HOOFDSTUK 4 (vervolg) Reserves Overgedragen winst (verlies)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 4 (vervolg) Reserves Overgedragen winst (verlies)"

Transcriptie

1 HOOFSTUK 4 (vervolg) Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 81 tot 108 INTERIMIVIEN Voorwaarden: moet statutair voorzien zijn uitkering heeft alleen betrekking op het behaalde resultaat + overgedragen winst of - overgedragen verlies en rekening houdende met de wettelijke of statutaire reserves opmaken van staten van activa en passiva. Laten nakijken door commissaris(sen) tussen beslissing tot uitkering en opmaken staat van activa en passiva max. 2 maanden ten vroegste 6 maanden na afsluiting boekjaar en na goedkeuring van de jaarrekening na interimdividend: volgende uitkering ten vroegste na drie maanden indien interimdividend > later door AV bepaalde uitkering, wordt teveel uitgekeerde bedrag een voorschot op het volgende boekjaar. 6 maanden 3 mndn 3 mndn t 31/12/99 30/06/00

2 INTERIMIVIEN Per 31 juli 20N1 beslist men tot een brutodividend van 200,00 EUR/aandeel ( aandelen) (2) Uitbetaling vanaf 15/08/20N1 (3) Per 31 december 20N1 beslist men tot volgende verwerking: XI. Winst van het boekjaar ,00 XII. Overboeking naar de belastingsvrije reserves ,00 Te bestemmen winst van het boekjaar ,00 Overgedragen winst van het vorig boekjaar ,00 Te bestemmen winstsaldo ,00 Als volgt verdeeld: Onbeschikbare reserves ,00 ividenden ,00 Tantièmes ,00 Over te dragen , , Andere onbesch. reserves 6921 Toev. ov. reserv. (3) , , Overg. W vorig bj. 140 Overgedr. winst (3) , , ,00 (3) 693 OT winst , ingeh. RV , ,00 (2) (4) 471 div. over het bj. 694 Vergoeding vh. K , , ,00 (3) , , , ingehouden BV X (4) 472 Tantièmes over het boekjaar X ,00 (3) 695 Best. of zaakv ,00

3 Begrip: KEUZEIVIEN e A.V. beslist dat de aandeelhouders hun (netto) dividend kunnen omzetten in kapitaal e onderneming bewerkt daardoor dat de winst niet uitgekeerd wordt maar binnen in de onderneming als kapitaal behouden wordt. 15/01/20N1: A.V. beslist tot brutodividend van 500,00 EUR/aandeel ( m.a.). Betaalbaarstelling 14/06/20N1. ividend kan omgezet worden in aandelen tegen volgende voorwaarden: 1) 8 dividenden geven recht op 1 aandeel 2) uitgifteprijs: 3 000,00 EUR/aandeel (fractiewaarde 1 600,00 EUR) 3) aandeelhouders die niet over 8 dividenden beschikken, kunnen de rest contant bijbetalen. 4) uiterste datum van bekendmaking keuze: 15/06/20N1 BOEKEN 15/06/20N1: 14 aandeelhouders hebben beslist hun dividend om te zetten in kapitaal. In totaal: ingeschreven voor 750 aandelen via neerlegging van dividendbewijzen. Vereiste bijstortingen: (750 x 8) of 70 vereiste bijstortingen of 70 x 375,00 = ,00 EUR TE BOEKEN (2) 18/07/20N1: de bank deelt mee dat aandeelbewijzen uitbetaald zijn. Zij rekent daarvoor een commissie aan van 1% of (4 070 x 375,00) x 0,01 = ,50 EUR TE BOEKEN (3) Analyse: - brutodividend: 500,00 EUR - nettodividend: 500,00 x 0,75 = 375,00 EUR m.a., hetzij x 375,00 = ,00 EUR maximale kapitaalsverhoging of aan 3 000,00 EUR/aandeel geeft dit m.a. - ingediend dividendbewijzen en ,00 EUR it betekent: 1 aandeel = 8 dividendbewijzen 1 aandeel = 3 000,00 EUR 1 dividend = 3 000,00 = 375,00 EUR ,00 EUR impliceren dus ,00 = 70 ontbrekende dividendbewijzen 375, = of 750 m.a. moeten uitgegeven worden, dit impliceert een verhoging van: - kapitaal: 750 x 1 600,00 EUR = ,00 EUR - uitgiftepremie: 750 x 1 400,00 EUR = ,00 EUR

4 100 Geplaatst kap ,00 (2) 471 ivid. over het bj. 694 Vergoeding vh. kap , , , , , Uitgiftepremies 101 Niet-opgevr. kap. 659 iverse fin. kosten , , , ,50 (3) 453 Ingehouden RV ,00 55 KI: R/ , ,50 (4) Begrip: WETTELIJKE RESERVE Van de winst, die niet dient ter dekking van overgedragen verliezen, moet 5 % ingehouden worden tot vorming van een wettelijke reserve tot 10% van het geplaatst kapitaal bereikt is. Geplaatst kapitaal: ,00 EUR 10% = ,00 EUR Resultaat vh. jaar Wettelijke reserve 1 jaar , ,00 (5% van ,00) 2 jaar ,00 0,00 (want verlies) 3 jaar ,00 0,00 (want ,00 (winst) ,00 (overgedr. verlies) ,00 (verlies)) 4 jaar , ,00 (5% van [ , ,00]) 130 Wettelijke reserve 692 Toevoeging ad. WR * *

5 INKOOP EIGEN AANELEN ingekochte eigen aandelen worden beschouwd als een te gelde te maken actief, nl. een geldbelegging «50000 Eigen aandelen». Gevaar van inkopen eigen aandelen: eerste trimester Kas ,00 Gepl. kap ,00 tweede trimester Eigen aandelen ,00 Gepl. kap ,00 Gevolg: men legt beperkingen op: er moet een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen worden aangelegd en die moet behouden blijven zolang de onderneming deze eigen aandelen als actief bezit. eze reserve moet gevormd worden uit het netto-actief voor zover dit hoger is dan het onbeschikbaar eigen vermogen. balanstotaal actiefzijde - voorzieningen en uitg. bel. - schulden netto-actief geplaatst kapitaal - niet-opgevraagd kapitaal + uitgiftepremies + HWMW + wettelijke reserve + onbeschikbare reserve + kapitaalsubsidies onbeschikbaar eigen vermogen het totaal van de NW of FW van ingekochte eigen aandelen mag niet hoger zijn dan 10% van het geplaatst kapitaal beslissing tot inkoop moet uitgevoerd worden binnen 18 maanden beslissing moet bekendgemaakt worden ter griffie van de rechtbank van koophandel enkel volstorte aandelen mogen verkregen worden stemrechten worden geschorst recht op dividend wordt ofwel gereserveerd tot op het moment van verkoop ofwel wordt ze uitgekeerd aan de overige aandelen er moet een minimum- en een maximumprijs vastgelegd worden

6 PROEURE VAN INKOOP Beslissing tot inkoop van de eigen aandelen gebeurt door de A.V. In uitzonderlijke gevallen is geen beslissing van de A.V. vereist: Beslissing kan door Raad van Bestuur genomen worden onder volgende voorwaarden: - statutair voorzien; deze statutaire toestemming bedraagt max. 3 jaar en door A.V. verlengd worden. - om ernstig en dreigend nadeel te voorkomen - volgend A.V. inlichten over: ~ redenen en doel van inkoop ~aantal ~NW/FW ~ aandeel in geplaatst kapitaal ~ tegenwaarde Beslissing van A.V. niet vereist indien aandelen verkregen worden om aan het personeel aan te bieden. Uitkering moet gebeuren binnen 12 maanden. Indien de A.V. of RvB niet aan hoger vermeld voorwaarden voldoet wordt de inkoop van rechtswege ongeldig en moeten de aandelen vernietigd worden VOORBEEL VAN INKOOP EIGEN AANELEN a. Moment van inkoop Volgens beslissing van de A.V. wordt overgegaan tot de inkoop van eigen aandelen zonder NW (FW: 1 200,00 / aandeel), tegen een prijs die tussen 1 800,00 en 2 200,00 EUR ligt. Er zijn in het totaal m.a.. Na aanbod aan alle aandeelhouders worden aandelen ingekocht tegen 2 000,00 EUR/aandeel. e «reserveerbare winst» bedraagt: Netto-actief: Totaal activa ,00 Schulden ,00 Voorzieningen ,00 Onbeschikbaar eigen vermogen: ,00 Geplaatst kapitaal ,00 Wettelijke reserve ,00 Onbeschikbare reserves , ,00 EUR ,00

7 a. Moment van inkoop KI: R/ Eigen aandelen , , reserve voor eigen aand Toev. ad. overige reserv. (2) , ,00 inkoop eigen aandelen (2) aanleggen reserve b. Gebeurtenissen gedurende het in portefeuille houden b.1. ividenduitkering e m.a. hebben een brutodividend van 20,00 EUR /aandeel, netto 15,00 EUR (roerende voorheffing 25%). Er zijn m.a. in portefeuille. Twee mogelijkheden: 1. reservering van het dividend in geval men dividendbewijzen in eigen bezit niet vernietigd. In dit geval wordt het dividend overgeboekt naar een onbeschikbare reserve. 2. uitkering van het dividend aan de andere aandelen (de dividendbewijzen worden vernietigd. In dit geval wordt geen reserve aangelegd;

8 b. Gebeurtenissen gedurende het in portefeuille houden b.1. ividenduitkering 1. reservering van het dividend (dividendbewijzen worden niet vernietigd) 471 ividenden over het boekjaar 694 Vergoeding van het kapitaal , , ,00 (3) 1311 Andere onbesch. reserves 6921 Toevoeging aan de overige reserves ,00 (2) , ingehouden RV ,00 beslissing tot dividenduitkering overige aandelen (2) reservering van het dividend op eigen aandelen (3) betaalbaarstelling 2. uitkering van het dividend aan de andere aandelen (dividendbewijzen worden vernietigd) 471 ividenden over het boekjaar 694 Vergoeding van het kapitaal , , ,00 (2) 4531 ingehouden RV ,00 beslissing tot dividenduitkering overige aandelen (2) bij betaalbaarstelling

9 b.2. Realisatiewaarde < boekwaarde e realisatiewaarde van de aandelen blijkt ,00 EUR lager te zijn dan de boekwaarde. e onderneming zal een waardevermindering aanleggen Geboekte WV op WV op vlottende eigen aandelen activa: toevoeging , , Beschikbare reserves Reserve voor eigen aandelen BS , , ,00 c. Vervreemding van de eigen aandelen in portefeuille c.1. Vervreemding met winst Bij nieuwe beslissing van de A.V. worden de eigen aandelen verkocht tegen een prijs van ,00 EUR. We veronderstellen dat de onderneming geen waardevermindering heeft aangelegd. 1. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd Toestand op de rekeningen: Reserve voor eigen aandelen: , Eigen aandelen: ,00 Verkoopprijs ,00 EUR 2. e dividendbewijzen werden niet vernietigd Toestand van de rekeningen: Reserve voor eigen aandelen: , Andere onbeschikbare reserves (dividenden op eigen aandelen): , Eigen aandelen: ,00 Verkoopprijs ,00 EUR inclusief dividendbewijs

10 c. Vervreemding van de eigen aandelen in portefeuille 1. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd Eigen aandelen , , KI: R/ , Meerw. op de real. van vlottende activa 131 reserve voor eigen aandelen , , , Beschikbare reserves ,00 resultaatbepaling (2) (2) afboeken onbesch. reserve 2. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden niet vernietigd e verkoopprijs zal rekening houden met het dividend. Na verkoop kan de koper het opeisen. 792 onttrekking ad. reserv andere onbesch. res , , , divid. over het vorig bj. 694 vergoed. vh. kapitaal 5 000, , , ,00 (2) 4531 ingehouden RV Eigen aandelen 5 000, , ,00 (3) KI: R/ 752 Meerwaarden op de realisatie van VA , , Beschikbare reserves ,00 (4) 131 reserve voor eigen aandelen , ,00

11 c.1. Vervreemding met verlies Bij nieuwe beslissing van de A.V. worden de eigen aandelen verkocht tegen een prijs van ,00 EUR. We veronderstellen dat de onderneming voorheen een waardevermindering van ,00 EUR had aangelegd. 1. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd Toestand op de rekeningen: Reserve voor eigen aandelen: , Eigen aandelen: , Geboekte waardeverminderingen: ,00 Verkoopopbrengst: ,00 EUR 2. e dividendbewijzen werden niet vernietigd Toestand van de rekeningen: Reserve voor eigen aandelen: , Andere onbeschikbare reserves (dividenden op eigen aandelen): , Eigen aandelen: , Geboekte waardeverminderingen: ,00 Verkoopprijs inclusief dividendbewijs: ,00 EUR 1. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd Eigen aandelen , , KI: R/ , Minderw. op de real. van vlottende activa Geboekte waardeverm. op eigen aandelen , , , Beschikbare reserves Reserve voor eigen aandelen (2) , , ,00

12 2. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden niet vernietigd e verkoopprijs zal rekening houden met het dividend. Na verkoop kan de koper het opeisen. 792 onttrekking ad. reserv andere onbesch. res , , , divid. over het vorig bj. 694 vergoed. vh. kapitaal 5 000, , , ,00 (2) 4531 ingehouden RV Eigen aandelen 5 000,00 (3) , , geb. WV eigen aand , , Minderwaarden op de realisatie van VA KI: R/ , , reserve voor eigen 133 Beschikbare reserves aandelen (4) , , ,00 d. Waardeloos worden van de eigen aandelen e onderneming heeft voor ,00 EUR eigen aandelen ingekocht zonder de vormvoorwaarden na te leven. e eigen aandelen worden van rechtswege waardeloos en moeten vernietigd worden Eigen aandelen 131 Reserve voor eigen aandelen , , , ,00

13 RESERVE TOT AFLOSSING KAPITAAL Begrip Statutair kan voorzien zijn dat een deel van de winst gereserveerd wordt om het kapitaal af te lossen. Aflossing gebeurt tegen NW of FW van aandelen door lot aangewezen Wordt niet beschouwd als kapitaalvermindering Afgeloste aandelen worden vernietigd en vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid. Houders van bewijzen van deelgerechtigheid behouden hun rechten m.u.v.: - recht van terugbetaling van inbreng - recht van eerste dividend Alternatief voor inkoop eigen aandelen RESERVE TOT AFLOSSING KAPITAAL Een onderneming heeft een geplaatst kapitaal van ,00 EUR, verdeeld over maatschappelijke aandelen, hetzij een fractiewaarde van 25,00 EUR. Er is statutair voorzien dat een deel van de winst gebruikt kan worden voor de aflossing van het kapitaal. e onderneming beslist een deel van de winst van het boekjaar ter waarde van ,00 EUR te reserveren voor de aflossing van het kapitaal. Men beslist aan uit te loten aandelen de aflossing bekend te maken, nl x 25,00 EUR = ,00 EUR Onbesch. res toevoeging voor aflossing kap. ad. overige res , ,00 reserveren deel winst: Onbesch. res. afgelost kapitaal (-) aanleggen onbeschikbare reserve ,00 (2) onttrekking aan de 474 Terug te bet. 792 Onttrekking onbeschikbare reserve aandelen (2) ad. reserves (3)aflossing van het , , ,00 kapitaal (3) Ingehouden 697 Terug te betalen RV (3) aandelen , ,00

14 RESERVES VOOR TOEKOMSTIGE VERLIEZEN Vennootschappenwet: mogelijkheid tot kapitaalvermindering met een bedrag dat hoger ligt dan het verlies dat in de balans voorkomt. Het overschot (boven het verlies) mag niet hoger liggen dan 10% van het geplaatst kapitaal na kapitaalvermindering en moet naar een onbeschikbare reserve worden geboekt. Onbeschikbare reserve mag enkel gebruikt worden ter dekking van latere verliezen of voor kapitaalverhoging indien verliezen zich niet voordoen. Maximaal aan te leggen bedrag voor toekomstige verliezen: 0,1K x = 0,1 (K-x) of x = 1,10 K = geplaatst kapitaal na kapitaalvermindering met het verlies uit de balans x = onbeschikbare reserve ter dekking van een voorzienbaar verlies ONERNEMING IN MOEILIJKHEEN Actief Passief Geplaatst kapitaal ,00 Reserves ,00 Overgedragen verlies , ,00 Herstructureringsplan voorziet het sluiten van bedrijfstak waarvoor nog ,00 EUR verlies voorziet. e uitvoering gebeurt in verschillende stappen: kapitaalverhoging van ,00 EUR door incorporatie van reserves (2) kapitaalvermindering met ,00 EUR door incorporatie van de overgedragen verliezen van ,00 EUR en aanleggen onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen van ,00 EUR. (3) kapitaalverhoging door onmiddellijke volstorting in contanten van ,00 EUR Aanleggen reserve voor toekomstige verliezen is mogelijk want: ( )0, ,00 1,1

15 100 Geplaatst kapitaal , , , ,00 13 Reserves , , Onbeschikbare reserve voor toek. verliezen (2a) , , ,00 (3b) 791 Onttrekking (3c) Opgevraagd, ah. kapitaal niet-gestort kapitaal , , , Niet-opgevraagd kapitaal (-) 141 Overgedragen verlies (-) , Overgedragen verlies vorig bj ,00 (2b) , , ,00 (3a) ,00 (3d) 489 Ontvangen voorschotten 55 KI:R/ op kap. kapitaalverhoging door incorporatie reserves (2a en 2b) kapitaalvermindering door incorporatie overgedragen verliezen en onbeschikbare reserve (3a, 3b, 3c en 3d) kapitaalverhoging in contanten Na drie jaar is de herstructurering volledig doorgevoerd. Het overgedragen verlies bedraagt ,00 EUR. Men legt dit ten laste van de vroeger gevormde onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen Onttrekking aan de Onbeschikbare res. reserves voor toekomstige verliezen , , ,00

16 BELASTINGSVRIJE RESERVES Omvatten reserves en gerealiseerde meerwaarden die van belastingen zijn vrijgesteld, mits voldaan is aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde eze reserves en gerealiseerde meerwaarden: - moeten op het passief geboekt zijn en blijven - mogen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van de dotatie aan de wettelijke reserve of een andere vorm van winsttoekenning Voorbeelden: - monetair gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden - gedwongen meerwaarden - niet-monetaire meerwaarden of weder te beleggen meerwaarden - fiscaal toegelaten afschrijvingen boven de aanschaffingswaarde MONETAIRE MEERWAAREN vastgelegde revalorisatiecoëfficiënten om aan de inflatie tegemoet te komen. Gebouw uit 1948 Aansch. waarde ,00 Geb. afschrijv ,00 Boekwaarde ,00 Verkocht in 1978: Verkoopprijs ,00 Winst (meerwaarde) ,00 Revalorisatie 1, , , ,00 x 1,14 = , , ,00 revalorisatie (monetaire meerwaarde)

17 22100 Gebouwen Verkopen vaste activa KI: R/ , , , , ,00 (2) 741/763 Meerw. op de (courante) real. VA , Geboekte afschr. op gebouwen , , ef. belast.vrije overboeking reserves naar de bel.vrije res. (3) , ,00 WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN zijn gespreid belastbaar: gedwongen meerwaarden op IVA en MVA indien de verkoopprijs wederbelegd wordt, binnen een termijn van drie jaar, in afschrijfbare IVA en MVA die in België voor beroepswerkzaamheden zullen gebruikt worden. gerealiseerde meerwaarden op IVA en MVA die sedert méér dan vijf jaar voor hun verwezenlijking zijn gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en voor zover de verkoopprijs binnen de drie jaar wordt herbelegd in afschrijfbare IVA en MVA die in België voor beroepswerkzaamheden zullen worden gebruikt. e belasting op deze meerwaarden wordt gespreid in de tijd in functie van de afschrijvingen op de als wederbelegging verworven activa Voldoet men binnen de drie jaar niet aan de investeringsplicht, dan wordt de belasting volledig eisbaar.

18 WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN e aanschaffingswaarde van een gebouw is ,00 EUR waarop ,00 EUR afgeschreven werd. Het gebouw wordt onteigend voor ,00 EUR. e meerwaarde bedraagt ,00 EUR. eze meerwaarde kan tijdelijk van belasting vrijgesteld worden indien de onderneming binnen de drie jaar de verkoopprijs van ,00 EUR herbelegd in afschrijfbare vaste activa. e onteigening gebeurt in 20N0 en de vergoeding wordt ontvangen in 20N1. e belastingsvoet is 40% op het moment van de transactie. Berekening: Aanschaffingswaarde ,00 geboekte afschrijvingen ,00 nettoboekwaarde ,00 Verkoopprijs ,00 gerealiseerde meerwaarde ,00 te splitsen in belastingsvrije reserve 60%: ,00 uitgestelde belasting 40%: ,00 WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN Verkopen VA 416 div. vorderingen , , , , geboekte (2) (4) afschr. op gebouwen Gebouwen , , , , Meerwaarden op realisatie VA , Overboeking bel. vrije reserves naar de uitgest. bel , , Uitgestelde bel. (3) op gereal. meerw. 689 Overboeking naar op MVA belastingsvrije res KI: R/ , , ,00

19 WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN In 20N2 daalt de belastingsvoet van 40% naar 35% belastingvrije reserves Uitgestelde belast. BS BS ,00 (a) ,00 (a) ,00-35% van ,00 In 20N4 koopt de onderneming een nieuwe machine aan voor ,00 EUR als herbelegging van de onteigeningsvergoeding van ,00 EUR. e belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen zullen, a rato van de afschrijvingen op de nieuwe investering, aan het gewone tarief van de vennootschapsbelasting onderworpen worden. In dit voorbeeld: machine wordt over 5 jaar afgeschreven WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN 1/5 van de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen in winst nemen 1/5 van ,00 = ,00 1/5 van ,00 = , Onttrekking ad. bel. vrije res , , Onttrekking ad. uitg. belastingen , Uitgestelde belastingen , , belastingvrije res ,00

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Algemene Begrippen Kleine of grote onderneming? Het is heel belangrijk om het onderscheid te weten tussen een kleine en een grote onderneming, maar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa HOOFSTUK 4 Financiële vaste activa Blz. 293 tot 326 ATIVA BALANS per --/--/-- I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen 22 B. Installaties,

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

LEXFIN REKENINGEN GIDS. Fernand Maillard Els Watzeel

LEXFIN REKENINGEN GIDS. Fernand Maillard Els Watzeel LEXFIN REKENINGEN GIDS 20 Fernand Maillard Els Watzeel INHOUD TEN GELEIDE NOMENCLATUUR VAN DE REKENINGEN KLASSE 0 KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 KLASSE 5 KLASSE 6 KLASSE 7 ALFABETISCHE TREFWOORDENLIJST

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

Fusie, splitsing & partiële splitsing

Fusie, splitsing & partiële splitsing Fusie, splitsing & partiële splitsing Een praktische benadering de spreker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in deze uiteenzetting 1 ONZE COÖRDINATEN PARMENTIER GUY MGI

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

Oprichting met inbreng in geld x in natura

Oprichting met inbreng in geld x in natura Ni drinke X da4.3.1.5. Directe oprichting ZIE HB BOEKINGEN Oprichting met uitsluitend inbreng in geld à zie balans blz 160 Oprichting met inbreng in geld x in natura à zie balans blz 163 Oprichting van

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D FLASH Het BIBF zal gesloten zijn van donderdag 11 november tot dinsdag 16 november. We bedanken de op het seminarie aanwezige leden die de enquête over de door het BIBF aangeboden diensten ingevuld hebben.

Nadere informatie

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN INVESTERINGEN IN UURZAME MIELEN EN ANERE BELEGGINGEN Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar HOOFSTUK 1 Oprichtingskosten

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

VOLMACHT ENKEL EEN AANDEELHOUDER KAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER VERTEGENWOORDIGEN. Wonende te :

VOLMACHT ENKEL EEN AANDEELHOUDER KAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER VERTEGENWOORDIGEN. Wonende te : VOLMACHT ENKEL EEN AANDEELHOUDER KAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER VERTEGENWOORDIGEN De ondergetekende Rechtspersoon : Maatschappelijke benaming Rechtsvorm Vennootschap naar recht (nationaliteit) Maatschappelijke

Nadere informatie

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor 1 VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor INLEIDING 2 Met ingang van 1 juli 2006 : Vrijwillige ontbinding Gerechtelijke ontbinding

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie