Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");"

Transcriptie

1 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 06/2010 van 17 februari 2010 Betreft: aanvraag van de Federale Politie om toegang te bekomen tot de gegevens van het Register van identiteitskaarten en het Register van Vreemdelingenkaarten (RN/MA/2008/064) Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité"); Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna "WRR"); Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 31bis; Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het koninklijk besluit van 25 mei 2005 tot bepaling van de personen en instellingen die toegang hebben tot het Register van de Identiteitskaarten; Gelet op de aanvraag van het Commissariaat-generaal van de Federale Politie ontvangen op 30/10/2008; Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies, gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 18/12/2008; Gelet op het technisch en juridisch advies, ontvangen op 20/01/2009;

2 Ber RR 06/2010-2/12 Gelet op de beslissing van het Comité van 21/01/2009 waarbij de behandeling van het dossier werd opgeschort teneinde het Commissariaat-generaal van de Federale Politie toe te laten het Comité gedetailleerd te informeren over de informatieveiligheid en meer in het bijzonder de interne controle die ertoe moet bijdragen dat de toegang tot gegevens alleen wordt benut in de gevallen waarin dit ingevolge de aard van de zaak verantwoord is en tevens moet toelaten om misbruiken te detecteren en sanctioneren; Gelet op de herwerkte aanvraag van het Commissariaat-generaal van de Federale Politie ontvangen op 11/01/2010; Gelet op de mondelinge toelichting die aan het Comité werd verstrekt ter gelegenheid van haar bezoek op 15/01/2010; Gelet op de - in het licht van de herwerkte aanvraag - hernieuwde aanvraag van het technisch en juridisch advies, gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 20/01/2010; Gelet op het technisch en juridisch advies, ontvangen op 16/02/2010; Gelet op het verslag van de Voorzitter; Beslist op 17/02/2010, na beraadslaging, als volgt: I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG De aanvraag strekt ertoe om ten behoeve van de lokale en federale politie: een uitbreiding te bekomen van de toegang die hen bij koninklijk besluit van 25 mei werd verleend tot het Register van de Identiteitskaarten zowel naar doeleinden als gegevens toe; toegang te verlenen tot het Register van de Vreemdelingenkaarten en meer in het bijzonder tot de gegevens vermeld in artikel 6bis, 1, 1 en 2, a) tot f) en h) van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 1 Koninklijk besluit van 25 mei 2005 tot bepaling van de personen en instellingen die toegang hebben tot het Register van de Identiteitskaarten.

3 Ber RR 06/2010-3/12 II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG Artikel 6bis, 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 bepaalt: "De machtiging om toegang te hebben tot het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten wordt verleend door het sectoraal comité van het Rijksregister ingesteld door artikel 15 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, aan de Belgische openbare overheden, voor de informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie". Zoals al werd aangestipt werden de lokale en federale politie bij koninklijk besluit van 25 mei 2005 gemachtigd om toegang te hebben tot een aantal gegevens van het Register van de Identiteitskaarten, namelijk deze vermeld in artikel 6bis, 1 en 2, a) tot f) en h). Dit betekent dus dat het onderzoek van het Comité zich kan beperken tot het nagaan of: de verruiming van de doeleinden met het oog waarop de politiediensten over een toegang tot het Register van de Identiteitskaarten beschikken, welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn (artikel 4, 1, 2, WVP); een uitbreiding van de toegang tot een extra gegeven, namelijk tot de foto van de houder van de identiteitskaart, in het licht van de doeleinden terzake dienend en niet overmatig is (artikel 4, 1, 3, WVP); de toegang tot de gegevens van het Register van de Vreemdelingenkaarten in het licht van de doeleinden terzake dienend en niet overmatig is (artikel 4, 1, 3, WVP). A. LUIK REGISTER VAN DE INDENTITEITSKAARTEN A.1. VERRUIMD DOELEINDE Volgens de aanvraag zijn de doeleinden waarvoor aan de politie bij koninklijk besluit van 25 mei 2005 een toegang werd verleend tot het Register van de Identiteitskaarten te beperkt. De aanvrager wenst dat de toegang zonder meer zou toegestaan worden voor zijn opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie.

4 Ber RR 06/2010-4/12 Artikel 44/1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (WPA), voorziet uitdrukkelijk dat de politie persoonsgegevens mag verwerken met het oog op de uitoefening van zijn opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Artikel 14 WPA omschrijft nader welke taken tot opdrachten van bestuurlijke politie moeten worden gerekend. Artikel 15 doet hetzelfde voor wat de opdrachten van gerechtelijke politie betreft. In de aanvraag wordt verder benadrukt dat er daarnaast nog tal van andere reglementaire bepalingen bestaan die de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie inhoud geven evenals omzendbrieven en instructies van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal ter zake. Er wordt tevens de aandacht op gevestigd dat de politie bijvoorbeeld ook opsporingen verricht m.b.t. feiten waarvan niet (onmiddellijk) duidelijk is of zij strafbare feiten betreffen, bijvoorbeeld in geval van een onrustwekkende verdwijning, het aantreffen van een lijk, enz. Het in deze gevallen kunnen beschikken over een foto via het Register van de Identiteitskaarten, zou toelaten om deze foto met het oog op zoekacties of vragen tot informatie snel of sneller te laten circuleren. Het Comité stelt vast dat ondermeer in de artikelen 14 en 15 van de WPA, maar ook in het wetboek van strafvordering en de bijzondere strafwetten de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie voldoende duidelijk worden afgelijnd waardoor de proportionaliteitstoets, ingevolge dewelke persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt, kan worden doorgevoerd. Onder deze doeleinden gaat een waaier van taken en opdrachten schuil waarvan de efficiënte uitvoering een raadpleging van bijvoorbeeld de foto in het Register van de Identiteitskaarten vereist of waardoor de aan de politiediensten opgedragen taken sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Tijdens het bezoek van het Comité aan de diensten van de directie van de operationele politionele informatie werden diverse voorbeelden gegeven van feiten of omstandigheden die een raadpleging van het fotoregister noodzakelijke maken. Er kan dus gesteld worden dat het doeleinde gerechtelijke en bestuurlijke politie welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn in de zin van art. 4, 1, 2, WVP. Dit belet niet dat, met het oog op de concrete proportionaliteitstoets van sommige gegevens tot dewelke toegang wordt gevraagd, meer in het bijzonder de foto, extra garanties kunnen worden geboden teneinde onnodige en dus disproportionele raadplegingen te kunnen vaststellen en sanctioneren. Hierop zal onder het punt proportionaliteit dieper worden ingegaan.

5 Ber RR 06/2010-5/12 A.2. PROPORTIONALITEIT A.2.1. De gegevens vermeld in het koninklijk besluit van 25 mei 2005 en het verruimde doeleinde Voor wat de gegevens met betrekking tot elke uitgegeven kaart betreft, kan verwezen worden naar de motivering gehanteerd in het verslag aan de Koning - gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei om de toegang te verantwoorden. Deze motivering gaat bij uitbreiding op voor het verruimde doeleinde. A.2.2. DE FOTO De foto werd toegevoegd aan de persoonsgegevens die vermeld worden in het Register van de Identiteitskaarten (artikel 6bis, 1, eerste lid, 1 van de wet van 19 juli 1991) door de wet van 15 mei 2007 waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comité van het Rijksregister. De toegangsmachtiging waarover de politiediensten beschikken, dateert van 25 mei 2005 en kan bijgevolg enkel gegevens viseren die op dat ogenblik reeds in het Register van de Identiteitskaarten werden geregistreerd 2. De politiediensten werden toegang verleend tot het Register van de Identiteitskaarten met het oog op opsporing van fraude met de identiteitskaart. Artikel 1, 1, tweede lid, van het machtigingsbesluit van 25 mei 2005 verduidelijkt dat deze doelstelling toelaat verschillende doelstellingen van gerechtelijke en administratieve politie te realiseren zoals: de bestrijding van de mensenhandel en smokkel, de oplichting en misbruik van vertrouwen, het witwassen van geld, het terrorisme, In het licht van de beslissing van het Comité om de bij koninklijk besluit van 25 mei 2005 verleende toegang te verruimen, moet de opsomming in voormeld artikel als niet limitatief worden beschouwd. 2 Zie in die zin de randnummers 17 tot 19 van het advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer nr. 11/2008 van 18 maart 2008.

6 Ber RR 06/2010-6/12 In het kader van het verruimde doeleinde zijn er tal van scenario s waarin een toegang tot de foto een bijkomend of zelfs noodzakelijk hulpmiddel kan vormen bij de werkzaamheden van de politie. Louter ter illustratie kan bijvoorbeeld verwezen worden naar: situaties waarin er twijfel bestaat of de persoon die een identiteitskaart voorlegt wel degelijk de houder ervan is, laten de andere gegevens van het Register van de Identiteitskaarten tot dewelke de politiediensten toegang hebben toe om te controleren of de kaart daadwerkelijk aan die persoon werd uitgegeven en/of ze niet als gestolen of verloren werd opgegeven. Als deze controles negatief blijken is dat nog geen garantie dat er geen probleem is. Als de foto om één of andere reden niet duidelijk meer is, is het moeilijk om na te gaan of de persoon die de kaart voorlegt, wel degelijk de houder ervan is; controle van het stadionverbod waarvoor in de eerste plaats een beroep zal worden gedaan op het centraal bestand van foto s 3 van personen die het voorwerp uitmaken van een stadionverbod en waar ingeval van twijfel de foto van het Register van de Identiteitskaarten uitsluitsel kan geven; meer algemeen is de identiteitscontrole een dagdagelijks politionele bevoegdheid die dient te worden uitgeoefend krachtens de van kracht zijnde regelgeving en is het beschikken over een foto van degene die men hetzij in levende lijve (n.a.v. een politiecontrole bijvoorbeeld) dan wel van op afstand (in het kader van een strafrechtelijk vooronderzoek bijvoorbeeld) dient te identificeren een adequaat middel. Belangrijk in dit verband is de precisering die door de aanvrager n.a.v. het plaatsbezoek door het Comité werd verstrekt. Voor wat de foto betreft is het niet de bedoeling om deze op te slaan in de ANG 4, de centrale gegevensbank van de politionele gegevens. Er wordt enkel een raadpleging van de foto in het Register van de Identiteitskaarten beoogd met het oog op vergelijking met hetzij fotomateriaal waarover de politie beschikt, hetzij met een fysieke persoon waarmee zij n.a.v. de uitoefening van zijn opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie worden geconfronteerd. Dit belet niet dat, gelet op de ruime omschrijving van het doeleinde, het aangewezen voorkomt dat extra garanties worden geboden teneinde onnodige en dus disproportionele raadplegingen te kunnen vaststellen en sanctioneren. 3 Artikel 45 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. Voor zover het Comité kon vaststellen werd ter zake nog geen uitvoeringsbesluit genomen. 4 Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat er nog steeds geen koninklijk besluit werd uitgevaardigd dat de modaliteiten vastlegt voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie in het raam van de algemene nationale gegevensbank, waaronder de vaststelling van de categorieën van persoonsgegevens die mogen geregistreerd worden. Het Comité heeft echter vernomen dat de Regering actueel werkt aan een wetsontwerp tot wijziging van de WPA waar de meest essentiële werkingsregels betreffende de politionele informatiehuishouding en de ANG zullen worden in opgenomen.

7 Ber RR 06/2010-7/12 Volgens de verstrekte inlichtingen moet momenteel, vooraleer een raadpleging van het Rijksregister of het Register van de Identiteitskaarten te verrichten, een reden worden opgegeven. Dit kan bijvoorbeeld een dossiernummer, een nummer van een ISLP fiche, een naam, enz. Evident is niet in elk dossier een raadpleging van de foto aan de orde. Actueel is het echter niet verplichtend gesteld om die motivering op te geven en dus het bewuste veld in te vullen. Om disproportioneel gebruik van de toegang tot de foto toch een biometrisch gegeven - uit te sluiten moet worden voorzien in een specifieke motivering vooraleer de foto kan worden aangeklikt en zou het gebruik van het veld verplichtend moeten worden gesteld. Aldus wordt een specifiek auditspoor gecreëerd, dat een gerichte controle toelaat. Een systematische gerichte controle van dit audittrail moet leiden tot snel optreden tegen personeelsleden die onder het mom van een drogreden de foto s raadplegen. Het Comité besluit dat, rekening houdend met de doeleinden en voor zover een specifiek audittrail wordt gecreëerd waaraan een systematisch gerichte controle is verbonden een toegang tot de foto in het Register van de Identiteitskaarten in overeenstemming is met artikel 4, 1, 3, WVP. B. LUIK REGISTER VAN DE VREEMDELINGENKAARTEN B.1 DOELEINDEN Het Comité verwijst in dit verband naar punt A.1. Rekening houdend hiermee zal het Comité zich ertoe beperken na te gaan of een toegang tot de gegevens van het Register van de Vreemdelingenkaarten in het licht van het verruimde doeleinde dat welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is (artikel 4, 1, 2, WVP), gepast is. B.2. TEN OVERSTAAN VAN DE GEGEVENS De politiediensten wensen toegang tot de volgende gegevens van het Register van de Vreemdelingenkaarten vermeld in artikel 6bis, 1, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991: 1 voor iedere houder: het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, de foto van de houder horend bij de laatste kaart, de gevraagde taal voor de uitgifte van de kaart en het volgnummer van de kaart;

8 Ber RR 06/2010-8/12 2 voor elke uitgegeven kaart: a) de datum van aanvraag met aansluitend de datum van uitgifte van het basisdocument, de datum van uitgifte, de vervaldatum en in voorkomend geval de datum van vernietiging; b) de datum van uitreiking en de gemeente die ze uitgereikt heeft; c) het volgnummer van de kaart; d) het sequentienummer (eerste, tweede, derde kaart, enz.); e) de informatie waaruit blijkt dat de kaart geldig, vervallen of vernietigd is en, in dat geval, de reden; f) het type van kaart; h) de datum van de laatste bijwerking. Voor wat de gegevens met betrekking tot de houder van de kaart betreft, stelt het Comité vast dat: de politiediensten gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de identificatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken 5. Een toegang tot het nummer laat hen toe om met betrekking tot de houder van de kaart snel een bijkomende controle te verrichten in het Rijksregister; voor wat de foto betreft kan verwezen worden naar punt A.2.2.; de gevraagde taal van uitgifte is een element dat bijdraagt tot de controle van de echtheid van de voorgelegde vreemdelingenkaart terwijl het volgnummer van de kaart toelaat te controleren of het nummer van voorgelegde kaart bij de houder ervan hoort. Voor wat de gegevens met betrekking tot elke uitgegeven kaart betreft, verwijst het Comité naar punt A.2.1. Het Comité besluit dat, rekening houdend met het doeleinde, een toegang tot in artikel 6bis, 1, 1 en 2, a) tot f) en h) van de wet van 19 juli 1991 vermelde gegevens van het Register van de Vreemdelingenkaarten in overeenstemming is met artikel 4, 1, 3, WVP. 5 Koninklijk besluit van 7 juli 2003 waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.

9 Ber RR 06/2010-9/12 B.3. Ten opzichte van de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging B.3.1. Er wordt een permanente toegang gewenst. Het Comité is van oordeel dat de doeleinden vereisen dat de politiediensten in staat zijn om op elk moment de gegevens van een dubieuze vreemdelingenkaart te controleren. Een permanente toegang is dan ook gepast opdat de politiediensten hun werkzaamheden naar behoren zouden kunnen uitvoeren (artikel 4, 1, 3, WVP). B.3.2. Er wordt een machtiging voor onbepaalde duur gevraagd daar de taken van de politiediensten in verband met de opgegeven doeleinden niet in de tijd beperkt zijn. In het licht hiervan is het Comité van oordeel dat een machtiging van onbepaalde duur gepast is. (artikel 4, 1, 3, WVP). B.4. Ten opzichte van de bewaringstermijn De aanvraag bevat geen enkele indicatie met betrekking tot de bewaringstermijn van de gegevens. Er wordt wel opgemerkt dat de gegevens zullen bewaard worden in de ANG. Het Comité stelt echter vast dat het koninklijk besluit dat de modaliteiten voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie in het raam van de ANG - waaronder de vaststelling van de categorieën van persoonsgegevens die mogen geregistreerd worden - nog niet werd uitgevaardigd. Het Comité neemt er akte van dat er actueel gewerkt wordt aan wetsontwerp tot wijziging van de WPA waar de meest essentiële werkingsregels betreffende de politionele informatiehuishouding en de ANG zullen worden in opgenomen. Het Comité stelt wel vast dat er actueel een (zij het algemene) regeling voorhanden is in de WPA en een zeer gedetailleerde regeling in de Ministeriële Omzendbrief MFO 3. Het betekent sowieso dat de gegevens uit het Register van de Identiteitskaarten en uit het Register van de Vreemdelingenkaarten slechts in de ANG mogen geregistreerd worden voor zover ze vallen onder de categorieën van persoonsgegevens die mogen geregistreerd worden. Dit vereist dat deze categorieën eerst meer gedetailleerd worden vastgesteld, wat meer juridische garanties biedt dan actueel het geval is. Dit zal gebeuren in het aangekondigde wetsontwerp en Koninklijk besluit. In de veronderstelling dat deze gegevens behoren tot de categorieën van persoonsgegevens die in de ANG mogen opgenomen worden, dan zal de bewaring gebeuren overeenkomstig de regels

10 Ber RR 06/ /12 vastgesteld in de nog uit te vaardigen gewijzigde WPA en het nog uit te vaardigen koninklijk besluit zodat artikel 4, 1, 5, WVP gerespecteerd wordt. B.5. Intern gebruik en/of mededeling aan derden Volgens de aanvraag zullen de gegevens in beginsel alleen intern gebruikt worden en niet meegedeeld worden aan derden. Er wordt echter opgemerkt dat de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, bepaalt dat de politiediensten de ingewonnen inlichtingen en gegevens kunnen meedelen aan derden, namelijk: de instanties vermeld in artikel 44/1, derde lid; krachtens artikel 44/1, vierde lid, aan andere publieke autoriteiten bepaald door de Koning na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Het Comité stelt vast dat dergelijke mededeling, gelet op de wettelijke bepaling dienaangaande, aanvaardbaar is. C. VEILIGHEID C.1. Consulent inzake informatieveiligheid Tezamen met de herwerkte aanvraag wordt thans informatie verstrekt m.b.t. tot 2 personen die worden voorgesteld als consulent inzake informatieveiligheid. Uit de inlichtingen blijkt dat de betrokkenen beschikken over de nodige onafhankelijkheid om die functie uit te oefenen en er geen onverenigbaarheid bestaat met de andere taken die hen werden toevertrouwd. Bijgevolg kunnen de betrokkenen als veiligheidsconsulenten worden aanvaard. C.2. Veiligheidsbeleid Uit de door de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat hij over een veiligheidsbeleid beschikt en dat hij dit ook praktisch op het terrein uitwerkt.

11 Ber RR 06/ /12 Het Comité heeft er akte van genomen. Het stelt evenwel vast dat de toegang tot gegevens momenteel gebeurt aan de hand van eerder zwakke identificatie- en authenticatiemiddelen. Het Comité staat er dan ook op dat, gelet op de gevoelige aard van de gegevens die de aanvrager verwerkt, hij werk maakt van de invoering van sterkere identificatie- en authenticatiemiddelen. C.3. Personen die toegang hebben tot de gegevens van het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten Volgens de aanvraag zal: voor wat de leden van de federale politie betreft, de directeur of het diensthoofd; voor wat de leden van de lokale politie betreft, de korpschef; bepalen wie met het oog op de hem toevertrouwende opdrachten toegang krijgt tot de gegevens. Het Comité staat erop dat elke verantwoordelijke voor het verlenen van dergelijke toegangen, een lijst opstelt waarop de personen vermeld worden die toegang hebben tot het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Comité gehouden worden. De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens te bewaren. OM DEZE REDENEN het Comité 1 breidt de bij koninklijk besluit van 25 mei 2005 tot bepaling van de personen en instellingen die toegang hebben tot het Register van de Identiteitskaarten, aan de leden van de federale en de lokale politie verleende toegang tot het Register van de Identiteitskaarten uit en machtigt hen onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in deze beraadslaging om voor hun opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie toegang te hebben tot de gegevens opgesomd in voormeld besluit evenals tot de foto vermeld in artikel 6bis, 1, 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

12 Ber RR 06/ /12 2 machtigt de leden van de federale en de lokale politie onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in deze beraadslaging om voor hun opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie toegang te hebben tot het Register van de Vreemdelingenkaarten en meer in het bijzonder tot de gegevens vermeld in artikel 6bis, 1, 1 en 2, a) tot f) en h) van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; 3 bepaalt dat: de gemachtigde binnen het jaar aan het Comité de nodige inlichtingen en stukken moet voorleggen waaruit blijkt dat het nodige werd gedaan met het oog op het invoeren van sterkere identificatie- en authenticatiemiddelen. Bij gebreke hieraan behoudt het Comité zich het recht voor om deze machtiging te herzien; de gemachtigde verplicht is om ervoor te zorgen dat een specifiek auditspoor wordt gecreëerd, zodat een gerichte controle en een proportionaliteitstoets mogelijk is. Dit betekent dat er verplicht een motivering moet worden opgegeven vooraleer tot raadplegingen van de betreffende bestanden kan worden overgegaan; wanneer het Comité aan de gemachtigde, een vragenlijst met betrekking tot de informatieveiligheidstatus toestuurt, deze laatste deze lijst waarheidsgetrouw moeten invullen en terugbezorgen aan het Comité. Het Comité zal de ontvangst bevestigen en behoudt zich het recht voor om, indien daartoe aanleiding bestaat, te reageren; Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, (get.) Patrick Van Wouwe (get.) Mireille Salmon

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 39/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 23/2015 van 22 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis - Vlaanderen om het Rijksregisternummer te

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 05/2012 van 11 januari 2012 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 75/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 51/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om toegang

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 12/2009 van 18 februari 2009 Betreft: aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015;

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag ingediend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten om het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 53/2013 van 10 juli 2013 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie tot uitbreiding van de toegang

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2012 van 6 juni 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 58/2012 van 18 juli 2012 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om haar bestaande toegangsmachtiging tot de gegevens

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 13/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van UGent om mededeling te bekomen van een informatiegegeven uit het Rijksregister met het oog

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2014 van 22 januari 2014 Betreft: aanvraag van tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2009 van 25 maart 2009 Betreft: Aanvraag van de Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010;

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 12/2011 van 16 februari 2011 Betreft: aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA )

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA ) 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2012 van 5 september 2012 Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA-2012-248) Het Sectoraal comité van

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 08/2015 van 21 januari 2015 Betreft: uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 11/05/2010;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 11/05/2010; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2010 van 16 juni 2010 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Naamloze Vennootschap van Publiek Recht Bpost ontvangen op 11/08/2011;

Gelet op de aanvraag van de Naamloze Vennootschap van Publiek Recht Bpost ontvangen op 11/08/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 57/2011 van 16 november 2011 Betreft: aanvraag van Bpost om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2014 van 5 maart 2014 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010; 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2010 van 2 december 2010 Betreft: Aanvraag tot machtiging van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten behoeve van de pensioen- en

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 11/06/2009 en 13/07/2009;

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 11/06/2009 en 13/07/2009; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 52/2009 van 9 september 2009 Betreft: aanvraag van de vzw Cevora om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), ontvangen op 08/11/2012;

Gelet op de aanvraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), ontvangen op 08/11/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2013 van 16 januari 2013 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep om anonieme gegevens te bekomen m.b.t. de nationaliteit

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Autoveiligheid nv en het Bureau voor Technische controle nv ontvangen op 15/03/2011;

Gelet op de aanvraag van de Autoveiligheid nv en het Bureau voor Technische controle nv ontvangen op 15/03/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2011 van 18 mei 2011 Betreft: aanvraag van de Autoveiligheid nv en het Bureau voor Technische controle nv om het identificatienummer van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 26/2016 van 25 mei 2016 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot uitbreiding van de in diverse beraadslagingen

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 011 BETREFT : Aanvraag van de NV Association Liègeoise d Electricité, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 39/2012 van 9 mei 2012 Betreft: Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid om het identificatienummer van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap, ontvangen op 25/02/2015;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap, ontvangen op 25/02/2015; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 16/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de organisatie

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 01/2008 van 23 januari 2008 Betreft: aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming om uitbreiding

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 06/04/2012;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 06/04/2012; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2012 van 6 juni 2012 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) ontvangen op 15/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) ontvangen op 15/06/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2011 van 21 september 2011 Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen op 31/05/2010;

Gelet op de aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen op 31/05/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2010 van 14 juli 2010 Betreft: Aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot sommige

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 29/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van de NMBS om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met oog op controle van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 08/08/2016;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 08/08/2016; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 85/2016 van 19 oktober 2016 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om ten behoeve van zichzelf en de erkende zorgkassen toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 12/06/2014;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 12/06/2014; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2014 van 9 juli 2014 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studiefinanciering Afdeling

Nadere informatie

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 87/2012 van 17 oktober 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Direction de l Emploi et de Permis de travail, DGO Economie, Emploi et Recherche

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 51 / 2005 van 21 december 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 51 / 2005 van 21 december 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 014 / 2004 van 26 april 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 014 / 2004 van 26 april 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2014 van 30 juli 2014 Betreft: aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Stichting Kankerregister, ontvangen op 17/04/2013;

Gelet op de aanvraag van de Stichting Kankerregister, ontvangen op 17/04/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2013 van 19 juni 2013 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister om toegang te bekomen tot een aantal informatiegegevens van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011;

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2011 van 12 oktober 2011 Betreft: aanvraag van het Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven om toegang te krijgen tot de informatiegegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2012 van 26 september 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi om toegang

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 20/2008 van 7 mei 2008 Betreft: Aanvraag FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu om toegang te bekomen tot de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, ontvangen op 19/03/2014;

Gelet op de aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, ontvangen op 19/03/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 43/2014 van 4 juni 2014 Betreft: aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten om het identificatienummer van het

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011;

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 24/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van het Juridisch Informatiecentrum voor toegang tot het Rijksregister in het kader van het ICT-platform

Nadere informatie

Brussel, Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité );

Brussel, Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité ); KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 11/09/2013;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 11/09/2013; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 68/2013 van 9 oktober 2013 Betreft: aanvraag van de vzw Nationale Vereniging van Landmeters-experten en de vzw Belgische Unie van Landmeters-experten

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut

Nadere informatie

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 77/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Verzoek van de Waalse Maatschappij voor Sociale Krediet (Société wallonne du crédit social) om toegang

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 28 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 28 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Mevr. De Bruecker, Directeur Marketing en Communicatie van De Lijn ontvangen op 19/01/2011;

Gelet op de aanvraag van Mevr. De Bruecker, Directeur Marketing en Communicatie van De Lijn ontvangen op 19/01/2011; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2011 van 18 mei 2011 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 06 / 2005 van 13 april 2005 O. Ref. : SA2 / RN / 2004 / 042 BETREFT : Beraadslaging betreffende de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om gemachtigd te worden om

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 35/2014 van 30 oktober 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Gent voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 51/2012 van 6 juni 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Ligue des Familles (Gezinsbond) om toegang te hebben tot het Rijksregister voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de vzw Aqua Flanders, ontvangen op 22/12/2014;

Gelet op de aanvraag van de vzw Aqua Flanders, ontvangen op 22/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 14/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag van de vzw Aqua Flanders tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 53/2005,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 59/2013 van 10 juli 2013 Betreft: Beraadslaging inzake aanvraag tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Universiteit Gent ontvangen op 04/01/2011;

Gelet op de aanvraag van Universiteit Gent ontvangen op 04/01/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 09/2011 van 16 februari 2011 Betreft: aanvraag van de Universiteit Gent om mededeling te krijgen van informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 25 / 2006 van 6 september 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 018 BETREFT : aanvraag van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om het identificatienummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 13/2014 van 24 april 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) tot uitbreiding van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 29 / 2006 van 8 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 028 BETREFT : aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin om het identificatienummer

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 16 / 2007 van 23 mei 2007 O. Ref. : SA2 / RN / 2007 / 012 BETREFT : Aanvraag van de autonome verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2015 van 20 mei 2015 Betreft: Algemene machtiging voor gebruik van het Rijksregisternummer van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 18/2012 van 23 mei 2012 Betreft: advies betreffende een voorontwerp van wet inzake het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de personen

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 20 / 2006 van 26 juli 2006

BERAADSLAGING RR Nr 20 / 2006 van 26 juli 2006 BERAADSLAGING RR Nr 20 / 2006 van 26 juli 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 016 BETREFT : Aanvraag van het Centre Hospitalier Universitaire de Liège om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/ 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om de in haar schoot opgerichte Commissie Kunstenaars,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012;

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2012 van 18 juli 2012 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Entiteit e- Government en ICT-Beheer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming ontvangen op 14/10/2010;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming ontvangen op 14/10/2010; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 07/2011 van 26 januari 2011 Betreft: aanvraag van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming om gemachtigd te worden het

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 07/08/2014 en 08/08/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 07/08/2014 en 08/08/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 72/2014 van 10 september 2014 Betreft: aanvraag van RENTA vzw ten behoeve van zichzelf en haar leden om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie