De Justitiële Informatiedienst en EBV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Justitiële Informatiedienst en EBV"

Transcriptie

1 Ministerie van Justitie Justitie Justitiële Informatiedienst Elektronisch BerichtenVerkeer De Justitiële Informatiedienst en EBV

2

3 De Justitiële Informatiedienst en EBV

4 Voorwoord 1 2

5 Voorwoord Zorg voor een breed opgezette ketenarchitectuur voor informatie-uitwisseling Net als de meeste andere partijen in de strafrechtsketen is ook het OM de laatste jaren volop bezig met het grootscheeps vernieuwen van de eigen informatiehuishouding. Dat zijn vaak moeilijke trajecten, want het gaat meestal niet alleen om een stuk nieuwe technologie, maar juist ook om een verandering van de organisatie. Wat dat betreft is het volwassen worden van het OM - de verandering naar een steeds meer procesgeoriënteerde organisatie - cruciaal voor het bereiken van de doelstellingen die we onszelf gesteld hebben, maar ook voor de doelstellingen die we samen met de ketenpartners willen bereiken. Binnen het OM hebben we de neiging om steeds meer onze eigen processen te zien als onderdeel van ketenprocessen. We doen het niet louter zelf en voor ons zelf. Dat moet je ook weerspiegelen in de opzet van je informatiehuishouding en je ICT-strategie. Maar je creëert daardoor wel steeds meer afhankelijkheden. Om daar goed mee om te kunnen gaan moeten we misschien eerst nog wat verder door een proces, waarin we de eigen basisvoorzieningen goed op orde krijgen. Dat geldt voor ons, maar ook voor onze partners zoals de politie, het CJIB, DJI en vele anderen. Henk van Brummen Procureur Generaal Openbaar Ministerie Ik ben er echter heilig van overtuigd dat we bij het OM met de inrichting van GPS een omgeving creëren, waarmee we steeds beter kunnen aansluiten op allerlei ontwikkelingen in de keten. 3

6 Ketenprocessen als de beslaglegging (landelijk beslaghuis), het uitwisselen van zaakgegevens met de politie, slachtoffergegevens, noem maar op. Daarvoor leggen we nu een solide basis. Als je dergelijke vaak logistieke processen in zowel de keten als in je eigen organisatie goed regelt, is het aardige dat er ook allerlei nieuwe ontwikkelingen beter realiseerbaar gaan worden. Ik doel daarbij op de zogeheten informatiediensten, die in tegenstelling tot de puur logistieke (keten)processen, meer uitgaan van een informatie-pull dan van een informatie-push. Denk daarbij aan het ondersteunen van ontwikkelingen als informatie verstrekken en vergaren over doelgroepen en de ondersteuning van de informatie - deling in veiligheidshuizen. De diensten en producten die EBV nu levert in de keten zijn belangrijke architectuurcomponenten, die we nu al met succes toepassen (of gaan toepassen) in onze logistieke processen met andere ketenpartners. Veel van die componenten zijn echter niet beperkt tot het gebruik in logistieke ketenprocessen. Een ketengegevenswoordenboek zorgt ook voor eenduidigheid in de interpretatie van informatie die we via een portal publiceren. Daar moeten we niet opeens weer heel andere dingen voor gaan bedenken. En juist dáár ligt volgens mij ook de uitdaging voor JustID en EBV. Ze moeten ervoor zorgen dat er een ketenarchitectuur voor informatie-uitwisseling breed wordt neergezet en onder houden. Producten en diensten, zo van de plank lever - baar en te gebruiken door elke ketenpartner. Zodat partijen geen gesloten systemen gaan ontwikkelen, die ons later weer nopen tot grootscheepse integratietrajecten. En nog een belangrijk aandachtspunt: belangrijke marktontwikkelingen steeds blijven monitoren en als die relevant zijn ook opnemen in de architectuur. De zin van de onzin scheiden en de afspraken die we gemaakt hebben op ketenniveau mede helpen bewaken. Uiteraard moeten we er als OM en andere organisaties in de keten wel voor zorgen dat we dit borgen in onze architectuur en in onze systeemontwikkeling. Ik verwacht dan ook dat wat ik de handelsreizigersfunctie noem die EBV (en daarvoor epv) tot nu toe vervult, voorlopig nog wel nodig zal zijn. Mijn boodschap aan JustID en EBV: zorg ervoor dat de business case van het maken van keten - afspraken over informatie-uitwisseling en berichtenverkeer goed op het netvlies blijft van zowel de bestuurders als alle andere betrokken medewerkers in onze organisatie. Henk van Brummen, Procureur Generaal Openbaar Ministerie, lid van de Coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtsketen (CIS) 4

7 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 Henk van Brummen, Openbaar Ministerie 2. EBV in vogelvlucht 6 - Aanleiding 7 - Doelgroep 9 - Diensten en producten 10 - Analyse en Ontwerp - Architectuur en infrastructuur - Beheer - Werkwijze Gebruikers aan het woord 16 - Hans van Buuren, vts Politie Nederland 17 - Stoffel Heijsman, Politie Utrecht 20 - André Regtop en Tjerk Zwanenburg, CJIB De Justitiële Informatiedienst 26 - Waar en hoe kunt u ons bereiken? 28 5

8 EBV in vogelvlucht 2 6

9 EBV in vogelvlucht De ketenorganisatie EBV (Elektronisch BerichtenVerkeer) ondersteunt justitie- en politieorganisaties op technisch en inhoudelijk gebied bij het implementeren van elektronisch berichtenverkeer. Daarbij maakt de ketenorganisatie gebruik van technische, syntactische en semantische standaarden, de zogenaamde EBV-standaarden. EBV draagt kennis over, geeft adviezen, begeleidt de analyse, het ontwerp en het beheer van koppelvlakken en ketenprocessen en ondersteunt ketenpartners op het gebied van architectuur-infrastructuur. EBV richt zich primair op partijen binnen het justitie- en het politiedomein én op die partijen buiten deze twee domeinen die onderdeel zijn van één of meerdere rechtsketens. EBV is ondergebracht bij de Justitiële Informatiedienst (JustID), die voor de justitie- en politie-organisaties ook andere diensten verzorgt. Een korte beschrijving van deze dienstverlening treft u aan in hoofdstuk vier van deze brochure. Aanleiding Als we gegevensuitwisseling in een bepaald ketenverband digitaliseren, dan is het nog vaak de tendens dat partijen dit in het kader van een project oppakken en daar per interactie bilateraal afspraken over maken. Dirk Scholten, productverantwoordelijke EBV bij JustID 7

10 Dit zijn afspraken die beperkt blijven tot het koppelen van een systeem van de ene ketenpartner met het systeem van de andere partner. Het maken van bilaterale afspraken en het beheer daarvan wordt per ketenpartner echter steeds complexer en is uiteindelijk erg ondoelmatig. Ketenpartners hebben veel informatieuitwisselingsrelaties te onderhouden en die relaties kunnen in de tijd ook nog eens behoorlijk van aard en omvang veranderen. De voortschrijdende digitalisering van onze werkprocessen zorgt er voor dat elk nieuw systeem naast de ondersteuning van het primaire proces ook nog eens een veelvoud van koppelingen met andere systemen van andere organisaties moet meenemen in de ontwikkeling. Het wekt geen verbazing dat de kosten en de doorlooptijd van een enkel systeem explosief zullen stijgen als we die koppelingen elk op een andere manier realiseren. Bovendien zal bij oplevering van die systemen en hun koppelingen ook de beheerlast navenant groot zijn. Het kan ertoe leiden dat organisaties niet meer in staat zijn om nog verder te innoveren en alleen nog maar tijd en geld aanwenden om hun bestaande applicatielandschap (legacy) draaiende te houden. Koppelen via elektronisch berichtenverkeer conform een aantal afspraken (standaarden) is een oplossing die met succes op grote, internationale schaal wordt toegepast in het bedrijfsleven. 8

11 Als een aanpak van elektronische gegevensuitwisseling in complexe overheidsketens zoals de politie- en justitieketens niet minimaal op het niveau van die ketens belegd wordt op basis van ketenstandaarden en -afspraken, dan heeft dat desastreuze gevolgen. Zonder samenhang is het een onmogelijke klus om op efficiënte en ondubbelzinnige wijze gegevens met elkaar uit te wisselen zonder voortdurende tussenkomst van mensen. Het toepassen van standaarden bij het inrichten van elektronische berichtenuitwisseling zorgt voor: de mogelijkheid om bestaande en nieuwe wetgeving effectief te implementeren door goed ontworpen ketenbrede werkprocessen en informatiestromen; de mogelijkheid om centrale ketenvoorzieningen in te richten en optimaal te gebruiken; lagere beheerlasten zowel op ketenniveau (centrale ketenvoorzieningen) als bij de ketenpartners afzonderlijk; de mogelijkheid kant-en-klare oplossingen in de markt te kopen en intensieve eigenbouw-projecten in omvang en doorlooptijd sterk te reduceren; betere beheersbaarheid en overzicht van inhoudelijke en technische koppelingen. De onbeheersbare spaghetti aan bilaterale afspraken en technische koppelingen kan tot het verleden behoren. Gelukkig delen steeds meer overheidsorganisaties dit inzicht. Ontwikkelingen op centraal overheidsniveau op het terrein van de realisatie van de eoverheid, waaronder de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA), de Overheidsservicebus (OSB) en andere eoverheids - bouwstenen, versnellen deze positieve kijk op het toepassen van standaarden bij het inrichten van elektronische berichtenuitwisseling. De manier waarop de ketenorganisatie EBV invulling geeft aan de inrichting van de gegevens - uitwisseling binnen het politie- en het justitiedomein, sluit hier naadloos op aan. Doelgroep EBV is, als voortzetting op het Programma Elektronisch Proces Verbaal (epv), aanvankelijk gestart met het ondersteunen van ketenprocessen en -projecten die onderdeel uitmaakten van het primaire strafrechtsketenproces. Omdat veel justitie- en politiepartijen, die actief zijn in de strafrechtsketen, ook rollen vervullen in andere ketens en netwerken, is de focus van de EBV dienstverlening echter vanaf de start niet noodzakelijkerwijs beperkt gehouden tot die strafrechtsketen. 9

12 De standaarden, methodieken en diensten zijn dusdanig generiek, dat ze ook toepasbaar zijn in andere ketens en domeinen. De beperking voor wat betreft de inzet van de EBV-diensten bij projecten en ketenprocessen is dat er een relatie moet zijn met politie- en/of andere justitiepartners. Inmiddels bedient JustID dan ook andere ketens en initiatieven zoals de Vreemdelingenketen, de Jeugdbeschermings keten en de Civiele sector en de sector Bestuur van de Rechtspraak. EBV diensten en producten Ketenprocessen zijn werkprocessen die zich uitstrekken over minimaal twee organisaties. De ene organisatie draagt na het afsluiten van het eigen werkproces informatie over aan de andere organisatie, die daarop haar eigen processen kan starten. Samen leveren ze zo een ketenproduct of -dienst. Het kan gaan om zeer eenvoudige, bilaterale processen, maar meestal is er sprake van complexe ketenprocessen met meerdere actoren, veel subprocessen, veel afhankelijkheden en restricties vanuit wetgeving. EBV richt zich bij zulke ketenprocessen niet op het implementeren van de interne werkprocessen bij ketenpartners - dat is een verantwoordelijkheid van de ketenpartners zelf - maar op de afspraken die op het koppelvlak tussen twee organisaties gemaakt moeten worden. EBV brengt daarbij in principe een scheiding aan tussen de technische architectuur van gegevensuitwisseling en de inhoud en structuur van de uitwisseling zelf: voor de inhoud van berichten hoeft niet noodzakelijkerwijs bekend te zijn hoe de verzending georganiseerd is en de postbode is in principe niet geïnteresseerd in de inhoud. Door te werken vanuit een zogenaamd interoperabiliteitsraamwerk legt EBV een verbinding tussen die beide lagen. Voor een organisatie die voor de eerste keer gebruik gaat maken van berichtenuitwisseling volgens de EBVstandaarden, betekent dit in vergelijking met voorheen meestal een forse wijziging in de manier van verzenden/ontvangen van data. Een plezierig gevolg van deze aanpak is echter wel dat de gegevensuitwisseling in een volgend project in feite al voor een groot deel klaar ligt om opnieuw gebruikt te worden. Het hiernaast afgebeelde lagenmodel weerspiegelt alle niveaus waarop afspraken gemaakt moeten worden voor een specifiek koppelvlak/ketenproces. EBV heeft voor al die lagen standaarden, methoden, voorzieningen en diensten gerealiseerd, waarmee de implementatie van de elektronische gegevensuitwisseling vormgegeven kan worden. 10

13 11

14 De bovenste lagen zijn gericht op de inhoudelijke afspraken van een bepaald ketenproces tussen twee (of meer) ketenpartners. Hier gaat het met name om de interactie - processen, de daarin uit te wisselen bedrijfsdocumenten en de gegevens waaruit die documenten zijn opgebouwd inclusief hun betekenis en hun structuur. Binnen EBV houdt het Analyse en Ontwerp-team (A&O) zich bezig met de invulling van deze lagen. In de onderste lagen gaat het om de technische afspraken die gemaakt moeten worden om er zorg voor te dragen dat de uitwisselingen van de bedrijfsdocumenten die in de bovenste lagen zijn gedefinieerd, de zogeheten transacties, ook elektronisch uitgevoerd kunnen worden. Binnen EBV houdt het Architectuur en Infrastructuur-team (A&I) zich bezig met de invulling van deze lagen. Het Beheerteam van EBV is verantwoordelijk voor het beheer van de standaarden, methoden en de metadata en de inhoud (gegevenswoordenboek, berichtenboek, keten - procesbeschrijvingen) van de ketenprocessen die daarmee gemodelleerd en geïmplementeerd zijn. Analyse en Ontwerp Voor de analyse en het ontwerp van de inhoud van een ketenproces past het EBV A&O-team een vaste methode toe. Deze zogeheten EBV-methode start met het in kaart brengen van het overkoepelende ketenproces, het bepalen van de scope en het vaststellen van de actoren. Daarna modelleert het A&O-team de interactieprocessen waaruit het ketenproces is opgebouwd en werkt die weer verder uit tot bedrijfstransacties tussen telkens twee partijen. Ook werkt het A&O team de inhoud van de bedrijfs documen - ten stapsgewijs uit en legt dat vast in het berichtenboek. Als deze producten gevalideerd worden, dan is de laatste stap het genereren van de zogeheten XML schema s, de technische representatie van de berichten, die daadwerkelijk door de applicaties worden uitgewisseld en verwerkt. Een zeer belangrijke standaardisatiebouwsteen hierbij is het zogeheten Master Gegevenswoordenboek, dat alle (veelal generieke) gegevens en hun definities bevat, die partijen in het justitie- en politiedomein met elkaar uitwisselen. Gebruikmakend van de elementen uit dit master gegevenswoordenboek worden de bedrijfsdocumenten samengesteld. Per keten en per ketenproces worden eigen gegevenswoordenboeken opgeleverd, die echter in nauwe samenhang met de master worden beheerd. 12

15 Sommige gegevens en gegevensgroepen zijn namelijk zo generiek dat ze niet beperkt zijn tot één keten of één ketenproces, zelfs niet tot het justitie- en politiedomein. Gebruik maken van het gegevenswoordenboek levert veel tijdwinst op bij de implementatie van gegevensuitwisseling tussen partijen. Architectuur en Infrastructuur Essentieel voor de technische realisatie van de berichtenuitwisseling is de technische architectuur van de berichtenuitwisseling. De technische architectuur (de communicatielaag) is complementair aan de inhoudelijke standaarden en afspraken over gegevens, berichten en interactieprocessen (de gegevens- en proceslaag). Op het terrein van de technische architectuur ondersteunt EBV de ketenpartners bij het inrichten van een communicatie-infrastructuur, waarmee via een gestandaardiseerde en beproefde wijze betrouwbaar en veilig informatie tussen organisaties en over netwerken uitgewisseld kan worden. Componenten hierbij zijn onder meer een standaard berichtenprotocol (JAB, Justitie - standaard Asynchroon Berichtenverkeer) en een stelsel van elektronische postkantoren, waaronder de Justitie Berichten Service (JUBES) en de Externe Politiebroker (EPB). In de beschrijving van de door het A&O-team opgeleverde producten is onder meer vastgelegd: welke identificeerbare bedrijfsdocumenten tussen welke identificeerbare ketenpartners met welke foutafhandeling en met welke beveiliging (in en om de bedrijfsdocumenten) worden verstuurd. Deze informatie resulteert in door het A&I-team automatisch gegenereerde Collaboration Protocol Agreements (CPA s), die aan de verzendende en ontvangende kant betrouwbare communicatie mogelijk maken. Hiermee kunnen de ketenpartners hun messaging software ( elektronische postkamers en postkantoren ) configureren. Andere componenten die op het niveau van de technische architectuur zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn en ingezet kunnen worden voor elektronische gegevensuitwisseling zijn richtlijnen, standaarden en services voor Digitaal Waarmerken, Elektronische Handtekening en ketentesten. 13

16 Beheer Alle ketenproducten die het analyse- en ontwerp traject oplevert, worden op ketenniveau beheerd door de ketenorganisatie EBV. De gegevenswoordenboeken en de berichtenboeken worden in samenhang beheerd in de professionele beheeromgeving Unicorn. De overige producten zoals interactieprocesdiagrammen, bedrijfstransacties, codeerinstructies en release notes in een speciale projectomgeving: Alle betrokken ketenpartners hebben of krijgen toegang tot deze omgevingen. Op het beheer is een aantal procedures van toepassing. Deze staan allemaal beschreven in het Handboek EBV. Aan de betrokken partijen wordt aan het begin van elk traject uitleg gegeven over het beheer. Naast het beheer van ketenproducten die in het kader van ketenprojecten worden opgeleverd, is het Beheerteam van EBV ook belast met het beheren van de standaarden, de methoden en alle andere hulpmiddelen waarmee de EBVdiensten worden uitgevoerd en ondersteund. Werkwijze Ketenprojecten komen niet uit de lucht vallen. Een organisatie zal niet op eigen houtje beslissen dat het tijd is om elektronische gegevensuitwisseling met een andere organisatie te starten. Daarvoor zullen partijen in een vroegtijdig stadium afspraken met elkaar moeten gaan maken. De planning van de EBV dienstverlening is gerelateerd aan de plancyclus van de ketenpartners over voorgenomen ketenprojecten en uitwisselingen. Dit vraagt om een voortdurende ketenbrede afstemming. Als partijen in het kader van een ketenproces op een verantwoorde en gestandaardiseerde manier berichten uit willen wisselen, dan is het aan te raden dat ze een ketenproject inrichten dat aan een aantal randvoorwaarden voldoet, hoe klein of groot de scope ook is van het ketenproject. Die randvoorwaarden zijn niet alleen inhoudelijk, maar ook procedureel van aard. Op basis van de ervaring die is opgedaan in het verlenen van diensten aan ketenprojecten en aan de daarbij betrokken organisaties, heeft EBV een aantal intakecriteria opgesteld waaraan een ketenproject zou moeten voldoen om de gegevens - uitwisseling op een beheerste wijze uit te kunnen werken en te implementeren. Ze vormen de basis van de dienst - verlening van de ketenorganisatie EBV. 14

17 In het kort komen die voorwaarden neer op de volgende drie hoofdzaken: Instemming bij alle partijen om het ketenproces qua eindresultaat, planning en fasering op een afgesproken manier uit te werken; Aanwezig zijn van bestuurlijke en projectmatige borging inclusief het in staat zijn om tijdig de ketenproducten te valideren; Committeren aan de standaarden en afspraken die gelden voor de keten en/of het domein waarin men opereert. inrichting van het ketenproject en toetst zij of het project voldoet aan de voorwaarden om tot een succesvolle gegevensuitwisseling te komen. Ook wordt daarbij onderzocht wat de status is van de communicatie - voorzieningen, de bestaande gegevensdefinities ten opzichte van de centrale ketendefinities, of er al gebruik wordt gemaakt van of voorzien is in het gebruik van de standaarden als JAB en of er reeds andere aansluitingen op JUBES en/of EPB zijn geregeld. Op basis hiervan wordt onder andere bepaald welke stappen de betrokken organisaties nog moeten zetten en welke specifieke diensten EBV de ketenpartners zal bieden. De organisaties moeten hier voor zorgdragen, zodra zij gegevensuitwisseling via de elektronische weg willen gaan inrichten. Zij zijn verder autonoom in de beslissing hoe zij de uit te wisselen gegevens in hun eigen werkprocessen en systemen verwerken. Zo lang de gegevens die ze aanleveren en de wijze waarop dat geschiedt maar voldoen aan de overkoepelende afspraken. EBV is overigens niet verantwoordelijk voor het projectmanagement van een ketenproject, maar faciliteert slechts bepaalde onderdelen/activiteiten van het ketenproject. In de voorbereidende fase adviseert de EBVorganisatie op verzoek wel over bepaalde aspecten van de 15

18 Gebruikers aan het woord 3 16

19 Hans van Buuren Elektronisch Berichten Verkeer maakt slim zoeken mogelijk Als enterprise architect bij vts Politie Nederland heeft Hans van Buuren dagelijks te maken met informatiearchitectuur en is hij dag in dag uit bezig met het bedenken van slimme oplossingen voor lastige problemen met maar één doel: de kwaliteit van de opsporing en handhaving te verbeteren. Dat is bepaald geen abc tje erkent hij volmondig. Er zijn op dit moment meer dan rechtstreekse koppelingen tussen applicaties. Het is niet verwonderlijk dat de hoeveelheid koppelingen en de afhankelijkheid van informatiesystemen met koppelingen het buitengewoon lastig maakt om te beheren of te innoveren. Dat moet echt anders!, is zijn boodschap. Welke rol speelt elektronisch berichtenverkeer daarin? Er worden veel gegevens uitgewisseld. Binnen het politie - domein, maar ook daar buiten met bijvoorbeeld justitie. Tot voor kort werd bij gegevensuitwisseling een scala aan methoden en technieken van datacommunicatie gebruikt. Op dit moment werken we hard om een fundament (Basis Voorziening Informatie) te plaatsen, dat op een tweetal belangrijke architectuurpeilers rust. Ten eerste het slim integraal en landelijk ontsluiten van informatie uit verschillen - de bronsystemen zonder die bronsystemen te veel te belasten. Hans van Buuren: Zo voorkom je Babylonische spraakverwarring. 17

20 Dit doen we onder andere met BVI-BlueView en de BVI- Operational Data Store (BVI-ODS). Daar zo meer over. Ten tweede is het gebruik van gestandaardiseerd berichtenverkeer essentieel om de communicatie tussen systemen snel en zo beheersbaar mogelijk te maken. We kunnen daardoor in de toekomst snel, zelfs op ad-hoc basis, partijen laten aanhaken en gewenste functionaliteiten realiseren. BVI-BlueView, BVI-BlueSpot en BVI-ODS, wat zijn dat precies? We zijn bij de politie druk bezig om uit oogpunt van homogenisering een aantal bestaande applicaties te vervangen zoals XPol, BPS en Genesys. Daarnaast hebben we nu ruim twee jaar BVI-BlueView in gebruik, een applicatie om het integraal zoeken naar informatie te vergemakkelijken en te verbeteren. Wat we in BlueView vooral doen is tot op de inhoud van PV s zoeken naar partijen (groeperingen, natuurlijk- en rechtspersonen, organisaties), signalementen, voertuigen, locaties, goederen, communicatiemiddelen, gebeurtenissen (incidenten), modus operandi en alle onderlinge verbanden. Met als doel kennis in te brengen in recherche-onderzoeken. Dat zoeken gebeurt dus op landelijke schaal over een aantal politieapplicaties van alle regio s heen. BlueView wordt gevoed door tachtig implementaties van negen bronsystemen binnen het politiedomein en één binnen Justitie: het door JustID beheerde OM-systeem LURIS voor Internationale Rechtshulpverzoeken. Op korte termijn wordt ook de eerste afnemer van BVI-ODS gegevens binnen het justitiedomein aangesloten: JCO-Support (Jeugd Casus Overleg Supportsysteem). In de toekomst worden de gegevens uit de verschillende bronsystemen eerst in een tussenomgeving weggeschreven en daar verrijkt en geaggregeerd. Deze omgeving noemen wij de BVI-ODS. Een hele mond vol voor een grote landelijke verzamelbak met gegevens. BlueView zal vervolgens worden gevoed met informatie uit deze BVI-ODS. Het gebruik van BVI-ODS en het afnemeronafhankelijk aanleveren van gegevens betekent dat je zonder moeite gegevens via koppelingen kunt verspreiden om deze op verschillende manieren te gebruiken. Omdat de BVI-ODS alles bevat kun je in de toekomst informatie gebruiken waar je vroeger geen toegang toe had. Technische complexiteit maakte dat voornemens om functionaliteit te realiseren vaak sneuvelden; het was te duur en kostte vaak te veel tijd. Ik weet vanuit de ervaringen met LURIS en JCO-Support dat met het gebruik van gestandaardiseerd berichtenverkeer de koppelingen veel eenvoudiger te realiseren zijn en we de mensen in het land sneller en beter kunnen bedienen. 18

21 Op welke wijze gebruikt u de EBV-standaarden? Voor de uitwisseling tussen onze eigen bronsystemen zoals de Basis Voorziening Handhaving (BVH) en de BVI-ODS gaan we ons voordeel doen met de door EBV ontwikkelde methodiek en standaarden. De BVI-ODS is applicatie en functionaliteit onafhankelijk en werkt juist goed als we gebruik kunnen maken van uniforme koppelvlakken: dezelfde manier van aanleveren en uitlezen van gegevens. Bovendien zullen we het politie gegevenswoordenboek - we noemen dat het Canonical Datamodel (CDM) - waar mogelijk en praktisch afstemmen op het justitie gegevens - woordenboek. Wat voorkomt is dat wij velden zoals straatnaam in een ander formaat opslaan als dat gebeurt bij justitie. Voor de uitwisseling met justitie gebruiken we de EBV-standaarden, zowel voor wat betreft de technische uitwisselingsstandaard JAB (de envelop) als de inhoud en opbouw van de documenten die we uitwisselen. We maken hierbij gebruik van de externe politiebroker (EPB), die de informatie doorstuurt naar - of ontvangt van - JUBES, de Justitie Berichten Service. In de toekomst verwacht ik dat er ook een berichtenmakelaar wordt geplaatst voor alle berichtenverkeer binnen het politiedomein. De eerste EBV-koppelingen met justitie zijn gereed. Wat waren je ervaringen in de samenwerking? De koppeling tussen LURIS en BVI-BlueView was de eerste koppeling in de keten Politie-Justitie die op basis van de ketenstandaarden is uitgevoerd en in productie is genomen. Bij de start van het project had ik mijn bedenkingen, maar nu ben ik zeer positief over het gebruik maken van de JABstandaard, de modelleringmethode die EBV heeft ontwikkeld voor dit soort klussen en het Gegevenswoordenboek Strafrechtsketen. Het helpt ons om ketenbreed informatieelementen te definiëren en er zo voor te zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt. Dit voorkomt Babylonische spraakverwarring. Volgens mij leveren in het bijzonder de semantische standaarden tijdwinst op bij toekomstige projecten waar systemen moeten worden gekoppeld. Je kunt immers al gebruik maken van bestaande elementen uit het gegevenswoordenboek. Als we alleen al minder overleg en afstemming nodig hebben en niet telkens opnieuw het wiel hoeven uitvinden levert dat al een behoorlijke tijdwinst op! En zo bleek het ook te zijn: de koppeling werd in mum van tijd gerealiseerd en draait sindsdien zeer stabiel. Ook de koppeling die we nu realiseren met JCO-Support laat dezelfde ervaringen zien. Een uitstekende samenwerking! 19

22 Stoffel Heijsman De oriëntatie van de politie op ketens groeit Als korpschef in Utrecht ben ik doorgaans met heel andere dingen bezig dan met hoe elektronische uitwisseling van gegevens tussen de politie en andere partijen tot stand moet komen, maakt Stoffel Heijsman meteen duidelijk. Toch is hij in dezelfde functie en als voorzitter van de Board Opsporing en Lid van de Coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtsketen (CIS) op bestuurlijk niveau direct of zijdelings betrokken bij tal van ICT-ontwikkelingen bij de politie en op ketenniveau. Bovendien heeft hij als lid van de sponsorgroep EBV, een groep bestuurders uit de CIS die zich wat meer in detail buigt over EBV-gerelateerde zaken, extra goed inzicht van wat er in de keten speelt op dit gebied. Hoe moet de politie inspelen op ketenontwikkelingen? We zitten midden in een grote homogeniseringsslag van al onze politiesystemen conform de strategie die in Wenkend Perspectief is neergezet. Dat wil zeggen dat we nu veel tijd en energie steken in een Basisvoorziening Opsporing (BVO), Basisvoorziening Handhaving (BVH) en een BasisVoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM). In feite nog geen echte vernieuwing, maar intern homogeniseren en standaardiseren om daarna de bestaande functionaliteit verder uit te nutten. Stoffel Heijsman: EBV is op vele terreinen voorwaardenscheppend. Naast deze ontwikkelingen komen er nog enkele speerpunten bij die we als politie nu al hard nodig hebben. Zoals Amazone/IB, BlueView en het epv, ofwel het uitwisselen van proces dossiers met het OM. 20

23 Hoe past de ketengedachte in deze ontwikkelingen? Laat ik vooropstellen dat bij de politie allang niet meer alleen maar intern wordt gekeken hoe we de informatie - huishouding het beste kunnen inrichten. Onze oriëntatie op de buitenwereld is de laatste jaren sterk gegroeid. Dat komt onder andere door een sterkere procesoriëntatie bij de politie, waarbij we als korpsen qua processen steeds meer een standaardtaal gaan spreken. De afhankelijkheid met andere ketenpartners in veel processen wordt daarbij vanzelf meer zichtbaar en vastomlijnd. Daarbij worden we gecon - fron teerd met steeds meer uitwisselingen met andere partijen, die niet meer via papier zouden moeten verlopen, maar via digitale koppelingen. Het verleden heeft ons wel geleerd dat wanneer je ad-hoc iets regelt, je uiteindelijk alleen maar meer problemen krijgt. Uniformering zorgt ervoor dat we het hoofd kunnen bieden aan voorspelbare ontwikkeling en beheerlast, maar dat moet wel hand in hand gaan met de al eerder genoemde homo genisering van onze systemen. En: In ons ICT Jaarplan is overigens al ruimte voor een verdere ontwikkeling van Wenkend perspectief voor wat betreft keten ontwikkelingen. Onder andere door het gaan werken aan de Basisvoorziening Informatie (BVI). Dat moet ons in staat stellen om op vele vragen vanuit de ketens waarin we opereren te kunnen anticiperen. Niet per korps, maar als gehele Nederlandse politie. Welke rol ziet u voor EBV weggelegd? EBV is op vele terreinen voorwaardenscheppend. We staan nu aan de vooravond van de mijlpaal dat we er ook met zijn allen, de politie inclusief, volop gebruik van gaan maken om de beloftes die de business case ons biedt daadwerkelijk te verzilveren. We moeten bij dat gebruik - maken wel voortdurend een afweging maken of het gaat om een voorspelbaar (keten)proces met een voorspelbare gegevensuitwisseling of een niet direct voorspelbare gegevensuitvraag. Op basis daarvan moeten we de juiste keuze maken over de inrichting van die uitwisseling. Overigens blijkt dat bij nadere bestudering zelfs bij een ogenschijnlijk ad-hoc gegevensuitvraag er toch vaak sprake is van een voorspelbaar en gestructureerd proces. Wat ziet u verder nog als belangrijke uitdagingen voor de politie in relatie tot de keten? Het validatieproces binnen de politie zal aan eenduidigheid moeten winnen. De infrastructuur voor het inrichten van zo n proces ligt er in feite wel. Valideren van een afspraak op ketenniveau is één ding, maar het ook overal toepassen en bewaken is een tweede. Hoe stel je zo n validatieproces in en hoe regisseer je dat? Daar zijn nog wel stappen in te maken. 21

24 André Regtop en Tjerk Zwanenburg: EBV zou vanzelfsprekend moeten zijn Directeur André Regtop en ICT-architect Tjerk Zwanenburg van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn een luid voorstander van het gebruiken Justitie standaarden voor informatieuitwisseling met ketenpartners. Als geen ander weten zij wat voor een ellende het gebrek aan technologie, waarmee informatie gegarandeerd afgeleverd kan worden, bij geadresseerden kan veroorzaken. Berichten die niet aankomen of niet adresseerbaar zijn. Tachtig procent van de burgers die met straf in aanraking komt, krijgt met ons te maken. Dat zijn miljoenen berichten. Als in de informatieuitwisseling tussen ons en onze ketenpartners zaken verkeerd gaan, dan is het leed niet te overzien! Wij hebben er alle belang bij dat de dingen goed geregeld zijn. Geen wonder dat het duo de ontwikkelingen rondom de ketenorganisatie EBV omarmt. Wat is het belang van uitwisselingsstandaarden voor het CJIB? Keteninformatisering is voor ons van levensbelang. We zitten aan het einde van een uitvoeringsketen. We hebben er alle belang bij dat dingen goed geregeld zijn en dat we André Regtop: Keteninformatisering is voor ons van levensbelang. efficiënt kunnen opereren. Het CJIB is druk doende haar interne legacy systemen te vervangen in een modern modulair platform, maar dat is geen sinecure en moet voorzichtig gebeuren zegt André Regtop. 22

25 Tjerk Zwanenburg knikt hierbij instemmend. Het mooiste is als je van vandaag op morgen over kunt. Maar zo werkt het niet. Zo hebben wij intern een groeipad voor de implemen tatie van de nieuwe koppelingen. Soms houden we de bestaande dingen in bevroren toestand. Dat kan niet altijd helemaal, maar het liefste doen we het wel. Het werk gaat namelijk door en we kunnen ons geen grote risico s permitteren. Dus iedereen maar zo snel mogelijk aan JUBES koppelen en alles via JAB uitwisselen? Was dat maar waar, je moet je toch telkens afvragen in welk belang het is! Kijk maar eens naar de interactie tussen het CJIB en de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), zegt Tjerk Zwanenburg. In de praktijk blijft het toch vaak een kwestie van keuzes maken op geschikte momenten. In het kader van de OM-afdoening hebben we in overleg met de RDW besloten JAB/JUBES in te zetten. Waarop de RDW heeft gezegd maar dan willen we de andere uitwisselingen op dezelfde manier doen, omdat we daar allebei voordeel van hebben. Dat betekent wel dat je al je informatiesystemen moet aanpassen, je wat moet doen met je bestaande interfaces en berichten moet gaan definiëren die daarbij horen. Een hels karwei, maar het kan dus wel als iedereen er maar mee instemt en het nut er van inziet, aldus Tjerk Zwanenburg. Tjerk Zwanenburg: Naast infrastructuur vooral ook de berichtinhoud afstemmen. André Regtop vult aan: EBV-standaarden zouden gemeen goed voor justitie, politie en alle andere betrokken ketenpartijen moeten zijn. Natuurlijk besef ik dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan. 23

26 Binnen de politie en justitie is de nieuwe berichtenverkeer - standaard geaccepteerd en geïmplementeerd. Maar wij hebben ook nog eens een groot aantal contacten met gemeenten, waterschappen en andere zelfstandige bestuursorganen. Daar kunnen we EBV wel gaan promoten, maar opleggen dat is een ander verhaal. We hebben nu eenmaal te maken met ketenpartners in andere domeinen waarin we gevraagd worden iets te regelen voor een ander. Dan kun je wel gelijk hebben waar het gaat om de kwaliteit van de standaarden en techniek, maar gelijk krijgen is wat anders. Hoe krijgen we een ketenpartner mee, zeker als die organisatie al iets anders heeft geregeld? Dat moet groeien. Op welke wijze kan de EBV ketendienst haar dienstverlening verbeteren? Tjerk Zwanenburg: Als je nadenkt hoe het allemaal gegroeid is in de afgelopen vijftien jaar, dan kun je met recht zeggen dat er veel is bereikt. Maar we zijn er nog niet. Als je beziet hoe informatie-uitwisseling met behulp van voorzieningen zoals de JUBES berichtenmakelaar en op basis van de JABstandaarden kan verbeteren, dan zie ik kansen. Volgens mij kunnen we binnen de strafrechtsketen zaken nog beter afstemmen door vooral op proces en inhoudelijk vlak te standaardiseren. In verschillende ketenprocessen wisselen we diverse berichten uit die soms erg op elkaar lijken. Daar kunnen we best nog winst halen als we één bericht gebruiken en slim combineren. Toen wij met dit traject begonnen, hebben we zelf iets te veel afstand genomen. Wij dachten al snel EBV regelt het wel. We hadden het ook erg druk met bijvoorbeeld het op technisch architectureel niveau maken van een JUBESkoppeling. We hadden zelf iets meer moeten sturen, steekt de ICT-specialist de hand in eigen boezem. Maar zoiets is ook wel een beetje inherent aan de bottom-up benadering, die tot nu toe is gehanteerd. We kunnen een kwaliteitsslag maken, wanneer je top-down op architectureel niveau zaken kunt aansturen. We zien gewoon dat daar gebrek aan is. Logisch, omdat je zaken niet echt kunt opleggen. De ketenorganisatie EBV heeft geen macht om iets af te dwingen, maar moet proberen consensus te bereiken. Als je kijkt naar de ontwikkeling van OM-afdoening, hebben de mensen die deelnamen bij de invulling nog iets te veel vanuit de klassieke interactiepatronen en de legacy systemen gedacht. 24

27 André Regtop: Maar eigenlijk zou EBV zo vanzelfsprekend moeten zijn, dat het van nature dwingend is. Johan, jij bent ervoor. Doe het! De boodschap van André Regtop aan zijn collega-directeur Johan Wiltvank van de Justitiële Informatiedienst is duidelijk. Als het aan André Regtop ligt, kruipt de ketenorganisatie EBV liever nog gisteren dan vandaag uit haar pure dienstverleningsschulp en krijgt de faciliterende en adviserende rol van de ketenorganisatie EBV een meer dirigerend karakter. 25

28 Over de Justitiële Informatiedienst 4 26

29 Over de Justitiële Informatiedienst Voor een goed functionerende strafrechtsketen is een optimale informatievoorziening erg belangrijk. De afzonderlijke partijen in de keten hebben er behoefte aan om op een aantal momenten in hun bedrijfsproces snel over alle informatie te kunnen beschikken die zij voor de uitoefening van hun taak nodig hebben. Bovendien moet deze informatie betrouwbaar zijn. De Justitiële Informatiedienst (JustID) speelt hierin een centrale rol. De primaire taak van JustID is het verstrekken van een integer en een integraal persoonsbeeld van justitiabelen aan daartoe gerechtigden. Om dit beeld samen te stellen verzamelt, bewerkt en beheert JustID op een efficiënte en effectieve manier gegevens in samenwerking met haar partners. JustID ondersteunt de partners in de keten op twee manieren: bij het opbouwen van de persoonsinformatie tijdens het traject door de keten en bij het ontsluiten van de persoonsinformatie ten behoeve van het primaire proces van de ketenpartners. De ketenorganisatie Elektronisch BerichtenVerkeer (EBV) is onderdeel van JustID en ondersteunt justitie- en politieorganisaties op technisch en inhoudelijk gebied bij het implementeren van elektronisch berichtenverkeer. Het Centraal Digitaal Depot (CDD + ) is één van de nieuwe diensten van de Justitiële Informatiedienst. Met het CDD + biedt JustID een centrale voorziening voor de opslag van digitale dossiers, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Het CDD + is te zien als een faciliteit om het papieren archief om te zetten in een digitaal archief. Verder is JustID een kenniscentrum op het gebied van informatievoorziening voor de strafrechtsketen. Meer weten over de producten en diensten van JustID? Kijk op of vraag onze brochure aan. 27

30 Waar en hoe kunt u ons bereiken? Voor algemene informatie en vragen over de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiemanagement, telefoon , internet: Bezoek- en postadres Locatie Leeuwarden Heliconweg 60 Postbus CG Leeuwarden Locatie Almelo Egbert Gorterstraat 6 Postbus AH Almelo 28

31 Colofon Deze brochure is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst April 2008 Eindredactie SWS Teksten Fotografie René Verleg De Beeldredactie Vormgeving FEL WIT Grafisch Ontwerpers

32 Ministerie van Justitie Justitie Justitiële Informatiedienst Elektronisch BerichtenVerkeer EBV De Justitiële Informatiedienst ondersteunt met EBV (Elektronisch BerichtenVerkeer) ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronische informatie-uitwisseling. Deze brochure geeft antwoord op de vijf w s: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Ook vertellen enkele partners over hun ervaringen met de EBV-organisatie.

Waarom is standaardisatie noodzakelijk?

Waarom is standaardisatie noodzakelijk? Waarom is standaardisatie noodzakelijk? Waarom is standaardisatie noodzakelijk? Datum 8 april 2010 Status Inhoud 1 Waarom is standaardisatie noodzakelijk? - 9 1.1 Van bilaterale afspraken naar afspraken

Nadere informatie

epv Inhoudsopgave Datum: Januari 2007 Pagina 2 van 9 Beheerder: G-J van Lochem Document: Handboek epv deel 1 Project: Project BBO Versie: 1.

epv Inhoudsopgave Datum: Januari 2007 Pagina 2 van 9 Beheerder: G-J van Lochem Document: Handboek epv deel 1 Project: Project BBO Versie: 1. Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen Handboek epv Deel 1 Conceptuele Modellen Datum Januari 2007 Auteur Project BBO: Gert-Jan van Lochem www.e-pv.nl Versie 1.02 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners EBV tussen twee of meer ketenpartners Optimalisering van informatieuitwisseling tussen ketenpartners Informatie hebben, is informatie delen. Dit moet veilig en betrouwbaar gebeuren. Het belang van digitaal

Nadere informatie

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

epv Handboek epv Deel 4: Het Beheer Datum Februari 2007 Auteur Pim Mazeland Bart Hulsbeek www.e-pv.nl Versie 1.0 - Definitief

epv Handboek epv Deel 4: Het Beheer Datum Februari 2007 Auteur Pim Mazeland Bart Hulsbeek www.e-pv.nl Versie 1.0 - Definitief Handboek epv Deel 4: Het Beheer Datum Februari 2007 Auteur Pim Mazeland Bart Hulsbeek www.e-pv.nl Versie 1.0 - Definitief Opdrachtgever Stuurgroep epv Datum: Februari 2007 Pagina 1 van 15 Beheerder: Programma

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Keteninformatisering: casus GCOS

Keteninformatisering: casus GCOS Keteninformatisering: casus GCOS Overzicht 1. Wat was er vóór GCOS 2. Wat is GCOS 3. Resultaten 4. GCOS als ketenvoorziening 5. Goede en mindere momenten 6. De toekomst 2 Aanleiding 6-7 jaar geleden: sterke

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de keten: zorgen dat je elkaars taal verstaat. Brian Dommisse

Informatie-uitwisseling in de keten: zorgen dat je elkaars taal verstaat. Brian Dommisse Informatie-uitwisseling in de keten: zorgen dat je elkaars taal verstaat Brian Dommisse 1 Voorwoord In dit artikel van Brian Dommisse wordt ingegaan op semantische interoperabiliteit. De intentie om met

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Justitiële. Justitiële Informatiedienst

Justitiële. Justitiële Informatiedienst Justitiële Justitiële Informatiedienst JDS Voor MA CDD een + integer EBV CIOT PIDS JDS MA CDD PIDS en JDS integraal MA CDD persoonsbeeld + EBV CIOT PIDS JDS MA CIOT PIDS JDS MA CDD + EBV CIOT PIDS JD EBV

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Interview. Colofon. In gesprek met het gezicht van EBV: Dirk Scholten. Om ook in de toekomst te blijven innoveren in een

Interview. Colofon. In gesprek met het gezicht van EBV: Dirk Scholten. Om ook in de toekomst te blijven innoveren in een Nieuwsbrief 1-2008_4:Nieuwsbrief 1-2008_4 13-06-2008 13:42 Pagina 1 Interview In gesprek met het gezicht van EBV: Dirk Scholten Om ook in de toekomst te blijven innoveren in een omgeving die steeds meer

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie Nederlands Forensisch Instituut Dienst

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Managementsamenvatting en Beslisnotitie Wim Blanken 8 april 2014 Vastgesteld door: de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland op 24 april 2014

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

Whitepaper. One language, one source, one truth

Whitepaper. One language, one source, one truth Whitepaper One language, one source, one truth Contact Voor meer informatie of een demo kunt u contact opnemen met John Vermolen of Bas de Graaf: 06-53943650 / 06-53289168 Postbus 79075, 1070 NC Amsterdam

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen

Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen Drs. C.H.M. (Chris) Brookhuis Pheidis Consultants Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht, Nederland

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie Frank Hendriksen Principal Architect ISC ISC Verder in Veiligheid Dé (overheids) ICT dienstverlener voor Politie, Brandweer,

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Bert Reitsma e-mail adres: b.reitsma@cjib.minvenj.nl mobiele telefoon: 058-2342972 Akkoord lid

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

J U B E S ( JUstitie BErichten Service )

J U B E S ( JUstitie BErichten Service ) J U B E S ( JUstitie BErichten Service ) Informatie & Voorwaarden Auteurs: Tactisch Beheer EBV Competence Center Integratie - CCI Versie 1.5; 100901 1/12 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Beschrijving dienst JUBES...

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie!

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo aspecten van NORA Ron Bloksma, namens Geonovum ron.bloksma@grontmij.nl NORA Wie kent NORA 2.0? Nederlandse Overheid Referentie Architectuur eoverheid & 1Overheid

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

16 Past standaardisatie in keteninformatisering?

16 Past standaardisatie in keteninformatisering? 16 Past standaardisatie in keteninformatisering? Brian Dommisse, Pheidis Consultants In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van standaardisatie en standaarden in keteninformatiseringstrajecten. Helpt

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Use case Blockchain. Register medische hulpmiddelen

Use case Blockchain. Register medische hulpmiddelen Use case Blockchain Register medische hulpmiddelen Wat kan Blockchain verbeteren in het proces van het vastleggen van gegevens in het register van medische hulpmiddelen? Verwachtingen van het CIBG m.b.t.

Nadere informatie

ABN AMRO Project: Conceptueel model hypothekendomein

ABN AMRO Project: Conceptueel model hypothekendomein Opdrachtformulering Het opstellen van een kennismodel van het hypothekendomein middels de conceptuele analyse met CogNIAM. Dit kennismodel staat los van enige technische benadering en vervult de spilfunctie

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Startpagina / Managementboeken / Bedrijfsprocessen / Initiëren / ModulOr een actiegericht procesmodel

Startpagina / Managementboeken / Bedrijfsprocessen / Initiëren / ModulOr een actiegericht procesmodel Startpagina / Managementboeken / Bedrijfsprocessen / Initiëren / ModulOr een actiegericht procesmodel ModulOr een actiegericht procesmodel Bijlage 5 van het boek: Bedrijfsprocessen bij corporaties Steeds

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0 Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Inhoud INLEIDING... 4 1. GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIEHUISHOUDING... 5 1.1. Toelichting vraagstuk... 5 1.2. Voorgestelde

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak Justitiële Informatiedienst Informeert December 2015 Voorwoord > Digitaal Werken in de strafrechtsketen > De handtekening voor de Rechtspraak JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal Verhuizing datacenter

Nadere informatie

Legis. samenwerken aan betere wetgeving

Legis. samenwerken aan betere wetgeving Legis samenwerken aan betere 2 Legis: samen werken aan betere Sinds de vastlegging van het sproces in de Grondwet van 1848 is dit proces vrijwel gelijk gebleven. De manier waarop regels in de samenleving

Nadere informatie

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness Corne van Aaken VAA ICT Consultancy VAA ICT Consultancy is in 1988 gestart als van Aaken Automatisering BV. Vorig jaar bestonden we als bedrijf 25

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie