Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2007 Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 Inhoud 1. Cel Budget en Coördinatie 1.1 De coördinatie van het netwerk van economische en handelsattachés 1.2 De budgettaire coördinatie 1.3 Opleidingen in buitenlandse handel 2. Cel Financiële steunmaatregelen voor de Export 2.1 Nieuwe financiële steunmaatregelen en nieuwe regels 2.2 Steun voor Brusselse KMO s 2.3 Subsidies aan beroepsfederaties en aanverwante verenigingen 2.4 Subsidies aan Belgische Kamers van Koophandel in het Buitenland en aan Belgian Business Clubs 2.5 Uitbetaalde subsidies 3. Cel Acties en sectoren 3.1 Organisatie 3.2 Acties 4. Cel Informatie en Communicatie 4.1 Databank ( en handelsprospectoren 4.2 Website ( 4.3 Publicaties 4.4 Communicatie

3 De Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een van de twee partners van Brussel Export. De andere is BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry), die de Kamer van Koophandel van Brussel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel verenigt. Als openbare dienst helpt ze Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO s) en Zeer Kleine Ondernemingen (ZKO s) bij hun zoektocht naar afzetmarkten in het buitenland, aan de hand van een individuele begeleiding. Ze organiseert eveneens collectieve promotieacties om de ondernemingen aan te zetten hun producten en diensten te exporteren en kent financiële tegemoetkomingen toe. In Brussel is de Directie Buitenlandse Handel samengesteld uit vier cellen: - Budget en coördinatie - Financiële steunmaatregelen voor de export - Acties en sectoren - Informatie en communicatie 3

4 1. Cel Budget en Coördinatie 1.1 De coördinatie van het netwerk van economische en handelsattachés Organisatie van een seminarie Een informatie- en vormingsseminarie verzamelde, van 26 tot 30 maart te Brussel, alle economische- en handelsattachés die Brusselse bedrijven bijstaan in 88 buitenlandse bureaus. Sinds oktober 2005 is immers een interregionaal samenwerkingsakkoord van toepassing dat inhoudt dat boven op de 33 Brusselse handelsbureaus, 55 bijkomende Vlaamse en Waalse bureaus diensten verlenen aan exporteurs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit seminarie was het eerste sinds het afsluiten van dit akkoord en er werd dan ook voor een nieuwe formule gekozen, waarbij twee grotendeels afzonderlijke programma's werden georganiseerd: één gericht op vorming in verband met het Brusselse exportpotentieel en de specifieke werkmethodes van Brussel Export, voor de 55 (nieuw voor Brusselse bedrijven aangestelde) Vlaamse en Waalse attachés en één gericht op de interne samenwerking, rapportering en procedures vergezeld van meer diepgaandere vormingssessies, gericht op de 33 eigen Brusselse vertegenwoordigers. Hoogtepunt van het programma was de bedrijvendag die werd gehouden op dinsdag 27 maart in het hotel Plaza, waarop een 600-tal individuele afspraken werden georganiseerd. Het interregionale akkoord en het akkoord tussen de federale overheid en de gewesten Het interregionale akkoord wordt periodiek geëvalueerd en bijgestuurd via overlegvergaderingen tussen de drie gewesten. Na de eerste twee jaar wordt vastgesteld dat vooral op verre markten de toegevoegde waarde van het akkoord reëel is, omdat de kritieke massa die een plaatselijk bureau rechtvaardigt met drie gewesten sneller wordt bereikt dan voor één aparte entiteit. Ook wordt geconstateerd dat op verre markten het organiseren van collectieve acties dikwijls enkel succes heeft wanneer de drie gewesten gezamenlijk naar voren treden. De onderhandelingen voor een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten/gemeenschappen uit 1994/1995 blijven op het einde van het verslagjaar zonder resultaat. Door het uitblijven van de federale regeringsvorming werden de vergaderingen in het tweede semester zelfs stopgezet. Onenigheid blijft er vooral met betrekking tot de verdeling van kosten voor het beheer van posten (verdeelsleutels) die in buitenlandse ambassades zijn gevestigd, maar ook over procedures van communicatie en overleg en over zaken zoals de titulatuur van de regionale vertegenwoordigers (attaché, adviseur,?). Het proces dat nu bijna twee en een half jaar aansleept, zal pas na een definitieve federale regeringsvorming worden heropgestart. 4

5 Het netwerk van Brusselse EHA s In samenwerking met de Directie Human Resources en Gelijke Kansen werd in 2007 een selectieprocedure georganiseerd voor de aanwerving van een economische- en handelsattaché te Stockholm en het samenstellen van een wervingsreserve. In een aantal posten (Algiers, Kinsjasa, Sjanghai) werden, in gevolge een toegenomen aantal dossiers, bijkomende assistenten aangeworven. kwantificeerbare doelstellingen en zelfevaluatieprocessen) voor de economische- en handelsattachés worden opnieuw beoordeeld en het doel is om te komen tot een eenvormige regeling die van toepassing is op het gehele netwerk, zoals dat bij Flanders Investment and Trade en bij het Agence wallonne à l' Exportation al het geval is. De communicatie met de Directie te Brussel, die via een elektronisch platform verloopt, en de rapporteringsverplichtingen worden geactualiseerd. De nadruk wordt hierbij meer gelegd op kwaliteit en rapportering met een reële toegevoegde waarde naar bedrijven toe dan op de kwantiteit van administratieve rapporten. De contactdagen van de economische- en handelsattachés te Brussel Net als ieder jaar hebben de economische en handelsattachés in Brussel de Brusselse ondernemingen ontmoet. Er werden 1381 individuele afspraken opgetekend, waarvan 875 met de 33 Brusselse attachés (gemiddelde per persoon per dag: 7,1 ondernemingen), 259 met de 30 Waalse attachés (gemiddelde per persoon per dag: 8,6 ondernemingen) en 247 met de 21 Vlaamse attachés (gemiddelde per persoon per dag: 11,4 ondernemingen). Een aantal procedures met betrekking tot de verandering van post (in gevallen van overmacht, bij vrijwillig vertrek) of het specifieke evaluatiesysteem (met de nadruk op We stellen vast dat er ongeveer 150 afspraken meer waren dan in Niettemin blijven de resultaten onder die van de vorige jaren. De betrokken personeelsleden van de cel Budget en coördinatie onderzoeken de evolutie en zoeken alternatieve 5

6 formules om de interesse van de ondernemingen te wekken. Bovendien is er gepland om het Bridge-systeem van de KHNB te gebruiken om makkelijker online afspraken te kunnen regelen, en dit te koppelen aan het Efficy-systeem dat de personeelsleden van de directie Buitenlandse Handel gebruiken. 1.2 De budgettaire coördinatie De informaticatoepassing MobileXpense Op 1 juli 2007 is de online informaticatoepassing MobileXpense opgestart: een onomstotelijke evolutie in het beheer van de thesaurieën van de kantoren van de economische en handelsattachés in het buitenland. Het belang van dit product ligt in het gemakkelijke gebruik ervan en het feit dat men overal ter wereld op ieder ogenblik kan inloggen. Dat is prioritair voor economische en handelsattachés die over de hele wereld verspreid zitten. Het statuut van mandaathouder Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de financiële actoren (B.S. van 16 november 2006, gewijzigd door het besluit van 2 oktober 2007) bevat een gedeelte dat aan de mandaathouders is gewijd. De economische en handelsattaché is mandataris voor de financiële rekeningen geopend op naam van de diensten van de Regering, met het oog op het uitvoeren van alle lopende verrichtingen tot dekking van de werkingsuitgaven van de post. Naast de paragrafen die de praktische modaliteiten binnen de directie Buitenlandse Handel regelen, voorziet het besluit erin dat de EHA verantwoording is verschuldigd aan het Rekenhof voor de thesaurieverrichtingen die hij uitvoert. De toename van de interne (directie Interne Controle van het BFB) en externe (Rekenhof) controleprocedures zorgde ervoor dat de uitgaven veel strikter beheerd moeten worden dan in het verleden. 1.3 Opleidingen in buitenlandse handel Er werd een derde editie van het Brussels Young Exporters Program (BYEP) opgezet waaraan twaalf jonge universitair geschoolde Voltijds Uitkeringsgerechtigde Werklozen (VUW s) hebben deelgenomen. Slechts één deelnemer verliet de opleiding voortijdig omdat die een job had gevonden. De stagiairs liepen stage bij een bedrijf en maakten vervolgens voor die firma in het buitenland een marktstudie, na een technische opleiding te hebben gevolgd in Brussel. Ze verwezenlijkten ook sectorale studies die ter beschikking werden gesteld van de Brusselse uitvoerders. Het kabinet van de Minister-President heeft al ingestemd met een vierde editie in De derde editie van het BYEP werd afgesloten op 14 november Zeven van de elf stagiairs hebben al een job gevonden. 6

7 geëvalueerd, wat een nieuwe editie garandeert in Naar verwachting zal het partnership tussen Brussel Export en Cefora uitgebreid worden met een derde partner, namelijk Bruxelles Formation. Deelnemers BYEP 2007 Anderzijds, om tegemoet te komen aan de nood van bedrijven om goede exportassistenten te vinden en ook om aan minder hooggeschoolden de mogelijkheid te geven een programma in verband met export te volgen, is in 2007 een tweede editie georganiseerd van het programma van de Import/Exportassistenten. Twaalf jongeren volgen een aantal technische sessies en zullen vanaf 18 februari 2008 een stage vervullen bij een Brussels bedrijf. Beide formules werden positief Deelnemers en organisatoren Import/Export assistenten 7

8 2. Cel Financiële Steunmaatregelen voor de Export 2.1 Nieuwe financiële steunmaatregelen en nieuwe regels Het jaar 2007 kan beschouwd worden als een overgangsjaar voor de cel Financiële Steunmaatregelen voor de Export, aangezien het nieuwe besluit houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in werking is getreden. Dat besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2006 en is op 1 december 2006 in werking getreden. Er werden drie nieuwe steunmaatregelen ter beschikking gesteld van de Brusselse exportbedrijven voor: - het openen van collectieve vertegenwoordigingskantoren buiten de EU; - de deelname aan internationale beurzen en salons buiten de EU gekoppeld aan een prospectie; - de technische opleiding van buitenlandse potentiële klanten. Er werden tevens nieuwe regels voor de toekenning vastgesteld: de aanvragen moeten zonder uitzondering ingediend worden vóór het begin van het initiatief dat het voorwerp uitmaakt van de subsidieaanvraag. Bovendien is het subsidiepercentage voor traders teruggebracht van 50% naar 25%. 2.2 Steun voor Brusselse KMO s De cel Financiële Steunmaatregelen voor de Export heeft in de loop van 2007 in totaal 553 subsidieaanvragen opgetekend. De uitsplitsing van de aanvragen tussen de negen steunmaatregelen ziet er als volgt uit: - De deelname aan buitenlandse beurzen en/of het uitnodigen van potentiële kopers op salons en beurzen in België - De realisatie van exportbevorderende informatiedragers - De prospectie van markten gelegen buiten de Europese Unie - De deelname aan internationale beurzen en salons buiten de Europese Unie gekoppeld aan een prospectie De medewerking van experts inzake buitenlandse 7 handel - De technische opleiding van buitenlandse potentiële 3 klanten - De deelname aan aanbestedingen voor markten buiten 3 de Europese Unie - Het openen van collectieve vertegenwoordigingskantoren buiten de Europese Unie 2 - De deelname aan opleidingsprogramma s of -seminaries

9 Het totale aantal ingediende aanvragen is met zowat 10% gedaald tegenover De voornaamste reden voor die daling is enerzijds de invoering, eind 2006, van nieuwe regels voor de steunmaatregelen die onder andere opleggen dat de aanvragen ingediend moeten worden vóór aanvang van de initiatieven die het voorwerp vormen van de subsidieaanvraag. Anderzijds was de zwakte van de dollar tegenover de euro voor heel wat bedrijven een rem voor het prospecteren van landen die in de dollarzone liggen. Laten we even de aard van de behandelde aanvragen in detail bekijken: a. Buitenlandse beurzen Er waren 212 aanvragen voor deelname aan internationale beurzen en salons in het buitenland. Dankzij de toegekende subsidies konden de begunstigden aan zowat 140 verschillende beurzen deelnemen. De grootste interesse was er voor beurzen in Frankrijk (54), Duitsland (25) en Groot- Brittannië (16). In Frankrijk waren er heel wat deelnemers voor de beurzen Première classe (12), Maison & Objet (10) en Prêt-à-porter (9), die alledrie in Parijs plaatsvonden. Er werden bovendien twee aanvragen ingediend voor het uitnodigen van potentiële kopers op een beurs in België. b. Exportbevorderende informatiedragers De opwaartse trend die sinds 2004 wordt waargenomen voor de realisatie van exportbevorderde multimediamiddelen zette zich in 2007 voort, aangezien er 169 subsidieaanvragen werden opgetekend, tegenover 144 het jaar voordien. De meeste aanvragen hadden betrekking op het verwezenlijken van websites en brochures. c. Prospectie van markten gelegen buiten de EU Een honderdtal bedrijven heeft 124 verzoeken ingediend voor 43 verschillende markten. De meest gevraagde landen waren in dalende volgorde: de Aziatische landen (28), de Afrikaanse landen (27) en de Europese landen buiten de EU (19). d. De deelname aan beurzen en salons buiten de Europese Unie gekoppeld aan een prospectie Voor deze nieuwe steunmaatregel, die erg gewaardeerd wordt, werd een dertigtal aanvragen opgetekend. Die hebben vooral betrekking op beurzen in Amerika (13) en Azië (10). e. Medewerking van experts inzake buitenlandse handel In 2007 was er iets meer interesse voor deze steunmaatregel, maar net als vorig jaar moeten we vaststellen dat het aantal subsidieaanvragen die ingediend worden voor dit soort initiatieven (te) beperkt blijft (7 dossiers ingediend). In 2008 moet de sensibiliseringscampagne voor deze categorie van 9

10 initiatieven bij de Brusselse ondernemingen voortgezet worden. f. Technische opleiding van potentiële klanten in Brussel Deze nieuwe steunmaatregel kende slechts een bescheiden succes: niet meer dan drie aanvragen hadden betrekking op de opleiding in Brussel van potentiële klanten uit landen buiten de EU. g. Aanbestedingen voor markten buiten de EU Drie Brusselse bedrijven hebben in 2007 een gedeeltelijke terugbetaling aangevraagd van de kosten die ze maken voor het binnenhalen van internationale aanbestedingen gelanceerd door openbare of privé-operatoren voor markten buiten de EU. h. Openen van collectieve vertegenwoordigingskantoren buiten de EU Twee Brusselse bedrijven hebben in 2007 een subsidie gekregen om een collectief kantoor te openen in Montreal, dat de hele Noord-Amerikaanse markt bestrijkt. i. Deelname aan opleidingsprogramma s of -seminaries Voor deze steunmaatregel kwamen er in 2007 slechts drie aanvragen. In 2008 moet dus verder gewerkt worden aan de bewustmaking van KMO s die aan export zouden willen doen en die er belang bij zouden hebben om deel te nemen aan een opleidingsprogramma om vertrouwd te raken met exporttechnieken. 2.3 Subsidies aan beroepsfederaties en aanverwante verenigingen Net als in 2006 ontvingen drie beroepsfederaties het voorbije jaar subsidies in de vorm van een tegemoetkoming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de kosten van hun programma ter bevordering van de export ten behoeve van de ondernemingen van hun sector, en dit volgens het aandeel van de betrokken sector in de Brusselse werkgelegenheid. 2.4 Subsidies aan Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland en aan Belgian Business Clubs Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams en het Waalse Gewest hebben in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beslist om in 2007 de subsidiëring van Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland voort te zetten. In totaal ontvingen 26 Kamers van Koophandel en Belgian Business Clubs een toelage als bijdrage in de kosten voor het realiseren van concrete projecten ter bevordering van de uitvoer naar de landen waar ze gevestigd zijn. 10

11 2.5 Uitbetaalde subsidies In 2007 werd voor een bedrag van aan subsidies uitbetaald, als volgt verdeeld: - Deelname aan beurzen en salons Realisatie van promotiemateriaal Prospectiereizen buiten de EU Deelname aan beurzen gekoppeld aan een prospectie buiten de EU - Aanbestedingen voor markten buiten de EU Medewerking van experts inzake buitenlandse handel - Subsidies aan beroepsfederaties Subsidies aan Belgische kamers van koophandel in het buitenland 11

12 3 Cel Acties en sectoren Enerzijds bouwt de cel haar expertise inzake exportgerichte sectoren verder uit en bekijkt ze de evolutie van het potentieel van de ondernemingen in die sectoren. Anderzijds stelt ze een jaarlijkse planning op voor collectieve acties, specifiek gericht op (potentiële) Brusselse exportbedrijven, en zorgt ze voor de concrete uitwerking van die acties. De initiatieven kunnen sectoraal of multisectoraal zijn, dat laatste vooral buiten de Europese Unie. Met een sectorale benadering (in tegenstelling tot de geografische benadering die de andere gewesten nog steeds toepassen) kunnen de bedrijven meer op maat bediend worden, wat logischerwijs leidt tot een jaarlijks actieplan dat beter aangepast is aan de noden van de uitvoerders. 3.1 Organisatie Door het samenwerkingsakkoord van 2005 tussen de drie gewesten is het aantal economische en handelsattachés dat ter beschikking is gesteld van de Brusselse uitvoerders sterk toegenomen, wat evenwel ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt voor het actieprogramma. Het akkoord vermeldt bijvoorbeeld dat op gemeenschappelijke posten alle collectieve acties van een gewest (met uitzondering van collectiviteiten op jaarlijkse beurzen) openstaan voor alle ondernemingen waarvoor de attaché actief is. De mogelijkheden voor onze uitvoerders zijn dus sterk gestegen, wat de taak van de economische en handelsattachés en die van de sectorale attachés die de acties organiseren complexer maakt. 3.2 Acties In 2007 heeft Brussel Export 118 acties georganiseerd uit eigen initiatief of in samenwerking met privépartners (Agoria/BAO/KHNB) en met Awex en/of FIT. Tegenover 2006 is het aantal acties met ongeveer 20% toegenomen. Die 118 acties betroffen 42 multisectorale acties en 76 sectorale acties, in verschillende geografische gebieden: 9 acties in Afrika, 9 in Amerika, 9 in Azië, 81 in Europa en 10 in het Nabije en Midden-Oosten. De acties kunnen als volgt uitgesplitst worden: boekenbeurzen + andere beurzen (7+18), uitnodiging van kopers + contactdagen (15+21), seminaries (22), economische zendingen (35). Er hebben personen deelgenomen. Dat is een stijging met 22% tegenover Het aantal deelnemers per type actie is 207 voor de boekenbeurzen + andere beurzen (79+128), 444 voor de uitnodigingen van kopers + contactdagen ( ), 331 voor de seminaries en 392 voor de economische zendingen. Het gemiddelde aantal deelnemers per actie bedroeg 11,6 personen (11,5 in 2006). 12

13 In totaal werd een budget van aan deze acties besteed, als volgt verdeeld: ( ) voor de boekenbeurzen + andere beurzen, ( ) voor de uitnodigingen van kopers + contactdagen, voor de seminaries en voor de economische zendingen. Voorbeelden van acties en aantal deelnemers: Boekenbeurzen: Frankfurt (25 Brusselse deelnemers), Parijs (38), Tokio (10). Andere beurzen: Brusselse collectiviteit op voedingssalons (Anuga: 5 deelnemers ISM: 7 deelnemers), Chic Belgique Keulen (45), Satellite Milaan (12), Sunny Side of the Docs Marseille (15) en MIPTV Cannes (13). Voor de uitnodigingen van kopers en de contactdagen (in Brussel of in het buitenland) was er heel wat interesse, onder andere voor het House of Belgium in Kenia (25 deelnemers). Op de contactdag met kopers uit Congo waren er 45 deelnemers. Als men de zendingen bekijkt, komen wat het aantal deelnemers betreft de twee prinselijke zending naar China en Qatar/Bahrein op kop, met respectievelijk 51 en 32 Brusselse ondernemingen. We hebben verder samengewerkt met het BITC (Brussel Internationaal Toerisme & Congres) en het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) voor de organisatie van de Brussels Days. In 2007 viel onze keuze op Parijs. Deze Brussels Day was toegespitst op de mode- en designsector. Het was een opmerkelijk succes, zowel op organisatorisch vlak als wat het aantal deelnemers (ondernemingen en Parijse genodigden) betreft. Dit concept blijft dan ook behouden als fundamentele actie binnen het jaarlijkse actieprogramma. Concluderend kunnen we bevestigen dat de cel Acties en sectoren in samenwerking met het netwerk in het buitenland een maximaal resultaat weet te bereiken met een minimum aan middelen (onder andere personeel), in een economische en administratieve context die voortdurend wijzigt en waarop men snel en flexibel moet reageren! Ook de seminaries verleidden een groot aantal Brusselse firma s: er waren zo n 40 à 45 aanwezigen op elk van de vier Ontbijten Brussel-Europa, en 22 personen hebben deelgenomen aan het seminarie over Servië. 13

14 4 Cel Informatie en Communicatie 4.1 Databank ( en handelsprospectors De twee handelsprospectors van Brussel Export hebben 104 bedrijfsbezoeken afgelegd in In totaal is de databank van Brusselse uitvoerders, die de fiches van zowat (potentiële) exportbedrijven bevat, met 310 nieuwe bedrijven uitgebreid. De prospectors werken bovendien ook mee aan de realisatie van bepaalde sectorale acties. Een personeelslid van de Directie staat in voor het dagelijks beheer van dit bestand (bijwerkingen, opzoekingen, sensibiliseringsmailings,...). Ongeveer 185 adressenlijsten van Brusselse ondernemingen werden bezorgd aan derden en we verstuurden ongeveer 80 mailings over onze initiatieven. De samenwerking met het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) werd voortgezet om de federale databank van exportbedrijven aan te vullen, die wordt gebruikt voor het doorzenden van business opportunities (aanbestedingen, handelsvoorstellen en projecten) en voor het updaten van de cd-rom BLUE. Er werden 20 mailings verzonden via het selectieve informatieverspreidingsysteem van het ABH. consultaties gevoelig verbeterd. Een andere interface maakt de databank toegankelijk voor alle 88 economische en handelsattachés die voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de partners van Brussel Export werken. 4.2 Website ( Brussel Export heeft in maart zijn nieuwe website gelanceerd. Die heeft een modernere en meer aantrekkelijke lay-out en een vlotte navigatiestructuur. Dankzij een alomvattend programma voor content management kunnen we optimaal informatie verstrekken aan de Brusselse exportbedrijven. Onze website heeft momenteel gemiddeld 300 unieke bezoekers per dag, wat aantoont dat ze een belangrijk communicatiemiddel is geworden. Die taak werd nog versterkt door het publiceren van een elektronische nieuwsbrief (5 edities in 2007) waarvan de lay-out in juni werd aangepast overeenkomstig de website. De evolutieve maintenance van onze online databank werd in februari afgerond. Daardoor werd de interface voor specifieke 14

15 4.3 Publicaties Ons driemaandelijkse tijdschrift Brussel Export News trachtte te focussen op erg concrete thema s (sectorale benaderingen, internationale beurzen, onderaanneming voor internationale organisaties, financiële steun, zendingen naar Congo en naar de landen in de Perzische Golf, ). In november werd het per sector ingedeelde actieplan 2008 in beide talen gepubliceerd. Naast een lijst van de collectieve acties van Brussel Export, bevat het de adressen van al onze economische en handelsattachés en van de verantwoordelijken van de Directie. We merken op dat dit actieplan 2008 ook verspreid werd door het in de blisterverpakking van het decembernummer van het tijdschrift KMO/PME te steken. Die verspreiding naar Brusselse bedrijven vergrootte de impact van de andere twee verspreidingskanalen van het Actieplan: het Brussel Export News en het tijdschrift Dynamiek/Entreprendre van BECI. Het activiteitenverslag 2006 van de directie Buitenlandse Handel werd in mei op de website geplaatst. Er werd een nieuwe voorstellingsfolder van Brussel Export opgesteld in het Frans en het Nederlands, die tegelijk praktisch en volledig zou moeten zijn. De folder werd bij het Export News van september gevoegd. 15

16 4.4 Communicatie economische milieu, dankzij een aanwezigheid op zowat 150 interessante verdeelpunten. Om de naambekendheid van Brussel Export te vergroten hebben we in 2007 onze publiciteit proactief aangepakt: we hebben een mediaplan opgesteld, gericht op ons prioritair doelpubliek, namelijk de Brusselse ondernemingen. Er werd gekozen voor de geschreven pers en de radio. De volgende media werden geselecteerd, onder andere vanwege het aantal luisteraars/lezers uit het doelpubliek van Brusselse kaderleden: de RTBF (reclamespot op de radiozender La Première), la Libre Belgique, la Dernière Heure, l Echo, Trends/Tendances (Franstalige editie), Trends (in het Nederlands) en De Tijd. Tijdens het laatste kwartaal 2007 vonden zo twee reclamegolven plaats. In totaal werden 83 reclamespots en 24 advertenties verspreid. Deze campagne had een impact op ons doelpubliek: nieuwe bedrijven hebben Brussel Export gecontacteerd om bezoek te krijgen van de prospectors. Bovendien is het gemiddeld aantal bezoekers van de website tijdens de campagne sterk gestegen. Bovendien is Brussel Export opgenomen in twee elektronische gidsen: de Gouden Gids ( en, voor het eerst, Infobel ( Tot slot konden we via ons partnership met BizzBox een betere verspreiding van onze brochures bereiken in het Brusselse 16

17 Brussel Export Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Louizalaan, 500 Bus Brussel Tel.: Fax:

Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één van de drie partners van Brussel export. Als openbare dienst

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG/1

ACTIVITEITENVERSLAG/1 ACTIVITEITENVERSLAG/1 ACTIVITEITENVERSLAG/2 Inhoud 1. Coördinatie van het netwerk van handelsattachés, van het budget en 1.1. Coördinatie van het netwerk van economische en handelsattachés 1.2. Budgettaire

Nadere informatie

Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ACTIVITEITVERSLAG 2005 VAN DE DIRECTIE BUITENLANDSE HANDEL VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST De Directie Buitenlandse Handel van

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2003 Activiteitenverslag 2003 Activiteitenverslag 2003 Directie Buitenlandse Handel Algemeen De Directie voor Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert diensten aan bedrijven bij

Nadere informatie

Financiële steunmaatregelen voor de export

Financiële steunmaatregelen voor de export opent nieuwe perspectieven Financiële steunmaatregelen voor de export Nieuwe modaliteiten vanaf 24.09.2012 M I N I S T E R I E V A N H E T B R U S S E L S H O O F D S T E D E L I J K G E W E S T Begeleiding

Nadere informatie

GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S

GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S Bent u een KMO die graag een aanvraag tot subsidiëring zou indienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Kunt u er moeilijk aan uit en weet u niet

Nadere informatie

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen 12-05 - 000532 Flanders Investment & Trade Opgericht bij decreet van 7 mei 2004 (BS,

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-Advies-20140314-187 Betreffende De toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor

Nadere informatie

HOE KAN FIT UW EXPORTAMBITIES CONCREET ONDERSTEUNEN. 15 september 2015 Huis van de Voeding, Roeselare

HOE KAN FIT UW EXPORTAMBITIES CONCREET ONDERSTEUNEN. 15 september 2015 Huis van de Voeding, Roeselare HOE KAN FIT UW EXPORTAMBITIES CONCREET ONDERSTEUNEN 15 september 2015 Huis van de Voeding, Roeselare Dienstverlening FIT Informeren en sensibiliseren Begeleiden op maat Ondersteunen via Acties Stimuleren

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

Gegevens over het jaar 2013

Gegevens over het jaar 2013 Jaarverslag over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens over het jaar 2013 betreffende

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Brusselse prijs voor de export Een organisatie van Brussel Invest & Export Wedstrijdreglement

Brusselse prijs voor de export Een organisatie van Brussel Invest & Export Wedstrijdreglement Brusselse prijs voor de export Een organisatie van Brussel Invest & Export Wedstrijdreglement 1 Brussel Invest & Export Gewestelijke Overheidsdienst Brussel BRUSSELS BEST EXPORTERS 2015 Brusselse prijs

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Huisstijl Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Medialaan wil de mediakracht ter beschikking stellen van het publiek om jongeren te helpen de weg te vinden naar hulp. Hoe zal

Nadere informatie

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( )

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( ) VIVES BRIEFING 2016/04 De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie (2001-2016) Wouter Wolfs Jef Smulders 1 DE EVOLUTIE VAN DE PARTIJFINANCIERING ROPESE UNIE (2001-2016) Wouter

Nadere informatie

Brussel Invest & Export

Brussel Invest & Export Brussel Invest & Export Wervingsreserve Economische en handelsattachés (m/v) Selectiereglement 2012 FUNCTIECODE 1259 I. CONTEXT VAN DE FUNCTIE Brussel Invest & Export, ontstaan uit het samengaan van Invest

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

Collectieve toeristische logiesverstrekkende bedrijven BELGIË 2011 Kerncijfers

Collectieve toeristische logiesverstrekkende bedrijven BELGIË 2011 Kerncijfers BELGIË 211 Kerncijfers 211 Hotel van de 211 Aankomsten - + Aandeel in de () BELGIË 1. 13 618 136 31 379 844 1 81 818 3.6 2.3 57.3 53.3 25.2 17 965 749 16 723 867 7 892 47 1. Toeristische gebieden Kuststreek.16

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie cultuur en onderwijs 2009 7.3.2008 WERKDOCUMENT inzake het voorstel voor het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma ter verhoging

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

Collectieve toeristische logiesverstrekkende bedrijven BELGIË 2012 Kerncijfers

Collectieve toeristische logiesverstrekkende bedrijven BELGIË 2012 Kerncijfers BELGIË 212 Kerncijfers 212 Hotel - + van de 212 Aankomsten % Aandeel in de (%) BELGIË 1, 13.857.262 31.423.463 43.619,1% 2,27 56,8% 53,% 26,7% 17.838.4 16.644.416 8.376.6 1. Toeristische gebieden Kuststreek,15

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer

Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer Gelet op art. 119 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 14

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds)

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Met behulp van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

ZAKEN DOEN MET DUITSLAND. HASSELT 15 mei 2014

ZAKEN DOEN MET DUITSLAND. HASSELT 15 mei 2014 ZAKEN DOEN MET DUITSLAND HASSELT 15 mei 2014 ENKELE THEMA S Ken je Duitsland? Ken je de Duitsers? Kennen de Duitsers ons? Duitsers ontmoeten. Zijn culturele verschillen zo belangrijk? De taalbarriere.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

Workshop de kmo en zijn import/export in het SSS-gebied. FIT-doelstelling nr 1 is het begeleiden van KMO s voor de export

Workshop de kmo en zijn import/export in het SSS-gebied. FIT-doelstelling nr 1 is het begeleiden van KMO s voor de export Workshop de kmo en zijn import/export in het SSS-gebied FIT-doelstelling nr 1 is het begeleiden van KMO s voor de export Antwerpen, 27 oktober 2008 Michel Patteet Adviseur Internationaal Ondernemen Flanders

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Nr. 231 28 april 2016

Nr. 231 28 april 2016 Nr. 231 28 april 2016 Belgisch Staatsblad KMO-portefeuille grondig vernieuwd De KMO-portefeuille is een webtoepassing waarmee ondernemers jaarlijks aanzienlijke subsidies van de Vlaamse overheid kunnen

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie

Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie Marie Jacobs Liesbet Van den Broeck (september 2016) 1 Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen Federale Politie Algemene Directie Personeel Uitgiftenummer DGP/DPS/P-2006/61716 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 21/12/2006 het contentieux en de statuten Classificatie PUBLIEK Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen 2012

Activiteitenverslag van de Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen 2012 Activiteitenverslag van de Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen 2012 Inhoud Inleiding I. Organisatie van de Dienst. 5 I.1. Eén Dienst, twee Directies.. I.2. Het netwerk van de economische

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

ADVIES. met betrekking tot

ADVIES. met betrekking tot DIENST REGULERING ADVIES SR-051114-35 met betrekking tot de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de firma ENECO Energie International

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Projectoproep 2017 Cultuur

Projectoproep 2017 Cultuur Projectoproep 2017 Cultuur 1. Achtergrond van de subsidieaanvraag - projectoproep cultuur In het kader van de ondersteuning en de ontwikkeling van Brussel als Smart City en van het oplossen van de actuele

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/212 ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2015/31428] 2 JULI 2015. Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie