Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;"

Transcriptie

1 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/ Fax.: : +32(0)2/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr. 31 / 2004 van 21 oktober 2004 O. Ref. : SA2 / RN / 2004 / 037 BETREFT : Aanvraag van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) tot uitbreiding van de machtiging verleend bij koninklijk besluit van 29 juni 2003 zowel geografisch als naar de betrokkene toe. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 31bis; Gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging WRR tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging WRR tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid art. 19, 3; Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid artikel 18; Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2003 waarbij de Maatschappij voor het Intercommunaal vervoer te Brussel gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken, ten einde de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en de leeftijd van 6 jaar overschreden hebben en de kinderen van kroostrijke gezinnen die een vervoerbewijs genieten, op te sporen; Gelet op de aanvraag van de MIVB ontvangen op 25 juni 2004 en de bijkomende inlichtingen ontvangen op 19 juli 2004 en 16 september 2004; Gelet op het juridisch en technisch advies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, ontvangen op 8 oktober 2004; Gelet op het verslag van de Voorzitter; Brengt op 21 oktober 2004 volgende beslissing, na deliberatie uit: Ber. 31 / / 5

2 I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Bij koninklijk besluit van 29 juni 2003 werd aan de afdeling verkoop en secundaire inkomsten van de directie Cliëntenstrategie van MIVB machtiging verleend om toegang te hebben tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1 tot 5 en 9 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (WRR), betreffende de natuurlijke personen van 6 tot minder dan 12 jaar, evenals kinderen van kroostrijke gezinnen die verblijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De MIVB wenst een aanpassing van de machtiging verleend bij koninklijk besluit van 29 juni 2003 te verkrijgen op 2 vlakken: - De machtiging was geografisch beperkt. Alleen de gegevens van inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest konden geraadpleegd worden. De MIVB wenst dat dit uitgebreid wordt tot de inwoners van gans België; - De machtiging moest het de MIVB ook mogelijk maken om na te gaan welke kinderen van een kroostrijk gezin in aanmerking kwamen voor een speciaal tarief. De MIVB wenst dat dit uitgebreid wordt tot alle gezinnen die ten minste 2 kinderen ten laste hebben. II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG Gelet op de aard van de aanpassing die gevraagd wordt, beperkt het onderzoek van de Commissie zich tot: - het toetsen van het bijkomend doeleinde; - het toetsen of het aanpassen van de machtiging naar geografische draagwijdte en kinderlast toe en de eruit voortspruitende toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister proportioneel is in het licht van door de MIVB omschreven doeleinden; - het appreciëren van de maatregelen die genomen werden om de informatieveiligheid te waarborgen. A. FINALITEIT Het koninklijk besluit machtigde de MIVB om toegang te hebben tot bepaalde gegevens van het Rijksregister om kinderen van kroostrijke gezinnen, dit zijn gezinnen met 3 kinderen of meer, op te sporen omdat deze konden genieten van abonnementen aan voorkeurtarieven. Inmiddels past de MIVB ook voorkeurtarieven toe op abonnementen van gezinnen met twee kinderen (eerste abonnement 200 euro, het tweede abonnement 160 euo), zodat ook de gegevens van deze gezinnen moeten kunnen opgespoord worden. Dit doeleinde is welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd betreft in de zin van art. 4, 1, 2, van de wet van 8 december 1992 (WVP). Ber. 31 / / 5

3 B. PROPORTIONALITEIT B.1. Ten overstaan van de gegevens In haar advies nr. 43/2002, dat de Commissie op 14 oktober 2002 verstrekte met betrekking tot het koninklijk besluit van 29 juni 2003, stelde de Commissie o.a. het volgende: Dit verzoek om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister strekt ertoe tegemoet te komen aan de verplichtingen opgelegd door het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dd. 21 maart 2001: 1. om gratis openbaar vervoer toe te kennen aan de inwoners van 6 tot 12 jaar van dit Gewest; 2. om kinderen van kroostrijke gezinnen, te weten de huishoudens met ten minste 3 kinderen jonger dan 25 jaar en ouder van 12 jaar, allen in leven, de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een voorkeurtarief voor hun abonnement. Dit doeleinde is welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd. Het voldoet derhalve aan het finaliteitscriterium bepaald in artikel 4, 1, 2 van de wet van 8 december 1992 (WVP) Op het ogenbik dat de aanvraag die leidde tot het koninklijk besluit van 29 juni 2003 werd ingediend, was het wederkerigheidsbeginsel tussen de drie Belgische Gewesten nog niet volledig van toepassing en viseerde de aanvraag uitsluitend natuurlijke personen woonachtig in het Brussels Gewest. Daarin is inmiddels verandering gekomen. Het wederkerigheidsbeginsel is inmiddels tussen de drie Belgische Gewesten van toepassing. Dit betekent dat inwoners die woonachtig zijn buiten het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, bijvoorbeeld diegene die woonachtig zijn in de rand rond Brussel, onder dezelfde voorwaarden als de inwoners van dit Gewest kunnen genieten van de gratis abonnementen en abonnementen aan voorkeurtarief. Gelet op het feit dat de MIVB dezelfde dienstverlening wenst te verstrekken aan zowel inwoners van binnen als van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het aangewezen dat zij met het oog op het verrichten van de nodige controles toegang hebben tot de in het koninklijk besluit van 29 juni 2003 opgesomde informatiegegevens van het Rijksregister voor alle natuurlijke personen die in België woonachtig zijn. In het licht dan de doelstelling wordt de toegang tot de in het koninklijk besluit van 29 juni 2003 vermelde informatiegegevens voor alle in België woonachtige natuurlijke personen als conform aan de vereiste van art. 4, 1, 3, WVP beschouwd. B.2. Ten overstaan van de toegang De MIVB verstrekt uitsluitend voorkeurtarieven op basis van de toestand die wordt vastgesteld op het ogenblik dat een vervoerbewijs wordt aangevraagd. In die optiek wenst de MIVB dan ook uitsluitend toegang tot de actuele gegevens die zijn opgenomen in het Rijksregister. Er wordt er permanente toegang gevraagd gelet op het feit dat de uitreiking van kosteloze abonnementen of abonnementen aan voorkeurtarief niet tijdsgebonden is. De betrokkene kan dergelijk abonnement immers op om het even welk tijdstip aanvragen zodat de MIVB in staat moet zijn om op elk moment te controleren of de betrokkene van een voorkeurregeling kan genieten. De MIVB vraagt de toegang voor zolang zij het kosteloos abonnementensysteem of een voorkeurtarievensysteem hanteert. Dit betekent dat een toegang voor onbepaalde duur wordt gevraagd gelet op het feit dat er momenteel op de toepassing van deze systemen in de tijd, geen grens is gesteld. Ber. 31 / / 5

4 Indien deze systemen worden opgeheven zal de MIVB de Commissie daarvan op de hoogte te brengen. In het licht hiervan is een toegang zoals gevraagd door de MIVB terzake dienend en niet overmatig (art. 4, 1, 3, WVP). B.3. Ten overstaan van de bewaartermijn van de gegevens De MIVB zal de informatiegegevens uit het Rijksregister niet langer bewaren dan nodig is voor het vaststellen van de gezinssamenstelling en de opvolging ervan. Dit betekent dat nadat ingevolge een aanvraag om een gratis abonnement of een abonnement aan voorkeurtarief, dergelijk abonnement werd afgeleverd aan de betrokkene, de MIVB informatiegegevens die zij uit het Rijksregister verkreeg, moet vernietigen. Dergelijke bewaartermijn, die dus vrij kort zal zijn, is in het licht van artikel 4, 1, 5, WVP aanvaardbaar. C. VEILIGHEID C.1. Consulent inzake informatieveiligheid De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid werd meegedeeld aan de Commissie. De betrokkene is IT-auditor binnen de organieke cel Audit van de MIVB. In die hoedanigheid zal hij de verschillende processen (regels in verband met de veiligheid van de informatie) regelmatig evalueren en bijsturen indien zulks nodig blijkt. De betrokkene is lid van het Institute of Internal Auditors (IIA) en onderworpen aan de ethische code van dat instituut wat onder meer professionele objectiviteit impliceert wanneer zij activiteiten of processen evalueren. C.2. Informatieveiligheidsplan Er wordt geen informatieveiligheidsplan in de strikte zin van het woord, opgesteld door de consulent inzake informatieveiligheid, voorgelegd. De MIVB overhandigde aan de Commissie evenwel volgende documenten: - een nota betreffende de organisatie en de veiligheid van gegevens en systemen - algemene informatie over de informaticabeveiliging binnen de MIVB - de regels die naar en door het personeel dat toegang heeft tot de informatiegegevens van het Rijksregister zullen toegepast worden Deze documenten bevatten de informatie die normaal in het veiligheidsplan moet opgenomen worden. De Commissie is bijgevolg voldoende geïnformeerd omtrent de informatieveiligheid. Het document houdende de regels met betrekking tot de gegevens van het Rijksregister, viseert echter uitsluitend het personeel van de directie Netintegratie. De aanvraag die hier behandeld wordt heeft evenwel betrekking op de directie Cliëntenstrategie van de MIVB. De Commissie wenst dan ook dat de regels die m.b.t. het personeel van de directie Netintegratie dat toegang heeft tot de informatiegegevens van het Rijksregister gelden eveneens gehanteerd worden voor het personeel van de directie Cliëntenstrategie die toegang heeft tot de informatiegegevens van het Rijksregister. Ber. 31 / / 5

5 C.3. Personen die toegang hebben tot de gegevens en mededeling van de gegevens aan derden Met betrekking tot deze punten wordt verwezen naar de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 terzake. OM DEZE REDENEN, past de Commissie de bij koninklijk besluit van 29 juni 2003 verleende machtiging aan als volgt: 1 de MIVB, directie Cliëntenstrategie, wordt toegang verleend tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1 tot 5 en 9 WRR betreffende: - de natuurlijke personen van 6 tot minder dan 12 jaar; - de kinderen van gezinnen met tenminste twee kinderen; - de kinderen van kroostrijke gezinnen. 2 de onder punt 1 bedoelde toegang strekt enkel tot het opsporen van de natuurlijke personen: a. die jonger zijn dan 12 jaar en die de leeftijd van 6 jaar hebben overschreden en die een gratis vervoerbewijs op het netwerk van de MIVB willen verkrijgen; b. die recht hebben op een speciaal tarief als kinderen uit een kroostrijk gezin en die een vervoerbewijs op het netwerk van de MIVB willen verkrijgen; c. die recht hebben op een speciaal tarief als kinderen uit een gezin met minstens twee kinderen en die een vervoerbewijs op het netwerk van de MIVB willen verkrijgen. 3 de aanpassing van de machtiging verleend bij koninklijk besluit van 29 juni 2003 zal evenwel slechts uitwerking krijgen nadat de MIVB aan de Commissie: a. een document heeft bezorgd waaruit blijkt dat de regels die m.b.t. het personeel van de directie Netintegratie dat toegang heeft tot de informatie gegevens van het Rijksregister gelden, eveneens van toepassing zijn op het personeel van de directie Cliëntenstrategie dat toegang heeft tot de informatiegegevens van het Rijksregister; b. een document heeft bezorgd waardoor de MIVB zich er uitdrukkelijk toe verbindt de door de Commissie toegestuurde lijst met betrekking tot de minimale veiligheidsvereisten waarheidsgetrouw in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de Commissie. De secretaris, De voorzitter, (get.) J. BARET (get.) P. THOMAS Ber. 31 / / 5

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 02 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 02 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ontvangen op 25/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ontvangen op 25/10/2011; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 08/2012 van 11 januari 2012 Betreft: aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie tot uitbreiding van beraadslaging

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 27 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 27 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycomission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 25 / 2007 VAN 18 JULI 2007

BERAADSLAGING RR Nr 25 / 2007 VAN 18 JULI 2007 KONINKRIJK BELGIE KONINKRIJK BELGIE Brussel, Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Adres : Fax.: Hoogstraat, +32(0)2/213.85.65

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 23/2015 van 22 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis - Vlaanderen om het Rijksregisternummer te

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 014 / 2004 van 26 april 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 014 / 2004 van 26 april 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 17/2015 van 25 maart 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap voor Geografische Informatie

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 91/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Administratie Economie en werkgelegenheid (Brussel

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 011 BETREFT : Aanvraag van de NV Association Liègeoise d Electricité, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 53/2016 van 27/07/2016 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens om toegang te krijgen tot diverse

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Inspectie RWO ontvangen op 12/09/2011;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Inspectie RWO ontvangen op 12/09/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 63/2011 van 16 november 2011 Betreft: aanvraag van het Agentschap Inspectie RWO tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 23/2009 met het oog

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 52 / 2005 van 21 december 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 52 / 2005 van 21 december 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 39/2007 (RN-MA )

Betreft: aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 39/2007 (RN-MA ) 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2015 van 9 december 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 39/2007

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de herwerkte aanvraag van FAMIFED, ontvangen op 26/02/2018;

Gelet op de herwerkte aanvraag van FAMIFED, ontvangen op 26/02/2018; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 25/2018 van 18 april 2018 Betreft: Aanvraag van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) om toegang te krijgen tot informatiegegevens

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 75/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 06 / 2005 van 13 april 2005 O. Ref. : SA2 / RN / 2004 / 042 BETREFT : Beraadslaging betreffende de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om gemachtigd te worden om

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Chef Defensie ontvangen op 23/08/2010; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16 en 24/11/2010;

Gelet op de aanvraag van de Chef Defensie ontvangen op 23/08/2010; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16 en 24/11/2010; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2010 van 22 december 2010 Betreft: verzoek om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor de aanmaak van nieuwe militaire

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin ontvangen op 16 mei 2017;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin ontvangen op 16 mei 2017; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 63/2017 van 8 november 2017 Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin om toegang tot krijgen tot het Rijksregister en het

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2006 van 18 oktober 2006

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2006 van 18 oktober 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid, ontvangen op 02/10/2014;

Gelet op de aanvraag van het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid, ontvangen op 02/10/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 94/2014 van 19 november 2014 Betreft: aanvraag van het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid om toegang te krijgen

Nadere informatie

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (RN/MA/2010/130)

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (RN/MA/2010/130) 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2011 van 26 januari 2011 Betreft: aanvraag van de vzw Identifin om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2014 van 22 januari 2014 Betreft: aanvraag van tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 70/2016 van 14 september 2016 Betreft: Aanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle de l Aménagement du

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Orde van Vlaamse Balies, ontvangen op 31/07/2015;

Gelet op de aanvraag van de Orde van Vlaamse Balies, ontvangen op 31/07/2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2015 van 30 september 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Orde van Vlaamse Balies om het Rijksregisternummer te gebruiken m.b.t. de

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 27 / 2006 VAN 18 OKTOBER 2006

BERAADSLAGING RR Nr 27 / 2006 VAN 18 OKTOBER 2006 BERAADSLAGING RR Nr 27 / 2006 VAN 18 OKTOBER 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 /029/003berdef BETREFT : Aanvraag van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoer, Directie

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 47 / 2005 van 30 november 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 47 / 2005 van 30 november 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 17/2004 van 14 juni 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 17/2004 van 14 juni 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 26/2016 van 25 mei 2016 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot uitbreiding van de in diverse beraadslagingen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 05/2012 van 11 januari 2012 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 51 / 2005 van 21 december 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 51 / 2005 van 21 december 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 18/08/2017;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 18/08/2017; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 57/2017 van 4 oktober 2017 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 47/2012 met het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), ontvangen op 18 januari 2016;

Gelet op de aanvraag van Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), ontvangen op 18 januari 2016; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 68/2016 van 14 september 2016 Betreft: Aanvraag van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest om de beraadslaging RR nr. 12/2010

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 39/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 03/2008 van 23 januari 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, DG Justitiehuizen om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2016 van 25 mei 2016 Betreft: vraag van de administratie van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie, ontvangen op 13/07/2009;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie, ontvangen op 13/07/2009; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 61/2009 van 7 oktober 2009 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Polder van het Land van Waas, ontvangen op 29/03/2016;

Gelet op de aanvraag van de Polder van het Land van Waas, ontvangen op 29/03/2016; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 35/2016 van 22 juni 2016 Betreft: aanvraag van Polder van het Land van Waas om toegang te verkrijgen tot een aantal informatiegegevens van

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de vzw "Hôpital français" om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tot aanpassing van de rechtsgrond van beraadslaging

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 20/2017 van 17 mei 2017 Betreft: machtigingsaanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) om toegang

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 35 / 2004 van 25 november 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 35 / 2004 van 25 november 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Gewestelijke Coördinatie, Directie Huisvesting ontvangen op 24/12/2015;

Gelet op de aanvraag van Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Gewestelijke Coördinatie, Directie Huisvesting ontvangen op 24/12/2015; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 13/2016 van 2 maart 2016 Betreft: aanvraag van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Gewestelijke Coördinatie, Directie Huisvesting,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015;

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag ingediend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DELIBERATIE Nr 04 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DELIBERATIE Nr 04 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Toezichtcommissie (ten behoeve van Vlabel) ontvangen op 21/01/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Toezichtcommissie (ten behoeve van Vlabel) ontvangen op 21/01/2014; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 15/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) tot machtiging voor het meedelen van het rijksregisternummer

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 12/2009 van 18 februari 2009 Betreft: aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister. Beraadsiaging RR nr 62/2013 van 31 juli 2013

Sectoraal comité van het Rijksregister. Beraadsiaging RR nr 62/2013 van 31 juli 2013 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadsiaging RR nr 62/2013 van 31 juli 2013 Betreft: aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om uitbreiding te bekomen van de beraadslagingen RR

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 25 / 2005 van 15 juni 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 25 / 2005 van 15 juni 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA )

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA ) 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2012 van 5 september 2012 Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA-2012-248) Het Sectoraal comité van

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DELIBERATIE Nr. 03/2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DELIBERATIE Nr. 03/2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 28 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 28 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van het Departement Financiën en Begroting tot aanpassing van de beraadslaging RR nr. 45/2009 van 15 juli 2009 (RN-MA )

Betreft: aanvraag van het Departement Financiën en Begroting tot aanpassing van de beraadslaging RR nr. 45/2009 van 15 juli 2009 (RN-MA ) 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 102/2014 van 10 december 2014 Betreft: aanvraag van het Departement Financiën en Begroting tot aanpassing van de beraadslaging RR nr. 45/2009

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten om het identificatienummer

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 37/ 2005 van 27 juli 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 37/ 2005 van 27 juli 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 25 / 2006 van 6 september 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 018 BETREFT : aanvraag van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om het identificatienummer

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 01 / 2005 van 10 januari 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 01 / 2005 van 10 januari 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

ADVIES Nr 41 / 2002 van 14 oktober 2002

ADVIES Nr 41 / 2002 van 14 oktober 2002 ADVIES Nr 41 / 2002 van 14 oktober 2002 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 010 BETREFT: Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) tot uitbreiding van

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 72/2017 van 13 december 2017 Betreft: Aanvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) ten behoeve van de Vlaamse steden

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2014 van 5 maart 2014 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 13/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van UGent om mededeling te bekomen van een informatiegegeven uit het Rijksregister met het oog

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 29 / 2006 van 8 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 028 BETREFT : aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin om het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen, ontvangen op 15/01/2014;

Gelet op de aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen, ontvangen op 15/01/2014; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 21/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen om het identificatienummer van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de vzw Aqua Flanders, ontvangen op 22/12/2014;

Gelet op de aanvraag van de vzw Aqua Flanders, ontvangen op 22/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 14/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag van de vzw Aqua Flanders tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 53/2005,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 14/07/2011; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 20 oktober 2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 14/07/2011; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 20 oktober 2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 64/2011 van 14 december 2011 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 14/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de POD Maatschappelijke Integratie om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Brussel, Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité );

Brussel, Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité ); KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de VMM en AIV ontvangen op 29 maart 2017;

Gelet op de aanvraag van de VMM en AIV ontvangen op 29 maart 2017; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2017 van 21 juni 2017 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011;

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2011 van 12 oktober 2011 Betreft: aanvraag van het Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven om toegang te krijgen tot de informatiegegevens

Nadere informatie