INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN"

Transcriptie

1 INVESTERINGEN IN UURZAME MIELEN EN ANERE BELEGGINGEN Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar HOOFSTUK 1 Oprichtingskosten Blz. 193 tot 200

2 ATIVA BALANS per --/--/-- I. Oprichtingskosten 20 PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS- MEERWAAREN 12 IV. RESERVES 13 A. Wettelijke reserves 130 B. Onbeschikbare reserves 131. Belastingsvrije reserves 132. Beschikbare reserves 133 V. OVERGERAGEN WINST 14 VERLIES VI. KAPITAALSUBSIIES 15 VII.A. VOORZIENINGEN VOOR RISIO S EN KOSTEN 16 A. Pens. en soortgel. verpl. 160 B. Belastingen 161. Grote herst. en onderh Ov. risico s en kosten 163/165 B. UITGESTELE BELAST. 168 VIII. SHULEN OP > 1 JAAR 17 A. Financiële schulden 170/4 B. Handelsschulden 175. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176. Overige schulden 178/9 IX. SHULEN OP < 1 JAAR 42/48 A. Schulden op méér dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 OPRIHTINGSKOSTEN Begrip: kosten naar aard die een zware last vertegenwoordigen toekomstig nut opleveren (resultaten zullen slechts in de volgende jaren genoteerd worden) MOGEN geactiveerd worden (overeenstemmingsprincipe) Soorten: 200 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging - kosten veroorzaakt door stichting / verhoging eigen vermogen - voorbeelden: registratierecht, erelonen notaris (opmaak statuten), Kosten bij uitgifte leningen - kosten veroorzaakt door aangaan leningen o/g - voorbeelden: dossierkosten, kosten van waarborgen aan de lening, Overige oprichtingskosten - kosten niet van immateriële of materiële aard en in werkelijke ontwikkelingsfase - voorbeelden: promotiekosten, onderzoekskosten,.

3 OPRIHTINGSKOSTEN 204 Herstructurering ingrijpende verandering ofwel winstgevendheid behouden ofwel winstgevendheid herstellen Aantal voorwaarden moeten voldaan zijn: herstructureringsplan vormt één geheel en moet leiden tot positieve resultatenprognose alle elementen van het herstructureringsplan moeten vaststaan en gerealiseerd zijn resultatenbudgetten moeten tonen dat de onderneming zich in een rentabiliteitszone bevindt. alleen bedrijfskosten en andere uitzonderlijke kosten Voorbeelden: honoraria van studies die tot herstructurering leiden, kosten van afdanken personeel, kosten van sluiten van een bedrijfsafdeling,. OPRIHTINGSKOSTEN kosten van oprichting en kapitaalverhoging 202 overige oprichtingskosten A. Aanschaffing bij derden: aankoopprijs (directe waardering) Voorbeeld: Op 1 januari 20N1 wordt drukkerij PRINTO opgericht. e notariskosten bedragen 1 604,40 EUR de kosten betaald voor juridisch advies 4 500,00 EUR + 21% BTW. Beide uitgaven waren noodzakelijk voor de oprichting. Er wordt beslist om te activeren KI: R/ Oprichtingskosten 7 049, , TV BTW bij aankopen 945,00

4 OPRIHTINGSKOSTEN B. Aanschaffing door eigen werken: vervaardigingsprijs (indirecte waardering) Voorbeeld: rukkerij PRINTO beslist de aandelen met betrekking tot de oprichting zelf te drukken. e totale drukkosten van de aandelen bedragen 95,00 EUR + 21% BTW, samengesteld uit enerzijds de aankoopkost van de grondstoffen (73,75 EUR) en anderzijds de electriciteitskost (21,25 EUR). e kostprijs van de prestaties van het eigen personeel bedraagt 2 100,00 EUR (ter vereenvoudiging houden we geen rek. met soc. lasten en bedrijfsvoorheffing). Er wordt beslist deze kosten te activeren Kosten van opricht TV BTW bij aankopen van en kap. verhoging aankopen grondstoffen 2 195,00 19,95 73,75 (2) Geproduceerde vaste activa leveranciers (1) Leveringen ad. onderneming 2 195,00 114,95 21,25 (2) activering van de kosten (1) boeken van de kosten naar soort 455 bezoldigingen 2 100, Bezold., soc. lasten en pensioenen 2 100,00 OPRIHTINGSKOSTEN. Inventaris: toepassing van de afschrijvingsregels de afschrijvingen moeten minstens 20% van de aanschaffingswaarde bedragen. it is een uitdrukking van het voorzichtigheidsprincipe: het toekomstig resultaat dat door de activering wordt geanticipeerd is immers onzeker. de afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen mag gespreid worden over de looptijd van de lening (zie verder) Voorbeeld: e geactiveerde oprichtingskosten bedragen in de onderneming XYZ 5 000,00 EUR. e onderneming beslist deze op het einde van het boekjaar tegen het wettelijk minimum af te schrijven Geboekte afschrijv. op kosten van oprichting en kapitaalverhoging (-) Afschrijvingen op oprichtingskosten 1 000, ,00

5 OPRIHTINGSKOSTEN kosten bij uitgifte van leningen A. Uitgifte lening Voorbeeld: e kosten bij uitgifte van een lening met een duurtijd van 6 jaar bedragen ,00 EUR. e kosten werden geactiveerd Kosten bij uitgifte KI: R/ van leningen: AW , ,00 OPRIHTINGSKOSTEN B. Inventaris: toepassing van de afschrijvingsregels In tegenstelling tot andere oprichtingskosten worden geactiveerde kosten bij uitgifte van leningen over de looptijd van de lening afgeschreven. Voorbeeld: e kosten bij uitgifte van een lening met een duurtijd van 6 jaar bedragen ,00 EUR. e kosten werden geactiveerd. Op inventarisdatum worden deze kosten afgeschreven over de looptijd van de lening: ,00 / 6 = 3 595,83 EUR Geboekte afschrijv. op kosten bij uitgifte van leningen (-) Afschrijvingen bij uitgifte van leningen 3 595, ,83

6 OPRIHTINGSKOSTEN herstructureringskosten Voorbeelden: honoraria van experts: «61300 Vergoedingen aan derden» personeelskosten voor afbraak, sluiting, opzeggingsvergoeding «62020 of Bezoldigingen» «62100 Werkgeversbijdrage RSZ» voorziening voor de kosten van sluiting van een afdeling «66200 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten» verkoop van vaste activa met verlies: «66300 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa» OPRIHTINGSKOSTEN Voorbeeld: Een onderneming bevindt zich in financiële moeilijkheden en besluit over te gaan tot rationalisatie van haar bestaande activiteiten. Vijf personeelsleden worden ontslagen met een gouden handdruk. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding van ,00 EUR (we maken opnieuw abstractie van sociale lasten & bedrijfsvoorheffing). e herstructureringskosten worden tegen het wettelijk minimum afgeschreven Bezoldigingen Bezoldigingen ,00 (1) , Als herstructureringskosten geactiv. Bedrijfskosten (-) herstructureringskosten ,00 (2) , Geboekte afschrijvingen op herstructureringskosten op oprichtingskosten Afschrijvingen (3) , ,00 (1) gemaakte kosten i.v.m. herstructurering (2) activering (3) afschrijving herstructureringskosten

7 HOOFSTUK 2 Immateriële vaste activa Blz. 201 tot 224 ATIVA BALANS per --/--/-- I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS- MEERWAAREN 12 IV. RESERVES 13 A. Wettelijke reserves 130 B. Onbeschikbare reserves 131. Belastingsvrije reserves 132. Beschikbare reserves 133 V. OVERGERAGEN WINST 14 VERLIES VI. KAPITAALSUBSIIES 15 VII.A. VOORZIENINGEN VOOR RISIO S EN KOSTEN 16 A. Pens. en soortgel. verpl. 160 B. Belastingen 161. Grote herst. en onderh Ov. risico s en kosten 163/165 B. UITGESTELE BELAST. 168 VIII. SHULEN OP > 1 JAAR 17 A. Financiële schulden 170/4 B. Handelsschulden 175. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176. Overige schulden 178/9 IX. SHULEN OP < 1 JAAR 42/48 A. Schulden op méér dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42

8 IMMATERIËLE VASTE ATIVA Begrip: ondernemingsmiddelen niet lichamelijke aard gebruikt voor bedrijfsactiviteit al dan niet onderhevig aan waardeschommelingen vertegenwoordigen meestal een recht op ofwel gekocht/verwezenlijkt derden ofwel zelf gerealiseerd IMMATERIËLE VASTE ATIVA 210 Onderzoek & ontwikkeling - zelf gemaakte kosten ter realisatie van prototypen, nieuwe methodes, nieuwe producten, nieuwe toegepaste kennis,, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteit van de onderneming. - zekerheid dat men iets zal realiseren dus reeds fase toegepast onderzoek - zekerheid dat daaruit nut voorvloeit; zekerheid dat de kosten van O & O gedurende ruime tijd direct of indirect de opbrengstenstroom van de onderneming positief beïnvloed Voorbeelden: pharmaceutische sector, machine-bouwers, verbetering productiemethodes, productontwerp,...

9 IMMATERIËLE VASTE ATIVA 211 oncessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten zowel in eigendom (rechten zelf ontwikkelen) als verkregen onder bezwarende titel mits betalen aankoopprijs concessie = recht tot exploitatie van steengroeve recht tot distributie van product in regio recht tot alleenverkoop de verwerving ervan = recht tot... octrooi = alleenrecht van productie / kennis / know how zelf octrooi realiseren: is bvb. uitvinding beschermen octrooi verwerven: is bvb. iets dat derde beschermd heeft verwerven. licentie = recht tot exploitatie kopen of beschermen - productierecht in Zuid-Afrika van Nylon verwerven - Windows 95 kopen - eigen productiemethode licentiëren merk (brands) = alleenrecht op naam & logo IMMATERIËLE VASTE ATIVA Quid software? Software Voor intern gebruik Om te commercialiseren kopen bij leverancier (aankoopprijs) zelf ontwikkelen (vervaardigingsprijs) zie later: Voorraden bestellingen in uitvoering systeemsoftware toepassingssoftware bij Materiële vaste activa omputers Immateriële vaste activa 211 oncessies, octrooien, licenties, know-how & soortgelijke rechten Immateriële vaste activa 211 oncessies, octrooien, licenties, know-how

10 IMMATERIËLE VASTE ATIVA 212 Goodwill Goodwill is de prijs die men betaalt voor de verwerving van een onderneming of een activiteitenbranche voor zover die hoger is dan de nettowaarde van de activa min de passivabestanddelen van de verworven onderneming of branche. eveneens het verschil bij inbreng van een bedrijfsgeheel (vb. fusie, opslorping, ) tussen de waarde van de inbreng en de nettowaarde van de het ingebrachte geheel. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 213 Vooruitbetalingen de onderneming heeft zich contractueel verbonden om immateriële vaste activa aan te schaffen en dient ter waarborg van het contract bepaalde bedragen vooraf te betalen indien onderneming zelf immateriële vaste activa verwezenlijkt: vooruitbetalingen = reeds geëngageerde kosten

11 IMMATERIËLE VASTE ATIVA Waarde: Aanschaffingswaarde - aanschaffingsprijs + annexe kosten - vervaardigingsprijs (som van alle rechtstreeks kosten) - inbrengwaarde Systematische waardedaling over vermoedelijke gebruiksduur - waardeverminderingen: op activa met onbeperkte levensduur - afschrijvingen: op activa met beperkte levensduur - soms aanvullende afschrijvingen Waardestijgingen - gewone herwaardering niet toegelaten voor immateriële vaste activa - wel terugname van vroeger geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen 1.Verwerving IMMATERIËLE VASTE ATIVA Voorafgaande opmerking: immateriële vaste activa worden door de BTW - wetgeving als dienst beschouwd en zijn dus onderworpen aan de BTW A. Aanschaffing door aankoop bij derden (directe activering) zie boekingen oprichtingskosten B. Aanschaffing door eigen werken (indirecte waardering) zie boekingen oprichtingskosten. Aanschaffing door inbreng of door verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel inbreng in natura (immateriële vaste activa): aanschaffingswaarde = inbrengwaarde of de tussen de partijen overeengekomen waarde verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel: in de balans van de opgeslorpte onderneming kunnen IVA voorkomen: aanschaffingswaarde = conventionele waarde van het immaterieel vaste actief in de opgeslorpte eenheid. goodwill: positieve verschil tussen overeengekomen prijs voor de bedrijfstak of ondernemingsgeheel en de boekwaarde ervan.

12 IMMATERIËLE VASTE ATIVA de zekerheid over de redelijkheid van de waarde bij inbreng in een NV, BVBA, EBVBA en commanditaire vennootschaop wordt bekomen door een verslag van een bedrijfsrevisor, die zijn mening geeft over de bedongen waarde. Voor andere vennootschappen mag de inbrengwaarde nooit hoger zijn dan de marktprijs op het moment van aankoop. IMMATERIËLE VASTE ATIVA Voorbeeld: Een bedrijfsafdeling bestaat uit volgende boekwaarden: oncessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten , Geboekte afschrijvingen op concessies, octrooien, , Gebouwen , Geboekte afschrijvingen op gebouwen , KI: R/ , , KI: schulden op rekening , leveranciers , ,00 Op N0 wordt de bedrijfsafdeling overgenomen tegen een vaste prijs van ,00 EUR.

13 21109 geboekte afschr. op conc., octr.,... IMMATERIËLE VASTE ATIVA , onc., octrooien, licent., knowhow, , geboekte afschr. op gebouwen gebouwen , , KI: schulden op rek , KI: R/ , leveranciers Goodwill , , Niet-opgevraagd kapitaal ,00 IMMATERIËLE VASTE ATIVA 2.Waardestijging - gewone herwaardering (art.34) is niet toegelaten voor IVA - wel via (al dan niet verplichte) terugneming van vroeger geboekte afschrijvingen en waarderverminderingen, indien ze niet langer noodzakelijk zijn geboekte waardeverminderingen op IVA met onbeperke levensduur, die niet langer noodzakelijk zijn, moeten teruggenomen worden a. terugname mag geschieden tgo. herwaarderingsmeerwaarden (art. 44) b. terugname mag geschieden tgo. uitzonderlijke opbrengsten zie behandeling bij hoofdstuk herwaarderingsmeerwaarden + boek 1 geboekte gewone afschrijvingen op IVA met beperkte levensduur mogen teruggenomen worden indien ze niet langer noodzakelijk zijn. geboekte aanvullende afschrijvingen op IVA met beperkte levensduur moeten teruggenomen worden indien ze niet langer noodzakelijk zijn en dit voor een bedrag dat maximum geljk is aan de aanvullende afschrijvingen In beide gevallen gebeurt de terugname via de uitzonderlijke opbrengsten

14 IMMATERIËLE VASTE ATIVA 3.Waardedaling A. Waardeverminderingen - waardedalingen op activa met onbeperkte levensduur - enkel duurzame waardeverminderingen moeten uitgedrukt worden - bedrijfskost of uitzonderlijke kost B. Afschrijvingen - waardedalingen op activa met beperkte levensduur - nut van het actief als ondernemingsmiddel gaat teniet in de tijd - bedrijfskost - KB bepaalt geen minimumafschrijvingsperiode m.u.v. de «kosten voor onderzoek & ontwikkeling» waarvan de normale afschrijvingstermijn 5 jaar is.. Aanvullende (uitzonderlijke) afschrijvingen - als reële waarde < boekwaarde - als vermoedelijke realisatiewaarde (bij buitengebruikstelling) of de liquidatiewaarde (bij doorbreken continuïteit) < boekwaarde. Boekhoudkundige verwerking: zie boek 1 4.Realisatie IMMATERIËLE VASTE ATIVA IEM als boek 1, materiële vaste activa

15 IMMATERIËLE VASTE ATIVA 5.Opbrengsten en kosten, voortvloeiende uit immateriële vaste activa Licenties Know-how bezitter die recht tot... verstrekt verkoopopbrengst 70 / 74 / 76 over te dragen opbrengst 493 jaarlijks 1/5 in resultaat combinatie prijsvoorwaarde 1 e geval eenmalig vast recht voor onbeperkte duur 2 e geval eenmalig vast recht voor beperkte duur bvb. 5 jaar 3 e geval vast recht + variabel recht verwerver die recht tot... verwerft vast actief af te schrijven over gebruiksduur idem combinatie IMMATERIËLE VASTE ATIVA Royaltie-opbrengsten Voorbeeld Een onderneming geeft een zelf ontwikkelde productiemethode in licentie voor 10 jaar. Zij vraagt hiervoor als vergoeding een eenmalige royalty van ,00 EUR + 21 % BTW, te betalen op 01/09/20N Verkopen iv. bedr. opbr KI: R/ Andere uitz. opbr , , , over te dragen opbrengsten Verschuldigde BTW bij verkopen , ,50

16 IMMATERIËLE VASTE ATIVA Royaltie-kosten Voorbeeld: Een producent van Hifi-ketens verwerft de licentie tot gebruik van de -technologie. Hiervoor betaalt hij een jaarlijkse royalty van 7 500,00 EUR G iv. bedr. kosten KI: R/ Andere uitz. kosten 9 075, , TV BTW bij aankopen 1 575,00

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 168 3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 3.3.1. Immateriële vaste activa»» Kosten van onderzoek en ontwikkeling (advies 138/1) Overeenkomstig het besluit van 8 oktober 1976 kunnen als kosten van onderzoek

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa 1 BIJLAGE 1. DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS Hoofdstuk I. De terreinen en gebouwen Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa Art. 1. Terreinen en gebouwen worden

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie