de zorg, - draagt zorg en handelt vanuit het levensverhaal en eigenheid van de bewoner, werkt belevingsgericht en op maat van de bewoner ( cfr SMK s) - handelt vanuit de trappen van zorg ( begeleiden, ondersteunen of overnemen) - stimuleert de bewoners in het vinden van zinvolle dagbestedingen, heeft extra aandacht voor de zwaarzorgbehoevende, dementerende en palliatieve bewoner - rapporteert en informeert directeur en hoofdverpleegkundigen - werkt intern samen met directeur, hoofdverpleegkundigen, verantwoordelijke administratie/onthaal,technische dienst, onderhoud, - werkt extern samen met andere sociale diensten e.a. ziekenhuizen, mutualiteiten, revalidatiecentrum, OCMW, e.a - volgt aanwijzingen en instructies van directeur - neemt taken over van collega s bij ziekte/afwezigheid ( administratie, onthaal, ) - neemt actief deel aan het kernteam, de bewonersbespreking en werkgroepen ( pastorale palliatieve, ) - heeft aandacht voor de mondelinge en schriftelijke communicatie (verslaggeving, sociaal verslag, opnamedocumenten, gebruik mythos, sociale administratie, website kortverblijf ) - volgt vorming, leest vakliteratuur en past het geleerde toe op de afdeling, geeft kennis door - werkt mee, werkt voorstellen uit en respecteert de beleidsvisie in de volgende aspecten: - werkt mee aan het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk

3 pg3/6 het beheer en de kwaliteit binnen de organisatie - past procedures en werkvoorschriften toe en helpt mee bij de opmaak ervan specifiek voor zijn functie -gebruikt materiaal op een correcte manier - respecteert de inspiratie, beroepscode, visie, doelen, afspraken, huisstijl en opdrachten van het COZ COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST (omschrijving wat je moet kennen, kunnen en hoe je dient te zijn om je werk te kunnen doen) Kerncompetentie Omgaan met taken Problemen oplossen Omgaan met mensen Samenwerken Omgaan met zichzelf Klantgericht handelen Zichzelf ontwikkelen Aanvullende competenties Organiseren Communiceren Luisteren en sociabiliteit Organisatiesensitiviteit Flexibel gedrag Omgaan met taken Kerncompetentie Problemen oplossen Definitie: je meldt problemen, herkent belangrijke informatie, je doet voorstellen en/of onderneemt acties uit eigen beweging om problemen op te lossen en om bestaande situaties te verbeteren en te optimaliseren - ziet wanneer er problemen zijn of zullen aankomen - onderzoekt het probleem, verzamelt informatie over achtergrond en oorzaken ( wie, wat, wanneer, hoe, waarom en waar) - benoemt de oorzaken - maakt onderscheid tussen informatie over feiten, meningen of interpretaties, hoofd- of bijzaken - neemt acties om problemen op te lossen of te voorkomen - evalueert de genomen acties en volgt verder op

4 pg4/6 Aanvullende competentie Organiseren Definitie: je vertaalt beleidslijnen in concreet meetbare objectieven, werkt overzichtelijk plannen uit, zet de juiste mensen en middelen in en onderneemt de nodige acties om de mogelijke toekomstige hindernissen te nemen. - scheidt hoofdzaken van bijzaken - stelt prioriteiten (doe belangrijke zaken eerst) en werkt volgens plan - houdt bij het opmaken van je werkplanning rekening met: de uit te voeren activiteiten, de nodige (voorbereidings) tijd per activiteit, de nodige hulpmiddelen, de mate van elke activiteit, tijd voor onverwachte zaken/urgenties - zorgt er voor dat zaken ordelijk en efficiënt kunnen worden afgewerkt Omgaan met mensen Kerncompetentie Samenwerken Definitie: je levert een actieve bijdrage aan het gezamenlijk resultaat en aan het creëren van een goede werksfeer. -helpt collega s, geeft taken door of neemt ze over waar nodig in eigen disciplines of andere discipline -gaat voor een gemeenschappelijk doel (gezamenlijk belang boven eigen belang) -weet wanneer anderen in te schakelen -wisselt informatie uit (mondeling en schriftelijk) en overlegt met collega s eigen discipline, andere zorgverleners, bewoners, familie, -stemt werk op elkaar af Aanvullende competentie Communiceren Definitie communicatie: je kunt ideeën en meningen in begrijpelijke taal - aan anderen duidelijk maken in woorden en lichaamstaal, goed afgestemd op de ander. (mondeling) - in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen (schriftelijk) : - spreekt begrijpelijk,helder,duidelijk en houdt oogcontact - laat anderen uitspreken - zorgt ervoor dat, als je een ander informeert, je dit discreet doet en dat de inhoud correct is - vermijdt vaktaal of legt een begrip uit de vaktaal duidelijk uit - verhelder wat onduidelijk is met een goed voorbeeld -schrijft een brief/verslag, logisch opgebouwd, beknopt met correcte spelling en zinsbouw

5 pg5/6 Luisteren en sociabiliteit Definitie luisteren: je toont dat je belangrijke informatie in gesprekken in je opneemt Definitie sociabiliteit: je kan je zonder moeite onder andere mensen begeven. Je stapt gemakkelijk naar naderen toe en mengt je gemakkelijk in gezelschap. - laat de ander uitspreken - vraagt duidelijkheid als wat de ander zegt niet duidelijk is - houdt contact met de gespreksdeelnemers - gaat in op reacties, ook op non-verbaal gedrag - legt gemakkelijk contact - stapt naar onbekenden toe ( bewoners, familie, bezoek), spreekt hen aan en wacht niet tot je zelf wordt aangesproken Omgaan met zichzelf Kerncompetenties Klantgerichtheid handelen Definitie: je onderzoekt wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar. Je werkt mee aan een goede dienstverlening en klanttevredenheid. De klanten zijn zowel de bewoners, familie, medewerkers, externen, We zijn afhankelijk van anderen om ons werk tot een goed einde te brengen - toont duidelijk begrip voor de wensen en het belangen van de klant - maakt duidelijke afspraken en zorgt voor opvolging - levert maatwerk voor de klant, met deze als uitgangspunt - vraagt of aan de verwachtingen, wensen of behoeften zijn voldaan, opent mogelijkheid tot verbetering of bijsturing - reageert op een klacht met opvolging, zonder aanvallend /verdedigend gedrag Zichzelf ontwikkelen (leervermogen) Definitie: je neemt nieuwe informatie in je op en past deze effectief toe. Je kunt opbouwend omgaan met kritiek en onderneemt acties om je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. : -heeft een plan voor eigen verdere ontwikkeling (sterktes en aandachtspunten) en houdt zich eraan. -zoekt informatie die op het werk toepasbaar is op en past het geleerde (vorming) toe -zoekt zelf naar leer- en groeimogelijkheden om kennis en vaardigheden aan te vullen -vraagt feedback, wil een oordeel van anderen over het eigen functioneren en stelt het eigen functioneren bij -is bereid om vorming te volgen en deze verder te integreren

6 pg6/6 Aanvullende competenties Organisatiesensitiviteit Definitie: je onderkent de invloed van gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie. : - zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten de dienst - uit positieve kritiek op de prestaties van de organisatie, zonder de organisatie af te vallen - is op de hoogte van de gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar rekening mee - neemt geen beslissingen zonder vooraf het effect daarvan op andere delen van de organisatie te hebben ingeschat - voert richtlijnen uit, ook al komen die niet overeen met het belang van de eigen dienst of van zichzelf Flexibel handelen Definitie: je verandert je eigen gedragsstijl indien zich problemen of kansen voordoen om zo een gesteld doel te bereiken : - stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd resultaat beter of eerder te bereiken - toont afstand te kunnen nemen van emotionele situaties ( evenwicht betrokkenheid en afstand) - verandert op het juiste moment van gedrag en weerstand - brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Competentieprofiel LOB er

Competentieprofiel LOB er Competentieprofiel LOB er 1 De LOB er is coachend; sensitief en communicatief; betrouwbaar en integer; vakkundig en deskundig; praktijkgericht; r toegankelijk en laagdrempelig; creatief en oplossingsgericht;

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie