Oprichting met inbreng in geld x in natura

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oprichting met inbreng in geld x in natura"

Transcriptie

1 Ni drinke X da Directe oprichting ZIE HB BOEKINGEN Oprichting met uitsluitend inbreng in geld à zie balans blz 160 Oprichting met inbreng in geld x in natura à zie balans blz 163 Oprichting van een NV door inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak = als vennootschap zonder ontbinding, vermogen of bedrijfstak overdraagt aan andere nieuwe vennootschap tegen aandelen van verkrijgende vennootschap Inbrenger = holding Fusie door oprichting van een nieuwe VN = als vermogen van verscheidene vennootschappen als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op een nieuwe vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen Continuïteitsbeginsel! à zie balans blz 166 splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen = als vermogen van een vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op verscheidene nieuwe vennootschappen overgaat tegen uitreiking van aandelen, eventueel met een opleg in geld (>1/10 e van de nominale waarde) Continuïteitsbeginsel! à zie balans blz 168 Oprichtingskosten Bv. ereloon bedrijfsrevisor en notaris, registratierechten, kosten bekendmaking BS, drukken vd aandelen, Kosten veel hoger bij NV Meestal gedragen door vennootschap, soms door oprichters Rek Oprichtingskosten Afschrijven over jaren waarin opbrengsten tot stand komen à Min. 20%, max. 100% à zie balans blz 169

2 Oprichting door openbare inschrijving Ingewikkelder Voor grote kapitalen Oprichtingskosten ten laste vd inschrijvers Inschrijving + bepaald bedrag (om oprk te betalen) à Balans zie blz Opvragen van gelden Inschrijvers slechts gedeeltelijk het ingeschreven kapitaal storten à debiteuren voor saldo (rek. 101 Niet opgevraagd kapitaal) Statuten of AV: wijze om nog verschuldigde gelden op te vragen (termijn en percentage) 410 Opgevraagd, niet gestort kapitaal x 101 Niet opgevraagd kapitaal x 5500 KI R/C XXX 410 Opgevraagd, niet gestort kap. XXX Het niet storten van opgevraagde gelden Bij in gebreke blijven vd inschrijvers moet RvB de in de statuten voorziene maatregelen toepassen: Aanmaning Ingebrekestelling Bepaling van de kosten Overname vd aandelen door een nieuwe vennoot, a pari, beneden of boven pari Verschillen ten bate of ten laste vd ingebreke gebleven aandeelhouder Voorzien de statuten niet in dit geval, dan kan NV een rechtstreekse vordering instellen à balans zie blz Vervroegde stortingen Soms groter bedrag of volledig bedrag gestort Op rekening die een schuld vertegenwoordigt tot moment van opvraging Rente kan verschuldigd zijn à balans zei blz

3 verhoging vh kapitaal Algemene principes Tekort aan financiële middelen Oplossing: EV of VV VV à solvabiliteit handhaven Oplossen door EV door kapitaalverhoging Beslissing door AV of door RvB (toegestane kapitaal) Zelfde formaliteiten en voorwaarden als bij oprichting Directe kapitaalverhoging: inschrijving in geld en in natura Kapitaalverhoging door openbare inschrijving: = spaarders Eerste fase: authentieke akte bekendgemaakt + inschrijvingen Tweede fase: <3m: definitieve kapitaalverhoging bij authentieke akte Bij inbreng in natura: Verslag commissaris of bedrijfsrevisor Bij inbreng in geld: bijzondere rekening Vaak voorkeurrecht Vaak uitgiftepremie Andere vormen van kapitaalverhoging: Omzetting van schulden Uitoefening van warrants Toevoeging van reserves of andere eigen vermogensbestanddelen werkelijke verhoging van EV Kapitaal ten koste van reserves of andere eigen vermogensbestanddelen Vaak intering van kapitaal Kapitaalverhoging door inschrijving in geld zonder agio en voorkeurrecht Nominale waarde aandelen = intrinsieke waarde Bestaande AHs verzaken aan voorkeurrecht à balans zie blz Kapitaalverhoging door inbreng in natura Verslag commissaris Beschrijving vd inbreng + toegepaste waarderingsmethoden RvB: bijzonder verslag reden inbreng in natura

4 waarom afwijking conclusies commissaris Formaliteiten bij kapitaalverhoging = oprichting door inbreng in natura MAAR in dit geval twee schattingen: Waarde vd inbreng zelf Waarde vd toegekende aandelen Boekingen: zie oprichting! Kapitaalverhoging door inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak = als vennootschap zonder ontbinding, vermogen of een bedrijfstak overdraagt aan een andere vennootschap, tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen vd verkrijgende vennootschap(zie vroeger) Fusie x splitsing door overneming Fusie door overneming = als gehele vermogen van één of meer vennootschappen (rechten en verplichtingen), als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op een andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen Splitsing door overneming = als gehele vermogen van een vennootschap (rechten en verplichtingen), als gevolg van ontbinding zonder vereffening op verscheidene andere vennootschappen overgaat tegen uitreiking van aandelen (zie vroeger) Kapitaalverhoging met uitgiftepremie Prijs vd nieuwe aandelen? A pari Boven pari à uitgifte met agio op aandelen (agio = uitgifteprijs nominale waarde) Aandelen geen nominale waarde? à geplaatst kapitaal / aantal aandelen reden: onderneming heeft het goed gedaan sinds oprichting en dus zijn aandelen meer waard intrinsieke waarde = EV / uitstaande aandelen (die intrinsieke waarde kan groter of kleiner zijn dan de nominale waarde) Uitgiftepremie volledig gestort = externe inbreng vd vennoten Uitgiftepremie reserves Vd uitgiftepremies mag niets worden afgenomen om een reserverekening te stijven Wel aan kapitaal worden toegevoegd, uitgekeerd worden ad vennoten of gebruikt worden om verliezen aan te zuiveren à boekingen zie blz Recht van voorkeur of claimrecht Aandelen waarop in geld wordt ingeschreven à eerst aan bestaande Ahs aanbieden, evenredig met deel van kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd Uitgeoefend minstens 15d

5 Voorkeurrecht = verhandelbaar gedurende de inschrijvingstijd Daarna: derden of bestaande Ahs die voorkeurrecht hebben uitgeoefend kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging AV: voorkeurrecht beperken of opheffen, maar niet door statuten Indien voorkeurrecht wordt opgeheven of beperkt ten gunste van bepaalde personen die geen personeelslid zijn, dan identiteit van personen vermelden Voor genoteerde vennootschappen: uitgifteprijs gemiddelde koers gedurende 30 dagen voorafgaande aan dag waarop uitgifte begint Voor andere vennootschappen: uitgifteprijs min = intrinsieke waarde vastgesteld door commissaris of revisor Bij beperking of opheffing vh voorkeurrecht: eventueel voorrang aan vroegere aandeelhouders bij de toekenning van nieuwe effecten (inschrijvingstermijn 10d) Redenen? Voorkomen dat bestaande AHs worden benadeeld Meestal prijs nieuwe aandelen < reële waarde of beurskoers à Compensatie door voorrecht in te tekenen tegen gunstige vwden Kunnen recht ook verkopen (vergoeding voor waardeverlies aandelen) Waarde claim hangt af van: Waarde oude aandeel, uitgifteprijs nieuw aandeel Winstvooruitzichten onderneming Vraag en aanbod Kapitaalverhoging leidt tot winstverwatering van bestaande aandeelhouders Winstverwatering ~ ruilverhouding VB. Kapitaal = euro: aandelen van 100 euro kapitaal met euro: nieuwe aandelen van 100 euro (prijs = 140 euro, beurskoers = 200 euro). à Uitgifteprijs nwe aandelen < (beurs)waarde oude aandelen à oude AHs verliezen waarde è OPL.: Bij voorrecht intekenen of voorkeurrecht doorverkopen aan nieuwe aandeelhouders Theoretische waarde vh claimrecht: Beurswaarde NV voor kapverhoging: euro Kapitaalverhoging: euro Na de kapitaalverhoging: euro ( aand) Dus: 180 euro per aandeel Verlies voor bestaande AHs: = 20 euro per aandeel è Theoretische waarde claimrecht = 20 euro Oplossen door per 2 oude aandelen in te schrijven op 1 nieuw aandeel tegen 140 euro Nieuwe waarde van een aandeel na kapitaalverhoging: Oude aandelen*waarde + nieuwe aandelen*uitgifteprijs (=180) Oude + nieuwe aandelen

6 Positief waardeverschil per aandeel door inschrijving: Oude aandelen*waarde + nieuwe waarde*uitgifteprijs - uitgifteprijs (= 40) Oude + nieuwe aandelen Claimrecht Oude aandelen * (Waarde oude uitgifteprijs) / oude aandelen Oude + nieuwe aandelen nieuwe aand (=20) Oude aandelen / nieuwe aandelen = aantal oude aandelen die men moet bezitten om het recht op inschrijving van 1 nieuw aandeel te hebben (=2) Intekenrechten niet uitoefenen of claims niet verkopen? Kapitaal niet volledig onderschreven Oplossing: è Overschot wordt eerst aangeboden ad andere bestaande AHs en vervolgens aan derden (geen publiek beroep doen op spaarwezen) è Gebruik van scrips (=zelfstandig verhandelbaar dividendbewijs van een aandeel, dat recht geeft op uitreiking van een nieuw aandeel) (publiek beroep doen op het spaarwezen) Scrips: - Na de eerste inschrijvingsperiode: volume van niet- uitgeoefende rechten gekend à vertegenwoordigd door scrips à op de beurs verhandeld en verkocht De netto- opbrengst à voor aandeelhouders die niet tijdig hun recht hebben uitgeoefend of verkocht (à hier wordt dus wel een belangrijk deel vd claim gerecupereerd) VB. Kapitaal van euro: aandelen van 100 euro kapverhoging van euro: aandelen van 100 euro; prijs = 140 euro, beurskoers = 200 euro. Elke houder van twee oude aandelen kan inschrijven op 1 nieuw aandeel. Op aandelen met claim ingeschreven en volgestort. Rest: op de beurs verhandeld en het claimrecht, door 800 scrips vertegenwoordigd, wordt tegen 19 euro verkocht (met inhouding van 2 euro verkoopkosten). De kopers van de scrips schrijven verder op de 400 aandelen in. à boekingen zie blz uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde Aandelen met aanduiding van nominale waarde: niet beneden pari uitgeven (anders is kapitaal niet volledig geplaatst) Wel nominale waarde opheffen à maatschappelijke aandelen (vertegenwoordigen fractie van kapitaal) Dan wel beneden fractiewaarde uitgeven VB. Kapitaal van euro: aandelen met een nominale waarde 200 euro. Stel werkelijk EV is gedaald door verliezen tot euro zodat de intrinsieke waarde aandelen = 120 euro. STEL: Kapitaalverhoging van NIET: nieuwe aandelen à nominale waarde van 120 euro

7 WEL: nominale waarde opheffen nieuwe maatschappelijke aandelen (die elke 1/4500 ste deel vertegenwoordigen vh kapitaal) uitgeven aan 120 euro OF: aandelen met vermelding van nominale waarde + kapitaalvermindering van euro doorvoeren (à nominale waarde naar 120 euro) + kapitaalverhoging doen door uitgeven van nieuwe aandelen met nominale waarde van 120 euro (kapitaalvermindering: zie later) Kapitaalverhoging door toevoeging van reserves of andere posten vh EV Doel van kapitaalverhoging = EV Dit is Uitz. à EV wijzigt niet, reserves waren reeds aanwezig x worden nu enkel aangewend ter verhoging vd rekening kapitaal Doel = gelijkheid tss het nominale kapitaal x het werkelijk vermogen te herstellen (door beschikbare reserves aan kapitaal toe te voegen, maakt VN duidelijk dat ze de resvers als blijven werkzaam beschouwt) + extra kosten Hoe? Reserves, uitgiftepremies en herwaarderingsmeerwaarden rechtstreeks overboeken naar de post kapitaal Overgedragen winst overboeken via resultaatverwerkingsrekeningen VN in staat om kosteloos nieuwe aandelen uit te reiken: bonusaandelen of nominale waarde aandelen veranderen of nominale waarde afschaffen VB. Kapitaal van euro: aandelen met nominale waarde van 50 euro. Kapitaal met verhogen door overschrijving van volgende eigen vermogensbestanddelen: - Uitgiftepremies: euro - Herwaarderingsmwden op MVA: ,50 euro - Beschikbare reserves: ,30 euro - Overgedragen winst: ,20 euro à boekingen zie blz 201 Of ipv aandelen met nom waarde = 50 om te zetten in mts aandelen die elk 1/9000 vh mts vermogen vertegenwoordigen à ook: nom waarde vd aandelen door overstempeling te verhogen van 50 naar 125 ( /9000) Of 2 coupons afgeven, x 3 nieuwe aandelen ter waarde van 50eur ontvangen Coupon (= bonus) theoretisch waarde = 75 (3/2 van 50), vermits 2 coupons 150eur waard zijn, hetzij 3 nieuwe aandelen(van 50eur) Formule claimrecht, uitgifteprijs = 0 Oude aandelen * (Waarde oude uitgifteprijs) / oude aandelen Oude + nieuwe aandelen nieuwe aand = (125-0) / Kapitaalverhoging door omzetting van schulden in kapitaal Igv financiële moeilijkheden: schuldvorderingen inbrengen Schuldeisers à krijgen aandelen (vaak preferente of cumulatief preferente aandelen) Procedure van inbreng in natura (verslag door commissaris) Elke schuldeiser moet instemmen Dit is niet zo bij conversie van obligatielening in aandelen (zie later) à meerderheid kan wil aan minderheid opleggen à boeking zie blz Kapitaalverhoging door uitoefening van warrants

8 = recht om gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen vd vennootschap tegen een vooraf vastgelegde uitoefenprijs Verschillende soorten: Naakte warrants Warrants verbonden aan nieuw uitgegeven aandelen Warrants verbonden aan de uitgifte ve obligatielening Naakte warrants Kosteloos uitgegeven warrants: Uitgifte niet geboekt Niet uitgeoefend à geen invloed op vermogen Onder bezwarende titel uitgegeven warrants: Prijs die VN ontvangt = zoals uitgiftepremie op nieuwe aandelen = definitief verworven zelfs als warrants niet worden uitgeoefend onder uitgiftepremies Uitgifte van warrants verbonden aan nieuw uitgegeven aandelen: recht om later tegen vastgestelde prijs in te schrijven op nieuw uit te geven aandelen 1 uitgifteprijs voor aandelen en warrants à geen onderscheid tussen bedrag voor aandelen en bedrag voor warrants Uitgifte vd warrants niet geboekt, wel in toelichting vermeld Uitgifte van warrants gekoppeld aan uitgifte obligatielening: Aan obligaties wordt een inschrijvingsrecht op nieuw uit te geven aandelen gekoppeld Boekhoudkundige verwerking: zie later Ook bij uitgifte van warrants een voorkeurrecht voor bestaande AHs Reden: uitoefening vh inschrijvingsrecht door de warrantshouders, betekent verarming voor de bestaan Ahs. Zij zien nieuwe aandeelhouders tegen een gunstige prijs tot de VN treden à zie boeking blz 206

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa HOOFSTUK 4 Financiële vaste activa Blz. 293 tot 326 ATIVA BALANS per --/--/-- I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen 22 B. Installaties,

Nadere informatie

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 1. Rechtsvorm - Naam 2. Zetel 3. Doel De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Nyrstar.

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Artikel 1. Definities. 1.1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: Aandeelhoudersregister:

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW: BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie