HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa"

Transcriptie

1 HOOFSTUK 4 Financiële vaste activa Blz. 293 tot 326 ATIVA BALANS per --/--/-- I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen 22 B. Installaties, machines en uitrusting 23. Meubilair en rollend materieel 24. Leasing en soortgelijke rechten 25 E. Overige MVA 26 F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen eelnemingen Vorderingen 281 B. Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. eelnemingen Vorderingen 283. Andere FVA 1. Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten 285 PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS- MEERWAAREN 12 IV. RESERVES 13 A. Wettelijke reserves 130 B. Onbeschikbare reserves 131. Belastingsvrije reserves 132. Beschikbare reserves 133 V. OVERGERAGEN WINST 14 VERLIES VI. KAPITAALSUBSIIES 15 VII.A. VOORZIENINGEN VOOR RISIO S EN KOSTEN 16 A. Pens. en soortgel. verpl. 160 B. Belastingen 161. Grote herst. en onderh Ov. risico s en kosten 163/165 B. UITGESTELE BELAST. 168 VIII. SHULEN OP > 1 JAAR 17 A. Financiële schulden 170/4 B. Handelsschulden 175. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176. Overige schulden 178/9 IX. SHULEN OP < 1 JAAR 42/48 A. Schulden op méér dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 1

2 FINANIËLE VASTE ATIVA efinitie permanente werkmiddelen waardoor de onderneming haar doel poogt te bereiken. e onderneming kan haar werkmiddelen verhogen door deel te nemen in het eigenaarschap van andere ondernemingen FINANIËLE VASTE ATIVA - deelnemingen (IV.A.1. en IV.B.1.) efinitie Maatschappelijke rechten in het aandelenkapitaal of het maatschappelijk bezit van andere ondernemingen die ertoe strekken, door het scheppen van een duurzame en specifieke band, de onderneming in staat te stellen controle uit te oefenen op het beleid van de andere ondernemingen. er onstaat een blijvende verhouding tussen de ondernemingen Vermoeden van deelneming: a) onderneming bezit 1/10 van het kapitaal, maatschappelijk kapitaal of categorie van aandelen in andere onderneming. A 10% 15% B 2

3 FINANIËLE VASTE ATIVA - deelnemingen (IV.A.1. en IV.B.1.) b) onderneming bezit minder dan 1/10 van het kapitaal, het maatschappelijk kapitaal of een categorie van aandelen in een andere onderneming, maar bereikt dit quotum via cumulatie van de participaties van haar dochters () en kleindochters (K) A 2% 60% B 8% 5% 50% K 30% A heeft een deelneming in B: - rechtstreeks 2% in B - onrechtstreeks via 8% (A heeft meerderheid van 60% in, dus ze kan deze 8% volledig benutten) A heeft een deelneming in : - rechtstreeks 5% in - onrechtstreeks via K 30% (A heeft meerderheid in en, via, ook in K, dus ze kan deze 30% volledig gebruiken) FINANIËLE VASTE ATIVA - deelnemingen (IV.A.1. en IV.B.1.) c) wanneer een onderneming minder dan 1/10 van het kapitaal, het maatschappelijk kapitaal of van een categorie van aandelen bezit, maar uit dit bezit daden van beschikking of éénzijdige verbintenissen voortvloeien. Het criterium van 10% is een (weerlegbaar) vermoeden. e onderneming moet bewijzen dat er geen duurzame band bestaat om dit vermoeden te weerleggen. 3

4 FINANIËLE VASTE ATIVA - aandelen (IV..1.) efinitie: zijn rechten in het aandelenkapitaal, in het maatschappelijk kapitaal of in een categorie van aandelen, die niet voldoen aan het begrip deelneming, maar toch door de houdsteronderneming permanent als middel in bezit gehouden worden. permanente aanwending van vermogensbronnen FINANIËLE VASTE ATIVA - vorderingen (IV.A.2., IV.B.2. en IV..2.) efinitie: rechten op andere ondernemingen, ontstaan door het ter beschikking stellen van leningen, ongeacht de contractuele looptijd - verstrekte leningen moeten als doel hebben de andere onderneming duurzaam te ondersteunen - er moeten een duidelijke intentie zijn tot duurzame ondersteuning, bvb. als uit de jaarrekening van de onderneming aan wie de lening is verstrekt, blijkt dat de lening nooit kan teruggevorderd worden zonder dat de kapitaalstructuur wijzigt elk geval moet individueel beoordeeld worden Soorten: Vorderingen op rekening te innen wissels vastrentende effecten borgtochten op verbonden onderneming: IV.A.2. op onderneming waarmee deelnemingsverhouding bestaat: IV.B.2. op andere onderneming: IV..2. 4

5 FINANIËLE VASTE ATIVA - verbonden ondernemingen efinities: Met een onderneming verbonden ondernemingen: a) de ondernemingen die zij controleert b) de ondernemingen die haar controleren c) de ondernemingen waarmee ze een consortium vormen d) de andere ondernemingen die worden gecontroleerd door de hierboven bedoelde onderneming (bij weten van het beleidsorgaan) ontrole? bevoegdheid om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te oefenen op het beleid of op de aanstelling van de meerderheid van zaakvoerders/bestuurders dochteronderneming: onderneming waarop controle wordt uitgeoefend Gezamenlijke controle? ontrole die een beperkt aantal vennoten samen uitoefenen. Beslissingen omtrent de oriëntatie van het beleid moeten met gemeenschappelijke instemming genomen worden Gemeenschappelijke dochteronderneming FINANIËLE VASTE ATIVA - verbonden ondernemingen Vermoeden van controle? ontrole in rechte (onweerlegbaar): bezit van meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen van de andere onderneming vennoot heeft het recht om de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan krachtens de statuten van de andere onderneming of afgesloten overeenkomsten wanneer, op grond van overeenkomst met andere vennoten van de andere onderneming, een vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten gezamenlijke controle ontrole in feite (weerlegbaar): op voorlaatste en laatste A.V. meerderheid van de stemrechten uitgeoefend 5

6 FINANIËLE VASTE ATIVA - verbonden ondernemingen Vaststellen controlebevoegdheid (B): rechtstreekse B + onrechtstreeks B via dochteronderneming B van persoon die optreedt krachtens overeenkomst van lastgeving, commissie, voor rekening van ander persoon, geacht uitsluitend in het bezit te zijn van laatstgenoemde onsortium: onderneming naar Belg. recht en 1 of > ondernemingen naar Belg. recht die geen dochteronderneming zijn van elkaar of van één en dezelfde handelsvennootschap staan onder centrale leiding. Onweerlegbaar vermoeden van centrale leiding: Uit overeenkomst of statuten Bestuursorganen bestaan in meerderheid uit dezelfde personen Weerlegbaar vermoeden van centrale leiding: Aandelen in meerderheid gehouden door dezelfde natuurlijke of rechtspersonen FINANIËLE VASTE ATIVA - verbonden ondernemingen voorbeelden van controle: controle via meerderheid van stemrechten rechtstreeks M 51% 5% onrechtstreeks M 80% 1 1 = dochteronderneming van M 1 50% 2 2 = dochteronderneming van M (rechtstreeks 80%) 1 = dochteronderneming van M (rechtstreeks 5% en onrechtstreeks via 2 50%) 6

7 FINANIËLE VASTE ATIVA - verbonden ondernemingen gemeenschappelijke controle M 1 M 2 M 3 33% 34% 33% we veronderstellen afspraken tussen M 1, M 2 en M 3 inzake het beleid van 1 1 consortium Vennootschap X heeft 5 bestuurders A, B,, en E Vennootschap Y heeft eveneens 5 bestuurders: A,, E, M en P Hieruit volgt dat de vennootschappen X en Y een consortium vormen, daar de meerderheid in beide Raden van Bestuur uit dezelfde personen is samengesteld FINANIËLE VASTE ATIVA - verbonden ondernemingen voorbeelden van verbonden ondernemingen met M: 1. e ondernemingen die «M» controleert: M 60% 30% 1 25% 2 55% 3 2. e ondernemingen die «M» controleren: MM 55% M 7

8 FINANIËLE VASTE ATIVA - verbonden ondernemingen 3. e andere ondernemingen die, bij weten van haar beleidsorgaan, worden gecontroleerd door: - «M» - «degenen die M controleren» - «degenen die met M een consortium vormen» M 60% 80% 70% % M HcX 60% 70% M 2 60% 70% MM 60% Z 1 51% Z % 80% M 1 M 2 FINANIËLE VASTE ATIVA -ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (IV.B.) efinitie Alle ondernemingen die geen verbonden onderneming zijn: - waarin de onderneming rechtstreeks of via dochter deelnemingen aanhoudt - die, bij weten van het beleidsorgaan, rechtstreeks of via dochter een deelneming in het kapitaal van de onderneming aanhouden - die, bij weten van het beleidsorgaan, dochter zijn van ondernemingen waarin een eerste bedrijf rechtstreeks of onrechtstreeks via haar eigen dochter of kleindochter een deelneming aanhoudt. 1. e onderneming waarin de onderneming rechtstreeks of via haar dochter deelnemingen aanhoudt. A 12% 60% 5% B 1 13% A houdt rechtstreeks in B 12% A houdt in rechtstreeks 5% en via 1 13%. Alleen de 5% komt in de balans als FVA B en zijn ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat met A 8

9 FINANIËLE VASTE ATIVA -ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 2. e onderneming die, bij weten van het beleidsorgaan, rechtstreeks of via dochters deelnemingen in het kapitaal van de de onderneming aanhoudt. B 1 60% B B is een onderneming met deelnemingsverhouding tgo. A (rechtstreeks 13% en 4% via B 1 ) 4% 13% A 3. e onderneming die, bij weten van het beleidsorgaan, dochter is van ondernemingen waarin een eerste bedrijf rechtstreeks via haar eigen dochters een deelneming aanhoudt. 12% A 60% 5% B 60% B 1 13% 60% B en B zijn ondernemingen waarmee A een deelnemingsverhouding heeft. idem voor en IV.B.1. van onderneming A zal de deelnemingen van B en opnemen Levensloop van de financiële vaste activa FINANIËLE VASTE ATIVA - waardering bij de verwerving: aanschaffingsprijs; inbrengwaarde - waardestijgingen * gewone meerwaarde (art. 34) * terugnemingen van waardeverminderingen - waardedalingen - realisatie 9

10 FINANIËLE VASTE ATIVA a) Waardering bij verwerving eelnemingen en andere aandelen - aankoop op de beurs of van derden: aanschaffingsprijs = aankoopprijs op de markt + bijkomende kosten - bijkomende kosten kunnen ook rechtstreeks ten laste van het resultaat genomen worden - via inbreng in natura: waardering tegen conventioneel bepaalde prijs. e bijkomende kosten behoren dan tot de oprichtingskosten - indien bij verwerving niet het volledige bedrag is volstort, zal het opgevraagde deel afzonderlijk in de toelichting worden vermeld Vorderingen en borgtochten: aan nominale waarde Vastrentende effecten: aan aanschaffingswaarde kosten: bij aanschaffingswaarde of bij diverse financiële kosten FINANIËLE VASTE ATIVA Voorbeeld: Een onderneming koopt voor ,00 EUR aandelen van een onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat. e aankoopkosten bedragen 200,00 EUR KI: R/ eeln. in ondernemingen waarmee een deeln.verh. best ,00 (1a) , , ,00 (1b) iverse financiële kosten 200,00 (1a) de kosten worden toegevoegd aan de aankoopprijs (1b) de aankoopkosten worden ten laste van het resultaat gelegd 10

11 FINANIËLE VASTE ATIVA Voorbeeld: Een onderneming beslist in te tekenen op 2 500,00 EUR aandelen van een verbonden onderneming. e kosten zijn ten laste van de uitgevende onderneming. e helft van de aankoopprijs zal onmiddellijk uitbetaald worden. e andere helft zal later opgevraagd worden eeln. in verbonden KI: R/ ondernemingen: AW 1 250, , ,00 (2) (1) eeln. in verbonden ondern.: nog te storten bedragen (-) 1 250, ,00 (1) intekenen en storting van de helft (2) overschrijving resterende helft FINANIËLE VASTE ATIVA b) Waardestijgingen zie hoofdstuk «herwaarderingsmeerwaarden» 11

12 c) Waardedalingen FINANIËLE VASTE ATIVA FVA zijn in principe niet onderhevig aan een systematische waardedaling. Een waardedaling moet aangelegd worden bij een duurzame waardevermindering Men vertrekt van de waardering van de onderneming waarin men FVA aanhoudt: - netto-intrinsieke waarde - netto-substantiële waarde - netto-rendementswaarde - beurswaarde - liquidatiewaarde eze waardeberekeningen leiden tot het vaststellen van de waarde van de onderneming. Is deze waarde permanent lager dan de aanschaffingswaarde moet men waardeverminderingen doorvoeren. FINANIËLE VASTE ATIVA Voorbeeld: deelnemingen in verbonden ondernemingen: AW , deelnemingen in verbonden ondernemingen: meerwaarden , HWMW op FVA ,00 oor het omslaan van de conjunctuur lijdt de met ons verbonden onderneming enorme verliezen. Wij beslissen de boekwaarde van de deelneming te herleiden tot 2 500, deeln. in verbonden HWMW op FVA ondernemingen:meerwaarden , , , , , WV op FVA deelnemingen in verbonden ondernemingen: WV(-) , ,00 12

13 FINANIËLE VASTE ATIVA Voorbeeld: (1) Vorderingen op verbonden ondernemingen: vastrentende effecten ,00 eze vordering was verleend aan de onderneming AB ter duurzame ondersteuning. e toestand van AB gaat echter van kwaad naar erger en wij beslissen een waardevermindering op deze vordering aan te leggen van ,000 EUR. (2) de onderneming gaat failliet en er wordt geen dividend toegekend Vorderingen op verb. ondern.: vastrentende effecten , ,00 (1) Vorderingen op verb. ondern.: dub. debiteuren , , Vord. op verbonden ondern.: geb. WV (-) , ,00 (1) WV op FVA ,00 (2) Minderw. op de real. VA ,00 d) Realisatie FINANIËLE VASTE ATIVA Voorbeeld: e situatie m.b.t. de deelneming in verbonden onderneming E KIMPE is als volgt: eelnemingen op verbonden ondernemingen: AW , eelnemingen op verbonden ondernemingen: geb. WV ,00 We verkopen deze deelneming voor ,00 EUR Verkopen vaste activa KI: R/ (1) , , , deelnemingen in ver- ondern.: geb. WV (-) bonden deelnemingen in verbonden ondernemingen: AW , , , , Meerwaarde op de (1) verkoop realisatie van VA (2) (2) resultaatbepaling ,00 13

14 FINANIËLE VASTE ATIVA - speciale gevallen Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden) behoren tot de «financiële opbrengsten», nl. «IV.A. Opbrengsten uit financiële vaste activa» worden geboekt tegen het brutobedrag de door de verstrekker ingehouden belastingen worden geboekt onder «X.A. Belastingen op het resultaat» Voorbeeld: e onderneming AB, waarin wij een deelneming hebben, deelt mee dat wij een dividend zullen ontvangen van ,00 EUR (bruto). We innen via de bank Te incasseren vervallen dividenden , Versch. of gestorte Belg. belastingen en voorheffingen 8 750, ,00 (1) (2) Opbrengsten uit financiële vaste activa , , KI:R/ FINANIËLE VASTE ATIVA - speciale gevallen Inschrijvingsrechten worden aan de bestaande aandeelhouders gegeven bij kapitaalverhoging voor de emitterende vennootschap: geen boekhoudkundige registratie de onderneming-aandeelhouder kan de inschrijvingsrechten - gebruiken om haar deelneming te verhogen - of verkopen een onderneming die een deelneming wil verwerven of haar bestaande deelneming wil verhogen. BN heeft hieromtrent advies gepubliceerd 14

15 FINANIËLE VASTE ATIVA - speciale gevallen BN heeft advies gepubliceerd waarin de boekhoudkundige verwerking aan bod komt 1. Om een deelneming te verwerven, moet de onderneming inschrijvingsrechten kopen: de aankoop van het recht is een element van de aanschaffingswaarde en kan niet ten laste van de resultatenrekening genomen worden. bvb.: NV STAM koopt voor 8 750,00 EUR inschrijvingsrechten om haar deelneming in de verbonden onderneming NV TAK te verhogen eelnemingen in verbonden ondernemingen: AW KI:R/ BS 8 750, ,00 2. e onderneming maakt geen gebruik van het inschrijvingsrecht om deel te nemen aan de kapitaalverhoging, maar biedt haar inschrijvingsrecht aan en ontvangt daarvoor een provenu het provenu is een deel van de waarde van het aandeel waaraan het gehecht is. de commissie adviseert de boekwaarde van het aandeel te verminderen. boekwaarde vh. oude effect x verkoopprijs vh. recht beurskoers vh. effect ex-recht + verkoopprijs vh. recht FINANIËLE VASTE ATIVA - speciale gevallen Voorbeeld: Boekwaarde vh. oude effect Verkoopprijs vh. recht Beurskoers vh. effect ex-recht 30,00 EUR 7,50 EUR 95,00 EUR e boekwaarde van het aandeel wordt verminderd met: 7,50 30,00 x = 2,20 EUR 95,00 + 7, /28200/28400 eeln. op of andere aandelen: AW KI:R/ 30,00 2,20 7, Meerwaarden op de realisatie van VA 5,30 15

16 FINANIËLE VASTE ATIVA - speciale gevallen 3. e onderneming gebruikt de eigen inschrijvingsrechten om in te tekenen als alle aandelen (oude+nieuwe) dezelfde rechten hebben: geen boeking als de aandelen zich onderscheiden van elkaar of wanneer men een andere waarderingsmethode gebruikt, moet men de waardeoverdracht regelen. men spreekt niet van prijs van het recht maar wel waarde van het recht, omdat er geen reële verkoop is Voorbeeld: 3 inschrijvingsrechten geven recht op 1 nieuw aandeel, in te tekenen aan 118,75 EUR boekwaarde van het oude effect 25,00 EUR waarde van het recht 7,50 EUR waarde van het effect vlgs. berekening 150,00 EUR Het gedeelte dat de boekwaarde beïnvloedt, is dus: 7,50 25,00 x = 1,19 150,00 + 7, /28200/28400 eeln. op of andere aandelen: AW KI:R/ 122,32 118, /28200/28400 eeln. op of andere aandelen: AW 3,57 FINANIËLE VASTE ATIVA - speciale gevallen Bonusaandelen het aan de bestaande aandeelhouders verstrekken van nieuwe aandelen als gevolg van de incorporatie in het kapitaal van de reserves Kenmerken: - voor de vennootschap: eigen vermogen krijgt enkel andere vorm - voor de aandeelhouder: de oorspronkelijke AW van de deelneming wordt vertegenwoordigd door meer effecten er moet geen enkele boeking verricht worden. Eventueel kan uitgedrukt worden dat de werkelijke waarde uitstijgt boven de aanschaffingswaarde 16

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN INVESTERINGEN IN UURZAME MIELEN EN ANERE BELEGGINGEN Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar HOOFSTUK 1 Oprichtingskosten

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Manipulaties in de jaarrekening

Manipulaties in de jaarrekening Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Manipulaties in de jaarrekening Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Principes inzake waardering Het bestuursorgaan

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies NFP 5 van 29 oktober 2008 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille Aan de Commissie werden door een belangrijke private stichting twee vragen

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie