Medicijngebruik onder Marokkanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medicijngebruik onder Marokkanen"

Transcriptie

1 P.1 Auteurs Claudia Gomes Ahmed Ait Moha Juli 2007 Projectnummer K0498 onder Marokkanen -Rapport-

2 P.2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij Motivaction International B.V. DGV mag deze uitgave alleen voor intern gebruik verveelvoudigen. Voor het ter beschikking stellen aan derden en voor publicatie van (gedeelten van) dit rapport in de nieuwsmedia, vakliteratuur of andere uitgaven is schriftelijke toestemming van de directie van Motivaction nodig. Bovendien verzoeken wij DGV om bij publicatie Motivaction als bron te vermelden. Voor DGV is een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst op aanvraag verkrijgbaar.

3 P.3 Achtergrond Het M3 project (Marokkanen, Mantelzorg, ) is een project om mantelzorgers van oudere Marokkanen via het internet beter te informeren over verantwoord medicijngebruik. In het kader van dit project is DGV een onderzoek gestart naar de behoefte aan informatie over mantelzorg en medicijngebruik.

4 P.4 Doelstelling De doelstelling van het onderzoek is: Inzicht verschaffen in de behoefte aan informatie over en bereidheid tot het geven onder de gebruikers van de community Marokko.nl, om handvatten te kunnen bieden voor het geven van informatie aan Marokkaanse Nederlanders. Logo klant

5 P.5 Onderzoeksopzet (1) De onderzoeksdata zijn in mei en juni 2007 verzameld door middel van een online vragenlijst onder het Nieuw Marokkaans Peil- panel (NMP) van Motivaction. Het NMP-panel is het panel dat Motivaction in samenwerking met Marokko.nl heeft opgezet, met leden afkomstig van de community Marokko.nl. In totaal is een steekproef gerealiseerd van n=568 ondervraagden. Geslacht Mannen Vrouwen Totaal Steekproef n = 94 n = 474 n =568

6 P.6 Onderzoeksopzet (2) Representativiteit onderzoek: Opgemerkt dient te worden dat gezien de opbouw van de steekproef van het onderzoek (bezoekers van de community Marokko.nl) het niet mogelijk is om te spreken van een representatief onderzoek onder Marokkaanse jongeren. Immers jongeren die de website niet bezoeken behoren niet tot de steekproef, het is daarom niet mogelijk een representatieve weerspiegeling van de Marokkaanse jongeren te krijgen. Verder is de steekproef scheef omdat er meer vrouwen hebben deelgenomen aan het onderzoek dan mannen. Het onderzoek dient dus gezien te worden als een onderzoek onder de bezoekers van Marokko.nl. Er zal, indien opvallend, ook worden gerapporteerd naar geslacht. De steekproef is met betrekking tot leeftijd als volgt opgebouwd: 50% is tussen 14 en 20 jaar oud 30% is tussen 21 en 30 jaar oud 10% is tussen de 31 en 40 jaar oud 10% is tussen de 41 en 66 jaar oud

7 P.7 Kind is meest geschikte persoon voor het geven Wie is volgens jou het meest geschikt om (eventuele) verzorging aan je ouders? (n=568) Jijzelf Een thuiszorginstelling(verzorging bij mensen thuis) Een ander familielid 10% 14% 65% Anders Een zorginstelling(verzorging bij een zorginstelling) 2% 7% Familie in Marokko 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

8 P.8 Toelichting Meer dan de helft van de ondervraagden vindt zichzelf de meest geschikte persoon om verzorging aan hun ouders. Daarnaast geeft 14% aan een zorginstelling-aan-huis het meest geschikt te vinden voor het verzorgen van hun ouders Een ander familielid wordt als derde genoemd als meest geschikte verzorger van hun ouders.

9 P.9 Hoge bereidheid tot het geven Zou je, als dit nodig is, de verzorging van je ouders op je willen nemen? (n=568) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% Ja 4% Nee Indien nodig geeft alleen 4% van de ondervraagden aan niet bereid te zijn de verzorging van de ouders daadwerkelijk op zich te nemen. Wanneer wordt ingezoomd op geslacht valt op dat dit iets vaker door mannen (9%) dan door vrouwen (3%) wordt aangegeven.

10 P.10 De helft heeft mantelzorg in het verleden gegeven 60% 50% 40% 30% 20% 10% Heb je in het verleden wel eens mantelzorg gegeven aan je ouders? (n=568) 57% 43% 0% Ja 57% van de ondervraagden heeft aangegeven in het verleden wel eens mantelzorg aan de ouders te hebben gegeven. Nee Wanneer wordt ingezoomd op geslacht blijken er weinig verschillen te zijn tussen mannen (50%) en vrouwen (58%).

11 P.11 Moeder heeft meeste mantelzorg gekregen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aan welke ouder heb je mantelzorg gegeven? (n=322) 49% 43% 7% Vader Moeder Beiden Er is in totaal vaker aan de moeder (43%) dan aan de vader (7%) mantelzorg gegeven.

12 P.12 Vrouwen geven vaker moeder mantelzorg Aan welke ouder heb je mantelzorg gegeven? (n=322) 60% 50% 40% 30% 20% 19% 30% 45% 51% 49% 10% 0% 5% Vader Moeder Beiden Man Vrouw Wanneer wordt ingezoomd naar geslacht valt op dat de vrouwen vaker mantelzorg aan de moeder hebben gegeven en de mannen vaker aan de vader.

13 P.13 Mee gaan naar afspraken meest gegeven mantelzorg Wat voor mantelzorg heb je aan je ouder gegeven? (n=322) Mee gaan naar afspraken Ondersteuning bij medicijngebruik 71% 82% Nabespreking Regie Voorbespreking 44% 54% 63% Het geven van persoonlijke verzorging Anders 5% De mantelzorg die het meest gegeven is, is mee gaan naar afspraken (82%), zoals de huisarts, specialist, apotheek en dergelijke. 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Daarnaast heeft men de ouder vaak ondersteund bij het medicijngebruik (71%).

14 P.14 Suikerziekte meest genoemde ziekte Welke ziekte(n) heeft je ouder? (n=322) Suikerziekte Aandoeningen aan de rug en gewichtsproblemen 36% 44% Anders Hart en vaatziekten Migraine Darmstoornissen Psychische aandoening 28% 26% 24% 12% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De meeste ouders hebben suikerziekte (44%) of aandoeningen aan de rug en gewrichten (36%). Daarnaast komen hart- en vaatziekten (26%) en migraine (24%) veel voor.

15 P.15 Veel hulp van familieleden bij geven Zijn er nog andere familieleden die ook voor je ouder zorgen? (n=322) 70% 60% 50% 40% 30% 62% 38% 20% 10% 0% Ja Nee De meerderheid van de mantelzorgverleners (62%) heeft hulp bij het geven aan de ouder. Dit zijn vaker andere kinderen van de ouder. In 86% van de gevallen is dit een zus en in 66% van de gevallen een broer. Wanneer wordt gekeken naar geslacht geven mannen (83%) vaker dan vrouwen (59%) aan hulp van familieleden te krijgen.

16 P.16 Goede afstemming van de taken Stem je met diegene(n) af wie wat doen? (n=201) 80% 70% 68% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 32% 0% Ja Nee De meerderheid van de mantelzorgers stemt af met de overige familieleden over wie welke taak op zich neemt. Hierbij zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen.

17 P.17 Eenderde verwacht in de toekomst mantelzorg 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vewacht je in de toekomst wel mantelzorg aan je ouders te gaan geven? (n=246) 30% 8% 61% Ja Nee Dat weet ik niet Indien men heeft aangegeven in het verleden geen mantelzorg te hebben gegeven is gevraagd of men dit in te toekomst wel verwacht te gaan doen. De meerderheid weet nog niet of men dit in te toekomst zal gaan doen. 30% verwacht in de toekomst wel mantelzorg te gaan geven.

18 P.18 Vrouwen verwachten vaker mantelzorg te gaan geven 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Verwacht je in de toekomst wel mantelzorg aan je ouders te gaan geven?(n=246) 11% Man 35% 23% 5% 66% Ja Nee Weet niet Vrouw 60% Vrouwen (35%) verwachten vaker dan mannen (11%) in de toekomst mantelzorg aan hun ouder(s) te gaan geven. 23% van de mannen verwacht in de toekomst geen mantelzorg te gaan geven. Bij vrouwen is dit 5%. Mannen (66%) geven ook vaker aan niet te weten of men in de toekomst mantelzorg zal gaan geven.

19 P.19 Moeder wordt verwacht meer mantelzorg te krijgen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aan welke ouder verwacht je mantelzorg te gaan geven? (n=75) 73% 15% 9% 3% Vader Moeder Beiden Dat weet ik niet Indien men in de toekomst verwacht mantelzorg te gaan geven, is doorgevraagd naar welke ouder dit dan zal zijn. De meerderheid verwacht aan beide ouders mantelzorg te gaan geven. 15% verwacht alleen de moeder mantelzorg te gaan geven. Dus in totaal verwacht men vaker mantelzorg aan de moeder dan aan de vader.

20 P.20 Persoonlijke verzorging zal het meest worden gegeven Welke verzorging of zou je je ouder willen bieden? (n=77) Het geven van persoonlijke verzorging Mee gaan naar afspraken Ondersteuning bij medicijngebruik Regie 72% 69% 63% 60% Nabespreking Voorbespreking Anders Men verwacht in de toekomst persoonlijke verzorging (72%) te moeten gaan geven en mee te zullen gaan naar afspraken (69%). 11% 55% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Wanneer wordt ingezoomd op geslacht valt op dat mannen vaker aangeven mee te gaan naar afspraken, en dat vrouwen vaker aangeven persoonlijke verzorging te zullen gaan geven.

21 P.21 Voldoende beschikking over middelen en capaciteiten 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vind je dat je over voldoende middelen en capaciteiten beschikt om zorg te kunnen dragen voor je ouders? (n=322) 29% 56% 15% Ja, volledig Ja, enigszins Nee, niet echt De meerderheid is van mening over voldoende middelen en capaciteiten te beschikken om zorg te kunnen dragen voor de ouder(s). 15% is echter van mening dat men niet over voldoende middelen en capaciteiten beschikt om mantelzorg te kunnen geven. Wanneer wordt ingezoomd op geslacht valt op dat het vaker mannen (21%) dan vrouwen (14%) zijn die aangeven niet over voldoende middelen en capaciteiten te beschikken.

22 P.22 Weinig behoefte aan informatie en 85% van de ondervraagden geeft aan geen behoefte te hebben aan informatie of andere om goede mantelzorg te kunnen geven. Indien men wel behoefte heeft aan meer informatie betreft dat vaker informatie met betrekking tot subsidies (6%) en de do s & don ts bij verschillende ziektebeelden. (zie onderstaande tabel) Financiële hulp Begeleiding met aandacht voor de etniciteit De do s & don ts per ziektebeeld Thuiszorg mogelijkheden Samenwerkende zorginstellingen 6% 1% 6% 1% 1%

23 DGV, DGV, onder onder Marokkanen / / P.23 Mogelijke vormen van Kunt je aangeven welke hiervan jou zouden kunnen helpen bij het geven? (n=322) Plaatsing van (ervarings)verhalen over mantelzorg op 54% Uitgebreide informatie over ziektes op de website van Marokko.nl. 48% Plaatsing van links naar andere websites met meer informatie over mantelzorg op www. Marokko.nl 46% Een checklist op www. Marokko.nl. 40% Een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over mantelzorg op 39% Rolbeschrijving: wat zeg je bij de huisarts als je meegaat als mantelzorger 33% Contact informatie op de website van Marokko.nl 30% Sms-service 25% Foto's op www. Marokko.nl 24% Plaatsing van een instructiefilm over mantelzorg op www. Marokko.nl. 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

24 P.24 Toelichting Het plaatsen van ervaringsverhalen op Marokko.nl wordt als meest bruikbare vorm van genoemd (54%). Daarnaast wordt informatie over ziektebeelden op de website van Marokko.nl als tweede genoemd. Linkjes op Marokko.nl naar andere website met meer informatie over mantelzorg worden ook heel nuttig gevonden.

25 P.25 Mantelzorg kost soms vrije tijd Kun je aangeven of je een van het volgende wel eens moet doen om de mantelzorg te kunnen geven? (n=322) Vrije tijd opgeven Vrij nemen van werk 33% 42% Nee, hoef niks te doen Minder tijd met vrienden doorbrengen 27% 31% Vrij nemen van school Spijbelen van school Anders Men moet vooral wel eens vrijetijd opgeven en vrij nemen van werk om mantelzorg te kunnen geven aan de ouder. 6% 8% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Daarnaast geeft 31% aan niets te hoeven regelen of na te laten om mantelzorg ge kunnen geven. Wanneer wordt gekeken naar geslacht blijken mannen (55%) vaker dan vrouwen (29%) vrij van hun werk te moeten nemen om mantelzorg te kunnen geven.

26 P.26 Weinig drempels in communicatie met ouders Kunt u goed met je ouder praten over de te verlenen mantelszorg? (n=322) Ja, dit is geen probleem. Nee, ik vind het vertalen van de vaktermen lastig. 18% 74% Nee, ik schaam me in sommige gevallen om te vertellen wat er is. Nee, mijn ouder heeft te weinig kennis om zaken te begrijpen. Nee, mijn ouder is niet (meer) in staat goed te kunnen communiceren. 2% 6% 5% Anders 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Men kan over het algemeen goed met de ouder praten over de te verlenen zorg. Indien er wel moeilijkheden zijn betreft dit vaker problemen met de vertaling van de vaktermen.

27 P.27 Tevredenheid over zorgverleners Vind je dat je ouder goed wordt behandeld door de zorgverlener? (n=322) Weet ik niet Ja, goed 15% 35% Soms goed soms slecht Ja, zeer goed 14% 31% Nee, slecht Nee, zeer slecht 1% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 49% vindt dat de ouder goed wordt behandeld door de zorgverlener (35% goed, 14% zeer goed). 5% vindt dat de ouder slecht wordt behandeld door de zorgverlener. 31% is vrijwel neutraal en geeft aan dat de ouder soms goed en soms slecht wordt behandeld.

28 P.28 Goede behandeling door zorgverleners Je geeft aan dat je ouder (soms) goed wordt behandeld door de zorgverleners. Kunt u aangeven waarom je dit goed vindt? (n=257) De zorgverlener legt alles rustig en duidelijk uit 46% Mijn ouder kan alles vragen De zorgverlener neemt alle tijd voor mijn ouder Anders 5% 23% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Men is met name tevreden over de informatieverstrekking van de zorgverlener. De zorgverlener legt alles duidelijk uit (46%) en staat open voor alle vragen van de patiënt (26%).

29 P.29 Slechte behandeling door zorgverleners De zorgverleners nemen te weinig tijd voor mijn ouder Je geeft aan je ouder (zeer) slecht wordt behandeld door de zorgleners. Kun je aangeven waarom je dit vindt? (n=115) 62% Mijn ouder kan niet alles vragen 16% Anders De zorgverleners legt alles onduidelijk uit 8% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Men is met name ontevreden over de kwaliteit van de zorgverlening, en vindt dat er te weinig tijd wordt genomen voor de patiënt (62%). Ook vindt men dat de ouder niet alles kan vragen aan de zorgverlener (16%).

30 P.30 Volwaardige gesprekspartner Vind je dat je door de zorgverleners als een volwaardige gesprekspartner wordt gezien? (n=115) Weet ik niet 15% Ja, enigszins Ja, volledig 26% 47% Nee, helemaal niet 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% De meerderheid van de ondervraagden vindt dat men als volwaardig gesprekspartner wordt gezien door de zorgverlener. 12% vindt echter dat men helemaal niet als volwaardig gesprekspartner wordt gezien.

31 P.31 Geen volwaardig gesprekspartner Welke van de onderstaande opties geeft het beste weer op welke manier je gezien wordt? (n=68) Ik word beschouwd als tolk 59% Ik word beschouwd als doorgeefluik Ik word beschouwd als een klein kind Anders 7% 10% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Men geeft aan niet als gesprekspartner te worden gezien, maar als tolk (59%) of doorgeefluik (24%). 10% vindt dat men als klein kind wordt beschouwd.

32 P.32 algemeen Gebruikt je ouder medicijnen? (n=568) 80% 70% 60% 67% 50% 40% 30% 20% 33% 10% 0% Ja Nee De meerderheid van de ouders (67%) gebruikt medicijnen. Dit betreft in de helft van de gevallen 2 tot 3 verschillende soorten medicijnen. Daarnaast geeft 62% aan dat hun ouder ook medicijnen uit de drogisterij of winkels gebruikt.

33 P.33 Weinig problemen bij medicijngebruik (1) Lukt het om al deze medicijnen op de voorgeschreven manier naast elkaar te gebruiken? (n=313) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95% Ja 5% Nee Indien de ouders meerde medicijnen gebruiken is gevraagd of het lukt om al deze medicijnen naast elkaar te gebruiken. 5% van de ouder heeft hier wel eens moeite mee. Tijdens de Ramadan ondervindt 19% van de ouder problemen bij het gebruik van medicijnen.

34 P.34 Weinig problemen bij medicijngebruik (2) Kun je aangeven of je ouder problemen ondervindt als hij/zij naar de huisarts of specialist gaat? (n=383) Mijn ouder ondervindt geen problemen De bespreking van de verbetering van klachten gaat moeizaam Het bespreken van problemen bij langdurig gebruik van medicijnen gaat moeizaam Uitleg over uitschrijven van een nieuw recept verloopt moeizaam Anders 16% 15% 14% 13% 11% 7% 5% 5% De meerderheid van de ouder ondervindt geen problemen als zijn naar de huisarts of specialist gaan. 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Indien men wel problemen ondervindt is dit vaker omdat de zorgverlener niet goed luistert naar de ouder of deze niet begrijpt (16%)

35 P.35 Weinig problemen bij medicijngebruik (3) Kun je aangeven of je ouder problemen ondervindt als hij/zij naar de apotheek gaat? (n=383) Mijn ouders ondervindt geen problemen Uitleg over werking medicijn 13% 72% Uitleg over gebruik en dosering Bij het aanvragen van een herhaling Bespreken van problemen met chronische gebruiken Anders 4% 7% 7% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Men ondervindt nog minder problemen bij de apotheek. 72% geeft aan geen problemen te ondervinden. Indien men wel problemen ondervindt betreft dit problemen met de uitleg over de werking van medicijnen (13%).

36 P.36 Conclusies (1) Men is erg positief over het geven, en vindt ook dat men zelf de meest geschikte persoon hiervoor is. De bereidheid om mantelzorg aan de ouder is erg hoog, slechts 4% geeft aan niet bereid te zijn om mantelzorg. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft ook al mantelzorg gegeven. De mantelzorg is vaker aan de moeder gegeven dan aan de vader. De zorg bestond vaak uit het meegaan naar afspraken en bij medicijngebruik. De familie speelt een prominente rol bij de mantelzorg, want 62% van de mantelzorgverleners werden geholpen door familieleden, met name door broers en zussen. Ook degenen die nog geen mantelzorg hebben gegeven staan positief tegenover toekomstige mantelzorg, slechts 8% verwacht geen mantelzorg in de toekomst te gaan geven. Men verwacht vooral persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden, te gaan geven en mee te gaan naar afspraken.

37 P.37 Conclusies (2) Om goede mantelzorg te kunnen geven moet soms vrije tijd worden ingeleverd. Daarnaast moet men soms ook vrij nemen van het werk. Maar in 31% van de gevallen hoeft men geen extra zaken te regelen om mantelzorg te kunnen geven. Het geven is in sommige gevallen niet altijd even makkelijk. Men kan problemen ondervinden met het vertalen van vaktermen. Ook is men niet alttijd tevreden met de kwaliteit van de verleende zorg. Zo geven sommigen aan niet te vinden dat de zorgverlener tijd heeft voor zijn/haar ouder, of dat zij niet als volwaardig gesprekspartner worden gezien, maar als tolk of doorgeefluik. Men is over het algemeen van mening dat men over voldoende middelen en capaciteiten beschikt om mantelzorg te kunnen geven. Maar indien men wel behoefte heeft aan informatie, betreft dit vaker informatie over hoe om te gaan met de ziekte van de ouder, de zogenaamde do s & don ts. Daarnaast wil men informatie over mogelijke subsidies en andere financiële hulpverlening. Men is erg gebaat bij informatie op de website Marokko.nl. Vooral ervaringsverhalen, do s & don ts en links naar andere websites over mantelzorg worden positief gevonden.

38 P.38 Aanbevelingen De resultaten wijzen erop dat het geven een normale zaak is onder Nederlandse Marokkanen, en dat men ook van plan is om deze zorg. Het is daarom een belangrijke doelgroep om van de benodigde informatie te voorzien. Omdat men erg gebaat is bij informatie op de website Marokko.nl, adviseren wij in te spelen op deze behoefte. Mogelijkerwijs kunnen vaktermen fonetisch worden vertaald naar het Arabisch, zodat problemen bij het vertalen van vaktermen worden verminderd. Het is niet altijd duidelijk welke zorginstellingen samenwerken, of bij wie men terecht kan voor informatie over mantelzorg. Marokko.nl kan als vraagbaak dienen voor vragen over waar men terecht kan. Daarnaast kunnen er links naar overige sites met informatie over mantelzorg worden geplaatst.

39 P.39 Motivaction International B.V. bezoekadres: Marnixkade ZL Amsterdam postadres: Postbus MG Amsterdam T +31(0) F +31(0)

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963 Mediaonderzoek 2009; rapportage FunX / P.1 / 18-11-2009 / P.1 Rapportage FunX Onderzoeksrapportage Op basis van Mediaonderzoek 2009 Amsterdam November 2009 Projectnummer

Nadere informatie

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opkomstgedrag en opkomstmotieven

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Bijl PR eyeopen.nl Onderzoeksrapportage Auteur: Jeroen Senster Project: Z7452 18-5-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder? Onderzoek naar verwachtingen

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven?

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door

Nadere informatie

Cliënttevredenheid 2016

Cliënttevredenheid 2016 Cliënttevredenheid 2016 (Thuis)begeleiding Rapportage Cliënttevredenheid 2016 Fenneke Vegter, Lonneke Gijsbers Project Z7267 19-1-2017 Achtergrond, doel- en probleemstelling Op verzoek van Vitras heeft

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Weet wat je kan. Je laten horen

Weet wat je kan. Je laten horen Weet wat je kan Je laten horen Jij bent er ook nog Hoofdstuk 7 gaat over vertellen wat je moeilijk vindt. Onderwerpen in dit hoofdstuk: Stripje: Jij bent er ook nog. blz 2 Je laten horen. blz 3 Moeite

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes

Nadere informatie

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD Rapportage: Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD In opdracht van Dokterscoop Ketenzorg www.dokterscoop.nl Contactpersoon Dhr. G. H. Torn Broers Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Rapport meldactie Eerste uitgifte NPCF 2014 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling in aanloop naar

Nadere informatie

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg 00 Als je weet dat je niet meer beter wordt Palliatieve zorg Het is moeilijk voor u en uw naasten om te horen dat u niet meer beter wordt. Er is geen genezing meer mogelijk voor uw ziekte. Maar er is nog

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord 61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord Vogels en mensen, Vogelbescherming/ 2-6-2010 / P.1 / 2-6-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 17 mei 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht als u een oudere

Nadere informatie

Factsheet: financiële planning MBO-ers

Factsheet: financiële planning MBO-ers bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek

Nadere informatie

Mantelzorg in s-hertogenbosch

Mantelzorg in s-hertogenbosch Mantelzorg in s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Juli Projectnummer 409 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Mantelzorg 9 1.1 Zware

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Betere samenleving vraagt om

Nadere informatie

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Mezzo Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg is per 2006 ontstaan uit de fusie tussen LOT en Xzorg. Auteur : Marja Veltman

Nadere informatie

Durf te vragen help mee aan veilige zorg

Durf te vragen help mee aan veilige zorg Durf te vragen help mee aan veilige zorg Inleiding Deze folder Durf te vragen geeft u tips voor een gesprek met bijvoorbeeld de dokter, verpleegkundige, apotheker of de fysiotherapeut. Bedenk dat u, als

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Emmen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Emmen. Sinds

Nadere informatie

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Sanoma Mediaparade / 02-04-2009 / P.1 / 7-4-2009 / P.1 De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Presentatie Hoofddorp 2 april 2009 Ahmed Ait Moha Henriët

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens de Arabische herfst 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens de Arabische herfst 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Schinkelkade Inschrijfformulier Invullen in blokletters s.v.p.

Huisartsenpraktijk Schinkelkade Inschrijfformulier Invullen in blokletters s.v.p. Huisartsenpraktijk Schinkelkade Inschrijfformulier Invullen in blokletters s.v.p. Gegevens Hoofdinschrijver Hierbij bevestig ik dat ik mij per [ datum ] - - inschrijf als patiënt bij huisartsenpraktijk

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Stand.tv - FACTSHEET - Meting 30: Mexicaanse griep. Amsterdam, 19 augustus 2009 drs. Sander van Duijn drs. Frits Spangenberg

Stand.tv - FACTSHEET - Meting 30: Mexicaanse griep. Amsterdam, 19 augustus 2009 drs. Sander van Duijn drs. Frits Spangenberg bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stand.tv Meting 30: Mexicaanse

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers Schoon is de norm Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon Willemijn Bot Lonneke Gijsbers 19-10-2017 B1779 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp Mantelzorg. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, december 2016

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp Mantelzorg. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, december 2016 Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp Mantelzorg Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, december 2016 Respons 61% 39 61 Ingevuld Niet ingevuld Wat verstaat u onder mantelzorg? Afspraken maken in het ziekenhuis

Nadere informatie

Zorg en nazorg na een behandeling op de Intensive Care

Zorg en nazorg na een behandeling op de Intensive Care Zorg en nazorg na een behandeling op de Intensive Care Waarom nazorg na een Intensive Care behandeling? Onlangs bent u opgenomen geweest op de afdeling Intensive Care. Er is in deze periode veel met u

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling

Patiënteninformatie. Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling Patiënteninformatie Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling 1 Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC

Nadere informatie

Intakeformulier Osteopathie Heemstede voor kinderen

Intakeformulier Osteopathie Heemstede voor kinderen Intakeformulier Osteopathie Heemstede voor kinderen Datum: Intakeformulier voor kinderen (in te vullen door de ouders/verzorgers) Wilt u onderstaande vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Tijdens

Nadere informatie

WIJdezorg bij U thuis

WIJdezorg bij U thuis WIJdezorg bij U thuis 24 uur per dag Bel 088 209 1000 U het comfort WIJdezorg brengt de zorg bij U thuis S Soms heeft u thuis zorg nodig. Bijvoorbeeldna terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatie centrum,

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

'Zorgen doe je samen, een presentatie met praktische tips uit Nederland

'Zorgen doe je samen, een presentatie met praktische tips uit Nederland 'Zorgen doe je samen, een presentatie met praktische tips uit Nederland Jennifer van den Broeke onderzoeker, senior projectleider/adviseur Ouderen en gezondheid Waar hebben we het over? Achtergrond inzet

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Verzekeringen & erfelijkheid

Verzekeringen & erfelijkheid Verzekeringen & erfelijkheid U wilt een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Hier vindt u de www.bpv.nl antwoorden op veelgestelde vragen over erfelijkheid en het aanvragen van een verzekering.

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Weet wat je kan. Jezelf leren kennen

Weet wat je kan. Jezelf leren kennen Weet wat je kan Jezelf leren kennen Het stempel LVB Hoofdstuk 2 legt uit wat LVB is. Onderwerpen in dit hoofdstuk: Stripje: Het stempel LVB. blz 2 Het stempel LVB. blz 3 Wat is LVB? blz 4 Moeite in het

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Samen Beslissen in de laatste levensfase

Samen Beslissen in de laatste levensfase Samen de zorg beter maken Samen Beslissen in de laatste levensfase op naar meer bewustwording, betere patiënteninformatie en instrumenten ter ondersteuning 19 februari 2016 mr. H. Post drs. W. Toersen

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

Mediabereik-onderzoek 2018

Mediabereik-onderzoek 2018 Mediabereik-onderzoek 2018 Bereik en waardering van: Reguliere media Cultuurgebonden media Internationale media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders plus Polen "Voor dit soort

Nadere informatie

Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep

Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep Onderzoeksvoorstel voor participatie Amsterdam mei 2012 Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep Multiclient-onderzoek onder 1.250 Nieuwe Nederlanders mei 2012 Auteurs drs. Ahmed Ait Moha 1 Aanbod

Nadere informatie

Meer mantelzorg IVM, Nivel en FBA ALV 4 juni 2013

Meer mantelzorg IVM, Nivel en FBA ALV 4 juni 2013 Meer mantelzorg IVM, Nivel en FBA ALV 4 juni 2013 fase 2 in 2012 ontwerp van vier etnisch specifieke versies van een website zorgvoorjeouders waarom? etnische groepen verschillen in prevalentie van gezondheidsproblemen

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Almere laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Almere.

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Groningen laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST Zorgvrager 1 UW ERVARINGEN ZIJN WAARDEVOL In deze lijst staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Uw antwoorden

Nadere informatie

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Juni 2014 ARGO BV www.argo-rug.nl Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 1.1 Inleiding Deze rapportage bevat de uitkomsten

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Dordrecht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Dordrecht laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Dordrecht.

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Huisartsen over keten- en zelfstandige apothekers NAPCO 5-9-2014. Rapportage Auteurs: Jasper Visscher, Lonneke Gijsbers Project Z5051

Huisartsen over keten- en zelfstandige apothekers NAPCO 5-9-2014. Rapportage Auteurs: Jasper Visscher, Lonneke Gijsbers Project Z5051 Huisartsen over keten- en zelfstandige apothekers NAPCO Rapportage Auteurs: Jasper Visscher, Lonneke Gijsbers Project Z5051 5-9-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie, Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Leeuwarden laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Leeuwarden.

Nadere informatie

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming

Nadere informatie

Belastingontwijking en brievenbusfirma s

Belastingontwijking en brievenbusfirma s Belastingontwijking en brievenbusfirma s Een onderzoek onder het Nederlands publiek Rapportage Auteurs: Femke Konings en Bram van der Lelij Project Z8590 29-12-2016 Conclusies Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Hemochromatose (ijzerstapeling) in de familie

Hemochromatose (ijzerstapeling) in de familie Hemochromatose (ijzerstapeling) in de familie Deze brochure is bedoeld als aanvulling op de gesprekken op bij de genetisch consulent en kan hier dus niet voor in de plaats komen. Algemene informatie wordt

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen?

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars

Nadere informatie

Dag van de Domeinnaam

Dag van de Domeinnaam Dag van de Domeinnaam Auteurs: Mara Huiskes Seth Schaafsma 1-6-2017 Methode en opzet In opdracht van Michiel Henneke, van SIDN, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Rapportage Opiniepeiling nationale slaapweek maart 2015

Rapportage Opiniepeiling nationale slaapweek maart 2015 Rapportage Opiniepeiling nationale slaapweek maart 2015 In opdracht van: Hersenstichting Datum: Maart 2015 Projectnummer: 2015019 Auteurs: Els van der Velden & Rik Wester Inhoud 1 Achtergrond & opzet 3

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie