Bestaat er een theorie van de institutie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestaat er een theorie van de institutie?"

Transcriptie

1 Bestaat er een theorie van de institutie? Jean Oury Om beter het psychiatrisch werk te begrenzen, wil ik het over het beslissingsproces hebben. Er zijn een aantal termen die men onophoudelijk moet herbevragen, zoals daar zijn : de beslissing, het institutionele, overdracht, interpretatie en het psychiatrisch veld. Eerst en vooral zou men de terminologie rond het veld van het psychiatrisch werk moeten omschrijven. Dr. Laudet heeft een algemeen overzicht gegeven van de verschillende betekenissen van het woord institutie. Samen met F. Tosquelles hadden we reeds in in het boek van Gurvitch --La vocation actuelle de la sociologie -- een dertigtal definities van het woord overboord institutie heeft gevonden. Geconfronteerd met de onduidelijkheid van deze terminologie zoals b.v.. bij Basaglia die dit woord overboord gooit -en misschien terecht, gezien de miserie van de instellingen in Italië- heeft Tosquelles voorgesteld om het onderscheid te maken tussen établissement (instelling) en Institutie: De instelling is wat een contract of conventie sluit met de Staat omwille van een specifieke sociale reden en een economische opdracht met al onze onzekerheden vandien. De instelling is een instantie in het ziekenhuis die een bepaalde plaats, een bepaalde sektor organiseert, maar zelf niet noodzakelijk iets omlijnd is in de ruimte. Deze instelling heeft zijn reglementen, zijn statuten die in het westen een bepaalde hiërarchie in de rollen, salarissen en andere vastleggen. Op basis hiervan moeten we proberen een bepaald veld te scheppen dat specifiek beantwoordt aan wat in de psychiatrie bevraagd wordt. En dan pas komt de moeilijke term institutionalisering naar boven in zijn tegenstelling met het woord instelling. Binnenin de instelling zelf zullen we op een hele reeks instituties stoten. Het eenvoudige feit b.v.. hier aan te komen is reeds een kleine institutie ; een bibliotheek opzetten in een ziekenhuis of een club is een andere institutie uit de grond stampen. Dit institutionele werk heeft als bedoeling het niveau van de uitwisselingspatronen te regelen. M. Mauss heeft in zijn boek Essai sur le don aangetoond dat een netwerk van uitwisselingen een bepaald evenwicht aan een sociaal systeem biedt. We moeten deze idee niet alleen in een Marxistisch economisch perspectief, maar ook in de betekenis van M. Mauss hernemen. Om een collectiviteit te laten leven, moet er een bepaald dynamisch evenwicht bestaan tussen de dingen die geschapen worden en de dingen die afsterven; maar het is even noodzakelijk dat er invariabelen zijn en dat laatste impliceert een structuur. 37

2 Dit werkveld eist dus het behoud van een structuur : geen dode, vastgelegde structuur of zoals Sartre zou zeggen, geen practico-inerte structuur, maar een struktuur waarin er zich een voortdurend proces van dialectisering afspeelt. Een meer actueel beeld om dit evenwicht van structuur te beschrijven lijkt men te vinden bij Prigogine, wanneer hij voor de fysica en de biologie de dissipatieve structuren in de theorie van de schommelingen uitwerkt. Het gaat om structuren die voor de traditionele logika zeer stabiel zullen lijken en die ook ver verwijderd zijn van het thema-dynamisch evenwichtspunt van Boltzman, m.a.w. van de dood: deze structuren hebben hun houvast dankzij de specifieke logica van de open systemen. De analogie is en blijft geldig wanneer er op het niveau van de institutie een permanente kritische arbeid plaatsgrijpt om het milieu te laten overeenkomen met wat Prigogine een open systeem noemt. Op die manier omlijnt dergelijke structuur een bepaald veld dat we nu moeten benaderen. In de psychiatrie is het essentieel te vertrekken van het apriori dat er een specificiteit is in de patiënten. Wanneer men groepstherapieën of institutionele systemen installeert mag men nooit vergeten dat het fundamenteel om de singulariteit van elke persoon gaat : zelfs de meest ontredderde mens blijft een Andere. Hoe deze ogenschijnlijk tegengestelde dimensies vormgeven? Hoe het collectief evenwicht en het respect voor de andere in zijn singulariteit samendenken? Dit is enkel mogelijk wanneer we elke term herdefiniëren: Andere, ethiek en singulariteit. Het lijkt me belangrijk de verhoudingen te definiëren tussen de dimensies van de staat en deze van elk individu binnenin één struktuur. Wat aan de Staat toebehoort, noemt men sinds heel lang de sektor van de goederen die noodzakelijk is : de gezondheid, de Sociale Zekerheid enz... Maar binnenin dit algemene kader moet men met de singulariteit van elkeen rekening houden. Maar wat betekent dat laatste? Dit begrip is correlatief aan wat Lacan de begeerte noemt. Hoe de begeerte respecteren op het niveau van psychotische structuren? Reeds die vraag stellen eist andere concepten naast die van de institutie en de instelling. We kunnen niet meer voorbijgaan aan de fundamentele concepten van de psycho-analyse, die zowel voor de epistemologie als voor de psychiatrie vernieuwend zijn geworden. Die concepten, die telkens opnieuw door Lacan zijn bewerkt, heten het onbewuste, de herhaling, de drift en de overdracht. De overdracht is een werktuig om iets te ontwikkelen voor datgene wat altijd kan ineenstorten of uiteenvallen. We kunnen geen toegang tot de andere hebben zonder dit concept. De overdracht kan zich vormen in de problematiek van de ontmoeting, getekend door het reële en die iets zal wijzigen in de existentiële weg van het subject. Na een ontmoeting zal het leven niet meer hetzelfde zijn: een dergelijke ontmoeting stelt alle lagen van de persoonlijkheid in vraag en in het bijzonder de begeerte. Maar we weten duidelijk dat een ware ontmoeting het feit van het toeval is. 38

3 Vroeger sprak men van tuch, tugkanon, geluk (goed of slecht). Het toeval, soms de verrassing, maakte haar daadwerkelijk. Men zou -meer algemeenkunnen zeggen dat de overdracht in de nabijheid van de ontmoeting komt, op voorwaarde overdracht te onderscheiden van de herhaling en de nadruk te leggen op deze wezenlijke dimensie van de overdracht, nl. een schepping vanuit het niets. Alleen vanuit deze ontmoetingen kan men werken om iets aan de persoonlijkheid te wijzigen. Tussen behandelen en verzorgen zie ik dan geen verschil meer. Er is enkel sprake van behandeling wanneer men zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de verantwoordelijkheid van de andere. We moeten dikwijls die positie opnemen op het niveau van de meest zware psychotische structuren, door een bepaalde plaats in te nemen, die als baken functioneert. En een dergelijk baken noemt Lacan evenzeer een baken in de interpretatie van de overdracht. Naast de dimensie van de singulariteit is er ook het feit dat alles wat men doet, overgedetermineerd is, vooral door de dimensie van de instelling omdat zij zich in de globale samenleving inschrijft. We vinden hierin terug wat Marx omschreef als de verschillende vormen van sociale vervreemding. Deze massale sociale vervreemding speelt een bijzonder belangrijke rol, zelfs zo belangrijk dat zij ons onbewust haar denken oplegt in de theoretisering. Dikwijls zeg ik dat elkeen zijn theorie heeft. Zelfs de schoonmaakster in het ziekenhuis heeft haar theorie en ze is dikwijls minder debiel dan die van de geneesheer; een theorie die een vertaling is van wat er rondom ons gebeurt... Elkeen zal zijn mening hebben, min of meer uitgedrukt. Deze theorie is inherent aan het eenvoudige feit deelgenoot te zijn aan een heel systeem van uitwisseling, van prestaties en tegenprestaties. Ons handelen is door deze vervreemding getekend. Denk maar bijvoorbeeld aan alle mogelijke conflicten binnen een Instelling: de evaluaties van de verpleging; de leerkrachten die schrik hebben van de inspectie op school. Het is alsof we in t leger zijn: het leger deelt graden uit: bewaker, afdelingshoofd, personeelschef.... De instelling ontwikkelt een rigide hiërarchie. En zij weegt zwaar door op wat men doet. Een schizofreen kiest de mensen waarmee hij wil spreken zonder teveel te weten of hij een diploma heeft of niet. Kan een verpleger nog initiatieven nemen, wanneer hij in een systeem van vrees en beven is opgenomen? Een van de eerste werkobjecten in de IP bestaat erin een kritische en functionele positie te hebben t.a.v. die massale vervreemding die in de hiërarchie, de statuten, de rollen en de functies opgesloten ligt. Het ziekenhuis heeft dus zijn ziekten en is er ziek van. En alvorens de patiënten één voor één te verzorgen, moet men eerst en vooral het zieke ziekenhuis verzorgen; niet alleen de problemen van hysterisering en massale identificaties, maar ook van de pathoplastische coëfficiënt in de instelling. Pathoplastie betekent dat er symptomen geproduceerd worden die hun bron in het milieu hebben en er reactie op zijn. De eerste vooruitgang van de IP bestaat erin een institutionele analyse van de pathoplastie te maken en er de eerste kunstmatige producten van opheffen, zoals bijvoorbeeld de paviljoenen voor 39

4 geagiteerden en uitgedoofden. Wanneer men mij bijvoorbeeld vraagt de IP te definiëren, dan antwoord ik dikwijls dat ze een middel is om die paviljoenen op te heffen. Alleen dat reeds rechtvaardigt haar bestaan, want noch de individuele analyse, noch een politieke verandering in de samenleving zullen die paviljoenen opheffen. En zeker nu niet wanneer we juist getuige zijn van het omgekeerde. Vroeger slaagde men er wel in: ik geef u twee bewijzen. In het ziekenhuis van Sotteville waar L. Bonnafé werkte nadat hij uit St-Alban vertrokken was. Het ziekenhuis werd tijdens de oorlog gebombardeerd. Een buitengewone gelegenheid. Daar was er tenminste een zeker dynamisme om iets te herconstrueren. Maar men kan toch niet elke dag die methode gebruiken. Statistisch heeft Bonnafé kunnen vaststellen dat 85 % van de patiënten die als chronisch gecatalogeerd werden er in feite geen waren!! Het was voldoende hen in een andere context te plaatsen, ze een beetje verantwoordelijkheid te geven en rekening te houden met hun meest verborgen begeerten om weer iets op gang te brengen. Dezelfde bewijsvoering geldt voor de geagiteerde mensen. Paumelle heeft in zijn thesis van 1952 de paviljoenen voor geagiteerde patiënten uit verschillende ziekenhuizen (St-Alban, Maison Blanche) vergeleken en er de institutionele technieken aan getoetst. Wanneer hij in het 13e arrondissement in Parijs is beginnen werken heeft hij een reeks instanties binnengebracht om zoveel mogelijk pathoplastische gevolgen te vermijden. IPv. een gewapende groep van verplegers te sturen naar een therapeutisch appartement hield hij rekening met de buurt, de familie, de politie en deed op allen beroep in geval van een crisis van razernij. Elke dag zie ik een professionele schizofreen, reeds 25 jaar lang, dikwijls vertelt hij me dat hij in Parijs op een bepaalde dag bewapende verplegers zijn kamer zag binnenvallen en hem een spuit gaven. Sindsdien vertelt hij altijd hetzelfde. Er zijn methoden die iemand brandmerken. Dat was geen geluk hebben in de ontmoeting. Men mag nooit de eerste ontmoeting missen. Lange tijd heeft men geprobeerd opname en ontvangst te onderscheiden. Ontvangst impliceert helemaal geen ontvangstcentrum of specialisten van ontvangst. Nog niet zo lang geleden in sommige Parijse ziekenhuizen ging de opname gepaard met een heel ritueel van ondervragingen en onderzoekingen. Ik kom terug op de psychose. Wat sommigen er ook mogen over denken, het concept van de overdracht geldt ook voor de psychoticus. Lange tijd zei men dat men zich niet analytisch met de psychoticus kan bezighouden omdat ze niet toegankelijk zijn voor de overdracht en als rechtvaardiging citeerde men een zin uit Freud. En nochtans is er overdracht, maar hij zal zich anders manifesteren dan bij de neuroticus of de genormaliseerde. De overdracht in de schizofrenie bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door de splitsing, de dissociatie. Maar hoe wordt de dissociatie in de ontmoeting met een schizofreen duidelijk? Door zijn uiteenspatting. En om toegang te krijgen tot die uiteenspatting moet men een plaats en een klimaat kunnen scheppen waarin veelvuldige referenties 40

5 voorkomen of meerdere overdrachtelijke factoren. Eén van de basistechnieken in elke psychose-therapie bestaat uit het bestuderen van wat men de constellatie noemt, d.w.z. wie of wat ontmoet de schizofreen. Hij ontmoet zelfs heel vluchtig verschillende mensen wanneer hij kan circuleren. En die elementen vormen zijn persoonlijke ambiance of bakens, die zelf gedissocieerd zijn. Tijdens het Congres van Zürich in 1957 herneemt Racamier dit idee door te steunen op een aantal ervaringen van Stanton en Schwartz in Amerika. Wanneer men de elementen van een constellatie vergadert en hen laat spreken over wat er gebeurt, rechtstreeks of onrechtstreeks, dan kan er dikwijls een snelle verandering in het bestaan van de patiënt plaatsgrijpen. Het is alsof men op een infra-bewuste manier de alledaagse gebeurtenissen in het leven van de schizofreen behandelde. Vanuit deze gedachte kan men stellen dat de meest belangrijke pathoplastische index bestaat uit de kwaliteit van het dagelijkse leven. Het gaat niet om het dagelijkse leven in de gewone zin van het woord maar om het dagelijkse leven dat de rode draad vormt voor ruimte en tijd en waarin juist overdracht en interpretatie deel van uitmaken. Maar we moeten nog verder gaan, want wat juist kenmerkend is voor zware psychose-stoornissen is juist dat die mensen nergens zijn. De schizofrenen zelf spreken het best over al die zaken. Ik herinner me bijvoorbeeld een chronische schizofreen, paranoïde, polygehallucineerd, achtervolgt en terzelfdertijd a-pragmatisch, maar ook op bepaalde ogenblikken sthenisch en geweldig. Hij kon aan geen enkele groep deelnemen. hij interpreteerde alles: op de televisie vertelden de omroepsters de meest weerzinwekkende dingen over hem en dat bracht hem in alle toestanden. Maar die mens werd onder handen genomen zonder dat er sprake was van psychotherapie. Bonjour, bonsoir, enkele seconden. Maar achteraf bleek dat het voor hem een werkelijke psychotherapie was. Hoe heeft hij dat laten merken? Zijn psychotherapeute die op een bepaald moment nogal vermoeid was zei na 3, 4 minuten: We zien elkaar dan terug binnen 3 dagen. Daarop antwoordde hij: Geen sprake van. Ik heb 10 minuten nodig, elke dag om te kunnen functioneren. ik moet 10 minuten spreken opdat hun woorden hun zin zouden kunnen behouden. Dat laat me dan toe nadien aan tafel te kunnen gaan en met de anderen te spreken. dat was een les! Dat is te weerhouden als een mogelijke formule van de overdracht. Er was geen sprake van een interpretatie als verbale uitleg, maar de interpretatie van de overdracht is juist daar te zijn, elke 3 of 4 dagen en niets te zeggen, om te laten aanvoelen dat men het echt begrepen heeft. Ik denk ook nog aan een andere schizofreen, ook een zeer moeilijk en geweldig die reeds sinds jaren zowel institutioneel als individueel in behandeling is. M.b.v. de klei-techniek in de zin van G. Pankow, komt zij ertoe om aan haar therapeute te zeggen dat zij de millimeter waarborgt die het denken scheidt van het handelen. Buitengewone definitie. Maar nog geen maand voordien heeft 41

6 zij zich op diezelfde psychotherapeute gegooid om haar te wurgen. Men kan stellen dat zij een plaats omlijnt waar er iets kan plaatsgrijpen dat onmiddellijk met haar te maken heeft. Deze plaats is nog maar eens in de topologie van de overdracht in te schrijven als de positie die men in een bepaald veld in te nemen heeft. En die positie is des te noodzakelijker omdat de schizofreen nergens is. Voor nog een andere schizofreen, katatoon, a-pragmatisch en op zichzelf teruggeplooid had men packing georganiseerd, d.w.z. een techniek die door een Amerikaanse psychiater in Europa is binnengebracht. Men kleedt de patiënt uit en men wikkelt hem met koude vochtige lakens in: de lakens verwarmen zich, en door het feit van die lichaamsbegrenzing, aanvullende zorg en een waakzame aanwezigheid kunnen er op den duur zaken veranderen. Maar die schizofreen heeft in zijn packing van gisteren zijn kleren uitgedaan en zich naakt op bed gegooid met zijn benen in de lucht. De jonge vrouw die daarbij aanwezig was, was een beetje onthutst. Ze dacht dat hij in een foetus-houding lag omdat hij haar toonde wat een foetus kan tonen op een bed. Men wikkelt hem in en op zijn bed roept hij: Merde, merde, merde en niets anders. Daarop zegt die jonge vrouw heel lief: Alors ça va bien? en hij antwoordt: Vous m emmerdez. Maar na een kwartier was hij kalm. En wanneer hij vertrok, heeft hij mij gezegd: A bientôt. Dat kan een beetje buitensporig klinken om op dit niveau van een analyse te spreken. Maar wat bij een interpretatie fundamenteel is en hier kunnen we van een waarachtige interpretatie spreken zonder het te weten, is dat de interpretatie zich niet richt op de andere die daar is. Het gaat niet om een interpretatie van iets. Het is een interpretatie zoals een pianist interpreteert. We zouden heel de kritiek op de hermeneutiek moeten hernemen om te kunnen omschrijven wat de interpretatie is. de verpleegster had niets te zeggen en vooral daar de patiënt niet in staat was nog iets meer te horen. Haar interpretatie was t.a.v. zichzelf. Tenslotte is de interpretatie de interpretatie van de analyst; zoals de overdracht de begeerte van de analyst is. Het is tenslotte in het opheffen van de hindernissen die er bestaan tussen die gevoelsgeladen reactie en de eigen onbewuste begeerte dat een analytisch proces kan beginnen. 42

Psychoanalyse, Psychiatrie en IP

Psychoanalyse, Psychiatrie en IP Psychoanalyse, Psychiatrie en IP J. Oury (naar bijdrage in L apport freudien p.572-581) Historiek. Omdat de IP geen gegeven "toestand" is, maar een beweging die een aantal begrippen en praktijken uit de

Nadere informatie

VERBETERSLEUTEL MINI-EXAMEN STOP MET BLOKKEN

VERBETERSLEUTEL MINI-EXAMEN STOP MET BLOKKEN VERBETERSLEUTEL MINI-EXAMEN STOP MET BLOKKEN 1 Examen /20 1. Wat is binnen de theorie van de psychoanalyse belangrijk? Duid het juiste antwoord aan. ( /1) a. Het statistisch meten b. Het begrijpen c. Gemiddelden

Nadere informatie

IP: het vrijwaren van de singulariteit in het psychiatrisch bolwerk.

IP: het vrijwaren van de singulariteit in het psychiatrisch bolwerk. IP: het vrijwaren van de singulariteit in het psychiatrisch bolwerk. Marc Ledoux Binnen het hele netwerk van het psychiatrisch bouwwerk is de institutionele psychotherapie niet een zoveelste model van

Nadere informatie

Van intramurale naar transmurale werking in de psychosezorg. Ludi Van Bouwel UPC, campus Kortenberg GGZ-congres 19/09/2012

Van intramurale naar transmurale werking in de psychosezorg. Ludi Van Bouwel UPC, campus Kortenberg GGZ-congres 19/09/2012 Van intramurale naar transmurale werking in de psychosezorg Ludi Van Bouwel UPC, campus Kortenberg GGZ-congres 19/09/2012 De psychotherapeutische opleiding betekent meer dan een aanvulling voor het medisch

Nadere informatie

Congres 'Outreaching in Antwerpen: zorgzaam over grenzen. Grenzen patiënt-hulpverlenerrelatie. Jean-Louis Feys

Congres 'Outreaching in Antwerpen: zorgzaam over grenzen. Grenzen patiënt-hulpverlenerrelatie. Jean-Louis Feys Congres 'Outreaching in Antwerpen: zorgzaam over grenzen Grenzen patiënt-hulpverlenerrelatie Jean-Louis Feys Synthese werkgroep mobiele teams Doelgroep: psychiatrische stoornis die complex en chronisch

Nadere informatie

Sínt Maarten, dat betekent toch dat ik heilig ben?

Sínt Maarten, dat betekent toch dat ik heilig ben? Dienstnummer: 1292 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 11-11-2018 plaats: De Ontmoeting, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Matteus 25: 34-40 liederen: Opw 32; ELB 398:1,2,4; Opw 732;

Nadere informatie

Angst Stemming Psychose Persoonlijkheid Gebruik middelen Rest

Angst Stemming Psychose Persoonlijkheid Gebruik middelen Rest Ad Kaasenbrood, psychiater/psychotherapeut Congres Een te gekke wijk, Bunnik, 8 November 2017 Psychiatrische ziekten Komen vaak voor Zijn ernstig Zijn duur Zijn complex Verhouden zich tot geestelijke gezondheid,

Nadere informatie

WAT IS DE ROL VAN HET SOCIAAL- CULTUREEL VOLWASSENENWERK OP HET VLAK VAN GEMEENSCHAPSVORMING?

WAT IS DE ROL VAN HET SOCIAAL- CULTUREEL VOLWASSENENWERK OP HET VLAK VAN GEMEENSCHAPSVORMING? O1 WAT IS DE ROL VAN HET SOCIAAL- CULTUREEL VOLWASSENENWERK OP HET VLAK VAN GEMEENSCHAPSVORMING? Werktekst visiedag 5 oktober 2005 O2 WAT IS DE ROL VAN HET SOCIAAL- CULTUREEL VOLWASSENENWERK OP HET VLAK

Nadere informatie

AUTONOMIE: HOEKSTEEN OF STRUIKELBLOK?

AUTONOMIE: HOEKSTEEN OF STRUIKELBLOK? AUTONOMIE: HOEKSTEEN OF STRUIKELBLOK? PATIËNTENRECHTEN EN ETHIEK IN DE PSYCHIATRIE AXEL LIÉGEOIS Inleiding Verschillende benaderingen van de zorgrelatie Ethische beschouwingen bij de Wet Patiëntenrechten

Nadere informatie

Slecht nieuws goed communiceren

Slecht nieuws goed communiceren Slecht nieuws goed communiceren M A N U K E I R S E F A C U L T E I T G E N E E S K U N D E, K U L E U V E N Waarheid is een van de meest krachtige medicamenten waarover men beschikt, maar men moet nog

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen Delier Informatie voor familie en betrokkenen Inleiding Op onze verpleegafdeling is een familielid, vriend(in) of kennis van u opgenomen. Tijdens uw bezoek aan de patiënt heeft u waarschijnlijk gemerkt

Nadere informatie

Tinguely of de labordiaanse praktijk van het institutionele Basisnoties uit de Institutionele Psychotherapie. Kurt Valcke

Tinguely of de labordiaanse praktijk van het institutionele Basisnoties uit de Institutionele Psychotherapie. Kurt Valcke Tinguely of de labordiaanse praktijk van het institutionele Basisnoties uit de Institutionele Psychotherapie Kurt Valcke Bij wijze van inleiding wil ik eerst even vijf werkprincipes, basisprincipes, geen

Nadere informatie

Pathoanalyse en IP. Mark Ledoux

Pathoanalyse en IP. Mark Ledoux Pathoanalyse en IP Mark Ledoux Het uitgangspunt van elk therapeutisch werk bestaat erin om mogelijkheden van "ontmoeting" te enten daar waar deze mogelijkheid patho-logisch wordt, in beproeving, bewegingloos

Nadere informatie

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd.

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd. Congres GGZ 2014 Geacht publiek, Waarschijnlijk hebben jullie de aankondiging van mijn mededeling gelezen: mijn neef heeft in een toestand van zware psychose zijn beide ouders om het leven gebracht. Dit

Nadere informatie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie Deontologische vragen m.b.t. samenwerken in teams en netwerken Prof. Adélaïde BLAVIER, PhD Centre d Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-Légale Département de Psychologie, Université de Liège (ULg)

Nadere informatie

AGRESSIE. Basis emoties. Basis emoties. Agressie - sociologisch. Agressie - biologisch. Agressie en psychiatrie 16-3-2014

AGRESSIE. Basis emoties. Basis emoties. Agressie - sociologisch. Agressie - biologisch. Agressie en psychiatrie 16-3-2014 Basis emoties AGRESSIE en psychiatrische stoornissen Angst Verdriet Boosheid Verbazing Plezier Walging Paul Ekman Basis emoties Psychofysiologische reactie op een prikkel Stereotype patroon van motoriek,

Nadere informatie

5,8. Samenvatting door een scholier 1754 woorden 9 april keer beoordeeld. Zorg en welzijn

5,8. Samenvatting door een scholier 1754 woorden 9 april keer beoordeeld. Zorg en welzijn Samenvatting door een scholier 1754 woorden 9 april 2006 5,8 33 keer beoordeeld Vak Zorg en welzijn Sociaal-agogisch Boek: Begeleiden 309 Hoofdstuk 1: Begeleidingsbehoefte nader bekeken 1.1 Inleiding Leerdoelen,

Nadere informatie

Psychosociale ondersteuning. kleine en grote bezorgdheden in het jonge gezin

Psychosociale ondersteuning. kleine en grote bezorgdheden in het jonge gezin Psychosociale ondersteuning kleine en grote bezorgdheden in het jonge gezin CRISIS? CRISIS? Normaal proces Niveau van individu Niveau van het koppel Verloop proces (Bell ea., 2007) 0-6 weken Ongedifferentieerde

Nadere informatie

Institutionele psychotherapie in Vlaanderen in tijden van kwaliteitszorg. Een kwalitatief onderzoek.

Institutionele psychotherapie in Vlaanderen in tijden van kwaliteitszorg. Een kwalitatief onderzoek. Academiejaar 2014-2015 Tweedesemesterexamenperiode Institutionele psychotherapie in Vlaanderen in tijden van kwaliteitszorg. Een kwalitatief onderzoek. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Wat is de mens? - Context. De opkomst van de filosofische antropologie

Wat is de mens? - Context. De opkomst van de filosofische antropologie De menselijke natuur, week 9 De opkomst van de filosofische antropologie Overzicht van reeds behandelde mensbeelden en de mechanistische visie uit de late 19e eeuw Wat is de mens? - Context Plato / Descartes

Nadere informatie

Filmverslag Frans Un Long Dimanche d'un Fiancailles

Filmverslag Frans Un Long Dimanche d'un Fiancailles Filmverslag Frans Un Long Dimanche d'un Fianca Filmverslag door E. 1877 woorden 4 mei 2014 6 6 keer beoordeeld Vak Frans A Algemeen Regisseur: Titel: Jean-Pierre Jeunet Un long Dimanche de Fianca Premiere:

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Project Tabaco. (Filippijnen)

Project Tabaco. (Filippijnen) Project Tabaco (Filippijnen) 1 Iedereen is wel eens somber of in de war. Wie heeft al niet eens een dipje? Maar pas wanneer deze gevoelens in hevige mate voorkomen en men niet meer gewoon kan functioneren

Nadere informatie

In gesprek over levensvragen: goede zorg rond het levenseinde. Prof dr Carlo Leget

In gesprek over levensvragen: goede zorg rond het levenseinde. Prof dr Carlo Leget In gesprek over levensvragen: goede zorg rond het levenseinde Prof dr Carlo Leget Een casus Een 85-jarige vrouw die altijd erg actief is geweest (vrijwilligerswerk, vriendinnen, buurtcomité), is meer en

Nadere informatie

De patiënt met plotseling optredende verwardheid (delier) Informatie voor familie en betrokkenen

De patiënt met plotseling optredende verwardheid (delier) Informatie voor familie en betrokkenen De patiënt met plotseling optredende verwardheid (delier) Informatie voor familie en betrokkenen Inhoud Inleiding 3 Wat is een delier? 4 Wat zijn de verschijnselen bij een delier? 4 Wanneer treedt een

Nadere informatie

Het kan ook anders! Over individueel maatwerk in de zorg. Dr Ben van Cranenburgh HGZO Congres Lunteren 24/25 Maart 2011. www.stichtingiton.

Het kan ook anders! Over individueel maatwerk in de zorg. Dr Ben van Cranenburgh HGZO Congres Lunteren 24/25 Maart 2011. www.stichtingiton. Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen Faculteit der Bewegingswetenschappen Het kan ook anders! Over individueel maatwerk in de zorg Dr Ben van Cranenburgh HGZO Congres Lunteren 24/25 Maart 2011

Nadere informatie

Marieke blijft volhouden omdat er een 'noodrem' bestaat voor wanneer het écht onmenselijk wordt

Marieke blijft volhouden omdat er een 'noodrem' bestaat voor wanneer het écht onmenselijk wordt Marieke blijft volhouden omdat er een 'noodrem' bestaat voor wanneer het écht onmenselijk wordt Medeleven is geen medelijden Wim Distelmans is titularis van de leerstoel 'Waardig levenseinde' aan de VUB

Nadere informatie

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu LIFELONG INFORMATIE Wil je meer uit je werk- en privé-relaties halen? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen en misverstanden voorkomen? Dan is het essentieel om je perspectief op de werkelijkheid te

Nadere informatie

CAT B / Cursusafhankelijke toets

CAT B / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.2.4 0809 / Cursusafhankelijke toets Cursus B1.2 4 0708 het verhaal van de patiënt Cursuscoördinator dr. A.K. Oderwald 4 Opdrachten, gesloten boek, open vragen, MET antwoord aanwijzingen

Nadere informatie

Acuut optredende verwardheid/delier

Acuut optredende verwardheid/delier Acuut optredende verwardheid/delier Klinische geriatrie alle aandacht De patiënt met acuut optredende verwardheid/ delier (informatie voor familie en betrokkenen) Wat zijn de verschijnselen van een delier/acuut

Nadere informatie

Risicotaxatie Suïcidaliteit. Suïcide en suïcidepogingen. Aantallen. 345 suïcidepogingen. Middel. Dr. Bert van Hemert, psychiater

Risicotaxatie Suïcidaliteit. Suïcide en suïcidepogingen. Aantallen. 345 suïcidepogingen. Middel. Dr. Bert van Hemert, psychiater Risicotaxatie Suïcidaliteit Dr. Bert van Hemert, psychiater Zorgservice Bureau 24 uurszorg Opleiding Sociale Psychiatrie 1/30 2/30 Aantallen Suïcide en suïcidepogingen Suïcidegedachten Suïcidepoging bevolking

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

de menselijke maat veerkracht om het lot te omarmen? Leo Gualthérie van Weezel, psychiater/ psychotherapeut

de menselijke maat veerkracht om het lot te omarmen? Leo Gualthérie van Weezel, psychiater/ psychotherapeut de menselijke maat veerkracht om het lot te omarmen? Leo Gualthérie van Weezel, psychiater/ psychotherapeut Amor Fati Gerda A.L.S. Het LOT omarmd: Autonoom-Afhankelijk Naasten: intense betekenisvolle tijd

Nadere informatie

Dokter, ik heb kanker..

Dokter, ik heb kanker.. Dokter, ik heb kanker.. huisartsen-duodagen noordwest utrecht november 2006 Anette Pet Klinisch psycholoog-psychotherapeut Hoofd Patiëntenzorg Welmet Hudig Theoloog Therapeut Het Helen Dowling Instituut

Nadere informatie

Suïcide en suïcidepreventie

Suïcide en suïcidepreventie Suïcide en suïcidepreventie D. Linszen, psychiater Suïcide(preventie), de rol van verpleegkundigen en verzorgenden Reehorst, Ede 2017 Amsterdam First Episode Study: Critical Period RCT (1998-2007): relapse

Nadere informatie

Positioneren van de SPV

Positioneren van de SPV Regiobijeenkomst SPV-en Friesland 27 november 2014 Positioneren van de SPV Gerard Lohuis Historie van SPV Eind jaren 60 vorige eeuw - Opnamebekorten - Opname voorkomen - Professional die in de thuissituatie

Nadere informatie

Nieuwe vragen n.a.v. de hoge sterfte in de Willem Arntsz Hoeve tijdens de Duitse bezetting

Nieuwe vragen n.a.v. de hoge sterfte in de Willem Arntsz Hoeve tijdens de Duitse bezetting Nieuwe vragen n.a.v. de hoge sterfte in de Willem Arntsz Hoeve tijdens de Duitse bezetting Dr. Cecile aan de Stegge en Drs. Marco Gietema 10 juni 2016, De Basis, Doorn Opbouw 1. Eerder onderzoek naar 1940-1945

Nadere informatie

Opnameinbloemlezingenenreadersmoedigenwijaan, maarwelgraageerstevenoverleggen. Alerechtenvandeartikelenliggenbij destichtingcognitieenpsychose.

Opnameinbloemlezingenenreadersmoedigenwijaan, maarwelgraageerstevenoverleggen. Alerechtenvandeartikelenliggenbij destichtingcognitieenpsychose. Ukunternatuurlijkuitciteren,graagzelfs,maardanwel metbronvermelding.u magditartikelookruimhartig verspreidenmitshetnietvoorcommerciëledoeleindenis. Indiegevalen pasnaonzeschriftelijketoestemming. Opnameinbloemlezingenenreadersmoedigenwijaan,

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Deel 1, Hoofdstuk 1 - Dat er iets buiten ons bestaat. Rikus Koops 8 juni 2012 Versie 1.1 In de inleidende toelichting nummer 0 heb ik gesproken

Nadere informatie

Dit is de dag. We gaan naar Psalm 118:24 waar staat: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Dit is de dag. We gaan naar Psalm 118:24 waar staat: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. - 1 - Dit is de dag We gaan naar Psalm 118:24 waar staat: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. We kunnen zeggen dat de Here elke dag in ons leven - met

Nadere informatie

Algemene Sociologie PA B1

Algemene Sociologie PA B1 Algemene Sociologie PA B1 Doel college kennismaking met en inzicht geven in: de geschiedenis van de Sociologie gezichtspunten en sociologische begrippen hanteren van sociologische begrippen in mondelinge

Nadere informatie

De relationele burger

De relationele burger De relationele burger Utrecht Congres: Sociale relaties en burgerschap in rehabilitatie Sabine Ootes, Jeannette Pols, Dick Willems, Evelien Tonkens, Detlef Petry Academisch Medisch Centrum/ UvA, Amsterdam

Nadere informatie

Boekenpodium Avondconferentie: Zingeving en spiritualiteit: een uitdaging voor therapie en zorg

Boekenpodium Avondconferentie: Zingeving en spiritualiteit: een uitdaging voor therapie en zorg Boekenpodium Avondconferentie: Zingeving en spiritualiteit: een uitdaging voor therapie en zorg Walter Krikilion Garant Antwerpen 16 oktober 2012 Zingeving en spiritualiteit: een uitdaging voor therapie

Nadere informatie

Hoe relevant ook, het begrip wilsbekwaamheid is

Hoe relevant ook, het begrip wilsbekwaamheid is Samenvatting 179 180 Autonomie is de afgelopen decennia centraal komen te staan binnen de geneeskunde en zorg. Daarmee samenhangend is ook de wilsbekwame beslissing van de patiënt steeds belangrijker geworden.

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14 Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei 2016 Johannes 14 Als iemand in deze tijd zou zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zouden we hem al snel fundamentalistisch noemen. We leven in een multiculturele

Nadere informatie

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Inhoudsopgave Ondersteuning bij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen 3 Voor wie

Nadere informatie

4/16/2013. Geheel meer dan de som der delen. D r. A n u s c hka Sto r ms. Inhoud. 1/ Taak psychiater bij pijn? 2/ Hoe bekijkt een psychiater pijn?

4/16/2013. Geheel meer dan de som der delen. D r. A n u s c hka Sto r ms. Inhoud. 1/ Taak psychiater bij pijn? 2/ Hoe bekijkt een psychiater pijn? Geheel meer dan de som der delen D r. A n u s c hka Sto r ms 22 maart 2013 Inhoud 1/ Taak psychiater bij pijn? 2/ Hoe bekijkt een psychiater pijn? 1 Casus 1 Tijdens wachtdienst telefoon van spoedgevallen:

Nadere informatie

DE VISIE VAN LARRY CRABB OP CHRISTELIJKE COUNSELING VANUIT HET

DE VISIE VAN LARRY CRABB OP CHRISTELIJKE COUNSELING VANUIT HET DE VISIE VAN LARRY CRABB OP CHRISTELIJKE COUNSELING VANUIT HET NIEUWE VERBOND Jef De Vriese Tijdens de conferentie van de AACC (American Association of Christian Counselors) in november 1997, gaf Larry

Nadere informatie

Gedragsregels voor de geneesheer in verband met de

Gedragsregels voor de geneesheer in verband met de Gedragsregels voor de geneesheren in verband met de klinische biologie Doc: a027032 Tijdschrift: 27 p. 79 Datum: 01/01/1979 Origine: NR Thema's: Biologie (Klinische-) Gedragsregels voor de geneesheer in

Nadere informatie

acute verwardheid adviezen na een ZorgSaam

acute verwardheid adviezen na een ZorgSaam acute verwardheid adviezen na een hernia-operatie (delier) ZorgSaam 1 2 ACUTE VERWARDHEID Dit informatieboekje is bedoeld voor familie en betrokkenen van de patiënt met acuut optredende verwardheid. Inleiding

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

De Grote Strijd tussen Christus en Satan is de achtergrond door de Bijbel heen. Het is voornamelijk aanwezig in het boek Job. De Grote Strijd.

De Grote Strijd tussen Christus en Satan is de achtergrond door de Bijbel heen. Het is voornamelijk aanwezig in het boek Job. De Grote Strijd. Les 2 voor 8 oktober 2016 De Grote Strijd tussen Christus en Satan is de achtergrond door de Bijbel heen. Het is voornamelijk aanwezig in het boek Job. De Grote Strijd. De Strijd begint. De Strijd op aarde.

Nadere informatie

Zie de mens! Homo sapiens. Zorg om betekenis. Jaarcongres Reliëf 11 maart 2016

Zie de mens! Homo sapiens. Zorg om betekenis. Jaarcongres Reliëf 11 maart 2016 Zie de mens! Zorg om betekenis Jaarcongres Reliëf 11 maart 2016 Prof Dr Carlo Leget www.zorgethiek.nu Homo sapiens De mens (wetenschappelijke naam: Homo sapiens) is een tweevoetige primatensoort uit de

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Van harte welkom Elk mens is een verhaal waard. Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn/haar levensloop. omgekeerd.

Van harte welkom Elk mens is een verhaal waard. Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn/haar levensloop. omgekeerd. Van harte welkom { Elk mens is een verhaal waard Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn/haar levensloop Gyorgy Konrad omgekeerd. Vertellen van levensverhaal is antwoord op de vraag

Nadere informatie

De vervreemding, centraal thema in het denken van dr. Oury12. Marc LEDOUX

De vervreemding, centraal thema in het denken van dr. Oury12. Marc LEDOUX De vervreemding, centraal thema in het denken van dr Oury12 Marc LEDOUX Met een zorg en een blijvende waakzaamheid zich om niet te laten opsluiten in een dogmatische ideologie, opent J Oury in Tokyo (1984)

Nadere informatie

Opgave 2 Doen wat je denkt

Opgave 2 Doen wat je denkt Opgave 2 Doen wat je denkt 7 maximumscore 2 een argumentatie waarom Swaab het bestaan van vrije wil verwerpt op grond van de experimenten van Libet: bewustzijn komt pas na de beslissingen van de hersenen

Nadere informatie

SAMEN LEVEN MET PSYCHOSE

SAMEN LEVEN MET PSYCHOSE SAMEN LEVEN MET PSYCHOSE PROF DR DIRK DE WACHTER UPC KULEUVEN CC HET PERRON, IEPER, 03/12/14 PSYCHOSE? (DSM 5)? Wanen Hallucinaties Incoherentie Negatieve symptomen termen Schizofrenie? Paranoia Schizo-affectieve

Nadere informatie

Preek de Wet van Mozes

Preek de Wet van Mozes Lieve gemeente, Aan Rabbi Hillel werd eens gevraagd of hij de hele Thora kon opzeggen terwijl hij op 1 been stond. Hij nam de uitdaging aan, ging op 1 been staan en zei: Behandel de ander niet zoals je

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Vragen bij hoofdstuk 4

Vragen bij hoofdstuk 4 Vragen bij hoofdstuk 4 Niveau 1 Heb je ervaring(en) met momenten en tijden waarop je te uitgeput was om je betrokken te voelen en/of beleefd te reageren? Voelde je het aankomen of overviel het je? Hoe

Nadere informatie

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Saskia van Duin - verpleegkundig specialist GGZ Melchiord Ricardo - ervaringsdeskundige Ellen Struik teamleider DD kliniek GGZ

Nadere informatie

Edwin Beld, psychiater. Werkzaam in Den Helder GGZ NHN

Edwin Beld, psychiater. Werkzaam in Den Helder GGZ NHN P S Y C H O S E Edwin Beld, psychiater Werkzaam in Den Helder GGZ NHN PSYCHOSE Psychose Krankzinnigheid Manie Schizofreen Schizoaffectief Borderline? Waanstoornis Maniak Psycho Geestesziek Bezeten Gek

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Handreiking situationeel leidinggeven

Handreiking situationeel leidinggeven Handreiking situationeel leidinggeven Inleiding Bij het voeren van personeelsgesprekken is het belangrijk dat je ruimte laat voor de medewerker. Je gaat met hem de dialoog aan over zijn functioneren en

Nadere informatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie Imrat Verhoeven Uva/AISSR Vormgeven aan overheidsparticipatie In een notendop Activerende verzorgingsstaat leidt tot meer nadruk verhoudingen burgers onderling Hoe democratisch zijn die verhoudingen eigenlijk?

Nadere informatie

W I K K E N & W E G E N

W I K K E N & W E G E N W I K K E N & W E G E N Voor je ligt het leerwerkboek Wikken en Wegen, basisbegrippen levensbeschouwing. Een leerwerkboek is een boek om uit te leren en om in te werken. Het is van jezelf, verzorg het

Nadere informatie

Met Samuel op stap. Kris Van Strydonck, PAG Hechtel

Met Samuel op stap. Kris Van Strydonck, PAG Hechtel Met Samuel op stap Kris Van Strydonck, PAG Hechtel In Hechtel heeft men vanuit de PAG het initiatief genomen om spiritualiteits- of gespreksavonden te organiseren voor de leerkrachten. Met de Samuel als

Nadere informatie

Gedwongen opname en verslaving Dr Anne Van Duyse - De Sleutel en PC Sint Jan Baptist

Gedwongen opname en verslaving Dr Anne Van Duyse - De Sleutel en PC Sint Jan Baptist Gedwongen opname en verslaving Dr Anne Van Duyse - De Sleutel en PC Sint Jan Baptist Deel 1: Wet op de gedwongen opname Deel 2: problematisch middelengebruik Toetsing van de wet bij verslaving Geesteszieke

Nadere informatie

Alle gelukkige families lijken op elkaar, elke ongelukkige familie is ongelukkig op zijn eigen wijze. Tolstoj Anna Karenina

Alle gelukkige families lijken op elkaar, elke ongelukkige familie is ongelukkig op zijn eigen wijze. Tolstoj Anna Karenina Alle gelukkige families lijken op elkaar, elke ongelukkige familie is ongelukkig op zijn eigen wijze Tolstoj Anna Karenina Familiezorg Methode Familiezorg Relationeel werken Denken en handelen vanuit het

Nadere informatie

MIRARI Van kritiek naar dialoog.

MIRARI Van kritiek naar dialoog. MIRARI Van kritiek naar dialoog. Door Tomas Serrien Verwondering is het begin van alle wijsheid. (Aristoteles) Mirari - 1 HET WAT en HET WAAROM: Het grondidee van Mirari. Het is tijd voor een filosofisch

Nadere informatie

Herstelgericht werken. Crisisunit Cura

Herstelgericht werken. Crisisunit Cura Herstelgericht werken Crisisunit Cura Inhoud 1. Voorstelling afdeling 2. Herstelgerichte werking 3. Stellingen 4. Vragen 1. Voorstelling van de afdeling Geschiedenis Vroeger opnameafdeling: 30 bedden Afdeling:

Nadere informatie

De patiënt met acuut optredende verwardheid (delier)

De patiënt met acuut optredende verwardheid (delier) De patiënt met acuut optredende verwardheid (delier) De patiënt met acuut optredende verwardheid/delier Uw familielid, vriend(in) of kennis is opgenomen vanwege een ziekte, een ongeval en/of een operatie.

Nadere informatie

De drie basisenergieën

De drie basisenergieën HET ONDEVIT SCHEMA De bron van een conflict tussen twee energieën kan alleen maar zijn oorzaak vinden in de aanwezigheid van een derde. De mens heeft deze bron meer en meer verwaarloosd. Deze miskenning

Nadere informatie

Systemische Benadering wat is dat eigenlijk?

Systemische Benadering wat is dat eigenlijk? Systemische Benadering wat is dat eigenlijk? Mens-zijn is in-relatie-zijn Ieder maakt deel uit van een groter geheel. We horen bij diverse gehelen. Een familie, wijk, organisatie, team, land, geloofsgemeenschap,

Nadere informatie

Systeemvisie op Organisatie en Management

Systeemvisie op Organisatie en Management Systeemvisie op Organisatie en Management E.J. Mol 16 Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1 SYSTEEMVISIE OP ORGANISATIE EN MANAGEMENT 2 1.1 De organisatie als open systeem.................. 2 1.2 De rol van de manager

Nadere informatie

Mensvisie als uitgangspunt

Mensvisie als uitgangspunt Emotionele veerkracht in psychotherapie Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1: Mensvisie als uitgangspunt 17 Wat gebeurt er in therapie? 17 A. Mensvisie in pessotherapie 18 Belang van een mensvisie in therapie

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Inspiratie. Werkplaats Aandachtig Leven. Mindfulness betekent aandacht geven op een bepaalde manier gericht in het hier en nu niet (ver)oordelend.

Inspiratie. Werkplaats Aandachtig Leven. Mindfulness betekent aandacht geven op een bepaalde manier gericht in het hier en nu niet (ver)oordelend. Werkplaats Aandachtig Leven WERKPLAATS AANDACHTIG LEVEN: INSPIRATIE, BEZIELING, SPIRITUALITEIT, LEVENSWERK PSYCHO-SOCIAAL THERAPIE, SABBATICAL COACHING, MINDFULNESS TRAINING Nieuwsbrief 3 februari 2011

Nadere informatie

Van de handen in het haar, naar de handen in elkaar

Van de handen in het haar, naar de handen in elkaar Van de handen in het haar, naar de handen in elkaar Een brochure geschreven naar aanleiding van een onderzoek naar de inhoudelijke kennis over verslavingszorg binnen de VIP- teams. Inleiding Op dit moment

Nadere informatie

Gezondheidsverwachting volgens socio-economische gradiënt in België Samenvatting. Samenvatting

Gezondheidsverwachting volgens socio-economische gradiënt in België Samenvatting. Samenvatting Verschillende internationale studies toonden socio-economische verschillen in gezondheid aan, zowel in mortaliteit als morbiditeit. In bepaalde westerse landen bleek dat, ondanks de toegenomen welvaart,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Delier of plotse verwardheid. GezondheidsZorg met een Ziel

Patiënteninformatie. Delier of plotse verwardheid. GezondheidsZorg met een Ziel i Patiënteninformatie Delier of plotse verwardheid GezondheidsZorg met een Ziel DELIER OF PLOTSE VERWARDHEID Uw partner, familielid of iemand anders uit uw naaste omgeving is vanwege een ziekte, ongeval

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Humane Wetenschappen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die... meer wil te weten komen over mens en samenleving; niet klakkeloos herkauwt,

Nadere informatie

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn?

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? door Kees Aaldijk transpersoonlijk coach en therapeut 06-142 742 93 www.transpersoonlijk.nl gepubliceerd in Spiegelbeeld januari 2010

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Inhouden, benaderingen, didactische aanpak en doelstellingen

Inhouden, benaderingen, didactische aanpak en doelstellingen Duurzaam onderwijs aan de KU Leuven: Inhouden, benaderingen, didactische aanpak en doelstellingen 1. Inhouden Wat zijn mogelijke inhouden van duurzaam onderwijs? Aan de KU Leuven kiezen we ervoor om niet

Nadere informatie

Algemene inleiding Inleiding bij het theoretisch deel Hoofdstuk I: Definities Inleiding... 11

Algemene inleiding Inleiding bij het theoretisch deel Hoofdstuk I: Definities Inleiding... 11 INHOUDSTAFEL Algemene inleiding... 8 Inleiding bij het theoretisch deel... 10 Hoofdstuk I: Definities... 11 Inleiding.... 11 1. Definitie palliatieve zorg... 11 2. Holistische benadering in de palliatieve

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Informatieavond Bipolaire stoornis. Bart van den Bergh, verpleegkundig specialist GGz Ronald Vonk, psychiater

Informatieavond Bipolaire stoornis. Bart van den Bergh, verpleegkundig specialist GGz Ronald Vonk, psychiater Informatieavond Bart van den Bergh, verpleegkundig specialist GGz Ronald Vonk, psychiater Bipolaire Stoornis Bipolaire Stoornis = Manisch Depressieve Stoornis (MDS) Algemeen Ziekteverschijnselen Beloop

Nadere informatie

Acuut optredende verwardheid Delier

Acuut optredende verwardheid Delier Acuut optredende verwardheid Delier Uw familielid, vriend(in) of kennis is opgenomen in ons ziekenhuis vanwege ziekte, ongeval en/of operatie. Zoals u vermoedelijk hebt gemerkt, is zijn of haar reactie

Nadere informatie

Iedere tijd heeft zijn handvatten. Ultieme huisartsenzorg? Palliatieve zorg. Hoe noemen we het?

Iedere tijd heeft zijn handvatten. Ultieme huisartsenzorg? Palliatieve zorg. Hoe noemen we het? Ultieme huisartsenzorg? Iedere tijd heeft zijn handvatten NHG, 23 Mei 2013 Prof dr Carlo Leget, Universiteit voor Humanistiek www.zorgethiek.nu Palliatieve zorg Hoe noemen we het? Palliatieve zorg is een

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Visie. Wat is dementie?

Visie. Wat is dementie? Visie Opdrachthoudende vereniging VitaS staat open voor gebruikers met dementie. Binnen onze dagverzorgingscentra worden alle ouderen met dementie opvangen ongeacht hun zorgnoden. Wij streven naar een

Nadere informatie

MIKEETZ (aan het eind) Beresjiet 41:1-44:17

MIKEETZ (aan het eind) Beresjiet 41:1-44:17 MIKEETZ (aan het eind) Beresjiet 41:1-44:17 De Parasja begrijpen Beresjiet (Genesis) 41:1-44:17) We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.

Nadere informatie