HOOFDSTUK 4 (vervolg) Reserves Overgedragen winst (verlies)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 4 (vervolg) Reserves Overgedragen winst (verlies)"

Transcriptie

1 HOOFSTUK 4 (vervolg) Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 81 tot 108 INTERIMIVIEN Voorwaarden: moet statutair voorzien zijn uitkering heeft alleen betrekking op het behaalde resultaat + overgedragen winst of - overgedragen verlies en rekening houdende met de wettelijke of statutaire reserves opmaken van staten van activa en passiva. Laten nakijken door commissaris(sen) tussen beslissing tot uitkering en opmaken staat van activa en passiva max. 2 maanden ten vroegste 6 maanden na afsluiting boekjaar en na goedkeuring van de jaarrekening na interimdividend: volgende uitkering ten vroegste na drie maanden indien interimdividend > later door AV bepaalde uitkering, wordt teveel uitgekeerde bedrag een voorschot op het volgende boekjaar. 6 maanden 3 mndn 3 mndn t 31/12/99 30/06/00

2 INTERIMIVIEN Per 31 juli 20N1 beslist men tot een brutodividend van 200,00 EUR/aandeel ( aandelen) (2) Uitbetaling vanaf 15/08/20N1 (3) Per 31 december 20N1 beslist men tot volgende verwerking: XI. Winst van het boekjaar ,00 XII. Overboeking naar de belastingsvrije reserves ,00 Te bestemmen winst van het boekjaar ,00 Overgedragen winst van het vorig boekjaar ,00 Te bestemmen winstsaldo ,00 Als volgt verdeeld: Onbeschikbare reserves ,00 ividenden ,00 Tantièmes ,00 Over te dragen , , Andere onbesch. reserves 6921 Toev. ov. reserv. (3) , , Overg. W vorig bj. 140 Overgedr. winst (3) , , ,00 (3) 693 OT winst , ingeh. RV , ,00 (2) (4) 471 div. over het bj. 694 Vergoeding vh. K , , ,00 (3) , , , ingehouden BV X (4) 472 Tantièmes over het boekjaar X ,00 (3) 695 Best. of zaakv ,00

3 Begrip: KEUZEIVIEN e A.V. beslist dat de aandeelhouders hun (netto) dividend kunnen omzetten in kapitaal e onderneming bewerkt daardoor dat de winst niet uitgekeerd wordt maar binnen in de onderneming als kapitaal behouden wordt. 15/01/20N1: A.V. beslist tot brutodividend van 500,00 EUR/aandeel ( m.a.). Betaalbaarstelling 14/06/20N1. ividend kan omgezet worden in aandelen tegen volgende voorwaarden: 1) 8 dividenden geven recht op 1 aandeel 2) uitgifteprijs: 3 000,00 EUR/aandeel (fractiewaarde 1 600,00 EUR) 3) aandeelhouders die niet over 8 dividenden beschikken, kunnen de rest contant bijbetalen. 4) uiterste datum van bekendmaking keuze: 15/06/20N1 BOEKEN 15/06/20N1: 14 aandeelhouders hebben beslist hun dividend om te zetten in kapitaal. In totaal: ingeschreven voor 750 aandelen via neerlegging van dividendbewijzen. Vereiste bijstortingen: (750 x 8) of 70 vereiste bijstortingen of 70 x 375,00 = ,00 EUR TE BOEKEN (2) 18/07/20N1: de bank deelt mee dat aandeelbewijzen uitbetaald zijn. Zij rekent daarvoor een commissie aan van 1% of (4 070 x 375,00) x 0,01 = ,50 EUR TE BOEKEN (3) Analyse: - brutodividend: 500,00 EUR - nettodividend: 500,00 x 0,75 = 375,00 EUR m.a., hetzij x 375,00 = ,00 EUR maximale kapitaalsverhoging of aan 3 000,00 EUR/aandeel geeft dit m.a. - ingediend dividendbewijzen en ,00 EUR it betekent: 1 aandeel = 8 dividendbewijzen 1 aandeel = 3 000,00 EUR 1 dividend = 3 000,00 = 375,00 EUR ,00 EUR impliceren dus ,00 = 70 ontbrekende dividendbewijzen 375, = of 750 m.a. moeten uitgegeven worden, dit impliceert een verhoging van: - kapitaal: 750 x 1 600,00 EUR = ,00 EUR - uitgiftepremie: 750 x 1 400,00 EUR = ,00 EUR

4 100 Geplaatst kap ,00 (2) 471 ivid. over het bj. 694 Vergoeding vh. kap , , , , , Uitgiftepremies 101 Niet-opgevr. kap. 659 iverse fin. kosten , , , ,50 (3) 453 Ingehouden RV ,00 55 KI: R/ , ,50 (4) Begrip: WETTELIJKE RESERVE Van de winst, die niet dient ter dekking van overgedragen verliezen, moet 5 % ingehouden worden tot vorming van een wettelijke reserve tot 10% van het geplaatst kapitaal bereikt is. Geplaatst kapitaal: ,00 EUR 10% = ,00 EUR Resultaat vh. jaar Wettelijke reserve 1 jaar , ,00 (5% van ,00) 2 jaar ,00 0,00 (want verlies) 3 jaar ,00 0,00 (want ,00 (winst) ,00 (overgedr. verlies) ,00 (verlies)) 4 jaar , ,00 (5% van [ , ,00]) 130 Wettelijke reserve 692 Toevoeging ad. WR * *

5 INKOOP EIGEN AANELEN ingekochte eigen aandelen worden beschouwd als een te gelde te maken actief, nl. een geldbelegging «50000 Eigen aandelen». Gevaar van inkopen eigen aandelen: eerste trimester Kas ,00 Gepl. kap ,00 tweede trimester Eigen aandelen ,00 Gepl. kap ,00 Gevolg: men legt beperkingen op: er moet een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen worden aangelegd en die moet behouden blijven zolang de onderneming deze eigen aandelen als actief bezit. eze reserve moet gevormd worden uit het netto-actief voor zover dit hoger is dan het onbeschikbaar eigen vermogen. balanstotaal actiefzijde - voorzieningen en uitg. bel. - schulden netto-actief geplaatst kapitaal - niet-opgevraagd kapitaal + uitgiftepremies + HWMW + wettelijke reserve + onbeschikbare reserve + kapitaalsubsidies onbeschikbaar eigen vermogen het totaal van de NW of FW van ingekochte eigen aandelen mag niet hoger zijn dan 10% van het geplaatst kapitaal beslissing tot inkoop moet uitgevoerd worden binnen 18 maanden beslissing moet bekendgemaakt worden ter griffie van de rechtbank van koophandel enkel volstorte aandelen mogen verkregen worden stemrechten worden geschorst recht op dividend wordt ofwel gereserveerd tot op het moment van verkoop ofwel wordt ze uitgekeerd aan de overige aandelen er moet een minimum- en een maximumprijs vastgelegd worden

6 PROEURE VAN INKOOP Beslissing tot inkoop van de eigen aandelen gebeurt door de A.V. In uitzonderlijke gevallen is geen beslissing van de A.V. vereist: Beslissing kan door Raad van Bestuur genomen worden onder volgende voorwaarden: - statutair voorzien; deze statutaire toestemming bedraagt max. 3 jaar en door A.V. verlengd worden. - om ernstig en dreigend nadeel te voorkomen - volgend A.V. inlichten over: ~ redenen en doel van inkoop ~aantal ~NW/FW ~ aandeel in geplaatst kapitaal ~ tegenwaarde Beslissing van A.V. niet vereist indien aandelen verkregen worden om aan het personeel aan te bieden. Uitkering moet gebeuren binnen 12 maanden. Indien de A.V. of RvB niet aan hoger vermeld voorwaarden voldoet wordt de inkoop van rechtswege ongeldig en moeten de aandelen vernietigd worden VOORBEEL VAN INKOOP EIGEN AANELEN a. Moment van inkoop Volgens beslissing van de A.V. wordt overgegaan tot de inkoop van eigen aandelen zonder NW (FW: 1 200,00 / aandeel), tegen een prijs die tussen 1 800,00 en 2 200,00 EUR ligt. Er zijn in het totaal m.a.. Na aanbod aan alle aandeelhouders worden aandelen ingekocht tegen 2 000,00 EUR/aandeel. e «reserveerbare winst» bedraagt: Netto-actief: Totaal activa ,00 Schulden ,00 Voorzieningen ,00 Onbeschikbaar eigen vermogen: ,00 Geplaatst kapitaal ,00 Wettelijke reserve ,00 Onbeschikbare reserves , ,00 EUR ,00

7 a. Moment van inkoop KI: R/ Eigen aandelen , , reserve voor eigen aand Toev. ad. overige reserv. (2) , ,00 inkoop eigen aandelen (2) aanleggen reserve b. Gebeurtenissen gedurende het in portefeuille houden b.1. ividenduitkering e m.a. hebben een brutodividend van 20,00 EUR /aandeel, netto 15,00 EUR (roerende voorheffing 25%). Er zijn m.a. in portefeuille. Twee mogelijkheden: 1. reservering van het dividend in geval men dividendbewijzen in eigen bezit niet vernietigd. In dit geval wordt het dividend overgeboekt naar een onbeschikbare reserve. 2. uitkering van het dividend aan de andere aandelen (de dividendbewijzen worden vernietigd. In dit geval wordt geen reserve aangelegd;

8 b. Gebeurtenissen gedurende het in portefeuille houden b.1. ividenduitkering 1. reservering van het dividend (dividendbewijzen worden niet vernietigd) 471 ividenden over het boekjaar 694 Vergoeding van het kapitaal , , ,00 (3) 1311 Andere onbesch. reserves 6921 Toevoeging aan de overige reserves ,00 (2) , ingehouden RV ,00 beslissing tot dividenduitkering overige aandelen (2) reservering van het dividend op eigen aandelen (3) betaalbaarstelling 2. uitkering van het dividend aan de andere aandelen (dividendbewijzen worden vernietigd) 471 ividenden over het boekjaar 694 Vergoeding van het kapitaal , , ,00 (2) 4531 ingehouden RV ,00 beslissing tot dividenduitkering overige aandelen (2) bij betaalbaarstelling

9 b.2. Realisatiewaarde < boekwaarde e realisatiewaarde van de aandelen blijkt ,00 EUR lager te zijn dan de boekwaarde. e onderneming zal een waardevermindering aanleggen Geboekte WV op WV op vlottende eigen aandelen activa: toevoeging , , Beschikbare reserves Reserve voor eigen aandelen BS , , ,00 c. Vervreemding van de eigen aandelen in portefeuille c.1. Vervreemding met winst Bij nieuwe beslissing van de A.V. worden de eigen aandelen verkocht tegen een prijs van ,00 EUR. We veronderstellen dat de onderneming geen waardevermindering heeft aangelegd. 1. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd Toestand op de rekeningen: Reserve voor eigen aandelen: , Eigen aandelen: ,00 Verkoopprijs ,00 EUR 2. e dividendbewijzen werden niet vernietigd Toestand van de rekeningen: Reserve voor eigen aandelen: , Andere onbeschikbare reserves (dividenden op eigen aandelen): , Eigen aandelen: ,00 Verkoopprijs ,00 EUR inclusief dividendbewijs

10 c. Vervreemding van de eigen aandelen in portefeuille 1. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd Eigen aandelen , , KI: R/ , Meerw. op de real. van vlottende activa 131 reserve voor eigen aandelen , , , Beschikbare reserves ,00 resultaatbepaling (2) (2) afboeken onbesch. reserve 2. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden niet vernietigd e verkoopprijs zal rekening houden met het dividend. Na verkoop kan de koper het opeisen. 792 onttrekking ad. reserv andere onbesch. res , , , divid. over het vorig bj. 694 vergoed. vh. kapitaal 5 000, , , ,00 (2) 4531 ingehouden RV Eigen aandelen 5 000, , ,00 (3) KI: R/ 752 Meerwaarden op de realisatie van VA , , Beschikbare reserves ,00 (4) 131 reserve voor eigen aandelen , ,00

11 c.1. Vervreemding met verlies Bij nieuwe beslissing van de A.V. worden de eigen aandelen verkocht tegen een prijs van ,00 EUR. We veronderstellen dat de onderneming voorheen een waardevermindering van ,00 EUR had aangelegd. 1. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd Toestand op de rekeningen: Reserve voor eigen aandelen: , Eigen aandelen: , Geboekte waardeverminderingen: ,00 Verkoopopbrengst: ,00 EUR 2. e dividendbewijzen werden niet vernietigd Toestand van de rekeningen: Reserve voor eigen aandelen: , Andere onbeschikbare reserves (dividenden op eigen aandelen): , Eigen aandelen: , Geboekte waardeverminderingen: ,00 Verkoopprijs inclusief dividendbewijs: ,00 EUR 1. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd Eigen aandelen , , KI: R/ , Minderw. op de real. van vlottende activa Geboekte waardeverm. op eigen aandelen , , , Beschikbare reserves Reserve voor eigen aandelen (2) , , ,00

12 2. e dividendbewijzen op eigen aandelen werden niet vernietigd e verkoopprijs zal rekening houden met het dividend. Na verkoop kan de koper het opeisen. 792 onttrekking ad. reserv andere onbesch. res , , , divid. over het vorig bj. 694 vergoed. vh. kapitaal 5 000, , , ,00 (2) 4531 ingehouden RV Eigen aandelen 5 000,00 (3) , , geb. WV eigen aand , , Minderwaarden op de realisatie van VA KI: R/ , , reserve voor eigen 133 Beschikbare reserves aandelen (4) , , ,00 d. Waardeloos worden van de eigen aandelen e onderneming heeft voor ,00 EUR eigen aandelen ingekocht zonder de vormvoorwaarden na te leven. e eigen aandelen worden van rechtswege waardeloos en moeten vernietigd worden Eigen aandelen 131 Reserve voor eigen aandelen , , , ,00

13 RESERVE TOT AFLOSSING KAPITAAL Begrip Statutair kan voorzien zijn dat een deel van de winst gereserveerd wordt om het kapitaal af te lossen. Aflossing gebeurt tegen NW of FW van aandelen door lot aangewezen Wordt niet beschouwd als kapitaalvermindering Afgeloste aandelen worden vernietigd en vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid. Houders van bewijzen van deelgerechtigheid behouden hun rechten m.u.v.: - recht van terugbetaling van inbreng - recht van eerste dividend Alternatief voor inkoop eigen aandelen RESERVE TOT AFLOSSING KAPITAAL Een onderneming heeft een geplaatst kapitaal van ,00 EUR, verdeeld over maatschappelijke aandelen, hetzij een fractiewaarde van 25,00 EUR. Er is statutair voorzien dat een deel van de winst gebruikt kan worden voor de aflossing van het kapitaal. e onderneming beslist een deel van de winst van het boekjaar ter waarde van ,00 EUR te reserveren voor de aflossing van het kapitaal. Men beslist aan uit te loten aandelen de aflossing bekend te maken, nl x 25,00 EUR = ,00 EUR Onbesch. res toevoeging voor aflossing kap. ad. overige res , ,00 reserveren deel winst: Onbesch. res. afgelost kapitaal (-) aanleggen onbeschikbare reserve ,00 (2) onttrekking aan de 474 Terug te bet. 792 Onttrekking onbeschikbare reserve aandelen (2) ad. reserves (3)aflossing van het , , ,00 kapitaal (3) Ingehouden 697 Terug te betalen RV (3) aandelen , ,00

14 RESERVES VOOR TOEKOMSTIGE VERLIEZEN Vennootschappenwet: mogelijkheid tot kapitaalvermindering met een bedrag dat hoger ligt dan het verlies dat in de balans voorkomt. Het overschot (boven het verlies) mag niet hoger liggen dan 10% van het geplaatst kapitaal na kapitaalvermindering en moet naar een onbeschikbare reserve worden geboekt. Onbeschikbare reserve mag enkel gebruikt worden ter dekking van latere verliezen of voor kapitaalverhoging indien verliezen zich niet voordoen. Maximaal aan te leggen bedrag voor toekomstige verliezen: 0,1K x = 0,1 (K-x) of x = 1,10 K = geplaatst kapitaal na kapitaalvermindering met het verlies uit de balans x = onbeschikbare reserve ter dekking van een voorzienbaar verlies ONERNEMING IN MOEILIJKHEEN Actief Passief Geplaatst kapitaal ,00 Reserves ,00 Overgedragen verlies , ,00 Herstructureringsplan voorziet het sluiten van bedrijfstak waarvoor nog ,00 EUR verlies voorziet. e uitvoering gebeurt in verschillende stappen: kapitaalverhoging van ,00 EUR door incorporatie van reserves (2) kapitaalvermindering met ,00 EUR door incorporatie van de overgedragen verliezen van ,00 EUR en aanleggen onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen van ,00 EUR. (3) kapitaalverhoging door onmiddellijke volstorting in contanten van ,00 EUR Aanleggen reserve voor toekomstige verliezen is mogelijk want: ( )0, ,00 1,1

15 100 Geplaatst kapitaal , , , ,00 13 Reserves , , Onbeschikbare reserve voor toek. verliezen (2a) , , ,00 (3b) 791 Onttrekking (3c) Opgevraagd, ah. kapitaal niet-gestort kapitaal , , , Niet-opgevraagd kapitaal (-) 141 Overgedragen verlies (-) , Overgedragen verlies vorig bj ,00 (2b) , , ,00 (3a) ,00 (3d) 489 Ontvangen voorschotten 55 KI:R/ op kap. kapitaalverhoging door incorporatie reserves (2a en 2b) kapitaalvermindering door incorporatie overgedragen verliezen en onbeschikbare reserve (3a, 3b, 3c en 3d) kapitaalverhoging in contanten Na drie jaar is de herstructurering volledig doorgevoerd. Het overgedragen verlies bedraagt ,00 EUR. Men legt dit ten laste van de vroeger gevormde onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen Onttrekking aan de Onbeschikbare res. reserves voor toekomstige verliezen , , ,00

16 BELASTINGSVRIJE RESERVES Omvatten reserves en gerealiseerde meerwaarden die van belastingen zijn vrijgesteld, mits voldaan is aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde eze reserves en gerealiseerde meerwaarden: - moeten op het passief geboekt zijn en blijven - mogen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van de dotatie aan de wettelijke reserve of een andere vorm van winsttoekenning Voorbeelden: - monetair gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden - gedwongen meerwaarden - niet-monetaire meerwaarden of weder te beleggen meerwaarden - fiscaal toegelaten afschrijvingen boven de aanschaffingswaarde MONETAIRE MEERWAAREN vastgelegde revalorisatiecoëfficiënten om aan de inflatie tegemoet te komen. Gebouw uit 1948 Aansch. waarde ,00 Geb. afschrijv ,00 Boekwaarde ,00 Verkocht in 1978: Verkoopprijs ,00 Winst (meerwaarde) ,00 Revalorisatie 1, , , ,00 x 1,14 = , , ,00 revalorisatie (monetaire meerwaarde)

17 22100 Gebouwen Verkopen vaste activa KI: R/ , , , , ,00 (2) 741/763 Meerw. op de (courante) real. VA , Geboekte afschr. op gebouwen , , ef. belast.vrije overboeking reserves naar de bel.vrije res. (3) , ,00 WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN zijn gespreid belastbaar: gedwongen meerwaarden op IVA en MVA indien de verkoopprijs wederbelegd wordt, binnen een termijn van drie jaar, in afschrijfbare IVA en MVA die in België voor beroepswerkzaamheden zullen gebruikt worden. gerealiseerde meerwaarden op IVA en MVA die sedert méér dan vijf jaar voor hun verwezenlijking zijn gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en voor zover de verkoopprijs binnen de drie jaar wordt herbelegd in afschrijfbare IVA en MVA die in België voor beroepswerkzaamheden zullen worden gebruikt. e belasting op deze meerwaarden wordt gespreid in de tijd in functie van de afschrijvingen op de als wederbelegging verworven activa Voldoet men binnen de drie jaar niet aan de investeringsplicht, dan wordt de belasting volledig eisbaar.

18 WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN e aanschaffingswaarde van een gebouw is ,00 EUR waarop ,00 EUR afgeschreven werd. Het gebouw wordt onteigend voor ,00 EUR. e meerwaarde bedraagt ,00 EUR. eze meerwaarde kan tijdelijk van belasting vrijgesteld worden indien de onderneming binnen de drie jaar de verkoopprijs van ,00 EUR herbelegd in afschrijfbare vaste activa. e onteigening gebeurt in 20N0 en de vergoeding wordt ontvangen in 20N1. e belastingsvoet is 40% op het moment van de transactie. Berekening: Aanschaffingswaarde ,00 geboekte afschrijvingen ,00 nettoboekwaarde ,00 Verkoopprijs ,00 gerealiseerde meerwaarde ,00 te splitsen in belastingsvrije reserve 60%: ,00 uitgestelde belasting 40%: ,00 WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN Verkopen VA 416 div. vorderingen , , , , geboekte (2) (4) afschr. op gebouwen Gebouwen , , , , Meerwaarden op realisatie VA , Overboeking bel. vrije reserves naar de uitgest. bel , , Uitgestelde bel. (3) op gereal. meerw. 689 Overboeking naar op MVA belastingsvrije res KI: R/ , , ,00

19 WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN In 20N2 daalt de belastingsvoet van 40% naar 35% belastingvrije reserves Uitgestelde belast. BS BS ,00 (a) ,00 (a) ,00-35% van ,00 In 20N4 koopt de onderneming een nieuwe machine aan voor ,00 EUR als herbelegging van de onteigeningsvergoeding van ,00 EUR. e belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen zullen, a rato van de afschrijvingen op de nieuwe investering, aan het gewone tarief van de vennootschapsbelasting onderworpen worden. In dit voorbeeld: machine wordt over 5 jaar afgeschreven WEER TE BELEGGEN MEERWAAREN 1/5 van de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen in winst nemen 1/5 van ,00 = ,00 1/5 van ,00 = , Onttrekking ad. bel. vrije res , , Onttrekking ad. uitg. belastingen , Uitgestelde belastingen , , belastingvrije res ,00

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij KDT Vennootschapsboekhouden P13.01 1 Inleiding resultaatbestemming : uitkeren of reserveren? verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire

Nadere informatie

FINANCIERINGSMIDDELEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIERINGSMIDDELEN OP LANGE TERMIJN FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorzieningen voor risico s en kosten Uitgestelde belastingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Herwaarderingsmeerwaarden. Blz. 39 tot 53

HOOFDSTUK 3. Herwaarderingsmeerwaarden. Blz. 39 tot 53 HOOFSTUK 3 Herwaarderingsmeerwaarden Blz. 39 tot 53 HOOFSTUK 3: Herwaarderingsmeerwaarden BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING HANBOEK BOEKHOUEN EEL 3 GRONIGE STUIE VAN E JAARREKENING FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 2.1 Wat zijn herwaarderingsmeerwaarden? Wat? Materiele vaste activa (MVA) en financiële vaste activa (FVA) worden, worden in toepassing van de boekhoudwet, geboekt aan aanschaffingswaarde

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie 6.2 Reserves 6.2.1 1 Bij de herwaardering: 31/12/x4 2208 Geboekte meerwaarden op terreinen 121 @ Herwaarderingsmeerwaarden op Herwaardering : beslissing xxx 2 Bij de verkoop: 1. 31/12/x4 2208 @ Geboekte

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs 4.3.3 De vermindering vh kapitaal 4.3.3.1 Algemene principes Soms aangewezen kapitaal te verminderen Door AV Verschillende soorten kapitaalvermindering SOORTEN Geleden verliezen wegwerken (= formeel) Afboeking

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa HOOFSTUK 4 Financiële vaste activa Blz. 293 tot 326 ATIVA BALANS per --/--/-- I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen 22 B. Installaties,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6. Voorzieningen voor risico s en kosten Uitgestelde belastingen

HOOFDSTUK 6. Voorzieningen voor risico s en kosten Uitgestelde belastingen HOOFSTUK 6 Voorzieningen voor risico s en kosten Uitgestelde belastingen Blz. 127 tot 147 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar Blz. 164 tot 189 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing samengestelde intrest) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend Advies van 14 januari 2009 Aan de Commissie werd gevraagd naar de berekening, de periodiciteit en de boeking

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

vennootschapsboekhouden

vennootschapsboekhouden Oefening 1 : Een N.V. heeft volgende balans vóór winstverdeling per 31 december 2010 : ACTIVA PASSIVA Oprichtingskosten 140.000 Kapitaal 30.000.000 R&D kosten 600.000 Wettelijke reserve 2.800.000 Materiele

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Oprichting met inbreng in geld x in natura

Oprichting met inbreng in geld x in natura Ni drinke X da4.3.1.5. Directe oprichting ZIE HB BOEKINGEN Oprichting met uitsluitend inbreng in geld à zie balans blz 160 Oprichting met inbreng in geld x in natura à zie balans blz 163 Oprichting van

Nadere informatie

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 R u b ricering van het eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming is het overblijvend belang in de activa van de onderneming na aftrek van

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

belastbare aangroei opname

belastbare aangroei opname De belaste reserves Reserves zijn niet uitghekeerde winstenn die in het vermogen van de vennootschap blijven Deel A: Belaste gereserveerde winst Deel B: Vrijgestelde gereserveerde winst Zolang de gereserveerde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF Blz 1 Geldbeleggingen in liquide middelen Aandelen Aanschaffingswaarde 510.000 Aandelen Petercam 17.241,40 TOTAAL Aanschaffingswaarde 17.241,40 Waardeverminderingen

Nadere informatie